2013 február - Mai nap igéi Edittől

 

 

 Február 28. csütörtök,

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint: még mikor megvénhedik
is, el nem távozik attól.
Példabeszédek könyve 22:6,

Milyen bölcs mondás! Mi is az ő útja? Amikor pici, akkor a szeretet, a mese mondás neki, és a játék az ő útja. Aztán a szófogadás, a rend csinálás a kis játékai, vagy szobácskája terén. Majd a tanulás, és a szófogadás, a kötelességre nevelés.
És ahogy növekszik a tisztességre, becsületre nevelés, az értékek megbecsülése az ami fontos.
De ezek minden gyermekre vonatkoznak, a világban felnövőre és a hívő családban felnövőre is.
De a hívő gyermekek számára már egész pici korban elkezdődik a legfontosabb dolog a világon. Az Istenfélelemre nevelés. Az, hogy Jézus szereti őket, hogy az életünkben ez a legcsodálatosabb dolog a világon.
De vajon mit lehet olyan gyermekekkel tenni akik engedetlenek, mert hiszen szeretik a szülők őket. Az Ige világosan tanít arra, hogy
bizony a fenyítés egy olyan eszköz ami által a gyermek megtanulja mi a helyes. A mostani világban pedig pont az ellenkezőjét éljük meg, a mai szülők. Gyermek centrikus nevelés, és a fenyítés tiltása révén, elszabadult a "pokol".
A szülőket , a tanárokat nem tisztelik, nincs bennük ambíció semmire, nem értik mi az hogy kötelesség, minden jár nekik úgy gondolják.
Persze tisztelet a kivételnek, mert vannak bölcs szülők a világi családokban is.

A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság: de a fenyítés vesszeje
messze elűzi ő tőle azt.
Példabeszédek. 22:15,

Az a szülő aki szereti gyermekét nem hagyja, hogy gyermeke bele rohanjon a bajba, hanem megfenyíti inkább, hogy meg óvja őt. Ilyen a
mi Atyánk is, mert bizony sokszor megfenyít minket, de hálát adva vissza rázódunk arra az útra amelyen mennünk kell.

Még az állatvilágban is az oroszlán, a tigris, a macska, kutya és sorolhatnám őket, ha a kölyke letér az útról amerre mehet felkapja és megrázva viszi, vagy a mancsával megpofozva megfenyíti. Vajon honnan ez a bölcsesség bennük? Istentől van bekódolva az életükbe.
Egy gyermek sem feledi a szülők, nagyszülők szavát. Azok magok az életükben amik egyszer kikelnek. A bölcs szülőknek bölcs gyermekeik
lesznek, és bölcs unokáik. Ha semmit sem hagynak rájuk, csak a tanítást, akkor is gazdagok lesznek. Ezek a gyermekek hálásak és boldogokká válnak.

Az Úrnak fenyítését, fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő dorgálását.
Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az Atya az ő fiát,
a kit kedvel.
Boldog ember, a ki megnyerte a bölcsességet, és az ember, a ki
értelmet szerez.
Példabeszédek könyve 3:11-13,  ( Károli)

 Február 27. szerda,

Monda azért nékik:Meglássátok, hogy eltávoztassátok a
telhetetlenséget: mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az
embernek az ő élete.
Lukács. 19:15,

A költekezés testvére  fösvénység , mert minél több van annál több kell. Azután pedig jön a pazarlás, ami viszont már bűn. Ezt kihasználva a gonosz gondoskodik a hitelkártyáról ami viszont nyomorba döntheti azokat akiknek nincs fedezettjük rá.
Akik viszont gazdagok ott a több pénz imádata jelenti a bűnt, mert vagy kihasználnak embereket, vagy pedig tisztátalan dolgokkal veszi rá
a gonosz, hogy bűnözzenek, pénzszerzés céljából. A pazarlás pedig abból adódik, hogy mindent hamar megunva cserélgetnek dolgokat, és evvel nem becsülik meg azt amijük van, tékozolnak. Csak az extrákat tartják fontosnak, az értékítéletükkel van baj.

De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel:
Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit:
1 Timótheus. 6:6,7,

"Ne legyetek pénzsóvárak", mondja az Ige. Akinek sokat adott az Úr az segítse a szegényebbeket.

A jó téteményben pedig meg ne restüljünk: mert a maga idejében
aratunk, ha el nem lankadunk.
Annakokáért míg időnk van , cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen
pedig a mi hitünknek cselédeivel.
Galátziabeliek. 6:9-10,

Ne essünk semmilyen túlzásba, hanem kérjük az Úr vezetését és bölcsességét.Február 26. Kedd,

De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak,
elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén,
célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus  Jézusban  onnét felülről
való elhívása jutalmára.
Filippi. 3:14,

A siker titka, hogy nem rágódunk a múlton, hanem felül kerekedünk rajta. Sok híres embert le beszéltek arról amit tenni vagy tanulni
akart, de mivel a szívükben lévő tűz hajtotta őket, elérték azt amit akartak.
Mi is amikor van egy célunk amit Isten inspirál,  mert tőle van, semmi mást nem kell tennünk mint Krisztusra néznünk szüntelen. Ő egy győztes volt, pedig akik akkor ismerték nem gondolták volna, hogy győztes lesz. Ő sem nézett vissza, hanem az Atyára tekintett szüntelen.


Pedig éppen elég sok negatív dolog történt vele.

  • A társadalom törvényen kívül születettnek tartotta.
  • Egy gyűlölt kisebbség tagjaként született.
  • Meg akarták ölni, gyermekkorától kezdve.
  • A hivatalos egyház megbélyegezte, és kirekesztette.
  • Az államhatalom lázadónak tartotta.
  • Testvérei bolondnak vélték.
  • Barátja elárulta.
  • Tárgyalás nélkül elítélték.
  • Úgy végezték ki mint egy közönséges bűnözőt.

Ő nem nézett vissza, hanem a kitűzött célja felé ment és be is végezte azt.

"Bízzatok:  én legyőztem a világot!"
János 16:33,

Nézzünk mi is előre, bármilyen problémánk van, akármilyen keserűség van mögöttünk. Bízzunk a mi Urunk Jézusunk Igéjében, és abban, hogy nem hiába vállalta értünk a halált  és a földi élet nyomorúságait.Február 25. hétfő,

És mondá nékik: Kövess engem, és azt mívelem ,hogy embereket halásszatok.
Máté 4:19,

kovessetek photo Kvessetek.jpg

Jézus elhívta a leendő tanítványait egy szolgálatra, mert hitt bennük. Ismerte a szívük állapotát, tudta mit tud belőlük kihozni.
Amikor Nátánaélt hívták azt mondta, - "Származhat-e valami jó Názáretből". Fülöp válaszolt neki, "Jöjj és nézd meg". Három év elég volt hozzá, hogy felkészítse őket arra, hogy tanítvánnyá legyenek. Éjjel nappal együtt voltak, és az Úr volt nekik az első.
Annyira sikerült Jézusnak ez, hogy azóta is csak hatványozódik a tanítványok száma. Az Igét hirdetik szinte a föld minden részén.
Persze voltak a tanítványoknak kétségei, bele estek hibákba, de ez teljesen normális dolog. Nekünk is vannak néha gondolataink amit hamar el is vetünk. Aztán mi sem vagyunk tökéletesek, ami szintén helyén való. Nem kell megfelelnünk senkinek, csak Istennek. Neki pedig elég nehéz. Csak tegyük azt amit kér tőlünk és alázatosan engedelmeskedve tegyük amit tennünk kell. Mert ő ma is hívja az embereket szolgálatra.

És lészen, hogy halászok  állanak rajta Éngeditől Én-Eglámig: varsák
kivető helye lészen: nemök szerint lesznek benne a halak, mint a nagy
tenger halai, nagy bőséggel.
Ezékiel. 47:10,

Izráel új temploma és papjai. Ezek a mai hívők, az evangélisták, és a tanítványok. Ránk van bízva, hogy tovább vigyük a tizenkét tanítvány munkáját, odaszánásával és tüzével.Február 24. Vasárnap,

Hívő ember hogyan viselkedjen

Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes
szelídséget tanúsítván minden ember iránt.
Titushoz. 3:2,

A hívő keresztény ne torzsalkodjon, és ne zsörtölődjön, hanem uralkodjék magán, még akkor is ha igaza van. Tudjuk, hogy ez a
legnehezebb főleg ha megbántanak minket oktalanul, de mindig gondoljunk arra, "mit tenne Jézus".
Ez segít, hiszen őt is megbántották nem csak szóval hanem tettel is, pedig ártatlan volt még is megbocsájtó volt mindhalálig. A
szelídlelkűség testvére az alázatosság, ami ha nincs akkor büszke az ember. A büszkéknek pedig Isten ellen áll
Álljunk be az isteni szeretetfényébe, ami Jézus Krisztusban a mienk.

szeretetFebruár 23. szombat,

 photo Jesus_Went_About_Teaching_300.jpg

"... Uram, Jézust szeretnénk látni."
János. 12:21,

Ezt azok a görögök mondták Filepnek akik csak hallottak róla. De hiszen a ma embere is kérdezheti tőlünk, " -annyit beszélsz Jézusról,
látni akarjuk mert csak a szemünknek hiszünk."
A bennünk lakozó Szelleme által mutathatjuk meg, hiszen a nevünk is mondja,- keresztények- vagyis krisztusiak. Amikor róla beszélünk és
bizonyságot teszünk életünkről, akkor látják bennünk a Mestert.
Amikor viselkedésünkkel bemutatjuk őt, tetteinkkel hirdetjük az ő tanításait. Mi is emeljük őt nap mint nap, ha az életünkön látják, hogy hozzá tartozunk, ő viszont vonzza az embereket, mi általunk, a beszédünk és cselekedetünk által, ahogy megígérte.

És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.
János. 12:32,Február 22. péntek,

De eljő az óra, és az most vagyon, a mikor az igazi imádók lélekben és
igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő
imádóiul.
Az Isten lélek(szellem) :és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben
(szellemben) és igazságban imádják.
János. 4:23-24,

Az imádatot is Isten programozta az emberiségbe. De aki nem keresi Istent az is keresi az imádni valót. A gonosz gondoskodik róla, meg is találják. Lehet önimádó illetve,mást imádó az az ember. Legyen az pénz, munka, lakás, gyerek, alkohol, szórakozás, drog, étel,vagy bármi, más.

A dicsőítés több mint csupán zene. A zene az egy irányzat,amit kedvelünk, de mi van a botfülűekkel, vagy a siketnémákkal? Ők is tudják imádni az Urat, szellemben, talán még jobban mint mi akik énekelünk vagy táncolunk, esetleg hangszerrel zenélünk.
Ne arra törekedjünk, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem teljes mértékkel örvendezzünk azon, hogy Isten jön el közénk, és azért kell nekünk örömmel vigadnunk, mert a Fenséges le ereszkedik közénk, és közösségünk lehet vele.
Ha az életünkben mindent az ő dicsőségére teszünk az a legnagyobb dicsőítés, legyen az bármilyen munka, vagy kapcsolat, szolgálat, gyerek nevelés.

Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel:
menjetek eléje vigassággal.
Zsoltárok. 100:1,

Menjünk elé, mondja az Ige, ami azt jelenti, hogy jön az Úr felénk.Február 21. Csütörtök,

Uram akarod-é, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és
eméssze meg ezeket, mint Illés is cselekedett?
De Jézus megfordulván, megdorgálá őket, mondván: Nem tudjátok minémű
lélek van ti bennetek:
Lukács. 9:54-55,

A tanítványok hívő emberek voltak akik Jézussal jártak mindennap. Mégis ebben a pillanatban nem arra emlékeztek amire a Mesterük tanította őket. "Áldjátok ellenségeiteket". Sokszor a bennünk levő lélek nem az Úrtól van, mert ha felbosszantanak minket igen hamar elfeledjük a tanításait.

Amikor Nehémiást kritizálták , a falért amit épített, ő nem törődött velük, hanem csinálta tovább. Ő azt mondta

 "Ó, Uram, Isten, kérlek, erősíts meg engem!"
Nehémiás. 6:9,

Nem vágott vissza, és nem dühöngött.Február 20. szerda,

Rubens - Krisztus a latrok között

 

Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba.
Lukács. 23:42,

Csodálatos ahogy ez a gonosztevő egyik pillanatról a másikra a bűnös életéből megtérve rá döbben az igazságra. Megérti, hogy Jézus bűntelen, és ő maga pedig bűnös, hitre jutása az utolsó pillanatban megtörtént.


Mi ugyan méltán, mert cselekedetünk méltó büntetését vesszük, ez
azonban semmi gonoszt nem cselekedett.
Lukács. 23:41,


Evvel a hitével sok hívő embert is túlszárnyalt. Elhitte, hogy Jézus a megváltó, hogy feltámad és a mennybe kerül, és a kegyelme által az is aki az utolsó pillanatban elfogadja a Királyt.
A megváltó nem halogat, hanem aki elfogadja őt azt rögtön megmenti. Nem szégyenli a bűnöst hanem kincsnek tekinti. Minden bűnös aki hitben megragadja a kegyelmet, máris Isten gyermeke.

 

 Február 19. kedd,

"Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?"
Róma. 8:31,

szellemi fegyverek Sok minden kell ahhoz, hogy ebben az igében bízva éljük az életünket.

- A gondolatainkat megzabolázva, ne adjunk helyet a rossz gondolatoknak. (üdvösség sisakja)
- Álljunk ellene mindennemű kísértésnek. (igazságszeretet öve)
- Isten Igéjével harcoljunk. (lélek kardja)
- Figyeljünk Isten hangjára. (Szent Szellem)
- Lépjünk a hitnek magasabb szintjére. (hit pajzsa)
- Álljunk a megfelelő helyre. (békesség saruja)
- Vigyázzunk szívünk állapotára.( megigazulás páncélja)

Ezek a dolgok megóvnak a meghátrálástól, és nyomulhatunk a célunk megvalósítása felé.

Ímé, az Úr Isten megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem?
Ézsaiás. 50:9

 Február 17. hétfő,

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a
próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt
szeretőknek.
Jakab 1:12,

Az állhatatosságnak vannak áldásai. Isten megbecsüli azokat akik hűségesen kitartóak minden tekintetben, és a szívük imádó szív.
Az életben minden célnak a sikere a kitartástól függ. Isten országában még jobban  érvényesülnek ezek a dolgok.

legyetek kitartóak

 

Imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek? Ne szűnjetek meg
hálát adni.
Kolossé. 4:2,Sok mindenben lehetünk kitartóak, a szolgálatban, az egymás nehézségeinek hordozásában, az ígéretek  beteljesedésének várásában, a munkánkban, a közbenjárásban, szeretetben és sorolhatnám. Isten sokszor próbára tesz minket, és a kitartást értékelve többre bízatunk meg.
Ha a  kegyelem terén is kitartóak vagyunk és a kísértést elutasítjuk, akkor jutalmunk nagy lesz.

 

 Február 17. Vasárnap,

"Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek
néki az ő kívánságában."
Róma 6:12,

Isten Szelleme bennünk él, és az ami a féket irányítja,  az önuralom. Nagyon izgalmas lenne ha a kocsinkban nem lenne fék, de egy idő után a félelem lenne Úrrá rajtunk. A száguldás vége katasztrófa lenne.
A testünk is olyan mint egy kielégülésre éheztetett állat. Folyton kíván valamit. Addig amíg ételt és szép dolgokat kíván még nincs olyan nagy baj, de

Szentlélek gyümölcsei

 ha mást is akkor zuhanunk a megsemmisülés felé.
Nem sorolom fel milyen bűnöket tudunk testünkkel és elménkkel kívánni, de a legtöbb probléma a nyelv és a kapzsiság terén van, na meg a szem is tud okozni meglepetéseket,(paráznaság). Vagyis, száj, szem, szív állapot.


 

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés,(türelem)
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Galata. 5:22,

MÉRTÉKLETESSÉG, mindenben mert csak így tudunk megmaradni Krisztus útján. Kérjük tehát a mi Urunkat Jézust, hogy adja meg nekünk a Lélek gyümölcsét és maradjunk meg abban az állapotban  mind örökké.

 

 

  Február 16. szombat,

Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt
mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!
Zsoltárok 91:1-2,

Nincs az meg ígérve, hogy soha nem kerülünk bajba, sőt nagyon sokszor pont az Úr engedi meg, hogy olyan helyzetekbe kerüljünk, hogy megértsük nincs olyan dolog amiből ki ne hozna minket az Úr.
Amikor a tanítványokkal a tengeren viharba kerültek, félelem lett úrrá rajtuk. Jézus viszont olyan nyugodt volt, hogy aludt. Isten sokszor viharokon keresztül visz át minket oda, ahol látni szeretne minket. De evvel a történettel mutat rá arra, hogy nincs az a vihar amit a mi Megváltónk le ne csendesítene. Hogy ha vele vagyunk, akkor biztonságban érezhetjük magunkat.
Bízzunk az Úrban, mert Ő a mi reménységünk és kősziklánk. 

  Február 15. Péntek,

Légy erős és bátor, ...
Józsué 1:6,

Isten Igéjében sokszor ad erre utasítást, mert tudja, hogy szükségünk van rá.  Az ember is amikor a kicsi gyermek tanulgat dolgokat, például amikor járni tanul, biztatja.  Kitárja a kezét és a gyermek bízva abba, hogy szerető karok közé fut, vagy csak éppen oda bukdácsol, elindul. Mozdulatai még bizonytalanok de bízik abban aki várja és támogatja.
Amikor pedig új dolgokban akar minket Isten használni, akkor a "légy" szó azt jelenti, válj azzá, mert én alkalmassá teszlek téged arra.
Bátorít minket terelget a szolgálat felé. Kérdés, hogy értjük-e mit akar az Úr, és engedelmesek vagyunk-e. Sokszor ha valaki nem mozdul akkor helyébe léptet más valakit és nem biztos, hogy őt fogja még hívni.

 

 

"... ne félj és meg ne rettenj!"
5 Mózes 1:21, (Károli)

 

 

 

 Február 14. Csütörtök,

De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind
ráadásul megadatnak nektek.
Máté 6:33,

Hogyan is tegyük ezt?  Igét olvasva, megértve benne Isten parancsait, amit az érdekünkben adott. Amikor pedig megértettük, akkor azokat meg is cselekedve. Legyünk könyörületesek, megbékélők, taníthatók, engedelmesek, alázatosak, bűnbánóak, szolgálat készek, megbocsájtóak, bátrak.

Aki hallgat tanításomra, és engedelmeskedik nekem, az bölcs.
Máté 7:24,

Isten bizonyít amikor látja, hogy igyekszünk abban amire elhívott minket. Az életünk áldottá válik, sikeres a szolgálatokban és a magánéletünkben. De ne feledjük, hogy az első helyre mindig őt kell tennünk.

Aki megtartja Isten parancsolatait és tanítja azokat, nagy lesz az a
mennyek országában.
Máté 5:9,
Február 13. Szerda,

Hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság
megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett
Atyáidnak. Így van ez ma is.
5 Mózes. 8:18,Ha bölcsen használjuk Istentől kapott ajándékainkat, és figyelünk a hangjára, akkor semmi sem szab határt nekünk. Ha a Krisztus él bennünk akkor a kreativitás és az erő működik az életünkben.
Amikor felfedezzük azt az ajándékot amit az Úr mutat akkor álljunk a rajtvonalra és a célt tűzzük ki. Biztos, hogy Isten segít benne. Isten nem ad gazdagságot, viszont ad hozzá lehetőségeket, barátokat, erőt.
Sokan sajnos csak várják az áldást, a munka lehetőséget, de a célt nem tűzik ki, és a lehetőségeket nem használják ki. Nem pottyan az égből a manna.
Egy álom terv és tett nélkül csak álom marad. Istennek vannak tervei velünk, csak be kell állni abba. Hogyan? Imáinkba kérjük, hogy minden amit teszünk, legyen az beszéd, cselekedet  vagy gondolat tőle legyen.

Mert csak én tudom mi a tervem veletek- így szól az Úr-: békességet és
nem romlást tervezek, és  reményteljes jövőt adok nektek. Ha
segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor
meghallgatlak benneteket.  Megtaláltok engem ha kerestek és teljes
szívvel folyamodtok hozzám.
Jeremiás 29:11-13,

Csodálatos ígéret amit Isten adott nekünk.

 Február 12. Kedd,

Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval,
az adót: a kinek a vámmal, a vámot: a kinek a félelemmel, a félelmet:
a kinek a tisztességgel, a tisztességet.
Senkinek semmivel ne tartozzatok hanem csak azzal, hogy egymást
szeressétek: mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.
Róma 13:7-8, (Károli)

Ez a tanítás nemcsak a pénzről szól, hanem arról is, hogy akinek szeretettel tartozunk, vagy tisztelettel, alázattal, jósággal azokat is be kell tartanunk.
Ezek lehetnek barátok, szülők, tanárok, házaspárok, gyermekek, feljebbvalók.
A félelemmel Tartozás Istennek szól. A hatalmas Istennel szemben alázatosan, engedelmesen, és bizalommal kell lennünk. A tized megadását szeretettel és örömmel végezve, a tiszteletadást, pedig a parancsai betartásával, a szeretetet, imádattal.

A szeretet a törvény betöltése.

"Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját", és" Méltó a munkás a maga bérére".
1 Timóteus. 6:18,

A presbiterekre és tanítókra vonatkoztatja az ige, hogy az ő bérüket meg kell adni, hisz azon fáradoznak, hogy a rájuk bízott nép el ne vesszen. Nincs idejük a munkával foglalkozni, hanem a lelkekkel, a nyájjal kell törődniük. Isteni rendelés ez.
A törvény betartása hozza az áldást az adónak.

János 15,12Február 11. hétfő,

Démoni uralom a hívők fölött

Fontos, hogy a hívők megértsék, igenis lehetséges, hogy a démonok befolyásolhatnak minket. Akik tagadják azok két lehetséges tettest
vesznek számításba, amikor egy probléma felszínre  kerül.
Önmagukat és Istent.Ha magunkat okoljuk akkor kilátástalannak érezzük a helyzetet. Ha Istent okoljuk akkor össze omlik a bizalmunk iránta. A hazugságok pedig eluralkodhatnak rajtunk.
Vegyük a Bibliából a példát: Ezekben az esetekben a hívők fölött nyert uralmat, vagy megkötöző hatalmat a gonosz.

" A könyvből idézem"

"Jézus az egyik zsinagógában tanított éppen:" "volt ott egy asszony,
akiben betegség szelleme lakott tizennyolc éve, és annyira
meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni."
Lukács 13:10,

Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán,
nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?
Lukács 13:16,

Figyeljük meg, hogy ezt az asszonyt nem védte meg a démonoktól az, hogy a zsinagógában tartózkodott.Sem a zsinagóga falai, sem a
gyülekezet falai nem biztosítottak olyan szentélyt, amely védelmet jelentene a démonok ellen. Ha a vakolat nem állítja meg a Sátánt, gondolod, hogy a bőröd megállítja? A természeti világ nem jelent akadályt a szellemvilágnak, sőt nem érvényesülnek a fizikai törvényszerűségek sem vele szemben.
Ez az esemény kétségkívül még Krisztus keresztre feszítése előtt történt, viszont mutatja, hogy a hívők is démoni uralom alá kerülhetnek.

 Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson


 

Február 10. Vasárnap,

Az elméért vívott csata

Egy statisztika szerint, amit hívő középiskolások között végeztek (1300 fiatal). Elég megdöbbentő eredmény született.

 

47% érezte, hogy szobájában van még valaki rajta kívül.
54% helytelen gondolatokkal küzd.
37% nehezen szedi össze a gondolatait, amikor imádkozni, vagy Bibliát olvasni akar.
70% hangokat hall., vagy rossz gondolatokkal küzd.
20% öngyilkossági gondolatai vannak.
24% erős gondolatai vannak gyilkolni.
71% gondolja, hogy ő nem olyan mint más.

Magas % arány. Vajon mit gondolunk ezekről, tébolyodottak a gyermekeink?

"A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek
elszakadnak a hittől, mert megtévesztő szellemekre és ördögi
tanításokra hallgatnak...”
1 Timóteus. 4:1,

Sok testvérünknél is látom, hogy a Biblia olvasás és az imádkozást nem szívesen teszik, vagy békétlenek, arrogánsak, türelmetlenek. Vajon Isten gyermekeiben is tud munkálkodni a démoni erő, vagy a gonosz szellem.

Sajnos igen, mert a szellemi harc náluk is folyik. Szinte minden órában percben egy folytonos harcot kell folytatnunk a világ ura ellen.
De jó hír, hogy Krisztusban szabadok lehetünk, és másokat is szabadokká tehetünk. Feltéve ha akarják azt. mert el kell ismernünk, hogy elménkért egy csata zajlik, és ez valóság. Harcolnunk kell és megtagadnunk a Sátán erőit nap mint nap. Felvenni Isten fegyverzetét, Jézus vére alá bemenni a reggeli imáinkban. Komolyan venni amit az Ige mond. Nem véletlen mondja Pál.

Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög
mesterkedéseivel szemben.
Efézus. 6:11,

Egy védelem alatti állapotra hív az Ige, és kijelenti, hogy az ördög minduntalan mesterkedik abban , hogy Isten népe elbukjon.
Tehát az, hogy elbizakodjunk azért mert bemerített hívők vagyunk, hiba. Mindig készen kell lennünk egy támadásra, és ha résen vagyunk és van hitünk és bizalmunk Isten felé akkor nem a vesztesek oldalán élünk, hanem győzelmeket aratunk.

 Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 

Február 9. szombat,

A kiszolgáltatottság veszélye (szellemi konfliktus)

Vajon a megtért emberekben is lehetnek démonok, vagy a megtévesztés szelleme?
Sajnos igen. Gondoljunk Péterre, amikor Jézust próbálta megvédeni. A Bárány vére minket is megváltott, és a pokol erői sem tudják elvenni üdvösségünket, ha rájövünk arra, hogy rászedett a gonosz minket és bűn
van az életünkben. Sajnos a bűnnel egy kaput tudunk nyitni a Sátán erőinek és ha meg nem térünk belőle érezni fogjuk, hogy erőnk fogyatkozik.
Nem olvassuk a Bibliát, nem imádkozunk, a gondolatainkon csodálkozunk, megbetegszünk, a szánkat nem tudjuk megzabolázni, nem engedelmeskedünk az Igének és ellenkezünk vele és mindenféle problémákkal küszködünk ami érthetetlen számunkra.
Pedig a démonok jogtalan betolakodók a szellemünkben és a testünkben.
A Sátán nagyon jól tudja, hogy már nem vagyunk az övé, de ha rá tud venni minket arra, hogy bizonyos területen az irányítást át adjuk, akkor már nyert ügye van.
Az eredmény a szellemi életünk hanyatlása, aztán a testünket is birtokba veszi és még több problémát okoz.

Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok
meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a
hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.
1 Péter 1:18-19,

Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne
kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten
jobbján van, és esedezik értünk?
Róma. 8:33-34,

Folyamatosan kell figyelni az igei tanításokra, és a Szent Szellem intelmeire, és folyamatosan megtérni és megtisztulni a gonosz fondorlatos béklyóitól. Mert azért, hogy az Úré vagyunk, nem kímél minket. Mivel saját akaratunk van időnként bele esünk a csapdáiba. De nem kell félnünk, mert van aki kisegít abból. Az élő Úr, Jézus.

Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti akik
lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De
azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél.
Galata. 6:1,

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson


Véleményem szerint a megtért emberben nem lehet démon, mert ha telhesen átadtuk életünket Jézus Krisztusnak akkor démon nem lakozhat bennünk. Ha pedig démon van bennünk akkor még nem tértünk meg, max. keressük az Urat. Viszont démoni kísértés érhet minket (bacsipista)


Február 8. péntek,

A megtévesztés felismerése

Az evangéliumi gyülekezetekből, sajnos szinte kihalt ez az ajándék. Pedig ennek a front vonalban kellene lennie.

Van, aki az Isteni erők munkáit vagy a prófétálást  kapta: van, aki
lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a
nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a
Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint
akarja.
1 Korinthus. 12:10-11,

Ez Istentől való képesség, és ajándék. Amikor egységben vagyunk a Szent Szellemmel, akkor tudunk rá figyelve felismerni a hamis
szellemeket.
A minket ismerő családi szellemek is hasonlóképpen tevékenykednek.

Gondolom nemcsak én hanem más hívő testvéreim is voltak már úgy, hogy rögtön felismerték a másikban, hogy ő hívő, és lelki testvérek vagyunk. Rögtön tudtuk őket szeretni és elfogadni.
Aztán meg van olyan akit nem tudunk elfogadni és szeretni , úgy ahogyan kéne, mert érezzük, hogy valami nincs rendben nála. Érezzük,
hogy az ő szellemét nem ugyanaz a lélek uralja mint a miénket.
Hát ez is a lelkek ismeretén alapszik. A logikai gondolkozás nehezíti ezt a képességünket.
A Sátán összes mesterkedése között a megtévesztésre vagyunk a legérzékenyebbek, mert amikor kísért, vagy vádol azt érzékeljük, de a
megtévesztést alig.
Sajnos amikor be lopódzik gyülekezetünkbe, otthonunkba, értelmünkbe akkor a sötétségben tart minket és uralja az embereket és
szolgálatokat. Egyedül Isten kinyilatkoztatása tudja leleplezni.
Jézus így imádkozott értünk:

"Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság."
János. 17:17,

Az igazságszeretet öve véd minket, ettől a hamis szellemtől.

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

Február 7. Csütörtök,

Megtévesztő szellemek

A Szentírás felhívja a figyelmünket arra is, hogy megtévesztő szellemek léteznek és még az Isten gyermekei között is tudnak kárt okozni.

A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek
elszakadnak a hittől, mert megtévesztő szellemekre és ördögi
tanításokra hallgatnak.
1 Timóteus. 4:1,

Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus
jön, most meg is jelent: mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből
tudjuk, hogy itt az utolsó óra. közülünk indultak el, de nem voltak
közülünk valók?
1 János. 2:18,19,

Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a
lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a
világba.
1 János. 4:1,

Vigyáznunk kell mert úgy beszélnek hozzánk mint Isten, egy belső hanggal, és hatnak az elménkre, a szellemünkre.Befolyásolnak bennünket közölve saját akaratukat.
 Imáinkkal tagadjuk meg őket és kérjük az Úr szabadítását és védelmét szellemünkre. Az üdvösség sisakjának felvétele is ezt szolgálja, hiszen a gondolatainkat védi.

 

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 Február 6. Szerda,

 
Hamisságok az egyházban
 
De voltak a nép körében hamis próféták is, mint  ahogyan közöttetek is
lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek
becsempészni. Ezekkel megtagadjuk az Urat, aki őket megváltotta, így
gyors pusztulást hoznak magukra.
2 Péter. 2:1,
 
Hogyan tudják megtéveszteni a hívőket ezek az emberek?  Az érzékszervekre hatnak, és így ártanak az igazságnak. 
Behízelgő beszéddel, kedveskedéssel, jó beszéddel, a megjelenésükkel.
Azok akik követik őket, a külsőségek alapján ítélik meg a megtévesztő tanítót. 
Péter rávilágít, hogyan ismerhetjük meg őket.
 
Ezek gyönyörűségnek tartják a naponkénti dőzsölést: szennyfoltok és
szégyenfoltok ők, akik álnokságaikban tobzódnak, amikor együtt
lakmároznak veletek. Szemük parázna vággyal van tele, és telhetetlenek
a bűnben, elcsábítják az állhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a
kapzsiságban, átok gyermekei.
2 Péter. 2:13-14,
 
Péter sorolja, hogy mik a vétkeik ezeknek a megtért hívőknek akikből tanítók és vezetők lettek.
Kár volt megtérniük, mert így nagyobb lesz a büntetésük.
 
De betelt rajtuk az igaz példabeszéd: A kutya visszatér a maga
okádására, és: " A megfürdött disznó sárban hempereg!"
2 Péter. 2:22,
 
Azonkívül megvetik a tekintélyt, vakmerően elbizakodottak, önálló és független szellemük van.
Csak a maguk feje után mennek. Minden ember számára negatív hatást gyakorol az, ha a tekintélye korlátlan, érett hívőkre kell, hogy hallgassanak akik felügyelik őket.
 
A próféta: tanít és fedd, prédikál.
A pap: pásztorol és gondoz.
A király: kormányoz.
 
Egyedül Jézus az, aki egyidejűleg mindhárom szerepet be tölti, mivel Ő tökéletes.
 

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

Február 5. kedd,

Jelek és csodák

Mennyire vágyunk a jelekre és csodákra, amit Isten sokszor emberek által tesz, mert használ minket. De ha az Igét vizsgáljuk, akkor igen bizonytalanok lehetünk.

Ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg,
nem teljesedik be: azt az Igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta
mondta elbizakodottságában: ne félj tőle!
5 Mózes, 18:22,

Kérdés az is vajon meddig várjunk rá?

De arra is figyelmeztet az Ige, ha jelek és csodák kísérik azt a prófétát aki más isteneket imád annak se higgyünk.

Mert csak próbára tesz benneteket Istenetek az Úr, hogy megtudja,
valóban teljes szívvel és lélekkel szeretik- e Isteneteket, az Urat.
5 Mózes 13:4,

Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek
majd az én nevemben, és ezt mondják: Én  vagyok a Krisztus!-és sokakat
megtévesztenek.
Máté 24:4,

Sokan hiszik ha csoda történik a mögött Isten van. Pedig a Sátán is tud csodát tenni. De ő csak azért teszi, hogy  eltávolítson minket az igaz Istentől.

Mert hamis krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és
csodákat tesznek, hogy ha lehet megtévesszék a választottakat. Ti
azonban vigyázzatok: előre megmondtam nektek mindent!
Márk. 13:22

Istent kell szeretnünk és engedelmeskedni a szavának, és meg kell vizsgálnunk minden jelet és csodát. Imádkoznunk kell azért, hogy a lelkek ismeretét is megadja az Úr, hogy halljuk Istenünk szavát.

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

Február 4. Hétfő,

Mi a hamis

Isten szól, hol az Ige által, hol álomban, de leggyakrabban az igehirdetés közben.
Mert az Ő szolgáinak, kijelenti, hogy mire van szüksége a gyülekezetnek ahhoz, hogy tiszták és fedhetetlenek legyenek.

A próféták ne emberek kedvében járva prófétáljanak, hanem közvetítsék Isten üzenetét. A próféta szavainak olyannak kell lennie, mint a megemésztő tűznek,  mert az Úr szól általa.

"Nem olyan-e az én igém, mint a tűz- így szól az Úr-,
vagy, mint a sziklazúzó pöröly?"
Jeremiás. 23:29,

A prófétálásnak meg kell ráznia a gyülekezetet, mert Istent nem az érdekli, hogy, egyre többen legyünk, hanem az, hogy egyre tisztább legyen a gyülekezet.

Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén.
Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik
nem hisznek az Isten evangéliumában?
1Péter. 4:17,

Ezért aztán aki úgy megy oda hozzánk, hogy ezt üzeni az Úr neked, hát nem valószínű, hogy igazat mond, mivel az Úr nekem is meg tudja mondani, ha valamit üzen. Természetesen a Próféta beszéde az más.
Mivel mindannyian Isten gyermekei vagyunk és egy az Isten és egy a Közbenjáró is, el kell hinnünk, hogy hozzánk is tud szólni nem fogja másnak mondani ami csak ránk és őrá tartozik.

( Ahogy az író gondolatait olvasom, emlékszem olyan testvérekre akik már mondtak ilyet nekem. De nem is emlékszem mit mert csak mosolyogtam, én elfogadom az Ige tanítását és a próféták beszédét.
Nekem is szokott az Úr szólni, Ige által, és tanítás által, én ezzel be érem, és igyekszem a gyengeségeimet csiszolni és megtérni abból.)


Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

 


Február 3. Vasárnap,

Óvakodj a hamis prófétáktól és tévtanítóktól!


De vajon mindenki tud lelkeket vizsgálni? Nem, mert nem mindenkinek van erre ajándéka.
Elég ha a pásztornak van, vagy a vezetőknek.

A  lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent
vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától
tartózkodjatok.
1 Thesszalonika 5:19-21,

Minden szellemi ajándékot meg kell vizsgálni, mert sajnos a gonosz is tud minket használni, a megtévesztés szellemével.

Ezért testvéreim, törekedjetek a prófétálásra, de a nyelveken való
szólást se akadályozzátok. Azonban minden illendően és rendben történjék.
1 Korinthus. 14:39-40,

 Vágyunk az újra, a megfoghatatlanra, és ezt kihasználva a Sátán küldi a hamisságot mondó szellemeket, hogy félre vezesse Isten népét.
Az igaz próféták hirdetik Isten Igéjét, egy igazi evangélisták, akik az igazságot hirdetve élnek


Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson

Február 2. szombat,

A hívők tévelygése

A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: 
ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra 
igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit 
mértéke szerint. 
Róma 12:3,
 

Pedig a Sátánnak ez a legnagyobb fegyvere: Az emberek saját magukról gondolnak mindig a legtöbbet.
Sajnos bálványimádók. "Én csinos vagyok, ügyes vagyok, bölcs és okos vagyok, stb."

"akik azt állítják magukról, hogy bölcsek, bolonddá lettek."
Róma 1:21,

Krisztusnak kell, hogy a gondolat világunkat uralja. De a legfőbb baj a nyelvünk. Amikor megítélünk másokat, az olyan természetes, és beszélünk róla. Pedig nem ismerjük teljesen a problémáit, a
részleteket és mégis ítélkezünk. Azt hisszük, hogy mi hívők kivételek vagyunk, van kegyelem és megbocsájtás. De vigyázzunk, mert a Sátán kikér minket.

Becsapjuk magunkat, amikor azt hisszük, hogy nem azt aratjuk amit vetettünk.
Galata 6:7,

Sok testvér bele esik abba a hibába, hogy bűnös életet él, és kijelenti, nem baj Isten gyermeke vagyok és az Úr megérti amit csinálok, megbocsájt.

Becsapjuk magunkat, amikor azt hisszük, hogy istentelenek is
örökölhetik Isten országát.
1 Korinthus.  6:9-10,

Életvitelünknek összhangban kell lennie hitvallásunkkal, kerülnünk kell a rossz társaságot, a mértéktelen életvitelt, vigyáznunk kell a nyelvünkre mert minden kimondott szó elárulja szívünk állapotát.


Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson


 

Február 1. Péntek,


A sátán legnagyobb hazugsága az önámítás, a hamis próféták, tévtanítók, és a megtévesztő szellemek. Ezek az embereket olyannyira le tudják uralni, hogy teljesen alkalmatlannak érzik magukat, mindenre, de főleg arra, hogy Isten gyermekeire jellemző győztes életet éljenek.

Önámítás:

Becsapjuk magunkat, ha halljuk az Igét, de nem cselekedjük.
Jakab 1:22,

Sok bizonyságot hallhatnánk ebben a témában, ha tisztességesen bevallanánk bűneinket. Megvallom, hogy én sem vagyok tökéletes, és Isten előtt alázatosan be szoktam vallani, miből akarok megtérni. Ő tudja, hogy mi az ami nehezemre esik és mik azok amitől meg szeretnék szabadulni.
Hiszem, hogy kegyelme alatt élek, és szeret. Semmiképpen sem ámítom magam, hogy tökéletes  lennék, vagy hogy alkalmatlan arra amire elhívott.

Forrás: A Szabadító Neil T. Anderson