Mai Nap Igéje 2009 február

 

 

 

Február 28. szombat
 
 
Az írás így szól:" Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg ." Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja:amint meg van írva: " Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül."
Róma 10:11-13
 
Az ige megnyugtató, reményteljes üzenete, hogy minden nép Ura, az Isten.
 
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.
A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.
Filipiekhez4:19-20
 
Isten mindenható, nincs előtte oly dolog amit ne adhatna meg, ha Jézus nevében kérjük. Legyen reménységünk abban hogy megadja kérésünket.
Sok mindent kérhet és remélhet az ember. A kicsi gyermek gyermekes dolgokat kér, aztán a fiatal, az Úrtól egy jövendőbelit. Amikor házasok egy vagy több gyermeket, lakást, egészséget, bölcsességet. Amikor megvannak a gyermekek áldást rájuk, és békességet. Középkorúan az ember munkát, nyugalmat kér. Idősödő korban az ember az üdvösségre áhítozik, arra, hogy a megígért jutalom részese legyen. Mennyei állampolgárságot ígért az ige, és az út végén a megigazulás ajándékát is megkapja az igaz ember.
 
Hiszen nem a törvényhallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazíttatni.
Róma 2:13,
 
A szívünkben Lélek által kell, hogy Isten gyermekei legyünk, akik megtartják az ő parancsait.Isten a szívek vizsgálója, becsapni őt nem lehet. Akit a mennybe vár azt helyre is igazítja, ha kell fenyítéssel. 
Hálát adunk Uram minden jóért, minden fenyítésért, mert mindent a javunkra cselekedsz.Teljes szívvel hisszük, hogy hozzád megyünk a te országodba a mennyek országába ahol te lakozol, a te fiaddal.
 
 
Február 27. péntek
 
 
Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim
között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
Filippi 4:11-13
 
Pál milyen nagy bölcsességgel mondja ezt  testvéreinek akik segíteni szerettek volna neki. De nekünk is üzenet, ha van lehetőségünk a jóban , bőségben élni akkor tegyük és élvezzük annak a javait. Soha ne feledjük, hogy vannak esetleg akik nélkülöznek. De ha valamilyen okból szorít a cipő, és rajtunk kívül álló okból mint pl. a gazdasági válság, szűkölködni kell akkor tegyük azt nagy bölcsességgel, tűréssel, békességgel. Legyen ez példa az emberek előtt, hogy nem a negatív beszéd  árad belőlünk, hanem Isten bölcsességével tudunk szűkebben visszafogottabban élni. Férjem nagymamájától tanultam meg ezt bölcs szólást aki sok mindent meg élt.
- Nincs az a sok pénz amit ne lehetne elkölteni, és nincs az a kevés amit be ne lehetne osztani.
 
Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek.
János 15:7.
 
Reménykeltő ez az ige! Mit is kérhetnénk Uram,hát biztos mindenkinek van ötlete. De én azt kérem Uram, hogy a világ és az országunk vezetőinek adj bölcsességet látást, békességet, józanságot, hogy kivezessék az országokat ebből a kátyúból. Nekünk meg híveidnek adj jó egészséget, és odaszánó szívet, hogy imádkozzunk folyamatosan ezért.
 
 
Február 26. csütörtök

Szeretem az Urat , mert meghallgatja esedezéseim
szavát. Mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül
hívom őt egész életemben.
Zsoltárok 116:1,2,
 
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
Filippi 4:6,
 
Milyen szépen fejezi ki az ige:hálaadással. Mindenkinek van miért hálát adni. Mindig kezdjük avval. Milyen kedves az Isten, hogy kívánságainkat közölhetjük vele. De ezt jó értelemben teszi. Nem hiábavalóságokat kell kérni, bár mindent elmondhatunk neki, ha hozzá tesszük legyen meg a te akaratod. Az ige mondja, hogy ő mindenkinek jót készített el. Kérjük azt, az a leghelyesebb.
Köszönjük Atyánk, hogy jót terveztél minden ember számára. Kérlek segíts nekünk, hogy ebbe a tervbe álljunk bele a te segítségeddel.

 
  
Február 25. szerda
 
Az Úr az én osztályos részem és poharam: te támogatod az én sorsomat.
Zsoltárok 16:5

Az Úrra néztem szüntelen: mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök.
Zsoltárok 16:8

Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad : a te jobbodon
gyönyörűségek vannak örökké.
Zsoltárok 16:11
 
Mert minden nép a maga istenének nevében jár, és mi is a mi Urunk Istenünk nevében járunk örökkön örökké.
Mikeás  4:5

 
Igen Uram hirdetjük a te nagy tetteidet, bizonyságot teszünk szabadító ,gyógyító áldásaidról. Áldjuk drága nevedet, és dicsérünk téged.
 
Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
János 3:17
 
És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az
Atya a Fiúban.
János 14:13

 
Van reménységünk a Jézus Krisztusban. Kérjük bátran az Atya  áldásait, mert szívesen adja az őt szeretőknek, ahogy mi is adunk a szerető gyermekeinknek.
 
 
 
 
Február 24. kedd
 
  
Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Zsoltárok,27:1,
 
 
 
 
Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr,
benne bízik szívem. Zsoltárok,28:6,7,
 
 
 
A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson:" én azért jöttem, hogy életük legyen,
sőt bőségben éljenek. "
János 10:10,
 
Dávid bízott az ő Istenében, nekünk is ezt kell tenni, Isten a fiát adta a mi életünkért.Lehet akármilyen gazdasági válság, akármilyen probléma Isten gyermekeinek nem kell félnie. Benne kell, hogy legyen  reménységünk,  ő minden problémára orvosság.
 
Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem.
A világon nyomorúságotok van, de  bízzatok: "én legyőztem a világot."
János,16:33,
 
Jézus beszéde biztos erő,amibe kapaszkodni kell és megvallani nap mint nap.Ő a mi gyógyítónk, szabadítónk, hallja kéréseinket, igaz barát nem feledkezik meg rólunk.
Dicsőség ezért Uram neked,és hála.
 
 
Február 23. hétfő
 
De én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem.
Habakuk,3:18,19,
 
Uram hozzád emelkedem lélekben! Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim!
Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled!
Zsoltárok, 25:1,2,3.
 
Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közelegjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.
Jakab 4:7,8,
 
Milyen jó ezeket a reményteljes üzeneteket olvasni.  Vajon aki Isten gyermeke fél-e?  Nem hiszem. Örvendezünk Uram a te szabadításodban, élvezzük annak minden pillanatát. És ha valami nehézségbe engedsz is bele, biztosak vagyunk hit által, hogy annak oka van. Mert minden a javára válik az igaznak, aki téged szeret. Mert a lelkünk a nehézségekben edződik és jellemünket alakítod ahogy az ötvös az ezüstöt. Formálsz Uram minket minden napon, és mi hagyjuk ezt nem zúgolódunk.
Hálát adunk neked és arra kérünk, hogy ismertesd meg magadat minden embernek. Mi csak kérünk téged, de, hogy mi a te terved  azt nem tudhatjuk. Dicsőség neked mindenért. Ámen.

 

Február 22. vasárnap

Isten szól prófétái által:
 
Kiirtom varázsszereidet a kezedből, nem lesznek többé jelmagyarázóid.
Kiirtom bálványszobraidat és szent oszlopaidat az országból. Nem borulsz le többé kezed csinálmánya előtt.
Kiszaggatom szent fáidat, és elpusztítom városaidat.
Az engedetlen népeken pedig lángoló haraggal állok majd bosszút !
Mikeás, 5:11,-11-14,

 
Ez az idő is el fog jönni, reméljük van még idő arra, hogy szeretteink megtérjenek,és Isten kegyelmében szeretetében tudjuk őket. De mi nem félünk mert van kiben reménykednünk.
 
Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr ! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.
Mikeás, 6:8
 
Három dolgot kér az Atya, törvény, szeretet, alázat. Milyen kicsi dolgok határozzák meg a békét, szabadságot, és a bölcs életet.
 
Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
János 3:18
 
Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
1 János  5:3

 
Kívánom, hogy Isten áldásai minden ember számára kívánatosak legyenek és keressék az Urat amíg megtalálható. Nem rejtőzött el, hála Istennek, hogy szabadon gyakorolhatjuk a hitünket, hozzá lehet jutni a bibliához. Rengeteg gyülekezet van ahová bármikor szívesen veszik ha látogató megy el hozzájuk. A médiában is sok keresztény műsor található, a világhálón szintén. Hálát adunk ezért a mi mennyei Atyánknak, és a megváltó Jézus Krisztusnak.
Dicsőség ezért. Ámen.
 

Február 21. szombat

 

áldást adok elétek...Ennyi engedetlenség és tudatlanság láttán, mit is gondoljunk mi is lesz osztályrésze az emberiségnek? Van egy jó hírem, a remény, a hit és a szeretet, meg Isten irgalma, kegyelme.
És a legfontosabb az örömhír, Jézus, aki azért jött a földre,hogy minden ember bűnét magára vegye.

 
Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést: bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyedízig.
4Mózes 14:18


 
Melyik az az apa aki a fiaira , vagy unokáira, dédunokáira egy átkot hagyna?
 
Nézd, én ma Áldást, és Átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak Isteneteknek
a parancsolataira, amelyeket én ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok az Úrnak Isteneteknek a parancsolataira,és letértek arról az Útról amelyet én ma megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismerek.
5 Mózes. 11:26-28,

 
Lásd én eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is.
5 Mózes 30:15,
 
És te újra hallgatni fogsz az Úr szavára, és teljesíted minden parancsolatát, amelyeket ma megparancsolok neked. Bővőlkődővé tesz Istened az Úr kezed minden munkájában, méhed gyümölcsében, állataid ivadékában, és a föld termésében.
5 Mózes 30:8,9,
 
De van egy feltétele:
...ha megtérsz Istenedhez az Úrhoz
teljes szívvel és teljes lélekkel
5 Mózes  30:10,

 
Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel - nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.
Józsué, 1:8
 
Jézus is megerősítette ezt amikor megkérdezték tőle hogyan juthatnak a mennyek országába.
 
"Szeresd az Urat , a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből és felebarátodat, mint magadat."
Lukács, 10:27,

(felebarát minden ember)
 

Akkor élni fogunk.A szeretet mindennek  az alapja, hű de nehéz dolgok ezek. Az ember Isten nélkül alkalmatlan erre, de ha vele akarunk élni akkor minden lehetséges. Van miért imádkoznunk, térjenek meg embertársaink, ismerjék meg Isten parancsait, és legyenek áldottai az Úrnak. Ámen.

 

Február 20.péntek

A vér tisztelete:
 
De húst az éltető vérrel ne egyetek! A bennetek éltető vért pedig számon kérem .
Minden élőlénytől számon kérem azt, az embertől is.Számon kérem az ember életét: egyik embertől a másikét. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja.
1 Mózes 9:4-6
 
Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre minden lakóhelyeteken: se kövérjét, se vért ne egyetek!
3 Mózes 3:17
 
Mert a test lelke a vérben van,és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést  szerezzen
értetek.
3Mózes 17:11

Ha valaki Izrael fiai közül vagy a köztük tartózkodó jövevények közül vadászat közben vadat vagy madarat fog, amelyet meg szabad enni, folyassa ki a vérét, és takarja be azt porral.
3Mózes 17:13
 
Hanem rendeljük el nekik,hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól, és a vértől.
Apcsel, 15:20
 
És csaknem minden vérrel tiszttítatik meg a törvény szerint, és vérrontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
Zsidók 9:22
 
Isten nagyon határozottan megtiltotta, hogy a vért megegyük, és mégis mennyien engedetlenek, még megmerem kockáztatni azt is, hogy olyan emberek is eszik akik hisznek Istenben. Legalább is a saját környezetemben van egy jó pár. Hiába mondom, hogy valószínű betegség  hordozója, nem érdekli őket. Állítólag a hús készítményekben is van, pl. parizer és ilyesféle felvágottban, ez már a gonosz műve mert az is eszi aki nem akarja. Az ó szövetségben a nép bűnét rá olvasták egy juh bakra és utána levágták, és ezzel megszabadultak a bűntől, ebből ered a bűn bak szó.A mi időnkben Jézus volt aki a vére által szerzett minden ember számára bűnbocsánatot. Tisztelnünk kell az Isten akaratát, de vajon az emberek hány százaléka teszi ezt, csoda ha annyi baj, probléma van?
Imádkozzunk, hogy Isten rendelkezéseit akarják tudni az emberek,és értsék is azt.Sajnos a kísértő, a gonosz minden időben résen van és igyekszik minden embert a bűnre csábítani még akkor is ha az nem akarja, mert rászedi az embert fondorlatos módon.
 
Józanok legyetek, vigyázzatok: mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el.
1 Péter 5:8

 

Február 19.csütörtök
 
Emlékezzél meg a nyugalom napjárólEmlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak  nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgálód,se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját.
2 Mózes 20:8-12ig
 
Isten a pihenő napot fontosnak tartotta, mert az emberi szervezetnek meg kell pihennie, meg kell újulnia. Ezen a napon kell kinyilvánítani Istennek hálánkat, és elé járulni az ő házában. Ilyenkor kell szeretetünket átadni családtagjainknak, barátainknak, testvéreinknek.
Sajnos ezt már nem így látják az emberek, és sokan csak egy munkaszüneti napnak tekintik, és az otthoni munkát végzik el jó esetben. De sajnos a gonosz gondoskodik arról is, hogy egyre több az olyan munkahely ahol Vasárnap is dolgoztatnak. Valamikor a szombatot jelölte ki az Úr, pihenő napnak de már azt is elérte a gonosz, hogy a pihenőnap Vasárnap legyen.
Ebből is látjuk, hogy halad az emberiség azon az úton, hogy Isten rendeléseit vajmi kevésbé tartjuk be, akarva, akaratlan de rossz úton járunk.
 
Tartsátok meg szombatjaimat, tiszteljétek szent helyemet! Én vagyok az Úr!
3 Mózes 19:30
 
A nyugalom napjait is nekik adtam, annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket.
Ezékiel 20:12,
 
Isten tudja, hogy vannak munkahelyek ahol ezt betartani nem lehet, ilyen az egészségügy, rendőrség, BKV, MÁV, stb. de aki úgy dolgozik annak egy másik napon kell megpihennie. El gondolom Isten és Jézus szomorúan tekint le ránk mert látja, hogy megy az emberiség a vesztébe, mert az engedetlenség még ha tudatlanság miatt történik is, büntetéssel jár.
 
Aki bölcs, belátja ezeket,
aki értelmes, az megérti.
Mert egyenesek az Úr útjai, 
az igazak járnak rajtuk,
a vétkesek elbuknak rajtuk.
Hóseás 14:10
 
 
Február 18. szerda
 

Káin megöli ÁbeltIsten az emberi élet ellen elkövetett bűnt, tartja talán a legnagyobb bűnnek mert az életet tőle kaptuk, és nincs senkinek joga azt elvenni. A mai nap igéjében erről olvashatunk. 
 
Ne ölj! (A tízparancsolat igéje)
2 Mózes 20:13 

Jézus mondta: Hallottátok, hogy megmondatott a  régieknek: Ne ölj! Mert aki öl méltó arra, hogy ítélkezzenek felette.  Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyjafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyjafiának: Ostoba!- méltó a főtörvényszéki eljárásra: aki pedig azt mondja: Bolond!,méltó a gyehenna tüzére.
Máté, 5:21-22,
 
Aki gyűlöli testvérét, az embergyilkos: azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.
1János, 3:15,
 
Jézus szigorúsága mindig meglepett engem, mindig azt hittem az Atya a szigorúbb, de sok igénél rá kellett jönnöm, hogy Jézus egy szigorú  bíró. Ezek az igék is mind a szereteten alapulnak, és a tiszteleten. Tehát már a gyűlölet is olyan a szemében mint a gyilkolás. És vajon melyik ember az aki a másikra még nem mondott ilyeneket, sőt cifrábbakat. Mennyire szeret minket az Atya, hogy olyan becsben tart minket és elítéli azokat akik a másikra csúnyát mondanak, vagy gyűlölik őket.  Nem is vagyunk méltóak arra, hogy a mennybe jussunk, csak Isten kegyelmében bízhatunk.
 
Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem  adjatok helyet az ő haragjának, mert  meg van írva: " Enyém a bosszúállás, én megfizetek" - így szól az Úr.
Róma, 12:19,
 
Bármilyen sérelem ér minket, Istenre kell bíznunk az ítéletet, át kell adnunk Jézusnak a megoldást, ha bíró nem ítélkezik ezen dolgok felett. Különben a keserűség és a harag eltorzítja elménket és a gonosz uralkodik rajtunk.
Imádkozzunk embertársainkért és magunkért is, hogy Isten igéjét mindenki tartsa fontosnak, és az életébe épüljön be az amit a írás tanít.

Február 17. kedd 

Mai napi igénk a szülők iránti és tisztelet fontosságát,Isten parancsát mutatják be
 
Tiszteld apádat és anyádat!Ha valaki ócsárolja apját vagy anyját, halállal lakoljon!
3 Mózes 20:9
 
Aki  apját vagy anyját átkozza, annak mécsese a legnagyobb sötétben alszik ki.
Példabeszédek 20:20
 
Mert Isten ezt mondta: Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék.
Máté 15:4
 
Gyermekek!  engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes." Tiszteld apádat és anyádat": ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez:" hogy jó dolgod legyen ,és hosszú életű légy a földön".
Efezus 6:1-3
 
Istennek fontos volt, hogy ez az ige sok helyen megjelenjen. A mindennapi életben a szeretet a legfontosabb Isten szerint, erről már irtunk. Ez az ige is szereteten alapul. A legnagyobb parancsolat után a második szeresd felebarátodat, hát ha mindenkit szeretni kell akkor a szüleinket  még előbbre kell helyezni és a szeretet mellé a tiszteletet is hozzá jár. Ahogy vissza emlékszem az ötvenes években a gyermekek magázták a szülőket tiszteletből. Azután tegezték, és ma már egészen különös módon nyilvánulnak meg a kapcsolatok. Sajnos a tisztelet és a szeretet kezd halványulni. De nem feltétlen a gyermek a hibás. A szülők sem követelik meg ezeket a dolgokat és az eredmény látványos. De a pedagógusokat és az időseket sem tisztelik egyes diákok, ez mind a nevelés hiánya.
Mit is tehetünk? Csak imádkozni tudunk, hogy az igei alapokon  nyugvó nevelés váljon kedvessé a szülők számára, és helyesen bölcsen neveljék gyermekeiket.
 
Február 16. hétfő
 

A mai nap igéje a dobzódás, részegeskedés igei üzenetét tárja elénk.

 kép: Nóé bortól ittasultan ...
 
Szűkölködő ember lesz, a ki szereti az örömet: a ki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag!.
Példabeszédek, 21:17,
 
Ne légy azok közül való, a kik borral dőzsölnek: azok közül, a kik hússal dobzódnak.
Példabeszédek, 23:20,
 
A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital lármássá,senki sem bölcs, aki attól tántorog,.
Példabeszéd,20:1,
 
Adjátok a részegítő italt  az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek.
Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavalyájáról ne emlékezzék meg többé.
Példabeszédek, 31:6,7,
 
Nem illik a királyokhoz a borivás, nem illik az a királyokhoz, sem a fejedelmekhez a szeszes ital kívánása. Mert ha iszik, elfelejtkezik a rendeletekről,és helytelenül ítélkezik a nyomorultak ügyében.
Példabeszéd, 31:4,5,
 
És meg ne részegedjetek bortól,miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel.
Efézus 5:18
 
De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap.
Lukács 21:34  (Károli )
 
Természetesen jól kell érteni az igét, mert arról szól ne részegeskedjen az ember, vagyis ne legyen az ital rabja. A jó bor orvosság is lehet annak, aki mértékkel ebéd után, vagy vacsora után megiszik egy pohárral. Hisz Isten ajándéka ez is. De aki mértéktelenül iszik bizony az egy megkötözött ember és a végén már az ital utáni vágy hajtja csak, és elveszítheti az egzisztenciáját, méltóságát, tekintélyét, vagyonát, egészségét, családját.Sok emberből az ital egy őrjöngő, veszekedő, belső tulajdonságot hoz elő. Sajnos nagyon sok ilyen ember van.        Azt mondja a mondás magyar ember iszik, ha bánata van, és iszik, ha öröme van. Hát erre nem igazán lehetünk büszkék. Imádkozzunk azért, hogy térjenek meg a kocsmárosok, a bár tulajdonosok, hogy a családos emberek ne ott keressék a szórakozásukat, és a kísértő ne tudja őket  rabságban tartani. Imádkozzunk a fiatalokért, hogy fedezzék fel azt, hogy milyen a Szent Szellemtől okozott bódulat, amely építő és örömteli. Ne a diszkókban keressék azt amit csak Istennél kapnának meg, az örömet, a boldogságot, a békét.
 
 

Február 15. vasárnap

harácsoló, tolvaj,
 
Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül.
Élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják.
Jeremiás 17:11
 
Amióta tanulmányozom az igét, tanulmányozom az emberek életét is, és be kellett látnom, hogy minden igaz. Nekem is volt, sajnos azt kell mondanom volt, rokonom akinek legfőbb dolga az volt hogyan legyen egyre több mindene. Ezért még attól sem félt, hogy börtönbe juthat.A családi kapcsolatai tönkre mentek és fiatalon halt meg, hiába volt 2 háza kocsija , el kellett mennie.
 
Jobb a feddhetetlenül élő szegény annál, aki gazdag, de görbe utakon jár.
Példabeszéd, 28:6
 
Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt. Elpusztítod a hazudozókat; a vérszomjas és álnok embert utálja az ÚR.
Zsoltárok 5:6-7
 
Amikor el kell mennünk ebből a földi életből nem vihetünk el semmit. Nem igazán értettem soha miért gyűjtenek az emberek mindenféle vagyonokat. Azt tudnám megint csak mondani a gonosz is ismeri az ember szíve titkait és ami a gyengéje ott fogja meg. Bele viszi mindenféle bűnbe és a végén elveszejti. Vigyázzunk hát nehogy csapdájába kerüljünk, kérjük Jézus szabadító erejét az életünkre. Imádkozzunk embertársainkért, hogy ismerjék meg az igazságot, hogy szabadok lehessenek.

Február 14. szombat


            Kép: Stop! AIDS lehet a fajtalanság következménye!                                  Fajtalanok, férfiszeplősítők:

 

Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. 
Róma 1:18
 
Vagyis amit már előbb írtam a" legnagyobb bűn, hogy nem hisznek bennem," ezt mondta Jézus. A hitetlenség velejárója hogy a gonoszé az az ember, és gonoszságokat művel.
 
Hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett.
Róma, 1:21

Ezért kiszolgáltatta Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik a  Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké.Ámen.Ezért Isten gyalázatos szenvedélynek
szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban: férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban.
Róma 1:25-27
 
Aki a bűnt cselekszi az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 
1 János 3:8,
 
Tehát átok alatt van az a nemzet ahol a hitetlenség miatt Isten elfordul és a helyére a gonosz lép ,de sajnos ő nem az áldásokat hanem az össze visszaságot adja.
Az ördög szó görögül = szétdobáló,
Életbe lép a gonosz akarata és mindenféle hiábavalóságot, kényszerít az emberekre kinek mi a gyengéje avval kínozza.
Ahogy elfogadják azt a törvényt, hogy összeházasodhatnak a melegek, megint ajtót nyitottunk a bűnnek és a gonosz mondhatja jogom van hozzájuk.
Isten találta ki a házasság szövetségét. A gonosz ennek ellene megy és ma egyre kevesebben házasodnak össze, sőt a melegek akarnak összeházasodni.
Könnyen ki lehet következtetni mi lesz ennek a vége.Az országban nem áldás hanem ,egy össze - visszaság jön létre. aminek már a cselekvői is vagyunk. Saját bőrünkön tapasztaljuk meg hogy megyünk lefelé a lejtőn.
 
Istenem ,te nem leled örömöd a bűnben, nem talál otthonra nálad a gonosz.
Nem állhatnak meg szemed előtt a dicsekvők, gyűlölsz minden gonosztevőt.
Elpusztítod a hazudozókat: a vérszomjas és álnok embert utálja az Úr.
Zsoltárok 5:5-7
 
Ugye nem is csodálkozunk azon, hogy ennyi beteg ember van, sajnos ahogy az emberiség halad az engedetlenség felé úgy az életek a romlás felé haladnak.
Imádkozzunk azért, hogy a vezetőink megtért bölcs emberek legyenek. Hogy legyen aki felnyitja az igazságra a szemüket. Imádkozzunk, hogy a családokban legyen aki érti Isten beszédét, és közelebb kerüljenek Isten szerető féltő karjaiba a gyermekek, hogy a bűntől minél messzebb tudjuk őket tartani.
Imádkozzunk, hogy a nemzetünk ne le, hanem felfele tudjon haladni. Ámen.
Van kiút ebből maga Jézus Krisztus, ő az aki minden embert megtud szabadítani minden bűntől.
 
Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.
János,8:32

Február 13. péntek


Vegyük sorba milyen büntetésre lehet számítani annak aki bűnt cselekszik: paráznaság,bujálkodás,

Mert színméz csepeg a más asszonyának ajkáról, és ínye simább az olajnál.De a végén keserű lesz, mint az üröm, éles, mint a kétélű kard. Lábai a halál felé visznek, léptei a holtak hazájába tartanak
Példabeszédek 5:3-5

Messze kerüld el az ilyen nőt, ne közelíts háza ajtajához, különben másoknak kell adnod méltóságodat, és éveidet a kegyetleneknek; bitorlók élik föl életerődet, és kereseted idegen házába kerül. 
Példabeszédek 5:8-10
 
Vagyis ha másnak asszonyát szereti valaki bosszúból meg is ölhetik, vagy ráakaszkodik és oda a méltósága, becsülete, idegen házba kerül vagyona. Sok elvált szülő gyermeke kesereg ezen, mert az új asszony kijátssza a vagyonból az első házasságból származó gyermeket.
 
Mert lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés. Ez őriz meg a rossz nőtől, az idegen nő hízelgő nyelvétől. Ne kívánd meg szépségét szívedben, és ne fogjon meg szempilláival! Mert a parázna nő csak egy darab kenyérre, de a férjes asszony drága életedre vadászik. 
Példabeszédek 6:23-26
 
Ne paráználkodj!"Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében."
Máté 5:27-28
Jézus szavai kemények.
 
..A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért....
Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla! Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert - amint az Írás mondja - "lesznek ketten egy testté."... Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? 
1 Korintus 6:13-19
 
Vagyis megbetegíti a testét az aki paráználkodik, mert eggyé lesz a paráznával. De beteggé teszi az is aki cigizik drogozik, iszik, túlhajszolja magát a munkában.
Isten lelke nem tartózkodik olyan testben  ami bűnös. Ne bánjunk testünkkel gyalázatos módon mert drága véren  váltattunk meg.
 
Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben.
1 Korintus 6:20 

Kérjük  Atyánk a Jézus Krisztus szabadító hatalmát mindazokra akik ilyen bűnt hajszolnak, ne engedd a kísértőt, hogy kísértsen.

 

Február 12. Csütörtök

                   kép:könyörül rajtad                                                                   Manassé megtérése

Nyomorúságában azonban kérlelte Istenét, az URat, és igen megalázta magát ősei Istene előtt.  És miután imádkozott hozzá, megkönyörült rajta, meghallgatta könyörgését, és visszavitte országába, Jeruzsálembe. Így tudta meg Manassé, hogy az ÚR az Isten.
2 Krónika 33:12-13

Manassé igazi megbánása, megalázása,  egy új fordulatot hozott, Isten irgalma, kegyelme kiáradt életére. Neki erre volt szüksége.

A biblia írja is...Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád
Zsoltárok 32:8-9

Sajnos van sok olyan ember akit csak büntetés árán lehet a jó útra terelni. Manassé eltávolított minden bálványt, és az Úr oltárán békeáldozatokat mutatott be. Megtért minden bűnös cselekedeteiből. Fia Ámon, apja nyomdokaiba lépett és szintén rosszat cselekedett, de csak 2 évig engedte az Úr, hogy uralkodjon és megölték a saját palotájában. Azután fia Jósiás került a trónra, igen fiatalon 8 évesen, már 12 évesen kezdte keresni ősei Istenét. Ő szintén megtisztította az országot minden  bálványtól, áldozóhalmoktól. Amikor az Úr templomát is rendbe rakták megtalálták a törvénykönyvet amit az Úr adott Mózesnek. 

Amikor meghallotta a király a törvény igéit, megszaggatta a ruháját.Majd ezt a parancsot adta a király Hilkijjának és Ahikámnak, Sáfán fiának, Abdónnak, Míká fiának, Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének: Menjetek, és kérdezzétek meg az URat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, meg az Izráelben és Júdában megmaradtakra nézve! Mert az ÚR nagy haragja áradt ránk azért, hogy elődeink nem tartották meg az ÚR igéjét, és nem azt tették, ami ebben a könyvben meg van írva.
2Krónikák 34:19-21

Isten válasza az volt, hogy mivel megaláztad  magad,  és kerestél, békességgel kerülsz sírodba és nem látod meg milyen nagy veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira. Jósiás kutakodott és benne élt a vágy Istent megismerni. A nép az ő uralkodása alatt békében élhetett és jólétben.

De a  büntetés nem maradt el és a generációs átok működött, mert a halála után  három nemzedék is azt tette ami az Úrnak utálatos és a népet veszedelembe és fogságba adta.

Láthatjuk mennyire nagy felelőssége van a nemzetek vezetőinek, de a családok vezetőinek is. Mert a nép rájuk figyelve azt teszik amit látnak, és akarva akaratlanul tőlük függ a sorsuk.Ki az aki szánt szándékkal rosszat akarna? Senki de a tudatlanság nem jó, rosszat szül.

Uram kérünk téged, hogy munkálkodjál, hogy akik felelős beosztásban vannak, legyenek te általad bölcsek, a családfők legyenek megtért emberek, hogy te légy a fejük, ámen.

Február 11. szerda


                 kép: Manassét bilincsbe verték és elhurcolták Babilonba
Ne legyen köztetek olyan , aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se 
jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.... Légy feddhetetlen az Úr előtt!
5 Mózes 18:10-12
 
 Tizenkét éves volt Manassé amikor uralkodni kezdett,és 55 évig uralkodott Jeruzsálemben....
Azt tette amit rossznak lát az Úr:  Újra megépíttette az áldozó halmokat,amelyeket apja Ezékiás elpusztított, oltárokat állított a Baalnak, és bálványoszlopot készíttetett amilyet készíttetett Aháb,Izráel királya.... 
2 Királyok, 21 1:3

A fiát is elégette áldozatul. Varázslást és jelmagyarázást űzött, halottidézőket és jövendőmondókat tartott.Sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt. 
2 Királyok 21:6


Szólt ugyan az Úr Manasséhoz és népéhez de nem figyeltek rá Ezért az Úr ellenük hozta az asszír király seregének a vezéreit, akik horgot akasztottak Manasséba, bilincsbe verték, és elvitték Babilonba.
 
  Az Atya az emberiség elé tárta azokat a dolgokat amit nem szabad volt tenni.Mégis sok nemzedéken keresztül volt aki betartatta, volt aki ellenszegült ennek.
Nem hinném, hogy Manassé ne ismerte volna a parancsolatot, hisz apja igyekezett az Isten parancsait betartani. Ő inkább gonosz szívű engedetlen gyermek volt akit a gonosz mindenben tudott használni, így a nép is eltévelyedett és bajba került. De Isten irgalma kiárad arra az emberre akin látja a megbánást, és megpróbál irányt változtatni, vagyis megtérni.De olyan is van akit meg kell büntetni, mint Manassé.
Ezért nem szabad ítélkeznünk hanem imádkozni kell embertársainkért, hogy jussanak el arra a felismerésre hogy Istenben bízva kell az életet élni. A mai időben is sajnos ontja a média a jóslásokat, magyarázókat akik kutakodnak a csillagok állását figyelik , horoszkópokat készítenek, szellemeket idéznek, kártyát vetnek. Azt mondják csak egy játék, de a gonosznak nyitnak egy kaput az életükben, és ezt mondja a gonosz, jogom van hozzá!
Uram bocsáss meg a tudatlan embereknek, és kérlek add, hogy megtérjenek, azok is akik ellened szegülnek és más embereket is bajba sodornak, ámen.

 Február 10. kedd


                              kép: mennyország   és   pokol
Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.
1 Korintus: 6:9-11

 
Pál felsorolja az összes bűnt, hogy ha ezek közül egy is meg van, nem örökölhetjük Isten országát. Sok ember nem hisz abban, hogy van örök élet, csak az érdekli itt a földön jó sora legyen. De ezért nagy árat kell fizetnie, mert a földi élet az az emberöltő ami kb. átlagosan, 65-70 év, a világmindenségben egy semmiség. A biblia azt mondja, a további életünk örökkévaló, vagyis örök, és nem mindegy, hogy örökké szenvedve, vagy örök boldogságban élünk.
 
A bűn az, hogy nem hisznek bennem:
János. 16:9

 
Jézus mondja szomorúan ezt, és valóban ez a legnagyobb bűn, mert aki nem hisz semmi reménye nincs mert nem tud mit kezdeni vele az Úr. Ha valakibe egy parányi hit is van még ha kételkedik akkor is lehet mit kezdeni, mert lehet igei alapon a bizonyságokat felsorolni, és a Szent Szellem munkálja ki az igaz hitet.De a hitetlen ember teljesen a gonosz markában van, az ilyen ember meg sem hallgatja a másik embert, el utasítja és evvel az igazságot urasítja el.
 
Ha pedig nem elég világos a mi a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
2 Korintus 4:3-5

 
Az e- világ ura maga a Sátán, úgy is mondják Lucifer, vagy az Ördög, kinek mi tetszik. Érdekes ez az ige mi volt előbb a tyúk vagy a tojás dilemmája. Azért nem tud hinni mert az ördög uralkodik rajta? Vagy nem hisz és ezért az ördög megvakította és nem látja az igazságot. Ez a téma megérne egy Fórum vitát.
Az én véleményem az, hogy generációs átkokról van szó, vagy amikor generációkon keresztül úgy nevelődnek az utódok, hogy Isten nélkül akkor ez előfordul. De ez sem igazán igaz, mert a bibliában a királyok életét felsoroló részekben vannak történetek, hogy amikor a saját akaratából vagyis okosságából valaki kutakodik az igazság megkeresésében, vagyis utána járt Isten dolgainak, és megértve úgy cselekedett, hogy Isten parancsait be tartatta, akkor az áldások jöttek a népekre. Tehát az emberi butaság, makacsság, nem akarom tudni és a homokba dugom a fejem, ezek viszik az embert a romlásba. Mert lehet akármilyen nézőpontom, de utána nézek, olvasok, tudakolok, és akkor döntök a saját akaratomból ez helyes.
Valójában semmit nem tehetünk sem erőszakkal, se rábeszéléssel, hanem imádkozással és az életünkkel tudunk embertársainkra hatni. Mint Isten munkatársai imádkozzunk embertársainkért, szeretteinkért, hogy térjenek meg és akkor megnyílik a szemük az igazságra.


Február 9. hétfő


Jaj annak, aki a házába tisztességtelen hasznot gyűjt, aki fészkét magasba rakja, hogy megmenekülhessen a fenyegető veszedelemtől!
Habakuk 2:9

Jaj annak aki vérontással épít várost, és aki álnoksággal emel várat!
Habakuk 2:12

Jaj annak, aki leitatja embertársát, mérget kever italába és lerészegíti, hogy lássa gyalázatát!
Habakuk 2:15

Jaj annak aki a fának mondja ébredj! - és a néma kőnek: kelj föl!
Habakuk 2:19

 
Habakuk felsorolja a bűnöknek egy részét, hogy felismerjük azokat, de van még sajnos rengeteg, ezekről fogunk említést tenni és bibliai igazságokkal intelmekkel támasztjuk azt alá. Hál Istennek van rá orvosság, hogy elkerüljük mégpedig a felismerés, és a megtérés.
 
Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára , úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi urunkban. 
Róma 6:19-23

 
Jézus Pálon keresztül mondja ezt nekünk, hogy mikor megtérünk Jézus tisztító, szabadító tüze át járja az embert, és szégyenkezik régi élete felől, mert felismerve a bűnt megváltozik az élete. Ezt a kegyelmi ajándékot szeretnénk ha minden ember elfogadná, felismerné, hogy megkaphatja ő is. Imádkozzunk, hogy minden ember a Szentlélek által ismerje fel hibáit és térjen meg az Úr Jézushoz, ámen.
 
Február 8. vasárnap

 
Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.
Galata 5:17

A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványi mádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.
Galata 5:19-21

 
(bujálkodás=kicsapongó nemi élet)
(viszálykodás=ellenségeskedés )
(pártoskodás= egy közösségben ellenségeskedést szít, részlehajlóan viselkedik) 
(tobzódás=dőzsöl dorbézol túlzott mértékben él, akár bor, vagy más gyönyörökben,)

 
Lélek gyümölcseiA Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.
Galata 5:22-26
 

Hát.... vajon magunkra ismerünk mi az amiben még formálni kell Istennek minket? Bizony még mindig úgy érzem van miből megtérnem. Ha valaki ingerel sokszor nincs békességem, türelmem, szelídségem. Akkor leszek tökéletes ha ezeket le tudom győzni a Szentlélek szerető, megtartó erejével. De mindenben van erőm a Jézus Krisztusban.
Atyánk az Úr Jézus nevében kérünk téged, segíts az emberiségnek, hogy a te igazságodat ismerjék, kívánják, és a gonosz munkáját így legyőzzék ami a testekben munkál. Legyen minél több szellemi, lelki ember, hogy a testiséget le tudják győzni. Hogy a világban a te békességed uralkodjon.Tiéd a dicsőség Uram ámen.


 
Február 7. szombat
                     kép: Mammon
Királyt választottak, de nélkülem, és vezért, akit nem ismerek el. Ezüstjükből és aranyukból bálványokat készítettek, de csak romlásukra.
Hóseás 8:4,
 
" Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak."
Máté 6:24,

(mammon..bálványként imádott pénz gazdagság)
 

Most tehát írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek.
1Korintusiakhoz irt 5:11-12

 
Jézus határozottan fogalmazott, nem lehet két Úrnak szolgálni. Az ilyen ember hajlik mint a nád, kétszínű, csapodár. Aki teljes szívéből megtér nem csak azért mert talán beteg volt és úgy gondolta " csak gyógyuljak meg " vagy bármi okból, a megtért embert ha meginog figyelmezteti a Szentlélek és rögtön visszatér a helyes útra. De aki csak érdekből tér meg az sajnos elbukik, mert nincs mellette az Úr szabadító, megtartó ereje. 
 
A kívül levőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el a gonoszt magatok közül!
Korintus, 5:13,


Pál azt mondja a "gonoszt ". Nem az embert hanem a benne levő gonoszt. Imádkozni kell ezekért az emberekért, hogy teljes szívbéli megtérésük legyen, hogy az Úr szabadító ereje érvényesüljön életükben.

 
Február 6. péntek
 
A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai.
Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak,
Van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak.
Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon.
Hozzájuk hasonlóak lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük bíznak.

Zsoltárok, 115:5-8

              kép: segítségetek és pajzsotok ő...

Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok !Segítségetek és pajzsotok ő.
Zsoltárok, 115:11

Világos az igei tanítás, hogyan bízhatnánk magunkat egy olyan bálvány istenre amit emberi kéz alkotott Ez egy téves felfogás, téves hit, Dávid azt mondja hozzájuk hasonlóak lesznek mind akik benne bíznak ! Vagyis nem üdvösségük lesz, hanem eldobódnak, megsemmisülnek, összetöretnek, elenyésznek, nem időállóak ezek a bálványok. 

Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten.

Kolossé, 3:5-6

 Pál apostol Jézus nevében mondja ezeket, és egy másik bálványról beszél. Amikor megtérünk, rá kell ébrednünk arra, hogy milyen testi bűnökben voltunk, és vetkőzzük le azokat, szabaduljunk meg azoktól. A saját magunk bálványozása is hatalmas bűn, mert elvész az ember akkor, ha azt nem ismeri fel.

Hisz annyira szereti az ember magát, hogy megbocsátja saját vétkét, a paráznaságot, a szenvedélyeket, a kívánságokat, a kapzsiságot, irigységet.

Ugye magunkra ismerünk? Amikor ezt tettük nem is gondoltuk, hogy ez bűn, nekünk jár ez, jár az. Imádkozzunk azért, hogy ilyen vétekbe ne vigyen minket a testünk! Legyünk lelki emberek, öltsük magunkra a Krisztus lelkét, és akarjunk hozzá hasonlatossá válni. Imádkozzunk embertársainkért, hogy térjenek meg és az életükben legyen változás! Ámen.

 Február 5. csütörtök

 
              kép: Istenhez vezető egyetlen út 
A bálványszobrok készítői mind hiábavalók, és amiket kedvelnek nem érnek semmit. Tanúik
nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak.
Ézsaiás: 44:9
 
Felét eltüzelem, kenyeret sütöttem parázsnál, húst is sütöttem, és megettem. a többi részéből
utálatos bálványt csinálok! 
Ézsaiás 44:19
 
Meghátrálnak és csúful megszégyenülnek, akik bálványokban bíznak, akik szobroknak mondják
ezt: Ti vagytok az isteneink.
                                                                                                                     Ézsaiás .42:17
 
Mit használ a bálványszobor?-hiszen csak szobrász formálta ! Mit ér az istenszobor - hamis útmutatást ad! Bár bízott benne aki megformálta, csak néma bálványt  készített. Jaj annak, aki a fának mondja: ébredj !
Habakuk 2.18,19,
 
Habakuk kis próféta volt, mégis abban a három oldalban amit reá bízott az Úr benne van a bálványimádás bűne. Tehát fontosnak tartotta Isten, hogy leírja népének. Vegyük mi is komolyan és imádkozzunk azokért a nemzetekért ahol még mindig a bálványokban hisznek, esetleg állatokat tartanak becsben, teheneket, patkányokat, majmokat stb.. Kérjük a mi Mennyei Atyánkat és az Úr Jézust küldjön munkásokat azokra a földrészekre,hogy megismerjék az élő Istent. Imádkozzunk azokért a testvéreinkért akik missziós munkában vesznek részt, legyenek áldás alatt. 

Február 4. szerda

A népek semmik előtte, puszta semmiségnek tartja őket.
Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását?
A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal,
és ezüstláncot forraszt hozzá.
Aki szegény ilyen áldozathozatalra, nem korhadó fát választ,
ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen,
mely nem inog
Hát nem tudjátok, nem halottátok, nem mondták el nektek régtől fogva,
nem magyarázták el a föld alapozását?....
Ézsaiás: 40:17-21
 
Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
Ézsaiás: 40:29-31

 
Megáll a tudománya minden embernek, szégyent vall bálványaival minden ötvös,
mert csalódik öntvényében: nincsen abban lélek! Hitvány és nevetséges
dolgok azok, semmivé lesznek a megtorlás idején.
                                                                            Jeremiás 10:14,

 
A teremtő Atya nem véletlen íratta le ezeket a tanításokat.Szinte minden évszázadban leírta egy próféta, hogy az élő Istent szeresd, csak őt imádd!.Ami talentumot ad Isten a szobrászoknak, festőknek,  azért adja, hogy az emberek kedvüket leljék az alkotásokban. Nagyon sok művészt megihlet a szentek megformálása. Ez mind szép, de tanítani kellene az embereket, hogy ne imádd őket.Én is katolikus vallású voltam és anyukámtól örököltem egy ezüst Mária szobrot amit ő talizmánként a bukszájában hordott. Bizony nagyon nagy biztonságot adott nekem, mindig velem volt. De amikor megtértem elszégyelltem a tudatlanságomat és kitettem a bukszámból, ma már azt sem tudom hol van. Isten nem szeretné ha ő róla elfeledkezvén egy szoborban, vagy egy képben bíznánk. Az élő Istenhez és a mi megváltó Urunkban bízhatunk, bármerre visz a sorsunk. Meg van ígérve veletek leszek a világ végezetéig.
Drága teremtő Atyám az Úr Jézus nevében könyörgünk hozzád, vedd el a fátyolt a testvéreink szeméről, és nyilvánítsd ki a te tanításodat.Azokat az embereket akik még nem ismernek téged, segítsd meg őket, hogy   megtaláljanak téged, ámen.
 
Ha megtanuljuk és megvalljuk Ézsaiás 40: 31 et akkor biztonságban élhetünk, mindig és mindenkor.

Február 3. kedd
 
Isten folytatja áldásai felsorolását,:
 
És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked,
hogy tartsd meg és teljesítsd azokat:
5 Mózes 28:13,
 
Isten amikor azt mondja" fejjé és nem farokká" -azt akarta mondani elsővé tesz,  és mindig felül leszel. De hozzá teszi ha nem hallgatsz az Úrnak a szavára átokkal súlyt minket. Ezt le sem írom mert pont az ellenkezője amit idáig írtam. de vajon miért is van annyi baj a földön? Nem Isten a hibás hanem a sok bűn, amit az emberek nem is gondolnak, hogy az. Vagy tudatlanságból követnek el, vagy gonoszságból tudatosan.
 
Halljátok meg az igét, amelyet az Úr mond nektek, Izráel háza! Így szól az Úr:
A pogányok szokását ne tanuljátok el, és az égi jelektől ne rettegjetek, mert csak a pogányok rettegnek azoktól! Bizony a népek bálványai hiába valók.Hiszen egy fát vágnak ki az erdőben, a mester ember készíti el baltával. Ezüsttel és arannyal díszítik, szögekkel és kalapáccsal rögzítik, hogy ne inogjon. Olyanok mint madárijesztő az uborkaföldön: nem beszélnek hordozni kell őket, mert menni sem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak sem rosszat, sem jót tenni!
                                                                                                                        Jeremiás 10:1-6
 
De az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökkévaló Király! Háborgásától megrendül a föld, nem bírják el bosszús haragját a népek.
Jeremiás10:10
 
A bálvány imádása tudatlanság, ha az ember nem olvassa el a bibliát és megy mások után. De akik tanultak és olvassák a bibliát vajon miért mennek egy szobrot vivő után és imádják azt? A körmenet jut eszembe, soha nem értettem mit akar jelképezni, hisz az élő Isten mindenütt ott van, sőt meg van ígérve, hogy a hívő emberben benne van Jézus Lelke. Valamelyik nap  a tv-ben örömmel láttam, hogy a fiatalok 50 km gyalogoltak pásztorukkal egy Mária kegyhelyre. Ez jó, de amikor ott csókolgatták Mária képét az már nem tetszett. Vajon miért nem értik Isten igéjét? Jeremiás ie: 600 ban írta le Isten parancsát, a teremtő Isten íratta le azt. Nem elég világos? Nem értem. Szinte kigúnyolja Jeremiás azt, aki ezt teszi.  A reformáció is erről szól. Mi kell még? Imádkozzunk a testvérekért és  kérjük az élő Istent rázza fel az embereket de főleg a vezetőket, hogy nem helyes ez. Bűnben van aki bálványokat imád. Köszönöm Atyám, hogy szolgálhatunk testvéreinkért, adj nekik bölcsességet az ige olvasása és hallgatása közben! Ámen.

Február 2. hétfő

Ne tarts barátságot a haragossal,és a dühösködővel ne menj:
Hogy el ne tanuld az ő utait,és tőrt ne keress tenned magadnak.
Példabeszédek: 22:24,25,
 
Mi hívő emberek tudjuk, hogy haragudni, és haragot tartani nekünk nem szabad, mert az bűn.Ha keresztényeknek tartjuk magunkat, akkor krisztusiakká kell válnunk, ami azt jelenti hasonlatossá válni a mi Urunkhoz, Jézushoz.Ő pedig nem haragudott senkire, mindenki bűnéért halt meg. Hatalmas áldozat volt ez. Nem lehetünk olyan ember barátja, aki haragos természetű, mert az emberi szokások sajnos ragadósak. Imádkozzunk érte, hogy ő tartson minket barátjának és a  mi szelíd természetünk,  józanságunk, bölcsességünk legyen neki vonzó, és az ragadjon ő reá. Ha felnéz ránk akkor ő fog mihozzánk alkalmazkodni és pozitív változások lesznek észlelhetők rajta.
 
Tartóztasd meg a nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.
Kerüld a rosszat és cselekedjél jót:keresd a békességet és kövesd azt.
Zsoltárok: 34:14-15
 
Folytatom az áldások felsorolását:
 
Az Úr a maga szent népévé emel téged,ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz. A föld valamennyi népe látni fogja, hogy az Úr nevéről neveznek, és félnek tőled....
5 Mózes 28:9-10

Megnyitja az Úr gazdag kincsesházát, az eget, és idejében ad esőt földedre, és megáldja kezed minden munkáját...
5 Mózes 28:12
 
Csodálatosak ezek az ígéretek a mai keresztyényeknek is.Ez részben érvényes ma is, mert a keresztény országokban az éghajlat olyan, hogy Isten áldása látszik is rajta. Az emberiség ugyan mindent megtesz, hogy tönkre tegye, de még terem a föld, vannak jó időszakok amikor a termés kiváló, van ivóvíz, elviselhető az időjárás, és a betegségekre is van már megoldás, védő oltás formájában. Van tehát miért hálát adnunk. Ha megnézzük az ellen példát, azokban az országokban ahol bálvány imádás folyik, és okult tudományokkal butítják a népet, milyen nagy a szegénység, a föld nem terem, nincs eső,  éheznek az emberek dúlnak a járványok. Úgy hogy van miért imádkoznunk. Kérjük a mi jó Atyánkat, hogy irgalmazzon e népeknek  és kérjük a mi megváltónkat Jézust, hogy vegye le a fátylat ezen emberek szeméről, hogy megtérjenek és megszabaduljanak a nyomorgatótól, a gonosz hatalmától, ami őket rabságban tartja. Mi pedig adjunk hálát és dicsőítsük a mi Urunkat, mert szabadon vallhatjuk, hogy hozzá tartozunk. Ámen. 

Február 1. vasárnap

    kép: Isten törvénye

 
Boldog ember, aki mindig Istenfélő, de a keményszívű bajba esik.
Példabeszédek  28:14,
 
Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele.
Példabeszédek 15:16,

Jobb a kevés az Úrnak  félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van.
Példabeszédek 15:16,( Károli)
 
Bizony az életben sokan, megkeményítik szívüket és még ki is gúnyolják azt aki felvállalja, hogy Isten gyermeke.Próbálnak mindent megszerezni maguknak, ha kell bűn által is. Sajnos a mai világ pénz orientált, és csak annak van becsülete akinek mindene meg van. A fiatalok pedig erejükön felül akarják megmutatni, hogy ez is, meg az is megvan nekik. Mindig a legmodernebb dolog kell, nem számít, hogy anyagi csődbe jutnak. Ezt kihasználja a gonosz és becsapva őket mindenféle hitel lehetőséget kínál, ami aztán kudarcba fullad. Most a gazdasági válság idején láthatjuk, hogy Isten bölcsessége nélkül hány ember válik megalázottá, mert nem fizethető a kölcsön. De akik Istent szeretik minden a javukra válik, mondja az ige.
 
Folytatnám az áldások felsorolását..
 
Vereséggel sújtja az Úr ellenségeidet,ha rád támadnak: egy úton vonulnak föl ellened, de hét
úton menekülnek előled.  Áldást bocsát az Úr csürjeidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked.
5 Mózes 28:7
-8
 
Ha ilyen ígéret és áldás fűződik  ahhoz, hogy Isten parancsolatait megtartjuk akkor az nem is lehet olyan nehéz.Kérjük Isten segítségét  ,hogy embertársaink is megismerhessék Isten akaratát.Mert az Isten akarata az, hogy minden ember megtérjen és bővölködjön minden jóval.