Napi igék Edittől - április (2013)

Napi igék

 

<- Napi igék Edittől - május

 

Április 30. Kedd,

Isten az ígéreteit beváltja, ha mi is megszívleljük azt amit kér tőlünk.

A mit könyörgésetekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és
meglészen néktek.
Márk 11:24,  Károli ford.

Mi is az, hogy könyörgésben?  Alázattal és hálaadással és hittel kérni. Nem utasítani, követelőzni.

Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt: vele vagyok
háborúságában: megmentem  és megdicsőítem őt.
Zsoltárok 91:15,

Nekünk hívőknek szól az Ige, minden problémánknál segítségül hívjuk a mi Istenünket. Nem magunkra támaszkodva éljük az életünket, hanem keressük Isten akaratát az életünkben. A bajok a problémák, a betegségek, a viszályok, mind háborúságot okoznak nekünk, szellemi háborúságot, de az ígéret az, hogy megment minket az Úr és a végeredmény a dicsőséges menny.


Április 29. Hétfő,

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.
Zsidók 11:1,

Amikor imádkozunk ,tudnunk kell, hogy Isten ima meghallgató és cselekvő Úr, akinek van hatalma mindenre. Főleg arra amit ígéreteiben  nekünk adott.

Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a
reménységnek bizonysága iránt mindvégiglen.
Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, a kik hit és
békeseségestűrés által öröklik az ígéreteket.
Zsidók 6:11,12,

Istennek azok az imák tetszenek amikben hálát adva, dicsőítve és hittben megfogalmazva jutnak fel hozzá a mondatok.
A szívek vizsgálóját nem lehet megtéveszteni az őszinte beszédet szereti, és tudja szívünk minden kívánságát. Nem inoghat meg az igaz, mindig ugyanúgy kell hozzá fordulni. Azok, akik ha jól megy dolguk és amikor rosszul megy a dolguk és az imáikban ingadozva fordulnak hozzá, nem találnak lelkükben békességet. Legyünk békességtűrők.

 


Április 28. Vasárnap,

Fontos, hogy akinek a megtérésről beszélünk meg értse és felfogja, hogy Isten valóban üdvözíteni megmenteni akarja őt, mert szereti.
Ha valaki kijelenti, hogy hiszem, hogy Isten meg akar gyógyítani, de nem ismeri az igét, akkor az olyan mint mikor, a kertész kijelenti, hogy hiszem azt, hogy Isten a virágaimat szépé formálja, de nem ülteti el a magokat.
Azonkívül sokan így kezdik- ha ez a te akaratod- ez is rossz kezdés. A Szent Szellem így mondja- Istennek hatalma van......

A ki a mi bűneinket maga vitte fel a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a  kinek sebeivel gyógyultatok meg.
1 Péter 2:24,

Ezenképen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Róma 6:11,

És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Ézsaiás 53:5

Bizony a bűneinkért ! Vagyis ha vétkezünk akkor betegek lehetünk, mert a megtérésünk előtti bűnökről beszél az Ige. Megtérésünk után bizony fenyíthet az Úr betegséggel.

 


Április 27. Szombat,

Isten minden ígérete egy-egy kijelentés mégpedig arra nézve, hogy Isten akarja a testet és a lelket is gyógyítani.
Akik igazán meg akarnak gyógyulni az elméjükben kell megújulniuk. Ha ez sikerül akkor hitük biztos alapokon fog nyugodni.

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
Róma 10:17,

És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el  a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.                                                    Róma 12:2,

A MAG ,Isten igéje, beszéde. Nem véletlen mondta Jézus, "Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket".

Kibocsátá  az ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből.
Zsoltárok 107:20,

Kibocsátá - tehát le íratta, hogy olvasva halljuk, és ahogy megértjük és magunkévá tesszük, gyúgyir az sebeinknek.


Április 26. péntek,

 
Örülj nagyon ,Sionnak leánya, örvendezz, Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod: igaz és szabadító ő: szegény és szamárháton ülő, azaz nöstényszamárnak vemhén.
Zakariás 9:9,
Több helyen is írva van Jézus csodálatos bevonulásáról Jeruzsálembe, amiért örvendezni kell és a mi életünkben is áldani azt az időt.
Alázatos és szegény volt a mi Krisztusunk, a nevünket tőle kaptuk. Krisztusiak, vagyis keresztények. Az egyházfőknek is olyan alázatosnak, egyszerűnek kellene lenni, mint amilyen ő volt. Vajon az Atya miért döntött úgy, hogy szeme fénye szegényen élje az életét?
Sok válasz van erre, a pénz szeretete csak bajt hoz mindenkire.

Íme az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
Ézsaiás 42:1,

Ami Atyánk, szolgájának nevezi, akinek lelkét adta, vagyis az Atya is pont olyan mint Jézus. Bennünk lakozik, és nekünk is olyannak kell lennünk.
 

Április 25. Csütörtök,

Isten ígéreteiben tisztán és jó szándékkal adja és adta minden ember tudtára, hogy mit kíván tőlünk és mit ad, ha engedelmesek vagyunk iránta. Ő szeretetét, gondviselését próbálja ránk zúdítani, ami sokszor fenyítés által válik valóra. 

A vakokat oly úton vezetem, a melyeket nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak: előttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé: ezeket cselekszem velők, és őket el nem hagyom.
Ézsaiás 42:16, 

Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik!
Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte.
Ézsaiás. 39:10,

Istennek bölcsessége határtalan amikor életünket próbálja a helyes útra vezetni. Sokszor nem is értjük, hogy miért történnek a dolgok úgy ahogy történnek. De egy biztos, hogy a javunkat akarja. Hittel és bizalommal kell lennünk, ugyan úgy ahogy a kicsi gyermek bízik bennünk. Szeretetéből fakad, hogy sokszor a változásunkat érdekes módon kell meg élnünk, de biztos, hogy a javunkra válik, hiszen szeretjük őt. Csak legyünk hálásak, alázatosak és engedelmesek.

Április 24. Szerda,

Ezért  mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.
Márk 11:24,

Jézus itt a hitünket erősíti meg.  Nagyon fontos, hogy az Igét olvasva értsük is meg azt. Az a mag amit a szívünkbe vetünk, akkor lesz jó talajban, ha megőrizzük a szívünk tisztaságát. Amit szeretettel, alázattal, szívességgel, hűséggel, türelemmel, szelídséggel, jósággal, locsolunk meg. Megtartóztatva magunkat a bűntől. Bízzunk Isten Igéjében, olvassuk tegyük magunkévá, és legyen bizalmunk.
Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön  rajtatok az ígéret.
Zsidók 10:36,

Istenhez hűségesnek és a hívő életünkhöz kitartónak kell lennünk, és a jutalom a mienk.


Április 23. Kedd,

Közel van hozzád az Ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg." 
Róma 10:8-11,

A legszebb Ige, ami a megtérésről és a hitről szól. Atyánk és Jézus is a szívünket nézi és látja még azt is amit mi nem tudunk. És ha a szívünkben teljes mértékben van hit arról, hogy minden úgy van ahogy megíratott, és tudjuk értékelni Jézus áldozatát, és van bennünk hálaadás és imádat, akkor van üdvösségünk, és minden jóval elhalmoz az Úr minket.
 

Április 22.

De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.
Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. 
De  minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt.
Mert  mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
Mert akik a Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel.
Galátziabeiekhez 3:22-27,

Mi Krisztusban hívők, a hitünket hirdetve, megélve éljük az életünket. Isten bizonyít nap mint nap és  ezeket tudjuk bizonyságképpen tovább adni. Tudunk másoknak segíteni a nehéz napokon. Tudjuk mások problémáit hordozni, szeretetből és  együttérzésből, tudunk nekik is lelki támaszt adni. Az Ige azt mondja "Krisztust öltöztétek fel", vagyis vegyük fel magunkra mint egy leplet és hordozzuk azt a természetet ami neki van. Legyen szánó, szerető szívünk, vagy imádkozó lelkületünk. A hitünk sok mindenen át tud minket vinni, felülkerekedve minden akadályon.


Április 21. Vasárnap,

Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Avagy Isten  csak a zsidóké-e?  Avagy  nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. Mivelhogy egy az Isten, a ki megigazítja  a zsidót hitből és a pogányt hit által. A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol legyen! Sőt inkább a törvényt megerősíti.
Róma 3:28-31,

Mi akik Jézust elfogadtuk megtért emberek vagyunk, Isten szellemi fiai vagyunk. Szükség volt arra, hogy Jézus megszülessen és értünk halált lásson, majd feltámadva, minden emberért megtette az áldozatot.  Aki hisz, benne megigazul általa, nincs már törvény alatt. Az ó szövetségi embereknek csak a törvény szabott határt, amit megszegtek és azért kellettek a büntetések, hogy féljenek Istentől. Mi már Hit által  változunk meg a Szent Szellem igazít meg ahányszor tévedünk.

Aki nem tér meg az - ádámi - testi törvény alatt van. Természetesen a törvény most is kell és szükségünk van rá a saját érdekünkben, de könnyebben tudjuk betartani. Az Úr segít ebben minket, mi pedig hit által élhetünk.


 
Április 20. Szombat.

A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által.
Efézus 3:12,

Azok akik nem ismerik fel, hogy Jézus az egyedüli üdvözítő, a megtartó, az út az igazság és az élet, azoknak a hite semmit sem ér.
Ő benne van a mi megváltásunk, az áldozata által, a drága vére által, amit kiontottak értünk. Mert az Új szövetségben ő volt az áldozati bárány, aki szótlanul hagyta, hogy értünk bűnösökért meghurcolják.
Az ő áldozata által tudunk Isten jelenlétében és dicsőségében lenni, mert így már elfogad minket.

Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a melyben állunk:és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.
Róma 5:1,2,

Sok történet és csoda , gyógyulások tanítások kísérik Jézus életét. Ezeket olvasva a hit kialakul, mert a hit hallásból lesz az Isten Igéje által.


 Április 19. Péntek,

,Az igaz pedig az ő hite által él.
Habakuk 2:4

Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok.
Ézsaiás 7:9

A hit egy bizalom, Istenben aki ígéretei alapján tart meg minket. Ő egy kőszikla az életünkben, lábunk nem inog általa. Tudjuk, hogy el nem hagy bennünket, és bármi történik is velünk, ki ment minket abból. 
A hit az ami erősít és megtart, minden körülmények között. Általa tudunk másokat is vigasztalni, felemelni, bátorítani.
Isten gondoskodott arról, hogy sok helyen olvashassuk Igéiben azokat az ígéreteket, ami a hitünket erősíti.

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!
Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.
Zsoltárok 34:9,

 


Április 18. Csütörtök,

A kiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez az Ő benne való hit által.
Efezus 3:12,

És ez Jézus, a mi megváltó Krisztusunk. Nem véletlen mondja magáról Jézus, "én vagyok az Alfa és Omega, a Kezdet és a Vég. "

Mi, szeretett gyermekei az Atyának, teljes mértékben kell, hogy higgyünk az Úr minden ígéreteiben. A Bibliában mindenre van megoldás, történet, hogy tudjunk belőle meríteni. Sokszor amikor problémám van, a Szent Szellem egy olyan történetet mutat meg ami arról szól. Pedig már sokszor olvastam azt a részt, mégis csak akkor nyilatkoztatja ki nekem. Ez által épül a hitem nap mint nap. Azok a bizonyságok amiket átéltem, és akiktől hallottam bizonyságokat, segítik még jobban , hogy hittel teljes ember legyek. Dicsőség a mi Urunknak. Ámen.


Április 17. Szerda,

És ímé hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus  azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.
Máté 9:2,

Jézus a kegyelmét árasztotta erre az emberre, a sokaság hite igen erős volt és Jézus akarta ,hogy ez a gyógyulás egy bizonyság legyen azoknak akik oly nagy hittel vitték oda a bénát.

Ebben a történetben megnyilvánul az is, hogy ha beteg valaki és Istenhez kiáltanak érte, de van valaki a hozzátartozója körében aki nem hisz Isten gyógyításában, akkor lehet hogy gátolja annak gyógyulását. Nagyon fontos, hogy a beteg és aki viszi illetve imádkozik érte, egységesen hittel teljesek legyenek, mert Jézus minden embert egyformán szeret és meg is akar gyógyítani. Ez neki lételeme.


Április 16. Kedd,

Történt egyszer, hogy 10 leprás ment elé, és megálltak tőle távol. 

És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!  És mikor őket látta, monda nékik:  Elmenvén, mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának. Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval: 
És arczczal leborulva az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samáriabeli vala. felelvén pedig Jézus, monda: Avagy  nem tízen tisztulának-é meg? A kilencze pedig hol van?
Nem találkoztak a kik visszatértek volna dícsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?
És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.
Lukács 17:13-19,  (Károli)

 

Jézus nem volt személyválógató, nemcsak a zsidókat gyógyította, oda figyelt mikor hangosan kiáltottak. Itt nem rögtön történt a csoda, hanem ahogy mentek a papokhoz. Jézus csodálkozik, hogy csak egy adott hálát az Istennek, pedig az idegen volt, mégis volt hite benne. Talán a betegség ennél az embernél életéig tartó lett. Sok minden nincs részletesen elénk tárva, de az biztos, hogy dicsőiteni és hálát adni kell Istennek. Jézus is ezt szeretné látni minden gyógyulás után.

 


Április 15. Hétfő,

Jézushoz jött térdre esve egy édesapa és kérte, hogy könyörüljön gyermekén aki holdkóros, és gyakran esik tűzbe és vízbe.

És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvén, monda: Óh hitetlen és elfajult nemzetség ! Vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek el titeket? Hozzátok őt ide nékem.
És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög: és meggyógyula a gyermek azon órától fogva.
Máté 17:16-17,

Ennél az esetnél Jézus a hitetlenséget említi, és igen haragos, mert a tanítványok ereje hiányzott a hitetlenségük miatt. Azt is elmagyarázta nekik, hogy ha valami nem mozdul pozitív irányba   akkor tovább kell imádkozni és böjttel megtámogatni. 

Az Ige azt mondja az" Ördög" ment ki belőle, valószínű egy nagyon makacs erős betegség démona. Egy veleszületett démon aki egy életen át rá volt állítva, hogy gyötörje, nem egy megfázás vagy egy nátháról volt szó. A mi időnkben is vannak ilyenek, családi átkoknak hívjuk. Valóban erős hit és erő kiáradása kell ahhoz, hogy eltávolítsuk őket. Mind a beteg mind az imádkozó részéről, és böjttel is meg kell erősítenünk, hogy távozásra késztessük.


Április 14. Hétfő,

Tanít vala pedig szombatnapon egy zsinagógában.  És ímé vala ott egy asszony, kiben betegségnek lelke vala tízennyolcz esztendőtől
fogva: és meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony,
feloldattál a te betegségedből!  És reá veté kezét: és azonnal felegyenesedék, és dícsőítéaz Istent.
Lukács 13:10-13,

Ebben az Igében, Jézus kegyelméről, irgalmáról tesz tanúbizonyságot az Ige. Ez az asszony nem kiált, nem tülekszik hozzá, tűri sorsát. De Jézus látja, és tudja milyen régen tartja őt a Sátán rabságban.  Egyszerűen megszánja és megszabadítja ebből a borzalmas betegségből. Az asszony "azonnal dicsőíti az Istent"

Persze az, hogy szombaton történt, szembe került a zsinagóga vezetőivel, és képmutatással illeté őket. Megmutatja, hogyha valakinek egy állata szomjas, vagy éhes, nem ad-e néki. Hát akkor az ember nem fontosabb-e.


Április 13. Szombat,

Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követte őt. És ímé eljővén egy bélpoklos, leborúla előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. Máté 8:1-3,

Az Igében a leprás egy alázatos, gyógyulni vágyó, erős hittel teli ember volt.  Az a kijelentés, hogy" megtisztíthatsz engem" azt sugallja, hogy teljes mértékben hiszi azt, hogy Jézus nem fél egy leprástól, hogy hiszi azt, hogy meg akarja és meg is fogja őt gyógyítani. Az ő gyógyulása, Istent fogja dicsőíteni. Jézus rögtön reagál a hitre, "AKAROM". És azonnal cselekedett. Találkozott a hit, a vágy és az erő. Olyan egyszerűnek tűnik, mégis nagy csodákat alig élünk át. Vajon miért, mert az emberek sokszor emberekben bíznak, abban aki imádkozik érte, nem Jézusban. Amikor egy testvér azt mondja, én csak a pásztorhoz akarok menni, akkor kiben bízik? Isten bárki által tud munkálkodni, és ha ezt elfogadja valaki akkor átadja magát a hitnek. Isten azokon keresztül munkálkodik, akik erővel, tisztasággal, alázatossággal rendelkeznek. természetesen a pásztorokat is használja, de nem úgy ahogy sok testvér képzeli.


Április 12. Péntek,

És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé őt, kiáltozva és ezt monda: Könyörülj rajtunk, Dávidnak Fia! Mikor pedig beméne a házba, oda menének  hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram. Akkor illeté az ő szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkozának azoknak szemei: és rájok parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja! Máté 9:27-30,

Jézus tiszteli a saját akaratot és éppen ezért meg kérdezi:"Hiszitek-é, hogy megcselekedhetem." Ezzel bizonyítja mindenki a hitét és azt, hogy elismeri Jézus Istentől vett hatalmát, ha kinyilatkoztatja a válaszában, hogy igen.  Ezzel a hittel kell mindenkinek előállnia az erő kenetével rendelkező testvér elé, és hinnie abban, hogy Jézus ma is ugyanúgy gyógyít mint 2000 évvel ezelőtt, a testvérrel együtt egységben. Ennek a két vaknak  a hite, olyan erős volt, hogy a követésnél olyanok voltak mint egy buldog kutya, nem maradtak el az Úrtól és nem lankadtak meg. Pedig nekik nem lehetett könnyű utána sietni. Ők szintén kiáltoztak, nem hagyták magukat lerázni, akarták, hogy hallják őket.

 

Április 11. Csütörtök,

Jézus mikor Jerikóban járt, egy vak ült az út mellett és tudakozódott ki jár arra, hogy annyi sokaság gyűlt össze. Amikor meghallotta, hogy Jézus megy arra, különös izgalom járta át. És kiálta mondván: Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam! A kik pedig elől mentek, dorgálák őt, hogy hallgasson: de ő annál inkább kiálta: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! És Jézus megállván, parancsolá, hogy vigyék azt hozzá: és mikor közel ért, megkérdé őt. Mondván: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az pedig monda: Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus monda néki: Láss: a te hited téged megtartott. És azonnal megjőve annak szeme világa, és  követé őt, dicsőítvén az Istent: az egész sokaság pedig ezt látván, dicsőséget ada az Istennek. Lukács 18:38-43,

Micsoda hite volt ennek a koldusnak, kiáltott és nem hagyta magát lerázni. A koldus és a Király találkozása. Egy olyan ember akit mindenki meg vetett, mert kiáltani, annak aki a Megváltó Krisztus, méghozzá kétszer is. Jézus tiszteletben tartja az akaratát és megkérdezi tőle, hogy"mit akarsz, hogy cselekedjem". És amikor találkozik a hit és van hozzá egy kérés is, akkor Jézus tud cselekedni. Ez az ember meg akart gyógyulni és hitte, hogy az Úr is meg akarja gyógyítani őt illetve azokat aki bíznak és hisznek benne. Jézus érzékeli  és hallja azokat akik bíznak benne. Ezek az emberek meg is gyógyulnak, nem azért mert kivételezettek, hanem azért meg egységben vannak Jézussal, mert neki az az akarata, hogy minden ember bővölködjön.

 

Április 10. Szerda,

Volt egy asszony akinek vérfolyásos betegsége volt, már tizenkét éve, de hallott Jézusról, aki betegeket gyógyít, aki kegyelmes és szerető szívű, aki nem személy válogató. Ez az asszony minden vagyonát elköltötte orvosokra, és teljesen összeomlott hisz még mindig beteg volt. Ahhoz nem volt bátorsága, hogy Jézus elé állva elmondja mi a kérése, de volt hite és úgy gondolta ha csak a ruháját megérinti, már attól is meg gyógyulna.

 

Hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét: és azonnal elálla vérének folyása. És mondá Jézus: Ki az, a ki engem illete? És mikor mindannyian tagadták, monda Péter és a ki ő vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod: ki az, a ki engem illete? Jézus pedig monda: Illete engem valaki: mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem. Lukács. 8:44-46,

Jézus mindent érzékel, még azt is amikor vele szeretnénk lenni, amikor csak rá gondolunk, amikor érezni szeretnénk jelenlétét. Ő szereti ha valaki a vele való kapcsolatra vágyik ma is. Azt mondta, ki az aki keres engem, ki az aki bízik bennem.

És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged: eredj el békességgel! Lukács 8:48,

Jézus ma is ugyanúgy szereti ha valaki illeté őt, vagyis hisz neki és bízik benne. Legnagyobb vágya, hogy gyógyítson, segítsen, az embereknek. A hit az ami az Ő erejét munkálja mifelénk.


Április 9. Kedd,

Monda pedig az asszonynak: A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!
Lukács 7:50,

Vajon Jézus miért mondta ezt. Mert a hit ajándék ugyan, de az ajándékot meg kell becsülni. És állandóan fel kell gerjeszteni. A hit hatalmas dolgokon segít át minket. Nem csak meg nyugtat, és bizalmat nyújt hanem sok esetben gyógyít és megoldásokat ad. Istennek a megoldását. Úgy tűnik, hogy hit nélkül az Úr nem tud segíteni? Vagy nem akar?  Az én véleményem az, hogy itt a földön mindent együtt csinálunk Jézussal. Mert ha egységben vagyunk vele, akkor le tudjuk győzni a problémákat. Nem véletlen mondta, nagyon sok esetben ezt. Mi hiszünk és meg akarunk gyógyulni, ő viszont meg akar gyógyítani minket, és ez a két pozitív dolog legyőzi a negatívot.
Mivel a földnek nem ő az ura, így nekünk adott hatalmat sok minden felett, ezért általa tudunk győzni a gonosz felett is. Egy egységet alkotunk vele, ami hatalmas erő. Védelmét , erejét élvezzük.

Még a világban is sokszor pozitív gondolkodással és mellé a cselekedettel és a gyógyulási vággyal, sok ember meggyógyul, hát akkor mi keresztények hogyne tudnánk leküzdeni betegségeket. De vigyázzunk mert a gonosz a félelmet próbálja a szívünkbe be ültetni, azt soha ne engedjük mert akkor gyengül a hitünk.

 


Április 8. hétfő

 

Egy özvegyasszony – aki jól be tudta fektetni pénzét

        „Nem ragaszkodom semmihez, amim van. Minden azon múlik, értékes-e az Krisztus országa számára. Ha valamilyen tulajdonom Isten országát szolgálhatja, készséggel odaadom, vagy megtartom azt, a szerint, ahogy Isten dicsősége megkívánja.” (David Livingstone)

        Jézus leült a templomi persellyel szembe és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve bedobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait és azt mondta nekik: „Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony valamennyinél többet dobott a perselybe. Mert valamennyien fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt bedobta, amilye volt: az egész vagyonát.” (Márk 12, 41-44)

       Jeruzsálemben nagy a tolongás, a pászkaünnepre készülődnek, amelyet minden igaz zsidó itt akar megünnepelni. Csak egy asszony nem vesz részt az előkészületekben, nem költi el pénzét, nagyon kevés pénze van, jól meg kell gondolnia, ezt mire adja ki. Nincs sok pénze, de pontosan tudja: mit akar vele tenni. A templomba megy és habozás nélkül a perselybe dobja minden pénzét. Azután éppoly észrevétlenül, ahogyan jött, visszavonult. Az Úr Jézus néhány nappal a Getsemani kertben történtek előtt, a persellyel szemben ül és figyeli az embereket. Meglátja a szegény özvegyet és jól tudja, hogy mit adott. Alamizsnája nem sokat lendített a templomi bevételen, de az Úr Jézus felhívja rá a tanítványai figyelmét. Az összeg pénzbeli értéke kevés, Jézus számára a döntő az, amije maradt. Ez pedig semmi. A pénznek önmagában nincs értéke Isten előtt, a kérdés az: milyen indítékból adakozik az ember. Isten nem azért kívánja az adományunkat, mert szüksége van rá, tudja, ha az ember Istennek adja a pénzét, azt szeretetből teszi, mindenét, a tulajdonát is meg akarja osztani vele. Az adakozó ember tudja, mennyi mindent tud elérni pénzével, ha Isten áldása nyugszik rajta. Ez az özvegyasszony már az Újszövetség szellemét érezte, Jézusnak még meg kellett halnia és föl kellett támadnia. Az Ószövetségben előírt összeg volt az adomány (egytizedet kellett adni), az Újszövetségben a szeretet határozza meg. Ez az önkéntesség talaján áll. Akik ezt követik, kapnak útmutatást. Például „adj rendszeresen (1.Kor. 16, 2), feltűnés nélkül”.
(Mt. 6, 2-4) Talán érzi ez az özvegy, hogy Isten szeretetből odaadta Fiát ennek a világnak? Talán ezért akarta viszontszeretetét mindenének odaadásával kimutatni? Az adományozás maradandó értékű. A pénzt nem vihetjük magunkkal, de előre küldhetjük a mennybe. Tőkénk lesz a mennyben. (Fil. 4, 17) Kár, hogy ennek az özvegynek az életéről csak egy pillanatra lebben föl a fátyol. Nem tudjuk meg, hogy Jézus hogyan gondoskodott róla. Kétségkívül megtapasztalta, hogy az Isten soha senkinek nem marad adósa.

       „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” 
(2 Kor. 9, 6-8)


forrás: http://liliom.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1191951

bejegyezte: bacsipista


Április 7. Vasárnap,

Legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói... Jakab 1:22,

Isten az Igét a tanításunkra adta, azért, hogy meg igazítson minket. Először hallgatjuk, aztán olvassuk és meg próbáljuk cselekedni.
Amikor még fiatal keresztények voltunk, próbáltunk a régi ó emberünk szerint élni, magyarázni dolgokat, de Isten Lelke terelget, figyelmeztet minket arra ami mellett esetleg elmentünk.
Az idő múlásával, testvérek is segítenek abban, hogyan lássunk dolgokat Isten szerinti bölcsességben. Kezdenek a tanítások beépülni az életünkbe, mert már mi is tudjuk, hogyan kell az Igét érteni aztán meg cselekedni.
Az Ige olvasása közben megismerjük Istent, aztán mi is segítünk valakinek, aztán megoldunk egy nagy problémát Isten segítségével, megtanulunk hálát adni, megtanulunk szolgálatkészek lenni, alázatosan viselkedni.
Megtanuljuk, hogy Istennel minőségi időt töltsünk, merünk segítséget kérni ha kell, odafigyelünk másokra, és még sorolhatnám mennyi mindenben  kell változnunk Isten segítségével.
Megértjük, hogy Isten azt szeretné ha teljesen rá hagyatkoznánk mindenben, ha keresnénk az arcát, keresnénk akaratát, mert akkor válunk olyanná, hogy cselekedni tudjuk az Igét.

Jézus így fogalmaz:

És ha valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát.
Máté 7:26,

Összeomlik az élete, olyan lesz mint a homok amit elmos a víz, vagy el fúj a szél.

Mert nem azok igazak Isten előtt a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik.
Róma 2:13,

Erre kell törekednünk szüntelen, ha megfednek meg kell vizsgálnunk magunkat, és a vezetőinknek engedelmeskedve helyre állnunk. A bölcs testvérek tanácsait megtartva és a Szent Szellemre hallgatva élnünk az életünket. Akkor leszünk Istennek kedvesek.

 


Április 6. szombat,

Ha késik is, várd türelemmel, mert biztosan bekövetkezik, nem marad el.
Habakukk  2:3,

Sok mindenre vonatkoztathatjuk ezt az igét. Ha látást szeretnénk Istentől kapni, akkor a hitünket kell erősíteni és az ima életünket fokozni, hogy  megéljük azt amit kértünk.
Ha az ígéreteket olvasva várunk rájuk, akkor türelmesnek kell lennünk. Mert Istennél az idő nem számít, ő sokszor a mi változásunkat szeretné látni ahhoz, hogy cselekedjen.
Isten terve mindannyiunknál más és más, éppen ezért fontos, hogy tudjuk mi az ő akarata. Ne hasonlítsuk magunkat másokhoz, és ne akarjunk olyanná válni mint más. De főleg ne akarjuk azt csinálni mint a másik, mert Isten abban nem áld meg. Kérjük, hogy a mi látásunk az legyen ami az ő terve ránk nézve. Egyediek vagyunk, mint minden élő a földön. Nincs két fűszál sem ami egyforma, de nincs két állatnak sem egyforma rajzolata a szőrzetének, ugyan úgy ahogy az embereknek az újjlenyomata sem egyezik. Csodálatos és egyszerűen fantasztikus az ahogy az Atya teremtett minket, és a föld élőlényeit.
Sokszor abban áld meg az Úr amit már elhelyezett bennünk. Úgy hívjuk, hogy talentum, de még nem használtuk igazán. Legyünk kitartóak minden kicsiben mert, mert nagyra bízat meg utána minket.
De sokszor a szabadításunkra is várnunk kell, vagy a gyógyításunkra. Istennél van a megoldás, nem kérhetjük őt számon. A hitünknek erősnek kell lennie abban, hogy ő mindenképpen jót akar minden gyermekének. Sokszor a bennünk zajló óemberünket akarja ellenőrizni, és a hitünket próbára tenni az idő múlásával. Nekünk az a dolgunk, hogy imádjuk és hálát adjunk mindenért neki.

Annak pedig, a ki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb  hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,
Efézus. 3:20,


Április 5. péntek,

 

Erzsébet

Erzsébet egy kiválasztott asszony volt, akire Isten  rábízta Jánost. Akinek az volt a feladata, hogy az Úr útját készítse elő.

 

Férjével előre haladott korúak voltak, de gyermektelenek, mégis kaptak egy angyal által egy reményt. Gyermekáldás várt reájuk.

Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás: mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.

Lukács 1:13,

 

Jánosnak feladata volt, sok izraeli meg tért általa. Jézus előtt kellett járni, Illés lelkével és erejével, hogy a nép tisztán álljon az Úr elé. Erzsébetnek kilenc ajándéka volt, amit Isten figyelembe vett. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, az ilyen asszonyokat nagy dolgokra hívja el Isten. Egy nemes lelkű asszony  volt, akire Isten rábízott egy fontos dolgot, nevelje fel azt a gyermeket aki előkészítője volt az Úr Jézus útjának.

 


Április 4. csütörtök,

Lidia

Filipiben volt Pál, amikor a városon kívülre a folyóparton jöttek össze asszonyok imádkozni. Ezt látva és hallgatva Lidia ,aki egy istenfélő asszony volt, háza népével együtt megkeresztelkedett. Saját üzlete volt, jó módban élt,  tehetséges és céltudatos asszony volt, aki sok ismeretséggel és kapcsolatokkal rendelkezett. Odaadással figyeli Pált, és és rájön, hogy életében Istennek nagy szerepe lesz.

Mikor pedig megkeresztelkedék mind háznépével egybe, kére minket, mondván: Ha az Úr hívének ítéltettek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok ott. És unszola minket.
ApCsel. 16:15,

Megnyitotta a házát és az első keresztény gyülekezet megalakult otthonában. Élete mások számára egy példamutató és követni való élet lett. Vagyona pedig eszköz Isten kezében. Soha nem tudhatjuk , hogy amit Istentől kapunk, hogyan kéri azt vissza, hogy áldásá legyen más emberek számára. Otthona menedék is volt a rászorulóknak.

Amikor Pál kijött a börtönből, nála pihente ki magát.

Kijövén pedig a tömlöcből, bemenének Lidiához: és mikor látták az Atyafiakat, vigasztalák őket,és eltávozának.
ApCsel.16:40,

Sok ilyen Lidia kéne, akik az Úr szolgálatában szorgoskodnának, és bátran céltudatosan tennék a dolgaikat.


Április 3. szerda,

A sereptai özvegyasszony

Ebben a  főniciai városban nagy éhínség uralkodott akkor. Illés próféta megkéri ezt a pogány nőt, hogy hozzon neki vizet és kenyeret.

Az pedig monda: Él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és haza megyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük és azután meghalljunk.
Mondá néki Illés : ne félj, menj el, cselekedjél a te beszéded szerint: de mindazáltal nékem süss abból, először egy kis pogácsát, és hozd ide: magadnak és a te fiadnak pedig azután süss.
Mert azt mondja az Úr, Izráel Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli  olaj meg nem kevesül addig, míg  az Úr esőt ád a földnek színére.
1Királyok 17:12-14,

Ez az asszony egy bűnös életű pogány nő volt, aki hallott Izráel Istenéről, és hitt is benne bizonyára, mert engedelmes volt a prófétának. Azután mikor csoda történt hite teljesen felépült. De Isten úgy döntött, hogy megpróbálja hitét. Gyermeke meghal, és a próféta küzd Istennel, hogy általa feltámassza. A nőben hitbéli válság alakul ki, de mikor feltámad a fia, akkor hite teljessé válik. A nagyobb válságból való kijutás a hitet is erősíti, aki ki tart az megismeri azt az örömöt. Amikor vissza kapja a fiát ezt mondja az özvegy:

És monda az asszony Illésnek: Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon: igazság.
1 Királyok 17:24,

Isten nem személyválogató, mert egy hitetlenben is fel tudja építeni a hitet, az ő szolgái által. Aztán ezek az emberek tudják őt tovább hirdetni. Úgy tetszett neki, hogy az első feltámadt ember egy hitetlen asszony gyermekét érte, és általa hirdettetett a csoda, abban a pogány városban.


Április 2. kedd,

Tábita

 

Joppéban pedig vala egy nőtanítvány, névszerint Tábita, mely  megmagyarázva  Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.
Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután  megmosták őt, kiteríték a felházban.
ApCsel. 9:36,

Pétert hívják, hogy hátha tud segíteni rajta, nagy volt a hitük ezeknek az embereknek. Sok özvegyasszony sírt, mert Tábita segített a nélkülözőknek a varrásban, és ruhákat készített nekik.

Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék: és a holt testhez fordulván, monda: Tábita, kelj fel fel ! Az pedig felnyítá szemeit: és meglátván Pétert, felüle.
ApCsel. 9:40,

Egy egyszerű nő volt, aki avval amije volt szolgált az Úrnak. Tűvel, cérnával, és az idejével. Na meg avval a szeretettel amit az Úrtól kapott és tovább tudta adni. Nem ment férjhez így volt ideje azokkal az özvegyekkel foglalkozni akiket rá bízott az Úr.
Ő volt az egyetlen nő akit az Ige, "TANÍTVÁNYNAK" nevez. Az özvegyek éppen ezért nagyon sírtak amikor megtudták, hogy meghalt.
Abban az időben sok halász veszett a tengerbe, és nem volt olyan szervezet ami segített volna a nincsteleneknek.
A varrással valóságos  szükségleteket töltött be, közben pedig beszélt az Úrról, és evangelizált. A hét feltámadott közül ő volt az egyetlen nő. Halálával és feltámadásával,sokan hittek Istenben, és mozgásba hozta Joppéban az evangéliumot.

 


Április 1. hétfő,

 

Amikor Jézus a feltámadása után megjelent sokaknak és bebizonyította, hogy él, a tanítványoknak adott egy parancsot.

És velök összejövén , meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
ApCsel. 1:4,

Fontos volt, hogy ezt a tudtukra adja, hiszen ez ígéret betöltése nélkül, nem lett volna erejük, hogy tovább vigyék az ő munkáját.
Mert a Szent Szellem ereje nélkül, csak emberi erőlködés lett volna minden olyan beszéd amit Jézusról tettek volna.

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És a mint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában. Kik szóltak is: Galilabeli  férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el , a miképpen láttátok őt felmenni a mennybe.
ApCsel. 1:8-11,    

 

Egyértelművé tette azokat a dolgokat amit esetleg nem értettek néhányan. Ők pedig engedelmesek voltak és együtt maradtak a felházban, egyetértésben és testvéri szeretett közösségben.