Napi igék 2017. július-augusztus

A U G U S Z T U S 

Augusztus

 

Augusztus 30. kedd,
 
"Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak: Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de a vize rossz, és a földje terméketlen. Erre ő így felelt: Hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele sót! Oda is vitték neki. Ő pedig kiment a víz forrásához, sót dobott bele, és ezt mondta: Így szól az Úr: Meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többé halált és terméketlenséget." 2 Királyok 2:19-21,
 
Elizeus próféta szavára és tettére meggyógyult a forrás, Isten a dicsőségét a próféta által mutatta meg. Így gyógyítja meg a városokat országokat a világot, a terméketlenségből a gyülekezet tevékenységén keresztül. "ÚJ tál - új gyülekezet -  amibe friss só kerül, így dobja bele a világba az Ő népét. Az új megtértek is egy sók, mert a lelkesedésükre szükség van. Az új ötletekre szükség van. 
 
"Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni." Kolossé 4:6,
 
"Mert tűzzel sózatik meg mindenki." Márk 9:49,
 
Igen a Szent Szellem tüzével, mert csak avval tudunk hatékonyak lenni. Kérjük és legyen vágyódásunk erre a tüzre. Isten Szelleme az ami előre mozdít dolgokat.

 


Augusztus 29. 

"Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni?
Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas: tehát kidobják.
Akinek van füle a hallásra, hallja!"
Lukács 14:34-35,

A só önmagában nem hasznos, az ételben fejti ki pozitív hatását. Ízesítő, tartósító, és tisztító hatású. Vajon ilyenek vagyunk?
Az ige azt magyarázza, hogy nem a tengerből lepárolt tiszta sóról van szó, hanem a bányászott kősóról, amely sokféle más anyagot is tartalmazott. Nedvesség hatására a só kioldódott belőle, és ami megmaradt, az ételízesítés szempontjából már használhatatlan. Mi a nedvesség: a világ és az ördögi tevékenységek hatása. Ne engedjük ezt és maradjon meg az ízünk, amit Jézustól tanulva Krisztus illatúnak mondunk. A beszédünk, a kedvességünk, a tanulni vágyásunk, az imádkozásunk, a megértésünk egymás iránt. De sorolhatnám még azokat a dolgokat vég nélkül amit Krisztus tanít nekünk.

"Megeszik-e az ízetlen ételt sótlanul, vagy van-e íze a nyers tojásnak?
Érintésétől is iszonyodom: olyan az, mint a romlott étel."
Jób 6:6-7,
 


Augusztus 28.  Az evangélizáló gyülekezet

Az a gyülekezet aki evangélizál, olyan mint a jó étel. Ha valaki kedvetlen, nincs ambíciója, arra is azt mondjuk nincs benne só, nincs benne élet. Az a gyerek aki mindig izeg mozog, vagyis élettel teli azt mondjuk rá; be van sózva. Jézus azt mondja az övéiről, ti vagytok a föld sója, mert, hogy só nélkül nem tudnánk élni. A földi élet is hívő emberek és a Szent Szellem nélkül élettelen volna.

"Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét vissza adni? Semmire sem jó már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek."
Máté 5:13,

A só a hívő emberek közössége, a gyülekezet. A világ pedig a fazék, és nekünk benne kell lenni a fazékban, mert csak úgy tudjuk megízesíteni az ételt ami benne van. Ha van benne elegendő só akkor ízletes, és tartós is. Mit is mondott Jézus?

"Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól."
János 17:15,

A világnak adnunk kell Isten kedves illatát, kívánatos életvitellel, örömmel. Látniuk kell rajtunk, hogy mindig öröm van bennünk. Vigasztalónak, bátorítónak kell lennünk. Sokszor nehéz ez mert a gonosz mindent kitalál annak érdekében. hogy ne így legyen, de Istennel minden lehetséges


Augusztus 27. 

Üzenetünknek mindig Krisztus központúnak kell lennie. Ezt tették az apostolok is.

És Filep lemenvén Samaria városába, prédikálja Krisztust.
ApCsel 8:5,

Saul miután Jézus megszólította és megvakította, majd vakságából újból megnyílt a szeme, szintén ezt tette. Érdekes, hogy nemcsak a szeme világa jött vissza, hanem a szellemi szeme is megnyílt az igazságra.

És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.
ApCsel 9:20

Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
1Korintus 1:18,

Aki nyit és szeretné megismerni a Megváltót, meg is fogja. Megváltozik felfogása, szándéka, gondolkodása. Mutassuk be Jézust úgy, hogy az érdeklődéseket felkeltse.

 


Augusztus 26. Mennyek országa

Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa.
Máté 4:17,

"Közel jött, karnyújtásnyira van!"
Itt van mi közöttünk, Jézus volt aki közénk hozta, elküldve az ő és az Atya Szellemét. Mibennünk meg a szentek illatát, a sót. Olyan a földi életünk amilyenné tesszük. A lehetőséget kínálja az Úr.

Minekutána pedig János tömlöcbe vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát. És mondván: Betölt az idő, és elközelített az Istennek országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
Márk 1:14-15,

Jézus tette a dolgát és prédikált, hirdetve az igét, elmondva, hogy a kairoszi idő most van a cselekvésre, Isten megállapított ideje. A lehetőség ideje. Türelmes és vár. De minden ember életében is van egy kairosz, amíg él! Mert ha hirtelen tör rá a halál angyala, nem lesz ideje megtérni.
Amikor prédikáljuk Isten igazságát, karnyújtásnyira van hozzánk, csak meg kell ragadni.
Szükséges ennek tudatában lenni és teljes meggyőzéssel hinni benne!


Augusztus 25.  HIRDETEM a kegyelmet
 
Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.
Ézsaiás 61:2
 
Abban az időben hétévente és az 50. évben fel kellett szabadítani a rabszolgákat, a kölcsönöket el kellett engedni. Mindenki felszabadulhatott az adósság teher alól!
Isten elenged mindent Jézusban, mert a kegyelem ideje van. Az Úr jókedvének van itt az ideje. Ez az idő elmúlik és jön az ítélet, a bosszúállása ideje.
 
Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítelek.
Ézsaiás 49:8,
 
Csodálatos ígéret, vonatkozik a megtérésünkre is, de az életünkre és a halálunk percére is.
 
Kicsoda olyan Isten, mint te a ki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban.!
Mikeás 7:18,
 
Az Atya szeretetből és jókedvből valósította meg az elengedést Jézus Krisztus által. Az ember felelőssége, hogy megragadja hittel ezt. Jézus betöltötte az Írást, megvalósította, ma nekünk kell betölteni, megcselekedni azt!
Az emberek sajnos nem értik, nem érdekli őket. Szaladnak a mindennapi éltben és a megélhetési gondok meg a mindennapi szórakozás mellett nem jut idejük a lelki táplálék megismerésére. De csodálkoznak azon, hogy kiégnek életuntak, hogy szeretetlenek egymással. Miért? Mert hiányzik életükből a Krisztus szeretete, mert elfut az életük egy lehetőség mellett, amit Isten nyújtani szeretne nekik. Az áldást, a békességet, a szeretetet.
Ne legyünk hitetlenek, hanem legyünk hívők.

Augusztus 24.   Akik Jézus szerint elvesznek
 
Ha pedig nem világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, azt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.
2 Korintus 4:3-6,
 
Jézus Isten képmása, küldöttje, őt kell hirdetnünk szüntelen. Amikor szóljuk az igét, őt magát szóljuk, hisz ő az ige, aki eljött közénk.
 
Az ige volt az igazi világosság,  amely megvilágosít minden embert: ő jött  el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
János 1:9-11,
 
Akik befogadják őt vagyis szeretnék megismerni, azoknak a szelleme megvilágosodik, úgy mint amikor meggyújtunk egy égőt, és látunk mellette. "Felragyog nekik Krisztus, felismerik a Messiást".
 
" Bekötözöm a megtört szíveket"
Az ellenség a bűnök, az élet nehézségei, az ördögi lopások, ( anyagi nehézség, kapcsolatok rombolása, csalódások,) amik emésztik az embereket, erős fájdalmat okozva, és keserűvé teszi őket.
Ezt jött Jézus rendbe hozni, meggyógyítani. Senki más nem tudja az ördög munkáját lerontani csak Jézus.
 
Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.
Zsoltárok 147:3,
 
Isten ígérete Krisztusban lett igenné és ámenné. Őbenne cselekszi ezt meg! Hirdessük hát szüntelen az ő nagy tetteit.
 

 
Augusztus 23.  Jézus üzenete
 
Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosakat és bénákat, és meggyógyította őket.
Máté 4:23-24,
 
Szinte minden betegséget felsorol a Szentírás. De ír az Írás a szellemi vakságról is, mint béklyóról.
 
"Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."
János 12:40
 
A szellemi vakság és sötétség, az ellenségtől van, megkeményíti, ellenállóvá teszi a szívet, elzárja előlünk a megtérés és a gyógyulás útját és lehetőségét!
Ezt már Ézsaiás is megjövendölte és Jézus is elmondta, mert, hogy sok elöljáró is hitt benne, mégsem álltak melléje. Mert féltek a farizeusoktól, hogy kizárják őket. Most is vannak ilyen emberek, tudják, hogy igazunk van, de büszkeségből nem vallják meg, mert félnek a régi megszokott életvitelük elhagyásától. Ezeket a kötelékeket a gonosz rakja rájuk.
Pedig aki nincs az Úrral, az ellene van, vagyis ki lesz rekesztve amikor eljő az ideje a további élet lehetőségétől.
Sajnos elvesznek, ezt kell nekünk is megakadályozni úgy, ahogy tudjuk.

Augusztus 22.  JÉZUS ÜZENETE
 
 
Jézus egy küldött volt, a menny küldötte. Voltak és vannak is ilyenek, mégpedig az angyalok. De Ő több volt azoknál.
 
"evangéliumot hirdessek a szegényeknek"
"örömhírt vigyek az alázatosaknak"
 
A befogadáshoz pedig kell egy alázatos szív, és egy  lelki szegénység.
 
Boldogok a lelki szegények mert övék a mennyek országa.
Máté 5:3,
 
Bizony mienk a mennyek országa, és a lelki szegénység szívünk állapota mert csak így tudjuk befogadni azt és tovább adni, az evangéliumot.
A szegények, a szükségben lévők,  a segítséget igénylők és elfogadók. De ehhez át kell éreznünk az ő állapotukat, Jézus is ezt tette.
 
"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok!"
2 Kor 8:9,
 
Ahhoz, hogy segíteni tudjon az embereken szerény, és alázatos formát vett fel, otthagyva a mindent, a királyi trónt. Átérezve elveszettségünket, kihasználtságunkat, igazságot szolgáltatva az elnyomottaknak. Mert a fogva tartó az ördög, tevékenysége, hogy az embereket fogságba vigye, uralmat gyakoroljon felette, kényszerítse dolgokra, amit már nem akar tenni: megkötözi, bekorlátozza, elveszi szabadságát és megkínozza. De Jézusban szabadok vagyunk, általa lett üdvösségünk és szabadságunk.
 
Akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az Úr, a te szabadítód, és megváltód, Jákob erős Istene.
Ézsaiás 49,28b
 
Ezt hirdessük szüntelen és bízzunk benne, mindent a kezében tart, és az ő keze a biztonság nekünk.

 


Augusztus 21. Jézus Krisztus üzenete 

Jézus a zsinagógában


Jézus is felkent volt, akin megnyugodott a Szent Szellem az Atya dicsőségére. Kenet volt rajta amikor a bemerítkezése után reá szállt a Szent Szellem. Elkezdte munkáját, hogy az Atya akaratában tegye a dolgát, embereket mentsen meg, lelkeket, hogy el ne vesszenek. Ezt várta el tanítványaitól is és ezt várja el tőlünk is.

"Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek: azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessek a szegényeknek: azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását: hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét."
Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött:
Lukács, 4:18-24,

Micsoda felháborodást keltett az Úr az övéi között. Hogyan merészeli Ézsaiás beszédét magára vonatkoztatni az, aki közöttük nőtt fel. Mi is átéljük nap mint nap ezeket, mert a családunk nem fogadja be szavainkat. Talán csak akkor, ha meghalunk egyszer. De akkor is mondanunk kell amit az Úr ránk bízott. És aki ellen áll, vagy a szellemi különbség miatt valami összeférhetetlenség alakul ki közöttünk, akkor el kell egymástól kicsit távolodnunk a békesség reményében. Istenre bízni szeretteinket és hagyni őket az Úrra. Imádkozni értük, áldani őket mást nem tehetünk.
Hisz Jézus ki is jelenti, hogy az igazi rokonai a testvérek a megtértek, akik a barátai és a testvérei.

Még beszélt a sokasághoz, amikor íme, anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki:" Íme anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled. "Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki:
"Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?
"Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt: " Íme, az én anyám és az én testvéreim!
Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám."
Máté 12:46-50

 

 


Augusztus 20.

Augusztus 20-a mindig nagy ünnep az országban. Ünnepeljük az alkotmányunkat, az új búzából sült kenyeret, és Szent István ünnepét.
Szent István halála előtt magához hívatta a püspököket, a főbb urakat és együtt eldöntötték, hogy a koronát, a lelküket, az országot, az Anyaszentegyházat, az emberekkel együtt, a Nagyboldog Asszonynak ajánlják fel mint védő szentnek, hogy ő vigyázza és legyen védő szentje az országnak.
A ma embere ebből sokszor, csak a szabadnapnak és a tűzijátéknak örül. Nem is gondolva bele mi is az igazság, hogy örülhetünk-e ezeknek egyáltalán.
Én és még sok hívő társam, jobban örülne ha Szent István inkább Jézus Krisztusnak, a Megváltónknak, a Királynak, az Alfának és Omegának, ajánlotta volna fel inkább ezt a nemes felkérést. Mivelhogy a Szent Bibliában sehol nem olvassuk azt, hogy egy halott asszony tudna rajtunk segíteni. De azt olvashatjuk, hogy Jézus a szabadító, a gyógyító, és akik benne bíznak nem csalatkoznak soha.

Mi lett volna ha Jézus az Úr az ország felett?

Jól tudom, hogy az az Úr győzelmet ad felkentjének, felel neki szent egéből győzelmes jobbjának hőstetteivel.
Zsoltárok 20:7,

A kenet minden Isten szolgájának egy ajándék. Csodálatos és Isten dicsőségére van.

Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyítja a vakok szemeit, az Úr fölegyenesiti a görnyedezőket, az Úr szereti az igazakat.
Zsoltárok 146:7-8,

Ez lenne most jó, de nagyon. Erre van az országnak szüksége, imádkozzunk hát az Úrhoz.


Augusztus 19.

 

Isten akarata, hogy hittel és Szent Szellemmel teljes emberként sikeres és áldott életet éljünk! A hit emberei ellen nincs az ellenségnek hatékony fegyvere!

Boldog aki hitt, mert beteljesedett mindaz, amit az Úr mondott neki.

Lukács 1:45, 

A hit nyomán felszabadul a Szent Szellem öröme, és a problémák  reménységgé válnak. Mert mit is mond az ige - A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom - Hisszük és bízunk abban, hogy Isten minden körülmények között meg segít.
 
Sőt úgy kell mondani, hogy - meg vagyok győződve arról, hogy az én Atyám és az én Megváltóm kihoz minden bajból-.
 
A Biblia tele van olyan hősökkel akik minden körülmények között hittek az Atyában, a Fiúban. Sokszor rossz döntéseket hoztak, aminek a következményeit viselniük kellett, de minden reménységüket Istenbe vetették. Az Új Szövetségben pedig a Megváltó Jézusba. Legyünk mi is ilyenek, hisz most is bizonyít a mi Istenünk, el nem hagy a mi Megváltónk. És itt van közöttünk a Vigasztaló Szentlélek.

 


Augusztus 18. Jézus ismeri minden gondolatunkat

"Simon, Simon, íme a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait."

Lukács 22:31-32,

Gondoltuk volna, hogy Jézus tanítványainak is meg kellett térnie? Bizony Jézus halálának pillanatában történt meg az igazi megtérés. Mert akkor értették meg, hogy mit is vállalt értük és az emberiségért a Megváltó. Jézus tudta, hogy Péter háromszor tagadja majd meg, mert még nem élte át azt a fájdalmat amit a keresztfán látottak alatt érték őt. A gonosz is tudott mindenről és már előre kikérte őket. Jézus imádkozott értük, a mi Megváltónk sokszor értünk is esedezik.
A hit elfogyása ördögi támadások, próbák, nehézségek idején történhet meg. Csak az imádság tudja ezt megakadályozni.

Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kérését!
Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.
Légy csendben és várj az Úrra!
Zsoltárok 37:4-7,

Nincs ennél szebb ígéret higgyünk és legyünk türelmesek.


Augusztus 17. A hit kialakulását gátló tényezők

A gonosz mindent kitalál, hogy ne tudjunk jó keresztények lenni. A félelem, az aggódás, a kétségbeesés, az ami a hitet lerombolja. Sajnos ez futótűzként tud elterjedni. A rossz hír tud igazán elterjedni, szinte csak azt halljuk a médiában is. A jó hír nem igazán izgalmas.
Ha engedünk ezeknek a negatív tényezőknek akkor létre jön a hitetlenség.

"Ne félj csak higgy!" Mondta Jézus.
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek..."

Jeruzsálemben is sokan nem hittek Jézusnak, mert ott nevelkedett.

Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt.
Máté 13:58,

Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott.
Júdás 1:3

A hit kialakulását támadja az ellenség, és amikor támadás ér bennünket akkor harcolni kell.
A hit nem állandó, hanem változásban van, mindig a körülmények határozzák meg. Akinek problémája van és nem oldódik meg hamar annak a hite hanyatlik. Pedig akkor kéne a legnagyobbnak lenni, mert ha hálát adna, és megköszönné, hogy az Úrhoz tartozva mindenből kijön, akkor lépne a Róma 8:28 életbe. ( Akik Istent szeretik minden a javukra válik) Minden, mondja az ige- a mindenbe a rossz is bele tartozik, de az Isten a rosszból is tud jót csinálni.
Legyünk türelmesek és hívők, mert Isten a legjobbat akarja nekünk.
 


Augusztus 16. A Hit kialakulásának elősegítő tényezői

A hitet a pozitív gondolkodással tudjuk előbbre vinni. Mert a hitet fokozni lehet.
A legtöbb ige ilyen, a gonosz is a Szent Bibliából merít, csak akik nem ismerik az Isten beszédét azokat be tudja csapni. (agykontroll)

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.
Róma 8.28
(Csia fordítás) "minden összedolgozik a javukra miután Isten terve szerint való kifejlődésre elhívottak!"

Az ige lehet ragaszkodó, szól hozzám és én ragaszkodok, megnyugtató.
Vagy elengedő, "hagyjad a te utaidat az Úrra" bizalmon alapuló.

Emlékeztető,
Ne félj tőlük, hanem emlékezz vissza arra, hogy mit tett Istened, az Úr a fáraóval és egész Egyiptommal, (emlékkövek felállítása,) 5 Mózes 7:18,

Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghezvitt, csodáira és döntéseire, ti Izrael utódai kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott.
1 Krónika 16:12-13,

Odaszánás és hála: az adakozás, a böjt az ima. Ebben tudunk növekedni. Akkora a hit, mint amilyen mély az Isten ismeret.
A hit Istennel való kapcsolatunk gyümölcseként jön létre, az ismerettel együtt halad. Isten gondoskodik róla, hogy bizonyságaink legyenek, amit nem szabad elrejteni, elfelejteni mert az bűn. Beszéljünk róla és emlékezzünk meg imáinkban hálaadással.


Augusztus 15. Istentől kapott hit

 

Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
Róma 12,3.

„Hit: igen, erre van nekem szükségem —mondják sokan. — És imádkozom is, hogy Isten adja meg nekem.”

Ezzel csak az idődet vesztegeted. Nincs több értelme Istenhez imádkoznod hitért, mint annak, hogy az ujjaiddal malmozol, azt a mondókát hajtogatva: „Ragyogj, ragyogj kicsi csillag.”
A hitért való imádkozás reménytelen vállalkozás és elpocsékolt idő, mert minden hívő megkapta az isteni fajta hitnek egy bizonyos mértékét. Nem kell megszerezned. Nem kell imádkoznod érte. Nem kell böjtölnöd érte. Nem kell jó cselekedetekkel és jó magaviselettel kiérdemelned.
Már a tiéd.
Pál nem a bűnösöknek írt, hanem a hívőknek, a Római levélnek ebben a versében. Azt mondta: „…mondom mindenkinek közöttetek [nem a világon mindenkinek], …az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.” Minden hívőnek van hite!
Isten adta nekik!

Megvallás: Isten megadta nekem a hit mértékét. Nekem megvan az isteni fajta hit egy mértéke! Isten ezt már megadta nekem! Már megvan nekem.

Forrás: Kenneth E. Hagin - Hitünk tápláléka napi adagokban (Ősz)

 


Augusztus 14.

Jézus sokszor megkérdőjelezte a tanítványok hitét is.

És hozzá menvén, felkölték őt, mondván: Mester, Mester, elveszünk? Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait: és megszünének, és lőn csendesség.
És mondá nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engedelmesednek neki?
Lukács 8:24-25,

Hajlamosak vagyunk a bajban a félelemnek teret adni. Pedig akik ismerik Jézust azoknak tudniuk kell, hogy nem szabad kétségbe esni, hanem hittel, hálával, reménnyel kell Istenhez fordulni.
Jézus akkor szól hatalommal, ha talál hitet. Látni és hallani akarja a hitünk reakcióját. beszédünk, cselekedeteink, tekintetünk elárulja a szívünk állapotát. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.


Augusztus 13. 
A hit működhet bárkinél , nemcsak hívő embernél. Ez is egy ajándék, de fel kell gerjeszteni. A kapernaumi százados esete még Jézust is meglepte. Hitte, hogy az ő szolgáját nem kell személyesen meglátogatnia a Mesternek, elég ha szól és meggyógyul.
 
 
Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: Menj el!- és elmegy, a másiknak: Jöjj ide!- és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt!- és megteszi." Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: "Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben.
Máté 8:9-10,
 
A pogány százados érti a hatalom működését és a kimondott szó erejét. Nekünk is hinni kell a kimondott szó erejében, mert minden negatív szó negatív energiát hordoz, és minden pozitiv szó áldást hordoz. Csak pozitív dolgokat mondjunk, és ha nem tudjuk tenni mert olyan hatás ért minket, akkor vagy hallgassunk, vagy imádkozzunk. Ez Jézus  kérése felénk.

 


Augusztus 12.  A tétova hit

Aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kételkedő, a minden útjában állhatatlan ember.
Jakab 1:6-8

Mi történik akkor, ha hezitálsz, hogy megtegyél-e valamit, amit az Úr mondott neked? Az ördög fogja megtenni az első lépést.

Ha hitből akarsz élni, a hezitálás a létező egyik legveszélyesebb szokás. Határozatlanságból ered. A Biblia szerint az ilyen ember „állhatatlan, megbízhatatlan és bizonytalan mindenben, amit gondol, érez, dönt” (The Amplified Bible – bővített bibliafordítás).

Ha kételkedsz, a döntéseid nem szilárdak. Próbálsz hitben élni, de közben a félelmedet is táplálgatod. Olyan hitkijelentéseket teszel, hogy „hiszem, hogy Isten meggyógyít.” Aztán a félelmed azt súgja: „De nem mondanám, hogy most túl jól vagyok.” Állandóan a hit és félelem között ingadozol, így nem jutsz előre egy lépést sem.

A mai napon rúgd ki a hezitálás szokását! Határozd el szilárdan, hogy megbízol Isten Igéjében, és az alapján cselekszel. Ezt rögzítsd le egyszer és mindenkorra. Tökéld el, hogy soha többé nem fogsz kételkedni. Amikor kétség támad az elmédben, azonnal rontsd le.

Amikor Isten szól, ne vesztegesd az idődet! Azonnal lépj ki hitben! Így az ördög biztosan nem tud az utadba állni!

Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.
Jakab 1:1-8

Kenneth Copeland
 

 


Augusztus 11. A menny viszonyulása az emberek hitéhez

Isten keresi a hitet a földön. Ahol talál, ott kiönti áldásait, az emberekre. Isten nem akar cselekedni a hit csatornája nélkül.

Azután így szólt az Úr: "Halljátok , mit mond a hamis bíró! Vajon az Isten nem szolgáltat -e igazságot választottainak, akik éjjel- nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?"
Lukács 18:6-8,

Sokszor elgondolom, hogy a mi mennyei Atyánk, minden ember Atyja, de mindenki másért imádkozik, és vajon kit hallgat meg az Úr. Hát az Igében benne van, a választottait, akik cselekszik az Ő akaratát.
Ebben az igében az özvegy igen erőszakos volt és kitartó, hitte, hogy igaza van és a bírónak igazságot kell szolgáltatnia. Mi se hagyjuk azt, hogy amiben hiszünk a gonosz ellopja tőlünk, mert rögtön nem változnak a dolgok. Legyünk kitartóak és mondogassuk az igazságot, de ne a magunkét, hanem a hitbeli igazságot, amit az Úr ígér nekünk.


Augusztus. 10.

" Közel van hozzád az ige,a te szádban és a te szívedben", mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg."
Róma 10:8-11,

Az ige azt mondja" szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, vagyis ha hiszünk tiszta szívből akkor tisztává és igazzá válunk. Nem rögtön, hanem egy folyamat ez, kinél hamarabb kinél tovább tart, ez a folyamat. A megigazulás által az ember lelkében végbe megy egy változás, kezdi megutálni a bűnt, és Isten gyermekévé és barátjává lesz. De ez csak Jézus jóvátétele által lehetséges.

Szájjal kell tennünk vallást ahhoz, hogy üdvözüljünk. Kell ezt tenni a szellem világ előtt, embereknek, és bizonyságtétel közben.
Az a hívő aki szégyenli ezt és hallgat nem méltó Isten kegyelmére. Jézus mondta is. Aki megtagad engem azt én is megtagadom Atyám előtt.

"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt."
Máté 10:32-33,
 

 


Augusztus. 9. A HIT MŰKÖDÉSI FOLYAMATA

Isten beszédéből nő ki, Isten erején nyugszik. A hallás mint szellemi érzékelés, isteni kijelentés útján. ( "Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.")
Ha olvassuk Isten igéjét az is egy hallás, mert tud Isten úgy is szólni, ígérni, tanítani, kijelenteni. Ehhez is kell egy szív állapot, hogy megértsük, hogy ez most nekünk szól. Isten beszéde által felnő a hit, az emberi szívekben és a szellemben.
Meg kell vallani és kimondani a megértett és meghallott igéket, együtt beszélni Istennel.
Meg kell tenni a ránk eső hitbeli lépéseket.


"A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által" Róma 10:17,


kép forrása: http://i265.photobucket.com/albums/ii205/bacsipista/jezus_a_viharban.jpg

Az ige élő és ható. Azok az emberek akik nem hallják az igét és nincs kapcsolatuk az Úrral, nem alakul ki a hit, ezek a vallásos emberek. És bizony nem fogja megmozdítani Isten kezét.
Noé igaz ember volt, vele Isten beszélt és személyes kapcsolatban voltak. Noé hitt Istennek, és 120 évig építette a bárkát.

Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségével együtt.
2 Mózes 6:18,

Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.
2 Mózes 6:22,

A hit testvére az engedelmesség. Ábrahám is hitt az Úrnak, de engedetlenségből mégis be akart segíteni és Hágárral hált. Isten tervébe bele szólt, lett is ebből baj, még a mai időkben is látjuk a kárát. Isten sokszor megengedi, hogy a magunk akaratát vigyük végbe, de annak ára van.

Mózes is a hit hősökhöz tartozott, de ő is sokszor engedetlen volt, aminek meg is lett a büntetése. Nem mehetett be az ígéret földjére. A kegyelem, és az üdvösség ingyen van, de a földi életünkben meg kell bűnhődnünk az engedetlenségeinkért, ha az Úr hangjára nem tesszük azt amit nekünk mond. Az ígéretekhez feltételek is vannak. Isten a szavát betartja és nem személyválogató.

 

 


Augusztus 8. A HIT JELLEMZŐI

Vannak aktív és passzív hitéletek..
Istenben sokan hisznek, de a cselekvésük mégsem azt mutatja, hogy a hit emberei.

Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod -e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő?
Jakab 2:19-20,

Sok ismerősöm van aki büszkén mondja én hiszek, én hívő vagyok, de az életükben a cselekedetükben olyan messze vannak Istentől, mint Makó Jeruzsálemtől. Sokszor még mi, akik bemerítkezett hívők vagyunk, akik imádjuk az Urat, akik szolgálunk neki, mi is messze vagyunk néha. Mert a világ gondjai és az élet nehézségei elvisznek az Úrtól sok esetben. De mindig helyre állhatunk.

Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.
Jakab 2:17,

Az Urat kell a legelső helyre tennünk, és hinni, hogy ő ma is mindennek az Úrra. Úr a pénztárcánk felett, Úr a betegségek felett, Úr mindenek felett. És keresni kell az ő orcáját, keresni kell az ő akaratát, hogy a helyünkön álljunk, azon a helyen ahol ő látni akar minket.

 


Augusztus 7. A HIT ÉS A REMÉNY VISZONYA

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három közül pedig a legnagyobb a szeretet.
1 Korintus 13:13,

 

szeretetA hit mindig a jelenről szól, a remény pedig a jövőről!
Sokszor hiszünk a jövőbeli reménységben, de a jelenben nem. Pl, betegségekben, sok ember bele nyugszik mert fáj, mert érzi a problémát és nincs hite abban, hogy az elmúlhat.

 

"Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk."
Zsidó 10:38-39,

 

A hit harcában vigyáznunk kell, hogy a problémákban ne engedjük a félelmet a szívünkbe, mert akkor elbukunk. Harcoljunk igékkel, valljuk meg azokat a pozitív ígéreteket amit az Úr leíratott az őt szeretőknek. Jézus egyszerűen és nyomatékkal mondotta ezt a mondatot.

 

"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem."
János 14:1,

 

"Ne félj csak higgy..."
Lukács 8,50

 

A hit egy olyan csatorna a föld és a menny között mint egy vezeték, amelyen az áram fut mindenhova ahova vezetjük, vagy a vízvezeték amely a várost behálózza. De a vezeték lehet 1 colos, de lehet félcolos is, esetleg 4 colos. Ugyanígy van a hitünk is. Vannak dolgok amikhez még nem nőt fel a hitünk, kicsi az átmérője. Van kis hit és van nagy hit is.
Fogadjunk meg Jézus tanítását és higgyünk, mert az ő szavában nem kételkedhetünk. Jelentsük ki bátran a szellem világ előtt azokat az igéket ami az igazság, mert úgy megszabadulunk.
Bátran tegyünk bizonyságokat, alátámasztva igékkel, mert a hit hallásból van Isten igéje által.

 

 


Augusztus 6.

Az Ószövetségben a hit az embernek Istennel kapcsolatos magatartása, amelynél a hangsúly az engedelmességen és a bizalmon van. „Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.”(1Móz 15,6) Aki szembeszegül Isten akaratával, parancsával az hitetlen.

 

A hit fogalmát az Ószövetségben az "áman" ige fejezi ki, ami annyit jelent -stabil alap- szilárd, állandó, megbízható, tartós.
Az ember fő lelki igénye: szeretet, elfogadás, biztonság!
De az Újszövetségben sem jelent mást mint: bizalmat szavahihetőséget, garanciát, bizonyítékot, megbízhatóságot.

Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz.
Jeremiás 33:3,

Aki bízik Isten beszédében az hozzá fordul bizalommal.

"Atyátokká leszek, ti pedig fiammá és leányommá lesztek, így szól a mindenható Úr."
2 Korinthus 6:18,

Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vas-zárakat leverem.
Ézsaiás 45:2,

Bár ahogy az előbbiekben írtam, az emberiségbe be van kódolva, hogy valakiben hinni kell, egyedül Isten volt az aki kijelentette magát. Amikor már megjelent a kereszténység, sok más népcsoport csak úgy maguktól illetve a gonosztól hittek sok mindenben, maguk csinálta bálványokban, babonákban.
Gárdonyi Géza könyvéből idézek, A láthatatlan ember című könyvből, hogy az akkori magyar nép ősei idejében a hun nép Attila idejében miben hittek.

"Aztán megint lovasok, megint gyalogosok, megint szekerek. Csaknem valamennyi hozta az isteneit is, kőből, fából, rézből, aranyból való ördögi pofákat: ki díszkíséretben, ki csak rúdon, de mindnyájan tiszteletes bizalommal."

A részletben Attila hadba indul Róma ellen, és a hozzá jövő szövetséges népekről szól a felsorolás. De a regényben Istent is emlegetik. Egy nagy káosz volt abban az időben, és most is az van sajnos. De a ma emberének van kijelentés, mert Isten szól a Szent Biblia alapján. Imádkozzunk azért, hogy legyen kívánatos a tanulmányozása minden embernek.

 

 


Augusztus 5. HITTEL ,VAGY HIT NÉLKÜL

 

Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni

Hit nélkül az ember szétesik, erkölcsileg, szellemileg, testileg! Valamiben hinni kell, és ha végignézzük a történelmet a népcsoportokat, hittek is valamiben. Sajnos a gonosz kínált bőven, sok mindent.

Hit nélkül, pedig senki sem kedves Isten előtt, mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van: és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
Zsidó 11:6,
(Károli) " Hit nélkül, pedig lehetetlen Istennek tetszeni"

A hitetlenség bűn! Jézus kijelenti, hogy a legnagyobb bűn, mert a hitetlen emberen nem tud segíteni, és a hitetlen ember másokat is a bűnre csábítja, a családját, barátait ismerőseit. Hinti a hitetlenség beszédét és szellemét, és az, mint a ragály terjed. Ugyanúgy. mint mi akik Jézusról teszünk bizonyságot hintjük a remény és az áldás szavát amiből kifejlődik a hit.

Mert minden ami nem hitből származik, bűn.
Róma 14:23,

Az Istennel való kapcsolatunkban minden cselekedetünk, amit nem a hit motivál, bűnöket szabadít fel. Ha a kételkedés szellemét beengedjük az életünkbe, akkor semmi értelme a kereszténységünknek. Akkor Jézus hiába vállalta a halált, és a szenvedést.

Az emberi lehetetlen hit által lehetséges lesz!

 


Augusztus 4. A HIT TÖRVÉNYSZERŰSÉGE

A Hit

Az ember szellemének egy képessége, ami összeköti a földet a mennyel, a hit. Az embert Istennel, hogy Jézus Krisztus megváltása által megszerzett mennyei javak át tudjanak jönni az ember életébe.
Vannak testi és lelki érzékeléseink, de ne keverjük össze a hittel.

A hit pedig a remélt dolgokban való BIZALOM, és a nem látható dolgok létéről való MEGGYŐZŐDÉS.
Zsidó 11:1,

Ez a két szó a fontos " bizalom- meggyőződés."
A bizalmunknak rendíthetetlennek kell lennie.
És ha beszélünk emberekkel a jó hírről akkor, úgy kell mondanunk, hogy meg vagyok győződve arról, hogy......
Mert a beszédünknek hitelesnek, erővel hatónak kell lennie.

Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek.
1 Timoteus 1:19,

Isten szellem, ezért vele csak szellemi képességekkel léphetünk kapcsolatba. Ez a szellemi képességünk a hit.

 


Augusztus 03. Fiak vagyunk

 Menjetek el, és hirdessétek...

Menjetek el, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa! Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.
Máté 10:7-8,

Fiúvá váltunk Krisztus megváltása által. Nagy kihívás ez, Jézus természet fölötti erejének felszabadítása.
Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön.

Üdvösség azt jelenti: gyógyulás, szabadulás, fiúság, helyreállás, örök élet.

Amikor megtértünk ezek a folyamatok mentek végig az életünkben, és az út végén vár az örök élet.
A bíróságon sem fogadják el bizonyíték nélkül a mondottakat. Nekünk is bizonyítani kell. Ha másként nem akkor kérnünk kell a mennyei csodákat, hogy Isten tegye meg. Ki kell szolgáltatnunk az embereknek a bizonyítékokat és hit által kézrátétellel imádkozva a szükségletekért! A Szent Szellem segít ebben, ha van hitünk.

Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével: hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
1 Kor 2:4-5,

 


Augusztus 02.

 

"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek: és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté 28:18-20,

A mi drága Királyunk kijelentette, hogy mennyen és földön Úr Ő. Tehát amit mond azt cselekedjük. Ha azt tesszük ami az igében van, és engedelmesen cselekedjük az ő tanítását velünk lesz és mindenben segít. Áldásai ránk hullanak, úgy a családi életünkben, mint a szolgálatunkban, a növekedésben. Ez egy nagy missziós parancs. A segítsége a Szent Szellem és az angyalok által történik. Pozíciónk és hatalmunk van, mert ő adta és felhatalmazott minket sok mindenre. Fiak vagyunk mindannyian akik elfogadtuk őt. Az ő missziós parancsa több rétegű.

Menjetek,
Hirdessétek,
Gyógyítsatok,
Űzzétek, ( ördögöt,démonokat, gonosz szellemeket)
Támasszatok halottakat.

Az evangélium jó hír, mert meg tudja változtatni az emberek gondolkodását. Tegyük minél gyakrabban.

 

 


Augusztus 01. HITÉPÍTÉS

Amit szem nem látott...

Rettentő fontos a missziós munka, mert az embereket megmentjük a haláltól az ítélettől. Ennek a tevékenységnek az alapja a bizonyságtétel. Mindannyiunk életében van bizonyság, amit tovább kell adni. Akit megérint a bizonyság üzenete az elgondolkodik rajta, és ez egy mag lesz a szívében. Van aki messzire megy, mert úgy hívja el Isten, de van akinek az ismerősei, vagy a rokonság körében kell missziós munkát végezni, leutazni a rokonsághoz és vinni az örömüzenetet. Ebből épül a hit.
 
Mert nem szégyenlem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidóknak, de görögöknek is, mert Isten  a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből, hitbe, ahogyan meg van írva: " Az igaz ember pedig hitből fog élni." Róma 1:16-17,
 
Az evangélium Isten ereje, egy dinamisz, ami a megfelelő időben egy isteni szikra hatására robban.

  


J Ú L I U S

Július

 


Július 31. Az evangélizáció alappillérei Válaszolni a kérdésekre.

 

Sok ember hajlandó beszélgetni velünk és kérdéseket tesz fel. Tudnunk kell a válaszokat és szeretettel odaadással beszélgetve válaszolni rájuk. Sok embernek csak a beszélgetés hiányzik, és mikor már ismernek lassan kinyílnak.

Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nemcsak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket.
Thesszalonika 2:7-8,

Az a szeretet legyen bennünk is más emberek iránt ami Krisztusban volt, és van most is. 


Július 30. Az evangélizáció alappillérei - Hiteles életforma

 

Nem elég beszélnünk az evangéliumról, a szolgálatunknak hitelesnek kell lennie az életformánkon keresztül.
A hitelesség nem egyenlő a tökéletességgel. A hitelesség egy őszinteséget jelent ,nem képmutatást.. Egyszerre kell a szolgálati ajándékot és a jellemet építeni. Sokszor hibázunk, de ki javítjuk Isten Szelleme segítségével.

Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély.
2 Timóteus 2:15-17a,


Július 29. Az evangélizáció alappillérei Szenvedés az evangéliumért.

 biblia és töviskoszoru

A konfrontálódást vállalni kell az evangéliumért, de csak bölcsen. Az igazságot nyugodtan higgadtan finoman közölni kell, és nem vitatkozva, hanem szeretettel.
Az emberi lelkesedés tüze kialszik, ha az elhívásunk meg fog próbáltatni, de ha Mennyből táplált tűz van bennünk, akkor az égni fog akkor is, amikor az életünk nehéz időszakon, próbán megy keresztül. 

Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 1hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Filippi 2:5-11,

1190


Július 28. Az evangélizáció alappillérei - Az evangélium hirdetése

 

Az életünkkel kell bemutatni Jézust. Hittel teljes, hatékony ige hirdetés éri el az eredményt. Ne legyünk erőszakosak de kezdeményezzünk.

Nem szabad figyelni arra hogyan reagálnak, mert van olyan ember akit felkavar az evangélium és zavarodottá válik és rosszul reagálnak rá. Általában akkor a szívéig hatol az ige és felkavarja érzéseit. 

Jól vigyázzatok, hogyan éltek: ne esztelenül hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.
Efezus 5:15-17, 

Bizony ki kell használni minden időt, alkalmat, hogy bölcsen mondjuk az elveszetteknek a menekülés drága igéit, még akkor is ha bolondnak néznek, mert a mag ott lesz a szívükben. Isten az aki azt locsolgatja és a megfelelő időben ki is kel. De ehhez imádkozni is kell.

És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.
2 Thesz 3:1-3,

Sok ember ellenségének tekint minket, mert a bűnei taszítják a hívőktől. Ez egy szellemi harc. De ne törődjünk ezzel.

 


Július. 27. Az evangélizáció alappillérei


1. Imádkozás
2. Az evangélium hirdetése
3. Szenvedés az evangéliumért
4.Válaszolni a kérdésekre

Imádkozás:

Imádkozás nélkül nem hatékony az evangélium. Ez a fegyverünk a gonosz ellen. Jézus megtanított imádkozni is, egy példát mondott erre, a "mi Atyánk" imádságot. Az Ó szövetségben is minden fontos ütközet vagy fontos dolog előtt imádkoztak, de Jézus is felhívja a figyelmet, hogy minden fontos döntés előtt tárjuk az Atya elé azt amire készülünk. És ha egyezik az Atya akaratával akkor segítségünkre lesz.

Ezért mondom néktek: higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétketeket.
Márk 11:24-25,


Július 26. Az evangélista feladata

 

Az evangélista feladatai közé tartozik a gyülekezet felé való szolgálat is. Fontos tudnunk, hogy a gyülekezet azokért van, akik még nincsenek benne.

Sajnos sok egyház eltér ettől a küldetéstől. Ha azonban a gyülekezetek készek újból visszatérni az eredeti küldetéshez, akkor Isten ismét kitölti a Ő Szellemét rájuk és meg fognak újulni.

Az evangélista feladata az, hogy segítsék a gyülekezetet erre az eredeti elhívásra fókuszálni.

Gondoljunk arra, hogy Istennek fáj a szíve amikor látja az embereket elveszni bűneikben. 

"Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem." Lukács 10,16

Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel jelentette: "Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre!"Lukács 10,17

"Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, 33aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt." Máté 10, 32-33

 


Július  25. Jézus szolgálata

Jézus tanított és cselekedett.
Minden tettével az Atya akaratát tette. Imádkozott és kérte az Atyát, hogy mindenben tudja azt tenni amit ő kért tőle.
Imádkozott az emberiségért, tanítványaiért.
Tanította a tanítványokat egy kicsit másként mint a nagy közösségben összegyűlt embereket, de azokat is tanította.
Gyógyított, ördögöket, démonokat űzött és szabadító szolgálatot végzett. Áradt belőle a szeretet.
Halottakat támasztott fel.

Valójában erre hívott el minket is, kiket mire. Fontos, hogy képzésekben részt vegyünk, fontos hogy fel legyünk hatalmazva rá, ki legyünk rendelve erre a munkára. Bár sok tanfolyamot elvégeznek a keresztények, de mégis azt látom, hogy nem hatalmazzák fel őket bizonyos szolgálatra, így nem merik azt gyakorolni és a végén elsínylik a dolog, feledésbe megy. Hogy miért van ez így?
Vannak erre ötleteim, de inkább bölcsen hallgatok erről, mert nem az én dolgom megítélni. Inkább imádkozzunk azért, hogy az ébredés előtt legyen elég olyan ember aki részt vesz ebben és segíteni tudja az embereket az úton amire rá lépnek.
Az evangélistának a gyülekezet felé is szolgálnia kell.

Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek:
1 Péter 2:21,

Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.
1 Péter 1:22-23,

 


Július. 24. Ajándékok, kincsek

Amikor megszületünk már akkor kiválasztja Isten az övéit, és ott szunnyad bennünk az a talentum amit kaptunk. Az élet, a családi viszonyok és a gonosz sokszor próbálja ezeket elnyomni, de valójában aki törekszik a normális szép életre kibontakozik az igazi énje. Ha pedig érzi, hogy ő Isten jelenlétében szeretne mozogni, akkor segítséget kap arra, hogy megtalálja az utat az Úrhoz. 

Onnantól fogva már Isten Szelleme vezeti, és ha figyel rá akkor sok minden ajándék felszínre kerül. Kinél előbb, kinél később.

Persze olyan is van amikor mellé fog valaki, mert bizony a gonosz a hívőkkel sem úriember. De ki lehet abból is jönni, mert Isten türelmes, megértő, szerető Atya.
Az evangélistákban nagyobb tűz van az emberek felé, több szeretet ezáltal barátságosabbak, közvetlenebbek. Harcosabbak és hamar konfrontálódnak is. Kérni kell a bölcsességet ehhez. Keresik a másik evangélista társaságát, felismerik egymásban az ajándékot.

Vigyázni kell azonban, hogy ott ne harcoljon ahol nem kell, ne nézze le a másikat ha annak nincs annyi gyümölcse mint neki.

Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta: Így rendelkezem minden más gyülekezetben is.
1 Korinthus 7:17,

Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhívatott.
1 Korinthus 7:24,

 


Július 23.   Az evangélista mentalitása.
 
Postás:  Közvetít egy küldeményt aminek feladója Isten.
Feladó helye a menny.
Tartalma jó hír.
Értéke felbecsülhetetlen.
Cimzettje az emberiség.
Szülész: Nem szül, de levezeti a szülést.Ezután a gyermeket, átadja a szüleinek, és a szülők gondoskodnak róla. Az evangélista a szülész, a pásztor a szülő, ez csak együttmüködéssel fog jól működni.  
Halász:  A halász hálóval beviszi, összegyűjti a csónakba (gyülibe) a halakat. 

 

Az evangélista olyan mint a jó samaritánus: Ő kint jár az életben a világban, és szolgál a szükségben levők felé. Nem csak szolgál, hanem elviszi a vendég fogadóba (gyülibe) is a bajba jutottakat. Jó volna minden jó tulajdonsággal rendelkezni, de mi csak emberek vagyunk, egyedül Jézus volt az aki mindennel rendelkezett. De ha csak a felével is rendelkezünk és azt megtesszük, akkor már sokat tettünk.
 
Mert a mi igehirdetésünk  nem tévelygésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem az álnokságból. Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek.
1 Thesszalonika 2:3-4,

 


Július 22.  Evangélista
 

Valójában amikor megtérünk és elérkezünk a nagykorúság idejéhez mindannyian evangélistáknak kellene lennünk. Isten erre hívott el minket. Ennek vannak jelei, vajon felismerjük ezeket?
Az evangélium jelentése = (görög szó)  Jó hír, öröm üzenet, örvendetes hír,

az evangélista = ezeket továbbadó személy.
 
Elhívása van az Úrtól.
Olyan álmai, gondolatai vannak, ami mindig ehhez a szolgálathoz kötődik.
A szolgálati ajándékát kulcs fontosságúnak érzi.
Nagyon hamar kialakulnak benne Istentől vett látások, az evangélium hirdetésének a módszerére.
Dinamikus.
Kezdeményező képességű.
Harcos.
Halász mentalitással rendelkezik.
Felismeri a másokban levő ajándékot.
 
Én úgy gondolom, hogy mindannyiunkban megvan  a kilenc ajándékból legalább négy. De olyan testvér is lehet akiben mind megvan. 
Akkor miért nem működik elég hatékonyan? Talán sok csalódás bántás ér minket? Vagy nem vagyunk elég törekvőek? Vagy érdektelenek vagyunk egymás iránt? Nincs elég időnk? 
Sok minden lehet, de az előttünk járó testvéreknek kell bevezetni a fiatalabbakat, vagy a bátortalanokat. Egymást kell bátorítani ebben. Persze ehhez bizonyságok is kellenének, de mikor erre sincs idő. Itt az internet és a fórumokon lehetne bizonyságokat tenni, hogy mások is okuljanak, vagy tanuljanak belőle, esetleg adjanak tanácsot a bizonytalanoknak.

Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. 
1Thesz 2:4

 


Július 21. Mentorálás

A mentor: segít, felkarol, személyre szólóan metszeget, bátorít. Mintha Jézus is ezt tette volna! De Pál is Timóteussal.
Nagyon fontos tanítványozni, ami mindkét fél részéről egy alázatos és kitartó munka. Egymás iránt tiszteletet és megbecsülést igénylő kapcsolat. Fontos lenne az egész gyülekezet bevonása, mert a végeredmény az emberek megmentése. Isten adja a talentumokat kinek-kinek mit. Élni kell vele, és Krisztus teste így tud növekedni.

És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, Efézus 4, 11-12

A felkészítés: Felismerni ki lehet tanítvány,
Felszabadítani,
Felszerelni,
Felkészíteni, képezni, tanítványozni,
Kiküldeni,

A gyülekezetekben az életnek jeleinek kell lennie. Amit a Szent Szellem kavar fel, de erre adni kell minden hívőnek magát. Nyilván a vezetőknek is több dolga akad ha érzik a változást. Kérjük Isten Szellemét, hogy hozzon változást és életet, mert csak így van értelme.

 


Július. 20. Csapatmunka

Csak akkor érhetünk el eredményt, ha csapatban dolgozunk, ami egységet is jelent. A gonosz az egységbe nem tud behatolni. A jó csapatmunkás, nem irigykedik a másikra, sőt örül annak eredményében, még ha ő tanította is.
Emlékezzünk Jánosra, aki tudott visszahúzódni amikor Jézus megjelent. " Neki kell növekednie" mondta.
De ugyan így volt Pál és Barnabás esetében is. A kulcsembereket kell megtalálni. Az a vezető aki ezt teszi, biztos lehet abban, hogy előre haladnak és nem hátra. Az Etióp kincstárnok által lett ébredés Etiópiában. a Szent Szellem szólt Fülöphöz és ő engedelmes volt szívében.

 

Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: "Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen." 27Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, 28visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. 29Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: "Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz." 30Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: "Érted is, amit olvasol?" 31Erre az így válaszolt: "Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?" És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. 32Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: "Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. 33A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről." 34Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: "Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról?" 35Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. 36Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: "Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?" 37(Ezt mondta neki Fülöp: "Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet." Ő pedig így válaszolt: "Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.") 38Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. 39Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. 40Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért.
ApCsel 8, 26-40

 

 


Július 19. Az aratás.

Minden népnek, nemzetnek ad Isten egy kegyelmi időt, amikor különös módon meglátogatja őket. Számunkra ez az idő a rendszerváltással kezdődött el.
A mi felelősségünk, hogy Isten elhívásának engedelmeskedjünk. Akik azóta tértünk meg hatalmas kegyelemmel lettünk megáldva.
Magyarországon és a mellettünk levő országokban most az aratás időszaka van. Ezt maximálisan ki kell használnunk.
Ez kemény munka, amire koncentrálni kell. Szükség van a pásztor és az evangélista együttműködésére. Bele kell vezetni a gyülekezetet, bátorítani, kell az embereket.

Fülöp lement Samáriába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett.
ApCsel. 8:5-6,

Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat: az ő eljövetelére és országára kérlek: HIRDESD az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.
2 Timóteus. 4:1-2,

alkalmas vagy alkalmatlan időben

Imádkozzunk emberekért, hogy Isten dicsőségével tudjunk bizonyságok lenni, úgy mint Fülöp. Jézus alig várja, hogy csodákat tegyen a (beszédünk) imáink által.


Július 18.   Evangélisták

Küldetés

Jézus a tanítványokat előbb elhívta, tanította, majd kiküldte őket. Valójában a gyülekezetekben is így kellene lennie, még akkor is ha az ajándékok nem mindenkinek ugyanazok. Sokszor az az érzésem, hogy csak azért megyünk gyülekezetbe, hogy jól érezzük magunkat. Amiben semmi kivetni való nincs, hisz a vasárnap az Úr napja és egy pihenő nap. Amikor az Úr jelenlétében örvendezünk és imádkozunk, egymás terheit segítünk vinni és dicsérjük az Urat. Én legalábbis egy ünnepnapnak tekintem, ahol épülhetek és örvendezhetek a hétköznapi problémák elhagyása mellett.

Jézus emberhalászoknak hívta el a tanítványokat. Ez alapján képezte ki őket. A mi elsődleges elhívásunk is ez, amitől nem szabad eltérnünk. Amikor megtérünk, mi kapunk áldást, de ezt tovább kell adnunk.
Ha tovább adjuk az áldást ami bennünk van, akkor egy űr keletkezik bennünk, amit az Úr betölt. És a tűz, a kenet, az áldás ott marad az életünkben.

És ő "adott" némelyeket apostolul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra.
Efézus 4:11-13,

Azt olvassuk az Igében "adott" mindenkinek szolgálatot. Semmi olyat nem olvasunk, hogy kijelentette; a többiek meg ücsörögjenek és érezzék jól magukat. Elgondolkodtató!
Az elhívásunk az egy megfontolt és komoly dolog. Az Atya előre eltervezte mindenkinek mi a dolga, célja amire törekednie kell. De honnan tudhatjuk? Hát mindent meg kell tennünk ennek érdekében, és ha nekünk nincs látásunk akkor vannak vezetőink, prófétáink, apostolunk, akik majd meg mondják kinek-kinek mi a dolga. Legyünk felkészültek, engedelmesen alázatosak, mert rövid az idő. Az ébredés a küszöbön van.

 


Július 17.  Az evangélizáció fontossága.

imaAz imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással: Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok: Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.
Bölcsen viseljétek el magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmasságot áron is megváltván.
A ti beszédetek mindenkor kellemes legyen, sóval fűszerezett: hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.
Kolose 23:2-6,

Mindannyian Jézus tanítványai vagyunk, tegyük hát amit el vár tőlünk.
Imádkozni rendületlen, ha valami akadály van mélyre ásni mi áll mögötte, mi az az akadály ami ezt meghiúsítja.
Szólni hirdetni, megvallás ereje és öröme.
Mivel egy kihívást intéz az emberekhez, legyünk bátrak és merjünk konfrontálódni.
Hiteles életmódunkkal bölcs magatartásunkkal, legyünk példák.
Mindenki kérdésére tudjuk a választ, készüljünk fel ha nem tudnánk kívülről.

968 


Július 16.  A bizonyságtevés fontossága

 Naaman


Elizeus idejében sok bélpoklos volt Izraelben: de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Sziriából való Naámán. Vajon miért? Mert csak neki tettek bizonyságot

Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kislányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez : Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából.
2 Királyok 5:2-3,

Naamán engedélyt kért Arám királyától, hogy elmehessen Izrael királyához, az pedig megijedt, hogy ő hogy is tudná meggyógyítani ezt az embert. Amikor meghallotta Elizeus az Isten embere, üzent a királynak, hogy küldje hozzá Naamánt.
Elizeus ezt mondta a betegnek:

Menj és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!
2 Királyok 5:10,

Először nem igazán akart engedelmeskedni, de a szolgák unszolására meg tette. Azonnal megtisztult és hirdette:

Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben.
2 Királyok 5:15,

Az a kislány, aki által megtudta, hogy Izrael Istenében lehet bízni, egy név nélkül szereplő gyermek a bibliában. Mégis nagyon fontos személy, mert az ő bizonyságán keresztül ismerte meg Istent. A hitét építette a bizonyság. De mit sem ért volna, ha nem engedelmes. Sokszor érthetetlen nekünk mit mond, mire kér az Úr, de ha engedelmesek vagyunk akkor a javunkra szolgál minden tanácsa.

935

 


Július 15.  Jézus látása az evangélium hirdetéséről

Kövessetek engem


És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követték őt.
Máté 4:19-20,

Azt kell megállapítani mire hívta el őket Jézus: Hirdetés, gyógyítás és szabadítás, ez a minta. Amit mi kaptunk tovább kell adni, meg kell találni a megfelelő helyet, időt és a jó földet, hogy a magból gyümölcs legyen.
Az evangélium hirdetése nem működik a Szent Szellem tüze nélkül. Szükséges átmenni a tűzkeresztségen és újból és újból betöltekezni!
Jézus mindig az emberek szükségét töltötte be először, természetes és természetfölötti módon, és ezáltal jutottak hitre.

Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt, és szolgált neki.
Máté 8:14-15,

Amikor négyezer férfit és az asszonyokat és gyermekeket is megetette, hét kenyérrel és egy kevés hallal, és még maradt is. Ez bizony természetfölötti volt. Bár természetes igény állt elő. Ő ma is segíti minden dolgainkat természetes úton és néha természetfölötti módon is. Erre sok bizonyságunk van, mindenki átéli olykor ezeket. Tegyünk bizonyságokat mert a hitet az is erősíti.

 


Július 14. Hogyan lássuk magunkat

Úgy ahogy az Atya lát, Jézus vérén keresztül. Mert Jézus a feltámadása után minden fegyvert kettétört - betegség, fájdalom, depresszió, szegénység, elbizonytalanság,, stb.
Méltóságunk Krisztustól van, és olyan szemüveggel nézzük magunkat amilyennel Jézus néz minket. Ő azt mondta - Megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy-.
A helyes szemléletmód nagyon fontos, csak így lehet elfoglalni a helyünket, gondoljunk Kálebra és Józsuéra.
Hogyan látjuk magunkat, sáskának, döglött ebnek, vagy hogyan látjuk az ellenséget, óriásnak.

Eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
Efezus 1:13-14,

Eljegyzett minket és az ujjunkra húzta a gyűrűt, amit csak a fiak viselhetnek. Legyünk erre méltóak és viseljük azt.


Július 13. Bizodalom

Hogy fiak lehetünk, bizony nem tőlünk van, ebben igaza van a gonosznak. Krisztus tesz minket alkalmassá, tehát ha a sugdosó sugdos, hogy nem vagy alkalmas, nem érdemled meg stb, akkor mondhatjuk neki: - Krisztus által váltunk alkalmassá, és ezt hit által fogadjuk el!

Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk: ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít
2 Kor. 3:4-6,

Nem önmagunkra nézünk, hanem a mi Urunkra aki drága árat fizetett értünk. Ne a magunk gondolkodásával ítéljük meg magunkat, beszédünk imánk elárul minket. Parancsoljunk a gonosznak Jézus nevében, mert hercegek és herceg kisasszonyok vagyunk. Testvérünk a Király, akitől a hatalmunk van.

A békesség Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar!
Róma 16:20,

Az ígéretek és a buzdítások nem véletlen írattattak le. A mi erősségünkre és erőnkre.

 


Július 12.  Kik kapják a Szent Szellemet?

Természetesen az örökösök, a fiak. De csak akkor ha engedelmesek az Úrnak. Vannak olyan hívők akik szolgai és béres mentalitású hívők.

A béres mentalitás: szolgák a házban, nem örökös. Tele vannak hamis gondolatokkal: nem tudják használni hatalmi jogkörüket, alkalmatlansági érzetük van.

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk:" Abbá, Atya!"
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljüknk.
Róma 8:14-18,

Az Atya elvárja, hogy olyanok legyünk mint a fiai: nem jó szándékú vallásos embereket, akar látni a szolgálatokban.
Akkor is fiak vagyunk ha hibázunk! Bízzunk Istenben és ne hallgassunk a sugdosónak. Figyeljünk a Szent Szellemre, igyekezzünk meghallani mit is mond, bár nagyon érzékeny és halk a hangja, de ha csendben vagyunk és odaszánjuk az időnket, akkor halljuk őt.


Július 11.   A fiúság
 
A győztes mentalitáshoz, tudnunk kell, hogy fiak vagyunk.
Emlékezzünk Jézusra, többször megkísérti a Sátán. Amikor a kereszten van ez az utolsó epizód, a tetőpont, a fordulópont!
A mennyei világ minden lakója a golgotai eseményekre figyel. A kísértő is izgul, vajon meg tudja-e tenni. Vajon mi lesz?
Az ördögi seregek is minden erőt bevetnek, hogy Jézust legyőzzék.
Az ott levő emberek jelentős része is érzékelte az esemény rendkivüliségét, ezért jelen voltak. Voltak akik szerették volna, ha Jézus megmenti magát, voltak akik az ellenség oldalán állva szidták a mi Megváltónkat.
 
3x ismétlődik meg, többféle variációban, " Ha Isten Fia vagy?"
Pedig az ellenség jól tudta kicsoda Jézus. Minket ugyanígy próbál elbizonytalanítani, pedig tudja, hogy Isten szentjei vagyunk.
Jézus is tudta, hogy ő kicsoda, hogy avval, hogy vállalta a halált legyőzte a Sátánt és minket az emberiséget pedig megmentette.
 
De mi is tudjuk kik vagyunk? Tudjuk, hogy fiak vagyunk?
 
Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek:
János 1:12,
 
Jézus befogadásával kapjuk meg a fiúságunkat, tehát adoptálva vagyunk és ettől fogva birtokoljuk az ezzel járó hatalmat valamint jogokat és kötelességeket.
Ha ezt nem vesszük komolyan akkor az ellenségnek könnyű dolga lesz.
Legyünk tudatában kik vagyunk, szeretett gyermekek, fiak. Nincs rajtunk hatalma a gonosznak. Van hatalmunk a gonosz felett és ezt gyakoroljuk.
Vannak jogaink is de vannak kötelességeink is. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy méltók legyünk Isten kegyelmére.
 
Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiálltja: "Abbá, Atya!" ( Atyácska)
Úgyhogy már nem vagy szolga , hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.
Galata 4,6-7,

 


Július 10.   A győztes mentalitású férfiak.

Dávid nem sértődött meg azért mert bátyjai megszidták, hogy miért jelent meg a csatában. Ő tudta, hogy az ő Ura mellette van és nem hagyja cserben. Ő nem a meghátrálás embere volt, hanem a hité.
Győztes mentalitás: hiszem, hogy az Úrral a kőfalon is átugrom.
Beszélt az Úrral és követte parancsait.

Ekkor Dávid megkérdezte az Urat, ő pedig ezt felelte: Ne szembe fordulj ellenük, hanem kerülj a hátuk mögé, és a szederfák felől vonulj ellenük. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát.
Dávid úgy tett, ahogyan az Úr parancsolta neki, és vágta a filiszteusokat Gebától egészen a gézeri útig.
2 Sámuel 5:23-25,

Meg kell újítani gondolkodásunkat, és meg kell tanulni figyelni az Úrra. Nézzünk mindig Jézusra, mert ő az aki tanít minket, szüntelen, ne feledjük el azokat.

 


Július 9. Győztes mentalitás

Hogy ne jussunk préda állapotra, mit is kell tennünk. Hát aki nem az Úr gyermeke, térjen meg.
Aki pedig az Úr gyermeke, vegye komolyan, hogy egy győztes Úr áll mögötte. Ne hárítsuk el a felelősséget magunktól, hogy " Majd az Úr,...ha az Úr akarja, stb." Ne utaljuk vissza Istennek amit nekünk adott. Ha benne bízunk és keressük az ő akaratát, minden helyzetből győztesen jöhetünk ki. Legyen győztes mentalitásunk.

Győztes mentalitás:

Ezért hát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyük le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.
Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett- a gyalázattal nem törődve- vállalta a Keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.
Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben magfáradva el ne csüggedjetek.
Zsidó 12:1-3,

Ha problémánk van mert megbántottak, nem megsértődni kell, mert az egyenes út a vereséghez. Nézzünk fel Jézusra, őt hányszor megbántották, mégis tette a dolgát. Az ellenségünk ha bánt, nézzünk fel Jézusra és imádkozzunk érte.

Ha betegek vagyunk, ne fogadjuk el, mert nem Istentől van a betegség, hanem az ellenségtől. Nézzünk fel Jézusra és olvasgassuk az ígéreteit, mert ő felvitte a keresztfára minden betegségeinket.

Ha szegények is vagyunk, adakozzunk lehetőségeinkhez mérten, és örvendezzünk azért, hogy az Úr visszaadja áldásban, mégpedig bölcsesség, munkahely , egészség és kapcsolatok formájában. Higgyük, hogy az igaz nem fog kenyérkéregető lenni.

Ha meglopnak, vagy kár ér, áldást mondjunk arra aki tette, és adjunk hálát, hogy van aki kihoz belőle. Nézzünk fel Jézusra, aki azt ígérte, hogy az igaznak, aki szereti az Istent minden a javára válik.

Ha szomorúak vagyunk, nézzünk fel Jézusra, aki a Szellemével megvigasztal. Adjuk át neki a terheket ahogy tanított minket.
 


Július 8.  Pokol

A pokol egy olyan hely vagy egy bolygó lesz a világegyetemben, amely örök börtönül szolgál a gonosz emberek és a bűnös angyalok számára. Isten nem fogja engedni, hogy az igazak ilyen dolgokra akár csak emlékezzenek is. A pokol az ördög és az ő angyalai számára volt előkészítve. A megváltatlanok egy undorító társaságot találnak majd ott.

Sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.
Dániel 12:2,

Mert eljön az Úr tűzben, harci kocsijai gyorsak, mint a forgószél. Rájuk zúdítja lángoló haragját, és fenyítését lángoló tűzben.
Mert tűzzel ítél az Úr, kardja mindenkit elér, és sokan lesznek, akiket megöl az ÚR.
Ézsaiás 66:15-16,

A pokolban a lelkiismeret férge fogja rágni az embereket. Mert a bűnök amit elkövettek, állandóan vádolni fogják őket. Nincs bocsánat, mert a kegyelmet elutasították. Aki a világosságot elutasítja az egyenest fejest ugrik a sötétségbe.

 


Július 7. 
 
Az Istenfélő Jósiás király lerombolta azt a helyet, így az utálatos bálványimádás megszűnt, és szemétlerakóhely lett belőle. Folyton égett a tűz, hogy megtisztuljon és fertőtlenítve legyen az a bűnös terület.
Ez a tűz kénkővel lobbant lángra, ami még büdösebb volt. Ebből a völgyből mindig elviselhetetlen bűz áradt. Ez jelképezi a gyehennát, de gondoljunk arra, hogy a valóság mindig borzasztóbb.

(Áház uralkodása) Húszéves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit őse, Dávid, amit helyesnek lát az Úr, hanem Izráel királyainak az útján járt, sőt istenszobrokat is csináltatott a Baaloknak.       Tömjénezett a Ben-Hinnóm völgyben, és a fiait elégette áldozatul, azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izráel fiai elől. Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon és minden bujazöld fa alatt.
2 Krónikák 28:1-4,

Mert régóta készen van a vesztőhely, készen áll a királynak is, mélyre és szélesre készítve, bőven van tűz is, fa is. Az Úr lehelete úgy lobbantja lángra, mint egy kénköves patakot.
Ézsaiás 30:33,

 


Július 6.   A Hinnom völgye.

Amikor Izrael bálvány imádásba esett, és Baált imádták, akkor Jeruzsálem keleti oldalán húzódó völgy bizonyos részét használták, hogy gyermekeiket élve elégessék. Ez a cselekedet a gonosztól volt, szörnyű bűn cselekmény volt.

Mert olyat követtek el a júdaiak, amit rossznak látok - így szól az Úr. Förtelmes bálványaikat abban a házban állították föl, amelyet nevemről neveztek el, és tisztátalanná tették azt.
Fölépítették a Tófet áldozóhalmait a Ben-Hinnóm völgyében, tűzben égették el fiaikat és leányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, sőt eszembe sem jutott.
Azért eljön az az idő - így szól az Úr -, amikor nem beszélnek többé a Tófetről és Ben-Hinnóm völgyéről, hanem az öldöklés völgyéről, mert a Tófetben fognak temetkezni más hely híján.
Jeremiás 7:30-32,

Elképzelni sem tudom Isten mit érezhetett amikor ezeket a dolgokat látta. A Sátán minden időben tud valamit kitalálni, amivel az embereket el tudja fordítani az Úrtól. A mai világban a jóslás a médián keresztül, de minden tekintetben viszi az embereket a bűnbe. Szörnyű látni milyen fejetlenség uralkodik most is.

 


Július 5.   A gyehenna

A végső és örök pokol a görög gyehenna szóból ered." Hinnom völgye" Ezt pokolnak értelmezik a következő igerészekben.
Jézus nagyon szigorú bíró, mert ezt mondta:
"...aki pedig azt mondja:   (atyjafiára) Bolond!- méltó a gyehenna tüzére.
Máté 5:.22,
 

"Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában."
Máté 10:28,
 
Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől.
Jakab 3:6,
 
...de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették,és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába.
Jelenések 19:20,
 
Jézus többet beszélt erről  a pokolról, mint más biblia írók. Jól tesszük, ha rettegéssel gondolunk rá.


Július 4.   A pokol
 
 A pokol minden helye és részlege, az alvilágnak vagy szellem világnak, egy börtön vagy fogda, amely különböző teremtett lényeknek van fenntartva, akik eladták magukat a gonosznak.

A Seol vagy a hádész, az eltávozott lelkek helye, különösen a Krisztus feltámadása óta megváltatlan lelkeké és az Ószövetség ideje alatt meghalt tisztátalan lelkeké.

A bukott angyalok és lelkek börtöne, a Tartarusz. Ez egy sötét hely és ott tartózkodnak és várnak amíg eljön az ideje az angyalok ítéletének, a nagy fehér trón előtt.

Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban!
1 Korinthus 6:3,

Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig.
2 Péter 2:4,

Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére.
Júdás 6,

Istennek vannak különböző cellái, ahová bezárja a bűnösöket az ítéletig. Az ítélet után megy mindenki a megérdemelt helyre, a szentek a mennybe, a gonoszok pedig a második halálra a gyehennára. de velük mennek a bukott angyalok és a gonosz lelkek is. A tűz tavába.

Kár, hogy ezekről a dolgokról nincs igazán ismeretük az embereknek, sajnos azt kell mondanom még a hívőknek se. Pedig az Ige igen világosan beszél róla. Ha nincs ismeret akkor nincs félelem sem. Jézus azt mondta, ott lesz fogcsikorgatás, ez sem elég ijesztő?  Nem hisznek benne az emberek, sok tévtanítás is van mert úgy gondolják a kegyelembe minden belefér, mert ha hisznek Istenben kegyelemben részesülnek. Bizonyos értelemben ez igaz is, de ha Jézushoz nem térnek meg akkor sajnos nincs kegyelem.

 


Július 3.   A megváltatlanok lakhelye

Ahogyan Istennek van egy örömteli helye a megváltottak számára, azoknak, akik Őt szolgálják, úgy van egy büntető helye a lázadóknak akik az ördögöt szolgálják. Jézus aki telve van könyörülettel, többet beszélt a pokolról, mint más írók a Bibliában, és nem kétséges, hogy ezt azért tette, mert a jövetele célja az volt, hogy megmentse az embert a pokoltól. A Szentírás az alvilág hármas felosztásáról beszél, s mindegyiket a gyehenna, a végső pokol fogja elnyerni.

A SEOL - vagy más néven Hádész, az eltávozott lelkek helye, ez egy láthatatlan állapot. A sírra utalva említik.

Mert nem hagysz el engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.
Zsoltárok 16:10,

Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg.
Példabeszéd 23:14,

Ha a holtak hazájába hatolnak be onnan is kiragadja őket kezem,
Ámosz 9:2,

Az Ige hazának nevezi azt amit a hitetlenek semminek mondanak. Amikor megkérdezem az embereket akik nem hisznek a Szent Írásnak, hová mész a halálod után, a válasz sehova, a földben elporladok.

Márpedig a haza az egy hely ahol élnek, ahová tartoznak az emberek. Egy állampolgárság színtere. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten gyermekei mennyei állampolgárok. A Seol az mélységben, sötétségben van, ahol fájdalom uralkodik.
 

 


Július 2. Új ég...

De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának, és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint-, szinte minden levelében, amikor ezekről szól.
2 Péter 3:13-16,

De új eget és új földet várunk...
 
Ott nem lesz sötétség, gyűlölet, bűn, igazságtalanság, szomorkodás, diszharmónia, vagy halál. csodálatos jutalom és kegyelem ez Istentől.
De mindezek megvannak a pokolban. Mert nincs menny pokol nélkül, ahogy Isten sincs az ördög nélkül. Bár sokan tagadják, mert olyanok mint a struccok, úgy gondolják amiről nem vesznek tudomást az nem létezik. Istennek fontos volt az emberek tudtára adni, hogy rettegjenek és féljenek attól a helytől. Nem az embereknek szánta azt a helyet, hanem a Sátánnak és az ő angyalainak és a démonainak. Az embereknek a mennyországot készítette el. Csak Ádám engedetlensége miatt, az emberek is oda kerülnek ha engedetlenek, hálátlanok és bűnben élnek.
Ez is egy állapot egyenlőre egészen addig míg a második halál el nem éri azt aki ott tartózkodik.

 


Július 1. Hit, remény és szeretet

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”  1Korintus 13:13,


... legnagyobb a szeretet

 

"Most csak tükör által, homályosan látunk, akkor majd színről színre...Addig megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet."
1 Korintus 13:12-13,

Ez az igerész hangsúlyozza a szeretet fontosságát és erejét, hiszen a szeretet a legnagyobb, és vele mindent legyőzhetünk.

"Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért." 1János 3:16.

Isten szépsége a végtelen szeretete. Oda tartunk, és életünk minden szépsége csak ennek az elképzelhetetlen boldogságnak a tükröződése.