2014.

Napi Igék Edittől IV. n.év

  

D E C E M B E R  

 

 

 

 

December 31, Szerda
 
Az év utolsó napján, mit is mondhatnék. Azt amit az Úr rendelt. Elkezdtem a Bibliámat olvasni újból és úgy indított az Úr, hogy csak a szépet, jót, az ígéreteket emeljem ki belőle. Most érkeztem a 127-es zsoltárhoz.
Nem tőlem van ez, nem számítgattam, Isten volt aki vezetett ebben.De ez a zsoltár méltó arra, hogy az évet lezárjuk igazságával.
 
Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői.
Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyázz az őriző.
Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek!
Szerelmesének álmában ád eleget.
Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak: az anyaméh gyümölcse: jutalom.
Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak.
Boldog ember, aki ilyenekkel tölti  meg tegezét: nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban..
Zsoltárok 127:1-5,
 
Emberé a munka, de Istené az áldás. Mindenünk tőle van.
 
Akik próbáltak meríteni az igékből, és hűségesen olvasták Isten üzeneteit, boldog , egészségben, sikerekben  gazdag, új esztendőt kívánok az új esztendőben. Isten legyen továbbra is az őrizőnk, világosságunk.
 

 
December 30. Kedd,

Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd.
Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással  jő elő, kévéit emelve.
Zsoltárok 126:5-6,

Sokszor mikor adunk valakinek egy igét, olyan mint az ezüst tálcán felkínált arany alma. Soha nem feledem, hogy egyszer egy testvérnőnek 3 igét mutattam háttal, és kértem húzzon egyet belőle. Ez az ige volt, és sirva fakadt amikor el olvasta. Cigány misszióban szolgál férjével.  Ezt mondta, Köszönöm Uram. Bárkit tud használni az Úr, ahhoz, hogy valaki erőt merítsen. 

Tégy jót Uram a jókkal, és a szívök szerint igazakkal!
Zsoltárok 125:4,
 

December 29. Hétfő,

Lásd meg Uram, hogy a Te határozataidat (utasításaidat) szeretem: a Te kegyelmességed szerint eleveníts meg engem!
Zsoltárok 119:159,

Naponként hétszer dicsérlek téged, a te igazságodnak ítéletéért. ( igazságos döntéseidért)
Zsoltárok 119:164,

Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a Te rendeléseidre. Nyelvem a Te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz. Legyen segítségemre a Te kezed, mert a Te határozataidat (utasításaidat) választottam! Uram ! Vágyódom a Te szabadításod után, és a Te törvényed nékem gyönyörűségem. Éljen az én lelkem, hogy dicsérjen  Téged, és a Te ítéleteid segítsenek rajtam!
Zsoltárok 119:171-175,

Sokszor megtapasztaltam, hogyan vezeti az én igei fonalamat az Úr. Nem tudhatom, hogy miről lesz szó az Istentisztelet alatt, mégis az én írásaim szinkronban vannak a Pásztoraim beszédével. Ebből látom, hogy a Szent Szellem vezeti a munkámat, mert csak ő lehet az aki ezeket a dolgokat egy vonalon vezeti. A mai napon a bizonyságokról kellett beszélnünk és a hálánkról amit az Úr végzett az életünkben 2014-ben.

Lelkünknek és testünknek minden nap dicsérni kell az Urat, mert hűséges Ő, van mindig miért dicsérnünk. Az életünkért, szabadításaiért, gyógyításáért, ima meghallgatásaiért, testvéreinkért akik szolgálnak felénk, gyülekezetünkért, vezetőinkért, családunkért, hogy vannak és szolgálhatunk feléjük is. Tegyük ezt szüntelen, és legyünk az igének ne csak hallgatói, hanem cselekvői, engedelmes cselekvői.
 
Ezek az igék is arról szólnak, hogy adjunk hálát, engedelmeskedjünk az igének. Ne csak hallgassuk és olvassuk, hanem cselekedjük is meg azt.
December 28. Vasárnap,
 
A Te bizonyságaid az én örökségem mindenkor, mert szívemnek örömei azok. (Zsoltárok 119:111), 
 
Menedékem  és pajzsom vagy Te: Igédben van az én reménységem. (Zsoltárok 119:114,)
 
Támogass engem a Te beszéded szerint, hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek reménységemben.  (Zsoltárok 119:116,)
 
Isten ígéretei amit kapunk tőle, akár keressük, akár prófécia formában, egy bizonyság számunkra, mert beteljesednek. Istenbe bízva éljük az életünket, kinek mi a vágya kívánsága. Van aki munka helyet vár, van aki társat, van aki gyermek áldást, vagy gyógyulást, esetleg anyagi biztonságot. 
Biztonságot ad az, hogy Istenhez tartozunk, Jézus a Megváltónk a barátunk, testvérünk.
 
 

December 27. Szombat,

Megvallás.

Soha nem feledkezem el a Te határozataidról, mert azok által elevenítettél meg engem. Tied vagyok, tarts meg engem, mert a Te határozataidat keresem.
Zsoltárok 119:93-94,

Jó megvallani azt amit érzünk, tette ezt Dávid is. Istenünk szereti ha beszélgetünk vele, amikor elmondjuk mi is az amit tőle kaptunk. Miért adunk hálát, mit tartunk meg abból ami tőle van.

A kéréseket is elmondjuk, de ne mindig csak azt tegyük. Adjunk hálát ,mindenért. 


December 26. Péntek,

 
Simeon, igaz és kegyes ember volt, Szentlélek nyugodott rajta, Várta Izrael vigasztalóját. Azt a kijelentést kapta a Szent Lélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja Krisztusát.
 
A Lélek inditatására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény  előírásának, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: 
"Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül  népednek, Izraelnek."
Apja ás anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának:
"Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Ízráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak,-a te lelkedet is éles kard járja majd át-, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata."
Lukács 2:27-35,
 
Milyen kiváltságos helyzetben volt Simeon, megfoghatta a kicsiny gyermeket akiről tudta, hogy egykor ő lesz a Megváltó, Izrael szentje, a kőszikla akiben bízhatnak az emberek. Tudta, hogy mi vár a felnőtté vált Úr Krisztusra, átélte mit fog érezni édesanyja, amit ki is nyilatkoztatott. 
Nyugodtan várta, hogy Istene magához vegye, megtette azt amire Isten indította, megáldotta a gyermeket és útjára engedte. Istennek fontos volt, hogy szolgája egy igaz ember szájából szóljon az első áldás az ő szentjére. 
 
Simeon

 


December 25. Csütörtök,
 
Újszülött bemutatásaA zsidó törvények szerint a 8. nap után, körülmetélték a fiú gyermekeket és bemutatták az Úrnak.

"Amint meg van írva az Úr törvényében hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék: és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.
Lukács 2:23-24,

A törvényeket fontos volt betartani, tisztelték az Atyát, közösségben voltak vele.A kis Jézust bemutatták és mások is láthatták őt. Biztos voltak akik kíváncsian várták ezt a nagy dolgot. Voltak olyanok is akik el akarták őt veszejteni, de az Atyának gondja volt rá, hogy a törvényt be tudják tartani, annak rendje és módja szerint.
Az adomány pedig attól függött, hogy a család milyen anyagi helyzetben van.
Tiszteletüket kifejezve alázattal vitték az Úr oltárára.
 
 

December 24. Szerda,

háromkirályokNapkeleti bölcsek érkeztek, Jeruzsálembe, hogy megtudakolják, hol kell megszületnie a kis Jézusnak.
 
 
"A Júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta:"  Máté 2:5,
A csillag előttük ment végig amíg oda nem értek.

Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
Máté 23:11-12,

Az Atya Isten, gondoskodó Isten, gyermekéről is gondoskodott, hogy a fiatal párnak legyen indulási tőkéje a gyermek vállaláshoz. Csodálatos, hogy indított gazdag embereket, azért hogy imádatukat így fejezzék ki. A fiatal pároknak gyermekáldásnál ha viszünk ajándékot az biblikus, és az adakozás szintén biblikus. 
Hódoltak annak az Úrnak  aki fejedelemmé nő majd és legelteti Izraelt. Akinek meg kellett születnie ahhoz, hogy értünk meghaljon,  hogy életünk legyen. Erre emlékezzünk és boruljunk le mi is előtte, imádjuk mi is Őt, és adakozásunkkal is fejezzük ki hódolatunkat, mert ezt meghálálni lehetetlen.
 

December 23. Kedd,
 
Ezt a kisgyermeket, Isten gyermeket, már születése előtt is megprófétálták. Ézsaiás ie. 700 körül élt és ezt írta róla.
 
Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt.  Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön: tanítására várnak a szigetek.
Ézsaiás 42:1-4,
 
És valóban Jézus szolgálni jött a földre. De neve sok volt, Tanácsos, Megváltó, Szabadító, Gyógyító, Seregek Ura, Királyok Királya-Uraknak -Ura, Békesség Fejedelme, tanító.
Tanított, gyógyított, szabadított, érvényt szerezett a törvénynek, és betöltötte azt.
 
Megrepedt nádat nem töri el
 
 

December 22, Hétfő,

A pásztorok felbátorodtak az üzenettől, és elindultak Betlehembe megnézni mi is történt.

Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. MÁRIA PEDIG MINDEZEKET A DOLGOKAT MEGŐRIZTE ÉS FORGATTA A SZÍVÉBEN:
A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan Ő MEGÜZENTE NEKIK:
Lukács 2:17-20,

Amit én kiemeltem ebből az üzenetből azt nagybetűvel írtam. Mária a szívében forgatta és megőrizte ezeket a hallottakat. Tette ő ezt máskor is. Elgondolkodva, elmélkedve, a jövőre nézve tehette ezt.
Ő megüzente nekik: Ez egy bizonyság volt a pásztoroknak, de nekünk is, hogy a Biblia igaz, Istentől van, a próféciák beteljesedtek, és ma is beteljesednek. Amikor örömüzenetet hallunk, az mind Istentől volt, van és lesz.
 

December 21. Vasárnap,

Advent utolsó vasárnapja van. Szívünk felkészül az ünnepre, várjuk az Úr Jézust.
Advent=eljövetel- az Úr eljövetele.
Minden családban ilyenkor a szívnek a szeretetre kellene hangolódnia, és így is van szerencsére. Hívő körökben, pedig Jézus születéséről emlékezünk meg, Amit Isten adott az emberiségnek. Drága gyermekét küldte le a földre, hogy megszülessen mint ember gyermek. Felnőve pedig megmutatta nagyságát, hatalmát, kegyelmét, szeretetét az emberek iránt. Meghalt értünk, mert az Atyának engedelmeskedett,hogy aki őt elfogadja az üdvözülhessen, bűnei bocsánatot nyerjen, és örök élete legyen. Feltámadott, hogy bizonyítsa, van élet a halál után. Azóta is velünk van szelleme a földön, és segíti az embereket, mert a világ a gonosz kezében van, de csak akkor ha hisznek neki.
Gondoljunk azokra a családokra és mondjunk el egy imát értük, akik nyomorúságban élnek, akiknél betegség miatt van szomorúság, akiket üldöznek, akik árvák, vagy szegények.

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken ahol a kis Jézus megszületett.

Az Úr angyala megjelent nekik, körülrajongta őket az Úr dicsősége , és nagy félelem vett erőt rajtuk.

Angyalok: üdvözítő született ma nektek
 
"Ne féljetek mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek ,aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok  egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei sokaság jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták:
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat."
Lukács 2:9-14,

 
December 20. Szombat,
 
Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között!
Mert nagy, egek felett való a Te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
Magasztaltassál fel, óh Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön!
Hogy megszabaduljanak a Te szeretteid, segíts  a Te jobb kezeddel és hallgass meg engem!
Zsoltárok 108 4-7,
 
Felkiáltó  és  felszólító mondatok ezek, figyelem felkeltőek. Hűséges Istenünk van, akinek nagy voltát kell mindig, minduntalan hirdetnünk.
Mindig velünk van, segítségünkre ha hozzá kiáltunk. Bizakodjunk ebben, legyünk mi is hűségesek hozzá.
 
Istennel hatalmasan cselekszünk, és Ő megtapodja ellenségeinket.
Zsoltárok 108:14.
 
Igen, Ő mindig velünk van, akkor is amikor csüggedünk, vagy félünk, és akkor is amikor szolgálunk!
 

December 19. Péntek,

De az Úrhoz kiáltának szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította őket.
Kibocsátá az Ő szavát és meggyógyítá őket, és kimenté őket az ő vermeikből.
Adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért.
Zsoltárok 407:19-21,

Dávid megemlékezett Isten szabadító munkáiról. A nép az Úrhoz kiáltott szorultságukból, és Ő meghallotta, és kiszabadította őket.Tette ezt sokszor. Kegyelme el nem fogyott, szeretete nem lankadt népe iránt. Pedig sokszor megbotlott a nép, hibázott, de mindig vissza találtak Istenükhöz az Úrhoz. Igaz ez a mai napig is. Istennek népe előfordul, hogy hibázik, engedetlen ,de Isten határtalan szeretete visszaigazítja őket.

Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az Ő kegyelme.
Zsoltárok 107:1,
 
December 18. Csütörtök,

Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az Ő nevét, hirdessétek a népek között az Ő cselekedeteit!
Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden Ő csodatételét.
Dicsekedjetek az Ő szent nevével: örvendezzen azoknak  a szívök, akik keresik az Urat.
Kívánjátok az Urat az Ő erejét: keressétek az Ő orcáját szüntelen.
Emlékezzetek meg az Ő csodáiról, amelyeket cselekedett: jeleiről és az Ő szájának ítéletéről.
Zsoltárok 105:1-5,

"Kívánjátok az Urat":Vagyis szüntelen keressük a kapcsolatot vele, beszélgessünk hozzá, kérdezzük meg mi az Ő akarata az életünk felől. Hol szeretne Ő látni minket, melyik szolgálatban. Úgy gondolom, hogyha nem is halljuk meg a választ, akkor is arra terelget amerre az Ő tervében van a helyünk. Ezt személyesen is megtapasztaltam.
 

December 17. Szerda,

Éneklek az Úrnak egész életemben :zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok! Legyen kedves néki az én rebegésem: örvendezem én az Úrban:
Vesszenek el a bűnösök a földtől, és hitetlenek ne legyenek többé! Áldjad én lelkem az Urat: dicsérjétek az Urat!
Zsoltárok 104:33-35,

Miért is? Mert ő a Teremtő, a fenntartó, Úr, aki Úr a vizek felett, a magaslatok felett, aki teremtette az égitesteket, szerzett sötétséget és világosságot.
Nagyok az Ő művei, egy bölcs alkotó, aki teremtette az embert, az állatokat és a  növényeket. Akinek jósága mérhetetlen, igazsága oly nagy, akiben van a mi életünk. Mert az Ő terve életet jelentett az embereknek, és akinek kegyelme, megújul napról napra.
 

December 16. Kedd,

Hálaadás.

Az Úr a mennyekbe helyeztette az Ő székét és az Ő uralkodása mindenre kihat. 
Áldjátok az Urat Ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő rendeletét, hallgatván az Ő rendeletének szavára!
Áldjátok az Urat minden Ő serege:Ő szolgái, akaratának teljesítői!
Áldjátok az Urat minden Ő teremtményei, az Ő uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!
Zsoltárok 103:19-22,

Az uralkodása mindenre kihat. Vajon tudjuk ezt? Mert a minden szó azt jelenti, hogy MINDEN. Most sorolhatnám a dolgokat vége hossza nem lenne. Inkább azt mondom, hogy nagy és hatalmas dolgokra és kicsiny dolgokra is.
Politikára, családi dolgokra, szívek kívánságára, gyógyulásokra, az univerzum változásaira, családunkra, stb. Nem lehet felsorolni ezeket. Mindenben benne van az Úr. Az éjjeleinkben, nappalainkban, szolgálatainkban, munkáinkban, konfliktusainkban, szeretetetünkben. Ezért mondja az ige, mindenért adjatok hálát és áldjátok az Urat.
Ha jó idő van azért, ha esik azért, mert mindenre szükség van és minden nézőpont kérdése. Este azért adjunk hálát, mert a nappali életet megáldotta az Úr, reggel pedig azért mert az éjszakánk nyugodt volt. "
 
Reggel kegyelmedet, éjjel Hűségedet hirdetem."mondja az ige.
 

December 15. Hétfő,
Hálaadás.

Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
Mert  amilyen  magas az ég a földtől, olyan nagy az Ő kegyelme az Őt félők iránt.
Zsoltárok 103:9-11,

Ez a kegyelem, ezek isteni természetre vallanak. Mi csak próbáljuk ezt, de úgy érzem minduntalan megbukunk benne. Jó olyan tanításokat hallgatni, ami vissza zökkent minket abba a nyugalmi állapotba, hogy tudjuk hol a helyünk.
Ráébredjünk arra, hogy ha nekünk bűnös létünkre Isten tudott értünk adni áldozati bárányt, akinek vére által bűneink bocsánatot nyertek, akkor nekünk is az a kötelességünk, hogy gyakoroljuk a megbocsátást  és a szeretetet mások iránt. Hálát adok az Atyának, hogy az Úr Krisztus vérén át lát minket, örök rendelkezés ez tőle.

De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az Őt félőkön, és igazsága a fiaknak fiain:
Zsoltárok 103:17,
 

December 14. Vasárnap,
Hálaadás.

Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről .
Aki megbocsájtja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
Aki megváltja éltedet a koporsótól: kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.
Zsoltárok 103:1-5,

A megtérésünk után,  az életünk folyamán sok-sok minden történik. Vannak benne rossz dolgok is, de ezek is kellenek ahhoz, hogy tudjunk hálát adni. Mert bizony az Úr kihoz belőlük. Ha mindig minden happy  lenne, azt egy természetes dolognak vennénk és nem adnánk hálát. 
Dávid sem írt volna oly sok szép verset, ha mindig örömteli élete lett volna. Szólnunk kell a lelkünknek, hogy emlékezzem az Úr jó téteményeiről.
 
Csodálatos, hogy örömteli szolgálataink által, meg újít az Úr minket.
 

December 13.Szombat,
Istenben való bizalom.

Mert alátekintett az Ő szentségének magaslatáról: a mennyekből a földre nézett le az Úr. Hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait.
Zsoltárok 102:20-21,

Elképzelem ahogy az Úr hallja a nyomorúságában szenvedőket és letekint, intézkedik, hogy minden emberhez el jusson az örömhír. Drukkol, hogy megértésre találjon és lépjenek az emberek a keskeny útra. Azért, hogy kiáraszthassa rájuk kegyelmét, szeretetét, gyógyítását, szabadítását. Hogy azután ők is tudjanak a bizonyságaik által másokon segíteni, és hálát adni Istenünknek.

De te ugyanaz vagy, és a Te esztendeid el nem fogynak.
A Te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvok erősen meg áll előtted.
Zsoltárok 102, 28-29,

Sok ígéret van az utódainkra nézve, ami jó és megnyugtató.
 
 

December 12. Péntek,

Amikor problémánk van, kiáltunk az Úrhoz, remélve hogy meghallgatásra kerül. 

Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson  tehozzád !
Ne rejtsd el a Te orcádat tőlem: mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a Te füledet: mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem!
Zsoltárok 102:2-3,

Isten hallja amit mondunk, figyel minden pillanatunkra. Sőt válaszol is.

Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta.
Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat.
Mert alátekintett az Ő szentségének magaslatáról: a mennyekből a földre nézett le az Úr.
Hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait.
Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az Ő dicséretét Jeruzsálemben.
Zsoltárok 102:18-22,

Jó tudni érezni az Úr figyelmét irántunk. Megtapasztalni , hogy amit mond az igaz, nincs benne semmi hamis, csak hűség irántunk. Ima meghallgató, és cselekvő Úr Ő. Soha nem csalódunk benne.
 

December 11. Csütörtök,

A csalárd szív távol van éntőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő felebarátját, elvesztem azt: a nagyralátót és a kevélyszívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak: a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki csalárdságot mível: aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt.
Zsoltárok 10:4-7.

Jézus a Király is beszélget az Atyával, kijelentéseit meg kell szívlelnünk, de olykor örömöt is okozhat. Akkor amikor megkapjuk az igét, tőle.

"Szemmel tartom a föld hűségeseit," vajon gondolunk erre, a nap minden pillanatában?
" hogy mellettem lakozzanak."  " a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem."
Nem azt mondta az Úr, hogy a tökéletes szolgálhat engem, hanem az aki a tökéletesség útjában járó, vagyis igyekszik arra, hogy tökéletes legyen.
Elég nekünk az ő kegyelme.
 

December 10. Szerda,

Isten nagyságáról és örök hatalmáról való megemlékezés.

Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek: Kérubokon ül, remegjen a föld!
Zsoltárok 99:1,
 
Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az Ő lábainak zsámolya elé:szent Ő!
Zs, 99:5,
 
Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az Ő szent hegyén: mert szent az Úr, a mi Istenünk!
Zs , 99:9,
 
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel: menjetek eléje vigassággal.
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten: Ő alkotott minket és nem magunk: az Ő népe és az Ő legelőinek juhai vagyunk.
Zsoltárok 100:2-3,

Kiváltság ez mindannyiunk számára, hogy hozzá tartozhatunk. Benne bízhatunk, örvendezhetünk szerető gondviselésében, szabadításában.
Egyszer vele lehetünk, de addig is az Ő nyugalmában élhetünk.
 

December 9. Kedd,

Buzdítás a szabadító Isten dicséretére.

Tudtul adta az Úr az Ő szabadítását: a népek előtt megjelentette  az Ő igazságát. Megemlékezett az Ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről: látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.
Vígan énekelj az Úrnak te egész föld: harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel: Trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király, az Úr előtt!
Zsoltárok 98:2-6,

Mit is mondhatnák erre, hallelujah, tegyük. De mi van akkor, ha nincs imádó szíve valakinek? Kérje az Úrtól ajándékba, mert a szabadítás akkor lesz igazán élvezhető, mámorító. Jó az Urat tiszta szívből imádni, lelkünknek teszünk jót vele, és áldásokat szerzünk életünkre.
 

December 8. Hétfő,

Az Úr uralkodik, örüljön a föld:örvendezzenek a temérdek szigetek.
Zsoltárok 97:1,

Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek: meghajolnak előtte mind a istenek.
Zsoltárok 97:7,
 
A bálványimádás rendkívül elhatalmasodott. Van, hogy tudatosan hitetlenségből, engedetlenségből, vagy hiszékenységből. Az embereknek Isten hiánya van és a tudatlanság miatt csinálnak maguknak isteneket. Teljesen más az amikor  művészek szeretnék az általunk megálmodott képet, szobrot ,a nyilvánosságnak elkészíteni, de nem azért, hogy a hiányt pótolják és imádják azt. Isten élő kapcsolatot akar minden emberrel építeni, fenntartani.
Nekünk kell erről beszélni, továbbadni az igazságot a körülöttünk élő embereknek.

Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi Ő az Ő kegyeltjeinek lelkét: a gonoszok kezéből megszabadítja őket.
Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm.
Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az Ő szentséges emlékezetét.
Zsoltárok 97:10-11,

A szabadság a mienk, örvendezzünk hát!
 

December 7. Vasárnap,
 
Dávid dicséretre serkenti Isten népét.
 
Énekeljetek az Úrnak új éneket: énekelj az Úrnak te egész föld!
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az Ő nevét : hirdessétek napról napra az Ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az Ő dicsőségét minden nemzet között az Ő csodadolgait: Mert nagy  az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett. Mert a nemzetek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte: tisztesség  és méltóság az Ő szent helyén. Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet! Adjátok az Úrnak neve dicsőségét: hozzatok ajándékot és jöjjetek be az Ő tornácaiba!
Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben: rettegjen előtte az egész föld!
Zsoltárok 96:1-9,
 
A 95. Zsoltár is említi, "Hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt! 
 
A leborulás, térdelés, mindig és mindenkor az alázatot, tiszteletet, hódolatot jelentette. Alá vagyunk rendelve Istennek. Aki ezt nem tudja meg tenni, az büszke! A büszkéknek pedig ellenáll az Úr.
Emlékszem egyszer volt egy előre hívás, hogy térdeljünk le az Úr előtt. Én engedelmesen ki is mentem, de alig bírtam felállni. Szégyelltem magam, mert azt jelentette, hogy keveset gyakorlom. Amióta zászlózom minden nap reggel úgy imádkozom és egy dicsőítést végig tudok térdelni, az izmok, inak megszokták ezt a mozdulatot. Én pedig alázattal és tisztelettel borulok le a Mindenható Úr előtt.Hódolatomat testemmel is kifejezve. Mert a dicsőítést a lelkünkkel, testünkkel, hangunkkal is ki tudjuk fejezni, Isten örül ennek, minden mozdulatunkat figyeli. 
 

December 6. Szombat,

Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak: vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának!
Menjünk elébe hálaadással: vigadozzunk néki zengedezésekkel. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül. Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi. Akiért a tenger, és Ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az Ő kezei formálták. 
Jöjjetek hajoljunk meg, boruljunk le: essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt! Mert Ő a mi Istenünk, mi pedig az Ő legelőjének népei és az Ő kezének  juhai vagyunk: vajha hallanátok az Ő szavát. 
Zsoltárok 95:1-7,

"vigadozzunk néki zengedezésekkel" Hálát adok az Úrnak, hogy ennyi év után ezt a mondatot észrevettem. Sokan mondták nekem, miért ismételi oly sokszor a dicsőítő csapat az énekeket. Más nem jutott eszembe, mint az, hogy megtanuljuk a szöveget. Megnéztem mit jelent a zengedezés: Folytonos, többszöri ismétlés, mint ahogy a madarak fütyülnek.
Isten megmutatta, hogy a gyülekezetben minden igei alapon történik.
A vigadozás is többször előfordul a Bibliában. Van miért vigadoznunk, mert az Úréi vagyunk. Meghalt értünk, feltámadott, bűneinket elvette, örök élet vár ránk, amit mellette tölthetünk el. Ebben a világi örült életben Ő a mi támaszunk, menedékünk. Az utódaink, pedig áldásait  örökölhetik meg.

December 5. Péntek,

Az Úr tudja az  embernek gondolatjait, hogy azok hiábavalók.
Boldog ember az, akit Te megfeddesz Uram, és akit megtanítasz a Te törvényedre.
Zsoltárok 94:11-12,

Ismeri Isten gondolatainkat, szívünk kívánságát. Semmit sem titkolhatunk el előle. Ha gondolataink vagy cselekedeteink hibásak, akkor az Úr szeretetéből helyünkre tesz. Van, hogy nem tetszik, sőt fáj, de a végén rájövünk, hogy hasznunkra vált a dolog.

Jól tudjuk, hogy Isten azoknak, akik őt szeretik- akik az ő végzése szerint hivatalosak-, mindent javokra fordít.
Zsoltárok 8: 28,
 

December 4. Csütörtök,

Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libanonon.
Plánták ők az Úrnak házában: a mi Istenünknek tornácaiban virágzanak.
Még a vén korban is gyümölcsöznek: kövérek és zöldellők lesznek:
Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!
Zsoltárok 92:13-16,

Gyönyörű ígéret, Isten minket növényhez hasonlít, ami jó helyen gyönyörűen növekszik, és örömére van annak akié.
Bele vagyunk palántázva az Ő házába, és ott virulunk. Istennél nem számít, hogy hány évesek vagyunk, Ő az aki ambícióval, tálentumokal, ajándékoz meg minden embert, az időseket is. A szolgálatokban megbecsült gyermekei az Úrnak, tekintélyek az ifjúságnak.
Szüntelen dicsérjük és tegyünk bizonyságot róla, hogy milyen hatalmas az Istenünk, hogy benne bízunk, benne reménykedünk,őt szolgáljuk, és hálával áldozunk neki mindenért.
 

December 3. Vasárnap,

Dávid buzdít minket, hogy Dicsérjük Istent, aki igazságszerető, nem személyválogató, mindenkit a tettei szerint ítél meg.

Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a Te nevednek, oh Felséges! Hirdetni jó reggel a Te kegyelmedet, és éjjelente a Te hűséges voltodat. 
Tíz húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel.
Mert megvidámítottál engem Uram a Te cselekedeteddel, a Te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok Uram a Te műveid, igen mélységesek a Te gondolataid!  A balgatag ember nem tudja , a bolond pedig nem érti meg ezt:
Zsoltárok 92:2-7,
 
Dávid élete is olyan volt mint a mienk. Hol meg volt elégedve, és jó kedve volt, de előfordult, hogy  szenvedett különböző okok miatt. De hálát adni és dicsérni Isten nagy voltát soha nem felejtette el. Hálaadó ajka volt, és hűséges szíve, Isten meg is ajándékozta őt bölcs gondolatokkal, énekek szövegét ontotta és keze ügyesen mozgott lantján hozzá. Valószínű, hogy az Úr szívesen hallgatta, és megörvendeztette szívét.
 
 
 

December 2. Kedd,
 
És Isten is válaszol nekünk.
 
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt: vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az Én szabadításomat.
Zsoltárok 91:14-16,
 
Mit is mond az Úr: megszabadítom, felmagasztalom, meghallgatom, megmentem, megdicsőítem, hosszú életet adok neki.
Csak azért mert ragaszkodunk hozzá, ismerjük nevét és igéi által őt is. A mi ragaszkodásunk és az Ő hűsége között hatalmas különbség van.  Az ő szeretete, törődése, soha nem lankad meg az Őt szeretők felé.
A mi hűségünk pedig igen-igen lankadó olykor.
 
 

December 1. Hétfő,

Mert azt mondtad te: Az Úr az Én oltalmam: a Felségest választottad a te hajlékoddá:  Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz: Mert  az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt. 
Zsoltárok 91:11-13,

Isten mennyei szolgái vigyáznak ránk és hatalmat adott nekünk az Úr, hogy az állatok királyán és az áspiskígyón tapodjunk, vagyis legyőzzük őket. Csak az tud győzni felettük, aki erős, bátor és védelem alatt van.
Az áspiskígyó egyiptomi kobra ami támad, és az idegekre hat rögtön a mérge, megbénítja az áldozatát.
A legtöbb kígyó elmenekül az ember elől, de ez a kígyó nem. Ilyen a Sátán is. De az úr felövezte derekunkat arra, hogy legyőzzük őt.
 N O V E M B E R 


 

 

 
 
 
Napi igék Edittől - november
 
 
November 30. Vasárnap

Istenben vetett hitünk ,megvallása.

A kedvenc igéim közé tartozik.

Aki a felségesnek rejtekében lakozik a Mindenhatónak  árnyékában nyugoszik az.
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam váram, Istenem őbenne bízom!
Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az Ő hűsége.
Zsoltárok 91:1-4,

Ez egy ígéret, ami által teljesen biztonságban érezhetjük magunkat.Volt idő mikor egyes szám első személybe mondogattam el, nap mint nap.
Magunkat is kell erősíteni, és a lelkünknek szólni.

"Tollaival fedez be engem, és szárnyai alatt lesz oltalmam, pajzs és páncél az Ő hűsége."
 

November 29. szombat,

Mózesnek az Isten emberének imádsága.

 Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tagnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel!
Zsoltárok 90:4,

A mi jó Atyánknak mennyi de mennyi energiára van szüksége, hogy 1000 évet 1 nap alatt átvizsgál, átnéz. Ha jó számolom 18 nemzedékről van szó.
Ezt fel sem tudom fogni, egy külön dimenzió, egy hihetetlen valós világ.
Minden le van írva a Szent könyvben.

A mi esztendeink napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő, nagyobb részök nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatűnik, mintha repülnénk.
Zsoltárok 90:10,
 
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
Zsoltárok 90:12,

Salamon szerint a bölcs ember szíve jobb felől van, vagyis" jóra" vezeti őt.
Kérjük az Úrtól a szívünk állapotának javulását, legyen bölcs, imádó, tiszta.
 
 

November 28. Péntek.

A Te karod hatalommal teljes, a Te kezed erős, a Te jobbod méltóságos. Igazság és jogosság a Te királyi székednek alapja: kegyelem és hűség jár a Te orcád előtt. Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát: a Te orcádnak  világosságánál jár  ez, oh Uram! Zsoltárok 89:14-16,


A kürt szavát hallani, milyen kiváltságos dolog. A mai egyházaknak meg van jövendölve, hogy ébredésnek lesznek résztvevői. Isten adja meg, hogy hallják a kürt hangját. Találja meg az Úr a kulcsembereket ehhez.

 

 
 
November 27. csütörtök,
 
Dávid sokszor panaszkodott az Úrnak, volt miért, a keserűség erőt vett rajta olykor. Isten nem tartja bűnnek a keserűséget ha annak oka van, csak azt ha benne maradunk. Mondja is az ige, "Haragudjatok, de ne vétkezzetek".

Dávid imádsága. Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én!  Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat, a ki bízik benned.  Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon!  Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram lelkemet.  Zsoltárok 86:1-4,

Dávid először panaszkodik,  azután könyörög kegyelemért, majd elkezdi dicsérni és sorolni Isten milyen csodálatos, dicsőséges, jóságos.

Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és  nincsenek hasonlók a Te munkáidhoz!   Zsoltárok 86:8,

 

Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül!

Zsoltárok 86:10,
 
De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú!
Zsoltárok 86:15,

Mindig tudta Dávid, hogyan kell helyesen szólni az Úrhoz.
 

 
 
November 26. Szerda,

Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet, és a Te szabadításodat adjad  minékünk. Hadd halljam meg: Mit szól az Úr Isten!  Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy  vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az Ő szabadítása az Őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgassák egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság  tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. Igazság jár előtte és követi Őt az Ő lépéseinek útján. Zsoltárok 85:8-14,

Mit is mondhatnék, mint azt, hogy szereti az Úr az ő népét. Egyet tehetünk követni az ő tanácsát, mert nekünk ugyan- úgy szól ma is az ige. Békességet szól, de a bolondságokat számon tartja és óva int, hogy el ne kövessük. Gyönyörű ez a mondat: "Irgalmasság és hűség össze találkoznak". Hiszen kapcsolatunk Istennel egy szövetség, ami szereteten és egységen alapszik. Ha mi hűségesek vagyunk hozzá ő is az és kegyelmes velünk. "Igazság és békesség , csókolgassák egymást". Aki az igazságban jár, annak van békessége.

Mindig felfedezhetünk gyönyörűbbnél gyönyörűbb igéket ha , keresünk. 

 
 
November 25. Kedd,

Boldogok, akik lakoznak a Te házadban, dicsérhetnek Téged szüntelen!
Boldog ember az, akinek Te vagy erőssége, s a Te ösvényeid vannak szívében. 
Zsoltárok 84:5-6,

Bizony boldogok lehetünk, hogy olyan gyülekezetbe járhatunk, ahol a testvéri közösség, egység jól működik. Ahol szeretet és törődés vár minket. Ahol szolgálhatunk testvéreinkért, és az Úrért.

Mert nap és pajzs az Úr Isten: kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.
Seregeknek Ura! Boldog ember az, aki bízik benned.
Zsoltárok 54:12-13,  84, 12-13

Mit is mondhatnék erre, Ámen.


November 24. Hétfő,

Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek: ujjongjatok a Jákób Istenének!
Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt.
Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján: Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákob Istenének rendelése.
Zsoltárok 81: 2-5,
 
Tegyük ezt szüntelen, mert az az Isten aki kihozta népét Egyiptomból, és etette őket, csodákat tett közben, az az Isten a mi féltőn szerető Istenünk. Minket ugyan úgy szeret, mint akkor az ő népét.Ha kérjük tiszta szívünkből, akkor most is csodát tesz, ima meghallgató, szabadító, vigasztaló és helyreállító Úr Ő.

November 23. Vasárnap,

 
Avagy végképpen elfogyott-é az Ő kegyelme? Vagy megszűnik-é ígérete nemzedékről nemzedékre?
Avagy  elfelejtkezett-é könyörülni Isten? Avagy  elzárta-é haragjában az Ő irgalmát? 
És mondám: Ez az én betegségem, hogy a fölségesnek jobbja megváltozott.
Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáiról:
És elmélkedem minden cselekedeteiről, és tetteiről gondolkozom.
Oh Isten, a te utad szentséges: kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?
Zsoltárok 77:9-14,
 
Dávid amikor helyre állítja lelkét, hogy azt tegye ami helyes , akkor átfordul dicsőítésre szája,  és dicséri Istent. 
Az elkeseredés csak ideig tart nála, hisz ez mindenkinél előfordul. Nem engedi, hogy a keserűség a szívébe be ágyazódjon. Tanuljunk tőle.
 

 

November 22. Szombat,

Ki az  akit a gonosz meg nem környékezett egyszer sem. Amikor bajban vagyunk, nyomorúságban, akkor elmélkedünk, vajon elvetett az Úr? 
Talán már nem szeret, nem vagyok neki kedves? Ne adjunk helyet az ilyen gondolatoknak, mert nem Istentől vannak.

Szavamat Istenhez emelem és kiáltok: szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen engem. Nyomorúságom idején az Urat keresem: kezem feltartom éjjel szüntelenül: lelkem nem akar vigasztalást bevenni.
Istenről emlékezem és sóhajtok: róla gondolkodom, de elepedt az én lelkem.
Szemeimet ébren tartod: hánykolódom, de nem szólhatok.
Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. 
Megemlékezem éjjel az énekeimről: szívemben elgondolkodom és azt  kutatja lelkem: Avagy mindörökké elvet-é az Úr? És nem lesz-é többé jóakaró?
Avagy végképpen  elfogyott-é az Ő kegyelme?
Zsoltárok 77:1-9,

Dávidnak is voltak ilyen napjai, amikor a keserűség vett rajta erőt. De nem hagyott teret neki, hanem szólt a lelkéhez, és helyre állt .

 


November 21, Péntek,

A kérkedőknek azt mondom: Ne kérkedjetek: és a gonosznak: Ne emeljetek szarvat! Ne emeljétek magasra  szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal:
Zsoltárok 75:5-6,

Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal!
Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedvvel tele: ha tölt belőle, még seprejét is issza és szopja a föld minden gonosztevője.
Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób Istenének.
És a gonoszoknak szarvait  mind letördelem: az igazak szarvai pedig felmagasztalnak.
Zsoltárok 75 8-11,

Istennél van az ítélet, minden dolog felett. Nem szabad nekünk ítélkezni, mérgelődni, akkor amikor mi szeretnénk megoldani, megtorolni az esetleges nézeteltéréseket. Tegyük az Úr lába elé, Ő leveszi a gondot rólunk.
Lelkünk megkönnyebbül, és jobban érezzük magunkat tőle.
 
1603

November 20. Csütörtök,

Sokszor felteszik nekem is a kérdést. Azok akik becstelenül, Isten nélkül élnek, és jól élnek, vajon hogyan lehet ez.
Válaszom mindig az, hogy lehet, hogy meg fognak térni.
Vagy olyan elvetemültek, hogy a gonosz sem harcol értük mert tudja, hogy egyszer úgyis találkozik velük a pokolban, ezért békén hagyja őket.
De Dávid is írt erről.

Mert irigykedtem a kevélyekre,  látván a gonoszok jó szerencséjét.
Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejök állandó.
Zsoltárok 73: 3-4,

Mígnem bemennék az Isten szent helyébe: megértém azoknak sorsát.
Bizony síkos földön helyezted el őket: pusztaságokra vetetted ki őket.
Mind elpusztulnak egy szempillantásban! Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől.
Zsoltárok 73:17-19,

De én mindenkor veled vagyok, Te fogod az én jobb kezemet.
Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz engem.
Zsoltárok 73:23-24,

A legdrágább kincsünk az, hogy üdvösségünk van, a halál nem fog rajtunk, Istennek országába megyünk a mi Urunk dicsőségébe. Meg van ígérve.
Éppen ezért a Sátán minduntalan próbál minket elgáncsolni, hátráltatni, bajt okozni nekünk. De Isten az akinek keze felettünk van, mint aki vigyázva vigyáz ránk, mert féltő szerető Istenünk Ő.
 
1572
 

November 19. szerda,

A Messiás országáról is írt Dávid. Nem álmodozás, mert őt a Szent Szellem inspirálta.


Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold. 
Zsoltárok 72:5-7,

Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.
Zsolt, 72:9,

Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja; Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében. 
Zsolt, 72:11-14,

Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül! Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen! 
Zsolt 72:17-19,
 

November 18. Kedd,

Az igazi dicséret, a szívből jövő, imádat.

Én pedig  szüntelen reménylek, és szaporítom minden Te dicséretedet.
Szájam beszéli a Te igazságodat, minden nap a Te szabadításodat, mert számát sem tudom. Az Úr Istennek nagy tetteivel járok: csak a Te igazságodról emlékezem! Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem: és mind mostanig hirdetem a Te csudadolgaidat.
Zsoltárok 71:14-17,

Örvendeznek az én ajkaim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, amelyet megváltottál.
Zsoltárok 41:23 71:23,

Dávid elkezd imádkozni, hogy szabadítsa meg az Úr őt és a vers végére ömlik belőle a hála és dicséret.
 

 
November 17. Hétfő,
 
 
Dávid imáiban felismerjük, hogy"sok baja volt az igaznak." De a hálaadás soha nem maradt ki az igéiből. Szíve telve volt a dicsérettel.
 
Tebenned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha. A Te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem: hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem. Légy sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen: rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te.
Zsoltárok 71:1-3,
 
Mert Te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva! Reád támaszkodom születésem óta: anyámnak méhéből Te vontál ki engem: rólad szól az én dicséretem szüntelen.
Mintegy csudává lettem sokaknak: de Te vagy az én erős bizodalmam.
Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a Te dicsőségeddel.
Zsoltárok 71:5-8,

Ez a kedvenc igém, mert magaménak érzem, gyermekként el akart a gonosz pusztítani, még meg sem születtem azt mondták már nem élek, azután 4 évig küzdöttek értem a szüleim. Azután 7- majd 13 évesen balesetben szintén majdnem elintézett a gonosz, amit meg sem mertem mondani Anyukámnak. Utána volt egy nyugalmi állapot, de a házasságomat is tönkre akarta tenni. De most már az igazság megszabadított, és tudom, hogy Isten volt mindig velem. Mert neki jó terve volt az életem felől.
A hála ami a szívemben van ,örök és túláradó, mert tudom, hogy az én házam népe az Urat szolgálja. Most még csak mi ketten, de a megszentelt életű gyermekeim és unokáim egyszer megtalálják az Urat.
 

 
November 16. Vasárnap.

Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, akik keresnek Tégedet, és ezt  mondják majd szüntelen, akik szeretik a Te szabadításodat: Magasztaltassék fel az Isten!
Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám, oh Isten: segedelmem és szabadítóm vagy Te Uram: ne késsél!
Zsoltárok 70:5-6,

Akármilyen is az életünk, soha nem mondhatjuk, hogy minden happy.
Ez a világ tökéletlen és benne mi is azok vagyunk, így soha nincs és nem is lesz problémáktól mentes az életünk. A körülöttünk élők és a családunk gondoskodik arról, hogy érezzük ezt. De van egy bizonyosságunk, az Úr mindenből ki ment minket, vele a kőfalon is átugrunk. Vagyis van mellettünk egy Mindenható Úr aki segít minket, megújulni, bölccsé lenni, felülkerekedni mindenen.

Adjuk ezt tovább másoknak is. 


 
November 15. Szombat,

Engem pedig, aki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, oh Isten, a Te segedelmed!
Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.
És kedvesebb lesz az Úr előtt az ökörnél, a szarvas és hasadt körmű tuloknál.
Látják majd a szenvedők és örülnek: ti Isten keresők, elevenedjék a ti szívetek!
Mert meghallja az ÚR a szegényeket, és az ő foglyait nem veti meg.
Dicsérjék Őt az egek és a föld: a tengerek és a mi csak mozog azokban!
Zsoltárok 69:30-35,

Dávid a megoldások mestere, minden egyes igéjében ott van a parancs, Dicsérjétek az Urat! 
 

 
November 14. Péntek,

Azok a testvérek akik nagy nyomorúságban vannak, kinek mi van, lehet betegség, fájdalom,  nemcsak testi de lelki is, azoknak szól az Úr ebben az igében.

Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom: szemeim elbágyadtak, várván Istenemet.
Többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem: hatalmasok a vesztemre törők, akik ellenségeim alap nélkül: amit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem!
Zsoltárok 69:4-5,

Kiáltott az Úrhoz Dávid, tudta, hogy segítsége csak Ő lehet. Tegyük mi is azt ha bajba kerülünk.
Isten nem engedi, hogy megszégyenüljünk.
 

 
November 13. Csütörtök,

Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az Úr nevének: csináljatok utat annak, aki jön a pusztákon át, akinek Jah a neve, és örüljetek előtte.
Zsoltárok 68:5,

Elől mennek vala az éneklők, utánok a húrpengetők, középen a doboló leányok. A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, Izráel magvából valók!
Zsoltárok 68:26-27,

Győzelmi ének ez a javából. Istennel mi is győztesek vagyunk. Bármibe is fogunk ő vele győzedelmeskedünk.

E földnek országai mind énekeljetek Istennek: Zengjetek dicséretet az Úrnak!
Zsoltárok 68:33,

Ámen.
 

 
November 12. Szerda,

Dávid buzdít mindenkit arra, hogy dicsérjék Istent!

Örvendezz Istennek, oh te egész föld. Énekeljétek az Ő nevének dicsőségét: dicsőítsétek az Ő dicséretét!
Mondjátok Istennek: Mily csudálatosak a Te műveid: a Te hatalmad nagy volta miatt hízelegnek néked ellenségeid.
Az egész föld leborul előtted: énekel néked, énekli a Te nevedet.
Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait: csudálatosak az Ő cselekedetei az emberek fiain.
Zsoltárok 66:1-5,

Tegyük, mert az áldásoknak kulcsa ez. Minden változás, erő, áldás, kenet, a dicsőítés alatt történik, mert az ajándékokat akkor kapjuk az Úrtól, ha ezt tesszük. Teljes szívünkből, erőnkből .
 

 
November 11. Kedd,

Amikor jó dolgok történnek velünk, mi hívők rögtön hálát adunk a Mindenható Istenünknek. Tehetjük ezt őszintén, örömmel, a saját szókincsünkkel, Istenünk örül neki.

Bűneim erőt vettek rajtam: vétkeinket Te bocsásd meg.
Boldog az, akit Te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a Te tornácaidban: hadd teljesedjünk meg a Te házadnak javaival, a Te templomodnak szentségével!
Csodálatos dolgokat szólalsz nékünk a Te igazságodban, üdvösségünknek Istene: e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma:
Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal:
Zsoltárok 65:4-7

Dávidnak  milyen csodálatos, változatos , gazdag szókincse volt. Nem hiába, hiszen a Szent Szellem volt az aki segítette ebben. De a Szent Szellem velünk is ugyanúgy velünk van, és segít imádkoznunk, hálát adnunk. Gyakoroljuk hát.
 

 
November 10. Hétfő,

Dávidnak voltak ellenségei, testiek és szellemiek egyaránt.
De a panaszkodás mellett mindig felsorolja Isten tetteit, erejét, szeretetét az Ő népe iránt.

Hallgasd meg, Isten, az én szómat, mikor panaszkodom:Az ellenségtől való félelemtől mentsd meg éltemet.
Rejts el engem a rosszakaróknak tanácsa elől, a gonosztevőknek gyülekezetétől.
Zsoltárok 64:2-3,

De meglövi őket az Isten:hirtelen nyíl üt rajtok sebet.
És megejtik őket, a nyelvök lesz ellenök: iszonyodik mindenki, aki őket látja.
Akkor megfélemlenek mind az emberek: hirdetni fogják Istennek dolgát, és megértik cselekedetét
Örvendeni fog az igaz Istenben, és hozzá menekül: és dicsekedni fognak minden egyenesszívűek.
Zsoltárok 64:8-11 (Gedeon)

 
November 9. Vasárnap.
  
Amikor betelünk Isten jelenlétével, és semmi sem tud kizökkenteni belőle!

Hiszen a Te kegyelmed jobb az életnél: az én ajkaim hadd dicsérjenek Téged.
Áldanálak ezért életem fogytáig: a Te  nevedben emelvén fel kezeimet. 
Mintha zsírral és kövérséggel telnék meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet Téged  az én szájam!
Ha reád gondolok ágyamban őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem: Mert segítségem voltál, és a Te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem.

Ragaszkodik hozzád az én lelkem : a Te jobbod megtámogat engem.  Zsoltárok 63:4-9

Ámen.


November 8. Szombat,

Csak Istenben nyugszik meg lelkem: tőle van az én szabadulásom.
Csak ő az én kősziklám és szabadulásom: Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb.
Zsoltárok 62:2-3,

Amikor szívünk boldog, és Istennek hálát adunk, minden jóért ami ér minket, akkor alig győzzük a dicsérő szavakat sorolni.
Érdemes leírni mit is tett értünk, mert elfeledjük, szokjuk meg feljegyezni tetteit, mert Ő szereti ha EMLÉKEZÜNK.

Tiéd Uram a kegyelem is.Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint!
Zsoltárok 62:13,

 


 
November 7. Péntek,

Adtál a Téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért.
Zsoltárok 60:6,

Ezt a verset Dávid egy háború után írta, ami nem volt szerencsés. Pedig Isten zászlója alatt tették.
A zászló a mi időnkbe egy szimbólum, maga Jézus. A seregek Urának a zászlója alatt szolgálunk, hiszen mi is katonák vagyunk Isten seregében. Küzdünk az ellenséggel, a Sátán démonaival szellemeivel. De nem egyedül tesszük, hanem, Jézussal az élen.
A zászlónkkal, kifejezzük érzéseinket, tiszteletünket, imádatunkat, de legfőképp azt, hogy kihez tartozunk! A Magasságos Isten hadseregéhez.

Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiába való.
Istennel győzelmet nyerünk, s Ő tapodja el ellenségeinket.
Zsoltárok 60:13-14,
 

 
November 6. Csütörtök,
 
Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem: a reám támadóktól ments meg engemet!
Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, és a vérontó emberek ellen tarts meg engemet:
Zsoltárok 59:2-3,
 
Dávidot figyelték őrizték, a házából nem mehetett ki, mert megölték volna.
De más ellenség is támadhat minket, a gonosz gondoskodik róla. A vádló állandóan vádolja Isten szentjeit is. Van aki megvéd minket, mindenből kimenti gyermekeit. Tudta ezt jól Dávid.
 
Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod mind e pogány népet.
Hatalmával szemben Tereád vigyázok: mert Isten az én váram. Előmbe jön az én kegyelmes Istenem: látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását.
Zsoltárok 59:9-11,
 
A hite Isten iránt, teljesen egészséges volt, bizalma meg nem ingott.
Ebből a hitből is tudunk meríteni olykor-olykor. Minket is érnek atrocitások, akkor olvassuk Isten igéjét, amitől megbátorodunk, hitünk épül, növekszik, lelkünk felüdül.
 

 
November 5. Szerda,

Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között.
Mert nagy az egekig a Te kegyelmed, és a felhőkig a Te hűséged.
Magasztaltassál fel egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a Te dicsőséged!
Zsoltárok 57:10-12,

Szánkból a dicséret, soha ki ne fogyjon, hogy életünk részévé váljon.
Isten hűsége irántunk, kézzel fogható, megtapasztalható. Ő mindig és mindenkor velünk van. Sok az igaz problémája, de mindenből kimenti az Úr.
 

 
November 4. Kedd,

Dávidnak az élete nem volt valami bizalom gerjesztő, volt miért aggódnia. Sok ellensége volt, főleg amikor fiatal volt. A filiszteusok szorongatták mikor ezt a verset írta.

Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem!
Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos Isten!
Mikor félnem kellene is, én bízom Tebenned.
Isten által  dicsekedem az Ő Igéjével: az Istenben bízom, nem félek: ember mit árthatna nékem?
Zsoltárok 56:2-5

Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok:így tudom meg, hogy velem van az Isten.
Zsoltárok 56:10,

Az elkeseredés a bajban helyén való, de abban maradni már nem az. Dávid is Istennél keresett menedéket, oltalmat. Tudta Istennél van a megoldás.
Bízott a Mindenhatóban, aki mindig mellette volt.
 

 
November 3. Hétfő,

Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat.
Megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó  hadtól, mert sokan vannak ellenem.
Meghallja Isten  és megfelel nékik, akik nem akarnak megváltozni és nem félik Istent.
Zsoltárok 55:17-20,  Gedeon,

Sokunknak van a családban, ismerőseink között, munka helyünkön olyanok, akik tagadják Isten  létét. Gyötörnek minket, ellenkeznek, bántanak azért ami számunkra a lét kérdés, a békesség. Mi ebben gyötrődünk, bánkódunk, őrlődünk és néha dühöngünk. A legjobb amit tehetünk az-az, amit Dávid tett:  kiáltott az Úrhoz, szabadításért, segítségért.
 

 
November 2. Vasárnap,

Sokszor jövünk a mi Istenünkhöz,  amikor szükség van az Ő szabadítására, védelmére. Kiáltunk és könyörgünk, imádkozunk és várjuk a választ, a szabadítást a mi hűséges Pásztorunktól.

Isten, hallgasd meg  az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire.
Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, akik nem is gondolnak Istenre.
Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.
Bosszút állva  az utánam leselkedőkön: a Te igazságod által rontsd meg őket.
Kész szívvel áldozom néked: áldom a Te  nevedet, Uram, mert jó.
Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen.
Zsoltárok54:4-9,

Sokszor támadnak minket, ki mikor, miért, ez már csak így van. Legtöbbször irigységből. Sokszor, gonoszságból, de mindig jusson eszünkbe, nem azt kell nézzük mit mondanak, hanem, hogy ki mondja és miért. Az ellenség motiválja azokat aki támadnak, de van egy védő ügyvédünk, Jézus Krisztus, aki nem csak a Megváltónk, hanem, Testvérünk, Barátunk és Ő az aki szüntelen védelmez minket..

Könyörül rajtad

 
November 1. Szombat,

Azt gondolja magában a  bolond, hogy nincs Isten!
Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót.
Isten letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent?
Zsoltárok 53:1-3,

Bolondnak mondja a Biblia azokat akik hitetlenek, makacsok és nem hiszik a létét. Sajnos mindenki olyan a földön, hogy nem érdemli meg a kegyelmet. De hála és dicsőség Isten tervének, hogy Jézus kiontott  vére által van kegyelmünk. Van üdvössége annak aki elfogadja Jézus áldozatát és Őt magát.

 Hittel kérve

 

 
 
 

O K T Ó B E R


 

 

 

Napi Igék Edittől
 

 

Október 31. Péntek,

Isten a Szent könyvében, nekünk hívőknek ír, ad utasításokat, parancsokat, tanácsokat és véleményeket. De elmondja azt is, mi vár azokra akik gonoszak, bűnösök.

Nyelved ártalmakon elmélkedik, s olyan mint az éles olló, te álnokságnak mestere! Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet, és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földéről.
Zsoltárok 52:4-7,

Sokszor megtapasztaljuk, hogy istentelen emberek, hogyan járnak pórul, és akkor megjegyezzük - Isten nem bottal ver- mert tudjuk Isten szeme mindent lát, és a földi rosszért a földön is meg kell fizetni. Csak azután jön az igazi csapás az örök élet helyett az örök kárhozat.

És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta: Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt!
Én pedig mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké. Áldlak Téged örökké, hogy így cselekedtél: nevedben remélek, mert jóságos vagy, a Te híveid előtt.
Zsoltárok 52:8-11,

Bizony Isten kegyelme kísér minket, és Szelleme terelgeti minden cselekedetünket.


 
Október 30. Csütörtök,

Add vissza nékem a Te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.
Hadd tanítsam a bűnösöket a Te uraidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.
Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene!
Hogy harsogja  nyelvem a Te igazságodat.
Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a Te dicséretedet.
Zsoltárok 51:14-17,

Dávidnak ajkát elhagyta a kérés, kétségbe esve szólta az igazságot,ami által várta a lelke gyógyulását. Bármikor jöhetünk Istenünkhöz bűnbánattal, helyre állítva életünket általa. Nem kell cipelnünk a batyut ha van, mert Jézus keresztje elé le tehetjük. Ha az Ó szövetségben volt kegyelem, mennyivel inkább van az Újszövetségben. 


 
Október 29. Szerda,

Dávidnak hatalmas vétke volt, parázna gondolatai voltak szívében egy szép asszonnyal szemben. Azokat nem utasította vissza, hanem forgatta szívében, és terve elkészült, hogyan valósítsa meg. Férjét hadba küldte az első sorba, hogy megszabaduljon tőle. Isten Nátán prófétát küldte el hozzá, aki által felismerte bűnét és lelkiismerete ellene fordult. Istenhez kiáltott, bűnbánatot tartott.

Könyörülj rajtam én Istenem a Te  kegyelmességed szerint: irgalmasságodnak sokasága szerint töröld az én bűneimet!
Egészen moss ki engemet  az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet:Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog.
Zsoltárok 51:3-5,

Szívcserét kért az Úrtól. Minden gondolat a szívből indul ki, tudta ezt Dávid, és volt benne alázat és kért.

Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és erős lelket újítsd meg bennem.
Ne vess el engem a Te orcád elől, és a Te Szent Lelkedet ne vedd el előlem. Add vissza nékem a Te szabadításodnak örömét, és engedelmesség  lelkével támogass engem.
Zsoltárok 51:12-13,
 

Október 28. Kedd,

Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd  a felségesnek fogadásaidat!
És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.
Zsoltárok 50:14-15,

Ez az ige nekünk szól! Parancsot jelent, legyünk hálásak mindenben, az életünkkel, tizedünkkel, szavainkkal, és tetteinkkel.
Legyünk engedelmesek, főleg az igének. A következő ígéret pedig az, hogy az életünk nem probléma mentes, de van segítségünk, mert Isten megsegít ha segítségül hívjuk nevét.

Sok ilyen felkérés van a Szent Könyvben, bízzunk benne.


 
Október  27. Hétfő,

Isten kijelenti magát, erejét ítéletét, véleményét.

A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten.
Eljön a mi Istenünk és nem hallgat:  emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgó szél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét:
Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet!
És az egek kijelentik az Ő igazságát, mert az Isten bíró. 
Hallgass én népem, hadd szóljak!
Te Izráel, hadd tegyek bizonyságot rólad: Isten vagyok én a te Istened.
Zsoltárok 50:2-7,

Sokszor gondolkodtam, vajon a forgó szél, és társaik, Isten szolgái, akik haragját zúdítják a népekre, vagy a gonosz démonjai. De lényeg, hogy Isten ha engedi, akkor ebbe is benne van az Úr. De ez a kijelentés valahogy igazolja gondolataimat. A tudósok mindent meg magyaráznak, de mi az igére támaszkodva, féljük az Urat, és hálát adunk azért, hogy a mi országunkat nem sújtja ilyen csapás. Bár mostanában sajnos vannak más katasztrófák a mi földrészeinken is. El kell ezen gondolkodnunk, imádkozni a tisztaságért, a bűnösökért, és magunkért is.


 
Október 26. Vasárnap,

Vajon a gazdagok mit várnak a jövőtől? Hisznek-e az üdvösségben?

Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek.
Zsoltárok 49:8,

Bízni a vagyonunkban, biztonságos életünkben, bolondság, csak Istenben bízhatunk. Bízni abban, hogy szüleink, nagyszüleink beimádkoznak az örök életbe, a mennybe, szintén oktalanság. Bár az imádságnak nagy ereje van, de mégis döntenünk kell, félre tenni a büszkeséget.

De meglátja! A bölcsek is meghalnak:együtt vész el a bolond és az ostoba, és gazdagságukat másoknak hagyják.
Zsoltárok 49:11,
 
Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége: Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal: dicsősége nem száll le utána.
Zsoltárok 49:16-18, 

Október 25. Szombat,

A te kegyelmedről elmélkedünk oh Isten a Te templomodnak belsejében.
Amilyen a neved oh Isten, olyan a Te dicsőséged a föld határáig: igazsággal teljes a Te jobbod.
Zsoltárok 48:10-11,

Elmélkedünk az Úrról, mindig amikor tudjuk magunkat elereszteni, lazítva rá gondolva. Erre a legjobb hely az Úr háza. Ott kikapcsoljuk magunkat, nem gondolva a gondokra, kötelességekre, és csak Istennel akarunk közösségben lenni.
Istennek a neve sokszínű, sokféle és reá illő.
Hatalmas, Félelmetes, Erős,, Mindenható, Fenséges, Magasságos a Seregek Ura.
Amilyen a neve, olyan a dicsősége is.
 
 

Október 24. Péntek,
Isten a föld Királya.
 
Zengjetek Istennek, zengjetek!
Zengjetek királyunknak, zengjetek!
Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket!
Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten.
Összejöttek a népek uralkodói Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, igen magasztos ő!
Zsoltárok 47:7-10,

Isten a Biblián keresztül jelenti ki magát. Ezt a tényt, el kell fogadnunk, és hirdetni kell. Sok tudós próbálta bebizonyítani a bibliai igazság hamisságát, de a bizonyíték meghiúsult, mert megtértek közben.

Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.
2 Péter 1:20
 

Október 23. Csütörtök,

Nemzetek zajongnak, országok mozognak: kiereszti hangját, megszeppen a föld. A seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön: Hadakat némít el a föld széléig: ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben.
Zsoltárok 46:7-10

Isten a mindenható, a világok Ura, akitől minden van. Figyeli a világban történt dolgokat de semmi sem történhet az Ő bele egyezése nélkül. Királyokat  támaszt és dönt le, életeket ad és vesz el. Vagyis az életünk minden pillanatában benne van. Nincs értelme zúgolódni semmiért. Ha a főnökünk vagy a politikusaink olyanok, hogy nekünk nem tetszik, valószínű azt érdemeljük meg. Fegyverünk csak az, hogy szüntelen imádkozzunk, magunkért, ellenségeinkért, szeretteinkért, mindenért. A megoldás az Úrnál van.

 


Október 22. Szerda,

Te magad vagy az én királyom óh Isten! Rendelj segítséget Jákóbnak! Általad verjük le a szorongatóinkat: a Te neveddel tapodjuk le támadóinkat.
Mert nem az íjamban bízom, és kardom sem védelmez meg engem: Hanem te szabadítasz meg minket szorongatóinktól, és gyűlölőinket Te szégyeníted meg.
Dicsérjük Istent mindennap, és mindörökké magasztaljuk nevedet.
Zsoltárok 44:5-9,

Ma is énekelhetjük, kiálthatjuk ezt a zsoltárt! Kik is a támadóink? A szellem világban ólálkodó Sátán pribékek. Akik mindenfélével próbálnak minket meg károsítani. Ellopni időnket, pénzünket, békességünket, egészségünket, családunkat.
Mi sem magunkban, erőnkben, bízunk, hanem a mi Istenünk kegyelmében, ígéreteiben. Jézusban, a mi Megváltó Urunkban, akinek a vére oltalma alatt élünk.

Igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól: távol marad tőled, sem a rettentéstől: nem közelít hozzád.
Ézsaiás 54: 14,

Halleluja.


Október 21. Kedd,

mint a szarvas

Azok a keresztények akik rendszeresen tudnak járni istentiszteleti alkalmakra,  kiváltságos helyzetben vannak. Talán fel sem tűnik, természetes dolognak tartják, hisz ez a normális. De sajnos vannak olyan országok, ahol csak házaknál esetleg, titokban tudnak összejönni, Isten dolgaival foglalkozni. Bizonyságot tenni pedig szinte lehetetlen, mert nem tudják kiben lehet bízni.


De sajnos még az is előfordul, hogy az országukat is el kell hagyni hitük miatt. Dávid is átélte ezt.Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!  Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez: mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt?
Zsoltárok 42:2-3,

De magunkat is megnyugtathatjuk ha lelkünknek igazságot szólunk, mert az megszabadít a csüggedéstől.

Miért csüggedsz el lelkem és nyugtalankodol bennem?
Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az Ő orcájának szabadításáért.
Zsoltárok 42:6,


Október 20. Hétfő,

Hogy teljesítsem a Te akaratodat: ezt kedvelem, én Istenem, a Te törvényed keblem közepette van.
Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben: ímé, nem tartom vissza ajkamat, Te tudod , óh Uram!
Igazságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a Te hűségedet és segítségedet: nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.
Zsoltárok 40:9-11,

Istenhez semmi sem hasonlítható, Ő az ki irgalmával ,szeretetével, kegyelmével, körülvesz minket. Ő az aki elfogad úgy minket, amilyenek vagyunk. Bár észrevétlenül változtat rajtunk szüntelen, de nem kritizál, nem bánt meg minket. Nem kér tőlünk áldozatokat, mert az áldozatot Jézus elvégezte helyettünk. Dicsőség és hála neki mindenért.


Október 19. Vasárnap,

A szívünkben a hálaadásnak mindig helye van. Nincs olyan állapot, hogy ne adhatnánk hálát. De legfőképpen akkor kiáltunk hálával az Úrhoz, amikor fájdalmunktól szabadít meg az Úr. Legyen az testi, vagy lelki fájdalom.

Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás verméből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet.
És új éneket adott számba, a mi Istenünknek dicséretét: sokan látták és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez !
Zsoltárok 40: 2-5,


Október 18. Szombat,

Vedd le rólam csapásodat, elpusztulok sújtó kezed alatt!
A bűn miatt büntetéssel fenyíted az embert, tönkre teszed szépségét, mint a moly. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember.
Hallgasd meg imádságomat, Uram, figyelj segélykiáltásomra!
Könnyeim láttán ne légy néma, mert jövevény vagyok nálad, zsellér, mint minden ősöm.
Zsoltárok 39:11-13,

Az érzékeny lélek vívódik, vagyis bizonytalan, kételkedik abban, vajon Isten hogy áll hozzá az ő dolgaihoz. Vajon a hibáit, hogy torolja meg Isten. Mit enged meg a vádlónak.
A hitünknek biztosnak kell lennie, mert Isten az Úr Jézus vérén keresztül néz minket. Ha pedig szorongatnak a problémák, gondolkodjunk el mit rontottunk el, hogy tudjunk változtatni rajta.

Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel.  
Júdás 1:24,

Isten megőriz minket a botlástól.


Október 17. Péntek,

Mindenkinek vannak kicsi, nagyobb bűnei, amit meggondolatlanul követ el.
A következmény, lehet betegség, hisz a vádló rögtön ugrik és vádol minket még akkor is amikor nem hibázunk. Dávid erről is ír.
Jézus amikor gyógyított ezt mondta "többé ne vétkezz" tehát a betegségek, fájdalmak valószínű a vádló miatt vannak, Isten meg engedi életünkben, hogy figyelmeztessen.

Nincs épség testemben a Te haragodtól: nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.
Zsoltárok 38:4,

És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van.
Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt.
Zsoltárok 38:18-19,

Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem!
Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!
Zsoltárok 38:22-23

Köszönet és hála a kegyelemért ami Jézus Krisztus által van nekünk.

 
Október 16. Csütörtök,

A jó Atyánk lát mindent, és cselekszik is értünk. Mi is tudjuk, hogy a Sátán mindent megtesz, hogy minket tönkre tegyen, de mégis megnyugtató, ha ige is megerősít abban minket , hogy nem vagyunk veszélyben, mert az Úr vigyáz ránk.

Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá: Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja.
Zsoltárok 37:12-13,

Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek napjait, és, hogy örökségök mindörökké meglesz.Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jóllaknak az éhség napjaiban.
Zsoltárok 37:18-19,  (Gedeon)

Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt: De az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor megítélik.
Zsoltárok 37:32-33,

Halleluja.
 

Október 15. Szerda,

Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet: ne bosszankodjál, csak rosszra vinne! Mert az elvetemültek kivágattatnak: de akik az Urat várják, öröklik a földet.
Zsoltárok 37:8-9,

 Sokan megkaptuk ezt az igét az Úrtól. Van aki, mert gorombák voltak vele, esetleg igazságtalanok, vagy megbántódtak, sok mindenre jó ez az ige. Én mikor megkaptam, meglepődtem, mert nagyon meg voltam bántva, mérges és ideges voltam, sőt fogadkoztam, hogy mit fogok tenni, hogy visszavágjak.
Elámultam, hogy Isten tudomásomra hozta az Ő tanácsát, és ez is benne van a Szent könyvbe. Azután másnap kaptam a gyülekezetbe egy igekártyát, amin ez volt.

Nekünk erőseknek az a kötelességünk, hogy hordozzuk az erőtlenek gyengeségét és ne csak a magunk kedvére éljünk.
Róma  15:1,

Könnybe lábadt a szemem, mert rögtön megértettem, hogy ne ítélkezzem, örüljek, hogy Istentől van az erőm és a talentumaim. Hogy az erőmet arra használjam, hogy segítsek annak aki gyenge. Hogy legyek megértő, mert az Úr is az velem szemben, hogy tudjak megbocsátani, mert nekem is megbocsájtottak. Hogy szeret az Úr, de azt is szereti akire én mérges voltam.

Az életünk rendezése mind Isten szeretetéből és kegyelméből ered. Tanít, igazgat minket türelmesen, ha figyelünk rá akkor változunk is általa, a javunkra fog válni.


Október 14. Kedd,

Sokszor halljuk, hogy istentelen emberek jól élnek, el kerüli őket a probléma. Sőt még áskálódásukkal károkat tesznek másoknak. Isten figyelmeztet, hogy ne foglalkozzunk vele, a mi dolgunk az, hogy imádjuk Őt és bízzunk benne.

Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre.
Mert hirtelen levágatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak.
Bízzál az Úrban és jót cselekedjél: e földön lakozzál és hűséggel élj.
Zsoltárok 37:1-3,

Istennél van az ítélet, nem a mi dolgunk, hogy mérgelődve meg ítéljük őket.
Nekünk az a dolgunk, hogy élvezzük az életet, bizonyságot tegyünk az Úr dolgairól, becsületesen éljünk.

Gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit.
Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd Ő teljesíti.
Zsoltárok 37:4-5,

Október 13. Hétfő,

Sokszor olvassuk a bibliában, az Úr az én Pásztorom, kősziklám, váram, oltalmam. De vajon magunkévá tudjuk e tenni, tudunk-e ezekből az igékből meríteni? Megállni ha problémák jönnek?

Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
Akik Őreá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul.
Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.
Zsoltárok 34:5-9,

Azok a hívő emberek akik teljes bizalommal vannak Isten iránt , vígan mondhatják ezt az igét. Nem félek, mert az Úr igéje megerősít engem.
Meghallgat, cselekszik, nem szégyenülök meg, angyalai őriznek engemet és a családomat. Olvasgatni kell az olyan igéket, ami által hitünk mindig megújul, megerősödik, ellen áll a gonosznak, nem lankad el.


Október 12. Vasárnap,

Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az ÚR, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára.
Zsoltárok 33:12-14,

Félelmetes az a gondolat és egyben bizalomgerjesztő, hogy a mi Istenünk mindannyiunkat lát, tudja mit teszünk, mi van a szívünkben. Még gyermekeinket is figyeli. Semmi de semmi nem tart meg minket, csak az Ő kegyelme. Ha bízunk benne és imádkozunk hozzá, akkor irgalmát kiárassza ránk és gyermekeinkre.

De az ÚR szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az URat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk.
Zsoltárok 33:18-20,


Október 11. Szombat,

De van úgy, hogy Isten szól, méghozzá jóindulattal, a javunkat akarva.
Férjem kétszer is megkapta ezt az igét a konferenciánkon.

Bölcsé teszlek és megtanítlak téged az Útra, amelyen járj: szemeimmel tanácsollak téged.
Ne legyetek oktalanok, mint a ló, vagy az öszvér, amelynek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád.
Zsoltárok 32:8,9,

Ahogy az ember jót akar az állatainak, legyen az ló vagy szamár, és zablával zabolázza nehogy a vesztébe rohanjon, úgy Isten is azt teszi olykor. Hogy kinek milyen kantár kell, azt ő jól tudja. Mindenkihez megvan a kulcsa.
Szeretettel és bölcsességgel teszi, azután mikor már sínen vagyunk hálásak vagyunk érte.


Október 10. Péntek,

Ismerjük azt az érzést amikor valami vaj van a fülünk mögött és lapítunk. Ezt már gyermekként is sokszor átéltük. Azután szól a lelkiismeretünk, -figyelj ez nem helyes, látja tudja az Úr, bár ő türelmes,de...-.
Azok akiknek  nem akaródzik a helyes megoldást megtalálni, Isten segít egy kicsit. Dávid is ír erről.

Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Vétkemet bevallám Néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: Bevallom hamisságomat az Úrnak-, és Te elvetted rólam bűneimnek terhét.
Zsoltárok 32:3-5,
 
Jó letenni hibáinkat, tévedéseinket a kereszt elé.Jézus elveszi tőlünk terheinket, és felemel, kegyelmével szeretetével támogat meg minket.

Október 9. Csütörtök,

 

Mindannyian átéltük azt, hogy bántanak, szóval, pletykával, irigykedésből.
Fájnak ezek a dolgok. Amikor még nem voltam hívő, akkor visszavágtam szóban, mert nem tudtam másként megvédeni magam. Most már az Úrnak mondom el bánatomat és tőle várom a vigasztalást, Mert Ő a vigasztalás és a békesség, Istene.

Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak Téged: a gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seolba. A hazug ajkak némuljanak el, amelyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel.
Zsoltárok 31:18-19,

Áldott az Úr, hogy csodálatossá tette kegyelmét rajtam, mint egy megerősített városon!
Én ugyan azt gondoltam ijedtemben: Elvetettem szemeid elől: de mégis, meghallgattad esedezéseimnek szavát, mikor kiáltottam hozzád.
Zsoltárok 31:22-23,

 


Október 8. Szerda 

 
Kevesen vannak akik nem éltek át szabadulást, betegségekből, vagy más okból. De vajon adnak-e hálát érte? Dávid biztat minket, hogy tegyük, ne csak egyszer, hanem többször tegyük, mégpedig dicsőítéssel. Mert a dicsőítés az egy hálaadás egyben. A világban ha valakit meggyógyít az orvosa, hogy tudja dicsérni ajánlani másoknak, szinte áradozik. Mi meg csak úgy félve mondjuk el másoknak, hogy az Úr meggyógyított. Mert tudjuk, hogy nem hiszik el, ezen változtatni kell!

Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és Te meggyógyítottál engem!
Zsoltárok 30:3,

Bármilyenek is vagyunk, ő mindig megbocsájt nekünk. Szeretete, féltő szeretet, amit érez irántunk.

Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata: este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. azt mondtam azért jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha.
Zsoltárok 30, 6-7,

Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged.
Zsoltárok 30:13,
 

Október 7. Kedd,

Boldogok akik békét teremtenek,,,
 
 
 
 
Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel!
Zsoltárok 29:11,

Az a békesség amit a hívők éreznek, az felülmúl minden értelmet. A világ nem is érti, hogy mi miért élünk olyan nyugodt életet.

Békében fekszem le, és el is alszom,
mert csak te adod meg, Uram, hogy
biztonságban élhessek!
Zsoltárok 4:9,
 
 
 

Október 6. Hétfő,

Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat.
Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.
Ő megsegített, ezért vidám a szívem , és énekelve adok neki hálát.
Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje.
Zsoltárok 28:6-8,

Aki az Úr gyermeke és ezt az igét nem tudja magáénak, az bizony jó lenne ha elgondolkodna életéről. Mert mindannyiunknak voltak az életünkben olyan dolgok amiből az Úr hozott ki. A hálaadás és imádat az ami által elkezdenek az áldások gördülni életünk előtt. Azért mondom, hogy előtt, mert az Úr megy előttünk és elgörgeti a problémákat amit a világi életünkben a gonosz elénk rak. A világban élünk és a bajokat ,problémákat mindannyian ismerjük. De ha bízunk és imádkozunk, hisszük, hogy Istenünk erős Isten és egy kőszikla, egy biztos pont az életünkben, akkor nekünk szól ez az ige.
 

 
Október 5. Vasárnap.

Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében: hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az Ő templomában.
Bizony elrejt engem az Ő hajlékába a veszedelem napján: eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.
Zsoltárok 27:4-5,

Az Úrral való kapcsolatunkról szól ez a vers, ami sajnos a hétköznapokban igen rövid. Irigylem Dávidot, mert az ő szakmája alkalmas volt arra, hogy néha heverészve az Úrral legyen, semmire sem gondolva, csak úgy Isten jelenlétében volt órákon át. Milyen csodálatos lehet az, hogy órákon át Istenhez írni a gyönyörűbbnél gyönyörűbb verseket, úgy ahogy a gondolataink vezérlik. A Szent Szellem volt aki vezette Dávidot ebben. Az Istennel való személyes kapcsolat megszűnt Ádám és Éva lázadásával, de mi hívő emberek akik Isten gyermekei vagyunk, Jézus testvérei, barátai másként gondolkodunk. Mi megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, ha gondunk van a segítséget, és a gondoskodást, a vezetést életünkben.
Isten, ELTAKAR-ELREJT bennünket hajlékába a veszedelem elől, a gonosz ármánykodásai elől, ami bármi lehet. Mi is tudunk félni, nyugtalanok lenni, de az ige segít nekünk bízni.

Most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak, és én az Ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak.
Zsoltárok 27:6,
 

Október 4. Szombat,

      kép: Agapé Gyülekezet: dicsőitő est
Gyülekezeti alkalomUram,szeretem a Te házadban való lakozást, és a Te dicsőséged hajlékának helyét.
Zsoltárok 26:8,

Lábam megáll igazsággal: áldom az Urat a gyülekezetekben.
Zsoltárok 26:12,

Mennyire fontos az, hogy szeressük azt a helyet ahol Isten Szelleme lakik, ahol tudunk vele találkozni akkor is amikor csak úgy semmit sem téve belépünk. Mert van úgy, hogy leterhelt állapotban megyünk és nincs igazán kedvünk semmihez sem, csak megszokásból vagyunk ott.

De az, aki örömmel megy oda, és vár is valamit, meg tesz is érte, hogy történjenek dolgok, azok másként érzik ezt. Már a reggeli felkelés is egy örömteli állapot, rákészül az alkalomra, imával, áldással. Az öltözés és készülődés is egy öröm, hisz a vőlegénnyel fog találkozni, elegánsan csinosan és ápoltan illik megjelenni előtte. Az oda vezető út is egy dicsőítéssel teli állapot, és belépve Isten házába, nem pontosan, hanem előbb oda érve a csúcspontot jelenti. Szíve örül, szája mosolyog, mert ott van ahol az áldások hullanak rá.
 

Október 3. Péntek,

A 25. Zsoltárból szinte minden sora csodálatos és mindenkinek szól.
Címe. új fordítás:Könyörgés Istenhez vezetésért.
Károli és Gedeon Biblia: Az üldözött kegyes ember könyörgése.

1. Dávidé. URam, hozzád emelkedem lélekben!
2. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim!
3. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled!
4. Utaidat, URam, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!
5. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.
6. Gondolj, URam, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.
7. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, URam! 8. Jó és igaz az ÚR, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.
9. Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat.
10. Az ÚR minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit.
11. A te nevedért, ó URam, bocsásd meg bűneimet, mert sok van!
12. Azt az embert, aki féli az URat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza.
13. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet.
14. Közösségben van az ÚR az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket.
15. Szemem állandóan az ÚRra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.
16. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok.
17. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki!
18. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet!
19. Nézd, mennyi ellenségem van! Gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel.
20. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem!
21. Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem.
22. Szabadítsd ki, ó Isten, Izráelt minden nyomorúságából!
25. Zsoltár (Újfordítás)

És melyikünk az akinek nincsenek gondjai, vagyis nem üldözi az ellenség, és melyikünk az akinek nem kell a vezetés?
Nincs olyan ember, mert tökéletlenek vagyunk, mindenkinek vannak gyengéi.
 
De talán a legjobb rész ami tetszik nekem, mert magaménak érzem:
 
Vezess engem a Te igazságodban és taníts engem, mert Te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.
Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak.
Zsoltárok 25: 5-6,

Szeptember 2. Csütörtök,

 
                Jeruzsálem, a Sion-város
Jeruzsálem, a Sion-városKicsoda megy fel az Úr hegyére?
És kicsoda áll meg az Ő szent helyén?
Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
Zsoltárok 24:3-4,

Ó Uram ki állhat meg előtted, csak az Úr Krisztus méltó erre. Mi földi halandóak nem vagyunk méltóak rá. 
De szerencsére Isten az Úr Krisztus vérén keresztül lát minket. És ezeket olvashatjuk Szent könyvében.

Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között:
2 Korinthus 2:15,

Meg igazít minket az Úr előbb vagy utóbb.

Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.
Efezus 2:10,

Amit az Úr alkotott, Illetve alkot, az tökéletes.
Ámen.
 

Október 1. Szerda,

Isten mint egy édesapa, Atyai gonddal gondoskodik rólunk. Ezt ki is nyilatkoztatta igéiben.
 
Az Úr az én pásztoromAz Úr az én pásztorom: nem szűkölködöm.
Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy: a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt: elárasztod fejem olajjal: csordultig van a poharam.
Bizonyára  jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s  az Úr házában lakozom hosszú ideig.
Zsoltárok 23.

Ezt a gyönyörű zsoltárt írta Dávid, amivel bizonyságot tett arról, hogy az Úr milyen csodálatosan gondoskodik rólunk. Mint ahogy a szarvasról és más vadakról is gondoskodik. Ahogy terelget minket a jó felé, az ő botja és vesszője által. Ha benne bízunk akkor minden a javunkra válik. Jól jövünk ki minden bajból. Sokszor ezt csak utólag tudjuk meg, de a lényegen nem változtat. Az ellenség pedig tombol, mert látja miként kényeztet minket Isten, hogyan osztogatja ajándékait, kenetét, és mi betelünk Istennel teljesen.