Mai nap igéi - 2012. Október

 

Október 31. szerda,

Az Ige azt mondja naponta vegyük fel a keresztünket. Sokan azt hiszik, hogy a saját problémáinkról van szó. De nem.
Az a kereszt Krisztusé, azonosulunk vele, mert mi is megfeszíttetünk, és többé nem mi élünk: Krisztus  él bennünk.
Amikor naponta felvesszük ,elismerjük: Istenhez tartozunk! Istennel való kapcsolatunkról szól, mert ami fáj neki, az fáj nekünk is és így tudjuk az ő terveit megvalósítani. Hiszen egyek vagyunk vele.

          Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt
          a Krisztussal az Istenben.

Kolossé.3:3,

Ha ő minket átformál, akkor megnyugszunk és bevégezzük az ő jó munkáját, mert különleges emberré tesz minket.

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító

 


 

Október 30. kedd,

          A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson: én
          azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek.

János
10:10,

A másik neve a testvérek vádlója, szinte halljuk a hangját ahogy sziszeg. " Szíve legmélyén minden ember önző, és ezért megvásárolható.
Vannak akik tovább bírják, mások rövidebb ideig, de végül minden ember előbb utóbb inkább a maga dolgát részesíti előnyben, nem Istenét.
Sajnos nagyon sok emberre igaz ez az állítás, még a hívőkre  is. Sajnos már Ádám is, az első ember megbotlott, és azóta ez az átok kíséri az emberiséget. Ádám óta minden személy  testét tekintve élve születik ugyan a világra, de szellemben halott. Kivéve amikor megnyitja Istennek a megtérése által.

          Titeket is megelevenített, a kik holtak voltatok a ti vétkeitek és
          bűneitek miatt.

Efézus. 2:1,

Mindaddig nem élhetünk békében magunkkal és Istennel, és mindaddig nem leszünk szabadok, amíg meg nem tagadjuk magunktól azt, amit soha nem is szántak nekünk, vagyis azt a szerepet, hogy mi magunk legyünk saját életünk istene.

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító

 


 

Október 29. hétfő,

A világban uralkodik a keleti vallás, az okkultizmus, és mindenféle tanítás ami ellentéte a bibliai tanításnak.
Számolnunk kell evvel, hiszen ez kihat az életünk minden területére, még a hívőkre is. Hiszen a média sugározza a szennyet és az emberek vevők rá.
Az emberek érzékelik, hogy van valami természetfeletti az életen túl, és ezt keresik is. Sajnálatos, hogy nem vagyunk mindenkinek kéznél, hiszen jóval kevesebben vagyunk mint a hitetlenek,  így a Sátán adja a recepteket, kínálja a portékáját nekik.
Akinek meg ott vagyunk az meg nem akarja elfogadni amit mondunk, persze vannak kivételek.
Ahelyett, hogy Krisztushoz fordulnának, a szellemi űrt betölteni, az ódivatú okkultizmusba menekülnek.
Parapszichológia, holisztikus gyógymódok, keleti misztika, és számtalan más kultusz.

És most a lélek kardjával az utolsó fegyverrel is foglalkozhatunk. Hirdetnünk kell az igazságot, Isten igéjét minden embernek, mert ez Isten kardja. Imádságainkban is valljuk meg Isten Igéjét és az embereket is világosítsuk fel, hogy megszabadulhassanak a gonosz karmaiból.


És felölté az igazságot mint pánczélt, és a szabadítás sisakja van fején  Ézsaiás:59:17,

 Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító


Október 28. vasárnap,

Minden hívőt életre keltett Őbenne, és a mennybe ültetett Vele együtt. Elvagyunk rejtve Isten különleges közreműködőjébe, Jézus Krisztusba, akié minden hatalom. A szabadság jogos örökségünk.

 


És kérem , hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja
adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét,hogy
megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy
meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő
örökségének dicsősége a szentek között , és milyen mérhetetlen nagy az
ő hatalma rajtunk ,hívőkön.
Efezus. 1:17-18,

 


És most felvehetjük az üdvösség sisakját is, ami a mi reménységünk, és az igazi szabadságunk.
A megtérésünkkel már el is kezdődött a szabadításunk, mert ő megfizette  értünk az árat, és kiváltott minket a gonosz fogságából.

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító

 


 

Október 27. szombat.

A golgotai események előtt isteni erővel felruházott közreműködőkre volt szükség. Ilyen volt Krisztus és az ő apostolai. De halála és feltámadása után teljes mértékben győzelmet aratott a sötétség fejedelme felett.

          Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt,
          eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.
          Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan
          megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.
Kolossé. 2:14-15,

A keresztet megelőzően még nem adatott  Jézusnak minden hatalom, mennyen és földön, de az Ige biztosít minket arról, hogy feltámadása után minden hatalom birtokosa Jézus.
A Sátán egy vereséget szenvedett ellenfél, mert nincs semmi hatalma azok felett, akik Krisztusban vannak. Így tehát a negyedik fegyvert is tudjuk elemezni, mégpedig a hit pajzsát. Mert hinnünk kell az Igének ami az igazságot szólja.
A pajzzsal pedig vissza tudjuk lőni a gonosz minden tüzes nyilát, mert rólunk lepereg, nem tud ártani.

         
Józanok legyetek, vigyázzatok: mert a ti ellenségetek, az ördög, mint
          ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit  nyeljen el.
          A kinek álljatok ellen, erősek lévén  a hitben, tudva, hogy a világban
          lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
1 Péter. 5:8-9,

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító

 


 

Október 26. péntek,

A szabadulást az igazság idézi elő. A hívő ereje abban rejlik, hogy ismeri az igazságot, és megvallja a kötelékeket amit le akar magáról tenni. Ebben segíthetünk neki és Jézus erejével és segítségével le is rakja, mert:                                                           hisz,
                                                      megvall,
                                              majd megtagadja,
                                            ha kell megbocsájt.

          Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.
János. 8:32,

          Én vagyok az Út az igazság és az élet,..
János 14:6,

          Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.
János 16.13,

          Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz azt vegyétek figyelembe.
Filippi 4:8,

Krisztusnak engedelmeskedve, minden  gondolatot foglyul kell ejtenünk, és meg kell zaboláznunk gondolatainkat.
Ha észrevétlenül beszivárognak a gyülekezetekbe azok a gondolatok amelyek a hazugság Atyjától származnak, akkor nagy kárt tehetnek a közösség egységében.

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító


 Október 25.csütörtök,

          Nem is csoda : hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.
          Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az
          igazság szolgáivá: a kiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen.
2 Korinthus. 11:14-15,

Nem a néhány dühöngő démoni megszállott miatt erőtlen a gyülekezet, hanem a Sátán körmönfont megtévesztése és a "rendes" hívők  életébe való befurakodása miatt. A Sátán egy csaló, és mindenképpen titokban akar cselekedni. Ha Isten Igéjét említjük akkor leleplezzük őt. A démonai meg olyanok mint a csótányok, a világosságra elmenekülnek,
Isten Igéje a világosság.
A Sátán igyekszik megtéveszteni az embereket, hogy jobban féljenek tőle, mint amennyire Istent félik.
Hirdessük hát az Igét, hogy minden ember életében az igazság győzedelmeskedjen.

A harmadik fegyver a Békesség saruja, ami a békesség evangéliumának hirdetése.

          Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel,
          a mi Urunk Jézus Krisztus által,
Róma. 5:1,

          Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel.
           De tudjuk, azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk
           arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában,
           a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.
           Fiacskáim oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Ámen!
1 János. 5:19-20,

A szellemi megkötözöttségekből úgy lehet megszabadulni, ha megütközünk a démoni erőkkel.

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító


Október 24. szerda,

Az az általános nézet a hívők körében, hogy őket nem támadhatja meg semmiféle démon.  Ez egy valótlan állítás és igen nagy probléma okozója. Ha a Sátán nem érintheti meg a gyülekezetet, akkor miért kaptuk ezt a tanítást.

A második fegyver a :Megigazulás mellvasa. A hit és a szeretet mellvasa, aki tökéletes az páncélt visel. Mit mond az Ige? " A szeretet mindent legyőz."

          Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség.
Ézsaiás. 12:5,

          És felölté az igazságot mint páncélt,...
Ézsaiás. 59:17,

          Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a
          hitnek és szeretetnek mellvasába, ...
Theszalonika. 5:8,

Az Ige arra hívja fel a figyelmünket, hogy legyünk éberek, nem azt mondja, hogy titeket semmi sem támadhat meg. Sok hívő szenved olyan problémákkal amit nem ért, és nem tud megoldani.
Kívülről nehéz megmondani, hogy mi is a probléma, de akik megkapták a lelkek ismeretének ajándékát, azok tudják, hogy démonikus cselekedetei vannak. Vagyis a gondolatait nem az Úr, hanem egy bizonyos démon, vagy démonok uralják. Ilyen az okoskodás, a kritizálás, a büszkeség és még sok minden. Hihetetlen, de a hitetlenség is.
Sok hívő azért nem gyógyul, és nem halad előre, mert maga sem hisz a csodákban és Jézus bennünk levő erejében. Az egység megbomlasztása is az ilyen démonoknak köszönhető.
A Sátán elsődleges stratégiája a megtévesztés. Az Ige írja, hogy a világosság angyalának adja ki magát.

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító

 


 Október 23. kedd,

Amit a korai egyház démonikus tevékenységnek nevezett, azt most
elmebetegségnek hívjuk.
De vajon mi vagy ki választja ki a tüneteket? Idegrendszeri, vagy
hormonális rendellenesség, avagy a szervezet kémiai egyensúlyának
hiánya ?
Nem kell meglepődni ha a materialista világnézetű világi
pszichológusok az ideg-és elmezavarokra csupán materiális
magyarázattal szolgálnak: Ők tagadják Isten létezését ,így a démonokat
sem hiszik.
A tudományos kutatás az helyes de nem teljes. Figyelmen kívül hagyja a
szellemvilág befolyását, mivel
sem Isten, sem a gonosz nem veti magát alá tudományos vizsgálódásnak.
Éppen ezért minden hívő, nap mint nap vegye fel Isten fegyverzetét,
főleg ha olyan közegben kell dolgoznia ahol démonok támadhatnak, vagy
ha szellemi ütközésre kell számítani.


          Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok
          a gonosz napon, és mindent leküzdve meg állhassatok.
Efezus. 6:13,

 

 

Az igazság szeretet öve az első fegyver amit felveszünk:

 

Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyveréül a bűnnek:
hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból
életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyveréül az
Istennek.
Róma. 6:13,

Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva.
Lukács. 12:35,

 
Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító


 Október 22. hétfő,

A gonosz sugdosása, és annak meghallgatása oda vezet, hogy elvész az ember. Vajon a gonosz hangját miért halljuk és az Úrét miért nem?
Azok az emberek akik öngyilkosságot próbáltak már meg elkövetni, beszámolnak arról, hogy hangokat hallanak, amik zaklatták őket és olyan dolgok megtételére biztatták ami végzetes az ember életére nézve.
Honnan erednek ezek a hangok, miért van-e körül zűrzavar. Vajon a hívőket ki tartja vakságban.
Sajnos a válasz az, hogy a démonok azok, akik most is aktívak nemcsak Jézus idejében.Az Újszövetség világosan mondja, hogy harcolnunk kell.

Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög
mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen
folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai ellen,
a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a
mennyei magasságban vannak.
Efezus. 6:11-12,

 

Pál nem véletlenül hívta fel a figyelmünket erre, tette ezt azért mert tudta, hogy minden időben a hívők is ki vannak téve a gonosz támadásainak.

 

Forrás: Neil T. Anderson: A Szabadító 


 Október 21. Vasárnap,

Összefoglalva amit a könyv írója tanít nekünk.
Minden amit teszünk, legyen az imádkozás valakiért vagy valamiért, Isten dicsőségére tegyük, és gondoljunk arra, hogy Isten Szelleme velünk van és az Atya akaratát továbbítja. Soha ne embereknek akarjunk megfelelni, hanem csak az Atyának. Jézus azt ígérte nekünk, hogy el nem hagy minket a világ végezetéig. Vagyis az eklézsiával lesz mind örökre.
Segít, közbenjár velünk együtt, használja a testünket, a szánkat, a gondolatainkat, hogy emberek el ne vesszenek. Mi pedig mint egy szolga keressük Isten akaratát, arcát, hogy bölcsen tudjuk a ránk bízott feladatokat elvégezni.


        
 
A nyomorultak és a szegények vizet keresnek, de nincs,
          nyelvük kiszárad a szomjúságtól.
          De én, az Úr, meghallgatom őket.
          A kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat,
          a pusztát bővizű tóvá változtatom és a szomjú földet vizek forrásává.
Ézsaiás. 41:17-18,

 

Bizony az életünk, amikor megtérünk ilyen lesz. Nyelvünk, amit Jézus használ egy bővizű forrás lesz. Majd amikor ezt megértjük akkor folyóvá duzzad, mert felszabadít Isten minket a szolgálatokra.


 Október 20. szombat,

          Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy
          nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
          Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk:
          Krisztusért  kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem
          ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
2 Korinthus 5: 19-21,

Nekünk a testnek együtt kell működnie Jézussal. A természetfeletti soha nem mond csődöt!  A tökéletlen edényekkel azonban megesik, hogy nem működnek együtt a Közbenjáróval.
Az egységben Krisztus rendelkezik egy olyan földi testtel, amelyen keresztül hatalmat gyakorol ezen a helyen, olyan mértékben, amennyire a Test tagjai együtt működnek Vele a közbenjárásban.
Jézus itt a földön jogszerűen járhat közben értünk a Szent Szellem által a szellemünkön keresztül természetfeletti nyelven, Isten tökéletes akarata szerint.

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


 Október 19. péntek,

         Mit mondunk ezért ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?
          Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért
          odaadta, hogyan ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk?
          Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít:
          Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is
          támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk.
Róma. 8:31-34,

Ez bizony így van, Isten a bírónk ,aki meg igazít minket, vagyis nevel néha olyan módon ami lehet hogy fáj. De teszi ezt azért mert egy szerető Atya. Hiszen nem fattyak vagyunk hanem gyermekek. Jézus pedig a testvérünk, aki egyben a védő ügyvédünk is. Ha a bíró Jézus vérén keresztül lát minket, akkor pedig a kegyelem alatt vagyunk.
Az Ő igazságát látja bennünk.

         
Mert azt , aki  bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten
          igazsága legyünk Őbenne.
2 Korinthus. 5:21,

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


 Október 18. csütörtök,

 
Mert ki érte fel az Úr értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig
Krisztus értelme van.
1 Korinthus. 2:16,

Csodálatos kijelentés, amit hittel el kell fogadnunk. Ő a mi szószolónk, a védő ügyvédünk, ha szóljuk az ő Igéit. A sátánnak menekülnie kell.
Hittel el kell fogadnunk azt is, hogyha hibázunk de megtérünk belőle akkor megbocsájt és helyre igazít minket.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és
megtisztítson minket minden hamisságtól.
1János 1:9,

                                                                           

 Ne az érzéseinkre hallgassunk, mert akkor csak magunkat fogjuk kárhoztatni, ami szintén bűn.

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


Október 17. szerda,


Mi pedig nem e világ szellemét vettük, hanem Istentől való Szellemet:
hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott  nekünk.
1 Korintus 2:12,

A megtérésünk után egy szellemi emberré válunk, vagyis ki nyit a szellemünk a szellemvilág felé, a benső emberünk.  Mégpedig a menny felé.
A nyelveken szólás a Szent Szellemmel való betöltekezés. De ehhez hit kell, mert az ajándékok csak akkor lesznek a miénk, ha hittel várjuk és fogadjuk. Az emberek mindent megítélnek, amit csak teszünk, de a szellemünket senki sem tudja megítélni.

Érzéki ember pedig nem foghatja meg Isten szellemének dolgait: mert
bolondságok neki: meg sem értheti, mivel szellemi módon ítéltetnek
meg.
A szellemi ember azonban mindent megítél.
1 Korintus. 2:14-15,

Isten közelségébe csak a megdicsőült test tud közel menni, de a szellemünk az a fogadó központ, ami által tudunk vele kommunikálni és fogadni az ajándékait.

 Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


 Október 16. kedd


Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra:
mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja , amiket hall, és az eljövendő
dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.
Mindaz ami az Atyáé,az enyém: ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki, nektek.
János. 16: 13-15,
 
 Megesik, hogy fogalmunk sincs honnan tudunk bizonyos dolgokat, de azokat Isten Szelleme által ismerhetjük fel.. Biztos, hogy mindenkivel előfordult már ilyen. A világ erre azt mondja, a hetedik érzékem súgta
 
Mi pedig azt, hogy Isten Szelleme, vagy az Úr adott egy kijelentést. Ez lehet gondolatban, látásban álomban, vagy igén keresztül. De van hogy testvéren keresztül kapjuk meg.
Becsüljük meg, és adjunk hálát érte.
 
 Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

Október 15. hétfő,

Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok.

Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istennek, mert
senki sem érti vagy fogja fel  a jelentését annak, amit mond, mert a
Szellemben szól titkos igazságokat és rejtett dolgokat.
1 Korinthus. 14:1-2,

Ezek titkos fegyverek amit Isten használ általunk, hisz a Szent Szellem mondatja velünk, hogy az ellenséget legyőzze , ebben van nekünk is részünk ha adjuk magunkat erre. Vágyjunk rá, és kérjük, mégpedig buzgón mondja az Ige. Ha természet feletti módon kommunikálunk Istennel, és minél többen tesszük ezt a gonosznak esélye sincs, menekülnie kell. A szabadításban és a gyógyulás folyamatában nagyon szükséges.
Főleg akkor használjuk, ha akiért imádkozunk , nem tudjuk pontosan mi is a problémája. Akkor Jézusnak adjuk át a staféta botot, és a legjobb helyzetbe kerül az illető.

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


Október 14. vasárnap,Hatalmas erő van a nyelvben, tudjuk, hogy a szeretet, az imádság, a
bölcsesség beszéde, a bátorítás, a nevelés, a hódítás, a vádlás, a
pletykálkodás, a megbántás,és még ki tudja minek az eszköze.
De Jézus kijelenti, hogy  akik hisznek, ezek a jelek követik:
"új nyelveken szólnak"  
Márk 16:17,
 
Minden hívőre vonatkozik ez, "akik hisznek", van jogunk ezt tenni. Sajnálom azokat akik olyan gyülekezetbe járnak ahol ezt tagadják és azt tanítják, hogy az ördögtől van. Ez nem igaz, amit a Biblia kijelent és megvalósul, az Istentől van.

Vagyis arra használhatjuk, hogy átadjuk szánkat, nyelvünket, hangunkat az Úrnak, és kiüresítjük magunkat és hagyjuk, hogy a Szellem imádkozzon rajtunk keresztül, mert ő tudja mi is a jó annak akiért imádkozunk, de ha magunkért tesszük akkor is igaz ez.
 
"Ama vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az
Atya, az mindenre megtanít majd titeket...
János. 14:26,

Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására.

 2 Korintus. 10:4,

A Szellemben imádkozás természetfölötti eszköz arra, hogy leromboljuk a gonosz munkáját. A Szellem az, ami megszelídíti a nyelvünket és minden testi megnyilvánulást megszüntet.
 
 Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján 

Október. 13. szombat,


Jobb kezében  hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki,
és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik.
Jelenések 1:16,

Isten Igéje ahogy a Szent Szellem erejével imádkozzuk.


Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk: de maga a
Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Róma 8:16,
 
Jézus az aki közbenjár értünk, amikor nyelveken imádkozunk akkor a
Szellem szavaival esedezik, és elgondolni sem tudjuk mit is mondunk de
biztos, hogy a javunkra van. A szellemünk a Szellem által  imádkozik.
Amikor pedig Igét szólunk akkor az Úr kardjával haladunk a győzelem felé..
 
Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

 


 Október 12.péntek,

 
Pál arra buzdít bennünket ,hogy vegyük fel Isten fegyverzetét, hogy megtudjunk állni a gonosz minden támadása ellen.

Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját,
Efezus 6:14

Nem véletlen kezdi az Ige az övvel: az öv ad egy tartást, és össze fogja a  teljes fegyverzetet a karddal.
Azonkívül magunknak  kell felvennünk az ima fegyvereit.
A páncél a hit és a szeretet páncélja, Isten Igéje iránti engedelmességet jelent, amely megvédi a testünk nemesebb szerveit.

Felsaruzva a lábatokat a békesség  evangéliuma hirdetésének a készségével.
Efezus 6:15,

Alkalmas és alkalmatlan időben hirdessük az evangéliumot, vigyázzunk mert megtérésünk után az ördög le akarja venni rólunk.

 

Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.
Efezus 6:16,

 

Nagyon fontos, hogy a többi testrészünket is védje egy gyorsan mozgatható pajzs, mert a gonosz kis játékai ellenünk oly gyorsak, mint a nyíl.

Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.
Efezus. 6:17,

A sisak a mi reménységünk, a szabadságunk, védi a gondolatainkat, hogy el ne tévelyedjenek, csak az Úrra koncentráljanak.
A Lélek kardja az Úr beszéde, ami a szánkból jő ki. De csak akkor fegyver ha szóljuk, mert az Ige élő és ható. Imádkozzunk minden időben

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


Október 11. csütörtök,


Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket
evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul:
A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a  Krisztus
testének építésére:
Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő
megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével
ékeskedő kornak mértékére.
Efézus. 4:11-13,

Jézus ajándékokat adott és ma is ad az embereknek. Célja, hogy Krisztus testében legyenek olyan szolgálók és szolgálatok, hogy a szenteknek az egységben és szeretetben a javát szolgálja. A lényege, hogy hitünk növekedjen. Lehet, hogy a tanítások nem mindig egységesek, de ha a Szent Szellemre figyelünk, akkor eljutunk a nagykorúságra, mert mindent kijelent nekünk. Fontos, hogy imádkozzunk és az ördög munkáját ezzel lerontsuk.


Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják, miben ütköznek meg.
Példabeszédek. 4:19,

Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél
tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.
Példabeszédek. 4:18,

 
A hajnali világosság szinte percenként kezd nyomulni, egyre világosabbá válni, míg érezzük az életet a nap melegét. Ilyennek kell lenni nekünk is. Nyomulni és,hogy érezzék az emberek az életet általunk.

 Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


 Október 10. szerda,

 

Boldog ember az,  aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott,
elveszi az élet koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.
Senki se mondja, mikor kísértetik: Istentől kísértetem: mert Isten
gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.
Jakab 1:12-13,
 
Jakab arra hívja fel a figyelmünket, hogy Jézus emberként volt a földön. Vagyis ha Istenként élt volna köztünk a földön, akkor lehetetlen lett volna őt kísérteni.
 
Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet;
És tökéletességre jutva, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve,
akik neki engedelmeskedtek.
Zsidó 5,8-9,

 

Jézus bár Isten Fia volt, de mégis megtanulta legyőzni a kísértőt, és alázatosan engedelmeskedve végezte az előre elrendelt dolgát.

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


 Október  9. kedd

 


Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóan
részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek
hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat,
akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak.
Mert nyilvánvalóan  nem angyalokat karol fel,  hanem az Ábrahám magvát
karolta fel. ( vette magára)
Azért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie a testvéreihez,
hogy könyörülő legyen és hűséges főpap az Isten előtt való dolgokban,
hogy engesztelést szerezzen a nép bűnéért.
Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetve, segíthet azokon,
akik megkísértetnek.
Zsidó 2:14-18

 
Kiért is tud valaki ki állni,megvédeni, megindulni a bajain? Hát azért akivel tud azonosulni. Hiszen csak az tudja valaki gondját, baját átélni és megérteni, aki ismeri azt az életet amiben van a másik.
Jézus mint ember, a földi dolgok minden búját- baját átélte, megismerte, és kísértve is volt. Tudta milyen az amikor a kísértés bűnbe visz.
A közbenjáró iskolát neki is ki kellett járnia, mert az olyan mester aki nem volt tanuló, majd inas, nem is tud jó mester lenni.
A mi Mesterünk, Megváltónk példája ,odaszánása, kitartása adja meg nekünk azt az erőt, amivel tudunk harcolni a gonosz ellen, mert ereje is bennünk van. Nézzünk rá szüntelen, akkor is amikor gyengének érezzük magunkat.

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


Október 8. hétfő,

Jézus példázatokban tanította tanítványait, a föld használati jogáról szól ez az Ige.

 

Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott, és
őrtornyot épített. Azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe
távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy
szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő terméséből.
De azok megfogták a szolgát, megverték, és elküldték üres kézzel.
Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbe verték, és
meggyalázták.
Újból küldött egy szolgát: ezt megölték, azután sok más szolgát is,
akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek.
Egy valakije  volt még , a szeretett fia. Utoljára őt küldte el
hozzájuk, mert így szólt: Fiamat meg fogják becsülni. A munkások
azonban ezt mondták maguk között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és
mienk lesz az örökség! Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn
kívülre.
Mit tesz hát majd a szőlő Ura?
Eljön és elveszti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt.
Márk. 12:1-9,

 

Megkaptuk a föld használatának jogát, amit sajnos Ádám eljátszott és átadta a Sátánnak. A Sátán  ezt kihasználva él is vele, és azt vet bele amit csak akar. Hiába is mondja a föld Ura, ezt meg ezt nem vetheted, az ő válasza az, a föld a tiéd de amíg a bérleti szerződésem le nem jár azt vetek bele amit akarok. A világ Istene lett a Sátán, de nem nekünk akik már nem-e világból vagyunk, hanem a mennyei családhoz tartozva  új emberek lettünk. Jézus által vagyunk mi is új emberek. De ő is csak a felkenetés után tudott cselekedni., gyógyítani és szabadítani.

 

"Az Úr Szelleme van rajtam mivel felkent engem"
Lukács 4:18,

 

Elmondhatjuk mi is, hogy az Úr Szelleme van bennem és felken engem sok mindenre, amit ki érdemlek, mert Ő bűntelen volt egész földi életében, amit mi nem mondhatunk el. Talán ezért is gyenge az eklézsia. Nagyon odaszánt, bűn nélküli életet kell élnünk, hogy méltók legyünk
mindenféle ajándékra.

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

 


Október 7. vasárnap,

Pál biztat minket, hogy legyünk erősek az Úrban. Nem azt mondja, hogy bízzatok a saját erőtökben, hanem az Úrban.


Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében!
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverzetét, hogy megállhassatok az
ördög minden ravaszságával szemben!
Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a
fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének
világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban
vannak.
Efezus. 6:10-12,

Fontos, hogy szellemben erősek és védettek legyünk, igazságszeretetben, a  megigazulásban ami a hit és a szeretet ötvözete, az Úrtól vett békességben,  hitben, ami megvéd a gonosztól, üdvösségünk tudatában, ami a reménységünk, és Jézus igéje ismeretében.
Mert a gonosz nagyon gyakran olyan embereken keresztül támad, akikkel civakodunk veszekedünk, hogy emiatt elvesszünk.  Az Ige határozottan szól, hogy vigyázzatok, mert szellemi harcosok támadnak ellenetek, fejedelemségek, hatalmasságok, a sötétség világbírói akik a magasságokban vannak.
Minden nap vegyük fel ezeket a fegyvereket, hogy biztonságban tudjunk maradni, és tegyük magunkat és család tagjainkat  az Úr vére alá, ami védelmet jelent számunkra.

 Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

 


 Október 6. szombat,

 
Mit is tehetne Jézus test nélkül, az eklézsia nélkül. Ezt mondta akkor, ami igaz.


És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké.
Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt: de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
Nem hagylak titeket árvákul: eljövök hozzátok.
János 14:16-18,

 

Jézus az Atya jobbján ül megdicsőült testben, de nálunk is itt van minden hívőben benne él szellemével. Segít, vigasztal, terelget, ellát minket bölcsességével, és  rajtunk keresztül gyakorolja hatalmát, és osztogatja a kenetét az arra méltóknak.
Sok keresztény ember nem is gondol erre, hanem csak várja a változásokat életére, problémáira, pedig ez egy nagyon összetett feladat amiben mindenkinek ki kell vennie a részét.
Egységben az erő, Jézus ereje!

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


Október 5. péntek,

Végeredményben jogunk van a földön uralkodni és ellent mondani a gonosz minden támadásának, legyen az ellenünk, vagy szeretteink ellen.
De aki elfogadja  - és a szívünk rajta - , hogy imádkozunk érte, azok felett is.


És előszólítva tizenkét tanítványát, hatalmat adott nekik a
tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak
minden betegséget és minden erőtlenséget.
Máté. 10:8-9,

Itt a földön is vannak emberek akiknek van hatalmuk, mert megkapták, ilyen a rendőr, az ellenőr. Elfogadjuk őket és nem lázadozunk jó esetben.
A Sátán cimborái is el fogadják azt a hatalmat amit az Úr Krisztustól kapunk.
Amikor azt mondta- "testet alkottál nekem" akkor az egyházra is gondolt, hiszen bennünk él és az egész eklézsia egy test, és ezen keresztül tud munkálkodni, szabadítani, gyógyítani, úgy, hogy imáink és odaszánásunk által cselekszik.
Ha mindenki egységben tenné a dolgát sokkal nagyobb lenne az ébredés, és az ereje az Úrnak.
Sokszor kérdezgetik az emberek vajon ha van Isten ezt meg ezt miért engedi meg?
De vajon mi emberek mindent meg teszünk amire kér minket az Úr?

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján


 Október 4. csütörtök


Szolgálat az idősek felé

Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak"
(Zsoltárok 92:14)

Hamarosan több millió ember lesz, aki megéri a százéves kort, és meg kell tanulnod, hogyan viszonyulj hozzájuk. Nagy tévedés a nyugdíjas korú emberekben azt látni, hogy mik voltak, és nem azt nézni, hogy mik lehetnek. Túl sokszor érzik úgy, hogy hagyják őket porosodni a polcon.

 

Dávid azt mondta:
Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el!"(Zsoltárok 71:9).
 
Butaság azt gondolni, hogy az idős emberek már nem tudnak tanulni; a tanulás olyan képesség, amit nem növünk ki. A tanulás mértéke talán csökkenhet, de a képesség végig megmarad. Bátorítsuk hát az időseket, hogy gyakorlatoztassák elméjüket, és ne hagyjanak fel az álmokkal! Az elsorvadt izomhoz hasonlóan a tanulásra és növekedésre való képesség is hajlamos gyengülni, ha nem használják. Szeretnéd, hogy téged is félretegyenek, amikor megöregszel? Nem? Nos, ok sem. Inkább beszélgess velük arról, hogyan kezeljék a nyugdíjazással járó új helyzetet, hogyan találjanak új módot arra, hogy hasznossá tegyék magukat, hogyan alkalmazkodjanak ahhoz, hogy kevesebb pénzből kell megélniük; hogyan tanuljanak meg egyedül élni; hogyan viszonyuljanak unokáikhoz; hogy megértsék az öregedés folyamatát; hogyan őrizzék meg erkölcsi tartásukat; hogyan maradjanak jó megjelenésűek; hogyan készüljenek fel a halálra. Ahelyett, hogy a saját ötleteinkkel kérkednénk, és lekicsinyelnénk azt, amivel ok járulnak hozzá a közösség életéhez, inkább segítsük őket abban, hogy fellépjenek igényeikkel a gyülekezetben. Nagyon is kiérdemelték a lehetőséget, hogy hangjukat hallassák és szerepet kapjanak a gyülekezet szolgálatában. Napjaink kultúrája önmagát szégyeníti meg azzal, hogy a tizenéveseket ajnározza, akik jóval kevesebbet tudnak arról, hogyan kellene működnie egy gyülekezetnek, és közben mellőzi azokat az embereket, akikben Isten Lelke munkálkodik már ötven - vagy akár még több - éve.

forrás: Mai Ige

Október 3. szerda,

Teljesen másként imádkozom ezentúl, mert értem, hogyan tud Jézus erős kenete, és ereje rajtam keresztül ki áradni amikor együttes erővel küzdünk valamiért amiben egyetértés van közöttünk.
Krisztus testének teljesen ki kell használni ezt a lehetőséget.
A föld az embereké, nekik adott az Atya hatalmat arra, hogy uralkodjanak felette. Az igaz, hogy az emberek Ádám miatt elbuktak, de a megtért emberek vissza kapták a hatalmat a föld felett. Most már nem fogom ki sem mondani, hogy e világ Ura a Sátán, mert nem igaz, ő csak egy illegális bevándorló aki garázdálkodik, mert Jézus vissza szerezte a jogot arra, hogy Isten Királysága uralkodjék vele együtt a földön.
Halleluja.


Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,
és magatartásában is embernek bizonyult:
megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.
Filippi. 2:7-8,


A dicsőséget a hatalmat le rakta, és olyanná vált mint bármelyik ember, aki fél, aki nehezen teszi túl magát az érzésein, aki sebezhetővé vált.

Jézus vár türelmesen a mennyben arra az időre amikor ő lesz az Úr mindenek fölött.
De ha igazán akarjuk, hogy most is ő legyen az Úr a földön, akkor fogadjuk el, hogy vele együtt van hatalmunk a Sátán felett.
Imádkozzunk szüntelen és harcoljunk a jogainkért, mert nem akárki van velünk, az Uraknak Ura és a Királyoknak Királya. Ő várja, hogy felébredjünk és ébredés legyen ezen a földön.

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

 


Szeptember 2. kedd,


És a zsinagógában volt egy tisztátalan ördögi szellemtől megszállt
ember, aki fennhangon kiáltott, és ezt mondta:
Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket?
Ismerlek téged ki vagy: az Istennek ama Szentje!
Lukács 4:33-34,

 

Érdekes szituáció, hogy a szellemek nem azt bizonygatták, hogy teneked nincs hatalmad, vagy nem hiszünk neked, vagy benned, hanem bizonyságot tesznek róla, hogy ő "Istennek ama Szentje".
A "mi közünk hozzád" azt jelenti nincs hatalmad rajtunk, hisz Isten vagy.

Jézus fizikai teste adott hatalmat arra, hogy cselekedjen.


Mert amint az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is,
hogy élete legyen önmagában:
És hatalmat adott neki az ítéletre is, mivel ember fia.
János 5:26-27

A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő
szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög
igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.
ApCsel. 10:38,

 

  Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

 


 Október 1. hétfő,


És amikor eljutott a túlsó partra, a Gadarénusok tartományába, két
ördöngős ment eléje, a sírból kijőve, igen kegyetlenek, annyira, hogy
senki sem mert elmenni azon az úton.
És íme kiáltottak és ezt mondták: Mi közünk veled Jézus, Isten fia?
Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?
Máté 8:28-29,


Ezen csak most gondolkodtam el, hogy ellent mertek mondani Jézusnak, kiabálni mertek vele, és nyíltan ki mondták, hogy nincs itt az ideje annak, hogy felettünk ítélkezz.
A Jelenések könyve. 11:15-ben ezt Írja az Ige.  A hetedik trombitaszó után történik ez meg.


"A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő Krisztusáé
lett, és ő fog uralkodni örökkön-örökké".

 

Valahol tudták, hogy még nincs itt az elrendelt idő, de azt nem tudták, hogy Jézus embernek születése adta meg a hatalmat felettük. A Szent Szellem kenetével tette a csodákat és a szabadításokat, a gyógyításokat mint Isten Ember. Sátán nem bírt el egy olyan emberrel
akinek joga volt a földön tevékenykedni, mert Isten adta a hatalmat oda erre a tevékenységre.
A Sátán nem véletlenül akarta Jézus fizikai testét elpusztítani.

Isten Igéje csodálatos, ha teljesen átadjuk magunkat az olvasásra, vagy a kutakodásra, hogy jobban meg értsük, kinyílik nekünk, minden összefügg és teljes képet ad. Köszönöm minden olyan írónak, aki segít minket megértetni az Igében rejlő igazságokat. Így Charles Cappsnak is.
Elmélkedjünk rajta és olvassuk minél többször, mert mindig mást mutat meg a Szellem által.

 

Charles Capps:" Amikor Jézus imádkozik értünk" című könyv alapján

 

Szerkesztők: Pné Edit és bacsipista