Napi igék Edittől 2016.

4. negyedév 

D E C E M B E R 

DECEMBER

 

December 31. Szombat,

Isten dicsőségét megérteni!

Ezékiel látta és hallotta Isten dicsőségét amikor a templom napkeleti oldalán volt.

És íme, Izráel Istenének dicsősége jő vala napkelet felől, és zúgása, mint nagy víz zúgása, és a föld világos vala az ő dicsőségétől.  Ezékiel 43:2,

Hangja erősebb mint a vízesés és a tenger zúgása, fényessége pedig úgy ragyog, hogy ember azt nem tudja elviselni, csak ha megdicsőült testben van.
Ezt a dicsőséget fel nem tudjuk fogni, csak elképzelni és elfogadni. Előtte csak meghajolni alázattal lehet.


December 30. Péntek,

Isten dicsőségét megérteni!

Számunkra halandóknak, felfogni, megérteni mi is az a dicsőség nagyon nehéz. Főleg azért mert az ember elsősorban önmagának tudja be, ha valamit elér. De a Szent könyv beszél róla.

Mózes találkozott vele.
És az Úr dicsősége szálla alá a sinai hegyre, és felhő borítá azt hat napon át: a hetedik napon pedig szólítá Mózest a felhő közepéből.
Az Úr dicsőségének jelensége pedig olyan vala az Ízráel fiainak szeme előtt, mint emésztő tűz, a hegy tetején.
2 Mózes 24:16-17,

Elképesztő, hogy Mózes felhőt látott és hallotta a beszédet, a nép pedig látta, mint emésztő tűzet. Valószínű, hogy mindenkit olyan inzultus éri, amilyet Isten akar adni.
Isten dicsősége sok formában megjelenhet , de utánozhatatlan egy egyedi fel nem fogható dolog.

 


December 29. Csütörtök,
 
A szeretetben nincsen félelem: sőt a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem a büntetés, tehát aki fél, nem lehet tökéletes a szeretetben.
1 János 4:18,
 
Ha mi szeretjük az Urat, akkor nem érezhetünk félelmet, mert az Úr bennünk lakozik.
Szeretete megerősít minket, bátorít minket és épít. A szeretet egy védelmet adó, biztonság a világon. A szeretet rendezi a kapcsolatokat és békességet teremt.

 


December 28. Szerda,

Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből: Ez az első és a "nagy" parancsolat .
Ehhez hasonló a második: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. (Gedeon)
Máté 22: 37-39,

Isten maga a szeretet, tőlünk is ezt kéri. Viszont szeressük Őt, mindennél jobban. De értésünkre adja, hogy minden embert szeressünk annyira mint magunkat. Ez a szeretet Jézustól árad felénk, belénk, hiszen nincs annál nagyobb szeretet minthogy valaki az életét adja másokért.
Soha nem szabadna elfelejtenünk ezt, de mégis milyen sokszor megtévedünk. Emberi gyarlóságunkra az igék figyelmeztetnek, születésünktől fogva kísér minket az első emberpár hibájából ránk nehezedő emberi természet.
Ezt kell legyőznünk, és ezeket az igéket nem feledve helyre állnunk, az Úr segítségével magunkévá tennünk parancsolatát. Mert csak ő tud minket megváltoztatni.

 


December 27. Kedd,

Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Mert ez a törvény és a próféták.
Máté 7:12,

Mit is szeretne minden ember? Hát, hogy szeressék, elfogadják, megbecsüljék őt.
De mi az akadálya, hogy ugyanezt tegyük mi is másokkal. Sok minden befolyásol ebben minden embert. A nevelés, az irigység, nem szimpatikus, de legfőképpen a szétdobáló pribékjeinek munkálkodása közöttünk. Akik az összevisszaságban gyönyörödnek és mindent megtesznek, hogy az egység, a szeretet ne működjön.
De le tudjuk győzni a szeretetünkkel. Szeressük egymást úgy ahogy Jézus szeret minket, elfogadó szeretettel.

December 26. Hétfő,

Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek: prófétának rendeltelek a népek közé.
Jeremiás 1:5,

Ezt a magyarázatot Jeremiás kapta, de nekünk is szólhat egy ilyen üzenet. Jézusnak is szólt annak idején. Isten elkülöníti kiválasztottait egy bizonyos célra. Az idő Istennél van, hogy mikor mit tegyünk és mi a feladatunk.

"Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt...és történt, hogy amíg ott voltak, eljött Mária szülésének ideje", (Lukács 2, 4.. 6.)

Isten naptárban nincs véletlen egybeesés vagy zűrzavar. Ő a legapróbb részletekig megtervezi az életünk minden pillanatát. Teszi ezt azokkal akik engedelmeskednek neki. Ez viszont kizárólag Krisztusra igaz. Minden más embernek vannak mellék vágányai.
Minden embert abba a családba helyez ahova tervezte, hogy egymásra hatással legyenek. Ezt tette gyermekével is.
 

December 25. Vasárnap,

Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok: magasztaljátok Őt mind népek!
Mert nagy az Ő kegyelmessége mihozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat!
117 Zsoltár,

Minden kedves olvasónak, kegyelemmel, békességgel és szeretettel teljes ünnepeket kívánok. Legyen az életünk Istentől áldott, reményteljes.

December 24. Szombat,

Pésztoremberek voltak azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak a nyájra.
Az Úr angyala megjelent előttük, és az Úr dicsősége körülragyogta őket, és nagy félelemmel megfélemlettek.
És az angyal azt mondta nekik: Ne féljetek, íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz, mert megszületett ma nektek a Megtartó, az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig nektek a jel: Találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
És az angyallal hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:
Dicsőség a magasságban Istenek, és a földön békesség a jóakarat embereinek.
Lukács 2:8-14, (Gedeon t,)

Próbálom magamat bele helyezni a történetbe. Jézus születése is meg volt jövendölve, és amikor elérkezett, angyalok követték az eseményeket és hirdették a Megváltó születését. Isten dicsőségétől viszont igen megijedtek, de bátorító volt az angyal magyarázata. Vajon elgondolkodtak azon, hogy mi is várható az elkövetkezendő időben?
Nem hiszem, ők csak örültek ennek. De mi akik tudjuk az egész történetet, a tervtől egészen a végkimenetelig, örvendezünk hogy megtörtént ez az esemény. Hálát adunk Jézusért, hogy felnövekedhetett Isten kegyelméből, hogy elkezdhette a megváltói dicsőséges munkáját, és elvégezte a küldetését, mely által van üdvössége az emberiségnek.
Hogy a kegyelem időszakában élhetünk, hogy hirdethetjük a Királyságát a földön. Sajnos nem mindenki fogadja el, de ez már nem a mi problémánk, nekünk az imádkozás a feladatunk az emberekért. Hálát adunk a jó Atyánknak mindenért, amit értünk tett, és bízunk benne, hogy csak jó tervei vannak továbbra is az emberiségért.

December 23. Péntek,
 
Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak a szeretetben munkálkodó hit.
Galata 5:6,
 
Cselekedeteinket a hitben gondolkodó elménk irányítják, de kell hozzá szeretet is. Amit Jézustól kapunk. Hiszen bennünk van lelke. Észre vesszük a szükségeket és rögtön cselekvésre indít. Szeretetből szolgálunk, és munkánkkal segítjük egymást. A szeretet a rugója minden jó cselekedetnek.

December 22. Csütörtök,
 
Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti felebarátját, a törvényt betöltötte.
Róma 13:8,
 
Egyszer egy testvéremnek adtam valamit ajándékba, mégis kaptam tőle én is egy desszertet érte, és ezt az igét. Megértettem belőle, hogy ez a bölcs megoldás, így semmi nézet eltérés nem lehet közöttünk.
Egyedül a jó Atyánk ajándékáért nem kell fizetnünk, Jézus áldozatáért. Azt önzetlenül szeretetből kaptuk meg.

 


December 21. Szerda,

Róma 8:28 - az Újfordítás szerint:

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott."

- a Károli fordítás szerint:

"Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak."

Ez a kedvenc igéim közé tartozik. Bármi történik is velem, akár rossz akár jó, ezt megvallom. Később mindig rá is gondolok, hogy igaz, mindig igaz az ige. Nincs olyan probléma amit ha Isten megenged akkor ne lenne a javunkra. Mindenből tanulunk, és ha így fogjuk fel, hogy Isten akar minket formálni, akkor működik a dolog.
Egyedül amikor egy szülő a gyermekét veszíti el, akkor nem igazán tudom ezt elfogadni. Bár tudom, hogy másoknak tudnak segíteni ilyen helyzetben, de magukra nézve nem áll meg ez az állítás.
Áldom az Urat, és minden dologban próbálok engedelmeskedni igéjének. Gyönyörködöm benne és megadja szívem kéréseit.


December 20. Kedd,

Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
Róma 8:32,

Ez a szeretet, mindent felül múl. Mi, biztos vagyok benne, hogy nem tudnánk megtenni.
Az ige azt mondja "Isten szeretet" nem is tud mást tenni, mint szeretni minket.
Elfogadja gyermekeit olyannak, amilyenek, mert Jézus vérén keresztül lát minket. Egy kegyelmi állapotban vagyunk. Dicsőség a Mindenhatónak érte.
A kegyelem egy változáson vezet minket át, meg-megújuló szeretettel és vezetéssel járjuk utunkat, ahol Isten fegyelmez, tanít minket a Szent Szellem által.


December 19. Hétfő,

De az Isten SZERETETE mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokákkal is: azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével.
Zsoltárok 103:17-18,

Ez az ígéret azt hiszem minden hívő embernek egy erőt jelent. Mert a családunk iránt érzett felelősség miatt egy megnyugvást jelent. Főleg a meg nem tért családtagjainkat féltjük. Az idő az Úrnál van, mi imádkozunk értük és reménykedünk, hogy megtérnek és megértik, hogy ezen a világon csak vendégek, átutazók vagyunk. Van egy világ ahol örök élet van, amit Jézus Krisztus bemutatott nekünk. A halálból feltámadva, most is él, és cselekszik.
Hálásak vagyunk a sok bizonyságnak ,amit Isten már meg enged, hogy nyilvánossá váljék. Senki nem mondhatja, hogy nem tudok róla, nincsenek csodák, mert ez nem igaz. Maga Jézus feltámadása is csoda volt ami meg volt jövendölve, születése előtt több száz évvel is.
Az interneten keringenek a jobbnál jobb bizonyságok, igaz történetek Isten csodáiról. Csak oda kéne figyelni rá, az okos ember nemcsak a bajok után tér meg, hanem megelőzi azt.


December 18. Vasárnap,

A szeretet képmutatás nélkül való legyen.
Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyengédek, tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek.
Róma 12:9,

A szeretet képmutás nélkül való legyen...

Ki is az aki képmutatóan szeret?
Az ,aki valakit be akar csapni, az aki másoktól ki akar csikarni valamit, vagy az aki magát másnak akarja mutatni, hogy jobb benyomást tegyen rá.
De az igazi szívből jövő szeretet, az segítő, bátorító megértő.
Istentől kapjuk a szeretetet, belénk van kódolva, a génjeinkben hordozzuk, ennek kell kijönni belőlünk. A Biblia azt írja, Isten szeretet. Mi legyünk példák az emberek előtt, mindenben, a szeretet adásban is.

 


December 17. Szombat,

Mert Isten beszéde élő és erővel teljes, élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az íznek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait, és nincs oly teremtmény, amely nyilván ne állana előtte, sőt minden átlátszó és meztelen valóság az ő szeme előtt, akinek számadással tartozunk.
Zsidók 4:13-13,

Ez Isten beszédének Ereje! Olyanok vagyunk előtte mint testünk a röntgen gép előtt.
Mindent lát bennünk mert átvilágít minket és ami nem hozzánk tartozik azt kimutatja az ő szeme.
Cselekedeteinkért felelünk kell egyszer, és meg kell állnunk dicsősége előtt óvakodjunk azért, hogy ne találjon bennünk hibát. Mindennap menjünk az Ő jelenlétébe és valljuk meg ha hibáztunk, kérjük az Ő féltőn szerető kegyelmét és bocsánatát életünk minden elhibázott dolgaira.

 


December 16. Péntek,
 
Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy  világossá tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében.
Efezus 3:8-10,
 
A kegyelem szó jelentése: -teljes öröm- 
Bár nem érdemeljük meg, de Isten teljes örömnek tartotta, hogy meg mentsen minket.
Ahogy Jézus is megbocsátott annak az asszonynak akit meg akartak kövezni, az asszony nem érdemelte meg sőt nem is értette mivel érdemelte ezt a kegyelmet ki. 
Ezen gondolkodjunk el amikor másokat bántani akarnánk, a mi bűneinket is elvette Jézus és formált minket, és formál szüntelen. Ezt a Jézust várjuk az adventi hetekben. Bár nem tudjuk, hogy mikor jön vissza, de addig is, általunk, cselekedeteink által láthatják mások. Mert mi őt képviseljük.
Tegyünk jót másoknak, adjunk szeretetet krisztusi szeretetet egymásnak, és bocsássunk meg, gyakoroljuk a kegyelmet, mert ezt várja el tőlünk a jó Atya

 

December 15. Csütörtök,

Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek : pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni,hogy életetek legyen.
János 5:39-40,

A tudós tanítok nemzedékeken át tanították a templomokban a Messiás eljövetelét, mégis amikor a szemük előtt volt, megtagadták őt irigységből, hitetlenségből. Ismerték az írásokból származását, mégsem fogadták el.
Már abban az időben is ugyan ez volt a probléma. Az emberek többsége nem fogadta el Jézust Megváltónak. Pedig köztük járt és cselekedte az Atya akaratát. Gyógyított, szabadított embereket és életeket mentett.
Ma ugyanez van, egy kiváltság az ha valaki megtér, mert az Atya vonzza, hiszen a szívébe lát annak akiket elhív az ő országába. Jézusról beszélünk, hallanak róla, szórjuk a magokat és egyszer az a mag kezd mocorogni, akkor a jó atya elkezdi azt növekedésbe hozni.
Szomorú, hogy a világ 2% hisz csak abban, ami le van írva Isten végrendeletében a Bibliában. El gondolom, milyen szomorú Jézus szíve, hogy Ő az életét adta a 98%-nak is.
Semmit nem vár el tőlük, csak azt, hogy elfogadják a kegyelmét és becsületes életet éljenek.


December 14. Szerda,

Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. 14. Megtaláltok engem - így szól az ÚR -, jóra fordítom sorsotokat,....
Jeremiás 29:13-14,

Vajon most hol találjuk meg Istent? Közeleg Jézus születésnapja és ez alkalomból van a karácsony a szeretet ünnepe. És mit tapasztalunk?
Többen mennek el a templomba, többen térnek meg, vagy minden ember megbocsát azoknak akik megbántották, esetleg bocsánatot kérnek ők azoktól akiket megbántottak?
Sajnos nem. Ellenben az év ezen hónapjában, fogy a legtöbb élelmiszer, ital, ajándék.
Már a Télapót is többen várják mint Jézust, előbbre való a mese mint a Messiás, aki változást hoz erre a világra. Aki értünk adta az életét.
De azt is észre vehetjük, hogy mennyire várjuk, hogy szeressenek minket és, hogy mi is kimutathassuk szeretetünket, ami jó, csak a motiváció hamis. Mert egész évben kellene egymást elfogadni, szeretni és megbecsülni.
Lelkünket kezdjük ünnepi öltözetbe csomagolni, a szeretet szalagjával átkötni, és a megbocsátás szabadságával élvezni azt a szeretetet, amit a jó Atyánk adott, Fia által.


December 13. Kedd,

Drágakő az ajándék elfogadójának szemei előtt: mindenütt, a hova csak fordul, okosan cselekszik.
Példabeszédek 17:8, Károli,

Drágakőnek véli ajándékát, aki adja, amellyel célt ér, bárhová forduljon is vele.
Példabeszédek 17:8, Új fordítás.

Az Istentől kapott ajándék, gazdagítja életünket, anyagilag és minden más dologba. Barátságok, ismeretségek körében, szolgálatokban, és az emberiség életében is. Sok művész, orvos, tudós, tehetsége embereket örvendeztetett meg. De maga Isten is gyönyörködik művében.
Sajnos sok ember irigykedik a másik ember életére, ahelyett, hogy felfedezné a saját ajándékait és fejlesztené, megköszönné és hálát adna a saját életéért.
Nagyon sok példa van arra, hogy ne adjuk fel az álmainkat, hanem amit érzünk, hogy bennünk van azért küzdjünk.
Egy példa: Louis Amstrong felvételizett a zene iskolába, mert álmaiban ott volt ,hogy énekes lesz. Nem vették fel, mert csak két hangot tudott tisztán kiénekelni. Amstrong sírt, később azt mondta barátainak- A zene ott van bennem, ezt nem tudják kizárni belőlem.
És mindannyian tudjuk, micsoda tehetség lapult génjeiben. Ha nem tartott volna ki, az emberiség sokat vesztett volna. Nagyszerű énekesi pályát futott be ,sokunk örömére.

Ha vannak álmaink, de beállunk a birkák közé, egy nagy birka vagy kos lesz belőlünk, semmi más. Merjünk álmodni!

 


December 12. Hétfő,

Azért emlékeztetlek téged, hogy szítsd fel magas lángra az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezem rátétele által van benned.
Mert nem a félénkség lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és a józanságnak Lelkét.
2 Timótheus 1:6-7,

Isten mindenkinek ad ajándékot. Milyen csodálatos az amikor az ember rátalál arra a munkára amiben sikeres és örömét leli. Persze a hívők körében szolgálatokról beszélünk. Lehet kérni az Urat, hogy tegye nyilvánvalóvá hol szeretne tudni miket Isten Királyságában. Lehet érezni, hallani hangját is. De lehet érezni azt is miben van tehetségünk és mi az amit szívesen teszünk és szeretettel tudunk csinálni. Akkor az ő szerető kegyelméből odairányít minket.

Nagyon fontos, hogy ismerjük el, hogy minden amit tudunk és teszünk, tőle van. Tegyük azt alázattal és hálával, testvéreink örömére és áldására. Az eklézsiában nagyon sok szunnyadó ajándék van amit nem kamatoztatnak. Isten szeretné ezt kibontakoztatni, hasznosan kamatoztatni.


December 11. Vasárnap,

Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó:
Jóel 2:25,

Amit az engedetlenségeink miatt eltékozoltunk, Isten helyre tudja állítani. Lehet, hogy nem azt kapjuk amit szeretnénk, de azt kapjuk ami a javunkra van. Mondhatnánk mi van az elvesztegetett időnkkel és a kihagyott lehetőségekkel. Azt hisszük, hogy egy káosz van körülöttünk, amin már nem lehet segíteni. De ez nem igaz, nem tudunk olyan mélyre süllyedni, hogy ő fel ne tudna onnan emelni.
"Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson.
Ézsaiás 51:1,

Gondoljunk a tékozló fiú esetére. Ma a kegyelem idejében élünk, tehát mehetünk hozzá bátran, minden problémánkkal. Jézus megadta értünk az árat, az életével fizetett, de az Atya feltámasztotta őt, hogy szabadításával , megbocsátásával, kegyelmével tudjunk tovább reményteljesen élni.


December 10. Szombat,

Nincs Jesurún Istenéhez fogható!
Az égen át száguld segítségedre, a fellegeken fenségesen.
Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak.
5 Mózes 33:26-27,

Isten sok csodálatos dolgot tett népével. Megjelent nekik, szólt hozzájuk, tanácsot adott a nehéz időkben.

A Móríjjá hegyén, találkozott Ábrahámmal, és Izsákkal. Úgy mutatkozott be: "az Úr gondoskodik",- Jahve Jire.
A Hóreb hegyén, a csipkebokorból beszélt Mózessel. A népe sorsát változtatta meg.
A Sínai hegyen, adta a tíz parancsolatot.
A Kármel hegyen, tüzet küldött bizonyságul, hogy Ő a Mindenható Isten. A nép újra hitt benne.

A Károli így írja, " Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai:
A héberben az alattad szó, mélységben-t jelent.
Vagyis amikor a mélységben, a mélyponton vagyunk, Isten akkor is óv minket, nem kell félnünk, hogy leesünk. Istenünk nemcsak a csúcsok, hanem a mélységek Istene is, akiben bízhatunk, feltétel nélkül.

 


December 9. Péntek,

Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram!
Elől és hátul körülzártál engem,és fölöttem tartod kezedet.
Zsoltárok 139:5 

Mit is jelentenek ezek a csodálatos kijelentések.

Hogy féltőn szerető Istenünk van.Oda figyel ránk, még a gondolatainkat is tudja. hiszen a szívek vizsgálója, vagyis a tudatalatti egónkat is ismeri, jobban mint mi magunk.
Egy lépést se tudunk úgy tenni, hogy a jó Atyánk ne lenne a szellemével mellettünk, mögöttünk, előttünk.
Egy más fordítás így írja,- kezedet rajtam tartod. Vagyis felügyel az Úr és igazgat, ha kell megváltoztatja útjaimat, ha kell korrigálja döntéseimet, vagy esetleg ostoroz valami által.
Megváltoztat, felemel, megújít, buzdít, újjá teremt.
A felsorolásban biztos van még sok jó, de kevésbé jó csak egy-megostoroz ha kell.
Ilyen a mi istenünk, jó, bölcs, szerető Úr.
Ebben a bizonyosságban élhetjük mindennapjainkat, és ez nagyon jó.


December 8. Csütörtök,

Mert akit szeret az Úr, megfenyíti: megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad.
Zsidók 12:6,

A keresztyének ilyenkor hajlamosak azt mondani ha fenyítés éri őket, hogy szellemi harcba keveredtem ez a gonosztól van. Ami részben igaz, mert Isten megengedi, hogy bántson minket olykor. De nem mindig a gonosz a hibás, nem kell mindent rákenni. Mert olykor-olykor azt aratjuk, amit vetünk.
Nagyon figyeljünk és ne értsük félre az istentől jött fenyítést. Vizsgáljuk meg az életünket, nem mi hibáztunk esetleg, és a fenyítés által tanuljunk belőle.

Szenvedjétek el a fenyítést! Úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit nem fenyít az atyja? Ha pedig nincs fenyítés, amely minden gyermeknek kijár: fattyak vagytok, és nem fiak.
Zsidók 12:7,8,

Akinek meghalt az édesapja az sokszor mondja,- bár fenyítene még, mert akkor élne.
A mi korosztályunk tudta, hogyha kikapott azt bizony megérdemelte, nem vettük zokon, mert apukánk a javunkat akarta. A neveléshez ez is hozzájárul. Talán mások is vagyunk általa.

 


December 7. Szerda,

Helyetted mondja a szívem: Az én orcámat keressétek!
A Te orcádat keresem, oh Uram!
Zsoltárok 27:8,

Mi másra is vágyódnánk, minthogy az Úr orcája velünk legyen. Hogy figyeljen ránk, hogy vezessen minket, hogy terveibe beavasson. Mózes is azt mondta, nincs értelme semminek ha te nem vagy velünk.
Egy példakép előttünk, ugyan úgy ahogy valaki ránk egy pozitív benyomást tesz, legyen az a szüleink, a főnökünk, vagy a pásztorunk, esetleg szerelmesünk. Örülünk, ha ránk néz, ha megtisztel minket egy figyelmességgel, szól hozzánk, bátorít minket, egy örömöt okoz. Az Úr ennél még több és amikor megajándékoz minket egy válasszal, egy áldással, vagy egy látással életünk értelme lesz hálaadással örömmel gondolunk rá.


December 6. Kedd,

"Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak"
Jakab 4:17,

Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak. (Jakab 4,17)

De vajon ki nem bűnös? Hiszen mindannyiunk életében van olyan történet amikor tehettünk volna jót de nem tettük. Amikor vissza utasítottunk valakinek valamit.
Az ige megítél minket.
Sokféle jótevés van. Amikor látjuk a szükséget és be tudnánk tölteni, de nem tesszük.
Vagy amikor tehetjük az adakozást valamilyen nemes ügyben, de nem tesszük.
Vagy csak vigasztalni, bátorítani, imádkozni kellene valakiért, de nem tesszük.
A jó isten bocsássa meg nekünk, ha vétkeztünk ebben.

A jótékonyságról és adakozásról se feledkezzünk el, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.
Zsidók 13:16,


December 5. Hétfő,

Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!
Példabeszédek 4:23,

Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szived, mert abból indul ki az élet" (Példab.4,23.)

Amit az ige sugall, szívünkben ott van Jézus, óvjuk minden kísértéstől amit a világ kínál. De milyen nehéz is ezt megtenni a mai világban, mikor annyi mindent kínál a tv, az internet, és még sok más is. Természetesen néha ki kell kapcsolódnunk, más dolgokat is néznünk, nem lehet mindig a bibliát olvasni. De próbáljunk meg egy középutat tartani, egy egyensúlyt ami által megmaradunk Jézus parancsolatai között. Ami által nem kallódunk el, hanem szívünk mindig az Úré, rá figyelve hűséggel odaadással követni őt. Tudnunk kell azt is mi történik a világban, hiszen benne élünk.

Próbáljunk meg mi hatással lenni a világra, és nem a világ ránk.


December 4. Vasárnap,
 
Úgy tündököljön a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
Máté 5:18,
 
Elsősorban gyermekeinknek vagyunk példák,de mint mindenkit, minket is figyelnek emberek. A szomszédok a rokonok, a barátok, a kollégák, és az ellenség is. 
Gyermekeink sokszor nem követik a tanácsainkat, de a példáinkat igen. A kívül állók pedig látják rajtunk a békességet, a józanságot, a bölcsességet, akkor esetleg megkívánják életünket és  közeledni fognak Isten jelenlétébe kerülni. Gyermekeink jövője is a kezünkben van.
 
Feddhetetlenül és az igaz, még fiai is boldogok l,esznek.
Példabeszédek 20:7,
 

December  03. Szombat
 
És láttam, hogy a hatodik pecsét felnyitásakor nagy földrengés támadt. És a nap olyan feketévé vált mint valami szőrből készült gyászruha, a telehold pedig olyan lett mint a vér.
Az ég csillagjai úgy hullottak a földre, mint a fügefa hullatja érett gyümölcsét, mikor nagy szél  rázza. És az ég eltűnt, mint az összes göngyölített papírtekercs,és minden hegy  és sziget elmozdult a helyéről.
Jelenések 6:12-14,
 
Ezek a dolgok 1780 körül meg is történtek Észak Amerikában. Földrengések pedig mindig is voltak és lesznek is. Sajnos a ma embere is okoz egy két földrengést, mert a föld alatt robangatnak, titkosan, de azért tudunk róla. Ha bármikor bekövetkezik ez az esemény egy istenfélelmet generál, ami jó, de akkor már késő. Előzzük meg és imáink által kérjük Istenünk bocsánatát a gyarlóságokért amit elkövet a világ. Kérjük kegyelmét a földre és a rajta élőkre, hogy megtérjenek. 

December 2. Péntek,

És mikor az ötödik pecsétet felnyitotta, láttam az áldozati oltár alatt azoknak lelkeit, akiket megöltek az Isten igéjéért és a róla tett bizonyságtételükért. És hangosan így kiáltottak: Uram, ki szent és igaz vagy, meddig halasztod még az ítéletet, és mikor állsz bosszút a mi vérünkért a föld lakóin? Akkor mindeniket fehér ruhába öltöztették, és megmondták nekik, hogy legyenek türelemmel még egy kis ideig, míg betelik a számuk azoknak a szolgatársaiknak és atyjafiaiknak, akiket meg fognak ölni, mint őket.
Jelenések 6:9-11,

A lelkek a hűség és a tisztaság ruháiba lettek felöltözve. Ők az igazak, a kitartóak.

Az igaz és végleges Isten ítélet még várat magára, mert nem telt be még a létszám, a mártírhalált halt hívők létszáma. Ez sejtet valamit, még sokan meg fognak Jézusért halni. Az idő istennél van.


December 1. Csütörtök,

És mikor a negyedik pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a negyedik élőlény ezt mondja: Jöjj!
És láttam: Íme jött egy fakó ló, és a rajta ülőnek neve Halál, és a pokol követte őt, és ezeknek hatalmuk volt a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhséggel, döghalállal és a föld vadállataival.
Jelenések 6: 7-8, 

Azt hinnénk, hogy a fekete ló a legrosszabb jel, de nem: a fakó a semmilyen színű pont olyan mint a halál. Ezt a korszakot a középkor idejében a gonoszság jellemezte, semmiben nem hittek,tiltották a bibliát, kihalt belőlük az emberség. A középkori egyház hatalmat kapott arra, hogy öljön. Az inkvizíció a járványok tizedelték az emberiséget, az ördög tombolt. De Jézus az életet kínálta és nem engedte csak a föld negyedrészét át a gonosznak.

  


 

N O V E M B E R

 November

 

November 30. Szerda,

És mikor a harmadik pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a harmadik élőlény így szólt: Jöjj! És láttam: Íme jött egy fekete ló, és a rajta ülőnek mérleg volt a kezében, és úgy tetszett, hogy a négy élőlény között egy hang ezt mondta: Egy mérce búza egy dénár, három mérce árpa egy dénár, de a bort és az olajat (még) ne bántsd.
Jelenések 6:4-6,

A második pecsét azt is mutatja, hogy a keresztények nem voltak már egy szívvel lélekkel, és mindenféle szakadások jöttek létre, aminek a következménye; lelki fegyverek helyett jött a kard.
Politizált az egyház és a zsidó és pogány vallásokat háborúkkal próbálták elnyomni.

A harmadik pecsét mutatja, hogy mindenféle rombolások próbálták az egyházakat tönkretenni.
A tévtanok előtérbe helyeződtek. Az Istentiszteletek egyszerűségét, a liturgiák váltották fel.
A kenyér és az árpa az éhínségre utal, de nemcsak az ételre, hanem a szellemi éhínségre is.
Az olaj akkoriban a világításra szolgált, a bor pedig a felüdülésre. Az olaj a Szentlélek jelképe a bor pedig Jézus vére.
Az éhségben Jézusnak mindig voltak hűséges követői, akik engedelmesek voltak neki.
Jézus pedig táplálta őket, hogy az örömhír terjedjen és soha ne mondhassák: elhalványult az evangélium igazsága és fontossága. 
 
November 29. Kedd,

És amikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második élőlény így szólt: Jöjj!
És kijött egy másik ló, egy veres, és a rajta ülőnek hatalma volt arra, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék. És nagy kardot adtak neki.
Jelenések 6:3-4,

Minden pecsét felnyitása egy esemény a földön. Bármi is az az esemény, Isten tervében benne van és áldást hoz Isten népére. Igazából csak próbáljuk megfejteni, hogy milyen dolog történik, vagy történt. Én úgy gondolom a világháborúkat és más harcokat jelenti.

November 28. Hétfő,

És láttam, hogy a Bárány a hét pecsét közül az elsőt felnyitotta és hallottam ,hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon ezt mondta: Jöjj!
És láttam: Íme egy fehér ló, és a rajta ülőnek kezében íj. Koronát nyújtottak át neki, és kivonult, győzelemről győzelemre.
Jelenések 6:1-2,

A kereszténységnek szól ez az üzenet.Az üdvösség evangéliumának diadal útját jelképezi.A fehér ló a hit tisztaságát ábrázolja, és a korona Jézust. Nyomul előre az evangéliummal, győztes lesz. Ha az üzenetet átvesszük, akkor mi vagyunk a katonái, a keze, a lába, a szava.

November 27. Vasárnap,
 
Istent, Jézust és a Szent Szellemet az ő országukban a mennyben mindenki dicséri. Hiszen az ige ezt mondja: isten a dicséretek közt lakozik.
 
És láttam: Sok angyal állott a királyi szék, az élőlények és a vének körül-számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer-, amint hangosan ezt kiáltották: Méltó a megölt bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség és a dicsőség, és az áldás!
Jelenések 5:11-12,
 
Krisztus amikor legyőzte a Sátánt, egy új világ korszak kezdődött. Ez a szabadító terve méltó arra, hogy új énekekkel dicsérje őt az eklézsia, a menny és a világ.
A váltsághalála, minden népre kiterjedt, megvásárolta őket. A mennyben hirdették ezt, nekünk is ezt kell tennünk, mert kitől is tudnák azok akik még a hitetlenség állapotában vannak.

November 26. Szombat,
 
János látta a bárányt mintha meg lenne ölve. Hét szarva és hét szeme volt.
 
Jött és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből.
És mikor  a könyvet elvette, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt. Mindegyiküknél hárfa volt és füstölőszerrel telt aranycsésze: ezek a szentek imádságai.
És új éneket  énekeltek, így: Méltó vagy ,hogy elvedd a könyvet,és felnynyisd pecséteit, mert megöltek, és véreddel váltottál meg minket Isten számára minden törzsből és nyelvből, és népből, és nemzetből.
És Istenünk számára királysággá és papokká tetted őket, és uralkodni fognak a földön.
Jelenések 5:7-10,
 
A hét szarv-a Bárány hatalmának teljességét jelenit, a hét szem- a tökéletes bölcsesség, a mindentudást jelképezi.
Isten lelkének birtoklását, hiszen egyek.
Imádságaink meg vannak becsülve, aranycsészékbe vannak gyűjtve, ami által sok minden megváltozott. A jövő üzenete, hogy uralkodni fogunk a Királlyal egyszer a földön.
Minden reménységünk, hitünk ebből is tud  építkezni, erőt adó és örömöt adó.

 

November 25. Péntek,

János látta, hogy a trónon ülő fog egy könyvet ami tele volt írva, és le volt pecsételve 7 pecséttel. De senki ki nem nyithatta. János sírt de választ kapott értetlenségére.
De a vének közül az egyik így szólt: Ne sírj! Íme győzött a Júda törzséből való oroszlán, a Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és annak hét pecsétjét.
Jelenések 41:5,

A hetes szám jelentése: teljesség. Ezek a tekercsek a jövőnek titkait rejtették.
Isten titkaiba behatolni senki sem volt képes, csak az Úr Jézus, aki legyőzte a Sátánt.
Neki adatott minden mennyen földön és föld alatt.November 24. Csütörtök,

Jánosnak meg engedte a jó Atya, hogy lássa azt, amit mi csak akkor fogunk látni, ha eltávozunk az élők soraiból és a feltámadás  után ott leszünk a mennyben.
- Meglátta a királyi széket,

És a Székenülő úgy ragyogott mint a jáspis és szárdus kő. A királyi széket szivárvány vette körül, olyan, mint a smaragd.
Jelenések 4:3,

- Körülötte 24 trónus, benne 24 vén fehér ruhában.
- Hét égő fáklya ragyogott, Isten hét lelke.
- Üvegtenger, és négy élőlény, aki állandóan azt mondták - Szent, szent, szent, az Úr.

Egy dicsőséges helyen, egy dicsőséges szent légkör. Ezt fogjuk látni, mikor az örökségünk által ott lehetünk Isten jelenlétében.


November 23. Szerda,

A gyülekezetek bűnei, amit az Úr fel rótt és a mai napig sem szeret:

Az első szeretet kihűlése,
-a megalkuvást,
-a jezabel szellemiség megtűrését,
-az elégedetséget a gazdagság által,mert akkor nincs szükség Istenre,
-a langyosságot,
-a világi életre való vágyást, és szeretetét.

Milyen ajándékokat tartogat azokra nézve, akik megtérnek ezekből a bűnökből:a győzteseknek,

- Enni adok az élet Fájáról, amely az Isten paradicsomában van.(Jelenések 2:7,)
- Aki győz annak nem árt a második halál.Légy hű mindhalálig,és néked adom az élet koronáját. (Jelenések 2:11,)
- Enni adok az elrejtett mannából, és adok neki fehér kövecskét,és a kövecskén új név van felírva, amelyet senki sem ismer csak az, aki kapja.(Jelenések 2:17,)
- Hatalmat adok a pogányokon. Neki adom a hajnal csillagot.(Jelenések 2:28,)
- Aki győz azt fehér ruhába öltözik és nem törlöm ki az élet könyvéből.(Jelenések 3:5,)
- Oszloppá teszem az én Istenem templomában,.(Jelenések 3:12,)
- Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. (Jelenések 3:21,)

Ezekért az ajándékokért érdemes megtartani az Úr parancsolatait. Ha pedig tévedünk, akkor van kegyelem, a megtérés belőle.


November 22. Kedd,

Laodiceai gyülekezetnek:

Tudom a te cselekedeteidet, hogy sem hideg nem vagy, sem hév, bár hideg volnál, vagy vagy hév: így, mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév: kiköplek a számból.
Azt mondod: Gazdag vagyok, és sokra vittem, és semmire sincs szükségem. Nem tudod, hogy nyomorult vagy, szánalomraméltó, szegény, vak és mezítelen?
Azt tanácsolom: Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy: és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne lássék meg a te mezítelenséged szégyene, és szemgyógyító írral kend meg a szemedet, hogy láss.
Akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy tehát buzgóságos azért, és térj meg.
Jelenések 3:15-19,

Egy gazdag város volt, ahol a világot kezdték szeretni, ez az utolsó korszaka az egyháznak, ami a mai napig is tart. A gonosz a belső tekintélyt rombolta, lázadást szított,bomlást.
Folyik az istentisztelet, dicsőítenek felemelt kézzel, de otthon minden a régi kerékvágásba halad. Jézus felajánlja azt amit ő ingyen ad: a szeretetet, a megigazulást, az igét és a Szent Szellemet.
Ma is ezt ajánlja fel és tanácsolja, hogy térjenek meg azok az egyházak akik langyosan élnek.


November 21 Hétfő,

a filadelfiai gyülekezetnek:

Tudom a te cselekedeteidet. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki be nem zárhat: bár kevés az erőd, mégis megtartottad a beszédemet, és nem tagadtad meg a nevemet.
Íme megteszem , hogy a Sátán zsinagógájából akik zsidóknak mondják magukat, de nem azok, hanem hazudnak, eljöjjenek és leboruljanak lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged.
Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a nagy számbavétel órájában, amely eljön az egész világra, hogy próbára tegye a földön lakókat.
Íme eljövök hamar, tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye a te koronádat.
Jelenések 3:8-11,

Ez a gyülekezet hűséges, állhatatos volt. Jézus úgy mutatkozott be nekik mint a Szent az Igaz, vagyis a sátántól teljesen elkülönült.
Egy nyitott ajtót adott nekik, amit csak Jézus tud nyitni és zárni. A kegyelem ajtaját, általa az igét tudták tisztán őszintén hirdetni és másokat Jézushoz vezetni. Ez egy bölcs életmód isten szerint. 


November 20 Vasárnap.

szárdisi gyülekezetnek:

Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket is, akik halóféleben vannak: mert nem találtam tökéletesnek a te cselekedeteidet az én Istenem előtt.
Emlékezzél meg azért, hogyan vetted és hallottad: és tartsd meg, és térj meg. Ha pedig nem leszel éber, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek el hozzád.
De vannak néhányan szárdisban, akik nem szennyezték be ruhájukat: ezek fehér ruhában fognak járni velem, mivel méltók rá.
Jelenések 3:2-4,

Szárdis egy nagyon gazdag kereskedelmi város volt. A szemükön hályog volt, amit a Sátán tett rá. Ezt gondolták legtöbben - gazdag vagyok semmire sincs szükségem -. Nekik is kijelentette a Szellem, térjenek meg.
Jó tudni, hogy Isten kegyelme kiárad azokra akik megmaradnak a hitben és tiszták.
Valószínű nem fogadták meg az üzenetet, mert földrengés áldozatai lett a város.

 
November 19. Szombat,

A tiatriai gyülekezetnek:

Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, hitedet, szolgálatodat és állhatatosságodat,és hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőnél. De azért van panaszom ellened, mert eltűröd azt az asszonyt, Jezabelt, aki magát prófétának mondja, és tanításával arra csábítja az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és egyenek a bálványáldozati húsokból. (szellemi paráznaság)

Ebben a városban élt Jezabel és Lidia is. A bálványimádás, jövendőmondás a varázslás és a szellemidéző kultusz jellemezte ezt a várost.
Istennek a szeme mindenre kiterjedő és rá mutat a hibákra. Kegyelmét és jóindulatát mutatja, hogy mindig felszólítja a gyülekezetet: "Térjetek meg"
 

November 18. Péntek,

Tudom hol lakol: ahol a Sátán királyi széke van. És ragaszkodol nevemhez, és a belém vetett hitet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű tanúmnak napjaiban sem, akit megöltek nálatok a sátán lakóhelyén. De van valami kevés panaszom ellened. Vannak nálad Bálám követők, ez Báláknak azt a gonoszságot tanácsolta, hogy Izráel fiai egyenek a bálványáldozatból és paráználkodjanak. És vannak nálad olyanok is, akik a nikoliták tanítását követik.
Térj meg ezért, mert ha nem hamarosan ellened megyek, és harcba szállok azok ellen igém kardjával.
Jelenések 2:13-16,

Ebben a gyülekezetben sok minden volt. Együttélés házasság nélkül, szabadelvű gondolkodás, téves tanítás. Egy gazdag város volt nagy könyvtárral, ami abban az időben ritka volt, innen a város neve is, állat bőrökből állították elő a pergament. A tudomány és a tudás birtokában ott van a Sátán is, mert felfuvalkodóvá váltak. Jézus kétélű kardja elé kerülhettek, ha meg nem térnek.
Isten nem megalkuvó, amit igéiben ír, kér, parancsol, abból nem tér el és ezt várja a gyülekezetektől is. Nem engedhetünk be Krisztus gyülekezetébe olyan változásokat ami által a bűnnek táptalaja kibontakozhat. A sátán alig várja ezeket a változásokat, hogy meg tudja vetni a lábát és széthúzást, szakadást okozzon.
 
válsztó
 
November 16. Csütörtök,
 
Szmirnai gyülekezetnek szól:
 
Tudom a te nyomorúságodat és szegénységedet-de gazdag vagy - és azoknak káromlását, akik zsidóknak mondják magukat, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája.
Jelenések 2:9,
 
Ebben a városban pogány templomok voltak és üldözték a keresztényeket, a farizeusok is, szegények voltak ,de hűségesek és kitartóak.
 A hűséget Isten nagyra értékeli. 
 
Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját.
Jelenések 2:11,
 
Jézus mindent tud, mindent lát, és tisztában van azzal milyen körülmények között élünk és minek vagyunk kitéve. Figyeli reakcióinkat és viselkedésünket. Hogyan reagálunk le dolgokat, és hogyan kezelünk konfliktusokat. Milyen kifinomult és jézusi a megoldásra szánt a gondolatunk, bölcsességünk. Ha kérjük akkor közbelép érdekünkbe, vagy tanácsol minket.

November 16. Szerda,
 
János szinte holttá vált félelmében. Jézus pedig bátorította őt, hogy írja meg azt amit mutat neki.
 
Efézusi gyülekezetnek szóló üzenet.
 
Hűséges vagy, terheket hordoztál az én nevemért, és nem fáradtál el.
De azért van panaszom ellened: az, hogy első szereteted elhagytad. Emlékezzél meg azért,honnan estél le!  Térj meg, és cselekedd azt, amit elébb:mert ha nem, eljövök hozzád, és ha meg nem térsz, gyertyatartóidat kimozdítom helyéből.
Jelenések 2:3-5,
 
Mi is az, hogy első szeretet?
Amikor az ember a szerelem lángra lobbanása után mindenre képes, lázban él mit is tehetne kedveséért. Időt, pénzt,fáradságot nem ismer azért, hogy kedvese kedvében járjon.
Ha ezt elveszítjük, akkor a kapcsolat lassan kihűl, langyossá válik. A kedves akiért égtünk, szomorú és csalódott lesz. Másokban keres vigaszt, és ez nekünk is fájni fog.

November 15. Kedd,
 
János idős korában látomásokat látott és azokat írta le, Patmos szigetén.
Szólt hozzá a Lélek, hogy írja le mindazt amit lát, és küldje el a hét gyülekezetnek.
 
Megfordultam, hogy lássam, ki beszél velem? Megfordulva hét arany gyertyatartót láttam,és a gyertyatartók között az Ember Fiához hasonlót, hosszú főpapi öltözetben, mellén aranyövvel. Feje és haja fehér, mint a hófehér gyapjú, és szeme, mint a tűzláng: lába hasonló volt a kemencében izzó aranyfényű érchez, hangja olyan, mint nagy vizek zúgása.
Jobb kezében hét csillagot tartott, és szájából kétélű, kifent kard jött ki: és arca olyan volt, mint a nap, mikor teljes erejében fénylik.
Jelenések 1:13-16,
 
Így látta Jézust ott, ahol az Ő országa van. Gyönyörű, és egyben félelmetes, hatalmas, erős és dicsőséges testben. Fenséges mivoltában, ahogy egy Mindenható Király mutatkozik be.
Csodálatos lehetett látni és hallani hangját, ahogy megmutatkozott főpapi ruhájában. 
Szemei áthatolnak az emberek veséjén is, hangja mint a vizek zúgása.
 Jó ezt tudni, hogy milyen is az Atya, hiszen Jézus azt mondta, ha láttatok engem, láttátok az Atyát is. Ha ott leszünk nem fogunk félni, mert meg ismertette magát a mi Urunk a Biblián keresztül.

 

November 14. Hétfő,

Boldog ki olvassa és hallgatja e prófétai beszédet,és boldogok, akik megtartják mindazt, ami abban írva áll, mert az idő közel.
Jelenések 1:3,

Kegyelem néktek és békesség attól, ki van, aki volt, és aki eljövendő, és hét lélektől, akik az ő királyi széke előtt állnak, és a Jézus Krisztusról, aki a hű tanúbizonyság , a halottak közül elsőszülött, és a föld királyinak fejedelme. Annak, aki szeret minket, és vére árán megváltott bűneinkből, és az ő királyságává és Istennek, az ő Atyjának papjává tett: Annak legyen dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ámen.
Jelenések 1:4-6,

Sok kijelentés van erről és evvel kezdi az Úr ezt az ige szakaszt is. Szent nemzet vagyunk, királyi papság. Minden férj apa, az ő családjának a papja, az özvegy asszonyok ha meg nem tért a családjuk, szintén papok a családjuknak. De a környezetünkben is Jézust képviseljük.
Úgy beszéljünk róla, hogy általunk ismerik meg azok akik hallják a bibliai történetekben Jézus életét. Életünkkel közvetítjük az üzenetet, hogy volt, van és lesz. Hogy benne van a reménységünk, a bizalmunk, akármi is történik körülöttünk.


November 13. Vasárnap,
 
Ti pedig, szeretteim, épüljetek a ti szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében, várjátok a mi Urunk Jézus Krisztus  irgalmát az örök életre.
És ha ingadoznak egyesek, könyörüljetek rajtuk.
Júdás 1:20-22,
 
Ez ma is aktuális tanács. Ha nekünk könyörületes volt a mi jó Atyánk és Jézus Krisztus ,mi is ugyanezt tegyük másokkal. Ne feledjük el a bűneinket ami meg lett bocsájtva és a tévelygőket vigyük az Úr elé. Imádkozzunk értük és áldjuk meg őket.
Isten adjon ehhez bölcsességet és szeretetet nekünk.

November 12. szombat,

Szeretett atyámfiai, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, Istentől van: aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.
3 János 1:11,

A győzelem az istentől születetteké, mert hisznek a Krisztusban! És mást nem is tudnak cselekedni csak jót, hiszen Krisztus vigyáz rájuk, Ő az aki fedhetetlenségre buzdítja őket.

Mindaz, ami az Istentől született legyőzi a világot: és az a győzelem, amely legyőzte a világot: a mi hitünk.
1 János 5:4,


November 11, Péntek,

Tudjuk, hogy mindenki, aki Istentől született, nem vétkezik, hanem ő, az Isten Egyszülöttje megőrzi a gonosztól, és a gonosz nem árthat neki.
Tudjuk, hogy mi az Istentől vagyunk,és az egész világ a gonosz hatalma alatt nyög.
1 János 5:18-19,

Hálát adunk a Királynak, Jézusnak, hogy oltalma alatt lehetünk. Hálát adunk az áldozatáért, a szeretetéért, a kegyelméért amivel megajándékoz minket. Ezért az ígéretért, hogy a gonosz ármánykodásait elhárítja életünkből.
Hálát adunk, hogy megismerhettük őt a teljes valóját, az örökségünket, hogy örök élet vár ránk. Halleluja.


November 10. Csütörtök,

És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk ,hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: és ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk is: azt is tudjuk, hogy már teljesítette is kéréseinket, amelyekkel hozzá fordultunk.
1 János 5:14-15,

Ez egy Ígéret, egy remény, egy bátorítás a Mindenhatótól. Egy doppingszer, amitől a szolgálataink szárnyra kelnek. Mert ad nekünk bölcsességet, hogy akaratában maradva tudjuk a kéréseinket a realitás talaján tartani.
Hálát adunk minden megtörtént kívánságért, a csodákért, a gyógyulásokért, a kirendeződött dolgokért.


 

November 9. Szerda,

Mert hárman tesznek bizonyságot - a mennyben: az Atya, az Ige (Jézus) és a Szentlélek, és ez a három egy.
És hárman tesznek bizonyságot a földön:- a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy -,
Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb. Az Isten bizonyságtétele pedig az, hogy bizonyságot tett az ő Fiáról.
1 János 5:7-9,

Erről kell nekünk is bizonyságot tenni, mert életet kaptunk általa. És már itt a földön is élvezzük azt, hogy állampolgárságunk a mennyben van. Miénk az élet, mert Jézus is a miénk.


November 8. Kedd,

Mindaz ami Istentől született, legyőzi a világot: és az a győzelem amely legyőzte a világot: a mi hitünk.
Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
1 János 5:4-5,

Mi fiak vagyunk, örökösök, a győzelem a mienk. Mert Krisztussal győztesek vagyunk.


 

November 7. Hétfő,

Tőle vettük azt a parancsolatot, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.
1 János 4:21,

Minden hívő ezt vallja. -Szeretlek Uram.- Mégis hányszor de hányszor megbántjuk egymást. Hol büszkeségből, gőgből, bölcstelenségből, meggondolatlanságból, türelmetlenségből, vagy csak fáradtak, roszkedvüek vagyunk és úgy sikerült.
De vajon mit szól ehhez a mi jó Atyánk és a Megváltó Jézusunk?
A jó Atyánk csóválja a fejét, Jézust pedig megfeszítjük vele. Mert akit szeretünk, azt nem szabad a szánkkal megsérteni. Jézus értelme van bennünk, az Ő türelme, békessége, az Ő bölcsessége, öröme, és alázata. Hiszen Ő bennünk van.
Én is bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam, és kérem az én Uramat, hogy változtasson folyamatosan olyanná, mint Ő maga. A változásunk folyamatos, és mindig meg-megújuló. Isten maga a szeretet, sajnos mi nagyon messze vagyunk ettől!


November 6. Vasárnap,

Istentől van a szeretet, szeretetből teremtett embert, szeretetből adta oda értünk a Fiát.
Szeretetből vár még és nagy a kegyelme és a türelme az elveszettekért.

És mi megismertük az Istennek hozzánk való szeretetét, és hittünk benne. Az Isten szeretet: és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az isten őbenne.
1 János 4:16,

A szeretetben nincsen félelem: sőt a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem a büntetés, tehát aki fél nem lehet tökéletes a szeretetben.
Szeressük Őt ,mert Ő előbb szeretett minket!
1 János 4:18-19,


November 5. Szombat,

Ti, gyermekeim, Istentől valók vagytok, és legyőztétek őket, (a hamis prófétákat) mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van.
Azok a világból valók: azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk.
Mi az Istentől valók vagyunk: aki ismeri az Istent, hallgat mireánk. Aki nincs Istentől, nem hallgat reánk. Erről ismerjük meg az igazság Lelkét és a tévelygés lelkét.
1 János 4:4-6,

Azok akik vitáznak velünk és nem hallgatnak ránk az Ige azt mondja a tévelygés lelke van bennük. Mit is tehetnénk? Semmit, csak türelemmel kell feléjük szolgálnunk, egy-egy szóval bizonyságot tenni, imádkoznunk értük, életünkkel bizonyítva a jót. A többit Isten fogja elvégezni, bizzunk benne.

 


November 4. Péntek,

21. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt; 22. és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves őelőtte. 23. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk.
1 János 3:21-23,

A mi bensőnk a tudatalattink ,amit a biblia szívnek nevez, az ítél el minket ha hibát (bűnt) követünk el. Ez a benső tudja, hogy aki megmarad isten útján az őbenne marad.
A vele való bensőséges kapcsolat és egység adja az ő barátságát, kegyelmét, ajándékait.
Jó vele egységben lenni, szolgálni.


November 3. Csütörtök,

Látjátok, milyen nagy szeretettel volt hozzánk az Atya! Isten gyermekeinek hív, tehát azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt.
1 János 3:1,

Mi akik örökösök vagyunk a bűn elkerül minket. Mert egy mennyei Királysághoz tartozunk. De aki mégis vétkezik, Ki esik a kegyelem és gond viselés biztonságából. Mi Istentől születtünk, egy új születésnapunk van, az amikor bemeítkeztünk és elfogadtuk Jézust a megváltónknak, a Királyunknak. Ez egy csodálatos kiváltság, de egy kötelesség tudatos életet is jelent.


November 2. Szerda,

Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Az az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, az Atyát sem mondhatja magáénak. Aki vallja a Fiút , azé az Atya is.
1 János 2:22-23,

A történelem során és még most is sok antikrisztus támadt. Azok az emberek akik tagadják Jézus isteni voltát, tagadják az Atyát is. Örvend ezen a gonosz. Mi akik ismerjük az igazságot ezt kell hirdetni szüntelen. Nem szabad, hogy halványodjon az emberek tudatában, hogy kinek köszönhetik életüket. Ki az aki teremtette a földet és aki meg is tartja azt.Hogy a gonosz uralma is az Ő kezében van. Kiben van a reménység és az élet, a jövő. És ez a mennyei Atya, aki gyermekét Jézust adta az emberek bűneiért, áldozatul. Aki az üdvösség szerzője, aki által van örök élet. Aki maga megmutatta a világnak a feltámadás igazságát. Hála és dicsőség neki, mind örökké.


November 1. Kedd,

Ne szeressétek a világot, se a világban levő dolgokat. Ha valaki a világot szereti, nincs abban szeretet az Atya iránt.
Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága, és a vagyonnal való kérkedés nem az Atyától van, hanem a világból.
A világ azonban elmúlik és annak kívánsága is: de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
1 János 2:15-17,

A világ ura a Sátán és amit ő felkínál az mind szemét, mert csak ideig való és tönkre teszi az embert. Természetesen vannak szép és jó dolgok az életünk folyamán, míg élünk úgy 70-80 évet, de ki kell válogatnunk, hogy mi az Istentől való és mi a Sátántól. Istentől kaptunk bölcsességet és felismerést, ezt használva tudunk navigálni ebben a felfordult világban. Jézus és Isten Szelleme segít minket ebben. 

És akik a világgal élnek , mintha nem élnének vele: mert elmúlik a világ ábrázata.
1 Korintus 7:31,

Minden elmúlik, de akik Isten gyermekei, azok tovább lépnek egy másik dimenzióba, ahol örök élet van.  

O K T Ó B E R

 Október

 

 

Október 30. Vasárnap,
 
Ezért szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő nélküliek és feddhetetlenek legyetek az ő eljövetelekor békességben. Péter 3:14,
 
Az Úr visszajöttét  mindenki várja, de félelmetes lesz ez egyes emberek részére, és számunkra is szomorúan éljük meg azt, hogy lesznek olyan szeretteink akikre nézve fájdalmas lesz ez az eljövetel.
Bár valószínű, hogy abban a pillanatban, mi csak örömöt fogunk érezni, mert az Úr nem fogja engedni, hogy földi dolgokkal foglalkozzunk. Az Ő dicsősége eltöröl minden emberi aggodalmat fájdalmat. Letöröl minden könnyet.

Október 29. Szombat,

Azt az egyet azonban ne felejtsétek el szeretteim, hogy egy nap az Úrnál annyi, mint ezer esztendő és ezer esztendő, mint egy nap.
Nem halogatja az Úr az ígéretet, amint azt némelyek halogatásnak tartják, hanem hosszú tűrő irántatok, és nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki találja meg a megtérés útját.
Az úr napja pedig úgy jön el, mint a tolvaj. Az egek ropogva elmúlnak, az elemek a hőségtől felbomlanak, és a föld és a rajta levő emberi alkotások odalesznek.
2 Péter 3:8-10,

Jézus amikor azt mondta, "hamar vissza jövök"igazat mondott. Mert ha most vissza jönne a mennyben két nap telt el. Ott nem rohan az idő, ez bizonyított is, az űrhajósok életében is meg áll az idő. Isten türelmes de a kezében tartja az irányítást. Vannak dolgok amit nem fog meg engedni és akkor megtörténik az ígéret. Mi akik várjuk, jó ha ez mindig az eszünkbe van, mert még jobban kell igyekeznünk a szent életre, mutatva másoknak is, hogy példák legyünk előttük.


Október 28. Péntek,

Így egészen bizonyos náluk a prófétai beszéd. Jól teszitek, ha figyeltek rá , mint sötét helyen világító szövétnekre, míg felvirrad a nappal,és a hajnalcsillag felkél a szívetekben.
Mindenekfelett annak felismerése által, hogy az írásnak egyetlen próféciája sem oldható meg a magunk magyarázatával, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indíttatva szóltak az Isten emberei.
2 Péter 1:19-21,

A mai világban használja az Úr szentjeit és sok próféta ad kijelentést. Örvendezzünk ezen és higgyük el, hogy Isten újra szól hozzánk. Ez sok mindent mond nekünk: kiváltság, vagy az utolsó idők jelei. Bármelyik is az, de örvendjünk benne.


Október 27. Csütörtök,

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van reátok.
1 Péter 5:7,

Istennek mondott imáinkat hallja az Úr, de csak akkor segít, ha az ő terveiben benne szerepel. De ha a gondjaink oly nagyok, hogy roskadozunk alatta, akkor mindenképpen segít nekünk bizonyos formában.

Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.
Zsoltárok 55:23,

Ezekbe az igékbe mindig meg lehet nyugodni, bele lehet kapaszkodni. Egy biztos, ha nincs Istennek abban terve, hogy úgy cselekedjen ahogy mi kérjük, akkor is hű hozzánk. Megoldások sokasága van a tarsolyában. De figyelmeztet minket arra, hogy mindig legyünk résen és vértezzük fel magunkat ima által, mert vadászik ránk a gonosz.

Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár és keresi, hogy kit nyeljen el: Álljatok ellen neki, legyetek erősek a hitben, tudva hogy a ti atyátokfiain szerte a világon ugyanazok a szenvedések telnek be.
1 Péter 5:8-9,


Október 26. Szerda,

A vezetőink sem tökéletesek, éppen ezért hozzájuk is szól intelem.

Legeltessétek az Istennek közöttetek levő nyáját, nem kényszerűségből, hanem örömest, Isten jó tetszése szerint, és nem rút nyerészkedésből, hanem buzgóságból.
Sem nem úgy, hogy a rátok bízottakon uralkodjatok, hanem mint a nyáj példaképei.
És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját
1 Péter 5:2-3,

Az elmúlt évszázadokban sok visszaélés volt az egyházban, Isten nevében háborúk dúltak és még ma is sok minden történik, ami nem az Úrtól van. Isten látta és látja ezeket a dolgokat, és nem örül amikor látja. Mindenért számot kell adnunk amikor eljön az időnk hogy ott állunk az Úr színe előtt. De akik kiválasztottak és Őt szolgálják, nagyobb büntetésre számíthatnak majd.


Október 25. Kedd,

Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek, vagyis Istennek Lelke.
1 Péter 4:14,

Szenvedéseinket Krisztusban mint boldogságot kell hordoznunk. Minket is megpróbál az Úr, hiszen nem vagyunk tökéletesek és bűn nélküliek. De mindig gondoljuk át, hogy Jézus is szenvedett és minket olyan nagy fájdalom sohasem fog érni.

Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet először az Isten házán: ha pedig először mirajtunk kezdődik el, mi lesz a végük akkor azoknak, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig menekül meg hová lesz az istentelen és a bűnös?
Azért akik az Isten akaratából szenvednek, ajánlják lelküket a hű Teremtőnek, és cselekedjék a jót.
1 Péter 4:17-19


Október 24. Hétfő,
 
Sok sok jó tanács van felsorolva Isten igéjében. Szeressük egymást, bocsássunk meg, józanok, bölcsek legyünk, mértékletesek, dicsőítsük Istent, állhatatosak legyünk és sorolhatnám őket sokáig.
De vajon mindezeket megtudjuk tenni minden egyes nap? Sajnos nem, mert a világ dolgai is hatnak ránk. De az egyik kérés kiigazítja a hibáinkat, a másik meg helyre teszi ha szót fogadunk.
 
Mindenek előtt pedig legyetek buzgók az egymás iránt való szeretetben, mert a szeretet sok vétket elfedez.
1 Péter 4:8,
 
A gyűlölség szerez versengést: minden vétket pedig elfedez a szeretet.
Példabeszéd 10:12, Gedeon,
 
Mi akik Krisztushoz tartozunk, tartozunk egymást szeretni, ez megbocsátással jár, minden körülmények között.
 
 Ha valaki szól, úgy szóljon, mint aki Isten igéjét szólja: ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon , amelyet az Isten ad, hogy mindenben Istent dicsőítsük a Jézus Krisztus által , akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ámen.
1 Péter 4:11,
Október 23. Vasárnap,

Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy titeket Istenhez vezéreljen: halálra adták ugyan test szerint, de megelevenedett Lélek szerint.
1 Péter 3: 18,

Értünk emberekért vállalva a gyalázatot, szenvedést és a halált, hogy megbékéljünk Istennel. Feltámasztotta őt az Atya és neki adott minden hatalmat. mint király ül a mennyben és onnan igazgatja a világot és tartja velünk a kapcsolatot. Elvégezte, ami az Atya tervében benne volt érettünk.

Ő az isten jobbján van, miután felment a mennybe, s alája vannak vetve neki az angyalok, hatalmasságok és erők.
1 Péter 3:22,
 

Október 22. Szombat,

Aki szereti az életet és jó napokat akar látni, tartóztassa meg nyelvét a gonosztól, és ajka ne szóljon álnokságot. Forduljon el a gonosztól,és cselekedjék jót. Keresse a békességet és kövesse azt. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükön: az Úr arca pedig a gonosztevők ellen fordul.
1 Péter 3: 10-12,

Az életünkben a hosszú élet titka, hogy szeretetre vagyunk teremtve és ezt kell sugároznunk. Mert aki szeretetet ad az azt kapja vissza és az éltető erő. Hiszen az úr Jézustól jön a szeretet.


Október 21. Péntek,

Aki a mi bűneinket maga vitte fel a fára, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk.
Az Ő sebei által gyógyultatok meg.
1 Péter 2:24,

Az Ő sebei által gyógyultatok meg

 

Jézus szenvedése

Jézus vére váltott meg minket minden gyarlóságunk cselekedeteitől. Kifizette az árat értünk az ő drága vérével. A keresztre feltűzhetjük a céduláinkat, a bűneinket. Megszabadulva terhünktől ,szabadon élhetünk, szárnyalhatunk Isten Szelleme által.
A szabadulás gyógyulást hozott úgy szellemünkben, lelkünkben, mint a testünkben.
Nem szabad a betegséget elfogadnunk ha próbálkozik a gonosz, vissza kell utasítanunk, mert nincs joga hozzánk.


Október 20. Csütörtök,

Mert kegyelem az, ha valaki Istenhez igazodó lelkiismerete miatt tűri a fájdalmat, ártatlanul szenvedve: viszont micsoda dicsőség az, ha bűnt cselekedve tűrtök, ez kegyelem Isten színe előtt.
Ez a ti elhívásotok: hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, és nektek példát hagyott ,hogy az ő nyomdokait kövessétek.
1 Péter 2:19-21,

Bizony jó ha eszünkbe jut minden nehézség közben, hogy sérelmeinket, fájdalmainkat tegyük félre, mert Jézus a példaképünk. Nincs olyan ember a földön aki többet szenvedett mint a mi Urunk. És tette ezt érettünk, minden emberért.
Hálát adva kell élnünk szüntelen, mert megváltott minket az ördög uralma alól, és ha így teszünk, akkor jó dolgunk lesz amíg élünk.


Október 19. Szerda,

Isten arra figyelmeztet bennünket, hogy minden felsőbb hatalomnak engedelmeskedjünk, mert őtőle van hatalma minden királynak és minden vezetőnek. A bibliában tudunk ezekről a Történetekről, hogy sokszor büntetés, sokszor pedig nevelés céljából ül a nép nyakán olyan hatalom, amit nem igazán akar a nép.

Engedelmeskedjetek azért minden emberi (hatalomnak)rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint feljebbvalónak:
1 Péter 2:13 Károli,

Mindenki engedelmeskedjék a felette álló közhatalomnak. Mert nincs felelősség, csak Istentől, s ami van, azt mind Isten rendelte.
Azért aki szembeszáll a felelősséggel, az Isten rendelésének szegül ellene. Márpedig aki ez ellen támad, ítéletet idéz a fejére.
Róma 13:1-2, Károli,

És ő választja meg az időket és az időknek részeit: dönt királyokat és tesz királyokat: ád bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek.
Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a setétségben: és világosság lakozik vele!
Dániel 2:21-22, Károli,

Semmi nem történhet meg a világba, hogy Isten akaratát kikerülje. Még a hajunk szála sem görbülhet meg vagy eshet ki, ha ő nem egyezik bele. Kezében és hatalmában tartja a világ dolgait.
De azt is mondja, hogy adjuk meg a királynak ami jár és az Istennek is azt ami jár. Tiszteljük akaratát rendeléseit.


Október 18. Kedd,

Mi akik nem a zsidó népcsoporthoz tartozunk, úgy hívtak minket, hogy pogányok.
De a biblia szerint, a földön mi hívőik csak átutazók vagyunk, nincs polgárjogunk. Olyanok vagyunk mint akik csak átutazóban élünk itt a földön (a világban). Ábrahám és Jákob is ilyen volt, sátorban laktak, mert mindig haladtak a cél felé. A világ lakóitól különbözünk, hiszen a mi állampolgárságunk mennyei.

Akik hajdan "nem nép" voltatok, most pedig"Isten népe" vagytok, akik egykor nem találtatok kegyelmet, most pedig kegyelemben részesültetek. Szeretteim, intelek titeket, mint idegeneket és jövevényeket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak: példás életet éljetek a pogányok között, ,hogy ha valami miatt, mint gonosztevőket rágalmaznak titeket, jó cselekedeteitek láttán dicsőítsék majd az Istent a Meglátogatás napján.
1 Péter 2:10-12,

Körülöttünk figyelnek minket az ismerősök, a meg nem tért rokonok, barátok, kollégák. Tudják jól ,hogy hívők vagyunk, kicsit különcnek tartanak minket, finoman fogalmaztam. Várják mikor hibázunk és akkor ön igazultan mondják, na ők is hibáznak. Vigyázzunk a viselkedésünkre.


Október 17. Hétfő,

Járuljatok hát őhozzá úgy, mint élő az emberektől ugyan megvetett, de Istennél kiválasztott és becses kőhöz. És ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, és áldozzatok lelki áldozatokkal, amelyek kedvesek az Istennek a Jézus Krisztus által.
1 Péter 2:4,5,

A Szent írás sok helyen emlegeti, hogy Jézus a kő, a kőszikla. Nem véletlen, mert lehet rá számítani, nem inog meg, egy biztos támasz, és biztosíték számunkra. Aki rá épít nem szégyenül meg.

Nektek hívőknek, drága kincs. A hitetleneknek azonban: Az a megvetett kő, amely a szeglet fejévé lett, a megütközés kövévé és az elbukás sziklájává.
1 Péter 1:7-8

Jézus számunkra egy biztonság, egy erő, akire felnézünk és tőle várjuk a változást az életünkre. Mert változnunk kell, amikor úgy érezzük, hogy tökéletesek kezdünk lenni, jön egy tanítás és utána a felismerés, hoppá : vannak még problémák az életünkben, vannak még hibáink amit korrigálnunk kell. És Jézus az aki által ezt tehetjük. Aki nem teszi, az ezen a szeglet kövön össze törik.
Aki viszont hozzá fordul segítségért, az felállhat erre a köre és biztos lábbal nézhet a jövőbe.
Ő a mi kősziklánk, várunk, akiben bízhatunk!


Október 16. Vasárnap,

Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan ,mint a fű virága. Megszárad a fű és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez a beszéd pedig az az evangélium, amely nektek hirdettetett.
1 Péter 1:24-25,

Ezen a világon minden múlandó, csak az Úr beszéde nem.
Akkor jövünk rá milyen kicsiny és törékenyek vagyunk, amikor elmegy közülünk valaki akit ismertünk és szerettünk. Nehéz feldolgozni, hogy egyik pillanatban még beszélünk vele és a másik pillanatban már nincs. Az életünket bölcsen kell leélnünk, az Úr bölcsességével, hogy ami utánunk marad abból tudjanak táplálkozni a szeretteink. Lelki táplálékra gondolok. Istennek a világához a mi kis életünk egy másodperc töredéke, de sok jó tanáccsal ellátta az emberiséget igéje által. Felkészítve őket arra a világra ami örökké való.
Az igéje élő és ható, ragadjuk meg és tegyük magunkévá, hogy biztonságban tudjuk jövőnket, és azokét is akik eltávoztak az Úrhoz.


Október 15. Szombat,

Szenved-e valaki közületek? imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Zsoltárénekléssel dicsérje Istent.
Jakab 5:13.

Milyen egyszerű a megoldás a szomorúságra és az örömre egyaránt. Egy megoldást ajánl az Úr nekünk.
A szenvedés szó jelentése. nyűglődik, gyötrődik, ,hánykolódik, kinlodik, küszködik, vesződik. Vagyis egymaga is megoldhatja a problémát, ha Isten segítségét kéri.

Beteg valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, azok imádkozzanak felette, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.
A hitből való imádság megtartja a szenvedőt, és az Úr lábra állítja.És ha bűnt követett el, bocsánatot nyer.
Jakab 5: 14-15,

Csodálatos ígéret, Istenünk kegyelméről szól. Fontos a hit, hinni kell, hogy Isten akarata az imádság és Isten akarata, hogy gyógyulttá váljunk.


Október 14. Péntek,

Ne panaszkodjatok atyámfiai egymásra, hogy ítélet alá ne essetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Például vegyétek atyámfiai szenvedésben és hosszútűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak.
Íme boldognak mondjuk azokat, akik a szenvedésekben kitartottak. Hallottatok Jób állhatatosságáról és életének végéről, amit az Úr adott neki. Látjátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes.
Jakab 5:9-11,

Szinte minden családban vannak problémák, nem kell a szomszédba menni érte, és az is igaz, hogy egyikünk se cserélné el a saját problémáját a másikéra. De panaszkodások által nem fognak megszűnni, hanem inkább szaporodnak. Vissza kerülnek a panaszok a másik fülébe és még kellemetlenebbek lesznek a problémák. Imáink által, amit az Úr elé leteszünk, valószínű sok minden megoldódhat. Szeretetünkkel pedig többet elérünk.
A próféták életét ismerjük, sokat szenvedtek, de mindig az Úrral beszélték meg a problémájukat.
Legyünk állhatatosak, kitartóak az imáinkban, hogy azok hatással legyenek a problémákra. 


Október 13. Csütörtök,

Aki azért tudna jót cselekedni, de nem cselekszi, bűne az annak.
Jakab 4:17,

Mennyi mindenre kell figyelnünk, a keskeny út nem könnyű. Nem elég a megtérés, az istentiszteletre való járás, az imádkozás másokért, az evangelizálás, a szolgálatban való hűség. Észre kell vennünk a szükségeket, hogy ha tehetünk valamit valakiért akkor tegyük is meg. A jó szándék és az érző szív egy cselekedetbe menjen át. Aki tehetősebb az adjon abból a szükségben levőknek abból a javakból amit az Úrtól kapott. Ez lehet szeretet is, esetleg segítő szándékú munka, vagy anyagi segítség.
Nem is gondoljuk, hogy a bűn ilyen könnyen be tud férkőzni az életünkbe.


Október 12. Szerda,

Ha valaki istenfélőnek gondolja magát, de nem zabolázza meg nyelvét, hanem ámítja a szívét, annak istentisztelete hiábavaló.
Tiszta szeplőtelen istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megőrizni magunkat a világtól.
Jakab 1:6-7,

Ha nem cselekedjük azt amit az ige tanít, akkor olyanok vagyunk mint egy repedt réz harang, semmire valók Isten szemében, hamisak és az emberek előtt hiteltelenek. Nem könnyű mindenben tökéletesnek lennünk, ezt nem is várja el az Úr, mert tudja gyengeségeinket. De ismeri szívünk állapotát és gondolatainkat. Ha látja, hogy igyekszünk és szeretnénk hozzá hasonlóak lenni, könyörületes lesz hozzánk.


Október 11. Kedd,

Tudjátok meg, szeretett atyámfiai: minden ember legyen gyors a hallásra, lassú a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja Isten igazságát nem cselekszi.
Vessétek el azért minden undokságot, ami még megmaradt bennetek, és szelídséggel fogadjátok a belétek oltott igét, amely megtarthatja lelketeket.
Az igének pedig cselekvői legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
Jakab 1:19-22.

Az ige maga Jézus. Ő bennünk van, magunkba szívjuk az igazságát és az erejét. Segítséget ad nekünk mindenben ha akarjuk. Kérdés akarjuk-e, vagy megyünk a régi úton. Ha cselekedni akarjuk azt amit tanít nekünk a Mesterünk, akkor a szívünkbe vágyunk rá, ezt érzékeli Jézus és segít. Mert nem könnyű a gonosz világában megállni a helyünket, de van segítségünk nem is akárki. Egy király, egy ügyvéd, egy testvér és barát. Mindezek egy személyben ,a Megváltó Jézus Krisztus.


Október 10. Hétfő,

Ha pedig valakinek fogyatékos a bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megadja neki is. De kérje hittel, semmit sem kételkedve: mert a kételkedő hasonlít a tenger habjához , amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Ne gondolja, hogy kaphat valamit az Úrtól.
Jakab 1:5-6,

Mi is az a bölcsesség, okosság talán?
Az okos, sokat tud, éles eszű, a tanulás könnyű neki, mert vele született adottsága van hozzá.
A tudomány felé hajlik.
A bölcs, többet tud mint amennyit megtanult, higgadt,megértő, irgalmas, szelíd.
Minden konfliktust tud kezelni.
A bölcsesség tudása magasabb szintű.
A biblia szerint a bölcsesség birtokolja az okosságot.

"Én, a bölcsesség, ott lakom az eszességben,
és vagyok jelen az értelmes gondolatokban."
Példabeszédek 8:12,

Az Úrtól van, de lehet kérni is. Egyszerű emberek tudnak bölcsen élni. Ezt nem lehet tanulni, Isten ajándéka.


Október 9. Vasárnap,

Isten bölcs tanácsa ez:

Becsülje meg mindenki a házasságot, és legyen szeplőtelen a házastársi ágy: mert a paráznákat és a házasságtörőket megítéli az úr.
Kapzsiság nélkül való legyen az életetek: elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondta:Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Azért bízvást mondjuk : Az Úr az én segítségem: nem félek. Ember mit árthat nekem?
Zsidók 13:4-6,

Teljes megelégedéssel élhetünk, mert Istenünk gondoskodik rólunk. Ad egészséget, bölcsességet, jó kapcsolatokat, családot, barátokat, testvéreket. Nem is kell nekünk más, mint hogy bizodalmunk legyen őbenne.


Október 8. szombat,

Isten kegyelméből lehetünk a menny polgárai. Itt élünk, tesszük a dolgainkat, szolgálunk, vetünk és aratunk, gyermekeket nevelünk, de tudjuk, hogy egyszer eltávozunk a végső otthonunkba, a mennyek országába.

Azért, mivel rendíthetetlen ( és elváltozatlan) országot nyertünk, legyünk háládatosak, és így szolgáljunk az Istennek, neki tetsző módon: Kegyességgel és félelemmel.
Zsidók 12:27-18,

A kegyesség szó jelentése: jó indulatú, jó akaratú, kegyes ember, kegyet gyakorol, mint az Úr.


Október 7. Péntek,
 
Békességre törekedjetek mindenki irányában, és a szent életre, mert anélkül senki sem látja meg az Urat.
Vigyázzatok, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne essék, hogy a keserűségnek valamely gyökere felnövekedve bajt ne okozzon, és általa sokan meg ne fertőződjenek.
Zsidók 12:14-15,
 
Oly sok tanítás és figyelmeztetést olvashatunk arról, hogy békében és szeretetben éljünk testvéreinkkel és másokkal is. Nyelvünk ne mint fullánk szóljon, hanem mint egy áldás. 
Szívem szorult most össze, hogy néha milyen meggondolatlanok vagyunk, elfeledjük a jó atyánk üzenetét. Bocsánatért esedezem a magam nevében magamért, de testvéreimért is.
Isten kegyelméből semmi esetre sem szeretnék kiesni, mert nála nyugszik meg lelkem. Azok akik vétkeznek, magukkal sodornak sok embert., és megszomorítják az isten lelkét, megfeszítik Jézust újra és újra. Ezt nem akarom, inkább szeretném felvidítani Őt.

Október 6. Csütörtök,
 
Elfeledkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és el ne csüggedj, ha dorgál téged.
Mert akit szeret az Úr, megfenyíti :megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad.
Szenvedjétek el a fenyítést! Úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit nem fenyít meg az atyja?
Ha pedig nincs fenyítés, amely minden gyermeknek kijár: fattyak vagytok, és nem fiak.
Zsidók 12:5-8,
 
Ahogy a világban az édesapák a fenyítést nevelési célzattal teszik, mennyei Édesapánk is ugyanezért teszi. Nevel minket szüntelen, a saját érdekünkben dorgál olykor olykor. Olyanok vagyunk számára mint a gyémánt amit csiszolni kell, hogy ragyoghassunk a világban.

Október 5. Szerda,
 
A hit emberei voltak: Énók, Nóé, Ábrahám,és még sokan mások. Őket használta Isten a tervéhez. Hit által keltek át a zsidók a tengeren, mert bíztak Istenben. Hit által omlottak le Jerikó falai. Sorolhatnám a hit hőseit.
 
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé akar járulni, hinnie kell, hogy van Isten,és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
Zsidók 11:6,
 
Mi is, a ma embere, hit által szolgálunk Isten királyságában, hit által szórjuk a magokat a nem hívő embereknek, mert hisszük, hogy a hit hallásból van, Isten igéje által. Hisszük, hogy van üdvösségünk és szeretteink egyszer megtérnek, mert hisszük az ige igazságát.

Október 4. Kedd,

A hit a reménylett dolgok valósága és a láthatatlan dolgokról való bizonyos meggyőződés. Erről tettek bizonyságot a régiek is.
Hit által értjük meg, hogy a világot Isten teremtette igéje által úgy, hogy a látható a láthatatlanból állott elő.
Zsidók 11:1-3,

Hit nélkül nem lehet élni. A remény semmivé lesz, ha nem hiszünk abban, amit remélünk. A remény által tudunk bizakodva nézni a jövőbe. Sok mindent hinnünk kell ahhoz, hogy céljainkat elérhetőnek tudjuk.
A szerelmes ember hiszi, hogy a másik is épp úgy szereti őt mint ő.
A gyermek hiszi, hogy szülei minden körülmények között segíteni fog neki mindenben.
Az idős ember hiszi, hogy majd gyermekeire támaszkodhat egyszer.
A hívő ember hiszi, hogy üdvössége van, és Isten kezébe tartja a világ dolgait.
És ezeket mind a remény táplálja.

remény


Október 3. Hétfő,

Az igaz ember hitből él, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.
De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.
Zsidók 10:38-39,

Minket az Isten igaz embernek mond, hiszen Jézus által váltunk azzá. Hittel teljes a lelkünk, elménk és győztesek vagyunk általa.Vannak előttünk jó példák, ígéretek, kijelentések, próféciák ,ami által hitünk egyre jobban erősödik. Gyógyulások, csodák, átélések, ami által isten dicsősége mutatkozik meg.
Jó az Úr gondoskodik rólunk,lelkünkről, életünkről.


Október 2. Vasárnap,

Emlékezzetek vissza a régi napokra: Megvilágosodásotok után sok szenvedést és küzdelmet állottatok ki, némelyeket közületek gyalázásokkal és nyomorgatásokkal pellengérre állítottak, mások együtt szenvedtek azokkal, akikkel így bántak.....
Zsidók 10:32-33,

Ezen az igei gondolaton, a ma embere is átesett amikor megtért. Mindannyiunknak voltak és még mindig vannak nehézségei ebben.
A meg nem tért szeretteink nem értik miért változtunk meg, miért segítünk másoknak, miért fáj a szívünk amikor testvérek, barátok, rokonok egymást bántják.
Azt gondolják megbolondultunk, pedig csak Isten szelleme vezet minket és lehet, hogy náluk van valami baj.
Mit tehetünk? Imádkozni kell értük állhatatosan, hogy a Jó Atya vonzza őket. És az Ő vonzása egy kegyelem számukra, amit nem tudnak vissza utasítani.

Ne veszítsétek el azért bizodalmatokat, amelynek nagy a jutalma .
Állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedhessétek és elnyerjétek az ígéretet.
Zsidók 10:35-36,
 

Október 1. Szombat,
 
Ügyeljünk  kölcsönösen arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetekre ösztönözzük, nem hagyva el a magunk gyülekezetét, amint szokásos némelyeknél ,hanem intsük egymást  annyival inkább, mivel az a nap (a visszajövetel napja ) szemmel láthatóan közelget.
Zsidók 10:24-25,
 
A mi Istenünk hű, minden ígérete ,ámen. A szándékosság a bűnnel kapcsolatban, kerüljön el az elménkből.  Mert Mózes idejében meg kellett halni annak az embernek aki bűnt követett el. A büntetés sokkal nagyobb lesz annak, aki Isten fiát tapodja meg, a szövetség vérét!
 
Mert ismerjük azt, aki így szól: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, és ismét: Az Úr megítéli az ő népét. Rettenetes az élő Isten kezébe esni.
Zsidók 10:30-31,
 

 

 


3. negyedév  Július - Augusztus - Szeptember

S Z E P T E M B E R

SZEPTEMBER 

 

 

Szeptember 30. Péntek,

Mivel azért atyámfiai, szabad bemenetelünk van a szent helyre a Jézus Krisztus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt meg nekünk új és élő út gyanánt, a kárpiton, vagyis az ő testén át, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk hozzá igaz szívvel, a hit teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünk meg van mosva tiszta vízzel.
Zsidók 10:19-23,

Az Út előttünk szabad!
Jézus kifizette az árat értünk, az ő testén és vérén át mehetünk az üdvösség útján. Hirdessük egymásnak a szeretetet, és szándékosan ne vétkezzünk, meg ne csúfoljuk a mi jó Urunkat. Mert a vétkek ilyen formán nem bocsáttatnak meg.


Szeptember 29. Csütörtök,

Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Azért így szól az Úr, mikor bejött a világba: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem: égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam: Íme itt vagyok- a könyvtekercsben íme rólam szól az írás-, hogy cselekedjem, óh Isten, a te akaratodat.
Zsidó 10:5-7, Zsoltárok 40:7-9,

Ez a kijelentés meg van írva a zsoltárokban is, ami Krisztus előtt 1000-ben íródott. Jézus volt aki vállalta a vér áldozatot, egyszer-s mindenkorra. Mi pedig élvezzük ennek a döntésnek minden részét. Áldást kapva és tovább adva a világnak. Ajándékba kaptuk a kegyelmet, becsüljük meg és adjunk érte hálát. Dicsérjük az Urat teljes szívünkből, teljes erőnkből és teljes elménkből.


Szeptember 28. Szerda,
 
És azért új szövetség közbenjárója ő, mivel meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök  váltságáért, hogy az elhívottak nyerjék el az örökkévaló örökség ígéretét.
Zsidók 9:15,
 
Mindent vér áldozat által tisztítanak meg, Jézus vére az ami által élhetünk, ami által szabadok lehetünk, ami által működik a kegyelem.  Az a vér fedez be minket nap mint nap, elrejt a gonosztól, megtisztít a hibáktól minket.
Imádjuk az Urat szüntelen és dicsérjük, adjunk hálát mindenért és azt a szeretetet amivel feltilt minket a Megváltónk adjuk tovább.

Szeptember 27. Kedd,

Egyre többet hallok olyan dolgokat, hogy megtért valaki, sőt ajándékot is kapott az Úrtól, ( nyelveken szólás, evangélizálás,) mégis hűtlenül elhagyja az Isten Királyságát és visszatér a világba.

Mert lehetetlen, hogy akik egyszer világosságot nyertek, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, és megkóstolták az Istennek jó beszédét és a jövendő világ erőit, és elestek: ismét megújuljanak a megtérésre, miután újra megfeszítik az Isten Fiát és nyilván megcsúfolják őt.
Zsidók 6:4-6,

Mert Isten kegyelmes, Jézus újra és újra megbocsát, de megcsúfolni Jézust az egy maradandó dolog. Folt lesz az életén annak aki ezt teszi. Nem biztos, hogy le lehet mosni.


Szeptember 26. Hétfő,

Az emberek közül választott minden főpap az emberek javára van rendelve, az Isten előtt való szolgálat elvégzésére, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be engesztelésül a bűnökért. Megértő tud lenni a tudatlanok és tévelygők iránt, mivel őt magát is nyomja az erőtlenség terhe.  Emiatt nemcsak a népért, hanem önmagáért is köteles volt bűnért való áldozatot bemutatni.
És senki sem szerezheti meg magának azt a (főpapi) tisztséget, csak akit Isten hív el, mint Áront is.
Zsidók 5:1-4,

Jézus a mi igazi főpapunk, az ő áldozata az, ami által minden megoldódott. Engesztelés, bűnbocsánat, remény, kegyelem, élet, üdvösség.
Minket is elhívott a jó Atyánk, hogy részesei legyünk ennek az örömnek, hogy tudjunk szolgálni mint papok az embertársaink felé.
Engedelmeskednünk kell neki, hogy üdvösségünk mások számára is vonzó legyen.


Szeptember 25. Vasárnap,

Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem olyan, aki, éppúgy mint mi, mindenben megkísértetett, de bűntelen maradt.
Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk még kellő időben segítségül.
Zsidók 4:15-16,

Az Atyánk bölcsessége, hogy Jézus megszületett mint ember és végig járta az emberek életében való minden küszködést, örömöt és bánatot. Mert a világban is abból lesz a legjobb főnök akinek vannak tapasztalatai, hogy az embereket meg értsék. 
Vannak ugyan kivételek, de általában így van. Jézus ismeri az emberek életét, vágyaikat, gyarlóságaikat, a kísértés erejét, és megtud érteni minden problémát. Kegyelme végtelen, szeretete mindig velünk van.
Szemünk előtt legyen egy példakép, hogy bűn nem tudta őt bekebelezni.
 

Szeptember 24. Szombat,
 
Mert Isten beszéde élő és erővel teljes, élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig és megítéli a szív gondolatait és szándékait, és nincs oly teremtmény, amely nyilván ne állana előtte, sőt minden átlátszó és mezítelen valóság az ő szeme előtt, akinek számadással tartozunk.
Zsidók 4:12-13,
 
Olyanok vagyunk előtte mintha egy nyílon zacskóban volnánk. Mindent tud rólunk az Úr, szívünket és gondolatainkat látja, nem tagadhatunk el előle semmit. Vigyázzunk, és gondoljunk erre, mert nem tudhatjuk mikor teszünk olyan dolgot ami által ki esünk a kegyelem alól. Legyünk résen, hogy a gonosz ne tudjon semmibe bele rángatni minket. Ne hordozzunk haragot a szívünkben, ne torzsalkodjunk, hanem szeressük egymást, úgy ahogy vagyunk.

Szeptember 23. Péntek,

Vigyázzatok atyámfiai, hogy ne legyen közületek senkiben hitetlen, gonosz szív, amely az élő Istentől elszakad: hanem intsétek egymást minden nap, míg tart a "ma", hogy a bűn csalárdsága közületek senkit meg ne keményítsen.
Zsidók 3:12-13,

Az engedetlenséget a hálátlanságot Isten úgy tekinti, hogy "bűnös cselekedet". Amikor Isten kihozta népét Egyiptomból és azok zúgolódtak így válaszolt nekik.

Azért megharagudtam erre a nemzedékre és így szóltam: Mindig tévelyegnek szívökben, de ők nem ismerték meg az én utamat, úgyhogy megesküdtem haragomban: Nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.
Zsidók 3:10-11,

Amikor Isten vezeti a népét, biztos, hogy nem romlást hanem békességet és jólétet tervez népének. akik ilyenkor zúgolódnak mialatt, elérkeznek a célvonalhoz, ne csodálkozzanak ha problémáik lesznek. Mindig mindenért hálát kell adnunk, mert Isten jó, szerető, gondviselő Isten. Jézus pedig a barátunk, testvérünk, tanítónk, szabadítónk és gyógyítónk. Legyünk hálás szívvel életünk minden területére nézve.

 


Szeptember 22. Csütörtök,

Úgy volt méltó hozzá, Akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki, mint üdvösségünk fejedelme, sok fiat vezet dicsőségre, szenvedések által juttassa tökéletességre.
Mert az is, aki megszentel, és az is, akiket megszentelt, egytől származnak mindnyájan: ezért nem szégyenli őket atyjafiainak nevezni, mikor ezt mondja: Hirdetem a te nevedet atyámfiaidnak, a gyülekezet közepette dicséretet mondok neked.
Zsidók 2:10-12,

Jézus az aki által van a mindenség, aki az emberekhez lett hasonló, hogy meg tudja érteni a problémákat. Ő a szabadító, a gyógyító, a béke hercege. Akiben van bizodalmunk ,életünk, reménységünk. Ő a menny Királya, a föld Ura, akinek beszéde által változnak a dolgok. A jó Atyánk dicsősége.


Szeptember 21. Szerda,

Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk e jelenvaló világban.
Mint akik várjuk a boldog reménységet, a nagy Istennek és a mi Megváltó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését, aki önmagát adta miérettünk, hogy megváltson minden gonoszságtól, és tisztítson magának tulajdonul olyan népet, amely buzgón törekszik a jó cselekedetekre.
Titus 2:11-14,

Ha elgondolkodunk azon milyen árat fizetett értünk a mi Megváltó Urunk, Jézus Krisztus, akkor tudunk úgy élni ahogy az ige kívánja. Bár néha meg-meg botlunk, de hamar felállunk, mert van aki segít ebben. Méltónak kell lennünk a mennyei állampolgárságunkra, ezt kívánja tőlünk az ige. Nem hozhatunk szégyent arra aki az életét adta értünk.


Szeptember 20. Kedd,

Pál tanácsolja az idős embereket is.

...hogy az öreg emberek józanok legyenek,tisztességesek,higgadtak,a hitben, szeretetben és álhatatosságban épek.
Hasonlóképpen az öregasszonyok is szentekhez illő magaviseletet tanúsítsanak, ne pletykálkodjanak, ne legyenek sok borivás rabjai, jóra oktatók, tanítsák a fiatal asszonyokat arra, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket.
Titus 1:2-4,

Mindenre kiterjed Isten jó akarata. Mert bizony mikor már idős valaki, nincsenek a gyermekek már otthon, sőt van úgy, hogy már egyedül van mert özvegy, nincs értelme az életének annyira mint régen. Előkerül a boros üveg, és felejtődik Isten igéje. Sok olyan dolgot tesz az akinek nincs elfoglaltsága, amit nem kéne.
Figyelmünket mindig az Úrra vessük, mert neki gondja van reánk. Ad útmutatást, szolgálatot, hogy idős korban is tudjunk értelmes életet élni.


Szeptember 19. Hétfő,

Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. 
2 Timótheus 4:1-2,

Ez mind nagyon jó, hogy az ige buzdít minket, de a gonosz is résen van,és mindent bevet ellene, hogy ne az legyen amit mi eltervezünk.
Kérdés, hogy égünk-e az Úrért, vagy csak beszélünk róla, azután mikor cselekedni kell, akkor meghátrálunk.
Nincs sok jó tapasztalatom. Szeretjük látni ,hogy mások hogyan csinálják, lelkesedünk, de amikor ki kell lépni körül nézünk és csak egy páran vagyunk.
Mitől félünk, az Úr meg ígérte a világ végezetéig velünk lesz. Vele még a kőfalon is átugrunk. Hol a bátorságunk, a hitünk?
Imádkozom az eklézsiáért, hogy itt az idő bátornak kell lennünk és cselekednünk kell. Mert elvesznek az embertársaink.


Szeptember 18. Vasárnap,

A teljes Szentírás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, felkészítve minden jó cselekedetre.
2 Timótheus 3:16-17,

Értünk íratott meg az a csodálatos írás, amit úgy hívunk, hogy Biblia. Megmutatta a mi jó Atyánk az igazi történelmet, ami a lényeg, ami által megtudtuk az igazságot. Hogyan kezdődött az élet, a teremtés, és miért van oly sok probléma a világban. Megtudtuk a jó tervét, ami által élhetünk, megismertük mi az igazi szeretet. Megismertük Jézus Krisztust aki minden emberért oda adta az életét. Megtanultuk, hogy mi az engedelmesség, az alázat, a hűség. Sok mindenre kaptunk választ, ami által mint örökös társ, mennyei állampolgárok lehetünk. A földön az Isten Királyságát építhetjük miközben más emberek felé szolgálunk.
De sok mindent még ezután mutat meg a Szent Szellem, mert örökké tanulunk, míg élünk.


Szeptember 17. Szombat,

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek.
Az emberek ugyanis magukat szeretik és a pénzt: kérkedők, kevélyek, istenkáromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek féktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók, elvetemedettek, felfuvalkodottak, lesznek, az élvezetet hajhásszák inkább és nem szeretik az Istent.
2 Timótheus 3:1-4,

A szomorú az, hogy Isten igéje a hívőknek, a hívőkről szól. Hogy miképp volt régen azt nem tudom, de sajnos a mai időben is találkozom ilyen emberekkel, akiknek a szívét a gonosz uralja és valamelyik kijelentés igaz rájuk. Szabadulásra lenne szükségük, ha volna aki meg meri nekik mondani a tutit. Mert ha olvasnák az igét, akkor Isten figyelmeztetné őket, vagy ha járnának rendszeresen és a tanításra figyelnének, akkor lenne változás bennük. 
A világban még több a hiba. Vajon ki fog rajtuk segíteni? Nekünk kellene, ha felismerjük, hogy mi a feladatunk: egymásért imádkozni, segíteni felismerni a hibáinkat és a testvérünk hibáit. Hordozni egymás gyengeségeit, és figyelni az ige igazságát.


Szeptember 16 Péntek,

Az Úr szolgájának pedig nem illik torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, hátha az Isten megadja egyszer nekik, hogy megtérjenek az igazság megismerésére, és kiszabaduljanak az ördög tőréből, aki foglyul ejti őket a maga akaratának teljesítésére.
2 Timótheus 2:24-26,

Milyen jó volna ha értenék az emberek ezt az igét. De sajnos a világi ember nem ismeri Isten igéjét. Csak az atya tudja ezt megtenni, hiszen Ő az aki vonzza magához az embereket. Mi hiába küszködünk értük, ha Ő nem cselekszik és valamiért nem vonzza őket. 
Csak imádkozni tudunk értük, hogy a jó Atyánk kegyelme és szeretete ölelje át őket, úgy ahogy velünk is tette.
"Hátha megadja nekik!"

Szeptember 15. Csütörtök,

Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld: de törekedjél igazságra, hitre, szeretetre, békességre, azokkal, akik az Urat tiszta szívből segítségül hívják.
A balga és értelmetlen vitatkozásokat pedig kerüld, hiszen tudod, hogy azok csak torzsalkodást szülnek.
2 Timótheus 2:22-23,

Tanít minket az ige, az Úr Jézus a derék életre, mert Ő maga a békesség és a szeretet. A hitetlen emberekkel szoktunk vitázni, de nem érdemes ,mert amíg nem jut hitre úgysem fogunk vele meg egyezni. Imádkozzunk inkább a megtéréséért, hogy Isten kegyelme és Jézus szeretete vegye körül.

Szeptember 14. Szerda,
 
Nagy házban pedig nemcsak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserépedények is. Amazok ékessége, emezek közönséges használatra valók.
Ha tehát valaki az utóbbiaktól magát tisztán tartja, ékességre való edény lesz, megszentelt és a gazdának becses, minden jó dologra alkalmas.
2 Timótheus 2:20-21,
 
A gazda az Isten, Ő minden edényt  ujonan adott ki tisztán. A forma ugyan más és más, de egy új bilit is lehet használni tálkának, és agy arany serlegbe is bele lehet rondítani. Kérdés, hogy becsüljük-e magunkat mint edényt annyira, hogy az Istentől kapott életünkben miket teszünk.
 
Ismeri az Úr az övéit: és: Álljon el a gonoszságtól mindaz, aki az Úr nevét vallja! 
2 Timótheus 2:19,
 
Kerülnünk kell olyan dolgokba bele kerülni, amit az Úr nem helyesel.Tiszta edényként akar minket használni, hogy ékessége legyünk, méltók arra, hogy Fiaknak szólítson minket.

Szeptember 14. Kedd,
 
Istenünk minden típusú életre, minden emberre ad útmutatást. Hálát adhat az akinek vannak javai, azért kapta, hogy segítsen másokon.
 
Azoknak pedig, akik e jelenvaló világban gazdagok, parancsold meg hogy ne fuvalkodjanak fel és ne a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben reménykedjenek, aki bőségesen  megad nekünk mindent a mi tápláltatásunkra: tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, szíves adakozók, javaikat közlők, és mindezzel,- jó alapul a jövőre, gyűjtsenek kincset magunknak, hogy megragadják az igazi életet.
Timótheus 6:17-19,
 
Nagy szükség van az eklézsiában azokra akik jó módúak, hiszen több azok létszáma akiket segíteni kell. Isten szerkeszti egybe az eklézsiát, és mindenféle foglalkozású és életű ember van benne jelen. Kérdés, hogy észre veszik-e a szükséget. 
Mert van akinek nincs nagy szüksége még is kér. Van akinek szüksége lenne, hogy adjanak mégsem kér. Jó amikor van egy csoport akik az erre félretett pénzeket kezelik és van rálátásuk, hogy ki az akin kell segíteni.

Szeptember 12. Hétfő,
 
Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, utána való sóvárgásban némelyek eltévelyedtek a hittől és magukat sok fájdalommal szegezték át.
Timótheus 6:10,
 
Elégedjünk meg avval ami van és ne vágyódjunk minden 5 vagy 10 évenként másra a lakásban, vagy utazgatni de kölcsönökből, esetleg túlzásba vitt munkák árán. Mert semmit sem vihetünk magunkkal, és ezt az életet próbáljuk meg minőségileg jól élni. Szeretteinkkel békességben, szeretetben élni, minél többet velük tölteni.A gazdagodás vágya tőrbe ejthet ,mégpedig kísértésbe, és utána bűnbe sodorhatja az embert. Ebben a világban csak átutazók vagyunk, nem érdemes az üdvösségünket elveszteni földi javakért.

Szeptember 11. Vasárnap,

 

Megbízható az ige és elfogadásra méltó. Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert reménységünk az élő Istenben van, aki minden ember megmentője, leginkább a hívőknek.
41 Timóteus 4:9,

A Szent Szellem által íratott az ige, Isten kijelentésére. Int és tanít, reménységet és békességet ad, bölcsé tesz vigasztal és erőt ad.
Olvasása eljuttat az ismeretre, az ismeret pedig megszabadít minket. Dicsőség Istennek érte.


Szeptember 10. Szombat,

 

Akarom azért, hogy a férfiak imádkozzanak minden gyülekezetben, tiszta kezeket emelve fel, harag és kételkedés nélkül. Timótheus 2:8,

Ehhez képest azt tapasztalom, hogy az ima napokon a nők vannak többségben, és amikor imádkozásra hívnak akkor is a nők jelentkeznek inkább. Imádkozzunk férfi testvéreinkért, hogy Jézustól kapjanak bátorságot és késztetést mindenre amit az Úr kér tőlük.

Hasonlóképpen az asszonyok tisztes öltözetben, szemérmetességgel és egyszerűséggel ékesítsék magukat.  Timótheus 2:9,

Mindannyian tudjuk mit jelent a tisztességes, öltözet, ami tiszta, ünnepi és nem kirívó. Illik az asszonyoknak, hogy nem feltűnő és fennhéjázó viseletben legyenek, hanem koruknak megfelelően öltözzenek.


Szeptember 9. Péntek,

Intelek azért mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért.
Királyokért és minden feljebbvalókért , hogy nyugodt és csendes életet éljünk, istenfélelemmel és tisztességgel teljeset. Jó és kedves dolog ez a mi megtartó Istenünk előtt. aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság megismerésére eljusson.
Mert egy az Isten egy a közbenjáró is Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért, mint tanúbizonyság az Istentől rendelt időben.
1 Timótheus 2:4-6,

Az ige kéri, hogy imádkozzunk. Kit kér? A közbenjárókat? Nem, mindenkit aki Isten gyermekének mondja magát. Természetesen a közbenjáróknak nagyobb a felelősségük ebben. A felettünk valókért, hogy istentől való bölcsességben tegyék a dolgukat, mert akkor a népnek, és nekünk is jobb lesz. Imádságainkban azt is kérjük, hogy megtérjenek azok az emberek akiknek Isten a hatalmat adta.
Jézus a mi ügyvédünk, aki az atyánál képviseli kéréseinket. Legyünk vele bizalmas viszonyban.


Szeptember 8. csütörtök,

Tartsd meg a hitet és légy jó lelkiismerettel. Ezt némelyek elvetették, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himenéus és Sándor (Alexander), akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg a fenyítésből, hogy ne káromolják az Istent.
A Csia biblia így írja, hogy megnevelődjenek.
1Timótheus 1:19-20,

Ki az aki elveszíti a hitét, aki nem a hit beszédét mondja, aki pesszimista és negatívan áll hozzá mindenhez. Valószínű, hogy kizárták maguk közül és akkor nincs védelem alatt. A fenyítés tényleg nevelő szándékból engedi meg az Úr, mert akkor mindjárt tudja mindenki, hogy hibázott és a bajban tud Istenhez fordulni az igaz. Feltételezem, hogy ismeri az igét és tudja, hogy a jó Atya az mindig megbocsájt annak aki vissza talál az akolba. Megbánás, alázat, helyreállás, ennyi kell hozzá és a kegyelem működik.


Szeptember 7. Szerda,

Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, és azok között az első én vagyok. 
Timótheus 1:15,

Jézus a bűnösökön akarta a kegyelmét kiárasztani, hogy el ne vesszenek. Ezt mondta: " A betegeknek van szükségük orvosra."
A világban ahhoz, hogy változás jöjjön, a bűnös embereknek kell a szabadítás, hogy a változás által legyen bizonysága az embereknek. Pál jól mondja, ő volt a legnagyobb bűnös, hiszen nem hitt a Megváltó Jézusnak. De mindannyian azok voltunk, különböző dolgok miatt voltunk bűnben, rabságban, elveszettségben.

De Jézus Krisztus azért könyörült rajtam, hogy elsősorban bennem mutassa meg az ő teljes hosszútűrését, és én példaképe legyek azoknak, akik majd hisznek őbenne az örök életre.
Timótheus 1:16,


Szeptember 6. Kedd,

Pál meg említi mit tegyünk azokkal akik nem ismerik az evangéliumot, de vitába szállnak velünk.

A parancsolat célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből származó szeretet.
Ezektől némelyek eltévelyedtek, hiábavaló beszédre hajlottak: törvénytanítók akarnak lenni, bár nem értik, sem amiket beszélnek, sem amikről vitatkoznak. tudjuk, hogy a törvény jó, ha megfelelően él vele, és megérti, hogy a törvény nem az igazért adatott, hanem a törvénytiprókért és az engedetlenekért, az istentelenekért és a bűnösökért...
Timótheus 1:5-9.

Türelmesnek kell lennünk mert hozzánk is türelmes volt az Úr. De akik ellenségesen lépnek fel és vitatkoznak azok elől térjünk ki.
Bölcsességünket Isten adta, éljünk vele.


Szeptember 5. Hétfő,

 

Pál beszél arról és tanít minket, hogy rendesen éljünk, szeressük a munkát, mert Isten a rend Istene.

Senkinek kenyerét ingyen ne edd, hanem orcád verítékével éjjel-nappal dolgozz, hogy senkinek terhére ne légy.
2 Thessaloika 3:7

Ottlétünkkor is azt rendeltük: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.
2 Thessalonika 3:10,

Istenünk nem szereti a léhűtőket, utasít, hogy "tartsuk távol magunkat tőlük". De mit tegyünk annak érdekében, hogy változzanak ezek az emberek. Járjunk jó példával előttük. A hosszú távú példának meg kell lennie az eredményének. Tanítható minden ember, szeretettel vezetgessük őket. Ha mégis ellen áll, akkor fogadjunk szót és kerüljük őket el.

Tartsátok magatokat távol mindazoktól az atyfiaktól, akik rendetlenül élnek, és nem aszerint az utasítás szerint, amelyet tőlünk kaptatok.
2 Thessalonika 3:6

A kéregető és folytonosan panaszkodó embernek, valószínű, hogy az életében valami nincs rendben. Természetesen nem azokra gondolok akiken segíteni kell, mert valamiért bajba került.


Szeptember 4. Vasárnap,

 

​De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.
2Thessalonika  3:3,

El vagyunk rejtve, Jézus vére alá. El vagyunk pecsételve neki. Nincs a pusztítónak hatalma rajtunk. Olykor-olykor tud bosszantani minket, de nem tud elkapni. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak érte, Ő a mi védelmezőnk.

Magasztaljátok az istenek Istenét: mert örökkévaló az Ő kegyelme.
Zsoltárok 36:2,


Szeptember 3. Szombat,

 

"...mikor az Úr Jézus megjelenik az égből az ő hatalmának angyalaival, tűznek lángjában. Akkor bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent,és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának: ezek örök pusztulással fognak lakolni ama napon, távol az Úr orcájától és hatalmának dicsőségétől."
2 Thessalonika 1:7-9,

Ezért mi is felelősek vagyunk, mert vannak szeretteink akik még nem ismerik Istent, a mi feladatunk őt megismertetni. Vannak olyan testvéreink, gyermekeink akik ismerik az Urat, de eltávolodtak tőle, ezekért is mindent meg kell tennünk.
Istenünk hatalmat adott nekünk, hogy megtagadjuk a hitetlenség szellemét, a megtévesztés szellemét és a rabságban tartás szellemét az életük felett. Kihirdethetjük nekik Jézustól a szabadítást, a helyreállást és az igazság megismerését.
Szüntelenül imádkozva értük és hálát adva mindenért.


Szeptember 2. Péntek,

 

Kérünk továbbá arra is, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a kislelkűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, és türelmesek legyetek mindenki iránt.
Vigyázzatok, hogy senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem tanúsítsatok mindenkor jóságot egymás iránt és mindenki iránt.
Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata számotokra Krisztus Jézusban......
Mindentől, ami rossznak Látszik, őrizkedjetek.
Thessalonika 5:14-18, 22,

Ez Isten akarata, ez a kérése, ha olyan helyzetben vagyunk, hogy nem engedelmeskedünk ennek és figyelmeztet a Szent Szellem, akkor jusson eszünkbe: Mit tenne Jézus?

 


Szeptember 1. Csütörtök,

 

Kérünk pedig titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket: és munkájukért nagyon szeressétek őket. Egymással békességben éljetek.
Thessalonika 5:12-13,

Ez az intés, megfontolandó, hiszen az Úrtól van. Azokat akiket az Úr fölénk rendelt, tisztelnünk kell és segítenünk mindenben, hiszen értünk is fáradoznak, sok felelősség van a vállukon, mi pedig élvezzük a gyülekezetbe járás minden előnyét. 
Az egység és a békesség előre mozdítja a szekeret amit közösen tolunk.

 


 

A U G U S Z T U S

Augusztus

 

Augusztus 31. Szerda,
 
Nem akarjuk, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek az elhunytak felől, és úgy gyászoljatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.
Mivel pedig hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, ugyan úgy hisszük, hogy az Isten a Jézus által, vele együtt előhozza azokat is, akik elaludtak.
Thessalonika 4:13-14,
 
Én a saját életemben tapasztaltam meg, hogy másként gyászolok mint a világ. Amikor a férjem meghalt borzalmasan fájt az elvesztése, és 2 hónapig reggelente sírtam és keseregtem. De tudtam, hogy mint mindenkinek neki is eljött az ideje, és amikor hív az Úr menni kell. Más az értelem és más az érzelem. Értelemmel értjük a dolgok menetét, de érzelemmel kesergünk, mert egy űr keletkezett az életünkben, rájövünk, hogy magunkat sajnáljuk igazán. A megszokott dolgok változtak és egy új életformában kell tovább élnünk. Sajnáljuk magunkat, mert a hiány minket érint. Ugyan akkor örülünk, hogy akit szeretünk, már az Úrnál élvezheti Jézus jelenlétét, és az a kevés amit tudunk a mennyről, már az övé. Tudjuk, hogy egyszer mi is ott leszünk és találkozunk szeretteinkkel, de főleg Jézussal.

Augusztus 30. Kedd,

Ha engedelmességben járunk, Istenünk gyönyörködik bennünk, ha hibázunk és bocsánatot kérünk, kegyelmet gyakorol az Úr felénk.
De ha vétkezünk, akkor megbüntet minket.

Senki ne vétkezzék, és meg ne károsítsa bármiben is atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindenekért, amint előbb is mondtuk és bizonyságtevő szóval meg is erősítettük. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem szentségre. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem az istent, aki az ő Szentlelkét adta a szívetekbe.
Tessalonika 4:6-7,

A büntetés sokféle lehet. Vagy ugyanazt élhetjük át amit másoknak okozunk, vagy meg engedi, hogy a gonosz valamivel kínozzon minket, de sok minden lehet, attól függ mit tettünk. Azért ha bármiféle bűnt elkövetünk, figyelmeztet a Szentlélek, rögtön korrigáljuk és kérjünk bocsánatot, mert kegyelmes , irgalmas a mi Istenünk, és nagy kegyelmű. Tudja, hogy az embernek természete milyen testi.


Augusztus 29. Hétfő,

Az imádkozásban állhatatosak legyetek, éberséggel és hálaadással.
Kolossé 4:2,

Nem tudni mi az elég mi a sok az imádkozásban, de az úr arra buzdít minket, hogy állhatatosan, ami azt jelenti, hogy sűrűn, sokszor, kitartóan és rendszeresen. De kinek kinek mennyi ideje ,energiája van erre. Ez is ember függő, de ha haszontalan dolgokkal foglalkozunk, akkor bizony nincs rá időnk.

Beszédetek legyen mindenkor megnyerő, sóval fűszerezett, hogy tudjátok, miként kell kinek-kinek megfelelnetek.
Kolossé 4:6,

Még jó, hogy az Úrnak nem kell megfelelnünk. De embereknek igen, azért, hogy megnyerjük az Úrnak őket, meg azért is, hogy kapcsolataink legyenek. A jó kapcsolatokból pedig mindig valami jó tud kijönni,pláne ha az Úr is benne munkálkodik.


Augusztus 28. Vasárnap,

A büszkeség a legnagyobb akadály

Azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, öltözzétek fel a könyörületességet, a jóságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha valakinek valaki ellen panasza volna, bocsásson meg egymásnak, amint az Úr is megbocsátott nektek. 
Kolossé 3:12,13,

A megbocsátás nagyon fontos, legalább annyira mint a szeretet. Mert kéz a kézben járnak. Aki tud szeretni az meg is tud bocsátani, aki meg tud bocsátani az szeret igazán. A megbocsátó saját magának tesz jót, mert kegyelmet gyakorol és ettől nyugodttá, megbékélté válik.
Istennek ez az akarata, mi pedig engedelmességet gyakorlunk általa. A megbocsátás az ellenséget is szabaddá teszi és minket is.
​Az büszkeség a legnagyobb akadálya ennek. legyünk alázatosak és engedelmesek.


Augusztus 27. Szombat,

Öldököljétek meg azért tagjaitokban, ami földi: a paráznaságot, tisztátalanságot, bűnös szenvedélyt, gonosz kívánságot és a kapzsiságot, mert az bálványimádás.
Kolossé 3:5,

Az új ember nem követheti már a régi életvitelt.Mert Isten ítélő széke elé kerül. Ha elköteleztük magukat arra, hogy istennel járjunk, akkor nem tehetjük meg, hogy az ó emberünk irányítsa életünket. Ha mégis engedünk akkor a saját testünket bálványozzuk, hogy neki minden jár.

Ezek miatt jön ránk az Isten haragja. Kolossé 3:6,


Augusztus 26. Péntek,

Ennélfogva ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a Krisztus ül az Isten jobbján.
Az odafennvalókkal törődjetek ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben.
Kolossé 3:1-3,

Jézust befogadtuk és a lelke bennünk él tovább. Vele együtt haltunk meg és vele együtt támadtunk fel. Keresnünk kell akaratát, mert őt szolgálja szánk, kezünk lábunk.


Augusztus 25. Csütörtök,

Milyennek látjuk a mi Megváltónkat, hogyan hirdessük.

Benne van a mi váltságunk, bűneinknek bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, mása, minden teremtménynél előbb született, mert őbenne teremtetett minden az égen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár királyi székek, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden őáltala és őérette teremtetett. És Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fel.
És ő a feje a testnek, az egyháznak,: ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy mindenben ő legyen az első. Mert tetszett az Atyának, hogy az egész teljessége őbenne lakozzék és, hogy őáltala békesítsen meg magával mindent, akár a földieket, akár a mennyeieket, békességet szerezvén a keresztfán kiontott vére által.
Kolossé 1:14-20,

Milyen csodálatos kijelentés és ismeretszerzés a mi Urunkról. Ő a minden a kezdet és a vég, aki megelevenít minket, akiért élünk, aki uralkodok a világ mindensége, hiszen egy az Atyával.


Augusztus 24. Csütörtök

Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. Példabeszédek 19:11


Amikor olyan emberekkel van dolgod, akik gorombák és sértőek, tovább kell nézned a viselkedésen és meg kell látnod mögötte a fájdalmat. Mert minden tettünknek megvan az oka. Amikor az emberek bántják a másikat, az azért van, mert ők maguk is szenvednek belül. A lelkileg sérült emberek bántanak másokat.

Minél többet értesz meg a másik ember hátteréből, annál több kegyelmet mutatsz nekik.


Augusztus 23. Szerda,

Örömmel adunk hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében, a világosságban való részesedésre.
Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából és vitt át az ő szeretett Fiának országába.
Kolossé 1:12-13,

Szüntelen adunk hálát és dicsőítjük a jó Atyánkat, hogy az ő bölcs terve megtörtént és Jézusnak, hogy véghez vitte azt amit egyikünk sem tudna megtenni. így fiak lehettünk, örökösök akivel a jó Atya tudatja a terveit szüntelen. Nem kell mást tennünk csak figyelnünk az utasítására, és engedelmesen követni azt. Bár nem mindig sikerül, de ha korrigáljuk akkor fog menni.
Szabadok lehetünk és békességünk van, ami már önmagában egy csodálatos dolog.
Dicsőség és hála mindenért amit a feljebbvalóktól kapunk, mert mindenünk az övé és minden jó onnan származik. A családunk, az életünk, a megélhetésünk, az egészségünk, a munkahelyünk és sorolhatnám azokat az ajándékokat amivel boldogulunk.


Augusztus 22. Hétfő,
 
Tudok szűkölködni is, tudok bővelkedni  is. Mindenfelé és mindenbe be vagyok avatva, a jóllakásba is, az éhezésbe is, a bővölködésbe is, és a szűkölködésbe is.
Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.
Filippi 4:12-13,
 
Ez konkrétan nem csak az evésről szól, hanem a problémáink elhordozásáról és ha minden jól megy, sőt nagyon jól megy, akkor tudok bölcsen élni az áldással. Hogy  azokat akik úgy érzik, hogy mindenkinél boldogtalanabbak, és problémával küszködne, akkor tudjam neki mondani te FIÚ vagy. ÖRÖKÖS társ. Semmi okod arra hogy elkeseredj, hogy kilátástalannak lássad az életed, akkor jusson eszedbe, hogy Jézussal még a kőfalon is átugrom.

Augusztus 21.

Pál leírja, hogyan élhetjük meg azt, hogy Isten velünk lesz.

Továbbá Atyámfiai, csak ami igaz, csak ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű, csak ami erény és dicséretre méltó, azokról gondolkodjatok.
Amint tanultátok, el is fogadtátok, hallottátok és láttátok tőlem, úgy cselekedjetek, és a békesség Istene veletek lesz.
Filippi 4: 9-9,

Nem is lehet másként, hiszen ő a BÉKESSÉG Istene. Őt becsapni nem lehet, azt látja ami a szívünkben van. Ő nem fog kapcsolatot teremteni olyan emberekkel, akik a széthúzást, a kritizálást és sorolhatnám még milyen negatív dolgokról szólnak. Mert ezek nem építők.


Augusztus 20. szombat,
 
Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Filippi 4:6-7,
 
Jó ezeket az igéket olvasni, magunkévá tenni, bízni és reménykedni benne. Amikor imádkozunk akkor ezeket tegyük az úr elé, hogy Uram ez a te ígéreted. Hinnünk kell, hogy ez úgy is van és történni fognak a dolgok.

Augusztus 19. Péntek,

Jézust mindenben követnünk kell. Az az alázat ami benne volt nagyon kevés emberben fedezhető fel. Az emberiség rákfenéje a büszkeség. Ezt hordozzuk nemzedékről nemzedékre. De int minket a Biblia, hogy legyünk krisztusiak, egyre jobban hasonlítsunk rá, a Mesterünkre.

És mikor megjelent emberi ábrázatban, megalázta magát, és engedelmes volt haláláig, mégpedig a kereszthalálig.
Filippi 2:8,

Ezért az Isten is felmagasztalta őt és ajándékozott neki olyan nevet , amely minden név felett való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, a mennyeiké, a földieké és és a föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy JÉZUS KRISZTUS AZ ÚR az atya isten dicsőségére.
Filippi 2:9-11,


Augusztus 18. Csütörtök,
 
Az az érzület legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is lakozott, aki, mikor Isten formájában volt, nem tartotta Istennel való egyenlőségét ragadványnak( zsákmánynak).
Filippi 2:5-6, 
 
A mi életünkben sem szabad engedni, hogy versengjünk, hiúk legyünk, irigyek, lenézőek másokkal szemben. Ellenben alázatosnak kell lennünk és másokat különbnek és értékesebbnek tartanunk. Mert ilyen volt a mi Megváltónk, tőle tanulunk szüntelen, Ő a mi példaképünk. Bármilyen helyzetben vagyunk, eszünkbe kell jutni, - Mit tenne Jézus!

Augusztus 17. Szerda,
 
A mi jó Atyánk adott számunkra fegyverzetet, mint a katonáinak. Hiszen azok vagyunk, a világ egy harc tér, ahol az ellenség szüntelenül támad. Mi pedig mint Isten katonái védekezünk Istenünk fegyverzetével. De vajon minden testvér felveszi, nap mint nap?
 
Öltözzétek fel az Isten  minden fegyverét, hogy  megállhassatok az ördög ármánykodásaival szemben. Mert nem vér és test ellen van a mi tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszságnak a magasságban lakozó szellemei ellen.
Efézus 6:11-12,

Augusztus 16. Kedd,

Ti szolgák, engedelmeskedjetek test szerint való uratoknak, mint a Krisztusnak, félelemmel és rettegéssel, de szívbeli odaadással.
Efézus 6:5,

Ezt nekünk mondja az ige hívőknek. Mert Istentől van hatalma a világban is az embereknek. Minket pedig az Úr arra tanít, hogy akit ő kirendel, hogy vezető legyen, azt nekünk is el kell fogadnunk és engedelmeskednünk kell neki. Ez az isteni tervet segíti és nekünk is a javunkra válik.
Isten nem személyválogató, hanem igazságosan bírál el minden ügyet. az aki pedig főnök, vagy vezető, annak is tudni kell, hogy felette is ott áll egy hatalom, mégpedig isteni hatalom, aki számon kéri a dolgokat egyszer.


Augusztus 15. Hétfő,

Azért ti is külön- külön, ki-ki a maga feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje az urát.
Efézus 5:33,

Bölcs tanács, csak Istentől jöhetett.
Az aki szeretetével halmozza el társát, önmagát is szereti, ki van békülve magával, mint Isten teremtményével. Csak tisztelni lehet és szeretni.

Ti gyermekek, fogadjatok szót szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes.
Tiszteld apádat és anyádat, ez első parancsolat, amelyhez, ígéret is fűződik,hogy jól legyen dolgod és hosszú életű légy a földön.
Efézus 6:1-3,

Az életben a tisztelet és a szeretet nagyon fontos, mert amit vetünk azt fogjuk aratni.Ha ezt betartják, akkor nem lehet nagy baj, probléma.


Augusztus 14. Vasárnap,

Mindig mindenért hálákat adjatok az Istennek és az Atyának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében.
Egymás iránt engedelmesek legyetek, Krisztus iránt való tiszteletből.
Efézus 5:20-21,

Sok minden érhet minket, de mindig a jót vegyük belőle észre. Mert semmi sem történhet velünk, amit Isten ne engedne meg. Azt tudjuk, hogy neki jó terve van felőlünk. Akkor pedig a negatív dolog is a javunkra fog válni.


Augusztus 13: szombat,

Engedelmeskedjetek Istennek, mint az ő szeretett gyermekei, és járjatok szeretetben, amint a Krisztus is szeretett titeket és önmagát adta érettünk, mint Istennek kedves, jóillatú áldozatot.
Efézus 5:1-2,

Ez egy atyai kérés, és egy kijelentés számunkra és a világ számára is, hogy gyermekei vagyunk a mennyei Apánknak. 
Mint minden szülő, szereti ha engedelmességgel jönnénk hozzá, a saját érdekünkben.
Hálás szívvel gondolok arra, hogy micsoda kiváltság ez nekünk hívőknek. Hálás a szívem azért is, hogy Jézus annyira szeretett minket embereket, hogy meghalt értünk.
Dicsőség érte a Mindenható Teremtő istennek, és engedelmes gyermekének, Jézusnak.

Augusztus 12. péntek,

Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon. Ne adjatok helyet az ördögnek.
A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék és abból, amit tulajdonkeze munkájából szerzett, adjon a szűkölködőknek.
Efézus 4:26-28,

Az Új embernek sok rossz tulajdonságot le kell küzdenie. A haragból fakadó, meg nem bocsájtást, a gyűlöletet. Az estét imádsággal töltjük, hála adással, és a napi problémák átgondolásával. Emlékezve mit is kér tőlünk az Úr. Ha engedelmesek vagyunk akkor az éjszakánk nyugodt békés lesz , reggel pedig Isten kegyelme megújulva megáld és megtart minket.

Semmi rothadt beszéd szátokból ki ne jöjjön, hanem csak ami jó, ami szükséges az építésre és áldásos a hallgatókra.
Ne szomorítsátok meg az Istennek Szentlelkét, aki elpecsételt titeket a váltság ama nagy napjára.
Efezus 4:29-30,


Augusztus 11. Csütörtök,

Amikor még nem tértem meg és Istenről beszéltek nekem evangélisták, mindig elhárítottam őket avval, köszi én katolikus vagyok és jó ember, nincs szükségem senkire és semmire.
Micsoda tudatlanságban voltam, és milyen jó lett volna ha ismerem Isten igéjét. Ma már én evangelizálok, és ha valaki azt mondja, köszi, de én jó ember vagyok, tudom, hogy ezt az igét mondom el neki.

Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez: nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
Efezus 2:8-10,

A jó cselekedetek helyén valók, hiszen Istentől valók vagyunk, az természetes és nem jár érte jutalom. Isten ajándékai szerint válunk azzá, amik vagyunk.


Augusztus 10. Szerda,

Isten erre hívott el minket.

De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretetéből, amellyel szeretett minket, akik halottak voltunk a vétkek miatt, a Krisztussal együtt megelevenített - a kegyelem tart meg!- És vele együtt támasztott fel, és vele együtt adott helyet a mennyben Krisztus Jézus által, hogy megmutassa az eljövendő világban az ő kegyelmének túláradó gazdagságát, irántunk való jóságából a Jézus Krisztusban.
Efézus 2:4-7,

Igen, már most is a mennyben vagyunk, hiszen ő mindig velünk van, bennünk lakozik. Isten királyságában élünk, mozgunk, szolgálunk. jó ez a békesség, ami a mienk.


Augusztus 9. Kedd,

....A mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adja nektek a bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az ő megismerésére, és világosítsa meg, a ti lelki szemeteket, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el ő és mily gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Továbbá milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk az ő isteni ( mindenható) erejének munkájában, amellyel munkálkodott a Krisztusban, mikor feltámasztotta a halálból és a maga jobbjára ültette a mennyekben, fölébe helyezvén minden fejedelemségnek, hatalmasságnak, erőnek és uralomnak és minden nép fölé, akinek hódol nemcsak ez a világ, hanem a következendő is.
Mindent az Ő lábai alá vetett és őt tette az egyház mindenek felettvaló fejévé. Az egyház pedig az ő teste, telistele ővele, aki mindent mindennel betölt.
Efézus 1:17-23,

Mit is mondhatnék én, e- mondatok után? Hálás vagyok, hogy a jó Atya megadta nekünk ajándékba a kijelentés és a bölcsességnek lelkét, hogy hittel elfogadjuk amit a szent írás kijelent. Hogy általa megismerhettük a Megváltó Jézusunkat, aki érettünk vállalta a halálnak és a szenvedésnek az útját. Hálát adunk Atyánknak, hogy ígéretét betartva feltámasztotta a halottak közül.
Hogy tudjuk, mindenek felette áll, nincsen senkinek nagyobb hatalma mint neki. Hogy bennünk lakozik, és Ő a feje az egyháznak.
A világ teljességében benne van, a csodálatos természetben a születésben és a halálban is. hogy általa van minden örömünk, reménységünk és békességünk. Nincs hozzá hasonló.

Úrrá tetted kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél:
Zsoltárok 8:7,


Augusztus 7-8. Vasárnap, Hétfő,

Hálaadás a Teremtő Istennek, a jó tervéért amit szeretetből tett meg, hogy Jézust az egyetlen Fiát áldozta föl az emberekért, értünk. De a történet vége jó, mert Jézus feltámadt és él az Atyaisten jobbján ül, mint Király.

Őbenne választott ki minket magának a világ teremtése előtt, hogy legyünk fedhetetlenek őelőtte. Szeretetében eleve elrendelte, hogy minket a maga fiaivá fogad a Jézus Krisztusban az ő akaratának tetszése szerint.
Efézus 1:4-5,

Őbenne van a váltságunk, a bűnök bocsánata, kegyelme, a sok ajándék amit kapunk, a bölcsesség, a hit az értelem, az erő.
Általa van reménységünk, gyógyulásunk, szabadítás. Minden Ő általa lett, dicsőség neki és hála.


Augusztus 6. Szombat,

Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. 
Galata 6: 6-9,

Nekünk hívőknek nem igazán ildomos, ha bűnbe esünk, de bűn és bűn között is van különbség. Az előbbiekben felsoroltam, hogy milyen bűnök miatt nem mehet valaki a mennyek országába. De az is igaz, hogy Isten Jézussal egyetemben el nem engedi az övéit az ellenségnek. Ebben a világban is meg kell a bűn miatt fizetni. Isten ezt nevelési szándékkal engedi meg, hogy vissza rántsa gyermekét a szakadék széléről. Mert amikor baj van, rögtön világos mindenkinek, hogy ez büntetés. Újból Istenhez fordul a gyermek és bocsánatot kér. A jó Atya pedig megbocsát és helyre állít.
Több segítséget is nyújt a Mindenható. Imádkozunk testvérünkért, harcolunk érte. Ha pedig valaki nem engedelmes a Szentléleknek, hát akkor sajnos elvész.


Augusztus 5. Péntek,

Atyámfiai, még ha valakit valami bűn megejt is, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szelídségnek lelkével, de vigyázz magadra, hogy te magad is kísértésbe ne essél.
Egymás terhét hordozzátok : így töltitek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki úgy gondolja, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg. Mindenki a maga cselekedetét vizsgálja meg és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekvése és nem másra nézve.
Mert ki-ki a maga terhét hordozza.
Galaták 6:1-5,

A mi jó Atyánknak bölcsessége szól az ige által. Amikor megvizsgáljuk saját cselekedeteinket, akkor elszégyelljük magunkat, mert nem vagyunk makulátlanok. Mindig van valami ami által tudjuk, hogy hibáztunk. Teremtő Istenünk, tudjuk, hogy Jézus vérén át látsz minket és tökéletesnek látsz. De úr Krisztus, bocsánatodért esedezünk és alázattal jövünk a kereszted elé. Te vagy a szabadítónk, aki elvetted és elveszed bűneinket, Te vagy aki megigazítasz a bennünk levő Szellemed által. Dicsőség Istennek.


Augusztus 4. Csütörtök,

De a Lélek gyümölcse:
szeretet, öröm, békesség ,nagylelkűség, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség: az ilyenek ellen nincs törvény.
Galata 5:22-23

Ha Isten gyermekeiben valamelyik nincs meg, kérje az Úrtól, ő szívesen adja.

Akik pedig a Krisztuséi, azok a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették.
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint járjunk . Ne vágyódjunk hiú dicsőségre, ne ingereljük egymást, ne irigykedjünk egymásra.
Galata 5:24-26,

A Lélek ajándékait megoltja a nagyravágyó, indulatos és irigy természet. Sokáig kell még Istennek ezekért a világi természeten dolgoznia, meg kell öldökölnünk magunkban a rosszat.


Augusztus 3. Szerda,

 

A testnek rengeteg hamis és bűnös cselekedetei vannak. A gonosz sugallja őket, mert tudja a gyengéinket, tudja miben tud legjobban ártani nekünk. 
Házasságtörés, bujálkodás, paráznaság, tisztátalanság, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, pártütések, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés,, tobzódás, és ehhez hasonlók,

"akik ilyesmiket cselekszenek, nem öröklik Isten országát."
Galata 5:21,

Figyeljünk az úr szavaira, amit a szent Bibliában üzen nekünk, ha van gyengénk, azt véssük papírra és tűzzük ki a falra, hogy mindig figyelmeztessen minket. Szüntelen változunk mert a Szent Szellem formál minket, nem az a baj, hogy nem vagyunk tökéletesek, a baj az amikor nem akarunk változni.


Augusztus 2. Kedd,

 

Újra mondom, Lélek szerint járjatok és akkor a test kívánságát nem nem teljesítitek. Mert a testi vágy a Lélek ellen törekszik, a Lélek pedig a test ellen: mert ezek egymással ellenkeznek, hogy ne azt cselekedjétek, amit akartok.
Galata 5:16-17,

A testünk az Úr temploma. Kérdés, hogy mindig benne van az Úr lelke? A testünk az ó élethez ragaszkodik. És bizony sokszor kísértés áldozata lesz. Hiszen minden ami jó a testnek, az nem mindig használ nekünk.
Ha megmaradunk a Lélek vezetésében, engedelmességben, az Úr bölcsességében akkor nem történik meg velünk, hogy győz az óember. Figyeljünk a vezetésre.


Augusztus 1. Hétfő,

 

Szabadságra vagytok elhíva atyámfiai, de ne legyen az a szabadság ürügy a test számára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvényt ez az ige summázza: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.
Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emésszétek.
Galata 5:13-15,

Aki magát szereti, az tud igazán másokat is szeretni. A szeretet sok mindent meg tud tenni, elfedez, megbocsát, megért, és tud szolgálni másokért. Ezt csak érző ember tudja megtenni, alázatossággal és nagy szeretettel.
Isten szerint a Szeretet a legnagyobb törvény, mert a szeretetbe sok minden belefér.

  


J Ú L I U S 

 Július

 

Július 31. Vasárnap,

Minthogy valóban fiak vagytok, elküldte Isten az ő fiának Lelkét a mi szívünkbe,aki ezt kiáltja: Abba! Atyám!
Ezért többé nem vagy szolga, hanem fiú: ha pedig fiú,örökös is Isten által.
Galaták 4:6-7,

Ez a kijelentés sok mindenre vonatkozik. Egy bizonyság, hogy a jó Atya örökbe fogadott bennünket. Az örökbe fogadott gyermeket nem lehet kitagadni, több joga van mint az édes gyermeknek.
Nincs hatalma az ördögnek rajtunk, ha támad, kijelentésünkkel el tudjuk kergetni.
A szívünk állapotát Jézus lelke vezérli és munkatársai vagyunk.
Erőt és bátorságot nyerünk Jézustól, bölcsességet, szeretetet adunk tovább.
A világra hatással lehetünk, Isten királyságát hirdetve, embereket menthetünk meg a pokoltól.
De elsősorban annak örülhetünk, hogy fel van a nevünk írva a mennyei könyvben és üdvösségünk van.


Július 30. Szombat,

Üdvösségünk hitből van.


Így volt Ábrahám is: Hitt az Istenben, és ez neki igazságul számított. Értsétek meg tehát, hogy a hívő emberek az Ábrahám fiai.
Galata 3:7,

Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert "az igaz ember hitből él".
A törvény szerint pedig nem hitből igazulunk meg, hanem- amint megíratott-, aki cselekszi azokat,él azok által.
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, amikor átokká lett értünk: mert meg van írva: Átkozott mindenki, aki fán függ.
Galata 3:11-13,

Éppen ezért nagyon fontos, hogy amit tudunk, hallunk, olvasunk, tanulunk, azt hittel fogadjuk el és építsük be az életünk minden területébe. Azután cselekedeteinkkel legyünk jó példák és jó bizonyságok a világnak. Szolgálatunkkal pedig adjuk testünket Krisztusnak, hogy cselekedjen általa.


Július 29. Péntek,

A mi új életünk, már nem a mienk, hanem Krisztusé. Hozzá tartozunk és vele élünk, mozgunk.

Krisztussal keresztre vagyok feszítve. Élek ugyan, de nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.
Galata 2:20,

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, amikor átokká lett érettünk: mert meg van írva: Átkozott aki fán függ.
Galata 2:13,

Nem vagyunk most már vádolhatók, mert kifizette az árat értünk.


Július 28. Csütörtök,

Pál az erőtlenségével dicsekedett. Miért? Mert alázatra tanít minket. Amikor erőtlenek vagyunk, Istenhez kiáltunk és tőle várjuk az erőt. Az erősek pedig magukban bíznak, nem keresik a Teremtőt

És hogy még e kinyilatkoztatások rendkívüli nagysága miatt se bizakodjon el: tövis adatott a testembe, a Sátán angyala, hogy üssön-verjen engem, és én el ne bizakodjam.
Emiatt háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék el tőlem, de ő azt mondta nékem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által győz. Nagy örömmel dicsekszem tehát az erőtlenségemmel, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.
2 Korinthus 12:7-9,

 


Július 27. Szerda,

Mert Isten féltő szeretetével félt titeket: hiszen eljegyeztelek egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szüzet állítsalak Krisztus elé.
2 Korinthus 11:2,

Az is egy kiváltság, hogy akárhány évesek vagyunk, menyasszonyok lehetünk, sőt vissza felé sül el a dolog, mert idős korunkra, leszünk szeplőtelen szüzek. Isten tesz minket azzá, mert szüntelenül metszegeti a vad hajtásokat rólunk.
Mi pedig legyünk hűségesek, alázattal engedve minden tervének, ami által az utunk végén kijelenthetjük-elvégeztem ami rám bizatott.

 


Július 26. Kedd,

Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.
2 Korinthus 10:17-18,

Jó és boldogságos az, ha Isten ad nekünk szolgálatot. Akkor fel is kenn rá minket. Alkalmassá tesz rá, még ha úgy tűnik, hogy nem vagyunk rá alkalmasak. Vagy az ajándékainkat a felszínre hozza, és kijelentést tesz róla. Én nekem is három szolgálatom így indult el. Nagyon hálás vagyok érte, mert nem emberi erőlködésből és nem nyomulás által lett. Sajnos ilyen is van. Ezek a szolgálatok nem tartanak sokáig.
Adjunk hálát mindenért amit az Úr hoz ki belőlünk.


Július 25. Hétfő,

Mert noha testben élünk, nem test szerint hadakozunk. Mert a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősségek az Isten szolgálatában erősségek lerontására. Ezekkel rontunk le okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek. És foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre,...
2 Korinthus 10:3-5,

Sokszor bántanak minket világi gondolkodású emberek. De van, hogy testvéreink is. 
Mit tehetünk olyankor? 
Szeretettel kerüljük el a vitákat, mert nem az Istentől vannak, hanem a gonosztól. 
Imádkozzunk értük és magunkért is, hogy a józanság és a bölcsesség lelkével tudjunk gondolkodni és cselekedni. 
Ha van rá módunk, akkor igével válaszoljunk, de ha nincs akkor csak szép szóval.
Így rontjuk le az erősségeket és a hatalmasságokat, mert nem adunk helyet a haragnak.


Július 24. Vasárnap,

Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze van az igazságnak a hamissághoz? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? És hogyan férne össze Krisztus Béliállal? Vagy mi köze van a hívőknek a hitetlenekhez?
2 Korinthus 6:14-15,

A gonosz mindenkit megpróbál becserkészni, avval ami a gyengéje. Akik egyedül vannak évekig és vágynak kapcsolatra, nyújtja neki azt amire vágyik, de ha elfogadja sajnos csalódni fog. Mert a szíve akkor már nem az Úré, hanem azé aki elrabolta. 
És szép lassan be is kebelezi és semmi köze többé az Úrhoz.


Július 23. Szombat,

Pál arra buzdít minket, hogy őt kövessük a szolgálatokban. Sokfélék vagyunk, sok minden van az életünkben ami hol előre, hol hátra visz minket. De egy biztos, hogy fiak vagyunk és áldás hordozók, akik tovább is adják ezt az áldást.
"ajánljuk magunkat mindenben...."

"tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, 8. dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, "
2 Korinthus 6:6-8,


Július 22. Péntek,
 
Mert aki a Krisztusban van, új teremtmény: a régiek elmúltak:íme újjá lett minden.
Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával a Jézus Krisztus által és reánk bízta a  megbékéltetés szolgálatát.
Isten ugyanis Krisztusban  megbékéltette magával a világot, nem számította be nekik bűneiket és reánk bízta a megbékéltetés igéjét.
2 Korinthus 5:17-19,
 
Igen teremtmények, vagyunk Istenünk kezében. Átformál minket mint a fazekas az agyagot. A mi feladatunk, hogy hatással legyünk a körülöttünk lévő emberekre. Szóljuk az Isten igéjét és bizonyságainkkal, erősítsük a hitüket. Életünkkel mutassuk meg kihez tartozunk, ne csak vasárnapi keresztények legyünk, hanem hétköznap is úgy éljünk mint aki a menny Urához tartozik.

Július 21. Csütörtök,

A Krisztus szeretete foglyul ejtett minket és úgy ítéljük, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt: és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadott.
2 Korinthus 5:14-15,

Isten szeretete szorongat minket, érte élünk, érte halunk, érte szolgálunk. Áldottak vagyunk és közösségbe vagyunk vele. Irányít és terelget minket, ha kell megfedd és megújít, ha kell vigasztal és örömöt ad. Jézus a gyógyítónk, szabadítónk, van-e más aki ezt mind megadja nekünk. Imádjuk és szerelmetesen csüngünk igéjén, és várjuk, hogy ajándékaival szolgálhassunk mások felé.


Július 20. Szerda,

Bizakodunk, mondom, annyira, hogy inkább szeretnők e testből kiköltözni és hazaköltözni az Úrhoz.
Azért minden erőnkkel azon vagyunk, hogy akár benne lakunk a testben, akár kiköltözünk abból, kedvesek legyünk neki.
Mert mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki elvegye a jutalmát annak, amit e testben cselekedett, jót, avagy rosszat.
2 Korinthus 5 8:10,

Mennyire fontos, hogy ebben a világban és ebben a testben úgy viselkedjünk, ahogy Jézus a mi Urunk elvárja. Mert nem szeretnénk szégyenkezni előtte amikor a könyvünkből elő kerülnek azok a dolgok amit cselekedtünk. Kérjük a Szent Szellemet mutassa meg hibáinkat, hogy korrigálni tudjuk. 
Hozzá menni, hozzá kerülni, lábainál leülni , úgy ahogy Mária tette, nagyon jó volna, de tudjuk, hogy a földön még meg van a dolgunk és csak akkor leszünk ott amikor eljön az az idő amit nekünk szánt a jó Atyánk. Azt az időt pedig használjuk ki és okozzunk sok örömet a Szentháromságnak engedelmességünkkel.

Isten előtt


Július 19. kedd,

Tudjuk ugyanis, hogy ha ez a mi földi sátorházunk összeomlik, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló házunk a mennyben.
Amíg ebben vagyunk, nyögünk és sóhajtozunk, mert a mi mennyei hajlékunkat szeretnők erre felölteni.
2 Korinthus 5:1-2,

Testünk Isten temploma, de ezt a hajlékot a Szent Szellem építgeti folyamatosan. Van akinél gyors az építkezés, van akinél lassabban megy mert akadályok vannak, sőt van amikor vissza kell bontani egy sor téglát, mert nem illik oda. De amikor felépül az a templom, és már a torony is áll, Isten akkor egy megdicsőült testbe helyezi át lelkünket, mert már kinőttük ezt a házat. Akkor ott leszünk Istenünk mellett a szomszédai leszünk és közösségünk teljes lesz vele.


Július 18. Hétfő,

Hálát adok Istennek, aki mindig diadalmenetben hordoz minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.
Mert mi a Krisztus illattétele vagyunk az Isten számára, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között.
2 Korinthus 2:14,15,

Hogyan? Úgy, hogy mindig jó kedvűek, remélők, pozitív gondolkodásúak vagyunk. Ha kell örülünk mindenkivel, ha kell sírunk mindenkivel, ha kell vigasztalunk, ha kell segítünk. Örülünk az életnek és hálatelt szívvel beszélünk a jó Atyánk kegyelméről, tervéről. Bizonyságot teszünk Jézusról, az életünkről, hogy lássák az emberek hova tartozunk.

Hálát adok...


Július 16. Szombat,

Isten Szelleme lakozik bennünk, így az Úr Jézus is. Ha bennünk van akkor munkálkodik is általunk kifelé és evangelizálunk, mert belőlünk csak az jön elő. Nem tudunk másról beszélni csak róla, hiszen szerelmetesen szeret minket és mi is őt. 
Dicsérjük őt szüntelen és áldásait élvezzük. Ezt a gonosz nehezen viseli és nem sokáig hagyja, bele- bele sétálunk a csapdájába, bár nem mindenki. Akik erősek az Úrban, azokat nem tudja az áldásokból kimozdítani.

Mindenütt nyomorgatnak minket, de el nem nyomhatnak: kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe: üldöznek, de Isten nem hagy el: földre vernek, de el nem tipornak. Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen a mi testünkben. Mert minket, akik e földön élünk, mindenkor halálra adnak Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen a mi halandó testünkben
2 Korinthus 4:8-10,

Nagyon fontos, hogy a Szent Szellemmel egyetértésben legyünk és közösségben, mert ez épít minket, és közösséget ápolunk az Atyával és a Fiúval is. Az áldás, az erő, a kenet így nyugszik meg rajtunk.


Július 15. Péntek,

A hitetlenek elméjét a sötétség Ura tartja fogva. Imádkoznunk kell értük, hogy szabaduljanak meg ettől, Jézus által.

Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek.
Mert hitetlen elméjüket a világ fejedelme annyira megvakította, hogy nem látták meg szívükben felragyogni annak a Krisztusnak dicsőségéről szóló evangéliumot, aki magának Istennek képe-mása.
2 Korinthus 4:3-4,

Mondhatjuk akkor, hogy hát nem is tehetnek róla! Nem, mert azok akik a gonosz vonzatában vannak és a bűv köréből nem tudnak kijönni, bűn által kerültek ebbe a helyzetbe. Akarni kell a bűntől megszabadulni, vágyni kell szívbeli vágyódás által a jóra és Isten kegyelme által meg is szabadul az aki ezt teszi. Isten gondoskodik róla, hogy legyen valaki aki az igazságról beszél neki. Akkor pedig jön a változás, Jézus az aki gondoskodik a szabadulásról .


Július 14. Csütörtök,

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalomnak Atyja, és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esetteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.
2 Korinthus 3-4,

Igen, azt a szeretetet, megértést kell tovább adnunk, amit mi is megtapasztalunk tőle. Mindent amit mi kapunk tovább kell adnunk, hiszen azért kapjuk, hogy mások is megismerjék a Mindenható Istent, a világ Urát.
Ahogy AGAPÉ szeretettel szeret minden embert, ahogy megbocsájt amikor más nem, ahogy helyre állít minket minden probléma után. Teszi ezt kegyelemből a Fiú által, a Szent Szellemtől.


Július 13. Szerda,

Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó a halhatatlanságba, akkor beteljesül az ige, amely meg van írva: A győzelem elnyelte a halált.
1 Korinthus 15:54,

Igen, győztesek vagyunk Jézus Krisztus által, az Atya Jézus vérén keresztül lát minket, egy megdicsőült testben, ahogyan majd előtte fogunk állni. Fiatalon, egészségesen, megtisztítva. Nem személyválogató, hiszen Ő küldött mindannyiunkat a földre, hogy az ő terve szerint éljünk és töltsük be szerepeinket. Kérdés vajon azt az utat járjuk-e.

Ezért, szeretett atyámfiai, erősen álljatok, rendíthetetlenül, buzgólkodjatok mindenkor az Úr dolgában, mint akik tudjátok, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

A buzgólkodást sajnos olykor-olykor megoltják! Mit tehetünk? Vigyük az Úr elé, tegyen Ő igazságot és ha tőle van akkor álljon ki mellénk, és cselekedjen.


Július 11. Hétfő,

Melyik ajándék a fontosabb? Mindegyik, mert az is olyan mint az eklézsia teste. Mindegyikre szükség van.

Mert aki prófétál, másokat épít ,int, vigasztal. Aki viszont nyelveken szól Istenhez beszél Lélek által, és magát építi. Úgy gondolom, hogy a mások felüdülésére való bátorításhoz kell az a biztos erő, ami által a Lélek felkészíti az eklézsia embereit. Ezért kell a nyelveken szólás. A prófétáláshoz is kell Isten akaratából egy készség, amivel Isten szavát, üzenetét tudja tovább adni.
Mindkettő fontos!

Aki nyelveken beszél, magát építi: aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi.
1 Korinthus 14:4,

Így hát ti is, mikor lelki ajándékokra törekedtek, a gyülekezet építését tartsátok szemetek előtt, hogy lélekben gyarapodjatok.Azért a nyelveken szóló imádkozzék, hogy meg is magyarázhassa. ( mások épülésére legyen)
1 Korinthus 14:12-13,


Július 10. vasárnap,

Isten a szeretetet tartja a legjobbnak, a legfontosabbnak.

Bármit is tudunk, teszünk, de nincs bennünk szeretet, semmik vagyunk. Ha másokat segítünk, adakozunk, az sem számít, ha nincs bennünk szeretet. Akiben van szeretet az nagylelkű, jóságos, nem irigy, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem dicsekszik, nem a maga hasznát keresi, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, mindent elfedez, mindent hisz, és remél és eltűr.

A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, elmúlnak, vagy akár ismeret, odalesz. Mert töredékes bennünk az ismeret és töredékes a prófétálás, de mikor eljön a teljesség, a töredékes elmúlik.
1 Korinthus 13:8-9,

__________________________________________________

Július 9. Szombat,

Nagyon tetszik nekem az a rész a Bibliában, "Sok tag egy testben". Pál kifejti, hogy az eklézsiában minden tagnak megvan a szerepe, és egyik sem tud meg lenni a másik nélkül. Isten rendelése ez, sőt akit a legkisebbnek gondolunk, lehet, hogy annak van a nagyobb szerepe.

De Isten úgy szerkesztette egybe a testet, hogy az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adott, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról.
És ha szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind: ha megbecsülésben részesül egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.
1 Korinthus 12:24-25,

Egymást szeretnünk, tisztelnünk és elfogadnunk kell, mert Isten nem személyválogató. Neki minden egyes tag, aki elfogadta Fiát Jézust a megváltójának, az Ő gyermeke, és egyformán szereti őket. Nem tesz különbséget, szolgálatba állítja őket talentumaik szerint. Ha pedig emberek teszik azt, különböző okok miatt, nem lesz szolgálatukon áldás.


Július 8. péntek,

A Szentlélek ajándékait mindenki másként éli meg. Minden ajándék fontos és hasznos, de nem mindenki ugyanazt kapja meg. Van aki egyet, van aki többet is kap. Nem egy időben, van aki mindjárt, van aki később.

Ugyan az a Lélek adja mindenkinek, a szolgálatokat is ugyanaz az Úr adja.

Különbség van a csodatevő munkákban is, de ugyanaz az Isten munkálja mindenkivel. A Lélek megjelenése azonban kinek-kinek azért adatik, hogy a gyülekezetnek HASZNÁLJON vele.
Némelyiknek ugyanis bölcsesség beszéde adatik a Lélek által: a másiknak pedig Isten ismeretének beszéde ugyanazon Lélek szerint: egyiknek hit, ugyanazon Lélek által, másiknak pedig a gyógyítás kegyelmi ajándéka azonegy Lélek által: némelyiknek csodatevő erők munkái: némelyiknek meg prófétálás: némelyiknek a lelkek között való különbségtevés: másiknak nyelveken szólás fajtái: ismét másnak pedig a nyelveken szólás megmagyarázása. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja és osztogatja mindenkinek külön-külön, amint akarja.
1 Korinthus 12:6-11,


Július 7. csütörtök,

Azért aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Mindez még csak emberi kísértés, ami rajtatok esett: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek: sőt a kísértéssel együtt a menekvést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
1 Korinthus 10:12-13,

A gonosz kívánságokat az Úr Jézus nevében tagadjuk meg. Ő segíteni fog nekünk mindenben. Az óemberünket sajnos tudja a gonosz kísérteni, de az új emberünket nem. Éppen ezért mondja Pál apostol, hogy erősödjön meg az új ember, értelmünk megújulása által, hogy ne tudjon a gonosz rajtunk fogni, a kenettől csússzunk ki a markából. Mert akiben Jézus szelleme él, azzal nem igazán tud mit kezdeni. Minden döntésünk előtt kérdezzük meg a Szent Szellemet, mit tegyünk, tanácsoljon minket.


Július 6. Szerda,

Pál még egyszer figyelmeztet, hogy a paráznaságot kerüljük.Testünk Isten temploma, nem fertőzhetjük meg.

Avagy nem tudjátok, aki paráznával egyesül, az vele egy test? Mert - mondja az írás -, ketten lesznek egy testté.
Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele. Kerüljétek a paráznaságot ! Mindenféle bűn amit az ember elkövet a testen kívül esik, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik.
1 Korinthus 6:16-18,

Sok betegség tulajdonítható a paráznaságnak. Vigyázat, Istennek nagyon nem tetsző a hűtlenség.


Július 5. Kedd,

Az Újszövetség 10parancsolata.

Mi Krisztus feltámadása után már kegyelem alatt vagyunk, de a szent írás figyelmeztet minket, hogy vigyázzunk, mert még mindig vannak olyan dolgok amiket a sátán fel tud használni arra, hogy elgáncsoljon minket és szenvedések árán álljunk fel.

Avagy nem tudjátok-e, hogy a gonoszok nem örökölhetik az Isten országát?
Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem harácsolók, sem részegesek, sem szitkozódók, sem rablók nem örökölhetik Isten országát. 
1 Korinthus 6:9-10,

Mindent szabad nekem, de nem minden használ.Mindent szabad nekem, de ne váljék rajtam úrrá semmi.
1 Korinthus 6:12,


 


Július 4. Hétfő,

Mi pedig nem a világ lelkét vettük, hanem az Istentől való Lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk.
Ezeket prédikáljuk is, nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Lélek tanít, lelki dolgokat, lelkiképpen (lelkiek számára) magyarázva.
Nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten Lelkének gondolatát, mert bolondság az neki: nem is érti meg, mivel azt lelkiképpen kell megítélni.
1 Korinthus 12-14,

Amit a Szent Szellem által kapunk, az egy csodálatos ajándék. Hiszen ő a kapocs a Jó atyánk és közöttünk, ő az aki ajándékokkal halmoz el minket, ő az aki vigasztal, bátorít és erőt ad nekünk.
A világ ezt a változást bennünk nem értheti, furcsán nézik életünk változását. Mi pedig vágyunk a többre, folyton folyvást, vágyunk az Istentől kapott talentumokra. Örömünk, lelkesedésünk látszik rajtunk, tovább adásra kaptuk, nem lehetünk önzőek, hogy megtartsuk magunknak. Dicsőség Istenünknek, és hála.


Június 3. Vasárnap,
 
A jó Atyánk minden jót amit csak tud, meg akarja adni nekünk. 
 
Hanem amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fűl nem hallott és emberi szív meg nem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
1 Korinthus 2:9,
 
Sok szépet jót el tudok képzelni, de ha ez az ígéret, akkor valami csodálatos dolog fog történni velünk. Hálát adunk érte és várjuk azt a sok csodát mint egy kisgyerek.
Június 2. Szombat,
 
Mert Isten éppen a világ szerinti bolondokat választotta ki, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ szerinti erőtleneket választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket: és a világ szerinti alacsonyrendűeket és lenézetteket választotta ki az Isten és a semmiket, hogy megsemmisítse a valamiket, hogy Isten előtt ne dicsekedjék senki.
1 Korinthus 1:27-28,
 
A Teremtő Isten, aki mindenható és a bölcsek bölcse, mindent alaposan kifundált. Azok az emberek akik tanultabbak, okosabbak mint mások, általában büszkék rá, eszükbe sem jut, hogy ezt is Istentől kapták. A régi időkben meg aki jó helyre született és tehetősebb az emberi neveltetése által lett büszke, kevély, olykor dölyfös. Semmiképpen se szerette volna a mi jó Atyánk, hogy egy dicsekvő, fennhéjázó ember szolgálja Isten királyságát.
Azonkívül a saját dicsőségét mutatta meg , amikor tanulatlan embereket tesz alkalmassá nagy horderejű dolgokra.

Július 1. Péntek,

Kérlek azért titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyek legyetek és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem legyetek mindnyájan egyazon érzülettel és egy véleményen. 1Korinthus 1:10,

Rendkívül fontos, hogy a testvérek a gyülekezetben, az eklézsiában, egységben legyenek. Ami sajnos ha körül nézünk már az eklézsiánál nincs így . Különféle módon tanítják azt ami a bibliában van. Azután jönnek a gyülekezetben levő torzsalkodások, egymás iránti meg nem becsülések. A Szentlélek nem tudja így az ajándékát kiárasztani, csak ha egység van. Élettelenek lesznek az istentiszteletek, mert nem történik gyógyulás, szabadulás, öröm és megújulás.


2. negyedév  Április - Május - Június

 

J Ú N I U S

 Nyár

 

 

Június 30. Csütörtök,

Az állhatatosság és vigasztalás istene pedig adja meg néktek, hogy teljes egyetértés legyen köztetek a Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent a mi Urunk Jézus Krisztus Atyját.
Róma 15:5-6,

Erre vágyunk, ezt szeretnénk sokan. Istennek és a Szent Szellemnek tetsző dolog ez. Akkor szabadulnak fel az isteni erők és kiárad Isten dicsősége és a kegyelem a szolgálatunkra. Ezen kell dolgoznunk első sorban először magunkban, azután pedig imádkozni testvéreinkért is. Isten munkatársai csak így lehetünk. Hiszen Ő maga a szeretet, egyformán szeret mindenkit, ha mi bántjuk egymást akkor nem tud minket használni.


Június 29. Szerda,

Nekünk, erőseknek az a kötelességünk, hogy hordozzuk az erőtlenek gyengeségét és ne csak a magunk kedvére éljünk.
Mindegyikünk tudniillik az ő felebarátjának kedvezzen, annak javára, építésére éljen.
Róma 15:1-2,

Mindannyiunknak vannak olyan rokonaink, ismerőseink, barátaink, akik gondokkal küszködnek. Legyen az rossz természet, bűnből eredő hibás gondolkodás, vagy esetleg testi problémák. Ha mi a jó Atya gyermekei, fel vagyunk ruházva, erővel, bölcsességgel, anyagi javakkal, akkor segítenünk kell azoknak akik híján vannak ennek. Ez a parancs, ez a kötelességünk, mert mindent az Úrtól kapunk.


Június 28. Kedd,

Az új szövetségben teljesen más törvények vonatkoznak ránk. Pál apostol figyelmeztet minket, hogy egymás iránt legyünk toleránsak, megértőek. Bármit teszünk, mindent Istenért teszünk. Szabadok vagyunk az étkezés dolgában, a böjtben, az ünnepek megtartásában.

Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk: ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és elevenedett meg Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék.
Róma 14:7-9,

Egyszer mindnyájan ott fogunk állni Jézus lábainál, és térdünk megremeg majd, mert le kell térdelnünk az Úr előtt. És aki ezt nem gyakorolja igen fájdalmas lesz neki akkor.

Mert ha élünk, az Úrnak élünk: ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és elevenedett meg Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Róma 14:8,


Június 27. Hétfő,
 
Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki szereti felebarátját, a törvényt betöltötte.
Róma 13:8,
 
Sokszor teszünk egymásnak szívességet, de Isten figyelmeztet minket, hogy ingyen még testvérektől se fogadjunk el semmit, csak a szeretetet. A felebarát szó azt jelenti: minden embert szeretni kell. Vagyis senkire nem szabad rosszal gondolni, bántani, kihasználni, hanem a Krisztusi törvénye által, szeretni kell.
 
A szeretet nem tesz rosszat a felebaráttal, azért a törvény teljes betöltése a szeretet.
Róma 13:10,

Június 26. Vasárnap,

Nekünk hívőknek, engedelmeskednünk kell mindenben Istenünk kérésének. Azokat az embereket tisztelnünk kell akiket fölénk helyeznek. Legyen az a munkaadónk, főnökünk, vagy az ország vezetői. Hiszen senki sem lehet felettünk, ha az Úr ki nem rendeli őt arra a posztra.

Mindenki engedelmeskedjék a felette álló közhatalomnak. Mert nincs felelősség, csak Istentől, s ami van, azt mind Isten rendelte.
Azért aki szembeszáll a felelősséggel, az Isten rendelésének szegül ellene. Márpedig aki ez ellen támad, ítéletet idéz a fejére.
Róma 13.1-2,

Milyen szép és jó lenne a világ, ha mindenki ismerné Isten igéjét, és örömét lelné benne, hogy engedelmeskedik neki.


Június 25. Szombat,

Szentül éljünk!

Legyünk béketűrők, állhatatosak, adakozók, vendégszeretők.

Senkinek rosszal rosszért ne fizessetek. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt.
Ha lehetséges, s amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.
Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, bízzátok ezt az Isten haragjára.
Mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek,-ezt mondja az Úr.
Ha tehát éhezik a te ellenséged adj ennie: ha szomjazik, adj innia: mert ha ezt cselekszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére.
Ne engedd, hogy a gonosz legyőzzön, hanem te győzd le a gonoszt jóval.
Róma 12: 17-21,

Nem könnyű ezt megtenni, mindannyian érezzük, hogy egy két dolgot nem szívesen teszünk meg. De ha egyszer ez Isten parancsa, mit tehetünk, igyekeznünk kell rá, hogy Gondolkodásunk átformálásával, és az engedelmesség gyümölcsével eleget téve éljünk.

Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat." ZSIDÓK 12:14


Június 24. Péntek,

Képmutatás

Istennek a legnagyobb parancsa a szeretet, hiszen Ő maga a SZERETET. Szentül éljünk szeretetben.

A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyengédek, tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
A jó igyekezetben ne legyetek restek: Lélekben buzgók legyetek, mert az Úr az, akinek szolgáltok.
Róma 12:9-11,

Ó milyen csodálatos amikor az atyafiak egymást így szeretik, tisztelik. Nem bántják egymást, nem kritizálnak, nem pletykálnak, hanem örülnek a másik testvér sikereinek, örömeinek, egységben vannak. Ennek örül a jó Atya. Ettől jönnek az áldások, a kenet, az erő. Legyen így!

 


Június 23. Csütörtök,

Kérlek azért titeket, atyámfiai az Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti okos istentiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a jelenvaló világhoz, hanem alakuljatok át a ti elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
Róma 12:1-2,

Mit is kíván tőlünk Jézus? 
Azt, hogy az életünk tükrözze vissza: Isten gyermekei vagyunk. Szánjuk oda testünket az Úr szolgálatára. Ami áldozattal jár, idővel, pénzzel. Ki kell jönnünk a komfort zónánkból, fáradságot sem kímélve.
Elménket oda igazítva az Ő igéjéhez, megcselekedve mindazt, amit igéjén keresztül kér tőlünk. A földön rajtunk keresztül tud munkálkodni, mi vagyunk neki a szája, keze, lába.


Június 22. Szerda,

Soha nem lehetünk büszkék arra, hogy elhívottak vagyunk. Tisztelnünk kell Isten kegyelmét, hogy részesei lehetünk irgalmának és mint pogányokat is fiává fogadott. 
Az igében kifejti az Úr, hogy mi vagyunk a vad olajfa, amit be oltottak a szelíd olajfába, ne legyünk kevélyek, mert a gyökér hordoz minket is.

Mert ha az Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Vedd fontolóra ezért jóságát és keménységét: azok iránt, akik elestek, keménységét: irántad pedig jóságát,-ha megmaradsz az ő jóságában, különben te is kivágatol.
Azok pedig, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, ismét beoltatnak, mert az Istennek van hatalma, hogy ismét beoltsa őket.
Róma 11:21-23,

olajfa


Június 21. Kedd,

Az emberek többségének fogalma sincs arról milyen Isten? Tudják, hogy létezik, de nem ismerik. Sajnos még keresztény körökben is vannak akik részben ismerik csak. Pedig az ige kijelenti a Tulajdonságát, természetét és a hozzánk való jóságát szeretetét.
Nekünk kell róla beszélni!

Mert az írás mondja: senki szégyent nem vall, aki őbenne hisz.
Róma 10:11,

Mindenki aki segítségül hívja az Úr nevét üdvözül. De hát hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? Ámde hogyan hallanak idehirdető nélkül?
10:13-14,

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus igéje által.
Róma 10:7,

A környezetünkben hirdessük az evangéliumot, adjunk ha tudunk írásos lapokat, mai igét. Tegyük meg ami tőlünk telik, ez a mi dolgunk. Olykor a kevés is elég


Június 20. Hétfő,

Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust és az Isten Feltámasztotta őt a halottak közül: Üdvözülsz!
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre.
Mert az Írás ezt mondja: Senki szégyent nem vall, aki őbenne hisz.
Róma 10:9-11,

A szájjal kimondott szó fontos, mert a szellemvilágnak is hallania kell.Tudomására kell hozni a sötétségben lévő és szolgáló démonoknak a hovatartozásunkat. Meg kell vallanunk, hogy nincs hozzánk joga a sátánnak, mert el vagyunk pecsételve Istennek.Az Úr Jézus Krisztus értünk adta oda magát áldozatul, elvégeztetett, a szabadító levelünk meg van.


 

Június 19. Vasárnap,

A mi jó Atyánk egy szuverén Úr, azt tesz amit akar, azon könyörül akin akar, és attól fordul el akitől akar. De népét nagyon szerető Úr.

"Könyörülök azon, akin könyörülök és irgalmazok annak, akinek irgalmazok"
Róma 9:15,

A fáraónak pedig ezt mondta: Azért támasztottalak téged, hogy megmutassam rajtad hatalmamat és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
Róma 9:17,

Mi edények vagyunk egy fazekas kezében, és Ő azt tesz velünk amit akar. Ha nem engedelmeskedünk, összegyúr minket újból és újjá formál minket, ez a jobbik eset, de van amikor oda is csapkodja az agyagot, hogy tömörödjön, változzon, képlékeny legyen. Nem igazán kellemes állapot ez, de Ő mindenható Úr azt tesz velünk amit akar.

...hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát is, eleve elkészítette az irgalom edényeit, amelyeket dicsőségre szánt: Mit szólhatsz ellene? Ilyenekül hívott el minket is, nemcsak a zsidók, hanem a pogányok közül is.
Róma 9:23-24,

Adjunk hálát, hogy elhívottak vagyunk, és adjuk magunkat alázatosan a változásnak, hogy olyanná gyúrjon, ami által tud minket használni. Jó dolgokat készít nekünk, mennyei apukánk.


Június 18. Szombat,

Kicsoda szakíthat el minket a Krisztus szeretetétől? Zaklatás ,vagy szorongattatás, vagy üldöztetés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy pallós?
Róma 8:35,

Isten maga a szeretet, ő minket Jézus vérén keresztül lát, nem talál bennünk semmi rosszat. Jézus aki meghalt értünk, még akkor amikor bűnösök voltunk, a szeretete az ami kiárad ránk. Hiszen megváltottak vagyunk Ő általa. Testvérünk, barátunk és Királyunk Ő. Nincs semmi kárhoztató ellenünk.

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet: sem angyalok, sem hatalmasságok: sem jelenvalók, sem következendők: sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az isten szeretetétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban van.
Róma 8:38-39,


Június 17. Péntek,

Jól tudjuk, hogy Isten azoknak, akik őt szeretik-akik az ő végzése szerint hivatalosak-, mindent javokra fordít.
Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy az ő Fiának képmására formálódjanak át, hogy ő legyen az elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta: és akiket elhívott, azokat meg is igazította: akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
Róma 8:28-30,

A kedvenc igém: A szeretetre vagyunk teremtve, ez a parancs a legfontosabb számunkra, így egyértelmű, hogy szeretjük az Urat.
Bármi is történik velünk, a mi dolgunk, hogy hálát adjunk érte, mert az Úr a javunkra fogja fordítani. A legfőbb vágyam, hogy szelleme által igazgasson engemet, szeretettel és én engedelmes akarok lenni abban, hogy majd egyszer megdicsőítsen amikor elé állok.


Június 16. Csütörtök,

Így pedig maga a Lélek is a segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit imádságunkban kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kell. De maga a Lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Ám aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
Róma 8:26-27,

Milyen jó, hogy a Szent Szellem segít nekünk az imádságainkban. A szívek vizsgálója jobban tudja mi a jó nekünk, mint mi magunk.
A lelkünket vezeti az Úrhoz szüntelen. 
Még ki se mondjuk a szót, ő már tudja, és esedezik érettünk. Jó rá támaszkodni, vele élni, bízni benne. Általa felvenni a kapcsolatot Istenünkkel és az Úr Jézussal.


Június 15. Szerda,

A test dolgaival való törődés ellenségeskedés Istennel szemben, minthogy (a test) Isten törvényének nem engedelmeskedik: nem is képes rá. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke,az nem az övé.
Róma 8:7-9,

A testünk egy követelődző, és önző valami. Mindent akar, ételt, kényeztetést, pihenést, kéjt és sorolhatnám. De mivel bele van zárva lelkünk és szellemünk, egy örök harcot kell vívni vele. De a Szent Szellem segít ebben az útvesztőben eligazodni. Hiszen bennünk lakozik az Úr Jézus, és így élünk Lélek által, és győzelemre jutunk.


Június 14. Kedd,

Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben és ne engedjetek kívánságainak.
Se ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiül a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, s tagjaitokat is adjátok Istennek, az igazság fegyvereiül.
Róma 6:12-13,

A hívő ember tagjai, a nyelve, a beszéde, a lába, keze.
Vagyis szolgálnunk kell az Urat, menni mikor küld, beszélni mikor kell, dolgozni mikor hív, az értelmünket is oda kell igazítani Őhozzá.
Hiszen oda adtuk magunkat Jézusnak! Jézus szolga társai vagyunk, az igazságnak szolgálunk.

Isten ajándékot ad, s kegyelmi ajándéka az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
Róma 6:23,


Június 13. Hétfő,
 
Mind annyiunknak az Úr Jézus Krisztussal kell dicsekednünk. Hogy mi őbenne Ő pedig bennünk van. Hogy barátjának tekint minket, hiszen meghalt érettünk, de a jó Atyánk feltámasztotta a halálból. Általa van nekünk üdvösségünk és kegyelmünk, a hitünk által.
 
De nemcsak ezzel dicsekszünk, hanem háborúságainkkal is, mivel tudjuk, hogy a háborúság állhatatosságot szül, az állhatatosság pedig próbatételt : a próbatétel pedig reménységet: a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adatott Szentlélek által.
Róma 5:3-6,
 
Sok mindent köszönhetünk Urunknak, Jézusnak. A bűnbocsánatot, ami által Isten az Ő Fia vérén át néz minket, hogy mi is megbocsátunk másoknak és az által a kegyelem alatt vagyunk. Hogy szeretete túláradóan halmoz el minket, hogy tanít a szelleme által. Örömben és vidáman élhetjük életünket, nem aggodalommal.
Dicsőség Istennek érte.

Június 12. Vasárnap,

Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj megnémuljon és az egész világ Isten előtt kárhozatra méltó legyen. Ezért a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg őelőtte, mert a törvény csak arra való, hogy a bűnt felismerjük általa.
Róma 3:19-20,

Azt valljuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Vajon az Isten csak a zsidóké-e ,vagy nem a pogányoké is? Bizony ,a pogányoké is.
Ez az egy Isten az, aki megigazítja a zsidót hitből és a pogányt hit által.
Róma 3:28-30,

Semmi sem számít, csak a mi hitünk, ami által kiáltjuk -ABBÁ ATYÁM- ami azt jelenti, hogy Atyácskám akit nagyon szeretek és az Ő törvényét is. Tudom, hogy gyermeke Jézus áldozatot vállalt minden emberért ,értem is. Ezt elfogadom és ez által élem az életemet, törvényét magaménak mondva, teszem a dolgomat, amibe Ő gyönyörködik. 


Június 11. Szombat,

Isten előtt nincs személyválogatás, minden embert egyformán szeret és minden embert egyformán ítél el. Azok akik megtértek, kegyelem alatt vannak, de szüntelenül meg kell tértünk a hibáinkból és meg kell bocsájtanunk az ellenünk vétkezőknek, még maguknak is.

Figyelniük kell a Szent Szellem tanításaira, hogy tudják mire akar minket tanítani, helyre igazítani.

Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek el. És akik törvény alatt vétkeztek, a törvény alapján ítéltetnek el.
Mert nem azok az igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok igazulnak meg, akik a törvényt megcselekszik.
Róma 2:12-13,


Június 10. Péntek,

Azok akik csak úgy élik az életüket, és sok hibába bele esnek, és azok akik ismerik az igét de mégis két urat szolgálnak, Pál ezt írja részükre.

Ezzel megveted az Ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, pedig tudhatnád, hogy az Isten jósága megtérésre akar indítani téged.
De konokságod és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, mikor az Isten igazságos ítélete nyilvánvaló lesz, mert ő megfizet akkor mindenkinek az Ő cselekedete szerint.
Róma 2: 4-5,

Az Atya jó, jót készít, és fáj neki mikor nem tudja átadni nekünk azt a sok mindent amit előre elkészített számunkra.
Sőt úgy viselkedünk, ami számára megbotránkoztató. Látja, hogy a vesztünkbe rohanunk. Isten jó és, hogy el ne tévelyedjünk ad ismeretet. Kérdés, hogy kutatjuk-e ezt az ismeretet, és ha igen el fogadjuk-e. 
Kérni kell a bölcsességet, áldást az életünkre, hogy megtudjuk érteni az igét. Isten maga a szeretet. 


Június 9. Csütörtök

Isten kijelentése, hogy mi vár a bűnösökre.

 

Nincs tehát mentség számukra, mert bár az Istent megismerték, mégsem dicsőítették, mint Istent. Sem hálát nem adtak neki, hanem okoskodásaikkal hiábavalóságra vetemedtek és balgatag szívük elsötétedett.
Róma 1:21,

A világ bűne, hogy tudják van Isten de nem törődnek vele, élik az életüket, hitetlenül. Ezért átok alá esnek.

Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az isteni igazságot hazugsággá változtatták és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a Teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ámen.
Róma 1: 24-25,

Sok család nem tudja milyen családi átok alatt vannak, pedig Istentől eltávolodni és más isteneket imádni nagy hiba. Ennek ára van.


Június 8. Szerda,

Pálnak sok viszontagságokon kellett keresztül mennie, el akarták veszejteni a farizeusok. De mint római állampolgár megmenekült.
Rómába vitték, ott bérelt lakást magának és fogadta azokat akik hozzá mentek.

Hirdette az Isten országát és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályozás nélkül.
ApCsel 28:31,

A rómaiaknak írt levél, számunkra is egy igen tanúságos tanítás.

Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak tartozom szolgálni, azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni néktek akik Rómában vagytok.
Róma 1:14-15,

Isten evangéliuma, minden embernek üdvösségére szolgál.


Június 7. Kedd,

Pál Efézusban tanított és sok csoda kísérte útját.

Isten pedig rendkívüli csodákat művelt Pál keze által: még a betegekhez is elvitték testéről a kendőket, vagy kötényeket és azok meggyógyultak a betegségeikből és a gonosz lelkek kimentek belőlük.
ApCsel 19:11-12,

Mi a kulcs? Az, hogy engedelmességben volt Pál, mindig oda ment ahová küldte őt Isten. Figyelt rá, és hallotta szavát.


Június 6. Hétfő,

Történt, hogy Pál és Silás felismerte egy leányban a hamis jövendő mondást. Megítélték és rá parancsoltak, hogy hallgasson el.
Gazdái ezért bíróság elé hurcoltatták őket.

Sok botütés után tömlöcbe vetették és megparancsolták az őrnek, hogy gondosan őrizze őket.
Erre a parancsra az őr a belső tömlöcbe vetette őket és lábukat kalodába szorította. Éjfél tájban Pál és Szilás imádkozással és énekkel dicsőítette az Istent. A foglyok meg hallgatták. És hirtelen nagy földrengés támadt, úgy, hogy megrendültek a tömlöc alapjai is. Azonnal megnyílt minden ajtó és mindnyájuknak bilincsei lehullottak.
Apcsel 16:23-26,

Amikor az ember botütésektől sajgó fájdalmait érzi és még kalodába is zárják, a legritkábban van kedve énekelni. De ez a két testvér imádkozással próbálta erősíteni magát. Dicsőítette a Menny Urát. Ez megtette a hatását. Jézus mennybemenetele után Isten Szelleme oly mértékben áradt ki, hogy jelenléte érezhető volt. A börtönőr mikor meglátta, hogy tárva nyitva vannak az ajtók, meg akarta ölni magát.

Pál azonban rákiáltott: Ne tégy kárt magadban, mindnyájan itt vagyunk!
ApCsel 16:28,

Megtért az őr és a családja is, mert Pál hirdette nekik Isten országát.


Június 5. Vasárnap,

És Lisztrában ott ült egy béna lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt és soha egy lépést sem tudott tenni.
Ez hallgatta Pál prédikációját, aki reá tekintett és látta, hogy van hite és meggyógyul. Ezért erős hangon rászólt: Állj a lábadra egyenesen! Az talpra ugrott és járni kezdett.
ApCsel 14:8-10,

Jézus sem tudott csodát tenni a hitetlenek között. Pál látta a hitét és tudta meg fog gyógyulni! A hitünket erősíteni kell és ha betegek vagyunk, ki kell mondanunk. Isten engem egészségesnek teremtett, Jézus értem is meghalt és győzelme által nem fogadom el a betegséget és az Ő sebeiben gyógyult vagyok!
A csodák napja nem járt le, csak olykor -olykor be korlátozzuk. Negatív megvallásokkal, meggondolatlan beszédekkel. 


Június 4. Szombat,

De abban az időben nemcsak az apostolok által történtek csodák, de velük is történtek csodák.

"Péter két katona között aludt, megkötözve két lánccal. És őrök őrizték az ajtó előtt a tömlöcöt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá és fény ragyogott fel a börtönben és meglökve Péter oldalát felkeltette őt és azt mondta: kelj fel hamar! És leestek a láncok a kezéről. "
ApCsel 12:6-7,

De ez még semmi a börtön ajtó magától kinyílt, az angyal pedig eltűnt. Amikor Mária ajtaján zörgetett, a szolgálólány örömében nem nyitotta ki a kaput:

"Amikor megzörgette a bejárati ajtót, odament egy Rodé nevű szolgálóleány, hogy megtudja: Ki az? Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták: "Elment az eszed!" Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak: "Az ő angyala az!". Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt, elámultak. "
ApCsel 12:13-16

Ezek emberi dolgok, amit meg tudok érteni. Sok hihetetlen dolog van ami hirtelen megdöbbent minket.
Pedig Isten bizonyított nekik ,hogy ne féljetek, mindent tudok rólatok, és veletek vagyok.


Június 3. Péntek,

A jó Atya kijelenti Péternek, hogy nem személyválogató. Különös látomása volt:

És látta, hogy az ég megnyílik és valami edényféle, mint egy négy csücskénél egybefogott lepedő, lassan ereszkedik alá a földre. Ebben ott nyüzsgött a föld mindenféle négylábú állata, csúszó-mászó és az égi madarak. Majd szó hangzott őhozzá:Kelj fel Péter, vágd le és egyél.
ApCsel 10:11-13,

Most értem igazán, hogy nem személyválogató az isten, hanem minden nemzetben kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.
ApCsel 10:34,

Innentől fogva a pogányoknak is hirdetve volt a megtérés, a megkeresztelkedés.

Még Péter beszélt, mikor leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét.
Apcsel 10:44,

Isten kegyelme kiáradt a föld minden nemzetére és elkezdődött Isten királyságának kihirdetése.


Június 2. Csütörtök

 
Péter Joppéban járt, amikor egy Tábita nevű nőtanítvány meghalt. Az ott élő asszonyok nagyon sajnálták, mert sokat segített a nélkülözőkön, mint varrónő.
Pétert kérték meg, hogy segítsen rajta. 
 
Péter pedig mindenkit kiküldött, azután térdre esett és imádkozott. Majd a holttesthez fordulva így szólt: Tábita kelj fel!
Az pedig felnyitotta szemét és mikor meglátta Pétert, fel ült.
ApCsel 9:40,
 
Sok minden lehet csoda, de a legnagyobb az ha halott feltámad.A tanítványoknak, nagy volt az elhívása, Isten kegyelmét továbbították az embereknek. Isten kenete nyugodott meg rajtuk.
 
És tudomást szerzett erről az egész Joppe és sokan hívőké lettek az Úrban.
ApCsel 9:42,
 
Az ébredésnek egyik feltétele, a csodák megjelenése és a Szent Szellem ereje.

Június 1. Szerda,

Anániás volt az a tanítvány akit az Úr elküldött Saulhoz.

17. Anániás pedig elment, és bement abba a házba; rátette kezét, és ezt mondta: "Atyámfia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel." 18. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott; azután felkelt, és megkeresztelkedett, 19. majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, 20. és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten Fia.
ApCsel 9:17-20

Számomra egy kérdés, vajon Jézus válogat az emberek között, és attól függ-e az ajándék? 
Mert sokan vágynak arra, hogy tegyenek nagy dolgokat Isten királyságában, de mégsem kapják meg, az ajándékot. Saul viszont egyáltalán nem vágyott erre, sőt üldözte a keresztényeket, mégis egy edényé vált az Úr kezében. Sokféle teória van, de mivel az Isten egy szuverén Úr, vagyis azt tesz amit akar, ezt is megteheheti.
Mindenesetre nekünk is meg kell tenni a magunk dolgát: hit, cselekedet, kitartás, alázat, megbocsátás, lendület, szolgálat, imádkozás, szeretet, tiszta élet, ezek mind kellenek ahhoz, hogy Isten feladatot adjon nekünk, de mégis Ő az aki dönt felőlünk.
Vágynunk kell Isten jelenlétére, szellemének, dicsőségének kiáradására.

  

M Á J U S

májusi banner

 

Május 31. Kedd,

 
Sault három napra megvakította az Úr. Az Úr elhívta Sault szolgálatra. Miért? Mert kitartó volt, rendíthetetlen, buzgó és bátor. Ezeket a tulajdonságait Istentől kapta, de rosszul használta. Isten ezt tudta a saját céljaira használni.
Anániás is ellene szólt.
 
De az Úr azt mondta: menj el , mert ő választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és a királyok és Izráel  fiai előtt.Én majd megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.
ApCsel 9:15-16,

Május 30 Hétfő,

 
Volt egy Saul nevű ember aki Istenfélő volt, de a farizeusokkal értett egyet. Dühödt és indulattól telve üldözte Jézus követőit. a főpapoktól kért engedélyt, hogy akik Jézus követői azokat megkötözve vigye fel Jeruzsálembe.
 
És amint ment, történt, hogy Damaskus felé közeledve, mennyei világosság sugározta őt körül. És földre esett szót hallott, amely azt mondta neki: Saul Saul, miért üldözöl engem? És így felelt: Kicsoda vagy Uram? És az így felelt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.
ApCsel 9:3-5,
 
Ahogy az Úr Jézus ígérte, "veletek leszek a világ végezetéig" Most is velük volt, mert közbe avatkozott. Saul rögtön tudta mit kell mondani."kicsoda vagy Uram"
Ez a találkozás teljesen megváltoztatta gondolkodását, életét identitását .Ezért mondják mikor valaki teljesen 180 fokos fordulattal megváltozik, sauli fordulatot vett..
Lehet, hogy most is kellene ilyen látogatás egyes testvéreknek. Isten munkáját nem lehet megakadályozni,hátráltatni, mert Jézus  közbelép, és irányítása alá vonja azt aki a hátráltató.

Május 29. Vasárnap,

 
Abban az időben sok csoda történt, igazán mozgalmas és izgalmas volt a szolgálatuk az apostoloknak.
 
Mert sokakból a tisztátalan lelkek nagy kiáltozással kimentek, sok gutaütött és sánta meggyógyult.
ApCsel 8:7,
 
Samáriában is sokan megtértek, de nem vettek Szentlelket, Péter és János ment el, hogy könyörgésük által megkapják ők is az ajándékot.
 
Akkor kezüket rájuk tették ás azok vették a Szentlelket.
ApCsel 8:17,
 
Amit pedig Fülöp átélt az volt csak egy csoda! Angyal szólt neki, hogy menjen arra az útra. ami Jeruzsálemből Gázába megy. Fülöp engedelmes volt. Látott egy szerecsen főembert, aki olvasta Isten igéjét.
 
Szólt a Lélek Fülöpnek: Menj oda és csatlakozzál ehhez a kocsihoz.
ApCsel 8:29,
 
Segített neki megérteni Ézsaiás könyvéből szóló igét. Bemerítette és ez az ember vitte Etiópiába az evangélium igazságát. Fülöpöt pedig elragadta és máshová vitte a Lélek.
 
Mikor a vízből kiléptek ,az Úr Lelke elragadta Fülöpöt. Az udvari ember nem látta többé, de folytatta útját örömmel.
ApCsel 8:39,

Május 28. Szombat,

 
István aki teljes volt kegyelemmel és erővel, nagy csodákat és jeleket mívelt a nép között.
Apcsel 6:8,
 
Nem bírták a farizeusok elviselni és hamis tanúkat állítottak ellene, és fellázították a népet is. István csodálatos védő beszédet mondott, ami által dicsőítette Istent. Ezt hallva fogaikat csikorgatták ellene. 
 
Ő azonban eltelt Szentlélekkel, a mennyre függesztette tekintetét, látta Isten dicsőségét és Jézust, Istennek jobbján állani.Így szólt: Íme látom a megnyílt eget és az Ember Fiát Isten jobbja felől állani. 
ApCsel 6:55-56,
 
Ezt már nem tudták lenyelni az ellenségei és rárohantak, megkövezték és megölték őt.
Micsoda indulatok szabadultak el, mert nem tudták az igazságot hallani azok akiket nem a Szent Szellem vezetett. István viszont boldogan, elégedetten és nyugodtan halt meg, hiszen látta Krisztusát, az Atyát, és a mennybe betekintése volt.

Május 27. Péntek,

 
Akik az apostolok ellen voltak, mérgükben a fogaikat csikorgatták és meg akarták őket ölni.De volt egy bölcs ember közöttük,Gámáliel, aki ezt mondta:
 
Most is azt tanácsolom nektek: Ne bántsátok ezeket az embereket és hagyjátok nekik békét. Mert ha embertől van ez a kezdeményezés, vagy ez a mozgalom, úgyis semmivé  lesz. Ha ellenben Istentől van, ti nem veszíthetitek el őket anélkül, hogy Isten ellen harcolókká ne váljatok. Igazat adtak azért neki.
ApCsel 5:38-39,
 
Megverették őket és ismét megtiltották nekik, hogy Jézus nevében szóljanak. Ennek ellenére, örömmel távoztak, mert Jézus nevéért gyalázták őket.
 
És mindennap a templomban és házanként nem szűntek meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.
ApCsel 5:42,
 
Betöltötték elhívatásukat és Istennek engedelmeskedtek, nem embereknek. Nagy volt a jutalmuk, mert csodák kísérték szolgálatukat.

Május 26. Csütörtök,

 
A főpapok és a szadduceusok, csak kiharcolták, hogy az összes apostolt tömlöcbe zárják.
 
De az Úr angyala, éjszaka megnyitotta a tömlöc ajtaját,kihozta őket és így szólt.Menjetek el és álljatok ki és hirdessétek a templomban a népnek, ennek az új Életnek minden beszédét.
ApCsel 5:19-20,
 
Ők engedelmeskedtek és cselekedtek is, de elővezették őket és újból megparancsolták nekik, hogy ne tanítsanak Jézus nevében. A válasz ez volt!
 
Péter azonban és az apostolok így feleltek : Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek.
ApCsel 5:29,
 
Senkinek sem kell megfelelnünk, csak Istennek, mert ebhez is tartozik egy ígéret.
 
Mindezeknek mi vagyunk a tanúbizonyságai  ás a Szentlélek is, akit  Isten ad az engedelmes szíveknek.
ApCsel 5:32,

Május 25. Szerda,

 
Az apostolok keze által pedig sok jel és csoda történt a nép között.És mindnyájan egy akarattal Salamon tornácában tartózkodtak.
Mások közül azonban senki sem mert közéjük elegyedni. De  a nép dicsérte őket, és egyre inkább gyarapították  számukat azok, akik hittek az Úrban férfiak és nők, seregestül, úgyannyira, hogy az utcákra hordták ki a betegeket és hordágyakra és heverőkre rakták le, hogy az arra elhaladó Péternek legalább az árnyéka ráessék valamelyikükre.
ApCsel 5:12-15,
 
Az egység volt a jellemző a közösségre. Az a tűz ami bennük volt a Szent Szellemtől, hatalmas változást hozott a körülöttük élőkre. Ők tényleg hatással tudtak lenni a világra. Jézus hiánya nem elkeserítette őket, hanem erőt adva nekik az a  tudat, hogy ők vele voltak, tőle tanultak mindent, és azt a tudást amit kaptak ,tovább adták. Gyógyították az embereket és a megtérésre vezették őket. Megcselekedték amit mesterük kért tőlük. Az Úr volt velük.

Május 24. Kedd,

Anániás és felesége Szafira eladták a birtokukat. De az árából félre tettek és nem árulták el, hanem lerakták mintha a teljes árat adták volna oda.

Péter azonban rászólt: Anániás, miért foglalta el a Sátán a szívedet, hogy hazudjál a Szentléleknek és a szántóföld árából félretégy?....Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.
ApCsel 5:3-4,

A szent Szellem leleplezte őket, mert a gondolataik kapzsik voltak és taktikáztak. Gondolták, ha valami mégis másként fog történni, nekik legyen félre tett pénzük.Ha tisztességesen gondolkodtak volna ,akkor simán a felét is megtartva élhettek volna, csak akkor nem dicsekedhettek volna, hogy mind oda adták a pénzt.Isten utálja a képmutatást!

Amikor e szavakat Anániás meghallotta, összeesett és meghalt. És mindazokban, akik ezt hallották nagy félelem támadt.
ApCsel 5:5,

Három óra múlva felesége is meghalt a bűnei miatt.


Május 23. Hétfő,

 
Az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról és nagy kegyelem munkálkodott mindnyájukon. Nem volt közöttük szükölködő, senki. Akinek szántóföldjük és házaik voltak, azokat eladták, az árát pedig elhozták, és letették az apostolok lábai elé. Azután elosztották kinek-kinek szüksége szerint.
Apcsel 4:32-33,
 
A bizonyságtevő élet az ami inspirálja a körülöttünk lévő emberek elméjét. Hiszen aki  ismer minket és látja életünk mozzanatait, az egy hiteles látást jelent nekik.
"és nagy kegyelem munkálkodott mindnyájukon" az igéket tanulmányozva megvannak a megoldás kulcsai. Ha bizonyságos életet élünk, a kegyelem és annak minden gyümölcse kiárad rajtunk keresztül.
Az ige bátorít minket arra, hogy ne csak a tizedet adjuk Isten Királyságába, hanem egy többletet is. Istennek nagyon tetsző az amikor nemcsak a magunk hasznát tekintjük fontos dolognak, hanem gondolunk mások szükségeire is, hiszen mind az Úrtól kaptuk a javainkat, azért, hogy tudjunk másokon is segíteni.

Május 22. Vasárnap,

 
Miután szabadon bocsátották őket, elmentek az övéikhez és elmesélték nekik, hogyan fenyegették meg őket.
 
Ezt hallván mindnyájan egy szívvel-lélekkel felemelték szavukat az Istenhez és így imádkoztak: Urunk,te teremtetted az eget,a földet,a tengert és mindent,ami azokban van.........
ApCsel  4:24,
 
A hatható ima, ami felszáll a mennyben a kitartó hosszú és egy szívvel lélekkel való ima. De mit is jelent ez? Azt, hogy egységbe, egyetértve, imádkoznak. Nincs széthúzás, kritizálás, harag és bűn a testvérek között.
 
Most azért Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre és add meg a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék a te igédet.
Nyújtsd ki a kezedet, hogy gyógyítások, jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, Jézusnak neve által.
Apcsel 4:29-30,
 
Azok az imák, amik Isten akaratában vannak, bizony hathatósak.
 
...ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket...
1 János 5:14,
 
Amint így könyörögtek, megrendült az a hely, ahol összegyűltek és megteltek mindnyájan Szentlélekkel és az Isten igéjét bátorsággal hirdették.
ApCsel 4:31,
 
Megnyílt a menny, és kiáradt Isten dicsőséggel, erre vágyunk mindannyian! Tőlünk függ, tegyük félre a sértődéseket, haragot,kritikákat, bántásokat. és adjuk magunkat oda Istennek.

Május 21. Szombat,

 
Másnap összeültek,hogy Jánost és Pétert elítéljék a főemberek, vének és írástudók. Faggatták őket, hogy micsoda erő és hatalom által gyógyítottak. Péter Szentlélekkel átitatva válaszolt.
 
Vegyétek tudomásul mindnyájan ti Izráel egész népe,hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, de akit Isten feltámasztott a halálból.  Őáltala áll előttetek ez az ember épen és egészségesen.
Ez a kő, amelyet ti az építők megvetettetek, amely azonban szegletkővé lett. És nincs senkiben  másban üdvösség: mert nem adatott emberek között számunkra más  név az ég alatt, amely megtarthatna minket.
ApCsel 4:10-12,
 
Péternek volt bátorsága bizonyságot tenni Jézusról, kijelentve, hogy  Jézus neve által jön a szabadulás, gyógyulás. Nekünk is ezt kell tenni, bátran bizonyságot tenni Megváltónkról, és az ő neve által tenni a dolgunkat, űzni a démonokat és gyógyítani embereket.
 
Elengedték őket de megparancsolták, hogy Jézus nevében ne gyógyítsanak. Ők pedig ezt felelték:
"Döntsétek el ti magatok, vajon helyes-e az Isten színe előtt, ha inkább rátok hallgatunk, és nem Istenre.
ApCsel 4:19,

Május 20. péntek,

Amíg Péter és János beszélt, elindult a féltékenységből eredő támadás ellenünk.
Tették ezt a papok, a templomi őrség parancsnoka, és a szadduceusok.

Fel voltak háborodva amiatt, hogy a népet tanítják és hirdetik a halottak feltámadását Jézusban. Rájuk vetették kezüket és őrizetbe vették őket másnapig: ugyanis már este volt. Sokan pedig azok közül, akik hallgatták az igét, hittek. Így lett a férfiak száma mintegy ötezer.
ApCs 4:2-4,

A gonosz próbálta elhallgattatni a tanítványokat, de mégis ötezer férfi tért meg beszédük által, mert volt benne tűz, kenet amit a Lélektől kaptak. Ezt a kenetet és erőt kérjük a Mindenható jó Atyánktól, Jézus nevében. Ha kérjük Ő meg is adja nekünk, hisz ez is benne van az ígéretekben.


Május 19, Csütörtök,

Az emberek csodálkoztak , hogy ami történt az mily nagy dolog volt.

Amikor Péter ezt látta , így szólt: Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák, és Jákob Istene megdicsőítette Fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt pedig az úgy döntött, hogy elbocsájtja őt.
ApCsel 3:12-13,

Kihirdette Isten dicsőségét, és alázatosan tudatta, hogy ők csak eszközök Isten kezében. Számunkra is példa, hogy amiben szolgálunk, azt tegyük alázattal és hálával mert az erőt, kenetet, bölcsességet mind az Úrtól kapjuk. Soha ne feledjük, hogy Jézus az emberiség megmentéséért szenvedett és vállalta azt a sok szenvedést.


Május 18. Szerda,

 
Péter és János az Ékes -kapunál járt, mikor találkoztak avval a férfival aki születése óta sánta volt.Alamizsnát kért tőlük.
 
"Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta: Nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá: "Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében , kelj fel és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott,talpra állt, és járt.
ApCsel 3:4-8,
 
Tudatában voltak, hogy a Szentlélek felruházta őket erővel, bíztak abban ,hogy amit kaptak, azt a kenetet tudják használni, és amit hittel kimondtak az meg fog történni. Jézus velük volt Szellemben ahogy ígérte.
Ezt kell nekünk is magunkénak tenni, hiszen nekünk is adatott az erő, és élnünk is kell vele. Mi vagyunk az Úr, szája ,keze, lába. Mennünk kell, beszélnünk kell és cselekednünk.

Május 17. Kedd,

 
Péter beszédet mondott-és megvédte testvéreit azoktól az emberektől akik ezt mondták- bortól részegedtek meg, azért beszélnek így. Szíven ütötte a népet a beszéd, és ezt kérdezték? Mit tegyünk atyámfiai, férfiak?
 
Térjetek meg és kereszteljetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
ApCsel 2:38-39,
 
A beszéd igen átjárta többjük szívét és akik hittek megkeresztelkedtek és háromezer ember csatlakozott hozzájuk. A beszéde is a Szent Szellemtől volt és hatott mindenkire.

Május 16. Hétfő,

 
Amikor pedig eljött a Pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat,ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük,amelyek szétoszlottak,és leszálltak mindegyikükre.
ApCsel 2:1-3,
 
El tudjuk ezt képzelni, milyen félelmetes lehetett, de ők nem féltek, talán csak érzékelték ha csukva volt a szemük.A Szent Szellem nem félelmetes amikor kitölti szellemét az őt szeretőkre.
 
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni: úgy ahogyan  a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.
ApCsel 2:4,
 
A felházban mindnyájan egy szívvel és egy lélekkel kitartóan, vagyis régóta, imádkoztak együtt akik szerették az Urat. Tanítványok voltak és ez tudatosult is bennük. Vajon miért nem élünk át ilyen csodát?
Talán nem mindenki vallja magát tanítványnak? Kishitűség szelleme távozz el a gyülekezetekből!
Talán nem egy szívvel és lélekkel imádkoztak? 
Talán nem szánjuk oda az időnket, mert pontosan be kell korlátoznunk az isten tisztelet idejét?
Nem tudni, de jó lenne ezt megvitatni, ha akarjuk mi is ezt a csodálatos megtapasztalást.

Május 15. Vasárnap,

 
Jézus tanítványainak olyan kiváltságban volt részük, hogy Jézus miután feltámadt, még negyven napig velük volt. Szólt Isten országáról, és az ott levő dolgokról.
Meghagyta nekik ne menjenek el Jeruzsálemből," hanem várják meg az Atya ígéretét".
 
Hanem a Szentlélek eljövetelével vesztek majd erőt és tanúim lesztek nekem mind Jeruzsálemben, mind az egész Júdeában és Samáriában, egészen a föld végső határáig. És e szavak után szemük láttára felemelkedett és felhő fogta be őt szemük elől.
ApCsel 1:8-9,
 
Csodálatos lehetett ez az átélés, az a sok ígéret, amit hallottak, beteljesedett. Magától a Megváltótól kaptak utasítást mit tegyenek. Erővel kell felruházkodniuk, amit a Szent Szellem tesz majd velük. Nekünk is ezt kell várnunk, kérnünk, és fogadnunk. Ha ezt nem kapjuk meg, hiába az erőfeszítés, semmi sem fog történni, hiába imádkozunk. Ha történnek a dolgok amikor imádkozunk, akkor mi is tanúk vagyunk és azok is akik átélik a csodákat, gyógyulásokat. A föld végső határán is ezt tapasztalják meg testvéreink, akik átitatódnak Isten Lelkével.

Május 14. Szombat,

 
Nyilvánvalóan Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerezett levele vagytok ti is, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva-nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira.
2 Korinthus 3:3,
 
Mi istennek jó illata vagyunk.
Akik tőlünk hallanak valamit Jézusról, a Bibliáról, megbocsátásról, isteni szeretetről, akkor Jézust képviseljük. Amikor dolgozunk, szolgálunk, segítünk másoknak, a dolgainkat intézzük, a családdal foglalkozunk, Jézust képviseljük.
Mi nem lehetünk,vonakodók, megbízhatatlanok, hűtlenek, sértődősek, ünneprontók, hisztisek, csúnyán beszélők, rágalmazók, kritizálók, de sorolhatnám még tovább. Akikben Isten lelke van azért keresztények, mert hasonlítanak Krisztushoz. Persze mi is néha megtévedünk, azért mondom, hogy hasonlóak, mert soha nem tudunk olyanok lenni, csak ha Isten tesz azzá minket. De annak is eljön az ideje.

Május 13. Péntek,

 
Biztos mindenki megtapasztalta, hogy jót akart és mégis rosszul sült el a dolog. Istennek áldása nem volt, hanem pont az ellenkezője. Csalódást okozva lelkünknek. Így járt Dávid is amikor Uzzíás meghalt mert érintette a  ládát.
 
Valószínű, hogy ő és mi is nem Isten akaratában jártunk amikor csalódás ért minket.A csalódás vagy megsebez, vagy segítségünkre lesz.A megoldás, hogy alázattal keressük a helyes utat. Mert a büszkeség mindig a mások hibáját keresi.
A büszkeség sok probléma okozója: mindig a maga igazát szajkózza, mások véleménye fontos, nem az mit gondol Isten, követelőzővé válik, taníthatatlan, javíthatatlan, negatív,kritizáló, vádaskodó, rombol, Istent vádolja ha rosszul mennek a dolgok, ön sajnálatba esik.
Vizsgáljuk meg magunkat és alázzuk meg magunkat Isten előtt.
A Bibliában Dávid volt aki mindig megalázta magát Isten előtt.
 
Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat.
Zsoltárok :51:19,
 
Mindig bízott Istenben és nem csalódott soha. gondoljunk Jézusra, amikor a Gecsemáné kertben imádkozott. Félt és mégis ezt mondta: "Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied!" Lk 22:42, Bízott az Atyában, hogy feltámad és visszatérhet hozzá.

Május 12. Csütörtök,

 
Mert ha én, az Úr szólok, akkor az az ige, amelyet én mondok, valóra válik késedelem nélkül. Ha a ti napjaitokban mondok valamit, ti engedetlen nép, azt meg is teszem!- így szól az úr.
Ezékiel 12:25,
 
Amikor Isten a terveit kinyilatkoztatja, azok mindig be is teljesülnek. Az Ő elhatározásába semmi nem állhat. Az Ószövetségben számtalan példa van erre. Nézzük csak meg Jónás próféta esetét. Isten szólt neki, de ő engedetlen volt. Először úgy gondolta elmenekül az Úr elől, de vihar támadt és vállalta Jónás, hogy dobják a tengerbe. Az Úr oda rendelt egy nagy halat, hogy el ne vesszen az, akire rá bízta terve megvalósítását. Majd imádkozott és a hal kiköpte . Az úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. "Menj Ninivébe és vidd az én üzenetemet!" És minden úgy történt ahogy Isten eltervezte.
Ő a Mindenható, Teremtő Isten, neki ellenállni lehetetlen.

Május 11. Szerda,

Amikor mint hívők tartozunk egy gyülekezethez, kezdjük egymást megismerni. Azt gondoljuk itt minden rendben van. De láthatjuk és tapasztalhatjuk, hogy sok-sok probléma van az emberek életében. Szükség van lelki és szellemi apákra és anyákra. Mert sok árva ember van, nemcsak fizikálisan hanem lelki sérült árvák vannak. Azok a hívők akik kigyógyultak a fájdalmakból, el kell kezdeni gyógyítani testvéreiket akik még benne vannak. A megtért emberek kapnak egy új otthont, testvérekkel, anyákkal és apákkal, lelkipásztori gondoskodással.Tanításra van szükségük.

Legeltessétek az Istennek közöttetek levő nyáját, nem kényszerűségből, hanem örömest, Isten jó tetszése szerint, és nem rút nyerészkedésből, hanem buzgóságból. Sem nem úgy ,hogy a rátok bízottakon uralkodjatok, hanem mint a nyáj példaképei.
1Péter 5:2-3,

Az igazi atyák az Úrban szolgálni akarnak mások felé, és mindenkit egyenrangúként kezelnek.
A mi szerető Atyánk, foglalkozik velünk, és tanít minket.


Május 10. Kedd,

A Saul szindróma, igen sok embert kínoz.

Ha jobban megvizsgáljuk Saul életét, felismerjük hogy kisebbségi komplexusban szenvedett. Akik ebben szenvednek, érzelmi sebeket hordoznak, nem bíznak magukban, büszkék, önfejűek, nem sokra tartják magukat.Ezek a hibák mind engedetlenségre vezetnek.
A kisebbségi érzésből jön a büszkeség-engedetlenség-emberektől való félelem- önfejűség.

Egyik probléma szüli a másikat. Elszigetelődés, szakadás, birtoklási vágy, manipuláció, taníthatatlanság, kritizálás, türelmetlenség, mások tiszteletének aláásása, 
bizalmatlanság, követelőzés, hűtlenség. Ha embereknek akarunk megfelelni, az mindig nehéz feladat, de ha Istennek az könnyebb.

De ő nagyobb kegyelmet ad: ezért mondja: 
Az Isten a kevélyeknek ellen áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.
Engedelmeskedjetek azért az Istennek: de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
Jakab 4:6-7,

Istenfélelem a megoldás mindenre, Ő az aki kegyelmet ad, aki megszabadít és helyre állít.


Május 9. Hétfő,

Isten az aki a megsebzett szíveket begyógyítja.

Ha valakinek semmi hibája nincsen és ezt vallja be, akkor a büszkeség az ami felróható számára. Mert sokszor mondjuk, büszke vagyok rá:....
Isten arra vágyik, hogy minden hibánkat megismerve, alázatosan kérjük, hogy bocsásson meg.
Sokan azt hiszik, hogyha bűneiket felismerik, hogy Isten büntetni fogja őket. Ez nem így van, a jó Atya, ha megvalljuk bűneinket hű és segítőkész. Isten rávezet minket arra, hogy ebben a tökéletlen világban mi sem vagyunk tökéletesek. Felismerjük, hogy mások is vétkeztek ellenünk és mi is mások ellen, és ez elindítja a megbocsátásból eredő kegyelmet.
Teljes gyógyulást tapasztalhatunk meg általa.

Mert ha megbocsátjátok az embertársaitoknak az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Máté 6:14-15,

A Szentírás, tanít minket felismerni a problémákat, annak a megoldását. Figyeljünk az Úrra, minden körülmények között.

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
Filippi 4:13,


Május 8. Vasárnap

A szívünkben a hálaadásnak mindig helye van. Nincs olyan állapot, hogy ne adhatnánk hálát. De legfőképpen akkor kiáltunk hálával az Úrhoz, amikor fájdalmunktól szabadít meg az Úr. Legyen az testi, vagy lelki fájdalom.

Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás verméből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet.
És új éneket adott számba, a mi Istenünknek dicséretét: sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!
Zsoltárok 40: 2-5,

Hálaadás


Május 7. Szombat,

Mi Atyánk - imaA jó Atyát, Istent, soha senki nem látta, mégis valamilyen elképzelése mindenkinek van róla.Ha megkérdeznénk az embereket vajon mit mondanának?
Olyan mint a Télapó, szakálla van és az fehér, mosolygós mert ő olyan jó, magas sudár termetű és így tovább. De Jézus az egyszülött Fiú, kijelentette őt.

Aki engem lát, az látja az Atyát. (János 14:9,)

Jézust is csak az akkor élt emberek látták, és azok akik kiváltságban részesülve, láthatták.
Jézusról vannak képek és hozzánk hasonló volt. Jézus be mutatta Istent sok oldalról. Amikor a szamáriai asszonnyal beszélgetett, akkor egyenrangúvá emelte a nőket. Mert abban az időben másodrendűnek tekintették a női nemet. Megmutatta, hogy Istennek mindenkire gondja van. Beszélgetett vele, pedig erkölcstelen életet élt. Jézus úgy beszélt az Atyáról, aki kegyelmes, megbocsájtó ,gyöngéd, szerető. De azt is elmondta, hogy Ő a teremtő Isten.

Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. (János 10:10,)

Amikor Jézus tanította az embereket a "mi Atyánkban" kijelentette, hogy szólítsuk őt Atyának. Mert szerető és gondoskodó, megbocsájtó, kegyelmes és jót akar nekünk. Ő az akiben bízhatunk, elé tárhatjuk kéréseinket, reményünk lehet ha hozzá kiáltunk.


Május 6. Péntek,

 
És látá az Úr, hogy megsokasodott az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
Megbáná azért az Úr , hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében.
1 Mózes 6:5-6,
 
Ebből az igéből tudhatjuk, hogy Isten is bánkódik az emberiségért, mert látja, hogy a vesztükbe rohannak. Isten jónak teremtette a világot, ami eltorzult, romlott lett és a káosz uralkodik benne. Az emberek felteszik a kérdést, ha Isten van miért engedi ezt meg? Mert szabad akaratot adott az embernek és az a bűnt választotta.
Vajon osztozunk Isten fájdalmában? Törődünk Isten szenvedésével?
Az osztozás gyógyulás sebeinkre. Az Isten szerinti szomorúság a megtérésre vezet.
 
Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk  semmiben kárt ne valljatok.
Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez: a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.
2 Korinthus 9:10,
 
Isten várja a megbánást, az alázatot, és segít helyre állítani minden embert. Hiszen fiát adta értünk! Őt tegyük az első helyre.
 
Forrás:  Isten Atyai Szíve-FLOYD  McCLUNG

Május 5. Csütörtök,  Milyen Atya képünk van?

Az emberek sokszor úgy tekintenek a mennyei Atyára, amit otthonról hoznak. Akinek szerető édesapja volt az el tudja fogadni, hogy Isten jóságos, szerető és gondoskodó Atya.

De mi van azokkal akiknek édesapjuk, iszákos, goromba esetleg pazarló, munkakerülő, agresszív volt.
Meg kell bocsátani a földi szülőknek minden olyan dolgot amit rosszul cselekedtek, magunknak is ha esetleg harag volt a szívünkben.
És elfogadni a jó Atya szerető gondoskodását, hűségét irántunk. Mert Ő maga a szeretet. Ezen a rövid földi életünkben keveset tudunk meg róla, azt amit ír a biblia.
De az is bőven elég, hogy bízzunk benne. Ő az akinek a vállán ki sírhatjuk magunkat, mert megért minket. Ő az akihez mindig fordulhatunk, minden nehézségünkben.

Ki lehet az aki gyermekét adja áldozatul értünk? Csak az Isten.

Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.
János 10:10 

Ezt mondta Jézus, mert az Atya tervében ez volt. Hűséges hozzánk nem hitszegő.

Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő meg nem tagadja magát.
2 Timótheus 2:13,


Május 4. Szerda,

Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket.
Példabeszédek 15:15,
 
Ennek az igének a párja.
 
Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni?
Példabeszédek 18:14,
 
El lehet-e hordozni amikor anyák, apák bántják gyermekeiket és fájdalmat okoznak nekik?
El lehet-e hordozni amikor kihasználnak embereket akik csak tartozni akarnak valakihez és szeretetre vágnak?(prostitúció)
Amikor gyermeket várnak és nem az a nemű született meg amit szerettek volna, ezért nem szeretik, vagy össze hasonlítják egy másik gyermekkel és mindig kritizálják?
Ezek szellemi árvák, megsebzettek, magányosok, összezavarodottak és kirekesztettek.
A sebzettség börtönéből csak egy kivezető út van, a megbocsátás. Akik megteszik, azok megszabadulnak.
Isten Atyai szíve az, ami meg tud változtatni minket. Ő tud meggyógyítani és helyre állítani az életünkben minden hibás döntést. 
Meg kell vizsgálnunk hol kaptunk sebeket, azután azt, hogyan akadályozta meg a seb hordozása azt, hogy az Atya gyógyító szeretete kiáradjon az életünkben.
 
Forrás: Isten Atyai szíve: FlOLYD  McCLUNG

 


Május 3. Kedd,

A vidám szív a legjobb orvosság.
Példabeszédek 17:22,

A tudósok bebizonyították, hogy a nevetés egy öröm forrás a testnek. Azok akik sokat nevetnek, vagyis jókedvűek tovább élnek. Jézus a szeretetről beszélt tanítványainak miközben ezt mondta:

Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen.
János 15:11,

Isten szeretetében járunk kelünk, az a szeretet adja örömünket is. Jézus felhívja figyelmünket , hogy vidámnak szeretne minket látni. Minden okunk meg is van rá. Megváltottak vagyunk szeretett gyermekek. Jézus az örömadó. Amikor dicsérjük őt, akkor is örömmel tesszük, hiszen részesei vagyunk az Ő egész lényével, hiszen bennünk lakozik.

Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!
Nehémiás 8:10,

Az üzemanyag az öröm, forrása az Úr.

 


Május 2. Hétfő,

Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan.
Példabeszédek 30:27,

A sáskáktól nagyon féltek a régi időkben, de még most is azokon a területeken ahol előfordulnak. 
A sáskák, bátrak, erőszakosak, nem adják fel, amit akarnak azt elérik. Képesek egy egész várost tönkre tenni. Csapatban dolgoznak, van hozzá sütnivalójuk. Míg mi emberek mindent magunk akarunk megtenni. Be kell látnunk, hogy ha összefogunk akkor sokkal hathatósabb minden munkánk, imáink, szolgálataink. Egymást kiegészítve, segítve, jobban megy minden.

Nem véletlen mondta az Úr, hogy: Ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám.
Máté 18:19,


Május 1. Vasárnap,

Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket.
Példabeszédek 30:25,

Vajon a bibliában miért szerepelnek az állatok? Azért, hogy tanuljunk tőlük. A hangyák szorgosak, gondolnak a jövőjükre a szűkös időkre, nem a nyári élvezeteket hajhásszák. 

Képes arra, hogy magánál nagyobb ügyet szolgáljon, saját test súlyánál nagyobbat tud elhordozni.
Nem mondja azt; ez túl nehéz nekem, ő megpróbálja, van hite abban, hogy el tudja vinni.
Ha példának gondoljuk a hangyák életét, higgyük el, hogy minden terhet el tudunk mi is hordozni!

Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.
Efezus 3:20, 


 

Á P R I L I S 

 Április

 

Április 30. Szombat,

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtmény az: a régi elmúlt, és
íme:új jött létre.
2 Korinthus 5:17,

De mit látunk, a régi énünk mindig felül kerekedik. Azok akik a világi életükben tisztelet tudóak, odaszánók, hűségesek,megértőek voltak, még jobban azok lesznek az Úrnak. De akik ennek az ellenkezői, sajnos ezt a rossz tulajdonságot cipelik, vonszolják maguk után. Nem jut eszükbe ez az ige.
Pedig a változás nem csupán az, hogy: meg vagyok váltva, megbocsáttattak bűneim, kérhetek bármit a jó Atyámtól,......
Az ige így folytatódik:

Mindez pedig Istentől van ,aki megbékéltetett minket önmagával
Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
2 Korinthus 5:18,

A békéltetés szolgálat nemcsak arra vonatkozik, hogy másoknak elnézzük a hibáit, hanem felfogjuk, hogy a mi hibáinkat is elnézi az Úr, de ki kell abból jönnünk, akarnunk kell megszabadulni abból. Kérni kell Jézust a szabadítót, hogy szabadok legyünk a világban hordozott hibáinktól.
Önismeret is kell hozzá, és a Szent Szellem figyelmeztetését el kell fogadnunk. 

 


Április 29. Péntek,

Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele...
4 Mózes 13:30,

Ez a mondat egy prófécia volt amit Káleb ki is mondott bátran. Ez a mondat építő, bátorító és vigasztaló volt. A nagy vándorlás után, végre megpihenni vágyott a nép.
Ha valaki beszédében csak ilyeneket szól az igei. Az az ember áldott lesz. Káleb az is volt. Egy győzelmes életet élt, nyolcvan öt éves korában még kért a felosztott földből, mert ugyan olyan erőnek örvendett mint amikor fiatalabb volt. Amikor mások problémákat láttak, ő a lehetőségeket látta. Idős korában is vágyott a feladatok megoldására, ami által tartotta a kortalanságot.

Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét
azoknak ,akik tiszta szívből keresik.
2 Krónika 16:9,

Sok bizonysága van az igaznak, annak aki Istenben bizik, annak aki keresi az Ő útmutatásait. Istennek dicsőségére élhetünk ha ilyenek vagyunk, mert Ő ebben gyönyörködik. 


 Április 28. Csütörtök,

"A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor
megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,
velem tettétek meg".
Máté 25:40,

Soha nem tudhatjuk mikor akadunk össze egy angyallal akit az Atya tesz elénk, legyen az koldus, vagy hajléktalan. Tesztel minket az Úr, hogy vajon van-e szánó szívünk.
Amikor betegeket látogatunk, akkor is az Úrnak szolgálunk. De bármilyen szolgálatra hívnak testvéreink, mindig az úrnak szolgálunk.
Hálád adva Istenünknek aki teremtette a földet és a rajta levőket. És kegyelméből, szeretetéből fakadóan a jó tervét megvalósította, hogy Fiát adta áldozatul értünk.
Hálát adva Jézusnak, hogy értünk gyarló emberekért vállalta a megalázást, fájdalmat, halált, hogy mi élhessünk.
Dicsőség a Mindenhatónak és a Megváltó Krisztusnak.


Április 27. Szerda,

"Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva: csak a szabadság nehogy 
  ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.
  Galata 5:3,

Ez a buzdítás minden hívő embernek szól. "szeretetben szolgáljatok egymásnak" Krisztushoz kell hasonlítanunk, és ha olvassuk az evangéliumot akkor láthatjuk, hogy ő szinte mást se csinált mint szolgált mások felé. Ha rá akarunk hasonlítani akkor szolgálnunk kell, méghozzá szeretetben. 
De úgy tűnik ezt a felismerést nem sokan ismerik. Mert még ha kérjük akkor is nehezen kapunk rá igenlő választ.
Sok mindenben kell változni ahhoz, hogy keresztényeknek mondjuk magunkat, vagyis Krisztusiaknak.

" Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, 
   leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben".
   Galata 6: 10,


Április 26. Kedd,

Segítségért kiáltok hozzád, de nem válaszolsz.
Eléd állok, de te csak figyelsz engem.
Jób 30:20,

Sokan átéltük ezeket a dolgokat. Isten egy szuverén Úr, aki azt tesz amit jónak lát. Van úgy hogy valaki által, illetve a tanítások által válaszol. Van, hogy kinyitjuk a Bibliát és egy igén keresztül ad választ. Van úgy, hogy gondolatainkat igyekszik befolyásolni. De van úgy,hogy hallgat és csak később jövünk rá mi is volt a célja.
Amikor nem halljuk hangját akkor sincs távol tőlünk. Meg kell tanulnunk elcsendesedni és rá figyelni mert az a bensőséges kapcsolat az ami által jön a válasz.
Próbára teszi olykor az Úr a hitünket. Ő csak figyeli meddig jutottunk el hitben, bölcsességben, tanulásban. Figyeli bízunk-e benne.


Április 25. Hétfő,

Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát.
Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval.
Mert mindenki a maga terhét hordozza.
Galata 6:2-5,

Amikor megtértünk kiskorúak voltunk. Tanulnunk kellett a hívő életnek minden buktatóit, nehézségeit. Imádkoztak értünk és nekünk ez jó volt.
Azután teltek az idők és mi is imádkoztunk másokért, rájöttünk, hogyha szolgálunk mások felé mi magunk is gyógyulunk sok mindenből.
Sokan csak kapni akarnak és ugyanabban benne maradnak. Ez nem tetsző a jó Atyánknak, ki kell lépni ebből az állapotból.
Azután van olyan testvér aki segíteni szeretne, tanácsokkal lát el, de nem hiteles ,mert a saját problémájából sem tud győztesen kijönni.
Hogyan hallgathatunk akkor rá? Kérjük Isten bölcsességét, Jézus segítségét, hogy mindenben, mindenkor meg tudjunk állni, tudjunk szolgálni mások felé és megéljük azt amit tanácsolunk. Aki magot tud adni másoknak, az kenyeret ad, amiből azután táplálkozni lehet és életet ment vele.


Április 24. Vasárnap,

Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg
ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától.
Róma 3:13,

Buzdítani sokszor és sokféle képen lehet. Akik ellankadtak, vagy megsértődtek, esetleg valami csalódást értek meg, buzdítani kell őket,hogy fel tudjanak hitben állni.
A dicsőítés elején, vagy az adakozásnál szintén jól jön az igei buzdítás.
De ha valaki szülő és esetleg fogyatékos gyermeke van, a dicséret mindig egy erőt adó, bátorító hozzáállás, hogy értékelje magát a gyermek. Vagy a nehezen tanuló diákot, ha kellőképpen buzdítjuk, erőre kap, mint a versenyló.
Vagy gondoljunk a színházakban felhangzott tapsokra, milyen fontos az a színészeknek. Nélküle nem is képzelhető el egy előadás, dopping az a következő műsorra.
Vagy a pásztoraink tanítását is lehet megdicsérni, hogy érezzék a fontosságát, hogy lelkesen tudjanak szolgálni felénk.
Ha valakit felkérünk szolgálatra, és utána megdicsérjük, megköszönjük munkáját, bizonyára máskor is szívesen fogja megtenni.
Ne fogjuk vissza magunkat, hanem szóljuk a dicséretet, buzdítást.


Április 23. Szombat,

Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot
minden teremtménynek.
Márk 16:15,

Az evangélium maga a Krisztus, őt kell hirdetnünk, mert Ő az aki vonzza az embereket.

Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.
János 12:32,

Amikor beszélünk a Megváltónkról, érezni kell az embereknek mennyire szeretjük az Úr Jézust. Ahogy bemutatjuk Őt, elfogja végezni az emberekben a munkát.

Menjetek el szerte az egész  világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Márk 16:15,

 


Április 22. Péntek,

Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem.
Zsoltárok 49,

De tudjuk-e, hogy éppen az én számomra mi Isten akarata. Minden embernek más az élete, az édesanyák fontos feladata a család kiszolgálása a háztartás megszervezése és a szeretet kimutatása, hogy a család egy egységben legyen. A feleség dolga segíteni férjét mindenben. A pásztorok dolga ,hogy Isten szerint pásztoroljanak. És
sorolhatnám tovább.
Soha ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz, hiszen Isten tudja miben szeretne minket munkálkodva látni. Bár gyermekei ima élete a szivügye a mi jó Atyánknak.
Keressük vele a kapcsolatot és Ő terelgetni fog Szellemével minket.


Április 21. Csütörtök,

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem!
A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsoltárok 143:10,

Isten akaratát keresni a legbölcsebb dolog a világon. Mert ha tudjuk az életünk célját, akkor tudjuk a legjobbat kihozni magunkból. 
Isten arcát kereste Mózes is, mert számára az volt a legfontosabb, hogy beteljesítse a jó Atya tervét. Mert egy fontos céllal vagyunk teremtve; hogy  Istennel egy közös cél érdekében munkálkodjunk. Ezért áldozta
fel földi életét Krisztus.


Április 20. Szerda,

A nyelv szelídsége életnek fája: az abban való hamisság pedig a
léleknek gyötrelme.
Példabeszédek 15:4,

Salamon bölcsessége tényleg az Úrtól volt, mert nagy igazságokat mondott. Érdemes rajta elgondolkodnunk. A büszkeséget le tudjuk küzdeni, mert abból ered minden rossz. De amikor a fülünk meghall valami olyan dolgot amivel megbántanak minket, akkor a büszkeség előre tülemkedik. No nem azért mert nem tudjuk, hogy mi mennyei
állampolgárok vagyunk és az olyannak tudnia kell, hogy Jézus a mintánk és nem lehetünk büszkék.
Hanem tudjuk, hogy Isten Szelleme vezet minket és változtat minketolyanná mint Jézus volt.
Kegyelem alatt vagyunk és azt a kegyelmet kell gyakorolnunk mások felé is.


Április 19. kedd,

Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és
lesznek ketten egy testé.
Máté 194:5,

A mai szülők vajon miért engedik el a gyermekeiket olyan nehezen. Ez Isten akarata, hogy a gyermekek amikor eljön az idő, önálló életet éljenek. Erre fel kell illetve kellene őket készíteni. De valahogy ez nem igazán sikerül a mai szülőknek. Nem tulajdonosok vagyunk a gyermekeink felett, mert csak kölcsön kaptuk őket Istentől.
Feladatunk, hogy , szeressük és a tőlünk telhető módon jól neveljük őket. Aki bölcsen neveli gyermekeit az a legjobb befektetést tette.
Szeressük őket, adjunk jó tanácsokat nekik, de tegyük hozzá, hogy tégy ahogy jónak látod. Ne essünk önsajnálatba, hanem próbáljunk elfoglaltságot keresni, ha hívők vagyunk ,szolgálatot keresni.
Fedezzük fel a szép kornak a szépségeit, és élvezzük, mert az idők gonoszak és hamar elsuhan az élet.


Április 18. Hétfő,

És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit
az ő akarata szerint, meghallgat minket: és ha tudjuk, hogy meghallgat
minket, akármit kérünk is:: azt is tudjuk , hogy már teljesítette is
kéréseinket, amelyekkel hozzá fordultunk.
1 János 5:14-15,

Az ima egy beszélgetés Istennel. Mi hálát adunk, azután kérünk, vagy kiöntjük szívünket az Úrnak.
Istenünknek mindig van ideje ránk, hiszen ezért teremtette az embert, hogy közössége legyen vele.
Az ígéretei nagyon fontosak számunkra, gondviselését, szeretetét és a hovatartozásunkat mutatja meg.
Igéivel tudunk másoknak bizonyságot tenni, segíteni, vigasztalni.
Legyünk az ő akaratában, élvezzük a vele való kapcsolatot, imádkozzunk magunkért és másokért.


Április 17. vasárnap,

Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké
tart a gyönyörűség jobbodon.
Zsoltárok 16:11,

Dávid átélte Istennel azt a bensőséges kapcsolatot, amit minden hívőnek át kellene élnie. De vajon ismerjük-e Jézust úgy ahogyan, a Biblia hív minket"menyasszony". Mert Ő mint vőlegény, ismer minket és ez természetes is. de mi csak az igén keresztül tudjuk őt megismerni illetve ha több időt töltünk vele.
Amikor vele vagyunk rekesszünk ki minden olyan dolgot ami zavaró, Tv, telefon, gondok, stb.
Koncentráljunk rá, mert minőségi időt kell egymásra szentelnünk. Sok szép ige tanít arra milyen a vőlegénnyel együtt lennünk.

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit.
Zsoltárok 37:4,

A szerelmes pár, is gyönyörködik egymásban, mi is imádjuk az Urat, és azok az emberek akik ezt teljes szívvel teszik, élvezhetik Isten gondviselését.

Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem.
Zsoltárok 42:2,

Szellemben és lelkiekben vágyakozunk Istenhez.

Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem ingadozik a
kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz.
Zsoltárok 40:5,


Április 16. Szombat,

Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen
ösvényen viszem őket.
A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává.
Ezeket a dolgokat véghezviszem, nem mulasztom el.
Ézsaiás 42:16,

Vajon engedjük, hogy Isten vezessen minket? Vajon kérjük tőle ezt a kiváltságot?
Az, hogy melyik úton indulunk el, meghatározza az érkezésünket és az életünk kibontakozását.
Ha beszélünk Istennel, ne lepődjünk meg ha ismeretlen területre visz minket. Bíznunk kell benne, bizalom nélkül nem lehet vele kapcsolatunk.
Isten egy nagyon kreatív, kegyelmes és hűséges Isten,aki nekünk mindig a jót tervezi, álljunk bele a tervébe bátran.


Április 15. Péntek,

A szeretet nem rója fel a rosszat. 1 Korinthus 13:5,

De mi is az a "felróni" szó. Nem feledni azt amivel megbántottak. Tárolni gondolatainkban, hogy majd elő vesszük alkalmas időben. Vissza vágni mikor nem is számit rá az illető. Valójában bosszút állni miden sérelemért.
Ugye ismerősek ezek a gondolatok. Megtértünk belőle, dicsőség Jézusnak, mert utat készített ahhoz, hogy változzunk és Isten kegyelmével tovább tudjunk lépni. Kegyelem alatt vagyunk, és ha mégis megbántanak , tudunk megbocsájtani.


Április 14. Csütörtök,

Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek: ne esztelenül, hanem bölcsen,
kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne
legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.
Efezus 5:15-17,

A gyermekkor hamar  elillan, azután jönnek a felnőtté válás boldog pillanatai. Minden gyermek erre vágyik, önállóságra. De amikor jönnek a házasságból a gyermekek, megkezdődik a felelős élet, nincs pihenés, csak sok munka. 
Kell a bölcsesség hogyan éljük az életet,hogy a gyermekeink olyanná váljanak, hogy ne keljen szégyenkeznünk. De hogyan tesszük ezt, az csak később lesz nyilvánvalóvá. Az idők gonoszak, hamar elmúlnak.
Az igazi bölcs ember , Istennek tetsző életet kell, hogy éljen. Mert az Úrral való közösség mutatja meg az utat arra az életre ami , által megértjük mi az Úr akarata.
Amikor pedig nyugdíjas éveinket éljük, és boldogan tekintünk vissza,látva, hogy gyermekeink élete egy gyümölcsöző élet, akkor, megnyugodhatunk és Istennek kegyelmére és oltalmára bízhatjuk őket.
Még akkor is amikor nincsenek megtérve, hiszen el vannak különítve Isten számára.


Április 13. Szerda,

Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy: Csodálatosak
alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.
Zsoltárok 139:14,

A lelkünk jól tudja ezt, mi is mondhatnánk. Hiszen minden élet, minden teremtés egy csoda. Azok akik magukkal elégedetlenek, nem betegek, csak hiúak és mást szeretnének. Bele sem gondoltak, mennyi ember küzd betegségből kifolyólag problémákkal. Vakság, süketség, némaság, vagy végtag vesztés, de sorolhatnám a többi betegségeket. Sérült emberek közé kellene menniük, hogy észre vegyék milyen gazdagok. Nem futószalagról kerültek le, hanem egyediek, nincs még egy olyan mint ők.
Nem azért teremtette Isten őket, hogy másokra jó benyomást keltsenek, hanem azért,hogy Isten céljaira legyenek rendelve. Mert Isten mindenkit egy cél érdekében küldött a világra, csak kérdés,hogy be állunk-e ebbe a rendbe.
Ha mindenki a helyén volna, azt hiszem semmi probléma nem lenne a világon.


Április 13. Szerda,

Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült
cserépedények között!
Ézsaiás 45:9,

A mi jó Atyánk teremtményei vagyunk. Elégedettnek kell lennünk a külsőnkkel, mert ha nem azt tesszük akkor megkritizáljuk alkotónkat.
Arról nem is beszélve, hogy vannak akik be avatkoznak műtéttel, és más dolgokkal. Természetesen lehet szépíteni, kihangsúlyozni dolgokat,ízlésesen öltözni, sminkelni, hogy csinosak legyünk. De mindig megmaradva olyannak aminek alkotott minket az Úr. Mindennapi cserépedénynek, nem kirakatba való cifraságnak. Értékünket nem kinézetünk adja, hanem az ami belülről fakad a szívünk állapotából.

 


Április 10. Vasárnap,

Mindannyian ismerjük a 10 szűz történetét.

Ötük balga volt és ötük eszes. Az öt balga, mikor vette a lámpását,
nem vitt magával olajat: az öt eszes azonban lámpásukkal együtt olajat
is vitt edényükben.
Máté 25:2-5,

Abban az időben, csak úgy lehetett elmenni egy esküvőre ha volt lámpása valakinek.
Arra tanít minket az ige, hogy másokra támaszkodni nagy balgaságot jelent, mert bizonytalan a kimenetele.
Az utolsó pillanatig várni, amikor fontos dologról van szó, szintén butaság. Istentől lehet kérni a bölcsességet ha úgy érzi valaki, hogy nincs neki. A tervezés mindig egy bölcs dolog, és megfontolt észjárásra utal.
Jézus jó tanáccsal lát el minket, hogyan legyünk mindig résen az üdvösségünk terén. Mert hiába hisszük, hogy semmi veszély nem fenyeget minket az üdvösségünk terén, de ha langyosakká válunk, vagy le térünk Isten útjáról, meglepetés érhet minket.

Éberen vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát 
nem tudjátok (melyen az Ember Fia eljön).
Máté 25:13,

 


 

Április 9. Szombat,

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött,...
Jób 19:25,

 

Amikor ilyen magabiztosan tudjuk kimondani az embereknek, hogy "tudom az én megváltóm él," akkor felkiáltó jel a mi mondatunk a világ kérdéseire. Mert a világ kérdez, de sokszor olyan kérdéseket tesz fel amire alig tudunk válaszolni.

De akik határozottan állítanak valamit, azoknak van megtapasztalásuk, bizonyságuk, amivel tudnak érvelni.
A Szent Szellem pedig segíti a beszédünket, hogy azt szóljuk ami Istennek kedves.
Jóbnak a hitvallása legyen a mienk is, merjük felvállalni Mesterünket, Megváltónkat, Jézust.

 


Április 8. Péntek, 

Szüntelenül imádkozzatok.
Thessalonika 5:17,

 

Vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy Istenünk elégedett legyen velünk. Úgy gondolom, nem az ima hossza számít, hanem az, hogy amit az Úr a szívünkre helyezett, azt mindig hozzuk Isten elé. Fontos, hogy Istennel folyamatosan kapcsolatban legyünk. Lehet imádkozni, reggel, délben, este, csak erre koncentrálva, vagy munka közben. Lehet hosszan vagy röviden, hiszen nem vagyunk egyformák. Lehet egyedül, vagy többen, esetleg csoportosan.
A mi jó Atyánk és Jézus mindig nyitott arra, hogy velünk töltsön időt. Mindig örülnek annak ha másokért imádkozunk.
Tulajdon képen egy beszélgetésre hívjuk meg őket,és bízunk abban, hogy ők lesznek azok akik segítenek nekünk megoldani a problémáinkat.
De az ige lényege az, hogy a gonosz mindig résen van, tehát mi is legyünk résen az imáinkkal, mert az a védelmünk.

 


Április 7. Csütörtök,

És ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól,
mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség , mindörökké. 
Ámen.

Máté 6:13,

Isten arra tanít minket, hogy kérjük a védelmet tőle. Mert a Sátánnak 
nagy az ereje és nagyon gonosz.De imádságaink által vissza tudjuk szorítani.

Isten a felsőbbrendűségre hívta fel figyelmünket amikor kijelenti, hogy Övé a" hatalom és a dicsőség". Jól tesszük ha mindennap átadjuk az irányítást az Úrnak az életünk felett.

 


Április 6. Szerda,

És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk az
ellenünk vétkezőknek:
Máté 6:12,

El kell engednünk az adóságot amiket a szívünkbe hordozunk. A meg nem bocsátás gátja annak, hogy az életem kegyelem alatt legyen. Hiszen a kegyelem egy meg nem érdemelt jutalom. Ahhoz, hogy Isten Királysága és
dicsősége kiáradjon én nem lehetek gátja.
Istenünk viszonyulása hozzánk olyan, hogy állandóan megbocsájt nem tud más lenni csak kegyelmes, nem csúfolhatjuk meg avval, hogy nem változunk.

 


Április 5. Kedd,

A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Máté 6:11,

Jézus arra tanít, hogy isten egy gondoskodó Úr, akitől lehet kérni, ha szükségünk van rá. Ha pedig bőségben élünk, ne feledjük, hogy hálával tartozunk Istennek.
"De nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."
Némelyik ige olyan mint a kenyér, táplál minket. Mindkettőre szükségünk van.

Jelentsük ki: Te vagy az én gondoskodóm!


Április 4. hétfő,

Jöjjön el a te országod: legyen meg a te akaratod, mint a mennyben,
úgy a földön is.
Máté 6:10,

Jézus hatalmat adott nekünk sok mindenben, főleg abban, hogy parancsoljunk bizonyos esetekben.
A görögben a" jöjjön el" ez egy parancsolat. Jézus azt mondta,parancsolom nektek, hogy ti is parancsoljátok, jöjjön el a te királyságod a földre. Isten azt akarja, hogy a földi élet is tökéletes legyen és angyalok jelenléte vigyázzon minket. A tökéleteshez hozzá tartozik, hogy mi is azok legyünk.
Emlékezzünk csak az ékes kapunál, nem imádkoztak, hanem parancsoltak a koldusnak.
"Aranyam és ezüstöm nincsen, de amim van azt adjuk néked, kelj fel és járj".


Április 3. Vasárnap,

Máté már hozzá tette,hogy...

És mikor imádkoztok, ne legyetek szószaporítók, mint a pogányok. Ezek
azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgatást. Ne legyetek hát
hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még
mielőtt kérnétek. Ti azért így imádkozzatok:

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved:
Máté 6:7-9,

Amikor arra gondolunk, hogy a mennyben van a mi jó atyánk, akkor elismerjük  a tekintélyét. Hiszen Ő Úr mindenek fölött, Égen, földön és a föld alatt.
Úr a gondolataink fölött is, hiszen a szívünket is ismeri, mi van benne, a gondolatainkat is ismeri. Ezért mondta az Úr Jézus-tudja mire van szükségünk. Napkelettől napnyugtáig, dicsértessék az Ő neve.
Amikor dicsérjük őt tiszta szívből, akkor  az ő dicsősége leszáll közénk, és cselekvő lesz, nem kell nekünk semmit tenni történnek a dolgok, a csodák, gyógyulások, látások, prófétálás stb.

 


Április 2. Szombat,  

Uram taníts minket imádkozni.  Lukács 11:1,

 

Jézus elmondta azt ami mindennél fontosabb az életünkben. Semmi fölösleges nem volt benne, semmi fecsegés, semmi hatás vadász beszéd. 

Mi Atyánk,szenteltessék meg a te neved. Lukács 11:2,

Tanít minket arra, hogy Isten olyan mint egy jó Atya, akinél biztonságban vagyunk, egy személyes megszólítás.
Abban az időben a zsidók féltek az Istentől, meg sem merték szólítani a jó Atyát, Ábrahám volt az Istenük. Jézus kijelentette, hogy az Atya egy szerető szívű Isten, aki közel van hozzánk, és kapcsolatba szeretne lenni velünk.

 


Április 1. Péntek,

És hangosan kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünktől van, aki a
királyi székben ül és a báránytól!
Jelenések 7:10,

A mennyben ezt fogjuk hallani, de sok mást is ami Isten dicsőségét emeli szüntelen. És ez így van, Az üdvösség szerzője, Jézus, aki a királyi székben ül Jézus, akié az áldás és tisztesség Jézus, akié a hatalom Jézus. Aki a
veséket és a szíveket vizsgálja Jézus. Ő a mindenható, a gyógyító, a szabadító Úr. 


1. negyedév  Január - Február -  Március

M Á R C I U S 

MÁRCIUS

 

 Március 31. Csütörtök,

Aki győz, azzal megosztom trónomat, amint én is győztem, s Atyám is
megosztotta velem az Ő királyi székét.
Akinek van füle, hallja meg,  mit mond a Lélek a gyülekezetnek.
Jelenések 3:21-22,

Akik megtérnek és megmaradnak az Úr útján, szolgálják őt, azok mind győztesek. És ez egy ígéret, ott fogunk állni Jézus trónja mellet a közelében. Csodálatos ezzel együtt élnünk. Minden ígéret egy bátorítás, egy remény, hogy az elköltözés ebből a világból egy győztes élet lesz.


Március 30. Szerda,

Akiket szeretek,megfeddem és megfenyítem, légy tehát buzgóságos azért,

és térj meg.
Nézd, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én
szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá és vele vacsorálok, és ő
énvelem.

Jelenések 3:19-20,

Evvel az igével szoktam vigasztalni azokat akik bajban vannak. De most, hogy olvasom más felismerésre jutottam. Sok ember úgy tér meg,hogy családtagja már megtért ember, de ő makacs. Látja ugyan a jó gyümölcsöket, de nem tér meg büszkeségből,mert nem akarja beismerni, hogy a másik jól döntött és igaza volt. De Isten őt is szereti, még

egy plusz igazság is ott van, megvan szentelve, a másik által. El van különítve Isten számára, bár az idő az Úrnál van. Isten szeretetből megengedi a nehézségeket az életében, mert másként nem mozdulna, de így az Úr felemeli, megmenti, mert az Úrhoz kiált.
Az ember jó dolgában ritkán fordul Istenhez, a bölcs ember a kivétek erre. Jézus mindig készen áll,várja a kopogtatásra a hívást, és cselekszik.

 


Március 29. Kedd,

Az Úr Jézus biztosította a tanítványokat, hogy aki hisz benne, azokat jelek követik. ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, nem árt nekik a kígyó mérge, ha halálosat isznak semmiképpen sem árt nekik.

Ha betegekre teszik kezeiket azok meggyógyulnak. Ezek ígérete, és hinnünk kell, hogy ezt meg kaptuk és fel vagyunk jogosítva a használatára. Hiszen m is tanítványok vagyunk.

Az Úr Jézus pedig azután, hogy szólott nekik, felment a mennybe és az
Isten jobbjára ült.
A tanítványok pedig elmentek, és mindenütt hirdették az igét. Az Úr
együtt munkálkodott velük, és az igét megerősítette azokkal a
csodákkal, amelyek követték.
Márk 16:19-20,

Ezt tegyük, hirdessük az örömhírt és ma is velünk munkálkodik az Úr, jelekkel és csodákkal. Mert mindig velünk van és lesz a világ végezetéig.

 


Március 28. Hétfő,

Kevesen tudják, hogy Jézus nem mindjárt ment fel az Atyához, hanem megjelent a tanítványoknak és még erősítette őket.  Először az asszonyoknak jelent meg, Magdalai Máriának, majd még kettőnek más alakban. Hogy miért arra több válasz is van de valójában ezt csak ő tudta. Talán mert a nők tudnak jobban lelkesedni, jobban megérinti őket a szellemvilág, és mint hír közlők is jobban funkcionálnak. Sajnos a hírt nem igazán hitték el, hogy Jézus él.

Végül megjelent magának a tizenegynek, mikor épp az asztalnál ültek ,
és szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem
hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után.
És így szólt hozzájuk: menjetek el széles e világra, hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek.
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül: aki pedig nem hisz, elkárhozik.
Márk 16: 14-16,

Vajon a tanítványok miért kételkedtek, hiszen valóságosan velük volt a Megváltó, eredetileg az ember ilyen kételkedő szívű. Azt se mondhatták, hisszük ha látjuk. Talán ez is a kegyelem része, hogy Jézus tudja milyen az emberi természet, hiszen saját bőrén tapasztalta meg. Ezért olyan türelmes az emberekkel, és szeretetét kiárasztva,
kivárja a megfelelő pillanatot mikor szólítja meg az embert.

 


Március 27. Vasárnap,

Feltámadt!

 

Vasárnap az asszonyok finom és drága kenetet vittek a sírhoz, hogy megkenjék Jézust. De egy angyal volt ott aki ezt mondta nekik.

Ne féljetek ! A Názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek:
feltámadott, nincsen itt. Íme a hely, ahová őt helyezték.
Márk 16:6,

Az asszonyok magukon kívül voltak a rémülettől. Az öröm helyett megrémültek. Teljesen normális reakció volt ez tőlük. 
Mi is ezt tennénk? 
Jézus megjelent némelyeknek, és velük volt egy ideig, és velünk ugyan így jelen van, amikor imádkozunk, egységben vagyunk egymással.
Gondoljunk rá, hogy mellettünk áll és segíti kéréseinket, amikor imádkozunk.


Március 26. Szombat,

A mi Megváltónk, szombaton sem pihent, lélekben elment arra a helyre amit Seolnak hívunk, és az ott nyugvó lelkeknek prédikált, hogy megtérve megmeneküljenek.

E Lélek által el is ment, és prédikált a tömlöcben levő lelkeknek,
akik egyszer engedetlenek voltak,mikor az Isten béketűrése várt.
Noé napjaiban  bárka készítésekor, amelyben kevés, mindössze nyolc
lélek menekült meg víz által.
1 Péter 3:19,20,

Jézus szíve nem tud más lenni mint kegyelmet osztogatni, megnyerni az embereket  az üdvösségre. Nem pazarolta a földi életét. Szíve telve volt és van szeretettel.


Március 25. péntek,

A mi Megváltónk keresztre feszítésére emlékezünk. Arra az áldozatra, amit értünk tett a mi Urunk. Tudta, hogy mit vállalt, tudta milyen nehéz és fájdalmas lesz, de azt is tudta, hogy a szeretetét mutatja ki általa. Mert evvel az áldozattal van nekünk üdvösségünk akik elfogadtuk őt.

Levetkőztették és  bíbor palástot adtak rá. Majd tövisből koronát
fontak  és a fejébe nyomták, jobb kezébe nádszálat adtak. és térdet
hajtva csúfolták őt,ezt mondogatva:Üdvözlégy zsidók királya!
Majd leköpdösték, fogták a nádszáljogart és a fejéhez verték.
Máté 27: 28-30,

A megalázás és gúnyolás volt a kezdet.

Mintegy hat óra volt, amikor sötétség borult az egész földre, egészen
kilenc óráig. És elhomályosodott a nap, és a templom kárpitja középen
kettéhasadt. ekkor Jézus hangos szóval kiáltva ezt mondta: Atyám, a te
kezedbe teszem le az én lelkemet. E szavak után kiszenvedett.
Lukács 23: 44-46,

 


Március 24. Csütörtök,

A laodiceiai Gyülekezetnek szóló, üzenet:

Tudom a te cselekedetedet, hogy sem hideg, sem hév, bár hideg volnál, vagy hév.
Így, mivel langymeleg vagy, sem hideg, sem hév: kiköplek a számból.
Jelenések 3:15-16,

A mi Urunk azt szereti, ha hevesek vagyunk az ő imádatában, buzgók vagyunk a szolgálatunkban, ha az evangéliumot úgy hirdetjük, hogy az tüzes legyen.

A hideg embert fel lehet villanyozni, tűzbe lehet hozni, Jézusnak nem lehetetlen, de a langyos embert nem, mert azt semmi nem érdekli. Egy érdektelen emberrel nem lehet mit kezdeni.

Ebben a városban a zsidók többségben éltek, és jól bántak a pénzzel. A gazdagság meg mérgezte az életüket. Nem foglalkoztak Jézussal, nem fogadták el.

Más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely már vettetett, ez
pedig a Jézus Krisztus.
1 Korinthus 3:11,

 


Március 23. Szerda

 

7. "A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: 8. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. 
Jelenések 3:7-8,

A gyülekezet lehet hogy nem erős, lehet hogy nem mega gyülekezetet, de ami fontos, hogy hűséges maradt a kevésen is Istenhez.
Jézus bátorítja a gyülekezetet, és elismeri a hűséget és kitartást, az élet koronájának ígéretével.
Ezt pedig minden olyan közösség megkapja amely hű marad Istenhez. És Isten országának fontos oszlopa lesz.

10. Mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. 11. Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat. 12. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. 
Jelenések 3:10-12

 (bacsipista)


Március 22. Kedd,

4. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. 5. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én Atyám előtt és angyalai előtt. 6. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!"  Jelenések 3:4-6, 

Mindazoknak akik megőrizték tisztaságukat,  nem szennyezték be a ruhájukat, azok magukra ölthetik a szentség ruháját, öröm és bekesség lesz a jutalmuk.  Fájdalmas küzdelmüket a a megpróbáltatásokkal szemben Jézus békessége fogja betölteni.

Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába...

  (bacsipista)


Március 21. Hétfő

1. "A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van: Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. 2. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. 3. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. 
Jelenések 3:1-3,

Jézus nem kendő.zi a szavait. Nyiltan rámutat arra,, hogy a gyülekezet csak látszólag él, de a háttérben már az elmúlás kísért. Beengedték a bűnt az életükbe. „Mert a bűn zsoldja a halál”(Róm 6,23) A gyülekezet már nem Jézus tanitása szerint él. Figyelmezteti őket Jézus, ezzel ad nekik egy esélyt.
Úgy, mint minket a Szenlélek amikor letérünk Isten útjáról. Ha meghalljuk a hangot és visszafordulunk a bűn útjáról még van kegyelem. De ha megkeményedik a sziv, akkor nincs vissza út.

 (bacsipista)


Március 20. Vasárnap,

A tiatriai gyülekezet következett.

Tudom  te dolgaidat, szeretetedet, hitedet, szolgálatodat és
állhatatosságodat, és hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az
elsőknél. de azért van panaszom ellened, mert eltűröd azt az asszonyt,
Jezabelt, aki magát prófétának mondja, és tanításával arra csábítja az
én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és egyenek a bálványáldozati
húsokból.
Jelenések 2:19,20,

Jézus mindent tud, mindent lát, "a vesék és szívek vizsgálója".  Nincs rejtve előtte semmi.Ebben a gyülekezetben  élt Jezabel és Lídia is.

Jezabel bálványimádás és varázslás kultuszt teremtett. Lídia viszont egy istenfélő asszony volt aki egész háza népével megkeresztelkedett.
Pont mint a mai gyülekezetekben. Voltak engedelmes és Istenfélő emberek és voltak akik az egységet rombolták.

Nem vetek rátok más terhet, csak azt, hogy tartsátok meg, ami nálatok

van, amíg eljövök. És annak aki győz, és mindvégig cselekszi az én
akaratomat, hatalmat adok majd a pogányokon,..
Jelenések 2:24-26,


Március 19. Szombat,

Minden gyülekezetnek van angyala. De vajon mi a dolga? Mert minden gyülekezetnek a felszólítása ezzel kezdődik.

A pergamoni gyülekezet angyalának  írd meg: Ezt mondja az, aki a
kétélű, kifent kardot tartja:
Tudom hol lakol: ahol a Sátán királyi széke van. És a belém vetett
hitet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű tanúmnak napjaiban sem,
akit megöltek nálatok a Sátán lakóhelyén.
Jelenések 2:12,13,

Jézus panasza: Bálám követők voltak a gyülekezetben, és hamis tanítókat is követtek.

Térj meg azért, mert ha nem, hamarosan ellened megyek, és harcba
szállok azok ellen igém kardjával.
Akinek van füle, hallja meg mit mond a Lélek a gyülekezetnek! 
A győzedelmesnek  enni adok az elrejtett mannából, és adok neki fehér
kövecskét, és a kövecskén új név van felírva, amelyet senki sem ismer,
csak az, aki kapja.
Jelenések 2:16-17,

Pergamon egy érdekes város volt. Nagyon gazdag volt, foglalkozott a tudománnyal, ott állították elő a pergament, a gyógyászatnak templomot állítottak és a tudósokat dicsőítették. Szellemi paráznaság jellemezte őket, egy eltorzul egyház jött létre.


Március 18. Péntek,

Légy hű mindhalálig, és néked adom az élet koronáját.
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezetnek! 
Aki győz, annak nem árt a második halál.
Jelenések 2:10-11,

A szmirnai gyülekezet olyan helyen volt ahol pogány templomok voltak,de a keresztények hűségesek voltak . Sokan mártírhalált haltak a hitükért. A farizeusok is  üldözték őket. Szegények voltak de hűségesek. Jézus látta ezt és ezt az üzenetet rejtette igéjébe. 
A ma emberének is szól, hogy az igaz ember hűséges Istenéhez és gyülekezetéhez, ha az az igazság útján halad.


Március 17. Csütörtök,
Jézus megítélte a hét gyülekezet cselekedeteit.

És hűséges vagy, terhet hordoztál az én nevemért, és nem fáradtál el.
De azért van panaszom ellened: az, hogy első szereteted elhagytad.
Emlékezzél meg azért, honnan estél le! Térj meg, és cselekedd azt,
amit elébb: mert ha nem, eljövök hozzád, és ha meg nem térsz,
gyertyatartódat kimozdítom a helyéből.
Jelenések 2:3-5,

Az efézusi gyülekezetnek mondta Jézus: ez a gyülekezet egy olyan városban volt ahol bálványimádás folyt és orgiákat tartottak, tévtanítók voltak a városban (nikolaiták).
Jézus féltette az ő híveit ezektől a cselekedetektől, meg ne fertőződjenek. Talán már hajlottak is arra, hogy meginogjanak.

Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek: 
A győzelmeseknek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van.
Jelenések 2:7

 


Március 16, Szerda,

Bizonyára sokan elgondolkodtunk rajta, Milyen lehet az Atya, hogy nézhet ki. Sok mindent mondott Jézus. "Én és az Atya egyek vagyunk".
Vagyis olyannak képzelem el a mi jó Atyánkat mint Jézus, de még ez is benne van a bibliában.

János látta Jézust akkor, mikor elragadta az égbe.

Megfordultam, hogy lássam, ki beszél velem? Megfordulva hét arany
gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az Emberfiához
hasonlót, hosszú főpapi öltözetben, mellén aranyövvel.
Feje és haja fehér, mint a hófehér gyapjú, és szeme, mint a tűzláng:
lába hasonló volt a kemencében izzó aranyfényű érchez, hangja olyan
mint a tűzláng: lába hasonló volt a kemencében izzó aranyfényű érchez,
hangja olyan mint a nagy vizek zúgása.
Jelenések könyve 1:12-15,

És szájából kétélű, kifent kard jött ki: és arca olyan volt, mint a
nap, mikor teljes erejében fénylik.
Jelenések 1:16,

Félelmetes és erőt sugárzó. Dicsősége belülről sugárzott kifelé, ember ezt nem élhetné túl, ezen a földön.
Ezt csak megdicsőült testben láthatjuk meg. Az Atya és Jézus egyek, vagyis a mennyben evvel fogunk találkozni.
Hol az emberi megjelenésű Jézus fog velünk beszélgetni, hol pedig a megközelíthetetlen Atyával fogunk kommunikálni.


Március 15. kedd,

Mert azt mondták nektek: Az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik az
ő gonosz kívánságaik szerint járnak, ezek szakadásokat idéznek elő,
érzékiek, nincsen bennük  Szentlélek.
Júdás 1:18-19,

Az utolsó időt sok minden jelzi. Az egységet romboló, kritizáló testvérek is. Sok gyülekezet átéli ezeket, de ne ere nézzünk, hanem az Úr Jézus Krisztusra. Mi akik hűségesek vagyunk ,tegyük a dolgunkat és bízzuk Istenre ,azt ami rá tartozik. Ő majd helyére billenti az egyensúlyt, helyre állít mindent. Hiszen Mindenható, Teremtő Úr Ő.


Március 14. Hétfő,

Mindannak, aki nem marad meg a Krisztus tanításában, hanem azon
túlmegy, nincs Istene. Aki megmarad a tanításban, mind az Atya, mind a
Fiú az övé.
2 János 1:9,

Nekünk Isten gyermekeinek íródott a biblia, de a világnak is szól. De ez az ige inti a hívőket a helyes út megmaradása mellett. Mert az ismeret, és az ige tudása egy felelős életre indít minket.
Tudjuk, mit vállaltunk, milyen nehézségek jönnek, mit kell megharcolnunk, mi a helyes és mi a helytelen. Ha mégis elhagyjuk a parancsolatok megtartását, nem vagyunk méltók arra, hogy isten családjaként éljünk. Kirekesztjük magunkat abból. Ha pedig nem oda tartozunk, csak egy megoldás marad! Az ördög családja. Hát ez nem igazán biztató.

Éljünk felelős életet, Isten segít ebben.


Március 13. Vasárnap,

Tudjuk, hogy mindenki, aki Istentől született, nem vétkezik, hanem ő,
az Isten egyszülöttje megőrzi a gonosztól, és a gonosz nem árthat
neki. Tudjuk, hogy mi az Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz
alatt nyög.
1 János 5:18-19,

Egy védelem alatt vagyunk, Jézus vére alatt. Befedez minket, mert hozzá tartozunk. Úgy mint a jó pásztor. Figyeli a nyáját és mindentől megóvja azt.Terelget minket, a jó irányba, és pásztorol.
A világ pedig szenved és nyög a gonosz igája alatt.


Március 12. Szombat,

Istenben vetett bizalmunk,  reménységünk ad nekünk, erőt, biztonságérzést, örömet, elégedettséget, hálát.

Imádságaink teszik lehetővé, hogy ebben bizonyságunk legyen. Isten mindig bizonyít.

Az iránta való bizalmunk azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata
szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit
kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit
kértünk tőle.
1 János 5:14-15,


Március 11. Péntek,

Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele
nagyobb. Az Isten bizonyságtétele pedig az, hogy bizonyságot tett az ő
Fiáról.
1 János 5:9,

Az Ószövetségben is sok helyen van megprófétálva Jézus. Az Újszövetségben, pedig Isten kijelenti, "Ez az én fiam".
János evangéliuma pedig egynek mondja Jézussal.

Mert hárman tesznek bizonyságot-a mennyben: az Atya, az Ige és a
Szentlélek, és ez a három egy.
És hárman tesznek bizonyságot a földön:- a Lélek, a víz és a vér: és
ez a három egy...
1 János 5:7-8,


 

Március 10. Csütörtök,

Mindenki Istentől született, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus: és
mindenki, aki szereti az Atyát, a Fiút is szereti, aki tőle született.
És ha szeretjük Istent, és az ő parancsolatait megtartjuk, szeretnünk
kell az ő gyermekeit ( az embereket, egymást )is. Arról ismerjük meg,
hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy amikor az Istent szeretjük,
az ő parancsolatait megtartjuk.
1 János 5:1-2,

A parancsolatok sok rétűek, de a szeretet az első helyen van. Mert az mindenre képes, mindent elfedez és mindent megért. Cselekedetünkkel is ki kell fejezni azt, hogy telve van a szívünk szeretettel. Törődnünk kell egymással, észre vennünk, ha valaki szükségben szenved. Jézus ezt kívánja tőlünk.


Március 9. Szerda,

Ha valaki azt mondja: szeretem az Istent, de gyűlöli az Atyjafiát,
hazug az, mert aki nem szereti atyjafiát,akit látott, nem szeretheti
az Istent, akit nem látott.
Tőle vettük azt a parancsolatot, hogy aki szereti az Istent, szeresse
a maga atyjafiát is.
1 János 4:20-21,

Azt látom, hogy ez nem állja meg olykor olykor a helyét. Amikor haragszunk, vagy kritizálunk esetleg elutasítunk embereket, vajon szeretjük őket? 
Nem, nem szeretjük őket. Amikor nem értünk velük egyet és vitatkozunk, szeretjük őket? 
Uram,vajon ki méltó arra, hogy hozzád kerüljön?
Sok mindenben kell változnunk, jó, hogy Istenünk türelmes és, kegyelmes.


Március 8. Kedd,

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, magunkat csaljuk meg, és az
igazság nincs bennünk.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő, hogy megbocsásson és
megtisztítson minket minden gonoszságtól.
De ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő
igéje nincsen bennünk.
1 János 1:8-10,

Milyen jó volna ha ezt az igét mindenki tudná magát megvizsgálva alkalmazni. Mert így van. 
Nincs olyan ember aki ne követne el valami bűnt. Legyen akarattal, vagy a-nélkül. 
Jézus hű, megindul minden gyengeségünk láttán, csak valljuk meg és akarjunk megtérni belőle.


Március 7. Hétfő,

Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy
felmagasztaljon titeket annak idején.
Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van reátok.
Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint
ordító oroszlán ,szertejár és keresi,hogy kit nyeljen el:
1Péter 5:6-8,

Rengeteg tanács, jó indulatú parancs van a bibliában számunkra, hogy az életünk békés, áldott és bölcs legyen.
Ha az intelmeket elfogadva élünk, nem fogunk csalódni, mert a Teremtő és Mindenható Istenünknek mindig a szeme rajtunk lesz. 
Ajándékaival elhalmoz, szeretetével átölel minket.

 


Március 6. Vasárnap,

Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott minket, ami az életre és
kegyességre való, Annak megismerése által,
aki minket a saját dicsőségével és erejével elhívott, és
megajándékozott amaz igen becses és igen nagy ígérettel, hogy az
ismeret által isteni természet részeseivé leszünk, és kimenekülünk a
romlottságból, amely a bűnös vágy által uralkodik a világon.
2 Péter 1:3,4,

A megtérésünk a mi jó atyánk vonzása által volt. Jézus pedig , aki érettünk is szenvedett, és győzedelmeskedett, mindent megtesz értünk Szelleme által, hogy krisztusiakká váljunk.
Sok munkája van velünk, egy folyamat, hogy tökéletességre jussunk. Engedjük őt formálni minket. Legyünk figyelmesek mikor szól hozzánk, legyünk engedelmesek mikor kell. Érezzük jelenlétét és töltsünk vele
minőségi időt.
Nincs közünk a világhoz, annak cselekvéseihez, de benne élünk és éljük az életünket. De világítsunk mint a lámpás az ablakban, hogy mindenki érezze és lássa, hogy Istenünkhöz tartozunk.

 


Március 5. Szombat,

"Legyetek alázatosak, mert az Isten  a gőgösöknek ellenáll, az
alázatosaknak pedig kegyelmet ad."
1 Péter 5:5,

Ez az intés mindenkire vonatkozik. A gőgös szó, büszkeséget jelent, és ugyan mire lehetünk büszkék. Mindenünk ami van Isten ajándéka. Az életünk, a képességeink, a tehetségünk, és az abból fakadó esetleges gazdagságunk ,jó létünk, mind az Úrtól van. Sajnálatos, hogy akik nem ismerik az igét maguknak tudják mind ezt,és büszkék magukra. Isten bocsássa meg nekik ha tudatlanságból teszik. De akik ismerik az igazságot, hát előbb utóbb rájönnek az igazságra.
Mi kegyelem alatt vagyunk, az alázatosság kötelez minket.

 


Március 4. Péntek,

Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert
megnyugszik rajtatok a dicsőségnek, vagyis Istennek a Lelke.
1 Péter 4:14,

Ez kedves ige mindannyiunknak, hiszen melyikünket ne bántanának, vagy bántottak Jézus miatt, hogy hozzá tartozunk.

Az Istennek a Lelke nyugszik meg rajtunk. Senki nem mondhatja, hogy nem járta át a Szent szellem.
Persze senki nem örül annak ha bántják, de ez vigasz lehet számunkra,és más perspektívából láthatjuk a dolgokat. 


Március 3. Csütörtök,

Mindenekelőtt pedig legyetek buzgók az egymás iránt való szeretetben,
mert a szeretet sok vétket elfedez.
Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül.
1 Péter 4:8-9,

A szeretet minden bajra megoldás. Legyőzi a haragot, a meg nem bocsájtást, a viszályt. Szépé teszi az életünket, helyre állít kapcsolatokat. Olyan mint egy varázs szó, gyógyul tőle a lélek.
Gyakoroljuk addig míg tehetjük.


 

Március 2. Szerda,

Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükön: az  Úr
arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul.
1 Péter 3:12,

Isten igazságos Úr és mindenkinek megfizet.

Az Úr szemei az igazakon vannak, és az Ő fülei azoknak kiáltásán: Az
Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa, emlékezetőket a
földről. Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból
kimenti őket.
Zsoltárok 34:16-18,

Isten védelme alatt van az igaz ember, bízzunk az Ő gondviselésében. A Biblia sok olyan történetet tár elénk ami bebizonyítja ezeknek az igéknek az igazságát.


Március 01. Kedd,


Isten az asszonyokat inti, hogy ne a külső ékesség legyen a nőknek a fontos:

Hanem a szív elrejtett emberével, a szelíd és csendes lélek
romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.
1 Péter 3:3,

Amint Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezte őt. Ti az ő
leányai lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi fenyegetéstől nem
rettegtek.
Ti férfiak ,hasonlóképpen megértően éljetek együtt feleségetekkel,
adjátok meg a gyengébb nemnek kijáró tiszteletet, akik egyszersmind
örököstársaitok az élet kegyelmében, hogy "közös" imádságaitoknak ne
legyen akadálya.
14 Péter 3:6-7,

A nők szelídsége és szívbéli állapotuk, meglátszik a belőlük kisugárzó aurából. Amit nem látunk ugyan de érezhető. Milyen szép szavakkal illet minket az Úr: "Sára leányai", ezt nem szokták említeni, inkább csak azt hallom, hogy "Ábrahám fiai", És "Ábrahám leánya"pedig ez kedves nekem.
A házastársakat is szelíden inti az ige, hogy megértőek legyenek örökös társaikkal. Vajon miért kell velünk megértőnek lenni?
Mert a férfiak szája lassabban ered el, bölcsebbek, megfontoltabbak, és nem olyan érzékeny a lelkük mint a mienk. És ha nincs nézet eltérés, akkor az egység sokkal jobban érvényesül és az imában sincs hiány. 

  

F E B R U Á R

FEBRUÁR

 

 

Február 29. HétfőAki a bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek
meghalva az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg.
1 Péter 2:24,

Jézus nagy árat fizetett azért, hogy mi bővölködjünk,hogy gyógyuljunk, hogy megvigasztalódjunk, hogy szabadulásokat éljünk át.De micsoda csodálatos az, hogy ki jelenti az ige, hogy már meggyógyultunk az Ő
sebeibe. Az amiben vagyunk csak látszat, egy állapot, de ha hiszünk az igének, akkor valóban úgy is lesz.


Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg
atyáiktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan
és szeplőtelen Báránynak, a Krisztusnak a vérén.
1 Péter 1:18-19,


Február 28. Vasárnap,


Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék.
Öröme van-e valakinek? Zsoltárénekléssel dicsérje Istent.
Jakab 5:13,

Az ige azt mondja Szenved-e: vagyis nem kell ahhoz betegnek lenni, hogy szenvedjünk. Lehet az, fejfájás, hát,váll, láb fájás, esetleg lelki fájdalom, szomorúság. Ezt még nem nevezném én se betegségnek, hanem csak egy jelnek, hogy valami nincs rendben. Elég egy ima, vagy egy megfelelő orvosság és elmúlik. A betegség démona próbálkozik, hogy elrontsa a kedvünket, vagy elfordítson attól az úttól, ahová éppen menni akarunk. Úgy is mondhatnám, hogy ijesztgetés.

Beteg valaki köztetek?  Hívja magához a gyülekezet véneit, azok
imádkozzanak felette, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből
való imádság megtartja a szenvedőt, és az Úr lábra állítja. És ha bűnt
követett el, bocsánatot nyer.
Jakab 5:14-15,

Amikor már azt mondjuk beteg vagyok az más szenvedés, mert igazából a fájdalom egy olyan nehézséget okoz, hogy cselekvő képességeink teljesen le lassulnak. Vagy tudunk cselekedni, de a jövőbeli gondolkodásunk egy félés és rettegés kategóriájába megy át.

Na itt már szükséges ,hogy kérjük testvéreink segítségét és imával, böjttel, megbánással menjünk tovább.

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért ,
hogy meggyógyuljatok. Nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésében.
Jakab 5:16,

Egy biztos, hogy a lelkünk ha meg inog, akkor testi problémánk is lesz. Az ima mindenre megoldást ad. Akár magunkért ,akár másokért száll fel az ég felé.


Február 27. Szombat,

Ne mondjatok rosszat egymásról, atyámfiai, aki rosszat mond
atyjafiáról, vagy elítéli, az a törvényt sérti meg, és a törvény
ítéli el. Ha pedig a törvényt megítéled, nem cselekvője, hanem bírája
vagy a törvénynek.
Csak egy valaki van, aki törvényadó is, és bíró is: Az ,aki megtarthat
és elveszthet. Te pedig ki vagy, hogy megítéled a te felebarátodat?
Jakab 4:11-12,

Tisztázzuk ki a felebarát: minden ember! Akkor hogyan állhatunk meg Isten előtt?
Mert nincs olyan ember akinek ne lenne, vagy ne lett volna embertársairól véleménye.
Csak egyetlen dologban reménykedhetünk, a Jó Atyánk kegyelmében.

Tégy jót a Te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a Te beszédedet.
Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a Te törvényednek csodás voltát.
Zsoltárok 118:17-18,

 


Február 26. péntek,

Honnan van a sok háborúság és a sok harc közöttetek?
Nem onnan-e , hogy bűnös vágyak tusakodnak tagjaitokban?
Jakab 4:1,

Jakab ezt az igét teljesen más megfontolásból írta le, mint ahogy én most gondolom. Én most a Krisztus tagjaira értem, mert amikor a közösségünkben is harc és háborúság van, annak is oka van. Mert a

sértődés és az elégedetlenséget is a gonosz teszi. Amikor pedig hallgatunk rá, az már bűn. mindig nézzünk fel Jézusra, hiszen amikor Ő jót akart az emberiségnek és csak bántást kapott, vajon ha sértődöttségében mégse tette volna meg azt amit megtett értünk, mi lenne a világgal? Hol kapunk mi annyi bántást, meg nem értést mint Ő.

Az Isten a kevélyeknek ellen áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.
Engedelmeskedjetek azért az Istennek: de álljatok ellen az ördögnek,
és elfut tőletek.
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.
Jakab 4:6-8,

 


Február 25. Csütörtök,

Mindnyájan sokféleképpen vétkezünk: ha valaki beszédben nem vétkezik,
az majdnem tökéletes ember: meg tudja zabolázni az egész testét.
Jakab 3:2

Beszédünk mindig legyen megfontolt, bölcs, mert a legjobban a gonosz beszéddel bántjuk meg egymást. Olyan mintha mérgeznénk vele. Nem lehet megemészteni, hanem csak vissza vágni érte, azután mindig terítéken van és nincs békesség.

De a nyelvet emberfia  megszelídíteni nem tudja: fékezhetetlen gonosz
az, telve halálos méreggel. Ezzel  áldjuk az Istent és az Atyát , és
ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket:
ugyanabból  a szájból jön ki az áldás és az átok. Atyámfiai, nem jól
van ez így.
Jakab 3:8-10,

Nyelvünkkel áldjuk és dicsérjük Urunkat és Atyánkat. De ugyanazzal a nyelvvel átkozzuk az embereket, akiket Isten a saját képére teremtett! (Jakab 3:9,)

 


Február 24. Szerda,

Tudjátok meg, szeretett atyámfiai: minden ember legyen gyors a hallásra ,
lassú a szólásra,
késedelmes a haragra,
mert az ember haragja Isten igazságát nem cselekszi.
Jakab 1:19-20,

Jó tanács, ha az emberek betartanák mennyivel kevesebb volna a veszekedés, harag.

Ha valaki istenfélőnek gondolja magát, de nem zabolázza meg nyelvét,
hanem ámítja a szívét, annak istentisztelete hiába való. Tiszta és
szeplőtelen istentisztelet az Isten és az atya előtt ez: Meglátogatni
az árvákat és az özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül
megőrizni magunkat a világtól.
Jakab 1:26-27,

De úgy gondolom, hogy minden cselekvésünk Isten dicsőségére legyen, mert Jézust tükrözzük vissza. Ha bennünk lakozik, akkor mindig úgy kell viselkednünk mind amit Ő tenne. Természetesen nem mindig sikerül, mert a gonosz tudja hogyan formáljon minket olykor-olykor. De a sátán pribékjei, csak befolyást gyakorolnak rajtunk, Jézus viszont állandóan velünk van.


Február 23. Kedd,

Boldog  ember az , aki a kísértésben megáll, mert elveszi az élet
koronáját, amelyet az Úr ígért  az őt szeretőknek.
Jakab 1:12,

Akik szeretik az Urat, szeretik parancsolatait is. De vajon a kísértő, mivel tud manipulálni minket. Sok mindenben, mert a testünk követelőző, mohó, és a gondolataink elkalandozó olykor-olykor.

De megkísérti az embert a tulajdon kívánsága, amikor vonja és
édesgeti. Azután a kívánság fogan és bűnt szül: a bűn pedig
teljességre  jutva halált fiadzik. Ne tévelyegjetek, szeretett
atyámfiai! Minden jó adomány és tökéletes  ajándék felülről való, és a
világosság atyjától száll alá, akiknél nincs változásnak árnyéka.
Jakab 1:14-17  /Gedeon/

Ez Isten jósága, hogy Ő soha nem változik, minden körülmények között szeret minket, és ha megbánjuk gyengeségeinket, akkor megbocsát.


Február 22. hétfő,

De kérje hittel, semmit sem kételkedve: mert a kételkedő hasonlít a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Ne gondolja,hogy kaphat valamit az Úrtól a kétszívű és minden útjában állhatatlan ember.
Jakab 1:6-7,

Mindent amit az Úrral kapcsolatba kiejtünk, hittel tegyük. Ha kérünk, vagy parancsolunk, (a gonoszság erőinek), ha evangelizálunk, imádkozunk vagy szolgálunk, hittel tegyük, mert az Úr Jézus Krisztus velünk van. A hitünket szüntelen megpróbálva legyünk állhatatosak.
A hit is ajándék mint annyi sok minden, kérjük szüntelen törekedve, hogy Istenünk dicsőségére formálódjunk.


 Február 21. Vasárnap, 

Engedelmeskedjetek elöljáróitoknak és hallgassatok reájuk: Ők
vigyáznak lelketekre, mint felelős számadók, hogy ezt örömmel tegyék
és ne kedvetlenül, mert ez nektek sem válnék javatokra.
Zsidók 13:17,

Rövid ige, de velős. Isten előtt felelnek értünk, mit és hogyan tanítottak, mi vált belőlünk az életünk során. Hogyan mutattak példát, hogyan és milyen szeretettel terelgettek amikor tév gondolataink támadtak. Nagy felelősség!

Hogy örömmel tegyék ezt, a mi hozzá állásunk határozza meg. Megértőek vagyunk-e, hiszen ők is emberek.
Engedelmesek vagyunk-e, mert az ige erre tanít. Alázatosan és bölcsen élünk-e, ahogy tanítottak.
Sugárzik-e belőlünk a szeretet, a jóság, a békesség, a türelem, a szívesség ,a jóság , a szelídség, az öröm, a hűség és az
önmegtartóztatás, hiszen ezek a gyümölcsök azok amiről tudjuk, hogy a Lélek megajándékoz és így majdnem tökéletesek vagyunk. Fiak, az Atya Isten örömére.
Figyeljünk rájuk és tiszteljük őket, hiszen Istenünk bízott rájuk minket.Ha nem adunk tiszteletet, akkor az Atyát nem tiszteljük.

 


Február 20. Szombat,

Becsülje meg mindenki a házasságot, és legyen szeplőtelen a házastársi
ágy: mert a paráznákat és a házasságtörőket megítéli az Isten.
Kapzsiság nélküli legyen az életetek: elégedjetek meg azzal,  amitek
van, mert ő mondta : Nem hagylak el, sem el nem távolodom tőled.
Azért bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem: nem félek. ember mit
árthat nekem?
Zsidók 13: 4-6,

A házassági egységet Isten találta ki, egy szövetség ami fel nem bontható.De hármas szövetség, egy kötelék, ami védelmet és biztonságot adó.

A megelégedés, egy bölcsességből eredő állapot. Mert az elégedett ember tudja élvezni azt amit Istentől kap, észre veszi a környezetében rejlő csodákat, a természet szépségét, és gyönyörűségét.
Mert sok szép  van körülöttünk és annak örülni sokkal jobb és gazdagító, mint a pénzt hajszolni, és mindenfélét megvenni ami egy pótszerként van jelen az életünkben. Isten ígéreteiben gyönyörködni és bízni pedig ,nagy békességet jelent.


Február 19. Péntek  ---


Február 18. Csütörtök,

Elfeledkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól: Fiam,
ne vesd meg az Úr fenyítését, és el ne csüggedj, ha dorgál téged.
Mert akit szeret az Úr, megfenyíti :megostoroz pedig mindenkit, akit
fiává fogad. szenvedjétek el a fenyítést! (Ez azt jelenti,) hogy úgy
bánik veletek az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit nem
fenyít meg az atyja?
Ha pedig nincs fenyítés, amely minden gyermeknek kijár: fattyak
vagytok, és nem fiak.
Zsidók 12:5-8,

Ez igaz beszéd, amit jó ha elfogadunk. Azokat a gyermekeket akik az Isten szerint nem kell fenyíteni, áldások kísérik, mert kegyelme, szeretete, öleli át őket. Nem mintha nem lenne hibájuk, de a szívük tiszta és megbánás van benne. Alázattal tudnak elé járulni, és Ő nem tud más lenni, mint megbocsájtó Atya.


Február 17. Szerda,

A hit fontossága.

Jézus sokszor kijelentette, mennyire fontos a hit.
-"Legyen a te hited szerint".
-"A hited megtartott téged".
"A hitből való imádság, megtartja a szenvedőt".
Olyanoknak kell lennünk mint a gyermekek, mindent el hívők.

A hit a reménylett dolgok valósága és a láthatatlan dolgokról való
bizonyos meggyőződés.
Zsidó 11:1,

A remény az mindig erőt adó, abból meríteni jó. Az életünk folyamán a pozitív hozzá állás sokszor életeket menthet meg.
Istenben bízni pedig egy engedelmes cselekedet. Hiszen sok ige biztosít minket arról,hogy Ő hűséges, ő nem változik, szerető Istenünk. Bízzunk benne!

Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt: De az Úr nem
hagyja azt annak kezében , sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik.
Zsoltárok 37:32-33,


Február 16. Kedd,

Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb a büntetése annak, aki az Isten
Fiát megtapodja és a szövetség vérét, amellyel
megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelem lelkét
megcsúfolja.
Mert ismerjük azt, aki így szól: Enyém a bosszúállás, én megfizetek,
és ismét: Az Úr megítéli az ő népét.
Rettenetes az élő Isten kezébe esni.
Zsidók 10:29-30,

Mi, akik ismerjük az igét, bármilyen bűnbe esünk bele, megcsúfoljuk Isten Szent Fiát. Hiszen elfogadtuk őt, Ő is elfogadott minket, megtisztított, megszabadított minket minden rossztól. Mégis, hogy jövünk ahhoz, hogy ismét beszennyezzük magunkat?
Bár kegyelem alatt vagyunk, megtérhetünk belőle és akkor van bűnbocsánatunk. De akik nem hallgatnak vezetőikre, és nem térnek meg bűneikből, és ellenállnak, lázadnak, viszályt szítnak, azoknak az élő Isten ítélete jut.
Tudnék erre példát mondani. Hogy hova jutnak nem tudni, hogy végül kegyelem alá kerülnek-e nem tudni, de ebben az életben meg kell fizetniük az biztos.

Mert bírája az Úr az ő népének, és könyörületes az Ő szolgái iránt.
Zsoltárok 135:14,


Február 15. Hétfő,

Az igaz ember hitből él, és ha meghátrál , nem gyönyörködik benne lelkem.
Zsidók 10:38,

Soha nem szabad feladni, mindig van remény, ki út a bajból. Aki feladja az nem türelmes, nem várja ki míg Isten a segítő kezét kinyújtja felé. Egyszerűen isten tervébe be avatkozik. Mert Istenünk minden bajból ki ment minket, ha bízunk benne, mert Ő hű és igaz.

De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a
hitéi, hogy életet nyerjünk.
Zsidók 10:39,


Február 14. Vasárnap,

Mivel azért atyámfiai, szabad  bemenetelünk van a szent helyre a Jézus
Krisztus vére által , azon az úton, amelyet ő
 szentelt meg nekünk új és élő út gyanánt, a kárpiton ,vagyis az ő
testén át, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk
hozzá igaz szívvel, a hit teljességével, mint akiknek szívük
megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünk meg van mosva tiszta
vízzel
Zsidók 10:19-23,

Csodálatos ez a kijelentés!

Jézus Krisztus az aki által van nekünk üdvösségünk, békénk, reményünk.
Hirdessük ezt mindenkinek aki kész arra, hogy az igazságot hallva
elfogadja azt. Adjunk hálát nap mint nap ezért a csodálatosan véghezvitt áldozatért.


Február 13. Szombat,

Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére eltörölje  a bűnöket.  Azért
így szólt az Úr, mikor bejött a világba :Áldozatot és ajándékokat nem
akartál, de testet alkottál nekem: égő és bűnért való áldozatot nem
kedveltél. Akkor ezt mondtam: Íme itt vagyok -a könyvtekercsben íme
rólam  szól az írás-, hogy cselekedjem, óh Isten, a te akaratodat.
Zsidók 10:4-7,

Jézus engedelmessége a mi részünkre egy példa! Ha Ő engedelmes tudott lenni egy ilyen nagy horderejű dologban, akkor kik vagyunk mi, hogy engedetlenek legyünk az ő igéjének. Tőlünk nem kíván Isten oly nagy dolgokat, hogy meg ne tudnánk tenni.

Ez az akarat egyszer s mindenkorra  megszentel  (elkülönít) minket,
Jézus  Krisztus testének megáldozása által.
Zsidók 10:10

Ő ellenben egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, s utána
mindörökre az Isten jobbjára ült, és várja immár, hogy  ellenségei
lába zsámolyául vettetnek.
Zsidók 10:12,

 


Február 12. Péntek,

Mert ha a bakok és bikák vére, meg a tehén hamva a tisztátalanokra
hintve megszentel a test tisztaságára, mennyivel inkább megtisztítja
lelkiismeretüket a Krisztus vére, aki az örökkévaló Lélek ereje által
önmagát áldozta fel ártatlanul, hogy a holt cselekedetektől
megszabadulva szolgáljunk az élő Istennek.
És ezért új szövetség közbenjárója ő, mivel meghalt az első szövetség
alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy  az elhívottak  nyerjék el az
örökkévaló örökség ígéretét.
Zsidó 9:14-15,

Az igazi közbenjáró, JÉZUS, mert az Atyához ő az aki értünk kiáll. Mi akik elhívottak vagyunk, az üdvösségünkért  sok mindent meg kell tennünk. Bár azt mondják, csak el kell fogadni az Urat. De ez nem igazán igaz. Minden megtért embernek meg kell harcolnia a keresztény élet nehézségeit.

- Ördögi gáncsoskodás, csapda  alól felülkerekedni: ez több minden lehet.
- A családi ellenállást megszüntetni.
- A csábítás és a kísértés leküzdése.
- A hitét megtartani, szolgálataiban hűségesen kitartani, a bűnt megelőzni.
Ezekben segít a mi Urunk, Jézus. Az Ő vére fedez be minket amikor védeni akar bennünket, de akkor is amikor az Atya néz ránk, mert az Ő vérén keresztül lát minket.

 


Február 11. Csütörtök.

A törvény szerint  a vér a legfőbb tisztító jegy, és vérnek kiontása
nélkül nincs bűnbocsánat.
Zsidók 9:22,

Az első szövetséget is vérrel tették érvényessé. Mózes is amikor elmondta a törvény parancsolatait, bakok és tulkok vérével hintette le magát és a könyvet meg a népet is.
A második szövetséget pedig Jézus vérével kaptuk meg.
A testünkben levő vér is gyógyít, tisztítja a sebeinket, ahová nem tud vér eljutni, ott nincs gyógyulás.

 


Február 10. Szerda,

Ne legyetek restek, hanem követői azoknak ,akik hit és engedelmesség
által öröklik az ígéreteket.
Zsidók 6:12,

Az engedelmesség kézen fogva jár a szorgalommal és a munka szeretetével. Mert aki engedelmes az általában szorgos, igyekvő,buzgó, míg ennek az ellentéte a rest.

A rest szó jelentése: fáradságot munkát kerülő, lusta lomha, tunya, renyhe. A hitünk elfogadja és örül az ígéreteknek, de azért, hogy a mienk legyen tenni is kell.
Szorgalmasan kell tanulmányozni az igét,és szolgálni az Urat,  a munkahelyünkön meg kell állnunk a helyünket, mert Isten dicsőségére vagyunk mindenben. A családunkban szintén ez a trendi, hogy lássák az emberek mi Krisztus szolgái vagyunk.
Ha valaki rest akkor rossz példák és szégyent hoznak a mi Urunkra. A népi mondásokban sokat szerepel a rest ember, mert szeretik kifigurázni.

A rest ember a toll fosztásban is megszakad.
A rest embernek, sok ünnepe van.
 A rest ember jobban szereti a napot nyugtában mint keltében.

Ne legyünk ilyenek.


Február 9. Kedd,

Ő földi napjaiban erős kiáltás és könnyhullatás közben könyörgésekkel
és esedezésekkel járult ahhoz, akinek hatalma volt őt a halálból
megszabadítani, és magát megadó hitéért meghallgatást nyert (és
megszabadult minden félelemtől).
De mivel  Fiú volt ,azoktól, amiket szenvedett,megtanulta az
engedelmességet, és így tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője
lett mindazok számára,akik neki engedelmeskednek.
És Isten Melkisédek rendje szerint való főpapnak nyilvánította .
Zsidók 5:7-10,

"Megtanulta az engedelmességet,és így tökéletességre jutott" Számomra ez a mondat sokat mond. Istennek az engedelmesség nagyon fontos. Hiszen csak jó dolgokat kér tőlünk, ami által bővölködő életet élhetünk. Úgy kezdi,"ha engedelmeskedsz ".Az áldásokat akkor kapjuk meg ha engedelmeskedünk. De mi van a vezetőinkkel, nekik is
engedelmeskednünk kell. Istennek ez a parancsa. Azok akik lázadnak, szítják a tüzet és az embereket megosztják, vajon milyen áldásra számíthatnak? Valahogy nem szeretném kipróbálni.


Február 8. Hétfő,

Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten
Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz.
Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon,
hanem olyan, aki, éppúgy mint mi, mindenben megkísértetett, de
bűntelen maradt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi
székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk még kellő
időben segítségül.
Zsidók 4:14-16,

Mondhatjuk, könnyű volt neki, hiszen isten-ember volt. De úgy gondolom, hogy neki sem volt könnyű, mert emberi természete volt. Az emberi természet pedig esendő!
Talán azért volt könnyebb mert a Szent Szellem vele volt minduntalan, és az angyalok is körülötte, akik óvták, vigyázták még a gondolatait is. 
Mivel, Ő is átélt kísértéseket, át tudja élni a mi hibáink által átélt bűntudatunkat, és ha elé járulunk, hogy Uram bocsáss meg, megérti, és megbocsát. Segít minket helyre állni, és a megigazulás útján járni.
Jézus nemcsak a Megváltónk ,barátunk ,testvérünk, hanem hű Főpapunk,aki vezet minket.


Február 6. Szombat,

Nekünk is szól az evangélium, mint azoknak, de nekik nem használt a
hallott ige, mert nem forrt egybe a hallgatókban hittel.
Zsidók 4:2,

Igyekezzünk befogadni az igét,m int jó tanácsot, tanítást, mivel a bölcs ember más kárából tanul.
Mert a zsidók akik engedetlenek voltak nem mehettek be az ígéret földjére, csak a következő nemzedék. Isten addig hagyta, hogy bolyongjanak, míg felnőtt egy nemzedék, akiket az Úr vezetett tovább.

Mivel tehát bizonyos, hogy némelyek bemennek abba, de akiknek először
hirdettetett ez az evangélium, nem mentek be oda engedetlenségük
miatt, ismét meghatároz egy napot: "Ma" , amint Dávid által annyi idő
múlva így szól, ahogy előbb is mondtuk: Ma, ha az ő szavát halljátok,
ne keményítsétek meg szíveteket.
Zsidó 4:6,

Igyekezzünk bemenni a nyugalom helyére, az áldásokba, Istennek a terveibe, hogy életünk kiteljesedett legyen és áldott. Tudjunk hatást gyakorolni a mindennapi életünkben mindenkire, hogy lássák bennünk a jézusi gondolkodást.


Február 5. Péntek,

Azért mint a Szentlélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne
keményítsétek szíveteket, mint a megkeseredéskor, a kísértés napján
a pusztában.
Zsidók 3:7,

Ma is sok ember így jár. Szóljuk az igét, kérjük térjen meg ,de kemény talajon járunk. Aztán csak róják a köröket körbe körbe és az áldások elkerülik őket, ugyan úgy ahogy Isten népe tette a pusztában 40 évig. Pedig ott mentek el mindig a megoldás mellett de nem látták azt.

Vigyázzatok atyámfiai, hogy ne legyen közületek senkiben hitetlen,
gonosz szív, amely az élő Istentől elszakad: hanem intsétek egymást
minden nap, míg tart a" ma", hogy a bűn csalárdsága közületek senkit
meg ne keményítsen.
Zsidó 3:12-13,

A hitetlenség is bűn, de vannak még hozzá kapcsolódó bűnök is. Kinél mi. Ezek nem engedik, hogy közelítsen az ember lelke Istenhez. Az eredmény, hogy elvész, pokolra jut aki nem engedelmeskedik. Nehéz a szívekhez közel kerülni, mert a büszkeség és az önfejűség egy függönyt képez, és elérhetetlen lesz számunkra az az ember. Nagyon bölcsnek kell lennünk.


Február 4. Csütörtök,

Jézus megértő és türelmes az emberekkel, mert maga is itt élt az emberek között. Ismeri és tudja a gyengeségeinket, a küzdelmeinket, és ismeri az  emberi természetet.

Ezért kellett mindenestül hasonlónak lennie az atyafiakhoz, hogy
könyörülő és hű főpap legyen az Isten előtt való szolgálatban: ezért
tud engesztelést szerezni a nép bűneiért.
Ezért tud segíteni azokon, akik megkísértetnek, mert maga is kísértést
szenvedett.
Zsidók 2: 17-18,

Jó ez a tudás, mert hisszük, hogy megbocsájtja gyengeségeinket, megérti megrendült állapotunkat, erősít amikor gyengék vagyunk, és bátorságot ad amikor félünk, mert mindezt Ő is átélte.

 


Február 3. szerda,

Azt azonban látjuk, hogy Jézus aki egy kevés időre kisebb  lett az
angyaloknál, a halál elszenvedéséért a dicsőség és tisztesség
koronáját nyerte, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a
halált.
Úgy volt méltó hozzá, akiért van a mindenség, és aki által van a
mindenség, hogy őt, aki ,mint üdvösségünk fejedelme, sok fiat vezet
dicsőségre, szenvedések által juttassa tökéletességre.
Zsidók 2: 9-10,

Nem tehetünk mást mint hálát adunk Jézusnak, imádjuk őt, dicsérjük őt, felmagasztaljuk őt mindenek fölé, engedelmeskedünk neki és elfogadjuk azt a sok jót és szépet amit kaptunk tőle az igék által.

Hadd hirdessem  nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek Téged  a gyülekezetben.
Zsoltárok 22:23,


Február 2. Kedd.

Isten hajdan sokszor és sokféleképpen szólott az Atyákhoz a próféták
által. Ezekben az utolsó időkben azonban az ő Fia által szól hozzánk.
Őt tette a mindenség örökös urává, aki által teremtette a világot.
Ő az Isten dicsőségének visszfénye és lényegének mintája, aki igéje
hatalmával összetartja a mindenséget.
Minket bűneinkből megtisztítván, a magasságbeli Felségnek jobbjára ült.
Annyival kiválóbb az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk.
Zsidók 1:2-4,

Isten Szent Könyvében sokszor és sokféleképpen kijelentette, hogy Fia az akihez imádkozzunk, akitől várhatunk valamit mert Ő a közbenjáró Atya és az ember között. Ő a szabadító a gyógyító, és ő az aki a lelkünket is megfelelően gyógyítja, ha fáj valami. Ő az akit bármire kérünk, segít nekünk, mindig kész rá, hiszen bennünk él és mindent tud rólunk. A vőlegényünk, aki szeret minket, a Megváltónk, aki értünk adta életét,a barátunk aki, ki áll értünk, a testvérünk Isten
királyságában.
Nincs más akit imádhatnánk, csak Ő és a jó Atyánk.


Február 1. Hétfő,

A balga vitatkozásokat azonban, a nemzetségtáblázatot, a civakodást és
a törvény felől való harcokat kerüld, mert ezek haszontalanok  és
hiábavalók. A szakadást szító embert egy vagy  két intés után
különítsd el.
Mert tudnod kell, hogy az ilyen ember letért a jó útról, vétkezik, és
önmaga ítéli el magát.
Titusz 3: 9-11,

"Letért a jó útról," ezt mondja az ige. mert a hívő embereknek a szent Lélek ad gyümölcsöket. Szeretetet, örömöt, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget és önmegtartóztatást.
Ebben a sok jóban ott van a békesség, türelem, hűség, szelídség és az önmegtartóztatás.
Ha ezek meg vannak, még ha hiányzik is valamelyik ajándék, akkor is kellene fegyelmezni mindenkinek magát. Az elhamarkodott beszédnek mindig meg van a baja. Istentől kell kérni a vezetést, a szájunk felett és a gondolataink felett is.
Ha ezt elfeledjük, a gonosz egy rést talál és kezd dolgozni rajtunk, hogyan tudna rossz útra vezetni minket. 


J A N U Á R

 Január

 

Január 31.  Vasárnap, Isten szerinti viselkedés.

Emlékeztesd őket, hogy a felsőbb hatóságoknak és a fejedelemségeknek

vessék alá magukat. Engedelmeskedjenek,
minden jó cselekedetre készek legyenek, senkit ne szidalmazzanak, ne
torzsalkodjanak, nyájasak legyenek mindenki iránt, teljes szelídséget
tanúsítsanak.
Titus 3:1-2,

Ez a keresztény életmód szabálya. Vajon megtudjuk tartani ezt? Az énünket legyőzni nagy feladat, Krisztussal menni fog. Kérnünk kell  az Úrtól békességet, türelmet, bölcsességet. Meg kell zaboláznunk a gondolatainkat, a fegyverzetek ebben  nagy segítséget nyújtanak.

Próbáljuk meg, mert nagy örömünk lesz benne, de a jó Atyánknak még nagyobb.


Január 30. Szombat,

Megszabadít engem az Úr minden gonosztól, és megőriz az ő mennyei
országa számára. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen.
2 Thimótheus 4:18,

Ez egy ígéret, amit imáinkban meg kell vallanunk, és hinnünk kell, hogy ez úgy lesz. Isten gyermekei vagyunk, méghozzá szeretett gyermekek, vár minket az Ő országába, egy másik dimenzióban. Ha ebben van hitünk úgy is lesz.

Ezt adjuk tovább főleg nem hívő embereknek, hogy elgondolkodjanak rajta. Akinek jár az agya valamin, az kutakodik, aki kutakodik az talál valamit. A Bibliában pedig csak igazságot talál.


Január 29. Péntek,

Kérve- kérlek az Isten és a Jézus Krisztus színe előtt. aki ítélni fog
élőket és holtakat az ő eljövetelekor, az ő országában. hirdesd az
igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan  időben, ints, fedj,
buzdíts, teljes béketűréssel és tudománnyal.
2 Timótheus 4: 1-2,

Nagy  bölcsesség kell hozzá, hogy alkalmas időben szóljuk az igét. De akik alkalmatlan időben is teszik azok ütköznek olykor az emberekkel, és az ütközésben kiderülnek a nézetek, amiből tanulni lehet. A beszélgetések alkalmával, felfedik az emberek mi is az ami által nincs hitük, és fel lehet készülni a legközelebbi alkalomra.

A feladatunk nyilvánvaló, Isten ránk bízza a döntést, de Jézus mindig mellettünk van és segít.


Január 28. Csütörtök,

A teljes Szentírás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a
feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre, hogy
tökéletes legyen az Isten embere, felkészítve minden jó cselekedetre.
2 Timótheus 3: 16,17,

Isten az Ő szerető és féltő természetéből fakadóan, íratott le minden történetet, minden parancsot, buzdítást,áldást, hogy abból ismerjük meg őt. Tanuljunk más példájából, hogy adjon bölcsességet, hitet, rálátást az életünk minden mozzanatában.

Az intelmek által tudjunk másoknak is jó példával járni. Ahogy a hívő ember kezd a tökéletesség felé változni, az élete egy minta, egy példa minden ember számára. Evvel tudjuk meggyőzni embertársainkat, hogy higgyenek Istenben, az Ő feltétel nélküli szeretetében, kegyelmében az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, erejében, gyógyításaiban és szabadító szolgálatában.


Január 27. Szerda,

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. Az
emberek ugyanis magukat szeretik és a pénzt: kérkedők, kevélyek,
istenkáromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek,
rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók,
elvetemedettek, felfuvalkodottak lesznek, az élvezetet hajhásszák
inkább és nem szeretik az Istent.
Timótheus 3:1-4,

Ehhez nincs mit hozzá fűzni, mert ilyen a világ, erre halad. Bár nem mindenki, de a többség igen. Imáinkban Isten elé kell vinnünk ezt a szellemiséget, megtagadni, és kérni Jézus szabadítását. Óvni gyermekeinket, Jézus vére alá tenni nap mint nap,nehogy ez a szellemiség befolyása elérje őket. A közösség imája nagy hatással van a mindennapjainkra, megvéd és befedez minket.


Január 25. Hétfő,

Igyekezzél, hogy mint kipróbált ember, állj készen Isten országában,
mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, mert helyesen osztogatja az
igazság beszédét.
A szentségtelen, üres fecsegőket pedig kerüld, mert ezek mind
mélyebbre süllyednek az istentelenségbe.
2 Timótheus 2:15-16,

Isten katonái vagyunk, megszentelt nép, szolgálatra készen, engedelmességgel és alázattal. Tudnunk kell meghallani a mi jó Atyánk hangját. És bátran be állni abba a feladatba,amit számunkra felkínál, mert ami tőle van az áldás számunkra is. Az Ő királyságát emeljük amikor győztesen szembe nézünk azzal az akadálya amit elénk kínál.

Mert vele még a kőfalon is átugrunk. Az Ő segítségével győzünk, dicsőséget szerezve az atyának.


Január 24. Vasárnap,

Eszembe jutott ugyanis a te képmutatás nélkül való hited, amely
először nagyanyádban, Lóisban lakozott , majd anyádban, Eunikében, és
meg vagyok győződve, hogy benned is él.
2 Timótheus 1:5,

Micsoda áldás amikor a szülőktől  azt látják a gyermekek, hogy van hitük, Istenfélők, engedelmesek. A jó példa mindenképpen egy áldást jelent mindenkire nézve. Ez a két asszony úgy nevelte őt, hogy a jövője meg volt alapozva, Jézus volt az alapkő. Nem tudott az ellenség fogást találni Timótheuson, amit látott azt tette ő is. Így neveljük
gyermekeinket, példát mutatva. A nagyszülőkön is sok felelősség van ezen a téren.


Január 22-23

Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme,utána való sóvárgásban
némelyek eltévelyedtek a hittől és magukat sok fájdalommal szegezték
át.
1 Timótheus 6:10,

A pénz után való sóvárgás, minden probléma okozója. Mindegy, hogyan jut hozzá valaki. Legyen az munka által: túlhajszolás, túlórák, plusz munkák. Az egészség és a család rovására mennek.

Tisztességtelen dolgok árán, bűncselekmény, ami által romlásba sodorja magát az ember, másokat is megkárosítva.
Nem ezt tervezte az Isten az emberiségnek. A nyugodt, tisztességes életnek az élvezetét nem lehet feladni pénzhajhászás miatt.
Istent követve megismerhetjük az élet értelmét, a biztonságot.

De te, Istennek embere, ezeket kerüld. Ellenben törekedjél igazságra,
kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídségre.
Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre
elhívattál, és amelyről vallást tettél szép vallástétellel sok tanú
előtt.
1 Timótheus 6:11-12,

Ez a mi rendeltetésünk itt a földön, Istenünk elhívásában és szeretetében.


Január 21. Csütörtök,

Intelek azért mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket,
imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért.
Királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet
éljünk, istenfélelemmel és tisztességgel teljeset.
Jó és kedves  dolog ez a mi megtartó Istenünk előtt, aki azt akartja,
hogy minden ember üdvözüljön és az igazság megismerésére eljusson.
1 Timótheus 2:1-4,

Az imádság nagyon fontos dolog a mi életünkben. De fontos a mi Urunknak Jézusnak is, mert csak együttes erővel tudunk a győzelem koszorújához jutni. Ő sem tud nélkülünk cselekedni és mi sem ő nélküle.

Imáink által gyengül a gonosz hatalma és győz az atya terve.Szánjunk oda időt, a sok napi teendőnk mellett.

 


Január 20. Szerda,

 Isten akarata!

Kérünk pedig titeket, atyámfiai,hogy becsüljétek meg azokat, akik
fáradoznak közöttetek és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket: és
munkájukért nagyon szeressétek őket. Egymással békességben éljetek.
Kérünk továbbá arra is, atyámfiai, intsétek a rendetleneket,
bátorítsátok a kislelkűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, és
türelmesek legyetek mindenki iránt.
Thessalonika 4:12-14,

Vajon azok akik izgágák és kritizálóak, bántják a testvéreiket, olvassák ezeket az igéket? Talán már rég nem került a szemük elé, nem emlékeznek rá. Isten minden kérdésre megadja a választ.

De főleg azt, hogy mi a mi dolgunk, és kötelességünk, éppen azért, hogy békességben éljünk, és örvendezve Istenünk dicsőségét emelve életünkkel.

Mindenkor örüljetek.
Szüntelen imádkozzatok.
Mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata számotokra Krisztus Jézusban.
A lelket meg ne oltsátok.
A prófétálást meg ne vessétek.
Tegyetek próbára mindent, és a jót tartsátok meg !  ( csak itt van
felkiáltó jel)
Mindentől, ami rossznak látszik, őrizkedjetek.
Thessalonika 4:16-22,

Ezeket az igéket fel kellene írnunk az ajtó félfánkra, hogy mindig szem előtt legyenek.


Január 19. Kedd,

Mert ti mindnyájan a világosság fiai vagytok, és a nappal fiai: nem
vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
Ne is aludjatok tehát, mint a többiek, hanem legyünk  éberek és
józanok. Mert az alvók éjjel alusznak, és a részegek éjjel részegednek
meg. Mi azonban a nappal fiai vagyunk, legyünk tehát józanok, magunkra
véve a hit és szeretet páncélját és sisak gyanánt az üdvösség
reménységét.
1 Tehessalonika 4:5-8,

Figyelmeztet minket az ige, hogy figyeljünk és vigyázzunk, mert az Úr hirtelen és váratlanul jön el. A fegyverzet felvételét több helyen említi a szent könyv, fogadjuk meg. A megigazulás páncélja védi a nemes szerveket,hogy a sötétség ura ne tudjon rajtunk komoly, sebet ejteni. Az üdvösség sisakja pedig védi a gondolatainkat ,hogy ne
tévelyegjünk és a megtévesztés szelleme nehogy megrontson minket.
Ettől szabadok leszünk és reménykedhetünk, hogy minket az Úr Jézus fog a keblére ölelni. 


 

Január 18. Hétfő,

Nem akarjuk, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek az elhunytak
felől , és úgy gyászoljatok, mint a többiek, akiknek nincs
reménységük. Mivel pedig hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott,
ugyanúgy hisszük, hogy az isten a Jézus által, vele együtt előhozza
azokat is, akik elaludtak.
Thessalonika 4:13-14,

A reménység Istene a mi Urunk, vigasztalása ad nyugalmat az özvegyeknek. Mert a fájdalom a hitünk által el csendesedik. Mert ahogy Jézus megmutatta, hogy a halál le van győzve, úgy tudhatjuk ,hogy az aki Isten gyermeke,meg nem hal csak elköltözik ebből a dimenzióból és egy új életre kell, új testben, egy más világban. Isten világában.
És hinnünk kell, hogy jobb ott mint itt a földön, hogy az élet ott tökéletes és szép, mert ez az ígéretünk, az örökségünk. Amikor fáj és hiányát érezzük azoknak akik eltávoztak, magunkat sajnáljuk.

 


Január 17. Vasárnap,

Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, a
magatok dolgát végezzétek, és tulajdon  kezetekkel munkálkodjatok,
amint rendeltük.
A kívül valók iránt is tisztességtudóan viselkedjetek, és senkire rá
ne szoruljatok.
Thessalonika 4:11-12,

Ez az életmód az ami által nem vágyunk nagyobbra mint ami meg illet minket. Ami által tudunk megelégedéssel élni a mindennapi munkánk eredményeivel gazdálkodni.
A tisztességes munka áldásai a békesség, nyugalom, megelégedetség.
Akik hajszolják az életet anyagi javakért, ezt nem is értik,nyughatatlanok, izgágák és türelmetlenek. 

 


Január 16. Szombat,

Szenvedjétek el egymást , és ha valakinek valaki ellen panasza  volna,
bocsássanak meg egymásnak, amint az Úr is megbocsátott nektek.
Mindezekhez még öltsétek fel a szeretetet , amely a tökéletesség
összefogó ereje.
És a Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben, hiszen ere
vagytok elhíva, egy testben. És háládatosak legyetek.
Kolossé 3:13-15,

Milyen finoman fogalmaz az Úr-Szenvedjétek el egymást- vagyis tudja, hogy olykor tényleg szenvedünk amikor egy egy testvért el kell viselnünk.  Mivel oly sok rétűek és kibírhatatlanok tudunk lenni. van amikor bántóan viselkedünk,  vagy éppen rossz napunk van, nem mindenkivel szimpatizálunk. Fel kell övezni derekunkat az igazságszeretet övével, a megtévesztés szelleme ellen, hogy ne keressük a másikban az ellenséget. A Krisztus békességének ott kell
lenni az életünkben.

 


Január 15. péntek,

Öldököljétek meg azért tagjaitokban, ami földi: a paráznaságot,
tisztátalanságot, bűnös szenvedélyt, gonosz kívánságot és a
kapzsiságot, mert az bálványimádás.
Ezek miatt jött ránk az Isten haragja.
Kolossé 3:5-6,

Vajon miért is bálványimádás ez?
Mert előbbre helyezzük az életünkben, mint Istent. Mert a vágyaink vezetnek minket, és nem engedjük, hogy Isten szelleme tegye azt.
Paráznaság: flörtölések, gondolatok, ábrándozások.Tisztátalanság: bűnös cselekedetek.
Bűnös szenvedély: ez lehet bármi, ital, cigi, perverzió, ruha vásárlási láz, stb.
Gonosz kívánság: irigység, rágalom, pletyka,rossz akarás másoknak. Kapzsiság: pénz imádat, gyűjtögetés, irigység.

Vajon mindentől mentesek vagyunk? Isten irgalmazzon nekünk, mert az Óemberünk néha bizony eltévelyeg, de hála a Mindenható és Jézus Szellemének aki vissza igazgat minket. 


Január 14. Csütörtök,

Ennélfogva ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafennvalókat
keressétek, ahol a Krisztus ül az Isten jobbján. Az odafennvalókkal
törődjetek ne a földiekkel.
Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben.
amikor azonban Krisztus, a mi életünk, megjelenik, majd ti is
megjelentek ővele a dicsőségben.
Kolossé 3:1-4,

Csodálatos ígéret, és tanács, jó ha megfogadjuk. Ez kimondottan nekünk szól, azért, hogy békességünk legyen benne. A világ gondjai között néha elfelejtjük hova tartozunk, de figyelmeztet minket az ige, hogy a helyes útra vissza lépjünk.

 


Január 13. Szerda,

Azért ha befogadtátok a Krisztus Jézust,, mint Urat,járjatok őbenne.
Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne és erősödjetek meg a hit
által megáradó hálaadások között, amint arra tanítottak titeket.
Kolossé 2:6-7,

A növények fejlődésében nagy szerepe van a gyökérzetnek. Minden fejlődésnek a jó és egészséges gyökérzet a lényege. Az életünk be van ágyazva Krisztusba, Ő bennünk él ,mi meg őbenne.
Ennél nagyobb talaj, illetve kőszikla nem kell nekünk, hogy gyökereink növekedése és megerősödése tökéletes legyen. Krisztusba vetett hitünk a mi erősségünk és fegyverünk mozgatója.


 

 

Január 12. Kedd,


Jézus  áldozatának dicsőséges munkája, ami által van a mi váltságunk.

Ő a láthatatlan Isten képe, minden teremtménynél előbb született, Ő a feje a testnek, és az egyháznak, Ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, Ő a megbékéltető, a békesség Fejedelme.

Mert őbenne teremtetett minden az égen és a földön,a láthatók és a
láthatatlanok, akár királyi székek, akár uralmak, akár fejedelemségek,
akár hatalmasságok, minden őáltala és őérette teremtetett. És előbb
volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.
Kolossé 1:16-17,


Január 11. Hétfő,

Mi Isten gyermekei mennyei állampolgárok vagyunk, és Isten Királyságában katonák, itt a földi dimenzióban. Sok testvér azt hiszi, hogy meg ül a padsorokban és szépen kivárja amíg eljön az ő ideje és besétál a mennybe. Lehet, hogy ez is igaz, hiszen ha megtért akkor az ígéret szerint kegyelem alatt van. De mi van akkor ha nem úgy lesz?

Örömmel adunk hálát az Atyának , aki alkalmassá tett minket a szentek
örökségében, a a világosságban való részesedésre.( A szentek
örökségében részesüljünk, új ford))  Ő szabadított meg minket a
sötétség hatalmából és vitt át az ő szeretett Fiának országába.
Kolossé 1:12-13,


Vagyis a testamentum szó ,végrendeletet jelent és örököst jelöl meg. Vagyis akik megtértünk , az Atya tesz minket alkalmassá, hogy az örökségünkbe bele álljunk és élvezzük azt. Akkor pedig minden hívő előbb vagy utóbb alkalmas lesz arra, hogy részesüljön az örökségének örömeiben. Jézushoz tartozunk és vele kell közösségben élnünk,
parancsait teljesítenünk, Ő a mi Királyunk a Seregek Ura.
Akik pedig nehezen értik ezt meg, saját bőrökön fogják tapasztalni a jó Atya kezének súlyát. Én inkább a kezében szeretnék lenni ami óv, védelmez, mint a kezének súlya alatt. 

 


Január 10. Vasárnap,

Ezért mi sem szűnünk meg -attól a naptól fogva ,amikor ezt
meghallottuk -, érettetek imádkozni, és  Istent kérni, hogy az ő
akaratának megismerése által teljesedjetek be a Lélektől adott minden
bölcsességgel és értelemmel.
Kolossé 1:9,

Sokszor mondjuk, hogy kérjük az atya akaratát, hogy tudjuk merre menjünk, mit tegyünk,hogyan éljünk. Az ige azt mondja, hogy ne csak magunkért  imádkozzunk, hanem egymásért is tegyük, és megkapjuk a bölcsességet és értelmet.
Mert aki megismeri Istent a Szentlélek által, ott gyümölcsök teremnek.
Milyen az Isten, Ő maga a szeretet. 


 Január 9. Szombat,


Tudok szűkölködni is,tudok bővelkedni is. Mindenfelé és mindenbe be
vagyok avatva, a jóllakásba is, az éhezésbe is, a bővölködésbe is, és
a szűkölködésbe is.
Filippi 4:12,

Ez a megelégedés nem tőlünk van, hanem Jézustól, hiszen bennünk lakozik.

Mindenre van erőm a Krisztusban aki engem megerősít.
4:13,

Sokszor megvallhatjuk ezt az igét. Böjt alatt, nehézségekben, szellemi harcok hevében, fizikai erőnlét hiányában. Az akaratunk olykor gyengének tűnik, de az Úr és az igéje segítségünkre van. Bátran elmondhatjuk, hogy:

Az én Istenem pedig betölti majd minden szükségeteket az ő gazdagsága
szerint, dicsőségesen, a Krisztus Jézusban.
Filippi 4:19,


Január 8. Péntek,

Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben
minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságotokat az Isten
előtt.
Filippi 4:6,

Tehát lehetnek kívánságaink is. Atyánk aki szeret minket örömmel meg adja azt nékünk. Persze csak akkor ha ő is úgy látja, hogy építő az számunkra. Ne aggódjunk, hanem hálaadással kérjünk a mi jó Atyánktól.
Sokkal különb Ő földi apánktól. Hiszen nincs olyan dolog amit ne tudna adni nekünk. Nagylelkű, szerető és mindenható Úr az Isten.


Január 7. Csütörtök,

De én mindezt, ami nekem nyereség volt, a Krisztusért kárnak ítéltem.
Sőt ezenfelül most is kárnak ítélek mindent, az én Uram  Jézus
Krisztus ismeretének mindent túlhaladó értékéért.
Filippi 3:7-8,

Amikor megismertük Jézust, az Atyát, és elfogadtuk minden tanításukat, felismertük a Szent Szellem létezését, munkáját az életünk teljesen megváltozott. Egy új emberré lettünk, akik átértékeltük az életünket.
Más értékekért tudunk most már küzdeni, dolgozni, örülni. És ami régen örömet okozott, amiért régen mindent meg tettünk, azt most kárnak ítélünk. Érték ítéletünk pozitívan változott meg és ez nem a mi érdemünk, hanem Istené, aki szeret minket,Jézusé aki értünk is meghalt és feltámadott, és a szent Szellemé aki vezeti a gondolatainkat és
cselekedeteinket.


Január 6. Szerda,

Atyámfiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet
cselekszem : azokat, amik hátam mögött vannak, elfeledve, azoknak
pedig, amik előttem vannak, nekifeszülve, célegyenest futok,hogy
elnyerjem az onnan felülről  való elhívás  koszorúját , amelyet Isten
ígért meg nekem a Krisztus Jézusban.
Filippiek 3:13-14,

Ezt a futást nekünk is meg kell tennünk, mégpedig ugyan úgy ahogy Pál mondja. Minden múltbeli dolog maradjon mögöttünk, és csak az lebegjen előttünk amit az Úr kér tőlünk. Keressük akaratát, figyeljünk rá, vezetőink által is szól olykor.Célunk pedig Isten Királyságának hirdetése, szolgálataink felajánlása,  odaadással, alázattal,hűséggel.
A jutalom nem marad el.


Január 5. Kedd,

Ennélfogva szeretteim, amint mindenkor engedelmeskedtetek,nem csupán
jelenlétemben, hanem most, távollétemben még inkább, félelemmel és
rettegéssel munkálkodjatok üdvösségeteken.
Filippi 2:12,

Üdvösségünk lett ,mikor elfogadtuk Jézust a megváltónknak,engedelmesen bemerítkeztünk és elkezdtük hívő életünk útját.
Tanulni kellet sok mindent, hogy legyen ismeretünk, figyelni és meg fogadni a Szent szellem vezetését. Meg kellett harcolnunk hitünket, és meg állni a viharos időben.
De nem dőlhetünk hátra a hintaszékben, mert tisztán kell élnünk, megtartani Isten parancsolatait, és meg is cselekedni azt. Meg kell maradnunk az alázatban és az engedelmességben. Félnünk kell az Urat és vigyáznunk kell, hogy üdvösségünket el ne lopja a sátán.

 


Január 4. Hétfő,

Semmit se cselekedjetek versengésből, sem hiú dicsőségvágyból, hanem
egymást  magatoknál alázatosan különbnek tartsátok.
Ne nézze ki-ki csak a maga hasznát, hanem mindenki a másét is.
Az az érzület  legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is lakozott,
aki, mikor Isten formájában volt, nem tartotta Istennel való
egyenlőségét ragadománynak, hanem megüresítette magát, szolgai formát
vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá. És amikor megjelent emberi
ábrázatban, megalázta magát, és engedelmes volt haláláig, mégpedig  a
kereszthalálig.
Filippi 2:3-8,

Az alázat Istennél nagyon fontos. Mert aki alázatos, az előzékeny, udvarias, nem rohan le senkit, nem bánt meg senkit, nem dölyfös, nem büszke. Krisztusi a természete, türelmes, megértő, megbocsájtó, segítő.
Gyakoroljuk ezt a hozzáállást az életünk minden területén.

 


 

Január 3. Vasárnap,

Vajon mi dicsőíti Krisztust, az életünk?  Vagy a halálunk?

Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
De ha a testben élhetek, az gyümölcstermő munkát jelent  számomra, és
nem tudom, hogy melyiket válasszam?
Filippi 1:21-22,

Azt gondolom, hogy meg van az ideje mindennek. Amíg Isten életben tart minket számít ránk. A világi életben is megvan a szerepünk, családot alapítani, és Isten Királyságát építeni. Mind kettő fontos. A gyümölcsök az életünkben, azok dicsőítik Istent. Azután amikor itt kell hagynunk ezt a földi életet, örvendezni abban, hogy Istennel élhetünk és az Ő Fiával, mely mindennél jobb a világon.

 


Január 2. Szombat,

Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor emlékezem rólatok, és nagy
örömmel könyörgök mindnyájatokért,....
Filippi 1:3-4,

Ezt én is pont így gondolom, hálát adok minden testvéremért, akit az Úr mellém rendelt. És folytatom evzzel az igével.

És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek  még jobban-jobban
bővölködjék ismeretekben és minden jó tapasztalatban:
Filippi 1-9,

Csodálatosak Isten igéi, tanít minket és nevel. Ismételhetjük, olykor talán még jobban használ annak akinek mondjuk. 

 


Január 1. Péntek,

Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr,
És könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr,
és adjon neked békességet!
4 Mózes 6:24-26,

Ez az áldás jár Izrael népének, a vezetőiktől. Annak idején Áronnak és fiainak kellett megáldania a népet evvel az áldással. Ma pedig mi is oda tartozunk, Izrael házához, hiszen mi is az Atya gyermekeivé lettünk. Ez az áldás egy ígéret és el nem mulasztanám, főleg Január első napján nem. Vezetőinktől kapjuk és biztos vagyok benne, hogy
életünkre nézve igen sokat jelent, főleg ha hiszünk benne.

Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket.
4 Mózes 6:27,

Június 3. Vasárnap,
 
A jó Atyánk minden jót amit csak tud, meg akarja adni nekünk. 
 
Hanem amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fűl nem hallott és emberi szív meg nem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
1 Korinthus 2:9,
 
Sok szépet jót el tudok képzelni, de ha ez az ígéret, akkor valami csodálatos dolog fog történni velünk. Hálát adunk érte és várjuk azt a sok csodát mint egy kisgyerek.
Június 3. Vasárnap,
 
A jó Atyánk minden jót amit csak tud, meg akarja adni nekünk. 
 
Hanem amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fűl nem hallott és emberi szív meg nem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
1 Korinthus 2:9,
 
Sok szépet jót el tudok képzelni, de ha ez az ígéret, akkor valami csodálatos dolog fog történni velünk. Hálát adunk érte és várjuk azt a sok csodát mint egy kisgyerek.
Június 3. Vasárnap,
 
A jó Atyánk minden jót amit csak tud, meg akarja adni nekünk. 
 
Hanem amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fűl nem hallott és emberi szív meg nem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
1 Korinthus 2:9,
 
Sok szépet jót el tudok képzelni, de ha ez az ígéret, akkor valami csodálatos dolog fog történni velünk. Hálát adunk érte és várjuk azt a sok csodát mint egy kisgyerek.