Napi csendességek 365 napon - Füle Lajos

4.

 

December 31.
Testvérek

Nincs köztetek, kit ne csodálnék: 
Testvérek vagytok! Köszönöm. 
Titeket látni is ajándék, 
veletek járni is öröm.

"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; 
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez..."

Efézus 2.8

 Kegyelem-Grace


December 30.
Mit kívánok?

Mit kívánok az új év küszöbén? 
- Ha a kevesen hű lehetek én 
dicső Uramhoz, az nekem elég. 
Magasztalom hát s áldom a Nevét.

"Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!"

(Mát. 25.21)

jól vagyon


 

December 31.
Testvérek

Nincs köztetek, kit ne csodálnék: 
Testvérek vagytok! Köszönöm. 
Titeket látni is ajándék, 
veletek járni is öröm.

"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; 
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez..."

Efézus 2.8

kegyelemből tartattatok meg...


December 30.
Mit kívánok?

Mit kívánok az új év küszöbén? 
- Ha a kevesen hű lehetek én 
dicső Uramhoz, az nekem elég. 
Magasztalom hát s áldom a Nevét.

"Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe."

(Mát. 25.21)

jól vagyon 


December 29.

Az új évben

Én ISTENEM, az új évben 
sohse legyek "haló félben"! 
Mosd le rólam, ami piszkos, 
ragyogj bennem, JÉZUS KRISZTUS!

"Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek." 
(Jel. 3.2)

Vigyázz, és erősítsd meg...


December 28.

Új esztendő

Tudom, URAM, gyötrelmes év jön, 
gondom, bajom akad majd bőven, 
kátyús, rögös lesz majd az út is, 
de járható - a TE erőddel!

"Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. 
Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. "

Kolossé 1:11-12,

 termeszet


December 27.

Amikor egy év

Amikor egy év elrepül, 
nem úgy, mint a vándormadár, 
hisz sehol-sincs fészekre száll, 
emléket költ - időtlenül.

"Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket."

(Zsolt. 60.13-14)

 segíts ki minket


December 26.

Karácsony lent

Micsoda félreértés: 
ajándékokat adni, 
ajándékokat kapni 
az AJÁNDÉK helyett!

"És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul."

(Eféz. 5.2)

Járjatok szeretetben 


December 25.

Karácsony fent

A legnagyobb lemondás: 
az ISTENÉ, 
az ATYÁÉ és a FIÚÉ, 
együtt és külön külön.

 

"Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, 
mintegy pecsétet a te karodra; 
mert erős a szeretet, mint a halál, 
kemény, mint a sír a buzgó szerelem; 
lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai."

(Énekek éneke 8:6,)

Tégy engem. mintegy pecsétet a te szívedre,


December 24.

Az ajándék

Ne lepje be a hó a szívünket,
ne menjen el mellettünk az ünnep,
ne csak múló hangulatra vágyjunk,
JÉZUS legyen az a j á n d é k nálunk!

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka."

(Jak. 1.17)

minden jó adomány


December 23.
Hibáink

Sorsfordító hónapok, évek
során hibáink visszatérnek.
Takarni őket nincs mivel,
hát bánni kell, szégyellni kell.

"Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt."

(Zsolt. 38.19)sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt - Zsolt 38,19


December 22.
A nap be tűz         

          A nap be tûz, meleg, meleg... 
          Álmaimból fölserkenek, 
          s fény tölti be az életem: 
          KRISZTUS ragyog, ragyog nekem... 

"Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, 
és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr 
lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed..."
(Ésa. 60:19)

Nem a nap lesz néked világosságod


December 21.
Sok lelki fal


          Sok lelki fal immár ledõlj, 
          VILÁG VILÁGOSSÁGA jöjj, 
          áraszd ki ránk szent életed, 
          tisztítsd s eggyé tedd népedet!

"Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága."
(Ján. 8.12)

 Én vagyok a világ világossága


December 20.
Nem rettentette

Nem rettentette tőlem el a múlt,
a magasságból érettem lenyúlt,
ISTEN utánam nyújtott keze Ő:
JÉZUS A KRISZTUS, AZ IDVEZÍTŐ.

"És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből."

(János 10:28,)

Életem ott van Isten tenyerén

 


December 19.
Ezt ígérték


           
Örülök... Ám ez nem elég,
           én az egész nép örömét
           kérem, Uram, tudom: nagyot.
           Ezt ígérték az angyalok. 

"És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, 
mely az egész népnek öröme lészen..."
Lukács 2.10

 Ne féljetek...


December 18.
Simeon

          Simeon egész életében erre a pillanatra várt, 
          hogy lelke Megváltója-képpen köszönthesse - a Kisbabát.

"Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet..."
(Luk. 2.30)

 Simeon


December 17.
Kinek csillaga van

          Kinek csillaga van, ámuljon, mert az Ige
          testté lett, s boldogan daloljon Róla szíve!

"És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal."
                                                          (Ján. 1.14)


December 16.
Bűnbánatom

Bűnbánatom ha késne, egyre késne, 
törődj, URAM TE, akkor is velem! 
Megértem én már minden büntetésre, 
de egy reményem van: a kegyelem.

"Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem."

(Zsolt. 40.13)

bűnbánat


December 15. 
Őbenne van

KI fent leggazdagabb volt,
lent Ő lett legszegényebb,
hogy VELE gazdagodjunk:
ŐBENNE van az élet.

"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok."

(2 Kor. 8.9)

 gazdag lévén szegénnyé lett


December 14.  A kősziklán


"...és eljött az árvíz,
és fújtak a szelek..."
Bele-belerendült a házam
s nem dőlt össze! A kősziklán van.

"Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült."
(Luk. 6.48) 

Ház a sziklán

 


December 13.
Év végi számadás

A fundamentom most is ép,
dehát... mi épült rajta?
Értéktelen lom csak? Szemét?
"Fa, széna és pozdorja"?


"Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,"

                                                                        (Filippi 3.8) 

Sőt annakfelette most is  kárnak jtélek minent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy Krisztust megnyerjem, Filippi 3,8


December 12.
Kérdi-e ?

Szilveszter lesz... visszanéz 
az ember, de kérdi-e: 
mennyi tékozolt idő 
repült el a semmibe?

"Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol."

(Mát. 12.30)

aki velem nincsen

 


December 11.
Titkok

          Titkunk van, és titkok vagyunk, 
          nem fejthet meg senki más, csak 
          KI teremtett s újjáteremt 
          KRISZTUS által - Önmagának.

"Mert az Õ alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket elõre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk."
(Eféz. 2.10)

mert az ő alkotása vagyunk


December 10.
Véred lelkem ára

          Véred lelkem ára, ÚR JÉZUS, 
          még sincs benne hála, ÚR JÉZUS. 
          Jaj, ne hagyd magára, sorsára, 
          ÚR JÉZUS!

"Az imádságban állhatatosak legyetek, 
vigyázván abban hálaadással;"
(Kol. 4.2)

Imádságban állhatatosak


December 9.
Ki akadályozhat meg?

          Értem, miattam és helyettem 
          keresztjén nem hiába vérzett. 
          Ki akadályozhat meg abban, 
          hogy én a MEGVÁLTÓMNAK éljek?

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg." (1 Pét. 2.24)

Aki í mi bűneiket maga vitte fel


December 8.
Dicsőségesen

          Dicsőségem, mint a madár, 
          elszáll, ha volt egyáltalán. 
          Csak EGY lehet méltó, dicső: 
          JÉZUS KRISZTUS, csak Ő, csak Ő.

"Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull..."
(1 Pét. 1.24)

mert minden test olyan, mint a fű


December 7.
Jézus itt van

          Jézus itt van s veled marad 
          mindig, ha kéred. 
          Ne te valósítsd meg magad, 
          hanem Ő téged.

"Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"
(Mát. 28.20)


December 6.
Te vagy az a fény


          Egy bombazápor kellős közepén 
          találkoztam egy életre Veled. 
          Azóta bennem TE vagy az a Fény, 
          ÚR JÉZUS, ami melegít s vezet.

"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város."
(Mát. 5.14)

Ti vagytok a világ világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.


December 5.
Egyedül nem lehet

          Egyedül nem lehet, egyedül oly nehéz! 
          Egyedül engemet elsodor bármi vész. 
          Egyedül céltalan, egyedül úttalan, 
          csak Veled, JÉZUSOM, csak Veled boldogan.

"Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsid. 4.16)

 Járuljunk...


December 4.
Azzal áld meg

          Vannak nehéz utak, de hitben 
          megjárhatók, mondj rájuk áment! 
          S ha néha tán ISTEN nemet mond, 
          biztos lehetsz, hogy azzal áld meg.

"Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom 
néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a 
hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen 
néktek." (Mát. 17.20)

ha akkora hitetek volna


December 3.
Boldog

 

          Boldog, akiben ÁDVENT 
          szép váradalma van. 
          Ki nem vár tőle semmit, 
          szegény, boldogtalan.

 

"Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz."
(Zsolt. 112.4)

Az igazakra világosság fénylik

 


December 2.

Csendben lakik

          Csendben lakik az Úr szíve
          felém dobban, ha szól. Ige
          minden szava, kedves nagyon,
          égi "adóját" hallgatom.

"És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalók lesznek:
és így arczra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik tibennetek." (1Kor.14,25)

 Csendben lakik


December 1. Nyitom a Bibliát

Nyitom a Bibliát, 
figyelmezz szív, szem és fül! 
Hallgass bennem, világ, 
Az ISTEN szólni készül.

"Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem."

(Zsolt. 119.147)

Nyitom a Bibliát


November 30.  
Jó az Isten

"Senki sem jó, csak egy, az ISTEN", 
Kiben én már ifjan is hittem, 
s mondhatom fél évszázad tűntén: 
Jó és "nagyobb a mi szívünknél". 

"De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, 
hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, 
a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet."

(1 János 5.20)
 
 De tudjuk az is, hogy Isten fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazságban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. (1János 5:20,)

 


November 29.
Feléd nyújtom

Feléd nyújtom kezem, ÖRÖK JÓSÁG, 
 TE tudod, hogy mennyi az adósság: 
 hálám kútja mennyiszer kiszáradt! 
 Mint szomjú föld, epedek Utánad.

"És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég.
 Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen." (Jel. 21.6)

Én vagyok

 

November 28.  Kertemben

Kertemben tél dúl: havak, fagyok... 
Tetszhalott fáim, aludjatok, 
míglen tavasz lesz, fénylő, csodás, 
rügyes-virágos feltámadás.


"Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;"

(János 11:25)

 Én vagyok a feltámadás és az élet


November 27.  Milyen?

Milyen a "lelked hőmérséklete"? 
Vajon a hálát olykor érzed-e? 
És megbocsátott bűneid felett 
sírsz-e az Úrnak örömkönnyeket? 

"Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:" 1Péter 1:8,
 
 A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: (1Péter 1:8,)
 

November 26. A holnap

A holnap félelmes titok, 
de hittel bátran rányitok, 
s az ajtón túl, ím: JÉZUS áll! 
Így többé nem kell félni már. 

"Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel."

(1 Timóteus 1.14)
 
 Szefelett megsokasodott pedig 1Timoteus 1,14
 

November 25.  Csend-lépteid


Vágyak el-elhaló zajában,
békességre lelvén a hitben,
figyelgetek csend-lépteidre...
Én MESTEREM, ugye TE jársz itt?

"Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem."
(Zsolt. 23.2)


 

November 24.
Hol jársz?

Hol jársz? Mely főpap udvarán? 
Ma annyi tűz lobogva ég...! 
Még mielőtt szól a kakas, 
keresd JÉZUS tekintetét!

"És megemlékezék Péter a Jézus beszédéről, 
ki ezt mondotta vala néki: Mielőtt a kakas szólana, 
háromszor megtagadsz engem; és kimenvén onnan, 
keservesen síra." (Mát. 26.75)

Péter, hol jársz?


 

November 23.
Kéregető

Nézd csak szívem, kinyújtom most Feléd,
mint egy üres kezet.
Néhány garas békességet TE adj
belé, URAM!

"Adsz nékik és ők takarnak; megnyitod kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal."
(Zsolt. 104.28)


November 22.
Jöjjetek énhozzám

Minthogy ilyen én nem vagyok,
Tőled veszek alázatot.
Ha nem, taszít az életem:
alázatból - elégtelen!

"Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, 
hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek." 
(Máté 11.29)

 Jézus igája


November 21
Nem lehet

Nem lehet, ha önigazság 
a keresztet elfedi, 
farizeus lelkülettel 
bűnösöket menteni.

"Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik." 
(Máté 23.12)

Aki magát felmagasztalja


November 20.  Méltatlan

Van-e, ki méltán dicsérhetne Téged,
méltó munkával, méltó győzelemmel?
Ily méltóságra méltatlan az ember,
a kegyelemre méltatlan az élet.

"Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!" (Luk. 21.36)

vigyázzatok


November 19. Tölthesse be

Új eget és új földet várva 
legyen velünk a béke és derűs Ég, 
tölthesse be lelkünk a hála 
s a "jóban való teljes gyönyörűség"!

"Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből." (2 Thess. 1.12)

Dicsőitessék Jézus Krisztus


November 18.
Fénylik

Egyedül érkezem 
borús estén haza, 
de itt van MESTEREM, 
s fénylik az éjszaka.

"Viszont új parancsolatot írok néktek, a mi igaz ő benne és ti bennetek; mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik." (1 Ján. 2.8)

Jézus és Nicodémus


November 17.
Minden térd

Hiszem és hittel mondhatom:
egyszer minden térd meghajol
JÉZUS előtt, s az Ő Nevét
dicséri majd a Föld s az Ég.

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." (Fil. 2.10)

Alázzátok meg tehát magatokat


 November 16.
Megbékélsz-e?

Milyen békétlen ez az ország, 
s békére mily taníthatatlan! 
Szenveded-e te is a sorsát, 
megbékélsz-e mással s magaddal?

"Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek." (Luk. 8.10)

 

Béke


November 15.
Két út


Az életnek két útja van,
és ember is kétféle van:
ez szolgál, az uralkodik...
Utóbbiból van már sok itt.

Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt." (Mát. 7.13-14)

A széles és a keskeny út


November 14.
Az imádság


Az imádság a mélyre hajló, 
embert meghajlító alázat. 
Az imádság a nyitott ajtó, 
amelyet senki be nem zárhat. 

"Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet."  (Jel. 3.8 ) 

 


nyitott ajtó


November 13.
Szolgálatok


Tompítani egy ajtó csattanását, 
megérteni, kit messze visz a másság, 
karon fogni, ki épp a sárba esne, 
pár szalmaszálat tenni csak keresztbe...

"Egy samaritánus pedig az úton menvén, odaért, a hol az vala: és mikor azt látta, könyörületességre indula." (Luk. 10.33)

 irgalmas szamaritánus


November 12.  E rövid időre

E rövid időre, 
míg itt lehetek, 
egy programom van még, 
s ez a szeretet.

"És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne."  (1 János 4.16)

És mi megismertük...


November 11.  Kezedbe

Ha létezem csak olykor s nehezen,
rossz napjaim is Kezedbe teszem
ATYÁM, Te látod, s tudom, megadod
a segítséget, a bocsánatot.

"Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével! Szela." (Zsolt. 32.7)

Te vagy oltalmam

 


November 10.
Testvéri közösség

Ez itt a "bank", ahová beteszem
filléreim: csekély szeretetem,
és élvezem a tőkénél nagyobb
s napról napra növekvő kamatot.

"Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;"
(2 Thess. 1.3)November 9.
Ki név szerint

Ki név szerint ismer engem,
csalódik bár néha bennem,
mégis szánakozva néz itt,
s romjaimból is megépít.

"És monda Mózes az Úrnak: Lásd, te azt mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nékem kit küldesz velem; pedig azt mondtad nékem: név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt." (2 Móz. 33.12)

Mózes és az Úr


November 8.  Füle Lajos: Eltévedtem

Csüggedések árnya rajtam, 
eltévedtem - önmagamban. 
Én ISTENEM, Hozzád esdek: 
Tied vagyok, TE keress meg!

"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak."  (Ézsaiás 41.10)

ne félj


November 7.
Értünk van

Amit URUNK tesz, olykor sírni készt,
de értünk van. Ha lázad is az ész,
miértjeinket nem ítéli el,
s kérdéseinkre egyszer megfelel.

"Jézus pedig hozzájok fordulván, monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon."

(Luk. 23.28)

Jeruzsálem leányai, ne sirjatok én rajtam,


November 6. Mikor fölöttünk

Mikor fölöttünk elszállnak az évek, 
mikor utunk már nem felhőzi érdek, 
kidobja balga vágyait a lélek, 
s nem fontos más már, csak az örök élet.

"Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad."

(Ésaiás 54.10)

Mert a hegyek...


November 5.  Kijelölted

Terheinket cipelni könnyebb
fáradtan is, fölnézve Rád.
Köszönjük, hogy rég kijelölted
helyünk, ATYÁNK, itt s odaát.

"Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!"

(Zsolt. 119,173)

 zsolt 119:173,


November 4.  Füle Lajos: Aki maga körül

Aki maga körül forog, 
előbb-utóbb csak tántorog. 
Önzésének nagy az ára: 
beleszédül - önmagába.

"Mert közülünk senki sem él önmagának, 
és senki sem hal önmagának: Mert ha élünk, 
az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak 
halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, 
az Úréi vagyunk."

(Róma 14.7-8)

 Az Úrnak  élünk...


November 3.  A távolság

A távolság: 150 millió 
kilométer a Nap s a Föld között. 
Ki tervezte? Mert éppen így a jó: 
nem fagy s nem ég meg így az élet itt.

"És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek;"
(Zsid. 1.10)

Teremtés


November 2.  A fedezet


A hit kockáztat... Ezzel sohse vét, 
a víz színére veti kenyerét, 
de a kockázat fedezete hitben 
MAGA AZ ISTEN. 

"Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap mulva megtalálod azt."

(Préd. 11.1)

Vesd a te kenyeredet


November 1.  IMMÁNUEL

IMMÁNUEL: ISTEN VELÜNK! 
Értelmet nyert az életünk. 
Lelkünkben fény, naptámadat: 
ISTEN FIA VELÜNK MARAD.

"Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten."

(Mát. 1.23)

Imé, szűz fogan méhében és szűl fiat,