Mai nap igéi - 2012 november

 

November 30. péntek,   Az ima mint fegyver és védelem

Mi is az ima? 

Istennel való meghitt beszélgetés, kommunikáció, amivel kifejezzük szívünk minden titkát, és elmondjuk bánatunkat és azt is, hogy csak tőle akarunk függeni.
Isten boldog amikor gyermeke neki szenteli a nap valamelyik szakaszában azt az időt amit csak neki szán.
Hallja ezt a Sátán is, de az nem baj, mert tudomására jut, hogy kik vagyunk és milyen a kapcsolatunk a Teremtőnkkel és a Megváltónkkal, valamint a Szent Szellemmel.
A buzgó imánál nincs nagyobb és hatékonyabb eszköz, amivel meg tudjuk a Sátánt kötözni.
Az imával kifejezzük, hogy Isten a mindenható Úr az életünkben, és keressük az akaratát, mert Ő tudja mi a jó nekünk.
Isten az imáinkat beépíti abba a stratégiájába, amellyel saját országát építi.

Mindent imádságotokban és könyörgésetekben
imádkozzatok mindenkor a Lélek által.
Éppen ezért legyetek éberek, teljes állhatatossággal
könyörögve  az összes szentekért.
Efezus. 6:18,

Természetesen nem a meghalt szentekre gondolt Pál, hanem az élőkre, a testvérekre, akiket ismerünk és tudjuk a problémáikat, de azokért is akiket nem ismerünk, de egyszer a mennyországban majd  találkozunk velük.
A lélek által, valószínű azt jelenti, hogy a Szent Szellem segíti minden mondatunkat úgy megfogalmazni ahogy annak lennie kell, eszünkbe juttatja mit is kell mondanunk. Nem engedi a figyelmünket el kalandozni, és ott vigyázz ránk, mert a gonosz az teljesen el tudja vonni a figyelmünket.

Ugyanígy segít a Lélek  is a mi erőtlenségünkön.
Mert  amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni,
ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk.
Róma. 8:26,

A Lélek segít minket átszellemülten imádkozni, amikor minden zavaró
körülményt ki tudunk zárni magunk
körül.


forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

November 29. csütörtök.

A Lélek kardja az amivel tudunk igazán hadakozni. A Lélek kardja az Isten Igéje, amivel ha kimondjuk, akkor a Sátán menekül, mert az igazságot nem bírja hallani.
A Sátán teremtett lény nem lát bele a gondolatainkba, csak megfigyel nekünk sugdos, de, hogy mit fogunk cselekedni azt nem tudja.
Elterjedt tévhit az, hogy ismeri a jövőt és, hogy ismeri a gondolatainkat. Ez nem igaz, egyedül csak Isten az aki ismeri gondolatainkat, tudja mit fogunk cselekedni, és ismeri a jövőt is.
Istennel tudunk szellemben is beszélgetni amit a Sátán nem hall, Isten ismeri szívünk minden szándékát.
De az is igaz, hogy hatalmunk van ahhoz, hogy hangosan elküldjük őt ha körülöttünk ólálkodik.
A legtöbbször éjszaka ér minket támadás, mert ő a sötétség atyja, főleg három óra tájban, vagy olyankor amikor egyedül vagyunk. Fontos, hogy hangosan tagadjuk meg , mert ha magunkban imádkozunk azt ő nem hallja.

Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és
áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és
megítéli a szív gondolatait és szándékait.
Zsidók. 4:12,


forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

November 28. szerda,
 
  
 

   Az üdvösség sisakja, az ami a testünk legértékesebb pontját takarja. Az értelmünket, ami a szellemi csata színtere. Még ha a hitünk kicsit gyengébb akkor is ez a sisak biztosítja a győzelmünket.


   Legyen tudatunkban az, hogy a megváltásunk nem a megnyert, vagy az elveszített csatáktól függ, hanem örökké való örökségünk. Semmi el nem választ minket Istentől, és Jézus szeretetétől.


    A Sátán csak a naponkénti győzelmeinket tudja meghiúsítani. A sisak biztosítja azt, hogy elnyertük a szabadulást.


 
Ki választhatna el minket a Krisztus szeretetétől?
    Róma 8: 35,

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók,
sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság,
sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem
választhat el minket az Isten szeretetétől, amely
megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
    Róma. 8:38-39,
 
Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából,
és vitt át minket a szeretett Fiának országába,
akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.
    Kolossé. 1:15,
 
Mert az üdvösség sisakja, a reménységet hordozza, és nem engedi, hogy a gondolatainkat be szennyezze a Sátán, segít a hitünkben. Megzabolázza a gondolatainkat és nem enged be semmiféle negatív erőket.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

 

November. 27. kedd,

 

A következő három fegyverzet segít abban, hogy a folyamatos csatározásban, meg álljuk a helyünket, és csatát nyerjünk.

A hit pajzsa:

A kezdő hívőnek egy kicsinyke pajzsa van, de ahogy Isten Igéjét jobban megismeri ez a pajzs növekszik, hisz Istent ismeri meg benne.

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. (Róma.10:17,)

Ami a Sátántól jön, az csupa hazugság, amellyel bombázza az értelmünket. vádak, kísértések, megtévesztő gondolatok, beszédek, káromlás. Megoldhatjuk ezeket a nyilakat Isten Igéjével.

Keressük ezeket a kincseket, mert ami a szívünkbe be épül az a mi kincsünk.

Minél több Igehirdetést, tanítást hallunk annál nagyobb lesz a pajzsunk.

 

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

November 26. hétfő,

A békesség saruját is magunkra húzzuk, mihelyt befogadtuk Jézust. Hisz egyesülünk vele, a Békesség Fejedelmével. 

 Mivel pedig megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségégében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot , az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Róma. 5:1-5,

Hát bizony megpróbáltatás ér minket is, mégpedig nem is kevés. Mert folyamatosan bombázz minket a Sátán. A közösség széthúzása a legproblémásabb. A közösség úgy gondolja, hogy ha a tantételekben nem egyeznek akkor már baj is van, de a közösség alapja nem az, hanem a közös örökségben van. Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és ez elég ahhoz, hogy békességben összeszerkesszen bennünket. Az a hívő aki arra vár, hogy valaki pontról-pontra egyetértsen vele, az nagyon magányos lesz. Nem a felfogásban kell egyeznünk, hanem a lélekben.

 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. Kolossé 3:15-16,

 

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

November 25. vasárnap,
 
A megigazulás páncélját is a megtérésünkkor rögtön magunkra vesszük, hisz  ez Isten igazsága, hogy kiválasztott minket és a szent Isten előtt megigazulunk.
Ha a gonosz vádol az elménkben, válaszolhatunk neki: Ki vádolná Isten választottait, Isten az aki megigazít!

 
Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is
támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik értünk: 
     Róma. 8:34, (Károli ford.)
 
Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, a ki bölcsességül lőn
nékünk Istentől, és igazságul szentségül és váltságul. Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.
    1 Korinthus. 1:30-31,
 
Krisztusban megigazultunk, és emiatt túláradó az örömünk, de tudjuk, hogy néha vétkezünk, (főleg a szánkkal, a hamis gondolatainkkal) ekkor Istentől függetlenül cselekszünk. Nagyon fontos a bűnvallás és az arra való igény, hogy megváltoztasson az Úr ebben. Ennek az ellenszere, hogy vétkezünk a következő:
 
Ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
    1 János. 1:9,
 
A bűnvallás nem csak azt jelenti, hogy bocsánatot kérek, hanem azt,hogy beismerem, hogy egyetértek az Úrral, és az Ő igei igazságával.
Isten gyermekei vagyunk örökre, és Jézus el nem hagy minket soha, még akkor sem ha bűnt követünk el. De a mindennapi győzelmünk forog kockán, ha nem valljuk meg bűneinket.

forrás: Neil T. Anderson - A Szabadító c. könyv felhasználásával

 

November. 24. szombat,

"Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól."
János. 17:5,Szenteld meg őket az igazsággal.
János. 17:17,

A Sátánnal szemben semmiféle okoskodás nem segít. Egyedül Isten kijelentésének fényében tudjuk kioltani a hazugságait.
Ezért nagyon fontos az Igazság szeretett öve. Amit már a megtérésünkkor magunkra öltünk, mert Jézus akkor már bennünk van.
Tegyük mindig azt, ami összhangban van az igazsággal. Kerüljük a megalkuvást, vagy olyan beszédet ami az igazsággal ellentétes. Ne engedjünk a Sátánnak, és legyünk résen, hogy félre ne tudjon vezetni.

 forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 23. péntek,

Valójában Krisztust öltjük magunkra, amikor Isten fegyverzetébe beöltözünk. A fegyverzet magunkra öltésével kilépünk a támadásnak kitett  "test"  birodalmából, és olyanokká válunk mint aki burokban van Jézus védelme alatt. Krisztus uralma alá kerülünk, itt pedig a gonosz még csak meg sem érinthet minket.

Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett: vessük el azért a
sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.
Mint nappal, ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben:
Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.
Róma. 13:12-14,

A világosság maga Krisztus, őt öltjük fel mint védelmet, avval, hogy az idáig felsorolt rossz testi dolgokat elvetjük. Vagyis ne legyünk testiek, és ne kedvezzünk a test kívánságainak.


forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

 

November 22. csütörtök

Isten védelme alatt.

Sok hívő embertől hallani, " amióta megtértem sokkal több problémám van". Ez persze nem igaz de úgy tűnik, hogy tényleg így van.

Ami igaz az az, hogy a szellemi konfliktusok teljesen kiéleződnek, és a gonosz támadásai nyilvánvalóbbak. Mert azt akarja, hogy Isten gyermeke megbukjon, szégyenben maradjon, és kárhozatra jusson.
A világnak be akarja mutatni, na látjátok hívő, és mégis ezt és ezt teszi. Isten előtt pedig vádol egyfolytában.
Feltett szándéka, hogy hazugságaival, összekuszálja az életünket, és bebizonyítsa, hogy a hívő élet nem működik.

Ami nem igaz az pedig az, hogy ez így van. Mert Isten a kezében tartja az életünket, figyel minket és segít. Teszi ezt szeretetből, kegyelemből, irgalomból és jóságából fakadóan. Látja a gonosz mesterkedését, és látja a mi békétlenségünket és szenvedéseinket is.
Tudnunk kell, hogy tekintéllyel rendelkezők vagyunk, mert bennünk él Krisztus.

  • Tudnunk kell, hogy Isten akkor is szeret ha rosszul reagálunk le valamit.
  • Tudnunk kell, hogy amikor helyre állunk az Isten dicsősége, mert ő az aki megerősít ebben.
  • Tudnunk kell, hogy Isten Szelleme munkálkodik bennünk és mindig jó tanácsokkal lát el minket.

Amikor harcolunk Jézus az aki felkészít minket mert benne vagyunk, és
a harc edzetté tesz minket.
Vegyük fel a fegyverzetet, ne csak azért, hogy védelmünk legyen, hanem
azért is, hogy megmaradjunk krisztusinak mondottan, Krisztusban, és
megállhassunk, ellenállhassunk.

A fegyverzetben ott rejlik a megoldás.

„Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak.

Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.

Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába.

És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével.

Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok.

Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellemnek kardját, amely az Isten beszéde. „ (Efézus 6,11-17)

Igazságszeretet öve: Elutasítom az érzékenységet, sértődést, megbocsájtok, (magamnak is) nem félek, nem panaszkodok, teszem ezt az Úrral.

Megigazulás mellvasa: Jézus engesztelő áldozata által igaz ember vagyok,  el vetem az elvetettség és a vádlás a bűntudat, az alkalmatlanság érzését.Mert az Úr szeret engem. Ez a hitem.

Békesség saruja: Jó hírt mondok az embereknek, lábaimból kivetek minden erőszakosságot,
nyugtalanságot, idegességet, háborúságot, viszályt és erőszakot.

Hit p
ajzsa: Minden kritikát, szidalmat, vádló beszédet, hízelkedést, káromlást, elvetek és megbocsájtok. Megoltom a gonosz nyilait.

Üdvösség sisakja: A gondolataimat megzabolázom, és nem engedek be semmiféle hitetlenséget, pesszimizmust, kételkedést, mert a reménység sisakja van rajtam. Amit most nem látok, de reménykedem benne, hogy azt látni fogom, és amit ígért az Úr azt meg is tapasztalom.

A lélek kardja: Ami olyan mint a pöröly, zúz és öl, elevenít és a csontokig hat, amely
meg ítél és meg elevenít. Ez az Úr beszéde, ami az igazság.

És felveszem a dicséret köntösét, ami védelmet ad a hátamnak,  és ellene megyek minden szomorúságnak, rossz hangulatnak, depressziónak, csüggedésnek, letargiának, gyász és a halál szellemének, ami leuraló.
Felveszem a az öröm Szellemét, mert Krisztusban vagyok, és a mi Istenünk az élők Istene!Nagy kihívás , de az Úrral minden megoldható. Legyen hitünk benne.

 forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 21. szerda,

Tehát összegezve a dolgokat, a Sátán semmit sem tud kezdeni a Krisztusban elfoglalt helyzetünkkel, főleg akkor nem amikor tisztában vagyunk azzal, hogy Krisztusban vagyunk. És ezt hangoztatjuk is a
szellemvilág előtt. Teljes hittel megvallva, hogy van erőnk a Krisztusban, Krisztussal. És természetesen mi is elhisszük ezt.


"Ha ti  megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok:
megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket."
János. 8:31,

Vigyázzunk, hogy ne adjunk lehetőséget a Sátánnak mert akkor mindent megtesz, hogy elhomályosítsa bennünk a rálátást, és azáltal csökkentse a hitünket és hatékonyságunkat a szellemi harc terén. Pál ezt írja:

..És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen
reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége
a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk,
hívőkön.
Efezus. 1:18-19,Örvendezzünk ebben az igazságban, ez a mienk.

forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

 

November 20 kedd,

Az utolsó feltétel, hogy hatalmunkat ki tudjuk nyilvánítani a szellemvilág felé, az alárendeltség.

Alárendeltség

Vagyis ne legyünk önkényeskedők mindentől függetlenek, hanem a szolgálatunk  Istentől való és a vezetőkkel egyhangú döntésen alapuló legyen.
Isten országának szolgálata legyen az életünk középpontja,a szeretet, a törődés, az ige hirdetése, tanítás, imádkozás stb. De egymás fölött sem uralkodhatunk.

Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.
Efezus. 5:21,

Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs
hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől
rendeltetett.
Róma. 13:1,

Kivéve ha Istent becsmérlő és sértő erkölcstelenségre akarnak rákényszeríteni.

 Forrás:
Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 19. hétfő,

Érvényesülni ahhoz, hogy megnyilvánuljon a hatalmunk a szellemvilágban a fejedelmek és hatalmasságok felett. kell még a: BÁTORSÁG:

A Szentlélekkel teljes hívőre valódi, Isten szerinti bátorság és merészség jellemző a szellemi harcban. Amikor Józsué az ígéret földjét elfoglalta előtte többször kapott bátorítást és felszólítást arra, hogy legyen bátor és erős. A mai hívők is sokan megkapják ezt az Igét, én is megkaptam kétszer már egy másik testvértől. Vegyük ezeket az ígéreteket és felszólításokat komolyan, mert az Úr nem viccel, bizonyos, hogy jó okkal üzeni nekünk.

Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az
örökösévé, amelyről megesküdtem atyáinknak, hogy nekik adom.
Józsué. 1:6,A bátorság ellentéte a gyávaság, de még hozzá tartozik a félelem és a hitetlenség is. Ez pedig bűn! Jézus azt mondja,

 "Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég.
Én adok majd a szomjazónak az élet vízének forrásából ingyen.
Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak,
az pedig fiam lesz.
De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak,
gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak,
és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő
tóban: ez a második halál."
Jelenések. 21:6-8,

Forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 18. vasárnap,

A következő feltétel, ami ahhoz kell, hogy megnyilvánuljon a szellem
világ fölött a hatalmunk, az ALÁZAT:

Az alázat nem azt jelenti, hogy csúszunk mászunk a szőnyeg alatt, hanem azt, hogy Jézustól vesszük a példát.
Mindenkit tisztelt, de főleg az Atyát, kereste az alkalmat, hogy tervét megvalósítsa. Nem magunkban bizakodunk, hanem a forráshoz megyünk és benne bízunk.
Jézus nem húzódozott semmi ellen amit tennie kellett, az Atya akaratát cselekedte mindvégig. Amikor a feletteseink parancsait, vagy terveit megvalósítjuk, akkor engedelmesek vagyunk, vagyis alázatosak.
Legyőzve az egónkat amit a gonosz tud befolyásolni.
A valódi alázat megvallja: "Isten kegyelméből ellenálltam a gonosznak."
Krisztus nélkül  semmit  sem tudunk cselekedni.

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki énbennem marad, én pedig
ő benne, az terem sok gyümölcsöt? Mert nálam nélkül semmit sem
cselekedhettek.
János. 15:5,Ez azt jelenti, hogy gyakoroljuk hatalmunkat vele együtt alázattal, neki adva a dicsőséget, mert ő az aki adja a kenetet és az erőt, a hatalmat.
Közben nyeseget minket mint egy jó gazda a vesszejét.

Forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 17. szombat,

Sok ember azt sem tudja mi az a fejedelemség, vagy hatalmasság, és
hogy démonok léteznek sokan nem hiszik.
Amikor pedig baj van kiáltanak az Úrhoz: " Jaj Uram segíts mert az ördög szorongat!"
Isten válasza pedig a következő: "Gyermekem, én mindent meg tettem, nyisd már ki a szemed és a Bibliád!
A kereszten lefegyvereztem a Sátánt és a Fiamat adtam érted, majd
feltámasztottam, hogy veled legyen a világ végezetéig. Döbbenj rá már, hogy ki vagy Krisztusban, és használd a tőle vett hatalmadat.

Négy dolog kell ahhoz, hogy megnyilvánuljon a hatalmunk a szellemvilágban a fejedelmek és a hatalmasságok felett.

1, HIT
A kezdő rendőr amikor ki áll az Útra gyengéden megfújja a sípját és fél, hogy amit tesz az nem fog sikerülni, mert még nem biztos a hatalmában. Vagyis nincs hite. De az a rendőr aki már tudja milyen hatalma van, az magabiztos és úgy is cselekszik, mert van hite.
Gyakoroljuk hatalmunkat, Igét olvasva, megtanulva, kimondva, a megfelelő időben.


Őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.
Efezus. 3:12,

Forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

 

November 16. péntek,

Vajon miért éljük meg nap mint nap, hogy kevés a győzelmünk. Talán a mi hibánk is, nem harcolunk eléggé.
A tény az, hogy a Sátán le lett győzve, és mint egy kiéhezett oroszlán kóborol, pedig kihúzták a méreg fogát, és az ordító oroszlánnak a körmei sem élesek, csak ordít. A kutya is azért ugat mert valójában fél, és evvel ijesztgeti az áldozatát, vagy az idegeneket.
De ha eltudja hitetni velünk, hogy felfal, akkor uralni fogja az életünket. Valójában bele hazudja a hívőket a vereségbe.

De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok: és az ő hozzám való
kegyelme  nem lőn hiábavaló: sőt többet munkálkodtam, mint azok
mindnyájan: de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.
1 Korinthus. 15:10,

Annak pedig, a ki titeket megerősíthet, az én evangéliumom és a Jézus
Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely
örök időtől fogva el volt hallgatva,
1 Korinthus.16: 25

Azért, hogy megismertettessék most a mennybéli fejedelemségekkel és
hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége.
Efézus. 3:10,

Akiben van a mi bátorságunk és bizalommal való menetelünk Istenhez az
Ő benne való hit által.
Efezus. 3:12,

Isten kegyelme ami átjár minket nap mint nap, ami oltalmaz és vigyáz ránk, amiben van az egész életünk.
A titkot az evangélium által tudjuk magunkénak, mert abban van elrejtve Isten bölcsessége. Amiből megtudhatjuk, hogy a Sátán milyen erődítmények és magaslatok által próbálja meg hitünket.
De a kimenetel is benne rejlik, mert a bátorságunkat és erőnket is tőle kapjuk.


Forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 15. csütörtök,

De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett.
Minket kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt Krisztussal, (kegyelemből tartattunk meg!)
És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Efézus. 2:4-6,

Mivel Krisztus feltámadt a halálból úgy mi és minden hívő ember, szintén feltámadt a halálból, és egy szellemi születést élünk át.
 Teljesen ésszerű, hogy a fejjel együtt a test is feltámadt. Ott
vagyunk az ő jobb oldalán, és élvezzük az ő hatalmát.

" Mert lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat,
nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott
rajtuk".
Kolossé 2:15,

Mi is pontosan ugyanúgy tudunk rajtuk diadalmaskodni, Krisztussal
együtt. Nemcsak az Úr Krisztus segít ebben, hanem az ő drága Igéi,
amivel el tudjuk hárítani a gonosz támadását.

 Forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 14. szerda,

És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Minthogy
hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután
feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben,
feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és
uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak
ebben a világban, hanem az eljövendőben.
Efezus. 1:19-21,


Pál megmagyarázza, hogy a ránk ruházott hatalom ugyan abból a forrásból jön, mint aki feltámasztotta Jézust a halálból. Ez egy olyan erő ami kifogyhatatlan és rendkívüli erőt képvisel. Ugyan az az erő vereséggel sújtotta a világ megrontóját a Sátánt.
Ha nem tudjuk azt a nagyságot ,erőt, dicsőséget elképzelni, akkor gondoljunk azokra a maffia vezérekre, drogbárókra, vagy terroristákra, esetleg politikusokra, akik rettegésben tartották a világot, és a Sátán parancsára meneteltek, hogy Jézus hatalma felettük állt a régmúltban, és áll a jelenben és a jövőben is.
Éljünk vele.

 Forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 13. kedd,

Előnyünk

Sokan mondják, hogy Jézus idejében a tanítványoknál természetes, hogy működött ez a hatalom, de a mi időnkben ez hogyan lehet?
Bizony lehet. Mert ők Krisztussal voltak, de mi, pedig Krisztusban vagyunk.
Ez az Efézusi levélben olvasható is, ami nekünk szól.

"...minden lelki áldásával a Krisztusban. Efezus 1:3,

"Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Efezus 1:4

"....amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában..."  Efezus 1:6

"...hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre
reménykedünk a Krisztusban.
Őbenne pedig titeket is-miután hallottátok az igazság Igéjét,
üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek..."
Efezus 1:12-13

Őbenne van, az Ő vére által a mi megváltásunk. Krisztusban egybefoglal mindeneket,
"...őbenne lettünk örököseivé is,.."  Efezus 1:11

Ha nem értjük és tudjuk, hogy mik vagyunk Krisztusban, akkor  nem leszünk szabadok, és a gyümölcsöző életet sem tapasztaljuk meg.
Ahogy Pál imádkozik teszi azt azért, hogy a belső szemeink megnyiljanak


Forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

 

November 12. hétfő,

Hogy lehet mégis az, hogy a világot rombolja, gyilkolja a Sátán?
Sajnos azért mert kevés a keresztény ember, és a másik nyomós ok, hogy HAZUG.
A sátán nem rendelkezik olyan hatalommal mint Isten. De ha mégis el tudja velünk hitetni, hogy nagyobb hatalommal rendelkezik, mint ami nekünk adatott, akkor úgy fogunk élni, mintha ez igaz lenne!
A hatalmat megkaptuk de ezt el kell hinnünk és gyakorolnunk kell.
Bármilyen atrocitás ér bennünket, nyugodtan szóljunk.

Jézus nevében némulj el!
Isten gyermeke vagyok, és gonosz nem érinthet!
Jézustól vett hatalmamnál fogva parancsolok neked!  Stb.

Mivel hadakozásaink nem testiek, nem kell félnünk, hanem olyan Igéket kell tudnunk amivel gyakorolhatunk.

Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk: hadakozásunk
fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében
erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és
minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és
foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus  iránti engedelmességre,
és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor
teljességre jut a ti engedetlenségetek.
2 Korinthus 10:3-6,

Helyzetünket fel kell ismerni és meg kell tartani, mert a Sátán egyik nagy becsapása az ijesztgetés.

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket
mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban,...
Efézus 1:3,

Forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 11. vasárnap,

Az emberek ma is ugyanúgy gondolkodnak, mint a tanítványok annak idején. Azt gondolják, hogy Isten országa az egyik oldalon, a Sátán birodalma pedig a másik oldalon van. És a kettő között mi emberek vagyunk, a kötelet pedig ide oda húzzák mint a kötél húzáskor, és hol
az egyik ,hol a másik csapat felé mozdul a kötél. Mi pedig tehetetlenül hol ide, hol oda csapódunk. Pedig nem vízszintes terepen folytatott harcról szól, hanem föntről jövő parancsláncban vagyunk.
Jézus Krisztusé minden hatalom, mennyen és földön, Ő áll a csúcson.
És hol áll a Sátán a démonaival?  Jézus lába alá vannak vetve, vagyis mi akik Krisztus katonái vagyunk, Jézustól vett hatalmunknál fogva parancsolhatunk nekik.

     Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az
     ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek. De ne annak
     örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak
     örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben.
Lukács. 10:19-20,

Jézus kijelenti, hogy hatalmat adott nekünk,"az ellenség minden erején" tehát mindenen.
De azért hozzá teszi ne a hatalomnak örüljünk, azt használjuk inkább, hanem annak, hogy egyszer ott leszünk vele a mennyben, mert a megváltás a legnagyobb dolog ami érhet minket.
Egy csodálatos reményteljes élet, aminél semmi nem fontosabb.

Forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 10. szombat,

Kik vagyunk Krisztusban?

Erősek, nagyok, bátrak, győztesek.
Emlékezzünk csak Dávid és Góliát esetére. Az Izraeliták rettegve néztek fel Góliátra, mert önmagukhoz viszonyították őt. De Dávid Istenhez viszonyította Góliátot és le is győzte. Tudatában volt annak, hogy Isten hatalmas, ereje felülmúlhatatlan és a mindenség Ura az, aki vele van.
Amikor találkozunk az ellenséggel nem vagyunk egyedül, Jézus van velünk!
Krisztussal dicsekedjünk, ne a magunk erejével.

    Mert mi vagyunk a körülmetéltek ,akik Isten Lelke szerint     szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk.
Filippi. 3:3,

Tőle kapjuk a megbízatást, a tekintélyt az erővel együtt, hogy a Sátán szolgáit üldözzük és legyőzzük. Természetesen vele együtt, a dicsőség is az övé.

Forrás: Neil T. Anderson - A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 9. péntek,

Jog és képesség


Jézus a tanítványait erővel és tekintéllyel is felruházta.
A tekintély uralkodásra való joggal ruház fel.
Az erő pedig uralkodásra való képességgel.

Például a rendőrnek van tekintélye, mert tudjuk, hogy ő rendőr. Szót kell fogadnunk neki mert jogában áll minket megbüntetni, előállítani, forgalmat leállítani, stb. Hatalmi pozícióban van.
Ezt a hatalmat mi is megkaptuk, jogunkban áll uralmat venni a démonok felett, mivel azt a valakit követik, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön.
Ha a fegyverzetet lelki szemeinkkel magunkra öltsük, akkor pont úgy nézünk ki mint egy harcos katona.


        "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön",
Máté. 28:18,

        "Azokat pedig, akik hisznek,  ezek a jelek követik: az én nevemben
         ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe,
         és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a
         kezüket, és azok meggyógyulnak."
Márk 16:17-18,

Az erő viszont más, mert erővel nem lehet a forgalmat leállítani, eltaposnának  az autók, vagy erővel nem intézkedhetnénk, mert lenne erősebb is nálunk.  Tehát az erőhöz tekintély is kell. Vizsgáljuk meg magunkat és higgyük el, hogy Krisztusban van hatalmunk a démonok és a gonosz szellemek felett.

 Forrás: Neil T. Anderson -A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 8. csütörtök,

A Szentírás világosan tanítja, hogy a Sátán képes rá, hogy gondolatokat ültessen belénk.
Erre van példa is, Dávid, Júdás, Anániás.


         A Sátán Izráel ellen támadt és rávette Dávidot, hogy megszámlálja Izráelt.
1 Krónikák 21:1,

         És vacsora közben , amikor az ördög már a szívében sugallta Júdás
         Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt.

János 13:2,

         Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek,...
ApCsel 5:3

         Akkor bement a Sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike
         volt a tizenkettőnek.

Lukács 22:3,

Ha nem győzzük le a kísértést, rögtön az értelmünk küszöbén, akkor egyre inkább az ő gondolatain fogunk tűnődni. Aztán meg is cselekedjük, és a végén meg is szokjuk.
Értelmünkben ki alakul az erődítmény, és az adott területen elveszítjük az uralmat a saját viselkedésünk felett. A Sátán hazugságainak béklyóitól meg kell szabadulni, ezek lehetnek a
megkötözött gondolatok, illetve hamis gondolatok.
Fegyelmezett bibliatanulmányozással, lelki gondozással, a helyreállás megtörténhet, csak jussunk egységre azokkal akik figyelmeztetnek minket rá, hogy helytelenek a gondolataink.
Lehet ez a Szent Szellem, testvér, vagy egy vezető.

Forrás: Neil T. Anderson -A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 7. szerda,

Az egész emberi mivoltunknak a testiség a problémája. Hiszen értelmünk tudja hogyan kéne élnünk, de a testünknek folyton vannak kívánságai.

        Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de
        tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye
        ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével.
        Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?
        Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!
        Én magam tehát értelmemmel az  Isten törvényének szolgálok ugyan,
        testemmel azonban a bűn törvényének.

Róma. 7:22-25,

Ez az Ige rámutat arra, hogy minden szellemi megkötözöttség központja az értelem. Hiszen amíg hitetlen környezetben éltünk, ránk rakódott rengeteg rossz beidegződés, és okoskodás .Ezek erődítmények amiket le kell rombolnunk. Megtérésünkkor viszont senki sem nyomta meg a "CLEAR" gombot, hogy törölve! Régi testies szokásaink, és életmódunk képezik a nap minden percében a cselekedeteinket, melyekkel el kell bánnunk. De Krisztus kereszten
elvégzett munkájának a gyümölcsei vagyunk, és a Sátánnak így nehéz a dolga ha résen állunk.
Ő tudja ha a gondolatainkat uralja, akkor a viselkedésünk is a kezében van. Nem úgy ront be mint az elefánt a porcelán boltba, hanem mint a kígyó, besiklik óvatosan.

        Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravaszságával,
        úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől.

Forrás: A  Szabadító,  Neil T. Anderson

 

 November 5. hétfő,

          Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és
          bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint:
          igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely
          most az engedetlenség fiaiban működik.

Efezus. 2:1-2,

Hát ilyenek voltunk? Igen engedetlenek, bűnösök, vétkesek bizonyos dolgokban, a gonosz lelkeknek engedve.
Önmagunknak engedelmeskedtünk és szolgáltuk a Sátánt. De az új ember már más!

          Ezért ha  valaki Krisztusban van, új teremtés az.
2 Korinthus  5:17,

Új emberek vagyunk, de nem hibátlanok. De többé nem vagyunk a bűn kényszere alatt, csak akkor ha a döntésünk Istentől függetlenítve cselekvő. Meghaltunk a bűnnek és az többé nem tud rajtunk uralkodni.
Legyünk mindig résen és figyeljünk, hogy a gonosz be ne cserkésszen minket. Mert amíg csak élünk, addig mindig kísért a gonosz minket, mert vannak emlékeink, szokásaink reakcióink, megrögzött gondolataink, amik beivódtak az egész testünkbe és agyunkba.
De Jézus Szelleme az ami figyelmeztet minket, figyeljünk rá és fogadjunk szót neki.
A dicsőséges Istennek legyen hála azért, hogy elhívott minket. Ámen.

Forrás: Neil T. Anderson -A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 4. vasárnap,

Az újjászületés után lelkünk és szellemünk egyesül Istennel és életre kell, egy új dimenzió felé.

          Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert,
          aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben
          teremtetett.

Efezus: 4:23-24,

Krisztusban  elrejtve, ő bennünk, mi pedig Ő benne, és ez örökké tartó szellemi élet. Nem kell halálunk napjáig várni, hogy megnyerjük az örök életet mert az már a mienk.
A Sátán mindent meg tesz, hogy elhitesse velünk, hogy bűnösök vagyunk, hogy a hitünket meg akarja lopni, de ne higgyünk neki.

Miért? Mert Jézus meg ígérte, hogy "nem marad el tőlünk, sem el nem hagy minket".
Sok hívő ki is mondja, "Én csak egy kegyelemből megváltott bűnös vagyok." Így majdnem olyanok vagyunk ha ezt megvalljuk mint a hitetlenek, és folyton kudarcot élhetünk meg.
Azt próbáljuk a világnak is mondani, hogy "bűnös vagyok én is, de megpróbálok az elragadtatásig valahogy kibírni az életet."
Ez nem jó megvallás, mert tényleg bűnös életet fogunk élni.
A biblia azt mondja rólunk újjászületett emberekre. Szentek vagytok, meg vagytok szentelve, (elkülönítve), sók vagytok, fiak vagytok. Isten temploma vagyunk, mennyei polgárok vagyunk, szeretettek vagyunk, választottak vagyunk, a világosság fiai vagyunk, megváltottak vagyunk, és még sorolhatnám azokat a jelzőket amit ki jelent a Biblia.
Ha már megvalljuk hibáinkat mondjuk így: Nem vagyok még tökéletes, néha hibázom, de igyekszem, hogy Isten műhelyében egy alázatos edény legyek, akit tud az Úr formálni !
A gonosz mit tud ekkor velünk csinálni? Semmit a világon.

          Hiszen olyanok vagytok a kezemben ,Izrael háza, mint az agyag a
          fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról,
          hogy kitépem, kiirtom és elpusztítom.
          De ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is
          megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá.

Jeremiás 18:6-8,

A mi jó Atyánk is olyan pont mint mi szülők, haragra gerjedünk ugyan és büntetünk, de ha bocsánatot kér tőlünk gyermekünk akkor minden meg teszünk érte.

Forrás: Neil T. Anderson -A  Szabadító c. könyv felhasználásával

November 3. szombat,

Amikor szellemben érettek leszünk, az akkor van amikor el tudjuk viselni, hogy a jutalmazás nem tőlünk függ. Nem mindig kapjuk meg, esetleg csak soká.
Emberi mérték más mint a mennyei. Mózes úr lett a fáraó lánya által aki örökbe fogadta,

          Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának
          mondják. Mert inkább választotta az Isten népével együtt a
          sanyargatást, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb
          gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a  Krisztusért való
          gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett.

                                                                                              Zsidók 11:24-26,

Amikor megpróbálunk Istentől függetlenül élni, akkor a Sátán mindig győz az életünk felett. Ne feledjük, hogy fiak vagyunk, és soha ne vegyük le a szemünket a keresztről.

Forrás: A  Szabadító,  Neil T. Anderson

November 2. péntek,

A világ a földi dolgok megszerzésére nagy erőfeszítést tesz.  Pedig pont ezek akadályozzák őket meg abban, hogy keressék és meg is találják Istent.  De a hívők körében is vannak ilyen problémák hogy nincs idejük semmi fontosra. Aki az e-világi dolgokkal törődik, annak ugyan meg lesz, de csak ideig óráig mert azt sem viheti magával.
Ha pedig a mennyei dolgokkal törődünk, akkor meg lesznek a földi javaink is, és a legnagyobb kincset a halálunk után kapjuk meg. A dicsőséges Istennel való találkozást és egy dicsőséges további életet.
Mert mire is cserélnénk fel a Szentlélek gyümölcsét? Milyen anyagi javakért, mekkora összegért, milyen beosztásért vagy titulusért cserélnénk el a szeretetet, örömöt, békét, türelmet, mindazt, amit Krisztusban élvezünk?
Én semmiért nem adnám oda.

          A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt: és a ki elveszti az ő
          életét én é
rettem, megtartja azt.
                                                                                   Máté 10:39,

          A ki szereti a maga életét, elveszti azt: és a ki gyűlöli a maga
          életét e világon, örök életre tartja meg azt.

                                                                                    János:12:25,

Önmagunk felett akkor aratunk győzelmet, ha megtanuljuk az embereket szeretni és használni a dolgokat, és ha nem keverjük össze ezt a kettőt.

November 1. csütörtök,

A Szentlélek vezetése alatt kell Krisztust követnünk az úton, énünk halála felé. Meg kell az életünket, az egónkat tagadni, és át kell adni a testünket Krisztus akaratának.

          Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is
          láthatóvá legyen testünkben.
          Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a
          Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben.

                                                                                            Korinthus 4:10-11,

          Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai
          Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk

                                                                                                             Róma. 8:17,

A bizalom, a hit,  és az alázat a lényege mindennek. Az Úr ismer minket, mi pedig engedelmesen ráhagyatkozunk mindenben, és követjük őt.
Isten úgy tervezett meg minket, hogy tőle függjünk. Amikor engedelmesek vagyunk ebben ,akkor leszünk épek, szabadok, és betudjuk bizonyítani, hogy Isten akarata jó, minden ember számára, és Ő
kedves, szerető, kegyelmes, és tökéletes.

         
És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg 
          értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek:
          mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
                                                                                                  
Róma.12:2,


Szerkesztők: Pné Edit és bacsipista