A mai nap igéi - 2011. október

 

 

 

Október 31. hétfő,

De te szolgám, Izrael, Jákob, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda!
A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek meg!
 Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak.
Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak.
Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!

Ézsaiás 41:8-13,

Az Istentől jövő bátorítás a Szent Szellem erejével tölti fel a szolgálókat.
Isten Izráelnek és Jákóbnak nevezi népét, a prófécia vigasztaló és bátorító jellegéhez tartozik. Azt jelenti ez, hogy a fogságban levő nép nemcsak Júda maradéka, hanem egész Izráel maradéka. Ugyanilyen megtisztelő, hogy Izráel az Úr szolgája. Azt jelenti ez, hogy az Úr közelében állhat, mint az Úr különleges megbízottja.  A vigasztalás abból áll, hogy Izráel ellenfelei elbuknak.

A hétköznapokban is megtapasztalhatjuk, amikor Isten az Ő Szent Bibliájából üzen, bátorít minket. Valamennyien kaptunk már vigasztaló, bátorító igéket, amit kincsként őrzünk.


Október 30. vasárnap,

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától.
Zsidó 3:13,

 

Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.
1Thesszalonikai levél 5,14
 
A bátorítás olyan az ember számára, mint egy vitamin, mint egy energia ital.
Nélküle megbetegszik, és passzivá válhat az ember. Ami sértődöttséget, sértettséget, makacsságot, közömbösséget, rosszkedvet eredményezhet.
Megkeményedhet a szív, kifolytja a pozitív életérzéseket, a szeretetet!
 

 

Október 29. szombat

A  mai ige a 2 Krónikák 20. fejezetéből lettek kiemelve.

12 Istenünk, ítéld meg őket! Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk.
13 Eközben a júdaiak valamennyien ott álltak az ÚR színe előtt gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt.


Elcsigázott, elbizonytalanodott és elgyengült népet látunk, amely fél és retteg. A nép az Úr elé áll, és kéri az Ő segítségét. Reményvesztettek, és felismerték, hogy saját erejük kevés a túlerővel szemben. Tudják, hogy Isten segítsége nélkül elvesznek.

14 Akkor rászállt az ÚR lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre, aki Zekarjáhú fia, az Benájá fia, az Jeiél fia, az Mattanjá fia, Ászáf fiai közül való lévita volt,
15 és megszólalt: Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósáfát király! Ezt mondja nektek az ÚR: Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené.
16 Holnap induljatok ellenük! Ők a Cíc-hágón vonulnak majd föl, és a völgy végénél, a Jerúél-puszta előtt találkoztok velük.
17 Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az ÚR. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az ÚR!


Az Úr Szent Szelleme leszállt hozzájuk és bátorította őket, azzal bíztatva, hogy ezt a háborút Isten fogja megvívni.

18 Ekkor Jósáfát arccal a földig hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói mindnyájan leborultak az ÚR színe előtt, és imádták az URat.

Leborult a nép az Úr előtt és dicsérték, magasztalták őt megváltó kegyelméért.

 

19 A keháti és kórahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az URat, Izráel Istenét.

Ez a történet amelyet feljegyeztek a Krónikában üzenet a ma emberének is, hiszen számtalan olyan eset van amikor elhagy minden erőnk és reménységünk a jövőre tekintve és nem látunk kiutat a nehézségekből.
De ahogyan az Úr megsegítette több ezer évvel ezelőtt kiválasztott népét, minket is megsegít. Hagyjuk, hogy a Szent Szellem szóljon hozzánk és engedjük, hogy vezessen minket. Ha a harcban  saját erőnkre támaszkodunk és bízunk magunkban, könnyen elszámíthatjuk magunkat és csúfos kudarcot vallhatunk. De ha bízunk megváltónkban, és segítségül hívjuk az Ő nevét, akkor  a csatát most is Isten fogja helyettünk megvívni és győzelemre vinni.
Ne feledkezzünk meg azonban a  köszönetet mondásról, a hálaadásról, mert azzal tartozunk az Úrnak. És nem csak a nagy dolgokért, hanem a kicsi, akár számunkra jelentéktelennek tűnő dolgokért is.

 

Dicsérjük az Urat, adjunk hálát oltalmáért és szeretetéért.

 


 

Október.28. péntek,

Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és épít, bátorít, vigasztal.
1kor. 14:3,


Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon.
1 Kor. 14:31,

A prófécia az isteni bátorítás közvetítése! Isten szól a prófétái által az embereknek, amivel a jövőbeli terveit ismerteti. Sokan csodálkoznak ezen, de amikor bebizonyosodik hogy megtörténik, akkor válik nyilvánvalóvá az, hogy a mai időben is működik a dolog.
Amikor a bátorító szavakkal a szellem is kiárad, feltölt és megerősít.

 

Fogadjuk el, kérjük és áldjuk a prófétai szolgálatokat.


 
Október 27. csütörtök,

Háborús időszakokban még nagyobb bátorítás kell. Van rá példa éppen elég a Bibliában. Reméljük nem lesz háború sohasem, de problémás időszak, lehet bármikor. Legyen az természeti katasztrófa, vagy ipari baleset, vagy bármi más.

Majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előljáróknak és a nép többi részének: Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért!
Ellenségeink  meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatérünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához..

Nehémiás 4:8-9,
 
 


Kritikus időben csak fontos igazán a bátorítás.  Jeruzsálem falát építették és javították. De az ellenség azt meg akarta zavarni, hogy ne legyen a várfal egységes és erős. Mit is tehettek? Hát a legfontosabbat.

De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és örséget állítottunk ellenük védelmül éjjel nappal.
Nehémiás. 4:3,

Isten ima meghallgató, és kritikus időben azonnal cselekszik, hogy az ő népe meg menekülhessen.
Isten szeretete, kegyelme, soha el nem múló azoknak akik az övéi.
 
 

Október. 26. szerda,

Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk.
Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást: annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a  nap.

Zsid.10:24,25,


Az ószövetségben is sok bátorítás van, maga Isten is bátorította az övéit.

Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen  bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg ezt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz.
Józsué 1:6-7,

Láthatjuk, hogy Isten mennyire fontosnak tartotta a buzdító bátorítást. Vegyük mi is komolyan, sajnos az irigység sokszor erősebb. Ezt tapasztalom nagyon sokszor. Kapjuk a tanítást arról, hogy legyünk kreativak, buzgók, kezdeményezők. Amikor pedig valaki új dolgot cselekszik, semmi reagálás nincs rá. Se az, hogy jó volt csináld, se az, hogy ne csináld. Közömbösség, vagy irigység ki tudja. Amit nem tiltanak, azt szabad csinálni.
De nem baj, ha Isten dicsőségére csináljuk, elég ha őneki tetszik. Az idő bebizonyítja, hogy tőle van-e.
Mi csak legyünk intenzívek, kezdeményezők, égjünk az Úrért.


Október. 24. kedd,

Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai  elöljáró házától, és így szólt: " Leányod meghalt, ne fáraszd tovább a Mestert!"
Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki:" Ne félj, csak higgy, és meggyógyul."

Lukács ev.8:45-50,Jézus a bátorítás mestere, de a bátorításhoz egy nagy igazságot is mondott. " csak higgy"


Minden megoldódik annak, aki hisz.  Mert csak akkor tud cselekedni ha hiszünk benne. Az a szülő, vagy az a feleség aki hisz a hozzátartozójában, mert szereti, az tud pozitívan hozzá állni a szeretteihez minden dologban és tudja bátorítani a másikat.

Tegyük ezt szeretettel, mert egy fél gyógyulás, vagy egy fél megoldás annak akinek szüksége van rá.

 


Október 24. hétfő,

Dávid egy Istenfélő, egy Isten tisztelő férfiú volt. Tisztelte Sault, mert amikor megölhette volna nem tette, és tisztelte Saul unokáját, barátjának Jonatánnak fiát is, amikor nem elkergette, hanem az asztalához ültette.
Pedig ellenségnek tekinthette volna, a világban sokkal kisebb dolgok miatt már örök haragot játszanak az emberek egymással,  még édestestvérek is.
Ez a szeretet Istentől volt benne, és Istent tisztelte amikor megbocsájtott ellenségeinek.

Dávid ezt mondta neki? Ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jónatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel.
Ekkor Mefibóset leborult, és ezt mondta: Micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya.

2 Sámuel 9:...6-8,

Ez az ember egy leépült, elkeseredett, sérült ember volt. Fogyatékossága miatt, és a nagyapja veresége miatt jogfosztott és megalázott ember lett. Isten, Dávid bátorítása által  felemelte őt, nem  bűnös, hanem egy áldozat volt.
Bátorító vezetők, bátorító gyülekezetet hoznak létre, és ott egy szeretetteljes, meleg légkört szabadítanak fel! Ki mint vet, úgy arat.


Október. 23. vasárnap,

És elküldtük Timóteust, a  mi testvérünket és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagytok rendelve.
1 Theszalonika. 3:2-4,

Minden szervezetben, munkahelyen családban, nagy szerepe van a bátorításnak, de Isten műhelyében a gyülekezetekben különösen.
Főleg ha nyomásoknak van kitéve az ember, mert a bátorítás erősíti és tartja meg az embereket.
A mostani világgazdasági  helyzetben, munkanélküliségben van csak igazán szerepe a bátorításnak.
Mert ha bátorítás helyett egymást bántják az emberek, csak rosszabb lesz minden.
Főleg Isten gyermekeinek kell az egység és az összefogás, mert van reménységünk, van kiben bízzunk, az egy igaz Istenben és az ő egyszülött Fiában.

 


Október 22. szombat,

Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába. Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban: mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz
ApCsel. 11:22-24,

Micsoda ébredés, megújulás volt ez abban az időben. Hirdetni más népnek is az igét, nemcsak zsidóknak. Bátrak és hittel telt emberek voltak ezek a ciprusi és ciréniai emberek. Az ige ezt mondja :

" És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz."
ApCsel 11:21,

A vezető bátorító magatartása a gyülekezet felé. A bátorítás vonzza az embereket, mert erre van mindenkinek szüksége. Egy egyszerű példát mondok:  akinek van kutyája az tudja, hogy minden apró jó dolgot meg kell dicsérni a kutyusnál, és ő cserébe azt sem tudja mit csináljon, hogy nekünk tetsszen.
Mert a bátorítás és a dicséret örömöt szabadít fel.

 


Október 21. péntek,

Hála legyen az Istennek, aki értetek ugyanezt a buzgóságot adta Titusz szívébe.
Mert megkapta ugyan a bátorítást, de buzgóbb lévén, önként ment el hozzátok

2 Korintus 8:16-17,

A buzgóság és a bátorítás között szoros összefüggés van! A buzgóságot Isten adja a Szent Szellem által, de a buzdítás szabadítja fel!
Ha buzgó embereket akarunk magunk körül látni akkor bátorítsuk.

Sokszor átélem ezeket a dolgokat, mert a kreativitásban élen járok. Hallok valamit amit más talált ugyan ki, de jó dolog, rögtön meg is próbálom valósítani.

Figyeljünk a Szellem szavára és engedelmeskedve aknázzuk ki a bennünk levő talentumokat.
Újuljunk meg és égjünk az Úrért.

 


Október 20. csütörtök,


Úgyhogy, bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az összegyűjtését.
Ezért ahogyan mindenben bővelkedtek:hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek.

2 Korintus 8:6-7,

Ez egy céltudatos bátorítás, túlmutat az általános buzdításon, csak egy területre irányul. A pásztori ajándék is ilyen, hisz sokszor céltudatosan tanítja Isten igéjét, hogy helyére igazítsa a Szent Szellem segítségével az embereket. A bátorítás eredménye, hogy buzgókká válnak az emberek, hiánya pedig közömbösséget, lenyomást hoz.

Bátorítsuk hát egymást kik-ki milyen helyzetben van, legyen az család, munkahely, gyülekezet vagy más egyéb,hogy az életünk pozitív módon tudjon haladni. Tetszik az Úrnak, hogy nem a lenyomás , az elkeseredés eszközeit használjuk.


Október 19. szerda,


Az Istenbe vetett hit az, amiből felszabadul a bátorítás. Ezt az erőt használta Jósiás király is, amikor szolgálatba állította a papokat.

Szolgálatba állította a papokat, és buzdította őket az Úr háza szolgálatára.
2 Krónika 35:2,


Pál és Barnabás is bátorították , a tanítványokat Antiókhiában.

Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába.
ApCsel. 14:22,

A bátorítás egy olyan lépés, amikor az ember nem a hibákra, nem a  hiányosságokra fókuszál, hanem látja a másikban azt, amit Isten lát benne. Ezekből az emberekből lesz először tanítvány, majd bátorító, aztán vezető.
Mert az ember természete gyarló, szeret kritizálni, észrevenni mi a rossz másban, de a krisztusi ember az olyan mint Krisztus.
Azt látja a másikban, hogy milyen lesz majd akkor amikor Isten helyre igazítja, megszenteli, a talentumait kihozza belőle. Feltéve ha alázatos és kéri ezt. Meg persze hagyja, hogy Isten munkálkodjon benne.


Október 18. kedd,

Saját magunk bátorítása.

Miért csüggedsz el, lelkem,  miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki szabadításáért!

Zsoltárok42:6,

Nappal szeretetét rendeli mellém,
éjjel éneket ad számba az Úr:
imádságot életem Istenéhez.

Zsoltárok 42:9,

Miért csüggedsz el, lelkem?
miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki
szabadító Istenemnek!

Zsoltárok 42:12,

Dávid amikor ellenség vette körül, igen el volt keseredve, de saját magát buzdította és gondolataiban  felidézte Isten szerető gondoskodását. Hitte, hogy csak az emberek próbálják őt megsemmisíteni, de ő az Úr szolgája, és kimenti minden bajból.
Vegyünk róla példát és legyünk  bátrak, győztesek, mert Istenünk az Úr velünk van mindenben.

 

kép:  Dávid a zsoltáros (Ebbinghaus Vilmos
festménye)

 

Október 17. hétfő,

..ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.
Róma. 12:7-8,

A vezetőknek ez egy munkaköri kötelesség is. Isten népét nem terhelheti le a gonosz, mert az Úr gondoskodik arról, hogy legyen olyan testvér aki igei alapon buzdítja, felemeli, megerősíti.

Aki bízik az Úrban az nem csalódik benne.

Bár az ördög igyekszik lenyomni, elkedvetleníteni, megcsalni, meglopni az embereket, de Isten népének hinnie kell, hogy minden bajból kimenti az Úr az övéit.

Bátorítsuk magunkat is igékkel, van bőven a Bibliában. Tagadjuk meg a gonoszt, ne tűrjük meg magunk körül.


Október 16. vasárnapAminthogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket: éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.

1 Thesszalonikai levél. 2:11-12,

A püspök ( presbiter, pásztor, elöljáró) ugyanis, mint Isten sáfára legyen feddhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással  tudjon bátorítani, és megtudja győzni az ellenszegülőket.
Titus levél 1:7-9,

Sokfélék vagyunk, van akinek kimondottan ez az ajándéka. Akkor ne rejtse véka alá, és ne fukarkodjon vele, hanem buzdítson.
Próbáljuk meg, hogy gyakorolva, tudatosan formáljuk, ezt és növekedjünk ebben. Biztos vagyok, hogy az eredmény nem marad el.

 


Október.15. szombat,

A bátorítás ereje.

Nagy ereje van a pozitív gondolkodásnak, és a beszédnek. A bölcs vezető erős, egyben szigorú, és a dicsérő szavakkal sem fukarkodik.
Fontos kinyilvánítania, hogy minden ember fontos, és Isten szemében értékes.
A törődés, odafigyelés, erősíti a belső lelki erőt, és felszabadítja az emberek kreativitását, munka kedvét,
az Istentől való talentumokat.
A Szent Szellem  mint bátorító, nevében hordozza ezt a fontos isteni funkciót és tulajdonságot.
A Parakletos szó jelentése= Segítő, vigasztaló, bátorító, védő ügyvéd, és ez mind a Szent Szellem.

Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.
Zsoltárok.  138:3,

A bátorítás hiánya a családoknál figyelhető meg legjobban. Az a sok torzult gondolkodású ember akit lelkigondozni vagy kezelni kell, mind olyan családban nőt fel ahol csak szidást kaptak.
De ez igaz a gyülekezetekre is.

Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
Zsidó 10:14,

Tökéletessé tett minket, szeret, gyermekei vagyunk, és még sok ígéret tulajdonosai vagyunk.

 

 

 

Október 14. péntek,

Növekvő gyülekezet ismérvei: C. Peter Wagner, szerint.

Erős Bibliai alapú teológia és gyakorlat
Erős vezetés
Intenzív dicséret
Erőteljes imaélet
Szent Szellem központi szerepe
Bővölködő adakozás és pénzügyek
Aktivizált gyülekezeti tagság
Gyakorlati Bibliatanítás
Aktív missziós tevékenység
Alacsony felekezeti profil, Isten országában való gondolkodás

Nagyobb gyülekeztek házi csoport rendszerre épülnek. A növekedés elmaradhatatlan kelléke, az egyszemélyű vezetés helyett egyre több nagy kaliberű szolgáló lép a színre, akiket egy vezető fog össze, és szabadít fel a szolgálatra.
Bízni kell Istenben minden vezetőnek és kérni a támogatását, a hívőknek pedig szüntelenül imádkozni a vezetőkért, hogy Isten szerinti életet éljenek, és a családjaikért, hogy a háttér nyugodtsága segítse szolgálatukat.

Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom.
Ragaszkodom intelmeidhez, Uram ne engedj megszégyenülnöm!
Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem.

Zsoltárok,119:30-32,

Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek.
Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik.

Zsoltárok, 84:12b,13

 

 

 

Október 13. csütörtök,

A növekedést gátló tényezők.

Beszűkült gondolkodás, látások hiánya, a családiság megőrzése, klikkesedés, a kihívásoktól való félelem, félés az áldozat vállalásától, szellemi vakság, törvénykezés, váltásra képtelen vezetők, helytelen igei rögeszmék megtartása. De legfőképpen a Szent Szellem hiánya, és a kenet elvesztése, vagy hiánya.

A gonosz gondoskodik arról, nagyon rafinált módon, hogy vissza tartsa még a megtért hívőket is, még a felszentelt vezetőket is attól, hogy Isten országa megújuljon, fejlődjön. Gondoljunk Péterre, amikor Jézus, azt mondta "Távozz tőlem Sátán."
Pedig ő egy tanítvány volt, Jézussal járt az ő teljes közelségében, nap mint nap hallotta az igét tőle, és áradt rá a szentség az Úrtól.
Jézus amikor kezdte hirdetni eljövetele célját, akkor Pétert is megkísérti a gonosz.

.....meg kell öletnie, de harmadnapon feltámadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte: Isten mentsen Uram, ez nem történhet meg veled!"  Ő pedig megfordult, és  így szólt Péterhez: " Távozz tőlem Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint."
Máté 16:21-23,

Úgy tűnik, mintha Péter szeretetből és aggódásból mondaná, és nem érthető Jézus miért reagált így. De nekünk megmondja a Szent Szellem, hogy ez helytelen gondolkodás.
Mindannyian ki vagyunk téve a tévelygéseknek, a Sátán igyekszik a gondolatainkat is elterelni. kérjük nap mint nap Isten áldását a gondolatainkra is, ne engedjük, hogy prédák legyünk a gonosznak.

 

 Október. 12. szerda,

Az Apostolok cselekedetében több helyen előfordul, hogy házicsoport formájában az emberek megtapasztalhatták Isten jelenlétét. Ezekből lettek a kulcs emberek.

Hallgatott minket egy Lídia  nevű istenfélő asszony, egy Thiatríából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: "Ha úgy látjátok, hogy az Úr  híve vagyok, jöjjetek , szálljatok meg házamban!" És kérlelt bennünket.
ApCsel 16:14-15,

Nem mindenki jut el oda, hogy meghívja barátait, rokonait, ismerőseit egy beszélgetésre.
Ennek oka a sok visszautasítás, az emberek vissza húzódnak és nem nyitnak.

Imádkozzunk, hogy Isten Szelleme adjon erre bátorságot és késztetést.


Október 11. kedd,

A növekedéshez elég a követők vezetése, de miután 100 főt elér a gyülekezet ki kell nevelni további vezetőket, és osztódni kell. Nagyobb lesz az átlátás, jobb lesz a személyes kapcsolat, az irányítás.
Több szolgáló lesz, ami nagyon fontos.
Péter Kornéliusz házában hirdette Jézusról szóló bizonyságait, a látomást, hogy Isten nem személyválogató.

Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek.
Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent.

ApCsel. 10:44-46,

A Szent Szellem már ott volt és cselekedett, mert Péter engedelmes volt, figyelt rá és azt tette ami az üzenet. A pogányoknak is meg kell adni, hogy hívők legyenek, nekik is jár a keresztség.
Kornéliusz házában sok rokon volt jelen, mert meghívta őket. Ezek az emberek mind kulcsemberek lettek, mert jelen voltak egy csodálatos eseményben, szinte mind ők is részeseivé váltak.
Mennyei nyelven szóltak, ami meggyőzte őket.
A váltani nem tudó és hamis teóriákat gyártó vezetők a gyülekezet és az ébredés közé falakat építenek.
Nem tudnak tágulni a falak és elzárják az utat a haladás elől.
Tanulás, látás, szolgálat bővítés, hoz eredményeket.


Október 10. hétfő,

Az Apostolok Cselekedetei tele vannak bizonyságokkal, csodákkal, odaszánással, hitbeli kilépésekkel, bátor viselkedésekkel, alázattal.
Miért? Mert friss volt az élmény, egységben és engedelmességben voltak. Megértették Jézus üzenetét, Istent dicsőítették minden beszédükkel, cselekedeteikkel. Bátrak voltak, tudtak konfrontálódni. Ima életük elszánt volt, szentségben és tisztaságban éltek.
Mondhatnánk, hogy így lehetetlen élni. Ez valóban igaz, ám csak akkor ha a saját akaratunk és tudásunk árán akarjuk tenni. De tudunk így élni ha Istennel, Jézussal együtt próbáljuk meg. Kérjük a Szent Szellem segítségét, mert magunk semmik vagyunk a világban, de Istennel bátrak, erősek, bölcsek és kitartóak.

Az én Uram, az Úr, megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak.
Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr, megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg.

Ézsaiás 50:4-5,

Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!
Ézsaiás 58:9,De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
Ézsaiás 40:33,

Éhezzük ezt, és próbáljuk meg. Hiszem, hogy csodálatos az ilyen élet.


Október 9. vasárnap

Pünkösd jelentős változást hoz az emberek életében, felszabadítja a félelem alól, és természetfeletti bátorságot hoz, egy mennyei tűz és erő készteti hitvallásra az embereket.
A Szent Szellem meggyözi az embereket Isten dolgaiban! Az Istennel való közösség légfontosságú, minden időben.
A ma emberének is segítő társa Isten Szelleme.

Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké.
A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt.

Ézsaiás 9:6,

Környezetünkben és máshol is, csak akkor lesz eredményes a növekedés, ha helyet kap az engedelmesség az igének, és a Szent Szellem vezetésének. Mert addig amíg a saját feje után megy az egyház, ( központi liturgia) vagy a nép, addig nem lesz növekedés.

Figyelnünk kell Isten akaratára, a Szent Szellem kijelentéseire és akkor történnek a dolgok.
Akik hordozzák az elveszettek felé  a megmentő szeretetet, evangélium tovább adásával, missziós és más szolgálatok által, azok a gyülekezetek tudnak növekedni.


Október 8. szombat,

Az Úr mennybemenetele után is növekedett a keresztények száma, a Szent Szellem segítségével.
Az Apostolok cselekedetében számos bizonyíték van erre.

Az apostolok által
 sok jel és csoda történt a nép között. Mindnyájan a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az  Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy ha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre.
Összejött a Jeruzsál
em körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lélektől gyötörteket, s ezek mind meggyógyultak.
ApCsel 5:12-16,


Pont ugyan úgy történt minden ahogy Jézusnál.
Egy akarattal voltak együtt és az Úr velük volt, segített nekik. Péter ruhája is olyan szerepet töltött be mint Jézus ruhája. Csodák ,gyógyulások ,szabadulások történtek
Jó volna most is átélni ezeket, kell ehhez dinamisz, hit és cselekedett, tisztaság.
Amit csak a forrástól vehetünk ,Jézus a forrásunk, legyünk egységben vele és kérjük imában a segítségét.


Október.7. péntek,

Jézus példát mutatott a tanítványainak, hogy mire is hívja el őket, mivel ruházza fel őket.
Nem is értem, hogy van olyan tanítás ahol azt tanítják, hogy csodák az apostolok idejében voltak csak.
Az ige tényleg nekik szól per pillanat akkor, de ránk is vonatkozik minden kijelentése, mert mi is tanítványok vagyunk, így ez is.

Menjetek el szerte az egész világban, hirdessétek az evangéliumot, minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá kezüket, és azok meggyógyulnak."
Márk 16:15-18,


A megkeresztelkedik szó értelme, saját akaratból ő teszi, nem megkeresztelik!

Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.
Márk 16:...20,


Azok akik nem hiszik a Szent Szellem munkálkodását, vajon mivel magyarázzák ezt a mondatot.
Merthogy Jézus a mennybe menetel után az Atya jobbján foglalt helyet. De mi tudjuk, hogy Szelleme itt van közöttünk, a szívünkbe van. És angyalaival együtt segít nekünk, csak hit kell hozzá.


Október 6. csütörtök,

Jelek és csodák.

A növekedésben is fontos szerepe van a jeleknek, és a csodáknak.
Az ember olyan, hogy kellenek a megfogható, látható dolgok nekik. Bár Isten azt szeretné, hogy olyanok legyünk mint a gyerekek, és higgyünk, minden bizonyíték nélkül.
Jézus volt amikor csak beszélt arról, hogy higgyenek benne, volt amikor betöltötte az emberi szükségleteket, és volt amikor Isten dicsőségét mutatta meg a csodákban.

Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él: és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.
János 11:25,

Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett.
János 6:2,Jézus megkérdezte tőlük:
"Hány kenyeretek van?"  Ők így feleltek: " Hét, és egy kevés halunk."

Máté 15:34,

Jézus megáldotta a kenyeret és a halat és kiosztotta a sokaságnak, 4000 férfi ember volt jelen, a nőket és a gyerekeket nem számították bele. Mind jóllaktak. Mi volt ez ha nem csoda, és az emberek szükségeinek kielégítése.

De volt amikor halottat támasztott, még negyednapos  halott is volt, Lázár a barátja.

"Lázár jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik:
"Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!"

János 11:...43,44,

Ezt pedig az Atya dicsőségére tette, hogy higgyenek neki. Fontosak a Szent Szellem által történt csodák most is, mert nélküle csak emberi erőlködések jönnek létre. Jézus azért jött, hogy tegyen dolgokat, szabadítson gyógyítson,  ördögöket űzzön és különböző démonokat az emberekből. Az üdvösségünkről már nem is beszélve. A mennybemenetelével ez nem változott semmit. Most is teszi ezeket a Szellemével. De a hitünk kell hozzá.
Kell, hogy tovább adjuk a Bibliából a történeteket és a kijelentését az Atyáról és magáról, mert amikor valaki eljut a hitre és a megtérésre, akkor bizonyít.
 De bizonyít a gonosz is a hitetlen embereknek. Ezért van annyi nyomorúság a földön.

 


Október 5. szerda,


 

Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek!
- Mondja a Seregek Ura. De ti ezt kérdezitek: Miből térjünk meg? Becsaphatja-e az ember az Istent?
Ti mégis be akartok csapni engem! Ezt kérdezitek:
Mivel akarunk becsapni? - A tizeddel és a felajánlásokkal!
Átok súlyt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem!
Hozzátok be a raktárba az egész tizedet , hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek  próbára engem - mondja a Seregek Ura.
Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.
Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban - mondja a Seregek Ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek Ura.

Malakiás. 3:.7-12,

Az Úr a tizedet a léviták eltartására rendelte el. Fontos volt Istennek, hogy akik Őt szolgálták azoknak is meg legyen  minden ami a szükségleteikre kellett.
Mit mond az Ige? Becsaptok- átok súlyt- aztán, tegyetek próbára és jön az áldás.
Minden hívőre vonatkozik a törvény és Istent nem lehet becsapni, bár türelmes és ő is vár sokszor, próbára tesz minket.
Viszont , Anániás és Szafíra esetében nem volt türelmes.
Legyünk Istennel becsületesek ne kerüljünk ítélet alá.


Október 4. kedd,


Sok emberrel találkoztam, akik tudják, hogy gyülekezetbe járok és ezt kérdezik.
- Nálatok is szednek pénzt?- Elmondom nekik, hogy nem kötelező, de aki a Biblia szerint akar élni az adja magától és a Szent Szellem által, mert ezt írja a törvény.
Az pedig minden hívőre vonatkozik.
Sokan úgy gondolják, hogy a ma emberére ez nem vonatkozik. De Jézus határozottan mondja "

"Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék: a te Atyád pedig aki látja , ami titokban történik, megfizet neked."
Máté 6:3-4,

Megfizet nekünk, vagyis soha nem fog az hiányozni az otthonunkból, mert áldás alatt leszünk érte.

"Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené."
Máté 22:21

Jézus azért jött, hogy betöltse a törvényt, nem azért, hogy eltörölje. Próbára lehet tenni az Urat, erre fel is hatalmaz minket.


A bevétel zsengéjéből tegyük félre amit oda kell adnunk és figyeljük meg az ő gondviselő áldását.

 


Október 3. hétfő,


A növekedés fontos alapelve az adás.
Vagyis a vetés, amit nemcsak szóban kell cselekedni, hanem a tized fizetésében is.

24.Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut.  25. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül..
Példabeszédek 11,24-25....

A vetés-aratás alapelvei: A Biblia szerinti növekedés más mint a világ szerinti növekedés. Az egyik Isten szerinti bőségre vezet a másik pedig a világ szerinti gazdagságra!
Isten sok helyen ad kijelentést arról, hogy az Ő királyságának növekedéséhez is kell adomány amit szolgái fognak arra fordítani amire kell.
Vagyis a növekedésre, emberek megsegítésére, evangélizálásra, missziókra, az Ő szolgáinak szükségleteire.
A törvény kötelez mindnyájunkat arra, hogy betartsuk az igei felhívást. Akinek van hite, az ezeken a dolgokon nem akad ki, hanem elfogadja és vele együtt annak anyagi áldásait is.


Október 2. vasárnap

A fejlődés során újabb és újabb szinteket kell meghódítanunk. Az apostoli időkben  a vezetők régebbi generációja atyai  módon egyengette az újabb szolgálattevői réteg kibontakozását. Ezt nem ellenségesen, nem irigykedve tették.

Jabéc tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jabécnak , mert ezt mondta: Bizony fájdalommal szültem őt!  Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta:
Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy  ne érjen fájdalom!

1 Krónika 4:9-10,

Jabéc erőteljesen akarta a növekedést! A határok kiszélesítésénél, a felismerés, majd a korlátok eltávolítása volt a sorrend.

Mert mind jobb, mind balkézre kiterjedsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek.Ne félj mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem  gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek  gyalázatáról többé meg nem emlékezel.
Ézsaiás 54:3-4,

A kiszélesítés egy folyamatos tágulás, szellemileg, gyakorlatilag.
Jó látni és átélni azt, hogy mindig új arcokat látunk magunk körül. Ez azt jelenti, hogy növekedünk. Lehet, hogy nem pozitívan éljük meg, mert nem mindenkit ismerünk, de ez Isten országában teljesen normális.
Az a lényeg, hogy az Úr ismer minket és az akolba majd idővel össze ismerkedünk. Tudjuk, hogy biztonságban vagyunk és szeretetben, mert a pásztorunk erős, nagy Isten.


Október 1. szombat,

Hívatta tehát Mózes Becaélt és Oholíábot, és mindazokat a hozzáértő embereket, akiknek bölcsességet adott az Úr, mindenkit, akit szíve arra indított, hogy hozzáfogjon a munka elvégzéséhez.
2Mózes 36:2,

A vezetőnek,  Mózesnek két szempont volt fontos: Istentől való bölcsesség , ami a munka elvégzése, szakszerű,  pontos, és jó.
Legyen benne a szíve, mert a jó munkához az kell, hogy szeresse az aki végzi.
Jó szervezéssel, isteni látással lehet tovább lépni és tágítani , kiszélesíteni a határokat.
Először felismerni, aztán eltávolítani a korlátokat.
A kinyújtás feszültségeket okozhat, így először tanítással kezdjük, hogy megértsék az emberek.
Nem szabad félni az újtól, hanem Istennel bátran előre kell menni. A megújulás mindig eredményes ha Istentől van.

Széles helyet keress sátradnak, feszítsd ki sátorponyváidat teljes szélességükben!
Húzd meg köteleidet erősen verd le cövekeidet!
Mert jobbra is, balra is terjeszkedni fogsz, utódaid a népek örökébe lépnek, és elpusztított városokat telepítenek be.

Ézsaiás 54:2-3,


 Ajánlott weboldal: maiige.hu/

 

Szerkesztők: Pné Edit

                  bacsipista