Napi csendességek 365 napon - Füle Lajos

2014 szeptember-október

5.

 

Napi csendességek 365 napon - Füle Lajos

2014. Október

 

Október 31.  Októberi nyár

 

Itt ez az októberi nyár, 
ez a mindenkinek ajándék 
őszinte, mély hálára vár 
az ÚR iránt, KI így is áld még.

 

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, 
az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene."

 

(2 Kor. 1.3)

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene."2Korintus 1,3 

 


Október 30. Előtted állok

Előtted állok itt is, ott is,
ha menni kell, ha üt az óra.
Név szerint ismersz, szólhatsz most is,
kész vagyok a találkozóra.

"És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. 
Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és 
az Isten is ő benne."
(1 Ján. 4.16)

Isten tenyerében, békén, biztonságban és szeretetben

 


Október 29.  Az eszköz örömével

Fogy már az út, s ha majd végéhez értem,
pihenjek el az eszköz örömével,
ahogy a lant, amely elhallgat egyszer,
ahogy a toll, melyet letesz a MESTER.

"Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik."
ApCsel. 2.26

 örvendezett az én szívem...


Október 28.  Várlak

Várlak, URAM, KI csendben jössz felém, 
s mert pálmaágam nincsen már nekem, 
s virágaim is elhullattam én, 
Eléd terítem fáradt életem.

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem."
Zsolt 50:15.

 Hívj segítségül...

 


Október 27.  Kegyelem szerint

"A nékünk adott kegyelem szerint"
szolgálhatunk itt hálával, sokat,
a külön-külön ajándékokat
egymás javára hasznosítva mind.

""A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak,de a Lélek ugyanaz."
(1 Kor. 12.4) 

A kegyelmi ajándékok között...

 


Október 26.  Éltem esztendői

Éltem esztendői lassan elvonulnak, 
becsukja mögöttük ISTENEM a múltat, 
háta mögé veti mindent megbocsátva, 
s reménységgel állít jövőm kapujába.

"... az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, ... Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint."  (Titusz 3.5-7)

 Jézusra száll a Szentlélek


Október 25.  Amit elértünk

Amit elértünk, dicsekvésre késztet,
hiúságunk a vesztünkbe sodorna,
de tudtul adja bensőnkben a LÉLEK,
hogy mink van, amit nem úgy kaptunk volna.

"Hogy, a mint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék."  (1 Kor. 1.31)

 Aki dicsekszik...


2014. október 24.  Körülkeritve

 Körülkerítve kegyelemmel 
mindent másképpen lát az ember, 
érti, mit nem lát s látva lát, 
az életet és a halált.

"Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő szájából."  (Csel. 22.14)

Ő pedig monda...(kiválasztott)

 


Október 23.  Tékozló fiúként

Vágyunk nyomán vezethet bár utunk 
akárhova, 
csak tékozló fiúként juthatunk 
végül haza.

"Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt,  és vége a halálra menő út."  Példabeszédek 14:12

Van olyan út

 

 


Október 22.  Tetteink

A szél a szót szétszórja, elsodorja,
száll, mint fa lombja...
Viselt dolgokra néz a ma s a holnap:
tetteink igazolnak.

"Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit."
Jakab 2.22

Látod hogy hit együtt

 


Október 21.  Ha dorgálsz is

Ha dorgálsz is, tedd azt vigasszal, 
szólíts meleg, szelíd szavakkal! 
Én is tudom: mentségem semmi, 
segíts, Uram, ezt elviselni!

"Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképen megfenyíti  az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened!"  (5 Móz. 8:5,)

gyerek fenyítés 


Október 20.  Csodákra várunk   
 
Csodákra várunk mindig, de csodás 
egy fénylő szem, egy meleg kézfogás, 
egy halk mosoly, egy jó szó, mely a fáradt 
lélekre hull, és elűzi az árnyat. 
 
"A jeleket és csudákat,  amelyeket cselekedett velem a felséges Isten,  
illendő dolognak tartom megjelenteni."   (Dán. 3.32)

Tüzes kemencében


Október 19.  Sértéseimet

Sértéseimet, sértettségemet
bocsásd meg, URAM, még ma, ha lehet,
az adok-kapok tüskés szavakat,
magamtól, mástól hadd legyek szabad!

"Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni." (Jak. 3.2)

Mert mindnyájan sokképen vétkeztünk


Október 18.  A költözésről

A vándormadár tudja: menni kell, 
s búcsúzik, bontva szárnyat. 
Híres eszünk ezt hogy nem éri fel? 
Mi lennénk ostobábbak?

"Még az eszterág is tudja a maga rendelt idejét az égben, és a gerlicze, a fecske és daru is megtartják, hogy mikor kell elmenniök, de az én népem nem tudja az Úr ítéletét!" (Jer. 8.7)

 madarak költözése


Október 17.  Vándormadarak

A madarak mind útra kelnek, 
magasból zeng az ősi szózat: 
"Kru...kru..." Az ég kékjén az ék... 
- Nem értjük, hogy tájékozódnak.

"A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!" (Zsolt. 84.4)

fecske fészek

 


Október 16.  Csak más szemével

Csak más szemével láthatom 
milyen vagyok, ha olykor-olykor 
szemembe mondja valaki, 
s gondolkodni kezdek a dolgon.

"Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által."  (Zsid. 3.13)

 


Október 15.  Vulkánok

Termő, megművelt föld a lelkünk 
hátán sátáni, vak erőknek. 
Alvó vulkánok vannak bennünk, 
s VALAKI féken tartja őket. 

"Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok."
(1 Kor. 3.9)

 Mert Isten munkatársai vagyunk


 Október 14. Ige szerint 
 
Ige szerint van itt a részünk:  
"Hogyha élünk, az ÚRNAK élünk,  
ha meghalunk, Neki halunk meg",  
s Ő áld vele, nem pedig büntet.  
 
"Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által,  aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által." 
(2 Tim. 1.10)

Mert ha élünk az Úrnak élünk


Október 13.  Ellene 

Vétkezünk, ha szívünk 
vádakkal tele, 
s mikor egymás ellen, 
akkor Ellene. 

"Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyámfiai, hogy el ne ítéltessetek: ímé a Bíró az ajtó előtt áll."
(Jak. 5.9)

Ne sóhajtozzatok egymás ellen

 

 


 

Október 12.  Örök otthonom

Bűn és világ maradt mögöttem, 
s kihűlt, veszendő otthonok... 
ATYÁM, FIAD nevében jöttem, 
itthon vagyok, itthon vagyok!

"Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, aki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem."  (Ján. 6.37)

 Minden, amit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, aki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem. János 6:37,

 


Október 11.  Mit el nem érünk

Mit el nem értünk, hogy meggazdagított! 
Mit el nem érünk, majd mind hogy megáld! 
Boldog, ki kincsre lelhet e hiányban, 
s nincs benne vád.

"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban."
(Fil. 4.19)

Filippi 4,19


Október 10.   Keresztyén 

A csúfolás nem árt neki, 
a rágalomtól meg se retten. 
Ki jól tud megbocsátani, 
az szinte már sebezhetetlen.

"Mi voltunk gonoszok és pártütők, azért nem bocsátottál meg. (J.Sir.3:42)

 


 

Október 9.  Csak szállás

Ez itt a házam, itt honol 
ma még e vándor, köszönöm, 
de csak szállásom, otthonom 
a mennyben vár rám odafönn.

"Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben."
(2 Kor. 5.1)

 

 


 Október 8.  Szemeivel

Tanácsolhatna vesszejével is, 
de szemeivel tanácsol előbb: 
Igéjében felismerhetem ŐT, 
mikor a "belső szobába" bevisz.

"És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között."  (Efézus 1.18)

És világosítsa meg értelmetek szemeit... Efézus 1,18


Október 7.  Mondjátok meg!

Nem rekesztik ki zárak,
s nincs már, ki fél.
Mondjátok meg Tamásnak,
hogy JÉZUS él!

"Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében."  (Ján. 20.31)

Azért irattak meg


Október  6.  Bámulom

Tekintetem a porba fúrom, 
így bámulom görnyedve hétrét: 
egy hangya morzsát visz az úton 
s betölti küldetését. 

"Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket."  (Ján. 3.34)

Isten küldötte


Október 4.  Tudom, hogy az én megváltóm él

Talán a legszebb mondat ez, 
mit ember gondolt és kimondott. 
Fölsejlik benne a kereszt, 
s elülnek benne földi dolgok.


"Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll."
(Jób. 19.25)

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. (Jób 19.25)


Október 3.  Taníts!

"KRISZTUS, KI vagy nap és világ", 
taníts, okíts, lelkemben élj! 
Hisz Nélküled minden tudás 
csak szentjánosbogárnyi fény.

"Mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók."     (Máté 7.29)

Jézus tanít


Október 2.  Ne vess meg érte!

Ne vess meg érte: már nem érdekel, 
hogy amit írok, "irodalom"-e? 
Csak arra vágyom - tán elérhetem -, 
szenteltessék meg így is a NEVE! 

"Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!"
 Példabeszédek 25.11

aranyalma


Október 1.  Október elsején

Az út, a lomb, a fűszál is ragyog... 
Ezt a második "ember-hónapot" 
ma így köszöntöm, fényben fürdve még: 
Légy üdvözölve, te gyönyörűség!

"Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged."  (Zsolt. 30.13)

Hogy zengjen néked a dicséret

 

2014. Szeptember

 

 Füle Lajos: Megtérés után is

Megtérés után is kell a bűntudat, 
bűnismeret, és hát a bűnbánat is. 
"Tökéletességünk" sérti az URAT, 
s kritikánk nemegyszer túlzó és hamis. 

"Ti ellenben elbizakodottságtokban dicsekedtek: 
Minden ilyen dicsekedés gonosz."
(Jakab 4.16)

Elbizakodottság


Szeptember 29.

Füle Lajos: Még kisebbé

Én hórihorgas lelkem, 
lásd: kisebbé kell lennem, 
még kisebbé kell lennem... 
Hát alázkodj meg bennem! 

"De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád."

(Jak. 4.6)

Jakab 4,6

 


Szeptember 28.

Füle Lajos: A Mester

Megbocsátja, mit 
Ellene vétünk, 
irgalma nagyobb, 
mint a mi vétkünk. 

"Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak."

(Zsolt. 86.5)

irgalmas


Szeptember 27.

Füle Lajos: Levelet irok

Nézd: levelet írok neked, 
így nyújthatok testvérkezet 
országon át, földrészen át, 
érted mondva hálát, imát.

"Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

emlékezvén rólatok a mi imádságainkban."

(1Thess. 1.2)

 Hálát adunk Istennek


Szeptember 26.

Füle Lajos: Adós vagy

 

Adós vagy, és én is veled. 
Törlesztenünk kell valahogy, 
hisz úgy parancs a szeretet, 
ahogy a "ne ölj!", a "ne lopj!"

 

"Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte."

 (Róm. 13.8)

Egymást szeressétek

  


Szeptember 25.

Füle Lajos: Beteg vagyok

Beteg vagyok, így osztozom
százmilliók sorsában itt.
A szenvedésben mind rokon,
de testvérré tesz-é a hit?

"Amint megerősíttetett 
ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel."

(1 Kor. 1.5-6)

megerősített

 


Szeptember 24

Füle Lajos: Az Ige szóljon!

Ki halni készül, vigaszunkra vágyik. 
Üres szavakkal ne áltassuk mégse, 
az Ige szóljon! Ne terhelje lelkét 
a hallgatások összeesküvése.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, 
és az most vagyon, mikor a halottak hallják az 
Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek."

János 5.25

Jézus üzenete

 


Szeptember 23.

Füle Lajos: Gyümölcsök

Gyümölcs a könnycsepp is lehet, 
a bűnbánat is, ha megérik, 
hogyha igaz könnyek kísérik... 
Teremjünk hát ily könnyeket!

"Akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd."
(Zsolt. 126.5)

"Akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd." (Zsolt. 126.5)


Szeptember 22.

Füle Lajos: Pedig

 

Van ki hűtlenségben "edzett", 
más közönyben, lustaságban, 
mikben vétek, sőt halál van, 
pedig... de szép volt a kezdet!

 

"És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az ígét; de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak." (Luk. 8.13)

kősziklára esett mag

 

 


Szeptember 21.

Füle lajos: Csodák kora

Csodák kora? Régen a múlté 
- mondják, akik nélkülük élnek. 
Nem az ISTEN csodája volt-é, 
hogy rám talált egykor a LÉLEK?! 

"Megtelik szájam dicséreteddel, minden 
napon a te dicsőségeddel."

(Zsolt. 71.8)

Megtelik szájam dicséreteddel


Szeptember 20.
Füle Lajos: Az Atya vár

 

Az ATYA vár ma még... Ki tudja, meddig? 
Előnkbe jött, egészen a keresztig! 
Karja kitárt, a keze, lába véres... 
Elér-e hát szívünk e szenvedéshez?!

 

"És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt."
(Luk. 15.20)

Az Atya vár - A tékozló fiú hazatérése

 


Szeptember 19.

Füle Lajos: Istennek háttal

Aki ISTENNEK háttal fordul,
csak a maga árnyékát látja,
aki ISTENTŐL elfelé megy,
annak szünetlen nő az árnya...

"Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; 
magam pedig, mint a fű, megszáradtam."

(Zsolt. 102.12)

Megszáradt fű árnya

 

 


Szeptember 18.

Füle Lajos: Igyekezünk felé 

Bűn vesz körül itt, szenny árja ér, 
igyekezünk Felé a partra, 
ahol parázs vár, hal és kenyér, 
az ÚR MAGA s áldása rajta. 

"Oda méne azért Jézus, és vevé a kenyeret és adá nékik, 
és hasonlóképpen a halat is."
(Ján. 21.13)

"Oda méne azért Jézus, és vevé a kenyeret és adá nékik, és hasonlóképpen a halat is." (Ján. 21.13)

 


Szeptember 17.

Füle Lajos: Értem

Értem függött az a test fenn
két gengszter közt a kereszten,
vérben ázva, kint sóhajtva,
bűneimnek átka rajta.

"Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, 
amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára."
(Mát. 26.28)

Golgota - Latrok között


Szeptember 16. Ha egy parázs

Kit magánya messzire űz el
övéitől, arra halál les.
Ha egy parázs kihull a tűzből,
hamar lehűl és hamuvá lesz.

"Felforgattam közületek többeket, a mint felforgatta Isten Sodomát és Gomorát, és olyanokká lettetek, mint a tűzből kikapott üszök; és még sem tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr."

(Ámós. 4.11)


Szeptember 15.  AZ ALMÁSKERTBEN

Az almáskertben egy rokkant fa 
tört ágait a földre hajtja. 
Igaz, sanyarú sorsa van ma, 
de sok gyümölcs emléke rajta. 

"De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség."
(Gal. 5.22-23)