Napi Igék Edittől, 2015.

D E C E M B E R 

DECEMBER

 

 

 December 31. Csütörtök,

Békesség az atyafiaknak és hittel páros szeretet az Atya istentől és
az Úr Jézus Krisztustól!
Kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust
az ő romolhatatlanságában.
Efézus 6:23-24,

Az áldások rendkívül fontosak az életünkben. Legyen az testvértől, szülőtől, vagy bárki mástól. De a legfontosabb az ami Istentől van. De azért is nekünk kell tenni valamit. Mégpedig szánkkal megáldani egymást. Buzdító dolgokat mondani egymásnak. Elfogadni a másságot és áldani az életét annak, akiben hibát vélünk felfedezni. Rábízni a
Szent Szellemre, hogy átformálja. Ez is nehéz, mert sokszor sok ideig tart, türelmesnek kell lennünk. Isten ígéreteiben benne van, hogy Ő az aki átformál minket.


December 30. Szerda,

Minden könyörgéssel és esedezéssel imádkozzatok minden időben a Lélek
által. Ezért legyetek éberek, teljes állhattossággal  és könyörögjetek
mind a szentekért.
Efézus 6:18,

Mindig mindenkor alázattal és kitartással imádkozzunk mindenért amit és akit a szívünkre helyezett az Úr. Az éberségünktől függ ,hogy megelőzzük a nagyobb bajt. A kitartásunktól függ, hogy a meglévő baj elmúljon, és az alázatunktól, pedig Isten kegyelme árad arra akiért imádkozunk és mi is kapunk belőle.


December 29. Kedd,

Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög
ármánykodásaival szemben. Mert nem vér és test ellen van a mi
tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a
sötétség világának urai ellen, a gonoszságnak a magasságban lakozó
szellemei ellen. Ezért vegyétek magatokra az  Isten minden fegyverét,
hogy ellenállhassatok ama gonosz napon és mindeneket jól  elvégezve,
megálljatok.
Efezus 6:11-13,

A fegyverzet felvétele fontos nagyon, minden nap, mert azok az angyalok akik ki vannak rendelve mellénk, csak akkor vannak felvértezve fegyverekkel, ha mi is felvesszük azokat. Ezt nem magamtól találtam ki hanem hallottam egy tanításban.( Dennis  Walker)

Istennek a szolgái az angyalok is úgy tudnak a földön munkálkodni ha mi imádkozunk, és engedelmeskedünk az igének. Isten nem véletlenül kéri, hogy vegyük fel a fegyverzetet.


December 28. Hétfő

Engedelmeskedjetek Istennek, mint az ő szeretett gyermekei, és
járjatok szeretetben, amint a Krisztus is szeretett titeket és önmagát
adta érettünk, mint Istennek kedves, jóillatú áldozatot.
Ellenben a paráznaságról és bármely tisztátalanságról, vagy
kapzsiságról szó sem legyen közöttetek, így illik ez a szentekhez,
trágárság, sikamlósság, illetlen figurázás nem illik hozzátok: de
igenis a hálaadás.
Efézus 5:1-4,

Istenünk figyelmeztet minket arra, hogy a szeretetet gyakoroljuk, még pedig úgy ahogy Ő ajánlja.
Akik megszegik ezeket, könnyen bajba kerülhetnek. Örökségünk van veszélyben az üdvösségünk, Istennek haragja nehezedhet ránk, megfedés, és ítélet. Ne legyünk balgák, hanem legyünk bölcsek.
Adjunk hálát mindenért, Jézus nevében, mert ez az isten akarata.


December 27. Vasárnap,

És öltsétek fel az új embert, akit Isten újjáteremtett és tiszta
igazságban és valódi szentségben él.
Azért  vessétek el a hazugságot, szóljatok igazat, kiki az ő
felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne
vétkezzetek a nap le ne menjen a ti haragotokon. Ne adjatok helyet az
ördögnek.
Efezus 24-26,

Ha megvizsgáljuk magunkat, vajon tényleg így van? Szentségben élünk?
Nem irigykedünk, vádoljuk a másikat, és sorolhatnám tovább. Éljünk szeretetben és fogadjuk el egymást, legyünk egységben egymással és Istennel, szolgáljunk.  Akkor igaz lesz ránk nézve is ez az ige.

 


December 26. Péntek,

Ő illeszti össze és szerkeszti egybe az egész testet, egymást támogató
minden ízével és hatalmas erővel munkálja a test növekedését minden
tag közös munkája útján, hogy önmagát építse szeretet által.
Efézus 4:16,

Ha mi is ugyan úgy gondolkodunk mint a jó Atyánk és Jézus, akkor ez a kinyilatkozás élővé válva egy csodálatos tiszta, szeretetben gazdag egységgé formálja a testet, vagyis a gyülekezetet, hiszen bennünk van
Jézus szelleme és együtt munkálkodunk mindenben.
Minden gyülekezetbe Isten helyezi az embereket, mert ő tudja kiknek is van egymásra szüksége, hogy egy jó, Istentől való testé váljanak.
Természetesen ez egy folyamat, amit néha meg kell harcolni. De az Úr Jézussal mindent legyőzve a helyére állva, nézhetünk egymás szemébe és állhatunk bele Isten királyságának munkájába, ahol szolgálatunkkal sok mindent meg tudunk változtatni. Segítve azokat az embereket akik a sötétség börtönében vergődnek.

 


December 25. Péntek,

Ezért mondja az írás: felment a magasságba, foglyokat vitt fogságba és
ajándékokat adott az embereknek. Az, hogy  felment , mi mást jelent,
minthogy le is szállott a föld alsó részeibe?
Aki leszállott, ugyanaz, mint  aki fel is ment, minden égnél feljebb,
hogy a mindenséget betöltse.
Efézus 4:8-10,

Dicsőség az Úrnak érte. Ámen.

 

 


December 24. Csütörtök,

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, aki Ura minden nemzetségnek
mennyben és földön, hogy adja meg néktek az ő gazdagsága szerint,
hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben: Hogy
lakozzék a Krisztus a hit által szívetekben és a szeretetben alapot
vévén és meggyökerezvén képesek legyetek megismerni minden szentekkel
együtt, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága a Krisztus
minden ismeretet felülhaladó szeretetének, és beteljesedjetek az
Istennek egész teljességével.
Efézus 3:14-19,

Az a szeretet pedig az, hogy Fiát adta érettünk hogy el ne vesszenek az emberek, mert aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, annak örök élete van.
Dicsőség ezért a jó Atyának,és hála.
Ezt ünnepeljük ma, hogy megszületett az ember Isten, Jézus.


December 23. szerda,

Eljött és a békesség evangéliumát hirdette nektek, mind a
távolvalóknak és mind a közelvalóknak.
Efezus 2:17,

Ennek a Jézusnak fogjuk ünnepelni a születés napját hamarosan, aki vérével és életének odaadásával váltott meg minket bűnösöket. És megbékéltetett minket az Atyával.

Általa van menetelünk mindkettőnknek ( mindannyiunknak) egy lélekben az Atyához.
Ezért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek
és az Isten háza népe, akik felépültetek az apostolok és próféták alapkövén, szegletkő
lévén maga a Jézus Krisztus.
Efézus 2:18-20


December 22. Kedd,

Mert a kegyelem tart meg a hit által és ez a hit nem ti magatoktól van,
Isten ajándéka ez: nem cselekedetekből,hogy senki ne kérkedjék.
Mi az ő kezemunkája vagyunk, Krisztus Jézusban jó cselekedetekre
teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokba járjunk.
Efezus 2:9-10,

Az Istennek jó terve az, hogy minket elhívott, hogy szolgáljunk neki. Hogy mindenkire nézve van egy terve, amelyet véghez visz. Hálát adhatunk minden ajándékért, amit kapunk tőle. Legyen az testi, kapcsolati, lelki vagy szellemi ajándék. Lépjünk bele bátran ebbe a szolgálatba, mert ami tőle van az tökéletes és épülésünkre szolgál, de nem csak nekünk, hanem másoknak is.


December 21. Hétfő
Áldás testvéreinkért.

Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adja nektek a bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét az ő megismerésére, és világosítsa meg a ti lelki szemeteket, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el ő és mily gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között.
Továbbá milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk az ő isteni erejének munkájában, amellyel
munkálkodott a Krisztusban, mikor feltámasztotta a halálból és a maga jobbjára ültette a mennyben, fölébe helyezvén minden fejedelemségnek, hatalmasságnak, erőnek és uralomnak és minden nép fölé, akinek hódol nemcsak ez a világ, hanem a következendő is.
Efezus 1:17-21,

Ezt a Lelket mindannyian megkapjuk ha kérjük és hiszünk benne.Ez által ismerjük meg a bibliai igazságokat és rombolunk le hatalmasságokat és erőket. Gyűjtünk általa erőt az Úrtól, mert hiszünk a bizonyosság erejében amit kijelent az Úr. 


December 20. Vasárnap,

Áldott az Isten, a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Atyja, aki a
Krisztusban megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben.
Őbenne választott ki minket magának a világ teremtése előtt, hogy
legyünk szentek és fedhetetlenek őelőtte.
Efézus 1:3,4,

Csodálom ezt a mondatot: "kiválasztott minket a világ teremtése előtt". Vagyis akik a világra születtek mind egy kiválasztottak vagyunk, Isten arra vágyik, hogy kapcsolatba lépjünk vele, ezért születtünk meg. Kérdés, hogy ki az aki engedelmes, ki az aki meg érti mi a dolga.
Isten szól mindenkihez, kérdés halljuk-e a megszólítást, figyelünk-e arra aki istenről beszél nekünk.
Sajnos azt látom, hogy minden érdekli az embereket, csak a teremtő Isten nem.
Ettől szomorú vagyok, szerintem Isten is az. Felsorolni sem tudom mik azok a semmik amivel az emberek foglalkoznak, időt és pénzt áldoznak dolgokért ami az idejüket rabolja. De ha egyszer az Úr Jézus előtt
térdre esnek akkor jönnek rá, hogy az életükben mennyi mindennel törődtek, ami az Isten előtt semmit sem jelent.

 


December 19. Szombat,

Atyámfiai, még ha valakit valami bűn megejt is, ti lelkiek,
igazítsátok útba az olyat szelídségnek lelkével, de vigyázz magadra,
hogy te magad is kísértésbe ne essél.
Egymás terhét  hordozzátok: így töltitek be a Krisztus törvényét.
Mert ha valaki úgy gondolja, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg.
Mindenki a maga cselekedetét vizsgálja meg és akkor csakis önmagára
nézve lesz dicsekvése és nem másra nézve.
Mert ki-ki a maga terhét hordozza.
Galaták 6:1-5,

Olyan szép nyelvezettel írta ezt Pál apostol, mintha egy magyar ízes beszéddel fogalmazott volna. És milyen nagy igazságokat mond benne.
Fogadjuk ezt meg mert minden szava igaz. Magunkba kell nézni néhatájt, és belátni, ha valamiben fennhéjázva gondolkodunk magunkról. Meg kell értenünk és szeretettel helyre igazítanunk testvéreinket, hogyha bűnt látunk az életében.

 


December 18. Péntek,

Aki a léleknek engedelmeskedik, Jutalma ez:

De a Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség,
szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség: az ilyenek ellen
nincs törvény.
Galaták 5:22-23,

Akik ennek megfelelnek, nem jutnak törvény elé. Meg kell zabolázni gondolatainkat, és testünket, főleg a nyelvünket. Át kell formálódnunk, olyanná kell változnunk mint Krisztus. Hiszen a nevünkben hordozzuk Őt. Krisztusiak, ez a nevünk.

Akik pedig Krisztuséi, azok a testet indulataival és kívánságaival
együtt megfeszítették. Ha Lélek szerint élünk ,Lélek szerint is
járjunk. Ne vágyódjunk hiú dicsőségre, ne ingereljük egymást, ne
irigykedjünk egymásra.
Galaták 5:24,-26, 


December 17. Csütörtök,

Mert a testi vágy a Lélek ellen törekedik, a Lélek pedig a test ellen: mert ezek egymással ellenkeznek, hogy ne azt cselekedjétek, amit akartok.Ha azonban a Lélek vezérel titeket, nem vagytok törvény alatt.
Galaták 5:17-18,

A test cselekedetei sok félék lehetnek. Van akinél csak egy hibádzik, van akinél több hiba is fellelhető.
Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás:ezek a paráznaság szellemétől vannak, akinél ez a gyengeség megvan, sikerrel jár.
Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, pártütések, pártoskodás,: ezek a megtévesztés és a vele kézen fogva járó összeférhetetlenség szellemétől vannak.
Irigység, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás és ehhez hasonlók:ezek a tulajdonságok mindegyike egy erős szellem:magától a Sátántól van, nehéz tőle megszabadulni.

De az biztos, hogy az a hívő ember aki nem tud ezektől megszabadulni, az nem mehet be Isten országába. A gonosz jól tudja, hol van a gyenge pontunk. Így tusakodik a lelkünk Isten lelkével. Hagyjuk, hogy a Isten szelleme győzzön.


December 16. Szerda,

Szabadságra vagytok elhíva atyámfiai, de ne legyen az a szabadság
ürügy a test számára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Galaták 5:13,

Szabadok vagyunk az Úrban, de ne legyen szabadosság. Az ige mondja:  Mindent szabad nekem, de nem minden használ. Ez bizony igaz. Ha a Lélek indít valamire, akkor bizonyosak lehetünk, hogy nem lesz belőle probléma. De ha a testünk kíván valamit az nem áll meg.

Újra mondom, Lélek szerint járjatok és akkor a test kívánságát nem teljesítitek.
Galaták 5:16,

Sokszor nehéz ezt megtartani, de nem lehetetlen. Ha a szívünkben elhatározzuk, hogy Isten igéje a vezető fonál az életünkben, akkor a Lélek segít nekünk megmaradni abban. 

 


December 15. Kedd,

Ti pedig atyámfiai, Izsák módjára ígéret gyermekei vagytok. De amint
akkor a test szerinti üldözte a lélek szerint valót, úgy most is.
De mint mond az Írás: Űzd ki a szolgálót és az ő fiát, mert a szolgáló
fia nem lesz örököstárs a  szabad asszony fiával. Azért mi, atyámfiai,
nem  vagyunk a szolgálónak, hanem a szabad asszonynak a gyermekei.
Galaták 4:28-31,

Mi Ábrahám gyermekei vagyunk, örököstársak. Ábrahám, minden nemzetek Atyja, ezt mondja az írás. Sok bizonyság van a bibliában arra nézve , hogy Isten gyermekei vagyunk. Fogadjuk ezt el, és adjunk hálát érte.
Kiváltság ez és úgy is éljünk, ne keljen szégyenkeznie az Úrnak értünk. 


December 14. Hétfő,

Amikor azonban eljött az időnek teljessége, elküldötte  Isten az ő
Fiát, aki asszonytól született, törvény alatt született, hogy a
törvény alatt levőket megváltsa. És mi elnyerjük a fiúságot.
Minthogy valóban fiak vagytok, elküldötte Isten az ő Fiának Lelkét a
mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abba! Atyám! (Atyácskám)  Ezért többé
nem vagy szolga, hanem fiú: ha pedig fiú, örökös is Isten által.
Galaták 4: 4-7,

Micsoda terv, amit Jézus meg is tett értünk. Fiak vagyunk, örökösök, ami felelősséggel jár. A Szent Szellem az aki figyel ránk, tanácsol.
De nekünk mint fiaknak van kötelességünk, felelősségünk a világban. A mi jó Atyánkat tisztelni, hirdetni jó téteményeit és, hogy Ő a mindenható Teremtő Isten. Jézust felmagasztalni, imádni, az Ő királyságában együtt cselekedni vele, ez a mi kötelességünk. A Szent Szellem hangját figyelni és elfogadni tanácsait.
Ez a fiak feladata. 

 


December 13. Vasárnap,

Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
Mert akik Krisztusra keresztelkedtetek meg , Krisztust öltöttétek fel.
Galaták  3:24,

Vajon más vallás mint például a Jehova tanúi, mire merítkeznek be. Mert ha nem Jézus nevében, akkor bajban vannak!

Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám magva vagytok és ígéret
szerint örökösök.
Galaták 3:29,

Vajon mi minden kell ahhoz, hogy Jézus eljövetelekor az okos szüzekhez legyünk hasonlóvá. Híján vagyunk ennek a tudásának. Csak a kegyelemben reménykedhetünk, nehogy azt halljuk-" Nem ismerlek benneteket".
Mert hiszen híján vagyunk Isten dicsőségének, de szeretett gyermekek vagyunk, és az irgalom kiárad ránk. 

 


December 12. Szombat,

Értsétek meg tehát, hogy a hívő emberek az Ábrahám fiai.
Galaták 3:7,

Miért írja ezt a Biblia? Mert a hívő embernek ereje az, hogy hisz. A hite erős, megingathatatlan, példaképünk  ebben, Ábrahám.
Hisszük azt amit Jézus tanított nekünk és cselekedjük is, hogy 
üdvösségünk legyen.

A törvény szerint  pedig nem hitből igazulunk meg, hanem- amint
megíratott-, aki cselekszi azokat, él azok által.
Galaták 3:12,

 


December 11. Péntek,

Krisztussal keresztre vagyok feszítve. Élek ugyan , de nem én, hanem
él bennem a Krisztus. És azt az életet, amelyet most testben élek, az
Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta
érettem.
Galaták 2:20,

Az életünk az Úré, az ő tulajdon népe vagyunk. Ő rendelkezik velünk, tőle kapjuk a tanácsokat, Szelleme által.
A világban éljük a mindennapi életünket, de Krisztus él bennünk.
Testünk, lelkünk az övé.
Szánkból az Ő beszédének kell kijönnie, cselekedeteinknek vissza kell tükröznie, hogy krisztusiak vagyunk.
A világnak látnia kell, hogy mások vagyunk, sónak kell lennünk, aki a világot ízesebbé teszi.
Jézus erre hívott el minket, erre tanított.

 


December 10. Csütörtök,

És hogy még e kinyilatkoztatások rendkívüli nagysága miatt se
bizakodjam el: tövis adatott a testembe, a Sátán angyala, hogy üssön
- verjen engem, és én el ne bizakodjam.
Emiatt háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzék el tőlem, de Ő
azt mondta nékem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által győz. Nagy örömmel dicsekszem tehát az
erőtlenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem.
2 Korinthus 127-9,

Azt hiszem ezt mindannyian elmondhatjuk: "Elég néked az én kegyelmem". Hiszen igen kevesen vagyunk úgy, hogy semmiféle testi problémánk nincsen. Istenünk nem akarja, hogy elfeledjük tőle van a gyógyulás. Az akinek soha nincs problémája, valószínű elbizakodottá válik. Tudnunk kell átérezni a fájdalmakat is, hogy másokat meg tudjunk érteni. De a meg ígért kegyelem, mindennél többet ér.Istentől megkapjuk a meg nem érdemelt jutalmakat, aminek a legfontosabb része az üdvösségünk. 

 


December 9. Szerda,

Mert noha testben élünk, nem test szerint hadakozunk.
Mert a mi hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten
szolgálatában erősségek lerontására.
Ezekkel rontunk le okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten
ismerete ellen emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a
Krisztusnak való engedelmességre, és készen állunk megbüntetni minden
engedetlenséget, mihelyt teljességre jut a ti engedelmességetek.
2 Korinthus 10:3-6,

Az egész élet egy kiképző pályán történik.  A legnagyobb kiképzés a családunkban van. Azután jön a munkahely, majd a kapcsolatok, szomszédok, stb. Mert folyton hadakoznunk kell a világgal, a szellemiségekkel, Jézusért.
Még a hívő közösségekben is van hadakozás, hát akkor, hogy ne volna más közegben. De a mi Urunk minden beszélgetésben, benne van, segít minket, szánkba adja a szót amikor az kell. 

 


December 8. Kedd,

Ki-ki amint eltökélte szívében, úgy adjon, ne kedvetlenül vagy
kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.
Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy rátok árassza teljes
kegyelmét és mindenkor mindenből eleget adjon és bőven teljék nektek
minden jó cselekedetre.
2 Korinthus 9:7-8,

Ez egy törvény, bár mindig finoman fogalmazzák meg, hogy senkire nézve nem kötelező. De Isten igazsága az, hogy aki becsületesen adja, sőt ezt jó kedvűen teszi, azt az Úr megáldja gazdagon. Az előre elkészített adományt pedig amit az Úrnak szánunk, illik félre tenni ,nehogy amikor az adományra kerül a sor ,már valahogy elfogyjon.
Isten mindenről tud és értékeli azokat a dolgokat amit az Ő javára teszünk. Amit vetünk azt aratjuk.
Istenünk adakozó Isten, örül ha adhat az ő gyermekeinek.


December 7. Hétfő,


Pál apostol beszélt az apostoli szolgálatról.

Mindenütt nyomorgatnak minket, de el nem nyomhatnak: kétségeskedünk,
de nem esünk kétségbe:
üldöznek, de Isten nem hagy el: földre vernek, de el nem tipornak.
Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is
látható legyen a mi testünkben.
2 Korinthus 4:8-11,

Sok baja van az igaznak, de Isten mindenből kimenti. Az apostoloknak is sok ellenségük van , de mégis nyomulnak Isten munkájában. Isten Szelleme vezeti, őket és nincs meg állás. Az Úr viszi őket oda, ahol terve van az emberekkel, és nekünk imádkozni kell értük. Az apostoli áldásból mi is részesülünk. Tegyük hát és ne azzal foglalkozzunk, hogy vajon miért megy már megint el, hol jár, és mit csinál?

 


December 6. Vasárnap,

Mert aki a Krisztusban van, új teremtmény: a régiek elmúltak: íme újjá
lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki  megbékéltetett minket
magával a Jézus Krisztus által és reánk bízta a megbékéltetés
szolgálatát.
Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem
számította be nekik bűneiket és reánk bízta a megbékéltetés igéjét.
2 Korinthus  5:17-19,

Isten ereszkedett le közénk, hogy békességet hozzon, a Názáreti Jézus Krisztus által, adva a Fiát halálra, hogy véráldozat által bűnbocsánatot nyerjünk. Istennek fontos volt, hogy az emberek békességet, és szeretet érezve általa, megváltozzanak, és megmeneküljenek. Mi vagyunk azok a katonák ,akik Krisztusért szolgálunk, hogy az emberek megbékéljenek Istennel, mert hamis Isten képük van.


December 5. Szombat,

A Krisztus szeretete foglyul ejtett minket és úgy ítéljük, hogyha egy
meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt:
és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak
éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadott.
2 Korinthus 5:14-15,

Krisztusnak kell élnünk, neki szolgálnunk, mindent amit az Atya tervében nekünk szánt, azt felismerve cselekednünk.
Bárkivel törődünk, bárkinek segítünk, Jézusnak szolgálunk. Tegyük ezt szeretettel odaadóan és hűségesen. Hiszen a mi lábunkat, kezünket, hangunkat használja az Úr.


November 4. Péntek,

Minden hívő álma, hogy egyszer megláthatja a tökéletest! Azt a világot, ahol minden tökéletes, nincs fájdalom, bánat, betegség, irigység stb.Ahol láthatjuk a Megváltó Jézusunkat, a Mindenható Teremtő Istennel lehetünk együtt. Ahol a rég eltávozott testvéreinkkel, szeretteinkkel lehetünk együtt és imádhatjuk a Szentháromság minden tagját. Ahol a szeretet kiáradása mértéktelen és csodálatos.

Tudjuk ugyanis, hogy ha ez a mi földi sátorházunk összeomlik,
épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló házunk a
mennyben.
Amíg ebben a földiben vagyunk, nyögünk és sóhajtozunk, mert a mi
mennyei hajlékunkat szeretnők erre felölteni.
2 Korinthus 5:1-.2,

Sok mindenért adhatunk hálát az Úrnak, többek között azért is, hogy szeretteink között van aki már ott van.
Az ígéret a mienk,higgyünk benne.

 


December 3. Csütörtök, 

Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. 
2 Korinthus 4: 3, 

Amíg az ember meg nem tér és a Szentlélek keresztségen nem esik át, nem érti a bibliai tanítást. Mert azt a Szent Szellem mutatja meg, felszabadítva elménket a szellemi dolgokra. A hitetlenség gonosz  szelleme, teszi a leplet az emberek szemére, hogy ne tudjanak boldogok  lenni. Mert akik az atya szeretetét nem ismerik, azok ismerik a feltétel nélkül való szeretet és elfogadás csodáját. Híján vannak, a  kegyelem és az áldások, bőségéből. 

Mert hitetlen elméjüket a világ fejedelme annyira megvakította, hogy 
nem látták meg szívükben felragyogni annak a Krisztusnak dicsőségéről 
szóló evangéliumot, aki magának Istennek képe-mása. 
2 Korinthus 4:4, 

 


December 2. Szerda,

Mikor pedig Izrael megtér az Úrhoz, lehull a lepel.
Az Úr pedig  a Lélek, és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.
Mi pedig mindnyájan  fedetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét és
ugyanarra a képre átváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint
ahogyan az Úr Lelke formál.
2 Korinthus  3:16-18,

A mi jó Atyánk gondoskodik arról, hogy a megfelelő időben megtörténjenek ezek a dolgok. Mindennek meg van az ideje, hiszen az utolsó időket éljük, hamarosan be is fog ez következni.Nagy öröm lesz a mennyben akkor és ezt mi is érezni fogjuk. Hiszen a Szent Szellem kiáradása fel fog fokozódni, érezhetően, mert nagy változást fogunk
megtapasztalni.
Hiszem, hogy ők is meghallják a lélek hangját, és felébrednek mint 
csipke Rózsika, álmából.

A Lélek és a menyasszony mondja:Jöjj, és aki hallja, az is mondja:
jöjj! Aki szomjúhozik, jöjjön el,  és aki akarja, vegye az élet vizét
ingyen.
Jelenések 22:17,

 


December 1. Kedd,

Az Új szövetség szolgái vagyunk, elköteleztük magunkat arra, hogy hirdessük a mi Urunk tanítását. Ne csak szóval , hanem tettekkel. Isten tett minket alkalmassá erre. A Lélek által, aki segíti gondolatainkat, segíti a megfelelő időben a megfelelő mondatokat kimondani.

Mivel tehát  ilyen reményünk van, nagy nyíltsággal szólunk, és nem
úgy, mint Mózes, aki leplet borított arcára, hogy Izráel fiai ne
lássák a múlandó dicsőség végét.
De meg is tompult az ő  gondolkodásuk, mert ugyanaz a lepel mindmáig
ott van az ószövetség olvasásánál felfedetlenül ,mivel csak a Krisztus
tűnik el:  sőt mindmáig valahányszor olvassák Mózest, lepel borul a
szívükre.
2 Korinthus 3:12-15,

Imádkozzunk és áldjuk ,zsidó testvéreinket, hogy az a lepel, essen le az arcukról, a Szent Szellem által, Jézus szabadítása jöjjön el hozzájuk. Az áldásainkra, nem csak csöpög majd az áldás, hanem folyni fog ránk.

 


N O V E M B E R 

NOVEMBER

 

 

November 30. Hétfő,

Hálát adok Istennek, aki mindig diadalmenetben hordoz minket a
Krisztusban, és az ő ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.
Mert mi a Krisztus illattétele vagyunk az Isten számára, mind az
üdvözülők, mind az elkárhozók között.
2 Korinthus 2:14-15,

Jézus bármiben munkálkodunk, szolgálunk mellettünk van, figyel minket, segíti dolgainkat. Mi pedig   árasztjuk azt a szellemiséget amit hordozunk magunkban. A Krisztust! Amikor utazok szinte mindig megtalálnak kéregetők, olykor többen is egy napon. Vajon miért, gondolkodtam, de már tudom. A nélkülözőknek van érzékük arra, ki az aki szánó szívvel jár az utcán. Krisztus illata árad belőlünk.
Testvéreinkkel is olyan a viszonyunk,amilyen Jézussal van a viszonyunk. Ha rendben van velünk minden, az Úrral való kapcsolat is, akkor nem panaszkodunk, hanem mosolyogva járunk kelünk és amit vetünk azt aratjuk. Hamar megtaláljuk a lelki barátainkat, és egységben, szeretetben imádjuk az Urat, áldjuk a vezetőinket, és imádkozunk
testvéreinkért. Igyekszünk mindenben segíteni a másikat és nem hátráltatni, kritizálni, bántani. Szolgálunk az elesettek felé és élvezzük Isten kegyelmét, Jézus barátságát, amit ránk áraszt. 

 


November 29. Vasárnap,

Megkezdődött az adventi hetek ünnepe.

Sokféle színű gyertyát tesznek a kitakarított lakásban az ünnepi asztalra. A piros a szeretet színe, a lila az ünnepet jelenti a liturgiában, a rózsaszín pedig az örömöt jelképezi.
Mindegy ,hogy melyiket választjuk, mert mindegyiknek van szerepe ezekben a napokban. Isten maga a szeretet, és ezekben a napokban erre emlékezünk, hogy Ő úgy szeretett minket, hogy tervében volt Jézus születése, azért, hogy megmentse az emberiséget. Aki lilával díszíti a koszorút, annak is igaza van, hiszen ünnepelni fogunk, szívünk
megtelik szeretettel, mert az Istentől van ez. Ajándékokat adunk egymásnak, és kifejezzük irántuk a szeretetünket.
A rózsaszín gyertya kifejezi az örömünket, hiszen hálát adunk az Atyának a tervéért és Jézusnak azért az áldozatáért amit értünk tett. Dicsőséget adva neki, hogy legyőzte a Sátánt a golgotán.
A koszorú egy emlékeztető arra, hogy közeledik Jézus születésnapja.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött  Fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
János 3:16,

 


November 28. Szombat,

Minden dolgotok szeretetben menjen véghez!
1 Korinthus 16:14,

A szeretet a mozgató rugója mindennek. A kapcsolatoknak, a családnak, a jó viszonyoknak, a barátságnak,az életnek. Isten parancsa, hogy szeressük egymást, mert erről ismer meg a világ minket.
A munkánk is amit csinálunk szeretetben menjen végbe. Amikor egy feleség és édesanya főz, vagy mos, vagy takarít, az motiválja, hogy szeretteinek örömet okozzon. Mert a szeretetből való cselekvés, szeretetet ad vissza. Az úgy készült étel finom, a munka becsületes és jó.
De a kapcsolatok ápolásához is a szeretet kell. Szeretni kell a párunkat, a gyermekeinket, a testvéreinket, a szomszédainkat, a rokonainkat, stb. Szeretet nélkül az élet olyan mint a kietlen sivatag.


November 27. Péntek,

Ezért, szeretett atyámfiai, erősen álljatok, rendíthetetlenül,
buzgólkodjatok mindenkor az Úr dolgában, mint akik tudjátok, hogy a ti
munkátok nem hiába való az Úrban.
1 Kotinthus 15:58,

Beállni Istennek a szolgálatába, egy rendkívüli és nagy megtiszteltetés. Bármi is az, Ő számít ránk, bízik  bennünk. Nem véletlen születtünk meg, és tértünk meg, mert minket használ az Ő terveinek megvalósulásában.
Mi akik szolgálunk neki, mi vagyunk a szája, a keze, a lába, a lelke.
Ő visz minket a szolgálatokra, lelke által van az ha megszánunk valakit és segítünk neki. Viszi a lábainkat más helyekre, ahová üzenetet küld. Ő ad kenetet a tanítóknak, pásztoroknak.
Erőnk az Úr Jézustól van, hisz mindig velünk van az idők végezetéig.


November 26. Csütörtök,

  Atyámfiai, azt pedig mondom nektek: test és vér nem örökölheti az
Isten országát, sem a romlandóság nem örökölheti a romolhatatlanságot.
Íme titkot mondok nektek: Nem mindnyájan halunk meg, de mindnyájan
elváltozunk, nagy hirtelen, egy szempillantás alatt az utolsó
trombitaszóra: - mert  trombita fog szólalni és a halottak feltámadnak
romolhatatlanságban, mi meg  elváltozunk.
1 Korinthus 15:50-52,

Szükség van erre, mert a mennyek országa más mint a földi élet. Ott csak tisztán lehet belépni, test nélkül, a lelkünk és a szellemünk otthona lesz. A test csak bűnre visz, nem kiérthető annak aki oda megy. Az Úr Jézus vissza jövetele pillanatában nagy változás fog történni. Akik halottak, feltámadnak, akik élnek azok meg elváltoznak és a mennyei szféra felé veszik az utat, a vőlegénnyel együtt.

 


November  25. Szerda,

Most tükör által, rejtélyes képben látunk, akkor pedig színről színre
: most töredékesen ismerem az Istent, akkor pedig úgy ismerem majd,
amint Ő ismer engem.
Három dolog marad meg addig: a hit, a reménység és a szeretet: ezek
közül pedig legnagyobb a szeretet.
1 Korinthus 13:12-13,

Akik a tükörben nézik magukat, csak egy bizonyos szögben látják arcukat, testüket. Nem látják azt amit a másik ember lát. Oldalról, hátulról, mozgásban. Nem látjuk amikor gesztikulálunk, vagy haragszunk, és nevetünk. Nincs erről ismeretünk, pedig saját magunkról van szó. Istent ismerni még ennél is nehezebb, mert csak a bibliából ismerjük őt, pedig biztos sokkal több az amit majd fogunk róla érzékelni. Az ígéret csodálatos, mert ahogy Ő lát minket mint Teremtő Atyánk, mink is ugyan úgy foglyuk őt látni a Szent Szellem által. Amit még nem tudunk róla ,feltárja előttünk a Lélek. Addig viszont amíg ez a kegyelem elér minket, tartsuk meg hitünket, reménységgel és szeretettel.
De Pál apostol felhívja figyelmünket arra, hogy a szeretet a legnagyobb dolog a világon. Mert a szeretet megsemmisíti az ellenség munkáját. Egy olyan kapocs amit az Úr Jézus ad nekünk, az Atyától.


November 24. Kedd,

Az asszonyt törvény köti, amíg férje él. Ha azonban férje meghal,
szabadon férjhez mehet, akihez akar, de csak az Úrban. Az én
véleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha úgy marad. Pedig azt
gondolom, hogy bennem is Isten Lelke van.
1 Korinthus 7:39-40,

Bölcs tanács Istentől. Özvegy asszony is lehet egy bizonyos időn túl szerelmes. Kortól függetlenűl. Embere válogatja. Akik magányosnak érzik magukat, azok társra vágynak. Akik pedig fel tudják magukat találni, le tudják magukat foglalni, eszükbe sem jut az ilyesmi. Az özvegy asszonyok általában az utóbbi ember típushoz tartoznak. Pláne ha hívők, mert soha nincsenek egyedül, van egy vőlegényük, az Úr Jézus. Több időt tudnak vele tölteni, na meg a család, ha van. unokák, dédunokák. Ebbe nem igen fér bele egy másik ember. De az is igaz, hogy az egyedül álló férfiakat is szereti az Úr, és keres nekik való társat, de csak akkor lesz áldás ezen a frigyen, ha hívő ember hívő párt választ. Legyen minden Istentől való.


November 23. Hétfő,

Ha valamelyik atyafinak hitetlen felesége van és az vele akar élni, ne
bocsássa el Őt. És amelyik asszonynak hitetlen férje van és az vele
akar élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férjet megszenteli a
hívő feleség. És a hitetlen feleséget is megszenteli a hívő férj:
máskülönben gyermekeitek tisztátalanok volnának, így pedig szentek.
1 Korinthus  7:12-14,

Nagy lehetőségek vannak ebben az igében, csak hosszútürés, kitartás,szeretet és hűség kell hozzá.
Öröm viszont az, hogy gyermekeinket, szentnek látja a Teremtő Istenünk


November 22. vasárnap.

Avagy nem tudjátok, aki paráznával egyesül, az vele egy test? Mert-
mondja az írás-ketten lesznek egy testté.
Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele.
1 Korinthus  6:16,17,

Ezt az igét meg kell szívlelni minden embernek. Mert ami a világban zajlik, az bizony igazolja az igét.
Nekünk, akik Isten gyermekei vagyunk, viszont bennünk lakozik az Úr.
Jézus lelke vezet minket, szeretete őrizi életünket, erőt és bölcsességet kapunk tőle. Látni kell életünkön, hogy egyek vagyunk vele. Bizonyságaink, életünk, kedvünk, szolgálatunk, mindezt bizonyítják.


November 21. Szombat,

Milyen jó, hogy megtértünk és kegyelem alatt vagyunk. A pokol egy borzasztó hely, aki nem a mennybe kerül, sajnos nincs más hátra, minthogy ott köt ki. Honnan tudom? Isten beszédéből, ami igaz és megbízható.

Avagy nem tudjátok-e,hogy a gonoszok nem örökölhetik az Isten
országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem
házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem
szitkozódók (káromlók) ,l sem rablók nem örökölhetik Isten országát.
Ilyenek pedig voltak köztetek de az Úr Jézus és a mi Istenünk Lelke
megmosott, megszentelt és megigazított titeket.
Mindent szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de
ne váljék rajtam úrrá semmi.
1 Korinthus 6:9-12,

Isten igéje egy csodálatos út mutató. Aki ebből sem ért, avval nincs mit vitatkozni, el fog veszni. De sajnos a világi emberek nem forgatják a Bibliát, mert nem hiszik, hogy ami benne van az meg is fog történni.Nekünk kell őket meggyőzni, Isten szellemének a segítségével.


November 20, Péntek,

Azt írtam nektek ama levélben, hogy ne érintkezzetek paráznákkal.
De nem általában a világ paráznáival, harácsolóival, rablóival vagy
bálványimádóival, mert hiszen akkor ki kellene mennetek a világból.
Most hozzáteszem: Kerüljétek az érintkezést azzal, aki atyafi létére
parázna, vagy harácsoló, bálványimádó vagy szitkozódó ,részeges vagy rabló.
Az ilyennel még egy asztalhoz se üljetek.
1 Korinthus 5:9-11,

Vajon tiszták a gyülekezetek? Csak a jó Atya a megmondhatója. Mert sok bűn van ami el van fedve, nem látható.
Ami nem jön felszínre, az is terheli a gyülekezetet, egy kovász.
Kérjük a Szentlelket, hogy munkálkodjon mindenki életében és mutassa meg a hibákat. Imádkozzunk egymásért, hogy tisztákká tudjunk válni.
A Názáreti Jézus nevében legyünk szentek, mert Ő az volt, ezt várja tőlünk.
Nem vádol, csak szomorú ,amikor látja hogy menyasszonya bűnben él.
Pál erre hívja fel a figyelmünket.


November 19. Csütörtök,

Pálnak tudomására jut, hogy paráznaság van a Korinthusi gyülekezetben. Megrótta őket, hogy el kellett volna távolítani azt az embert aki az apja feleségével él együtt.

Átadjuk az ilyet a Sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke az Úr
Jézus visszajövetele napján megtartassék.
Nem jó a ti dicsekedéstek: nem tudjátok-e, hogy egy kevés kovász az
egész tésztát megerjeszti?
Takarítsátok el azért a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek,
hiszen ti kovász nélkül valók vagytok,
Korinthus 5:5-7,

A kelt tésztához kell a kovász, mert szép nagyra akarjuk sütni, hogy guszta és ízletes legyen. De ebben a formában, azt jelenti, hogy a gyülekezetben ha bűn van, vagy széthúzás, akkor egy nyitott ajtót engedtünk be a Sátán szolgáinak, akik azután az egységet szétbomlasztva, a gyülekezetet felduzzasztják a pletykák, a kritikák, az intrikák sokaságával. Az eredmény rossz kedv, megsértődés, harag, elégedetlenség, szomorúság. Megoltja a Szent Szellem munkáját, mert ezután a kenet és a kegyelem érezhetően kevesebb lesz.
Vigyázzunk, ezt csírájában el kell folytatni, mert olyan mint az áradat. Ha elindul, sokkal nehezebb kezelni.
Imádkozzunk, hogy Isten kegyelme, bölcsessége, szeretete vezesse a híveket.

Úgy legyen a földön mint a mennyben, Ámen.


November 18. Szerda,

Fáradozunk a tulajdon kezünkkel dolgozva.Ha szidalmaznak, áldást
mondunk: mikor  üldöznek, tűrünk: mikor rágalmaznak, mi vigasztalunk.
A világ szemétjévé lettünk, mindennek söpredékévé, egész mostanáig.
1 Korinthus  4:12,13,

Pál a szolgálatáról beszélt. De a mai világban is igaz, hiszen sok esetben nem fogadják el az apostoli szolgálatot. Pedig sok munka van mögötte, és a meg nem értés mögött vannak szidalmak, rágalmak, vádak.
De Isten szolgája nem emberekre hallgat, hanem Istenére és a Szent Szellemre. Nekünk pedig az a dolgunk,hogy imádkozzunk értük. Mert az ima meg
tudja akadályozni a keserűség szavait. A kenet pedig ki tud áradni arra akiért imádkozunk.


November 16. Hétfő,

Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert
azt még nem bírtátok volna el, mert még mindig testiek vagytok.
Mert mikor irigység és viszály van köztetek, nem testiek vagytok-e
és nem emberi módon viselkedtek-e?
Korinthus 2:2,

Az igazság meg szabadít: mondja az ige. De vajon miért van mégis viszálykodás értelmes emberek között, akik Isten gyermekei ráadásul? A sátánnak nincs hatalma felettünk, de vajon akkor mégis miért tud lázadást, és viszályt szítani, egységet rombolni egy közösségben.
Elménk megujúlása, Isten által az Ő Szent Szelleme által. Az igei ismeretet be építeni az életünk minden területére.
Kerülni a pletykákat a negatív beszédeket, és áldani a vezetőket. Talán ez a megoldás.
Az engedelmesség Isten parancsainak a kulcsa. Ha megszegik, akkor kinyílik egy kapu, ami által bejön egy gonosz szellem és teszi a dolgát. Beindul a kritizálás, az ármánykodás és az egységnek vége.
Érett férfiúságra jutás a cél, Isten akaratából, és Jézus megismeréséből.

Míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten megismerésének egységére,
érett férfiúságra, arra a nagykorúságra, amelyben elérjük a Krisztus teljességét.
Efezus 4:13, 

Ez az elhívásunk! 

Hanem igazságot szólván szeretetben, mindenestül növekedjünk Abban,
aki a fej, a Krisztus.
Ő illeszti össze és szerkeszti egybe az egész testet, egymást
támogató minden ízével és hatalmas erővel munkálja a test növekedését
minden tag közös munkája útján, hogy önmagát építse szeretet által.
Efézus 4:15-16,


November 15. Vasárnap,

Hanem amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem  hallott és
emberi szív meg nem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
Korinthus 2:9,

Milyen csodálatos ígéret nekünk ez a mondat. Egy kegyelem, egy ajándék. Sok mindent el tudunk képzelni,vajon mi az amit nem tudunk elképzelni?
A szellemben való életet nem tudjuk elképzelni, de biztos, hogy más lesz és csodálatos mint a földi élet. Nem lesz bánat, csak öröm, nem lesznek betegségek , mert Isten országa egy tökéletes élet tér. Egy más dimenzióban, egy tökéletes dicsőséges találkozás az Atyával, Jézussal. Hogy mit fogunk ott csinálni, időtlen ideig, nem tudni, de az biztos, hogy nem lesz unalmas, hanem egy tökéletes és értékes élet lesz. Amit a földi életről nem tudunk elmondani.


 

November 14. Szombat,

Mert Isten éppen a világ szerinti bolondokat  választotta ki, hogy
megszégyenítse a bölcseket és a világ szerinti erőtleneket választotta
ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket: és a világ
szerinti alacsonyrendűeket és lenézetteket választotta ki az Isten és
a semmiket, hogy megsemmisítse valamiket, hogy Isten előtt ne
dicsekedjék senki.
Korinthus 1:27-29,

Vállalom, hogy Isten bolondja, vagyok és nélküle semmi vagyok. Csak vele, általa vagyok az akivé ő tett, ahová helyezett, a szolgálatomban Isten igazsága. Semmi dicsekedni valóm nincs, hiszen mindenem amim van Istentől kaptam. Elégedett vagyok, és alázattal tekintek az Úrra, és mindenért hálát adva élem az életemet, és keresem akaratát, arcát.
Kérem, hogy használjon ott ahol Ő akar, úgy ahogy Ő akar. Csak neki szeretnék megfelelni, nem embereknek.

"Hogy  amint meg van írva, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.
Korinthus 1:31,

 

 

November 13. Péntek,

Mert a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek: de
nekünk, akik megtartatunk, Istennek hatalma.
Korinthus 1:18,

 

Amikor a keresztre nézek, vagy rá gondolok, mindig eszembe jut Jézus menete a golgotán, ahogy viszi a bitófát amin Őt akarják kivégezni.
Elképzelem milyen gondolatok foglalkoztatták, elcsigázott teste hogyan bírta el azt a súlyos fát. Összeszorul a szívem és szomorú leszek. Pedig a mi jólétünk, szabadságunk volt a tét. Sokan nem szeretik ha valaki keresztet hord a nyakában. Nekem egy emlékezés, hogy soha el ne feledjem, hogy értem is volt az a kereszt. Akik hordják, vagy testvérek, vagy azok lesznek egyszer. Mert jól tudják mit jelent a kereszt viselése, kinyilvánítják, hogy Jézushoz tartoznak.

Nekem pedig ne legyen másban dicsekvésem, csak a mi Urunk Jézus
Krisztus keresztjében, aki által nekem keresztre van feszítve a világ
és én is a világnak.
Galata 6:14,

 


November 12. Csütörtök,

Hálát adok az én Istenemnek mindenkor érettetek,  azért a kegyelemért,
amelyet isten a Krisztus Jézusban adott nektek.
Hogy őbenne mindenben meggazdagodtatok, igében és ismeretben egyaránt.
Korinthus 1:4-5,

Szeretem be helyettesíteni a kegyelem szót, a "meg nem érdemelt jutalomra." Vagyis a meg nem érdemelt jutalom az Ő gyermeke Jézus.
Gazdaggá lettünk általa, ismeretben, szeretetben, bölcsességben. Ő az aki bátorít, fegyelmez, tanít igéje által. Gyógyít, szabadít mert hozzá tartozunk, mert szeret minket.

Hű az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával, a mi Urunk Jézus
Krisztussal való közösségre.
Korinthus 1:9,

Ez az Atya, akinek jó tervében benne volt a világ megmentése, megváltása. Gyermekét adta értünk, hogy vérével legyőzze a gonosz minden praktikáját, ármánykodását. Hogy legyőzze a halált. Jézusban van a mi megváltásunk, erőnk,  bizalmunk. Ezt a Jézust hirdetjük a világnak, az embereknek, hogy megismerjék , és az életük változzon. 

 


November 11. Szerda,

Kérlek azért titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy
mindnyájan egyek legyetek és ne legyenek közöttetek szakadások , hanem
legyetek mindnyájan egyazon érzülettel  és egy véleményen.
Korinthus 1: 10,

Ez az igazi nehéz dolog. Mert ahol két ember van ott már nincs egyet értés. Hátha több százan vannak, ott hogyan lehetne. De Jézus parancsa, hogy legyen, vele sikerülhet. Kell hozzá engedelmesség, türelem, bölcsesség.
Az egyetértés a kegyelem kiáradását eredményezi. 


November 10. Kedd,


16 Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. 17 Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük! 18 Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékesszólással megcsalják a jóhiszeműek szívét 19 Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra.  Róma 16: 16-19,

Az üdvözlés beszédét szólta Pál , a 16. részben. De figyelmeztet arra, hogy a hívők gyülekezetében is vannak bárány bőrbe bújt farkasok, akik a széthúzás és viszálykodás szellemét szórják szét. Sajnos az egységet bomlasztani nagyon gyorsan lehet, helyre állítani sokkal nehezebb feladat.
Imádkozzunk értük, hogy az a szellemiség ami őket is megtéveszti, a názáreti Jézus Krisztus által menjen ki belőlük.Ha nem állnak helyre akkor, mint a járvány úgy fog terjedni a megtévesztés szellemének a munkája.
A hívők hittel teli imája ,képes megváltoztatni a helyzetet, mert az Atya figyel és cselekszik. Jézus szabadító munkája beindul és minden a helyére áll.

 


November 9. Hétfő,

Nekünk erőseknek az a kötelességünk, hogy hordozzuk az erőtlenek
gyengeségét és ne csak a magunk kedvére éljünk.
Róma 15:1,

Ez bizony azoknak szól akiket Isten olyan emberek mellé tesz, akiknek szükségük van arra, hogy bátorítsák, kézen fogják és emeljék. Mert nem vagyunk egyformák, az egyik bölcsebb, erősebb, kitartóbb mint a másik.
Isten mindenkit szeret és igyekszik támaszt adni a gyengébbnek.

Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet: ne bosszankodjál, csak
rosszra vinne!
Zsoltárok 37:8,

Istennek ez a válasza amikor felindulunk arra, ha valaki nem helyesen viselkedik, vagy elégedetlenek vagyunk az életvitelére. Türelemre int minket és bölcsességre,szeretet adására. 

 


November 8. Vasárnap,

Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának.
Mert ha élünk, az Úrnak élünk: ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.
Ezért akár élünk , akár meghalunk, az Úréi vagyunk.
Róma 14:7,8,

Milyen jó volna ha ezt az gondolatainkba be tudnánk építeni. De nem csak mi hívők, hanem a világi emberek is. Akkor nem lenne kapzsiság, harácsolás, irigység, fájdalom és csalódottság.Minden tettünkben tudnánk, hogy Isten néz és lát minket, hiszen érte élünk. Amikor pedig olyan helyzetbe kerülünk, hogy nehéz a döntés, eszünkbe jutna, most mit tenne Jézus az én helyemben. 


November 7. Szombat,

A szeretet nem tesz rosszat a felebaráttal, azért a törvény teljes
betöltése a szeretet.
Róma 13:10,

A szeretettel minden rossz kapcsolatot helyre tudunk állítani. Miért? Mert Isten maga a szeretet, és ez tőle van.
Ez egy fegyver, amit használnunk kell az ellenséggel szemben. A Bibliában ez a szó, hogy szeretet, 178x szerepel.
Nem véletlenül, parancsba adta az Úr, hogy szeressük egymást, mert erről ismer meg a világ minket.

"Három dolog marad meg addig:a hit, a reménység és a szeretet: ezek
közül pedig a legfontosabb a szeretet.
1Korinthus 13:13,

 


November 06., Péntek

Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. 
Róma 13:8,


Isten saját képére teremtette az embert. Termetünk, kinézetünk, neveltetésünk különbözőségre adhat okot, de mindannyiunknak piros a vére és érző szív dobog a mellkasunkban.

Úgy érezzük élünk, hiszen mozgunk, eszünk - iszunk, szeretkezünk. 
De a legnagyobb kérdés az, hogy egyáltalán szeretet is van bennünk?

Isten képére lettünk teremtve, mégis sokszor közönyösen megyünk el egymás mellett, és csak saját magunkra gondolunk.
Felszínesek a kapcsolataink, nincs időnk egymásra, még a családunk számára sem. 
Istennel való kapcsolatunk is laza, sokszor csak azért fordulunk hozzá mert szükségünk van a segítségére, kérünk, vagy panaszkodunk 

Akit szeretünk, arra nem csak akkor fordítunk figyelmet amikor van rá időnk, hanem időt szánunk rá. 
Ezt az időt rá való figyelemmel töltjük meg.
Nem magunkról beszélünk, hanem arra a személyre figyelünk, akit szeretünk.
Ha ezt megtesszük családi, baráti és szerelmi, és Istennel való kapcsolataink is megújulnak, tartósak lesznek, örömet és boldogságot sugároznak. 

Róma 13:8,
Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.

bacsipista

 


November 5. Csütörtök,

Istenünk arra kér minket, hogy szentek legyünk. Mit is jelent ez a szó? A wikipédia szerint, Jámbor és vallásos.

A Róma 12:9-től így sorolja fel az ige.Emberi természetünk legyen ilyen.

Képmutató nélküli szeretet,gyengédség ,tisztelet, lélekben buzgók, szolgáló szívűek, örvendezők, reménykedők, béketűrők, állhatatosak, adakozóak, vendég szeretőek, áldón beszélők, részvétel legyünk egymáshoz, alázatosak tisztességesek, jó szívűek, utáljuk a rosszat.

Mondhatnám, hogy sokat kíván az Úr tőlünk. Éppen ezért nem vagyunk tökéletesek, mert ennyi mindenben nem tudunk megfelelni. Minden embernek van gyenge pontja amit az ördög ki is használ. Mégis szenteknek mond minket az Úr Jézus. Miért? Mert Isten minket Jézus vérén át lát, a menny szemüvegén keresztül olyannak amilyenné válni fogunk. Ha mi látnánk, hogy az ellenségünk mivé válik Isten műhelyében, rögtön meg is szeretnénk. Azért mondja az
ige: szeresd ellenségedet és parazsat gyűjtesz a fejére.

Ha lehetséges, s amennyiben rajtatok áll, minden emberrel  békességben éljetek.
Róma 12:18,


November 4. Szerda, 

Isten az életünkre nézve mindent kinyilatkoztatott. Kemény beszéd, de tudnia kell mindenkinek. Kegyelmét kiárasztja azokra, akik az ő gyermekei. Miért? Szeretetből. Megkapják a meg nem érdemelt jutalmukat.

Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a
rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is: viszont
dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek,
aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is!
Róma 2:9-10 

Vajon mi a jobb? Gyötrelem és szorongás, vagy, dicsőség, tisztelet és békesség. 


November 3. Kedd,

Pál Rómában:

Két évet töltött Rómában Pál, azon a helyen ahol bérelte a szállást. Bizonyságot tett az ottani testvéreknek, de másokat is tanított és hirdette Isten országát.

Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden
hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a
maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van
írva: "Az igaz ember hitből fog élni."
Róma 1:16,17,

Kit is nevez igaznak az ige? Aki hitből él. Ábrahám is igaz ember volt, a hit hőse, a példa nekünk. Mert csak hitből tudjuk elfogadni azt ami nem látható, de van ígéretünk minden helyzetre. Mert a nehézségek  jönnek, a keserűség szelleme próbálja az életünket megragadni. De akinek van erős hite azt nem tudja elkapni. Amikor beszélünk Isten dolgairól az evangéliumról, erő árad ki, az Istennek ereje.Nem a beszéd által, hanem a hittel mondott szavak által.

Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.
1 Korinthus 4:20,

 


November 2. Hétfő,

Egy szigeten befogadták Pálékat, egy Publiusz nevű elöljáró.

Történt pedig, hogy Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve
ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét,
és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is
odament hozzá, és ő meggyógyította őket.  Ezért nagy megbecsülésben
részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden
szükséges dologgal.
ApCsel 28:8-10,


A vérhas gyógyulása abban az időben csodának számított. Az emberek figyelmét felkelteni nem volt egyszerű, ma sem az. Kell a csoda, de vajon miért nem adatik meg mindenkinek, minden közösségnek? A tanítványok azt az erőt megkapták. De a mai időben is vannak testvéreink akik birtokolják Isten erejét, ajándékként.
A válasz egyszerű! Isten a szíveket nézi, az egységet, az alázatot, a kitartást, a szolgálatban való hűséges kitartást.
Pálban és a tanítványokban ezek az értékek meg voltak. A mai gyülekezetekben, sajnos ezekből az ajándékokból vannak hiányosságok.
Akinek nem inge ne vegye magára, de az igazságot ki kellene mondani. Változnunk kell, akarnunk kell olyanná válni amilyenné az Atya lát minket. Adni magunkat , hogy olyanok legyünk mint az agyag, hogy Istenünk tudjon formálni minket.

 


November 1. Vasárnap,

Pál sok csodát is megélt. A hajón való utazás is egy élmény volt. A hajósok meg akartak szökni a hajóról, mentő csónakkal, de Pál ezt mondta, a századosnak:

Ha ezek nem maradnak a hajón ti sem menekülhettek meg."
ApCsel 27:31,

A katonák elvágták a csónakok köteleit. Pál megetette a hajón levőket akik 276-an voltak, majd a búzát is be szórták a tengerbe. Pált megmarta egy vipera.

"Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett."
ApCsel 28:5,

Milyen hatással volt az emberekre ez a jelenet? Azt hitték, hogy Pál maga az Isten! A csodák akkor is egy félelmetes dolognak számítottak.  Ma is így van.

 http://blogs.odiario.com/inforgospel/wp-content/uploads/sites/6/2010/03/cartaz-apostolo-paulo-naufragio.jpg 

kép: http://blogs.odiario.com/inforgospel/wp-content/uploads/sites/6/2010/03/cartaz-apostolo-paulo-naufragio.jpg 

O K T Ó B E R

 

októberi ősz

 

 

 

Október 31. Szombat,

Pál római állampolgár volt, de a zsidók egy tábora mégis ki akarta végeztetni. Amikor hajón szállították őt, nagy vihar volt. Mindent kidobtak de még így is kilátástalan volt a helyzet. De az Úr megint bizonyított.

Az lett volna a helyes , férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk
el Krétáról, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt.  Én azonban
most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem
vész el közületek, csak a hajó.Mert ma éjjel elém állt annak az
Istenek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta:
Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked
ajándékozta mindazokat, akik veled  vannak a hajón. Ezért
bizakodjatok, Férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan
nekem mondta. Egy szigetre kell kivetődnünk.
Ap Csel 27:21-26


Az angyalok köztük voltak és ma is köztünk vannak. Dicsőség Istennek értük, mert sokszor ők védenek meg minket, és hűségesen szolgálnak az Úrnak, a mi védelmünkért.

 


Október 30. Péntek,

Pálnak megprófétálják, hogy megkötözik Jeruzsálemben és a pogányok kezébe adják. Pál így reagált.

Hiszen és nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok
Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért.
Apcsel 21:12,


Vajon mi  készek vagyunk erre?
Pál tovább ment, tette a dolgát. Jézus mindig mellette volt.

A következő éjszaka pedig odaállt Pál mellé  az Úr, és ezt mondta:
Bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett
Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned!
Apcsel 23:11,


Jézus értékelte a kitartását, a hűségét, a bátorságát, a ragaszkodását az eszméiért. Erről bizonyságot is tett.
Milyen csodálatos lehetett ezt átélni. De nekünk is ezt mondja az ige által, figyeljünk rá.

 


Október 29. Csütörtök,

És most, íme, én a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy
mi ér ott engem, nem tudom: csak azt tudom,  hogy a Szentlélek
városról városra bizonyságot tesz, hogy  fogság és nyomorúság vár rám.
De én mindezekkel nem gondolok, sőt az életem sem drága, csakhogy
elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól
azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének
evangéliumáról.
ApCsel  20:22-24,


Az egész Apostolok cselekedete egy példa nekünk. Jézusért kiállni, hirdetni őt, vele együtt járni, cselekedni, az az igazi elhívás.

 


Október 28. Szerda,

Efezusban voltak ördögűzők akik megpróbáltak megpróbálták a gonosz lelkeket megszólítani Jézus nevében.

Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdetett! Egy Szkéva
nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban
visszafelelt, és azt mondta nekik: "Jézust ismerem, Pálról is tudok,
de ti kik vagytok?" Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt,
rájuk  ugrott, legyűrte őket, és , és föléjük  kerekedett, úgyhogy
meztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból.
ApCsel 19:13-16,

Hát ez érdekes lehetett, minden esetre megrémültek az emberek és még jobban hittek Jézusban, erejében és szabadításában. De azok akik varázslással foglalkoztak összehordták könyveiket és elégették, a könyvek értéke ötvenezer ezüstpénzre becsülték.

Hát ennyi pénz abban az időben igen jelentős volt. Isten dicsősége mutatkozott meg ebben a történetben. 

 


Október 27. Kedd,

Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által: úgyhogy még a
testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a
betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük.
ApCsel 19:11-12,

Isten megáldotta Pált, és bizonyságot tett arról, hogy van és létezik.Hogy aki bízik Istenben, és Fiában Jézusban, azok a tanítványok keze által meggyógyulnak. Hatalmas kenet áradt az emberekre, hogy még a kendőjén keresztül is hatott az erő kenete. Csodálatos idők voltak abban az időben, de nekünk is jut belőle bátorítás ahogy olvassuk. 


 Október 26. Hétfő,

A keresztség,az *Úr Jézus nevére. Nagyon fontos, hogy mi által keresztelnek meg valakit. Az az egyház ahol nem így teszik nem is kap Szentlélek keresztséget az illető.

Pál ekkor így szólt: János amikor keresztelt, megtérést követelt, de
azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz
Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus
nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a
Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak, és prófétáltak. Ezek
a férfiak  pedig összesen mintegy tizenketten voltak.
ApCsel 19:4-7,

A megtérés egy folyamat része, akarnunk kell a változást. Hinnünk kell Jézusban az ő tanításait pedig elfogadnunk, és cselekedünk. Az ismeret is fontos, mert nélküle elveszünk.

* Atya, Fiú, Szentlélek


Október 25. Vasárnap,

Isten türelmes, kegyelmes és hosszú tűrő, de van egy határ.

Amikor pedig Szilasz és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál
teljesen az ige hirdetésnek szentelte magát és bizonyságot tett a
zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek
és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik:
"Véretek a ti fejetekre szálljon: Én tiszta vagyok!
Mostantól fogva  a pogányokhoz megyek."
ApCsel 18:5-6,

És ez a mi áldásunk, mert mi is isten családjához tartozhatunk. Persze mondhatnánk, azért voltak ezek az ellenszegülők, hogy a pogányok is megtérhessenek. Talán ez  is igaz, hiszen mindenbe benne van Isten.

Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül.
Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a
láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár
hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.
Kolossé 1:15-16


Október 24. Szombat,

A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az
embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen  meg.
Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész
földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akikről
bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a
halálból.
ApCsel  17:30-31,

A feltámadásról szóló beszéd nem mindenkinek tetszett, gúnyolódtak egyesek. De úgy gondolom elgondolkodtak ezen a beszéden. Pál beszédei mindenki számára érték volt, ma is az, és az lesz az utókornak is.


Október 23. Péntek,

Pált és Szilászt, börtönbe vetették, mert egy jövendőmondó lányból ki űzték a jövendőmondó lelket. Akik ebből hasznot húztak bevádolták őket.

Éjféltájban  Pál  és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az
Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor  hirtelen nagy
földrengés támadt, úgy hogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen
kinyílt minden ajtó, és  mindegyikükről lehulltak a bilincsek. Amikor
a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a
börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt
hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: "
Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk!
ApCsel 16:25:28,

Imádkoztak és énekeltek, és megtörtént a csoda. Milyen jó lehetett átélni és megtapasztalni azt. Mi a titok? Az egység és a tisztaság.


Október 22. Csütörtök 

Az Újszövetségben is ezektől a dolgoktól tartózkodnunk kell!

Ezért én úgy gondolom: ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól, a paráznaságtól,  a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt.
Apcsel 15:19-21, 

A tízparancsolathoz ez is hozzá tartozik, mind a legnagyobb bűn.A ma emberének is tudnia kell ezeket. Sajnos a tapasztalat az, hogy a világ igen szereti ezeket. A vér megsütése, a véres hurka szeretete, még mindig hódít. Talán sokan nem is tudják, nekünk kell erről beszélnünk.
A paráznaság teljesen elharapódzott, a bálványimádást szintén magyaráznunk kell. Nagyon sok rétű dologról van szó, a világ nem ismeri fel, csak ha hall róla.


Október 21. Szerda,

Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat
tanítvánnyá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába.
Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy
maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az
Isten országába.

ApCsel 14:21-22,

Az ige is mondja,"sok nyomorúságon át kell bemennünk Isten országába." És ehhez kellenek a vezetők, a testvérek, a szolgálók bátorítása , segítése akkor amikor valami problémánk van. Példa előttünk ahogy
teljes idejű szolgálatban tették azt amire az Úr kérte őket.

 


Október 20. Kedd,

Lisztrában, Pál Jézussal együtt csodát tett.

Lisztrában élt egy sánta lábú ember, aki születésétől fogva sánta
volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki
rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon.Ezért
hangosan így szólt hozzá: "Állj a lábadra egyenesen!" Ekkor ez talpra
ugrott, és járt.
ApCsel  14:8-10,

Hogy hogyan szóljunk a betegnek, hogyan parancsoljunk a betegségnek, az mindig egy érdekes dolog számomra. De az biztos, hogy kell a beteg HITE, kell Jézus ereje és a mi hitünk is. A bibliai történetekben azt látom, hogy nem fordítottak nagy hangsúlyt a beszédre, egyszerűen és röviden szóltak azok akik Isten nevében szolgáltak. De maga Jézus is így tett.

"Bízzál, leányom, hited megtartott téged." És meggyógyult az asszony
abban az órában.
Máté 9:22,

A városban isteneknek nevezték őket és áldozatot akartak bemutatni nekik. De ők ezt megtiltották és bizonyságot tettek Istennek kegyelméről, jóságáról, erejéről, és hogy ők Őt szolgálják.


Október 19. hétfő,

Saul tanított, Antiókhiában a zsinagógában, az embereket érdekelte Istennek a dolgai. De az irigység mint fertő újból erőre kapott.

A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének.
Ekkor,Pál és Barnabás bátran ezt mondta: Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.
Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. ApCsel 13:44-47,

Az irigység az emberiség rákfenéje. A barátok, a testvérek, a kollégák, a szomszédok és a gyermekek is az irigységtől válnak
ellenséggé egymásnak.
Vajon miért? Mert a világ meg van fertőzve a Sátán által. Hiszen a Sátán is az irigységtől fertőződött meg, és általa lett lázadó.

A szelíd szív a testnek élete: az irigység pedig a csontoknak rothadása.
Példabeszédek 14:30,

Mert az irigység indulatot hordoz.


Október 18. Vasárnap,

Saulnak nem volt könnyű a változás. A tanítványok nem fogadták el, féltek tőle, nem értették a változást. Barnabás magához vette, elvitte az apostolokhoz, elbeszélte, hogyan látta az Urat. innentől kezdve a tanítványok elfogadták Sault.

Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a
Szentlélek: "válasszátok ki nekem Barnabást
és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés,
imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket .
ApCsel 13:2-3,

A Szentlélek munkája ilyen, egyszer csak szól, és akkor cselekedni kell. Elkezdődött Pál első missziós munkája.

 


Október 17. Szombat,

Anániást megszólította az Úr és elküldte Saulhoz:

Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok
a királyok és Izráel fiai elé.Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit
kell szenvednie az én nevemért.
ApCsel 9:15-16,

Úgy gondolom, mindannyian  választott eszközei vagyunk, csak kérdés, hogy halljuk-e a hangját, és engedelmesek vagyunk-e neki.
Az Atya ,minden gyermekének adott ajándékot, ami sokszor szunnyad, de a megfelelő időben kibontakoztatja az Ő céljaira. Ebben sok örömünk lehet, ha adjuk magunkat rá.
Ahogy Anániás elmondta miért is jött, megtörtént a változásnak a csodája, mert nem magunktól változunk, hanem Isten szelleme által.

És egyszerre , mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra
látott: azután felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett,
erőre kapott.
ApCsel 9:18,


Október 16. Péntek,

Saul pedig rendületlenül kereste az alkalmat ,hogyan fogja el az üldözött Jézusban hívőket.

Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen
mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta,
hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő
pedig megkérdezte: Ki vagy Uram? Az így válaszolt: Én vagyok Jézus,
akit te üldözöl.
ApCsel, 9:3-5,

Elkezdődött Saul tanítványozása, amit maga az Út Jézus kezdett el. Először bebizonyította, hogy Ő nem akárki, minden tudó, és Úr Ő. Saul rögtön tudta ,hogy hogyan kell szólítania, Úrnak szólította Jézust.
Gyors változáson ment át, a lelkében érezte, hogy nem akárkivel beszél. Három napig nem látott, mintha Jézus azért tette volna vele, hogy egy teljesen új látásban és világosságban támadjon újjá.


Október 15. Csütörtök,

Fülöp és az etióp kincstárnokFülöpöt használta az Úr ahhoz, hogy Etiópiába eljusson az öröm hír. Egy Etióp kincstárnok Jeruzsálembe járt az Istent imádni, épp Ézsaiást olvasta .

Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: "Menj oda és csatlakozz ahhoz a
hintóhoz." Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát
olvassa, és megkérdezte tőle: "Érted is amit olvasol?" Erre így
válaszolt: hogyan is érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?" És
megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé.
ApCsel 8:29-30,

Fúlöp pedig engedelmesen magyarázott és beszélt a Messiásról, az üdvözítőről. Egy vízhez értek és a főember ezt mondta.

Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt
mondta neki Fülöp: "Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet." Ő pedig
válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.
ApCsel 8: 36-37,

Megkeresztelte Fülöp a kincstárnokot, és az Úr elragadta őt.

Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta
többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján.
Apcsel 8:39,

Ez a történet, Istennek a tervéről szól, hogyan teljesíti be amit eltervezett. Egy csodával ért véget, mert nem egy rendhagyó dolog, hogy valakit felkap egy Szellem és elrepíti.

 


Október 14. Szerda,

Saul, pedig egyetértett István kivégzésével. Azon a napon nagy üldözés
kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével
mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban
eltemették Istvánt, és nagy siratást tartottak felette. Saul pedig
pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt
el, és börtönbe vetette őket.
ApCsel,8: 1-3,

Ez a Saul egy fiatal , lelkes, megbízható, kitartó ember volt. Munkáját komolyan véve becsületesnek mondható. De nem tudta, hogy rossz célnak adta magát. Isten felfigyelt rá és tervében benne volt, hogy a saját céljaira fordítsa az ajándékait.
A szétszóródásból Isten pozitív dolgot állított elő.

Akik szétröppentek  hirdetni kezdték Isten Királyságát, megalakultak más gyülekezetek, és terjedt az ige. Samáriában Fülöp evangélista vitte tovább az öröm üzenetét.


Október 13. Kedd,

István csodálatos beszéddel mondta el a zsidók történetét. Megróva őket, hogy Jézus eljövetelét mondókat meg is ölték mindig. A zsidók pedig felbőszültek ellene.

Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek szívükben, és fogukat
csikorgatták ellene. Ő azonban Szentlélekkel telve az égre
függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint
az Isten jobbja felől áll.
ApCsel 7:54:56,

Szinte megháborodva rohantak Istvánra, nem bírták még hallani sem amit látott. A Sátán annyira elhomályosította a gondolataikat,és felgerjesztette őket, hogy meg kövezték Istvánt. Ő viszont imádkozott, mert a látvány számára olyan volt, hogy kívánkozott az Atyához menni.

Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: "Uram , ne ródd fel nekik azt a bűnt!"
És amikor ezt mondta meghalt.

A jelenetet elképzeltem, és úgy gondolom, boldogan távozott az Úrhoz. Megbocsátva népének tévedését, mert ő már tudta, hogy a gonosz munkája ez a lázadás. Ő megtette amit kívánt tőle az Atya, és a célhoz érve boldogan költözött az Úrhoz.

 


Október  12. Hétfő,

István pedig-kegyelemmel és erővel telve - nagy csodákat és jeleket
tett a nép között.
Apcsel. 6:8,

A Sátántól felbújtott szabadosok, ciréneiek,  ciliciaiak, vádolták Istvánt.

"De nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és Lélekkel,
amellyel beszélt."
ApCsel 6:10,

Ekkor felbújtottak embereket, hamis tanúkat állítottak ellene. A nép olyan mint a falevél, ahogy fújják arra repül. Elfogták Istvánt és megismétlődött az ahogyan Jézust is vádolták. De történt valami ami az ellenséget is zavarba ejtette. Isten ott volt Istvánnal, ezt bizonyított.

Ekkor a nagytanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca
olyan, mint egy angyalé.
ApCsel 6:15,

Szentlélekkel telve beszélni kezdett.


Október 11. Vasárnap.

"Istennek kell inkább engedelmeskednünk , mint az embereknek."
ApCsel, 5:29,

Ezt a mondatot jó lenne ha mondanánk mi is másoknak. Mikor? Amikor támadnak, megítélnek minket ha szolgálunk, ha Isten dolgaival foglalkozunk. Én szoktam mondani kicsit másként.- Nem akarok megfelelni senkinek, csak Istennek. 

A tanítványok bátran szólták azoknak akik börtönbe zárták őket, akik támadták  és el akarták hallgattatni mindegyiküket.

A ma emberének is parancsot adott az Úr, hogy hirdesse  a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az örök életet.

Az apostol ezt mondta:
Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek
is, akik azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki.
ApCsel, 5:32,

A Szentlélek nekünk adatott akik engedelmesek vagyunk.


Október 10. Szombat,

A gyülekezet egy akarattal voltak a Salamon csarnokában. Egységben voltak és imádkoztak.

Az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. a
betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra  és fekvőhelyekre tették le
őket, hogy ha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá,
valamelyikükre.
Összejött  a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és
tisztátalan lelkektől gyötörteket, s ezek mind meggyógyultak.
ApCsel 5:14-16,

Milyen kenet volt a tanítványokon, Isten volt velük. Az "egy akarat" volt az ami által az Úr is velük volt.

Bizony mondom néktek azt is, hogy ha  közületek ketten egyetértenek a
földön  mind abban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei
Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott
vagyok közöttük.
Máté 18:19,

Az egyetértés ilyen csodával jár!


Október 9. Péntek.

 

Te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák
történjenek a te szent szolgád Jézus neve által.
Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek
mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.
ApCsel, 4:30-31,

 

Ez akkor történt, amikor a gyülekezet együtt imádkozott. Egységben, szeretetben, hitben és alázatban. MEGRENDÜLT az a hely, mert Isten dicsősége jelent meg ott, és felkente őket erővel, amivel hirdetni
tudták Isten nagy tetteit. Milyen jó volna átélni ezt a csodát. Bátorságot és erőt venni, az Úrtól. Szolgálatainkban használni és átélni csodákat, megtéréseket, gyógyulásokat. Megélni , élvezni Istenünk jelenlétét.


Október 8. Csütörtök,

Isten üzenete ma is ez!

Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti
bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje
Jézust, akit Messiásul rendelt nektek.
ApCsel  3:19,

Még nekünk is üzenet ez, hiszen mindig van miből megtérnünk. Újra és újra számot kell vetnünk életünk felett és átgondolva tetteinket bűnvallást tennünk. Igaz, hogy fiak vagyunk, de nem tévedhetetlenek.
Tudja ezt a jó Atyánk. Jézus vérén át néz minket és a Szentlelkével igazgatva,tesz minket Jézushoz hasonlóvá. Hosszan tartó munka ez, hálát adhatunk érte. Ne féljünk attól, ha hibáinkat megvallva alázattal és hálaadással
járulunk a trón elé. Kegyelmes az Úr, látja életünk minden mozzanatát. 

 


Október 7. Szerda,

Mi próbálkozunk a gyógyítás csodálatos ajándékával, pedig mindanyiunknak adta az Úr. Aki tanítványnak vallja magát van hatalma arra, hogy Jézussal együtt cselekedve , ima által történjenek a csodák és a gyógyulások.
A tanítványok határozottan mozogtak ebben a dologban, mert a Szent Szellem kenete nyugodott meg rajtuk.
Péter és János találkozott egy születése óta sánta férfival. Az 
alamizsnát kért tőlük.

Péter ekkor így szólt hozzá: "Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van,
azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj!
És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a
lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járt.
ApCsel, 3:6,7,

Ilyen egyszerű volt! Kérjük, hogy Jézus Krisztus kenete nyugodjon meg rajtunk, és tudjuk Isten üzenetét tovább adni. Hogy Jézus ma is él és gyógyít, hogy akik kérnek azok kapnak.

 


Október 6. Kedd,

Az a gyülekezet, egy szívvel, egy lélekkel volt együtt, dicsérték Istent egységben. Hát azt hiszem ez a kulcs. Egy dologra dobbant a szívük, nem volt torzsalkodás széthúzás. A Szent Szellem vezette őket. És ők ezt
felismerve hagyták.

Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezet az üdvözülőkkel.
ApCsel 2:47,

 


Október 5. Hétfő,

Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak: még szolgáimra is szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.
És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget.  A nap sötétté válik és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy napja.
ApCsel , 2: 17-20,

Nekem ebből az tetszik, hogy" MINDEN halandóra". Az emberek  általában nem hiszik, hogy ma is vannak próféták.
A főző versenyen rábeszéltem egy fiatal rokonomat, hogy üljön be a prófétai sátorba. Udvariasságból meg tette, de úgy jött ki, hogy szárnyakat kapott, na nem a redbulltól, hanem attól amit Isten üzent neki.

Ez egy bizonyság,és hiszem, hogy tovább fogja adni, ami jó. Én is be ültem, és én is jó híreket kaptam, aminek nagyon örülök.Isten szeretetét adták át a testvérek. Ezekből tudunk lelkileg táplálkozni, erőt gyűjteni, bizonyságot tenni, hogy mások is higgyenek Istenünk dicsőségében. Mert előbb vagy utóbb be fog következni, minden
prófécia, és sokan csak akkor hisznek. 


Október 3-4. Szombat - Vasárnap,

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak
ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd
valami  lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és
leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel , és
különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik,
hogy szóljanak.
ApCsel 2:1-4,

Szerintem azóta sem történt meg ugyan ez. Még az ige is azt mondja "VALAMI" vagyis egy soha nem látott, meg nem tapasztalt dolgot észleltek. Vágyunk mi is erre, de sajnos csak a morzsáját kapjuk meg, és sokan még a morzsát sem éljük át. Vajon mi az oka? Valószínű a lelkesedésünkkel és a hitünkkel van a baj. Égni az Úrért, vágyódni jelenlétére, hinni, hogy minden de minden őbenne van és benne lesz.Egységben lenni.
Végre meg kellene próbálni és talán mi is átélhetjük ezt a csodát.
 

Október 2. Péntek,

Jézus biztosította tanítványait, hogy meg lesznek keresztelve Szentlélekkel, amelytől erőt kapnak, azt az erőt ami által ugyanazt fogják tenni mint Jézus.

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim
lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a
föld végső határáig.
ApCsel 1:8,

Utána felvitetett a magasba és eltávozott a Jó Atyánkhoz.A tanítványok csak nézték az eget, nem tudtak betelni a csodától. Két angyal jelent meg és ezt mondta nekik.

"Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve ? Ez Jézus, aki
felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt
felmenni a mennybe."
ApCsel 1:11,

És ez a válasz nekünk is szól! Vajon a mi nemzedékünk fogja ezt látni?
Nem tudjuk csak reményünk van rá. De, hogy úgy lesz az biztos, mert ki van jelentve.


Október 1. Csütörtök, 

Jézus a tanítványok szeme láttára felment a mennybe. De előtte megáldotta őket. 

"És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a
mennybe. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek
Jeruzsálembe: mindig a templomba voltak és imádták Istent.
Lukács 23:51-53,

Csodálatos érzés lehetett látni és végre megérteni ezt a csodát. Átélték a legszebb, a legjobb dolgot amit mi csak elképzelni tudunk.
De van egy ígéretünk, hogy látni fogjuk a mi Urunkat a mennyek országában, és lehet, hogy ezt a történetet is megmutatja nekünk.
Még az is elképzelhető, hogy megérjük azt is, hogy elragad az Úr minket és megélhetjük ezt a csodát.

 

 

 


S Z E P T E M B E R

 

szeptember 

 

 

Szeptember 30. Szerda.

Tamásnak is megjelent az Úr, és kérte őt, hogy ujjával érintse meg a kezén lévő lyukat.

"Ne légy hitetlen, hanem légy hívő."
János 20:27,

Tamás pedig így felelt:"Én Uram, és én Istenem!" Jézus így szólt hozzá: "Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek."
Jn, 20:28-29,

Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy
higgyétek : Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.
János 20:30-31,

Kérdezhetnénk, vajon milyen jelt tett még az Úr, és miért? Kiváltság volt a tanítványoknak, hogy a Mester ennyit foglalkozott velük. Nekünk könnyebb hinni, hiszen sok minden le van írva a bibliában, de ők meg látták és hallották Jézust. Isten terve jó, tökéletes, mi pedig csak törjük a fejünket, hogy hogyan és miért van így.


Szeptember 29. Kedd,

Jézus megjelent a tanítványoknak, zárt ajtón keresztül ment be. De még így is hitetlenkedtek, testvérei.
 
"Békesség nektek! És miután ezt mondta , megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek!
Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket."
Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket! Akinek megbocsájtjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak."
János 20:20-23,
 
Érdekes lehetett az a szituáció, ahogy megjelent mindenkinek, és gondolataikat tudva megmutatta kezén és lábán a lyukat. A friss megtérteknek is ő adja a Szentlelket, valószínű, hogy most is rájuk lehel.
A kegyelmet is kell gyakorolnunk, ugyan úgy ahogy ő tette, azt pedig csak úgy tudjuk megtenni, hogy a Szentlélek indít minket arra.
A mondanivaló ez: Az az ember akire haragudtunk, nyerjen bocsánatot, mert ki vagyok én, hogy megítéljem, hiszen lehet, hogy én bűnösebb vagyok mégis bocsánatot nyertem.

Szeptember 28. Hétfő,

 
Jézust megfeszítették és eltemették. De a sírban nem találták meg másnap reggel. Két angyal volt ott akik így szóltak Máriának. Asszony miért sírsz? 
De megjelent Jézus is, bár nem ismerték rögtön fel.
 
Jézus így szólt Máriához:
 
"Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mond meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez."
János 20:17,
 
Jézus megszemélyesítette, hova megyünk. Egy szeretett Apukához aki vár minket. Mert Fiak vagyunk, örökösök, szeretett gyermekek.

 


Szeptember 26. Szombat,

  

Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!
János 17:11,
 
Jézusnak a szíve értünk fájt, mi lesz velünk ha Ő nem lesz többé a földön. Pedig tudta, hogy mindig figyelemmel kíséri az emberek sorsát. Imádkozott az Atyához, gondoskodott rólunk, mert biztonságban akart tudni minket.
 
"Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól."
János 17:15,
 
De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem: hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy  elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.
János 17:20-22,
 
Minden mondata egy aggódás, egy gondviselés.
 

Szeptember 25. Péntek,

Jézus egy bensőséges beszélgetést folytatott tanítványaival, akkor amikor már közel volt ahhoz az úthoz, hogy feláldozza magát érettünk.

A világon nyomorúságotok van , de bízzatok: én legyőztem a világot.
Jn 16:33
 
Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsőíts meg, Atyám önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett.
János 17:4-5,
 
Vajon milyen gondolatok zaklatták Jézust a halála előtt, pedig Ő tudta a végkifejletet. De mégis ember is volt, és gyötrődött ugyan úgy, ahogy mi gyötrődünk amikor problémák vesznek körül. 
 
Ő is félt és szíve szerint nem akarta megkóstolni a halált ,a szenvedést.
 
Ismeri a mi gyötrődéssel és félelemmel teli életünket, éppen azért rengeteg ígéretet, biztató áldást hagyott hátra nekünk, hogy életünk egy benne bízó élet legyen.

 Szeptember  24. Csütörtök.

  
"Bizony ,bizony ,mondom néktek hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben megadja nektek Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.
János 16:24,
 
Milyen kedves és biztató ige. Felbátorít minket arra, hogy KÉRJÜNK, mert aki kér az kap. A mi Megváltónknak fontos , hogy  örömöt okozzon, boldog amikor látja, hogy örülünk. Nagyon kedves ige számomra.

Szeptember 23. Szerda,

 
"Amikor azonban eljön ő az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra: mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek."
János 16:13-15,
 
A Szent Szellem vezet minket a hétköznapjainkban, a bajban, az örömben.
Ő az aki kapcsolatot teremt köztünk és Jézus között. Köztünk és a jó Atya között.
Segítségünkre van mindenben.
 
Ugyanis segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Róma 8:26,

Szeptember 22. Kedd,

 
Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én,  az Úr és a Mester, nektek is meg kell  mosnotok egymás lábát.
Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyétek. Bizony bizony mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte.
Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek.
János: 13:14-15,
 
Hát ha forgatjuk az írást, akkor tudjuk mindezeket, és ha engedelmeskedünk, ami nagyon tetszik az Atyának, akkor boldogok leszünk.
Egymás iránt is nagyon fontos, hogy alázatosak legyünk és tiszteljük egymást.
 
Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat.
Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit.
Zsoltárok 25:9-10,
 
Szeptember 21. Hétfő,
 
"Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát: azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok  lábát mosni, és törölni avval a kendővel, amellyel körül volt kötve.
János 12:3-5,
 
Jézus példát mutatott nekünk abból, milyen egy szolgáló szív, egy szerető lélek, egy alázatos, engedelmes Fiú.
De más jelentősége is van a jelenetnek. Evvel a láb mosástól egy tisztító és egy szabadító folyamatot tett, megtisztította tanítványait. Ezt teszi minden megtért emberrel.
 
"Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind." mert tudta ki árulja el, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták."
János 12:10-11,
 
Júdásra gondolt, aki elárulta őt.

 


Szeptember 20. Vasárnap,

 
Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt: mert  nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem.
János 12:47,
 
Isten igéje az ami mutatja a helyes utat. Jézus azt tanította a népnek és nekünk is amit az Atya mondott neki. 
 
Mert én nem magamtól szóltam , hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem , hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig tudom ,hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.
János 12:49-50,
 
Ha valaki elutasítja Jézust, az Atyát utasítja el. És aki elutasít minket, Jézust utasítja el.
 
A mai időkben láthatjuk, hogyan változik és milyen képlékeny a világ. Bármi megtörténhet, de egy biztos, hogy Isten létezik és Jézus mindörökké velünk van. 

 


Szeptember 19. Szombat,

Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen: és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. 
János 12:26,

 

Jézus ezt akkor mondta, amikor már erősen gondolt arra, miért is jött a földre. Tudta mi vár rá, és ugyan úgy félt mint ahogy minden ember fél a haláltól, a szenvedéstől
 
Igéjét olvasva tudjuk, velünk is bármi megtörténhet, ha követjük. De meg ígéri, hogy ahol  vagyunk ,Ő is ott lesz, mindig velünk van a világ végezetéig. 
 
Segíti szolgálatunkat, életüket, helyre állítja hibás döntéseinket.
 
Meghallgatja imádságainkat és cselekszik ahogy ígérve van.

  


Szeptember 18. Péntek,

 
A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
János 10:10-11,

 

A béres, ha jön az ellenség elfut, de aki a sajátjának tekinti a juhokat az az életét adja értük, mert értékesnek tartja őket. 
 
A tolvaj a Sátán ,akinek sok neve van. A káoszt kedveli,a  hazugság atyja. Bármibe belekezd ott széthúzás és az egység rombolása elkezdődik.
 
Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy megoldást adjak és segítséget minden problémára. 

 


Szeptember 17. Csütörtök,

Jézus barátja, Lázár megbetegedett, üzentek Jézusnak.

 

Uram, íme , akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus  ezt meghallotta, ezt mondta:" Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét  szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia.
(János 11:4,)

 Jézus meghalt, Jézus nem sietett oda. Amikor elindult tanítványaival Júdeába, közben ezt mondta tanítványainak.

"Lázár meghalt, és örülök ,hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá.
(János 11:14,)

Néha szükség van csodákra, a mi érdekünkben, hogy higgyünk. Történnek is, csak sokszor nem vesszük észre. 

Isten sok minden által tudja megmutatni dicsőségét. Egy születésnél, gyógyulásnál, a teremtés is egy csoda, de még mekkora csoda. Az emberek ezen nem gondolkodnak el.
Dicsérjük az Úr munkáját, mindenkor, terveit, cselekedeteit.

 


Szeptember 16. Szerda,

Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.
János 10:27-30,
 
Azok akik elfogadtuk Jézust Urunknak, Megváltónknak, Királyunknak, ez az ígéret egy  Ámen számunkra.
Szeretett gyermekek vagyunk, örökösök, mennyei állampolgárok.
Jó ebben a tudatban lenni, élni, munkálkodni, szolgálni.
Ha bármilyen betegségben szenvedünk, imádkozunk, egymást hordozzuk Isten előtt, de ha mégsem gyógyulunk meg, azt sem veszteségnek kell tekintenünk. Hiszen minden ember általában valamilyen betegségbe hal meg, de a lényeg az, hogy hova megy. Megváltottak vagyunk és tudjuk, hogy Istenhez költözünk, ami mindennél jobb, még a földi életnél is.

 


Szeptember 15.Kedd,

Jézus vitatkozott a farizeusokkal, mert ők azt mondták -" A mi atyánk Ábrahám".

 

Miért nem érzitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírjátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságát akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja. János 8:43-44,
 
Ez a világ! Aki hallani sem akarja Jézus beszédét. Nem értik, befogják a fülüket, mert nem istentől valók
 
" Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit: ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok."  Jn, 8:47,

 Szeptember 12. Hétfő,

 
Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam  van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is , hogy ismét visszavegyem:
ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól.
János 10:17-18,
 
Az Atya, szereti azokat akik engedelmesek, Jézus is az volt. Hatalmas áldozatot hozott Jézus az emberiségért. Becsüljük ezt meg, és ismerjük fel mi is a küldetésünket. Miben szeretne az Atya látni minket. Mi a terve velünk.
Álljunk bele abba a szolgálatba, mert abban leszünk boldogok, elégedettek
 

Szeptember 13. Vasárnap,

Jézus tanúságot tesz arról, hogy az Atya és ő egyek.
Megkérdezték tőle?
 
"Hol van a te Atyád? Jézus így válaszolt: Sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat: ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek."
János 8:19,
 
Vajon mi hívők ismerjük a mi jó Atyánkat? Ha ismerjük a barátunkat, Jézust, akkor ezt mondhatom, igen. Mert együtt cselekedtek, gondolkodtak. És mi is ha igaznak akarjuk magunkat tudni, velük együtt cselekszünk, segít ebben a Szent Szellem aki bennünk lakozik.

Szeptember 12. szombat,

"Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: "Aki bűntelen közületek, az vessen tá először követ. És lehajolva tovább írt a földre.
János 8:4-8,

Mindenki elment onnan, mert megérintette Jézus tisztasága őket, és elszégyellték magukat, mert a bűneik rájuk nehezedtek. Jézus új törvényt adott nekünk, a kegyelem törvényét amiben a megbocsátásnak működnie kell.
Az emberek követnek el hibákat, a Sátán gondoskodik róla, amit Isten tud, lát. Aki megbánja a bűneit kegyelem alatt van. Jézus nem ítélte el az asszonyt, csak felszólította,hogy többé ne vétkezzen.

 


Szeptember 11. péntek,

 
Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek! Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel 
Jézus még nem dicsőült meg.
János 7:37-39,
 
Amikor egy hívő beszél, kell, hogy Jézus jöjjön ki szájából. Mit is jelent ez?
Isten dolgairól beszél, Jézust hirdetve. Nem tudunk másról bizonyságot tenni.
Mert bennünk lakozik, sőt van akiben csordultig van, a csordultig pedig azt jelenti, hogy ki löttyen belőle a felesleg.
Azután látni az életén, a cselekedetein, hogy a Szent Szellem vezetése alatt van.
A szíve olyan mint Jézusnak, megesik a nélkülöző emberek láttán.
Kell, hogy szomjazzuk ezt a vizet, az élő vizet. Vágyjunk rá, keressük a forrást, JÉZUST.
 

 Szeptember 10. Csütörtök,

 
A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet.
János 6:63,
 
Életünket , Istentől kaptuk, a Lelkével lehelte belénk az életet. Amikor megtérünk , a Lelkével tesz minket alkalmassá minden szolgálatra, és a Lelkével irányít terelget minket ,hogy Krisztusiak legyünk. Ő, az élet az életünk.
 
Jézus ezt azért mondta, mert tudta vannak köztük , akik nem hisznek benne.
 
"Ezért mondtam nektek, hogy senki  sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé."
János 6:65,
 
Jézus beszéde a lelkek mélyére hat, akik nem térnek meg úgy igazából, azokban nincs meg az élet, vagyis a Szent Szellem nem tölti fel őket és hiányosságokat lehet tapasztalni az életükben.
Nem hisznek istenben, Jézusban. Csak hiszik, hogy Ők vannak, de beszédeikben nem hisznek.

Szeptember 9. Szerda,

 
Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki engem elküldött.
János 6:44,
 
Micsoda kiváltság, az Atya vonzása. Figyel minket és amikor a megfelelő pillanat elérkezik, küld hozzánk  valakit, aki beszél róla. Mert neki fontos minden ember, de kiválasztottnak lenni nagyon jó dolog.
Istennek a szeme fényei vagyunk, féltőn szerető Istenünk óv minket és kirendeli angyalait, hogy őrizzenek minket.
 
Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja  angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.
Zsoltárok 91:9-12,
 
Mi is az, hogy oltalmat keresünk mennyei Apukánknál? Bízunk benne, hiszünk igéjében, engedelmesek vagyunk, szeretjük őt.

Szeptember 8. Kedd,

 
Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban,akit ő küldött.
János 6:29,
 
Számomra elképesztő, hogy bizonygatni kellett Jézusnak, hogy kicsoda Ő.
Jézus válaszolt nekik.
 
"Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek:  láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek.
János 6:35-36,
 
Sajnos ezt sem értették, de a legrosszabb, hogy most sem értik sokan.
Akik az Úrhoz tartozunk, békességet kapunk. De avval is élni kell tudni, mert sokan vannak akik hívők, de engednek a depressziónak, a búsulásnak, az elégedetlenségnek, és így nem töltik be Isten igéjét.

Szeptember 7. Hétfő,

"Bizony bizony mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van: sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe."
János 5:24,

Ez az ígéret is a mienk. Aki hisz annak meg is kell cselekednie azt amit hall az igében, mert erről ismer meg minket a világ.

Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám: én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat."
János 14:21,

Milyen egyszerű és könnyűnek látszik ezeket a dolgokat megtartani.
Próbáljuk meg és az Úr bizonyítani fog nekünk.


Szeptember 6. Vasárnap,

"Bizony ,bizony, mondom néktek a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya: mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok.
János 5:19,20,

 

Minden ige nekünk egy bizonyság, mert példa előttünk. Nekünk ugyan úgy kell az Atyára figyelnünk Krisztuson keresztül. Amit Jézus tett azt kell tennünk nekünk is. Jézus is azt mondta a tanítványoknak, hogy nagyobbakat is fogtok tenni. Semmit sem tehetünk csak Jézussal együtt. De amit ígért és kért azt tegyük meg.

"Bizony ,bizony mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz.
János 14:12,

Imádkozzunk, gyógyítsunk betegeket, szabadítsunk embereket a szenvedélyektől, legyen a szívünk olyan mint Jézusé. Megesett a szíve minden szenvedőn. Bátor volt, mert tudta az Atya van vele.
Ha ingadozik szívünk, és nem helyén való a gondolatunk, mindig kérdezzük meg magunkat, -vajon mit tenne Jézus?-. Tudni fogjuk a választ, mert a Szent Szellem megsúgja.


Szeptember 5. Szombat,

A Betesda medencénél minden féle betegségben szenvedők várták, hogy az Úr angyala felkavarja a vizet. Amikor a víz megpezsdült ak8i először bele lépet meggyógyult. Volt egy beteg aki harminc nyolc éve volt már beteg, de nem volt aki bevigye a vízbe. Jézus megszánta őt, és megkérdezte:" Akarsz-e meggyógyulni?" János 5:6,


Most is ez a kérdés sok embernek!

"Akarsz-e meggyógyulni"?

Mindenkor azt kell válaszolnunk, Igen Uram akarok! És többé nem szabad nyaldosnunk a sebeinket, és vissza esnünk ugyan abba a hibákba amitől megválni kívántunk. Mert Jézus ha meggyógyít vagy megszabadít, nem végez fél munkát.Ő tökéletes, és jó munkát végez mindenki életében aki hívja őt.


Szeptember 4. Péntek,

Kánaáni asszony

 

"Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.""
Mt 15:26, 

Jézus szeretett példázatokban beszélni, úgy hogy törni kell a fejünket ,mit is akar mondani. Abban az időben csak a zsidókhoz küldte a Szent Szellem, nekik hirdette az Isten Királyságát, őket tanította, gyógyította. Egy kánaáni asszony kért tőle segítséget és kiáltozott hozzá- "Dávid fia! Könyörülj rajtam!"
Az asszony bölcsen megválaszolt neki.

"Úgy van Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek Uruk asztaláról hullanak." Mt 15:27,

A kutyák a nem zsidó származású népek voltak. Értették egymás beszédét és Jézus kegyelme kiáradt az asszonyra.

"Asszony nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!" És meggyógyult a leánya még abban az órában.
Mt 15:28, 

A hitnek hatalmas ereje van, hegyeket mozdít és csodákra képes.


Szeptember 3. Csütörtök

"Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!"  Mt 14:27,

 Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Máté 14,27
 
Ezt akkor mondta Jézus, amikor a vízen járva ment hozzájuk a tengeren, ők pedig megrettentek tőle.
 
Péter elindult felé, és amíg őt nézte ő is a vízen járt legyőzve a fizikát, de amint a tengerre vetette tekintetét rögtön elsüllyedt. Mi akik bízunk benne, nem félünk, ha őrá tekintünk szüntelen. Baj, probléma bármikor jöhet, de ne arra függesszük a tekintetünket, hanem az Úrra.
 
Ő a megoldások Istene, megmutatja nekünk, hogyan tovább.
 

Szeptember 2. Szerda,

" Bizony mondom nektek ,ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek  be a mennyek országába.
Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.
Mt: 18:3-4,
 
Milyen is egy kisgyermek. Tiszteli a szüleit,szófogadó, szerető, ragaszkodó, őszinte. Vágyik a kapcsolatra, szinte függ rajtunk és figyel minket, példák vagyunk neki.
Jézus azt mondta "megalázza magát". Az alázat pedig azt jelenti hódolattal, tisztelettel, és engedelmességgel vagyunk az iránt akihez tartozunk, az Úr Krisztushoz, az Atyához.
 

Szeptember 1. Kedd,

 
Amikor a megdicsőülés hegyén volt Jézus a tanítványaival, megjelent Mózes és Illés is mellette. Arca elváltozott fénylett, ruhája fehér volt mint a hó. Az égből egy hang hallatszott.
 
"Ez az én szeretett Fiam , akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok !
Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket."
Mt 17:5-6,
 
Az Atya hangját hallva ,megrettentek a tanítványok. Mi, szerintem ugyan úgy megrettennénk.Pedig a jó Atyánk szeret minket, és ismerjük is őt, mégis a tisztelet miatt azt hiszem félnénk.
Jézusban mi is gyönyörködünk, és hallgatunk is rá, és jól tesszük, mert az Ő tanításai és igéi a mi pajzsunk, reménységünk.

 A U G U S Z T U S

 augusztus

 

 

Augusztus 31. Hétfő,

 
Jézus rengeteg embert meggyógyított.
 
" Sokan követték, ő meggyógyította mindnyájukat, és meghagyta nekik: ne fedjétek fel, kicsoda ő, hogy betejesedjék, amit Ézsaiás prófétált.
Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem! Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet.
És az ő nevében reménykednek majd a népek.
Máté 12:15-21,
 
Ez a szolga, Jézus, aki ma is mindenkit meggyógyít, aki hozzá kiált.
A mi reménységünk, a mindennapi életben, bajban, nyomorúságban, fájdalomban, és a jövőt illetően, Sok minden hír kering a világban, de mi azt várjuk, hogy Ő irányítsa az életet mindenütt. Tőle várjuk a csodákat, a békét, és az egység megszilárdulását.

Augusztus 30. Vasárnap,

 
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.
Mt 11:28-30,

Az Ő igája, számunkra az ,hogy kövessük őt, tanításait megtartva éljünk. hirdessük szabadító, gyógyító szolgálatát, szeretetét.
Akik hozzá tartozunk, megnyugvásunk, békességünk van Jézusban, mert Ő az aki irányít minket.
 
Boldogok akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.
Máté 4:9,

 


Augusztus 29. Szombat,

 
Azért jöttem,hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. 
Aki jobban szereti apját ,vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám: és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám.
Máté 10:35-38,
 
Azt hiszem ,sokan nem értik ezt az igét, még hívők sem. A parancs úgy szól, hogy :
 
"Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből."
 
Sok ember amikor megtér, nem meri felvállalni, hogy követi az Urat, úgy igazából, mert fél a vitától, és kompromisszumot köt. Pedig meg kell harcolni azt, hogy csak Istennek akarjunk megfelelni.
Istennek nem lehet úgy tetszeni, hogy félig szolgálunk, félig szeretjük.
Ha imádatunkat érzi, akkor bizonyít és nem fog a család semmit sem veszíteni, hanem nyer belőle.

Augusztus 28. Péntek,

 
"Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek , aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában."
Máté 10:28,
 
Az üdvösség a mi legnagyobb ajándékunk! Nagy árat fizetett érte Jézus.
Ez a mi erősségünk, bármi történik is itt a földön, Istenünk oltalma alatt vagyunk. Ő az aki vigyázz ránk, kirendeli angyalait, hogy őrizzenek minket.
 
Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, és sokszor meghallgattál engem.
Biztossá teszed lépteimet, nem inognak bokáim.
2 Sámuel 22:36-37,

Augusztus 27. Csütörtök,

 
Íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.
Máté 10:16,
 
Jézus tudta,  ahogy őt üldözték, üldözni fogják minden időben az őt követőit. Bár az" idők "-ben más más helyeken történt az üldöztetés, a mai időben nálunk nyugalom van de más országokban most is üldözik a keresztényeket. Nem igazán szeret minket a világ. Rajtunk múlik hogyan közelítjük meg a "farkasokat", mert azokat is meg lehet szelídíteni. Jó példával, szeretettel, megbocsátással, imával.
A szelíd farkas pedig egy igazán remek és jó lelkű élőlény.
 
De biztosított minket, ha elfognak mit tegyünk.
 
Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában , mit mondjatok.
Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok.
Mt: 10:19-20,

Augusztus 26. Szerda,

 
Vajon Isten gyermekei közül, hányan tudatosítják magukban, hogy tanítványok, és ha ezt tudják, vajon merik -e azt mondani magukról, hogy hiszem amit az Úr Jézus mondott rólam. 
 
Gyógyítsatok  meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket.  Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.
Máté 10:8,
 
Hinnünk kell és mernünk kell, mert az Úr velünk van és segít mindenben.
Hitünknek erősnek kell lennie, az ígéreteink kincsek, amiből meríthetünk.
Át kell érezni a bajba jutottak problémájából adódó fájdalmakat, bele kell helyettesíteni magunkat és a szánalom be indítja a helyes reakciónkat.

Augusztus 25. Kedd,

 
Magához hívatta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.
Máté 10:1.
 
Izráel házához küldte tanítványait az Úr,hogy hirdessék elközelített a mennyek országa.
 
Tanítványok vagyunk mindannyian, akik Isten beszédében hiszünk, és hitünket bizonyítva, teszünk is dolgokat. 
Hittel imádkozunk betegekért, kezeinket rájuk téve, nem lankadunk amikor szellemi harcot kell folytatnunk, hanem Jézus erejével ,segítségével megtagadjuk azokat a szellemeket, betegségeket akik embereket tartanak fogva.
 
Mindenre van erőm Krisztusban...  Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippi 4:13,
 

Augusztus 24. Hétfő,

 
Jézus halottakat is feltámasztott. Példát mutatva, hogy vele, minden lehetséges. Az Ő ereje által, még a halál szelleme is meghunyászkodik.
 
Bement ,megfogta a leányka kezét, mire  az felébredt.
Mt 9:25,
 
Ördögöket űzött:
Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta: "Sohasem láttak még ilyet Izráelben!"
Mt 9:33,
 
Az alatt a 3 év alatt, amikor a tanítványaival foglalkozott, tanította őket, példát mutatott nekik, emberségből, szeretetről, erőről,sok minden történt. Együtt voltak éjjel és nappal. Teljesen ki ismerték egymást, tudták egymás hibáit, gyengeségeit erősségeit. Jézus türelmes volt velük,és szerette őket.

 


Augusztus 23. Vasárnap,

 
Jézus tanítványait nem a gazdagok közül a tanultak közül és nem a bűntelenek közül kereste. Egyszerű, tanulatlan bűnös embereket hívott, hogy vele együtt legyenek. Figyeljék őt, tanuljanak tőle és legyenek tanítványai, akik majd folytatják azt amit Ő elkezdett. Hirdessék az evangéliumot, tanítsanak, gyógyítsanak és tegyenek tanítvánnyá másokat is. 
 
"Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket."
Mt, 9:13,
 
Ezt mondja a Seregek Ura:Igazságos ítéletet hozzatok, szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással! Az özvegyeket és az árvákat, a jövevény és a nyomorultat ne zsákmányoljátok ki, és ne tervezzetek egymás ellen magatokban semmi rosszat!
Zakariás 7:9,10,

Augusztus 22. Szombat,

 
Jézus gyógyító munkáját szóval kimondva tette meg, ugyan úgy ahogy az Atya is a szavának hatalmával teremtett.
 
Akarom. Tisztulj meg! És a lepra azonnal letisztult róla.
Mt, 8:3,
 
Menj el és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában.
Mt 8:13,
 
Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás  próféta által mondottak:"Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta."
Mt 8:16,-17,
 
A szónak nagy ereje van, akár pozítiv akár negatív. Istennek szava hatalommal bíró és teremtő. Az embernek szava pedig vagy buzdító, dicsérő, építő, vagy romboló.
 
Életeket ment meg az igaz tanú,de aki hazugságot beszél, az csaló.
Példabeszéd 14:25,
 
Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát.
Jakab 1:19,-20,

 


Augusztus 21. péntek,

 
Aranyszabály.
 
"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanezt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták."
Máté 7:12,
 
Mit is szeretnének az emberek kivétel nélkül.
Szeressék, tiszteljék, ember számba vegyék, foglalkozzanak vele, ha beteg gondozzák őket. 
 
Egyszer egy ifjú, megkérdezte Jézust, - Mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? - Jézus ezt mondta neki.
"Tartsd meg a parancsolatokat."  Máté 19:17,
 
A legnagyobb parancsolat:
 
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták."
Máté 22:37-40,
 
Kik a felebarátaink? Minden ember, de legfőképpen a testvéreink.

Augusztus 20. Csütörtök,

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!
Mert amilyen ítélettel ítéltek olyannal ítéltettek:
és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek."
Máté 7:1-2,

Ez az ige, azt hiszem minden embert megítél. Mert nincs olyan ember aki ne kárhoztatna valakit valamiért. Könnyű kritizálni, mert más hibáit a kívül álló jobban látja. Azután van, hogy valaki nem is gondol dolgokra, míg a kritikus egy olyan gyakorlati ember akinek van képessége arra, hogy mindent megoldjon.Nem érti, hogy a másiknak miért nem jut eszébe. Ezek nem is olyan egyszerű dolgok. Az is igaz, hogy a kritikus emberek viszik előre a világ dolgait, mert legalább ők mernek szólni, cselekedni. Akkor hol az igazság?

A jóindulatú kritikát jó ha megszívleljük mert nem mindig árt, sőt néha használ, félre hát a büszkeséggel. A rossz indulatú megjegyzéseket, pedig felejtsük el, mert megmérgezi az életünket, imádkozzunk azokért akik a keserűség csapdájában élnek és hintik a gyümölcsét.
Képzeljünk el egy szőlőfürtöt, úgy hívják keserűség. A szőlőszemek pedig ezek: neheztelés, harag, frusztráció, lázadás, kritika, gonosz beszédek, pletyka, viszály, sértődés, büszkeség.megbocsátatlanság.

Szőlőjük Sodoma szőlőjéről való és Gomora szőlőhegyéről:
szőlőfürtjeik mérges fürtök,a szemei keserűek.
Kígyóméreg a boruk, viperák kegyetlen mérge.
5 Mózes 32:32-33,


Augusztus 19. Szerda,

" Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak."
Máté 5:44-45,

Hála a Mindenhatónak, hogy nincsenek ellenségeink. De mi van azokkal akik olyan büszkék, hogy elég egy szó, vagy mondat ami nem egyezik az ő nézetükkel, és rögtön ki is mutatják, sőt megpróbálnak betartani nekünk. Hát legyen ez az ő problémájuk, és Isten adjon nekik bölcsességet, látást és békességet. Szeressük őket továbbra is, mert ez a parancs, imádkozzunk értük mert mert ez a megbocsátás jele, úgy mi javunkat is szolgálja

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.
Galata 5:23,


Augusztus 18. Kedd,

 
Nem rejthető el a lámpás, amiből világosság ragyog, mert láttatni akarja az úr. Azért, hogy ne a sötétség uralkodjék, hanem a világosság. Mert abban minden hiba látszik, ki javítható, korrigálható. 
 
Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
Máté 5:16,
 
Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.
1 Thesszalonika 5:5,

 


Augusztus 17. Hétfő,

 
Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.
Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.
Máté 5:11-12,
 
Vajon melyikünk mondhatja el, hogy nem érte semmi atrocitás Jézushoz tartozása miatt? Valószínű senki sem mondaná, hogy mindenki megdicsérte érte. Boldogok vagyunk? Akiket nem érdekel más véleménye, és aki csak Istennek akar megfelelni, az mondhatja; Igen boldog vagyok!
 
Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is megfogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem.
János 15:20-21,

Augusztus 16. Vasárnap,

Ézsaiás megprófétálta:
 
Zebulon földje és Naftáli földje, a Tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája! A nép, amely a sötétségbe lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában  laktak, azoknak világosság támadt."
Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa."
Máté 3:15-17,
 
Csodálatos ahogy Jézusnak meg esett a szíve a pogányokon is. Az Ő megjelenése jelentette a világosságot , a reményt, a mennyek országát. Mert azóta is a földi pokolban meg van a mennyek országa is. Van aki nem ismeri fel, vagy nem érzékeli, de itt van. Tőlünk függ, hogy mivé tesszük mindennapjainkat.
 
De nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, de végül megdicsőíti a tenger  felé vivő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét.
Ézsaiás 8:23,

Augusztus 15. Szombat,

 
Jézus megkisértése
 
Jézusnak születése több okból is történt. Csak vérrel mosható le a bűn, egy áldozat árán.
Meg kellett tapasztalni milyen embernek lenni egy olyan világban, ahol a gonosz uralkodik, milyen szegénynek, üldözöttnek lenni.
 
Ő vállalta mindezt, egyszerű emberekhez született, akik felnevelték. Dolgozott apjával, Józseffel, és amikor belépett a szolgálatába, még otthona sem volt. Gyalog járta a városokat és ott szállt meg éppen ahol volt. Megízlelte milyen a kísértő, aki Őt is megpróbálta megkísérteni. 
Amikor éhezett, felvitte őt egy magas templomtoronyba, hogy bízzon Istenben és az Ő angyalaiban és vesse le magát. Majd felajánlotta neki, hogyha imádja őt, mindent neki ad amin ő uralkodik.
Jézus válaszai a következők voltak.
 
"Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából jön."Mt, 3:4,
 
"Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!" Mt, 3:7,
 
"AZ Urat a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! Mt, 3:10,
 

Augusztus 14. Péntek,

 
Az Atya kijelentése, "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."
 
Valójában mi is szeretett gyermekei vagyunk, akiben gyönyörködik, ha tiszteljük, keressük vele a kapcsolatot, engedelmesek vagyunk neki és mindig azt tesszük ami az Ő akarata.
 
Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim: vajon nem Isten választotta-e  ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért.
Jakab 2:5,

Augusztus 13. Csütörtök,

 
Akkor eljött Jézus Galilleából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. 
Máté 3:13,
 
Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a mennyből:"Ez az én szeretett  Fiam, akiben gyönyörködöm."
Máté 3:16-17,
 
Jézus is kereste az Atya akaratát és engedelmes volt. A bemerítkezést is bemutatta, hogy így kell nekünk is tennünk, mert ez az Isten akarata. Keresztelő Jánosnak is ezt mondta.
 
"Engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot."
Máté 3:15,
 
Az igazság, Isten igazsága nagyon fontos, mert megszabadít ,vezet, tisztán látást és bölcsességet ad.
 
Küld el világosságodat és igazságodat : azok vezessenek engem!
Zsoltárok 43:3,

Augusztus 12. szerda,

 
Sok jel volt abban az időben, hogy Jézus a zsidók királya, hogy Ő lesz a Megváltó. Csillag mutatta meg a három bölcsnek, hogy merre menjenek, éjjel meg kijelentést kaptak ne menjenek vissza Heródeshez.
De a négy evangélista írásaiban rengetek dolog bizonyítja, hogy Jézus Isten gyermeke, hogy egyenlő vele, mégis kételkednek benne sokan. Vajon miért van ez?
Mert Isten osztogatja az ajándékait, ami között ott van a hit ajándéka is. De az ellenség pedig hinti az ő ajándékát a hitetlenséget, a büszkeséget az összeférhetetlenséget és a vitatkozást, viszályt. De vajon ki az erősebb?
Bizton állíthatom, hogy az Úr Jézus Krisztus. De akkor miért olyan nehéz a helyzet. Mert Istennek kellenek katonák akik szólják Isten igéjét ( hintik a magot) mert csak együttes erővel tudunk előre haladni.
 
"Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége , konkolyt vetett a búza közé, és elment.
Máté 13:24-25,
 
Vessük a jó magot az Istentől vett jó földbe és bízzuk Jézusra a gyomlálást

Augusztus 11. Kedd,

 
Az Új szövetség egy látomással kezdődik, amit József látott és hallott álmában, hogy megjelent egy angyal és meggyőzte őt arról, hogy Mária a Szent lélektől lett áldott állapotban.
 
"József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr  mondott a próféta által:
"Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek "-
ami azt jelenti: Velünk az Isten.
Máté 1:20-23,
 
Józsefnek tiszta szíve volt, nem problémázott, hitt az angyalnak és engedelmes volt. Azt tette amit kellett. Így elindult a történelemnek az legnagyobb dolga ami azóta is működik, életünkben munkálkodik, minden ember életében egy fontos mozzanat. Sajnos sokan nem értik, nem foglalkoznak vele, nem kutatják a kincset amiből tudnának meríteni.

Augusztus 10. Hétfő,

Gondoljatok szolgámnak a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a  törvényekre, amelyeket általa parancsoltam  az egész Izraelnek a Hóreben!
Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az Atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.
Malakiás 3:22-24,

Ezzel az igével zárul az Ószövetség. Felhívja figyelmünket arra, hogy útmutatást adott nekünk, keressük és gondoljunk rá, mert a megváltásunk ettől is függ. Kegyelméből, szeretetéből fakadólag pedig még egyszer mindent megtesz azért, hogy el ne vesszen az emberiség.

A Bibliában a ""szónak igen nagy jelentősége van. 233X olvashatjuk.Nem is gondoltam volna, hogy a mondanivalóban a napok ideje,  a száma mennyire fontos. 
 
Az igazaknak öröm lesz,Zsoltárok 37:18,
 
Az emberek megrendülnek és megijednek,-Prédikátor 12:3,
 
Közel van az Úr napja,-Jóel -l1:15,
 
Gyors lesz,-Máté -:37
 
Úgy jön el mint a tolvaj, senki nem veszi észre,-2 Péter 3:10,

Azért sürgeti az Úr a megtérést, mert szeret minket, de minden embert .

Augusztus 9. Vasárnap,

 
Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt, és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét.
Az én tulajdonommá  lesznek - mondja a Seregek Ura - azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent  tisztelők és az őt nem tisztelők között.
Malakiás 3:16-18,
 
Istenünk mindig figyel minket és hallja mit beszélünk. Hogyan tiszteljük.
A tisztelet szó sok mindent takar. Betartjuk parancsait, keressük akaratát és közelségét, tizedet adunk, szeretetünk el nem fogy még a nélkülözők felé se, megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,tisztességesen élünk,
 dicsőítjük és úgy élünk ahogy neki tetszik. Mindenre van útmutatás a Bibliában.
Az egész életünkkel, ahogy élünk tiszteljük őt, mert ha Ő nem büszke gyermekeire, akkor valami rosszul csinálunk. Ha elszomorítjuk, csalódást okozunk neki, akkor hiba van az életünkbe.
Kegyelme el nem fogy, higgyünk ebben, bár milyenek is vagyunk, helyreállít minket.

 Augusztus 8. Szombat,

 
Én pedig elküldöm hozzátok, illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az Atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek  szívét az atyákhoz,hogy pusztulással ne sújtsam a földet,amikor eljövök.
Malakiás 3:23-24,
 
Az Úr mindig figyelmeztetett és most is figyelmezteti az embereket, hogy közeledjenek hozzá. Féltőn szerető Istenünk mindenkit meg akar menteni. 
 
Nem szabad leborulnod más isten előtt, mert az Úr, akinek Féltőn-szerető a neve, féltőn szerető Isten.
2 Mózes 34:14,
 
Vagyis őt kell tisztelnünk, neki kell engedelmeskednünk alázattal, akkor nem kell félnünk az Úr nagy napjától.

Augusztus 7. Péntek, 

 
Azon a napon nem lesz sem hőség, sem hideg, sem fagy. Akkor csak nappal lesz-az Úr tudja ezt. Nem lesz külön nappal és éjszaka, világos lesz még este is.
Azon a napon folyóvíz fakad Jeruzsálemből, egyik a keleti  tenger felé folyik, másik ága a nyugati tenger felé: így lesz télen- nyáron át. Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név.
Zakariás 14:6-9,
 
Azon a napon Isten dicsősége fog ragyogni a földön, mert Jézus jön el nagy hatalommal és dicsőséggel. Az Úr napja jön el, nem lesz mindenki boldog tőle. Kegyelme kiárad az őt félőkre, és megbünteti az ellene szegülőket.
 
A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!
Róma 16:20,

Augusztus 6. Csütörtök,

 
Ezt a harmadrészt is tűzbe teszem, megtisztítom őket,  ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják.
Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom: Népem ő, ezt mondja: Uram, Istenem!
Zakariás 13:9,
 
"Azon a napon", mondja az ige, a kegyelem napján, az öröm napján fog ez történni. Az alázatos imát meghallgatja az Úr.
 
De megalázza magát népem, amelyet az én  nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.
2 Krónika 7:14,

Augusztus 5. Szerda,

 
Kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején! 
Az Úr alkot viharfelhőket, ő ad záporesőt és mezei növényeket mindenkinek.
Zakariás 10:1,
 
Vajon ,adunk-e hálát az eső után? Én igen, mindenért, hogy nem volt ítélet idő, jégeső. Amikor meg túl sok van az esőből, kérem, hogy zárja el az égi áldás csatornáját. Minden az Úrtól van, az időjárás is. Vagy áldás, vagy büntetés valamiért.
 
A biblia, 90x említi az égből jövő áldást vagy bajt.
40 napig esett Noé idejében az eső, Isten haragja miatt.
Szodomára és Gomorára, kénsavas és tüzes esőt bocsátott az Úr.
Amikor haragudott az Úr ," bezárja az eget, hogy eső ne legyen." 5 Mózes 11:17,
 
Mennydörgő szavára, víztömeg támad az égben, felhőt hoz fel a föld széléről, villámokat alkot az esőhöz, és szelet bocsát ki kamráiból.
Jeremiás 51:16,

Augusztus 4. Kedd,

 
Ezeket tegyétek: Mondjatok igazat egymásnak! Hozzatok igazat  és  békét szerző ítéletet kapuitokban! Ne tervezzetek  magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt!
Mindezt gyűlölöm én- így szól az Úr.
Zakariás 8:16-17,
 
Isten kegyelmének üzenete népéhez. Az elődök megharagították, de a következő nemzedéken már könyörülő Úr. És így van ez azóta is.Szerető Istenünk mindig megbocsát népének, de az emberiséggel is ilyen, nem tud más lenni.
 
"Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!
Jeremiás siralma 22:23,

Augusztus 3. Hétfő,

Az Úr igéje ezt mondja Zerubbábelnek: Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel!
Zakariás 4:6,

Bármit szeretnénk tenni, cselekedni, evangelizálni, tanítani, fedni, elmondhatjuk mi is ugyan ezt. Csak Isten Lelkével tudunk hatalommal és erővel szólni, tanítani, cselekedni úgy, hogy célhoz érjünk. Kérjük ,mielőtt cselekszünk.

Jöjjetek és halljátok meg,hadd beszélem el minden istenfélőnek: miket cselekedett az én lelkemmel!
Zsoltárok 66:16, Károli,


Augusztus 2. Vasárnap,

Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek Ura, és én is hozzátok térek!- Mondja a Seregek Ura.
Zakariás 1:3,

 

Zakariás, időszámítás előtt 500 körül élt. Egy örök kérés az Úrtól, ami azóta is aktuális. Istenünk kérése ez, hogy irgalmát, szeretetét ki tudja az emberekre árasztani. Dicsőségét meg tudja mutatni. Milyen egyszerű lenne az élet, ha megértenék az emberek.
Jézus is ezt kérte az emberektől, miután példát adott nekünk és megkeresztelkedett, majd az ördög megkísértette és kiállta a próbát.

"Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Márk 1:15,

A Megváltó szeretettel kérte, ezzel kezdte a prédikálását. Az emberek érdekében szólt, beszélt, tanított, gyógyított, csodákat tett, hogy hitük legyen.


Augusztus 1. Szombat,

 
Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked. Zofóniás 3:17,
 
Vagyis örvendezik Istenünk, amikor az emberiségen segíteni fog. Mert eljön az a nap. De annak az embernek aki megtér, az a nap az ami eljő. Mert ő többé nem a gonosz rabságában vergődő  ember, mert kegyelem alatt van. 
 
Jézus az aki megváltotta és többé nem a világhoz hanem Istenhez tartozik. 

   J Ú L I U S

Július

 

Július 31. Péntek,

 
Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izráel ! Örvendezz, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya!
Elveszi rólad az Úr az ítéletet, eltávolítja ellenségeidet. Veled van az Úr, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől félned.
Zofóniás 3 14-15,
 
Isten ígérete ez, ami már részben megvalósult. Kegyelem alatt vagyunk mi is akik az új szövetség idejében élünk. Ezt élvezheti minden ember aki megtér, aki elfogadja Jézust a Megváltójának. Életünk folyamán sok minden ér minket, de ha megtaláltuk a megoldást, Jézust, velünk lesz a problémák megoldásában is. 
Sok ígéret van az Úr könyvében, a Szent Bibliában, valljuk meg minél többet, mert evvel gyengül a gonosz ereje. 

 


Július 30. Csütörtök,

 
De én vigadozni fogok  az Úr előtt, örvendezek  szabadító  Istenem előtt.
Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem.
Habakuk 3:18-19,
 
Sok mindenért adhatunk hálát, vallhatjuk meg Isten dicsőségét az életünk felett. Tette ezt Habakuk is, amikor prófétálta Isten ítéletének eljövetelét. De mi is megvallhatjuk amikor , betegségből vagy más dolgoktól szabadulunk meg. Amikor válságból és öröm nélküli életből visz ki minket az Úr. Amikor könyörül rajtunk mert az élethelyzetünket csak ő tudja megoldani és meg is teszi. Amikor szaporodik a családunk, akár házasság folytán, vagy születés által. De sorolhatnám mi mindenben ajándékot ad a mi drága mennyei Atyánk.
 

Július 29. szerda,

 
Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr  és haragvó.
Náhum 1:2,
 
Milyen emberi természet! Csodálkozunk ahogy olvassuk. Hahó, az Ószövetségben járunk!
Azt tanuljuk, hogy Isten kegyelmes, megbocsátó, szerető Isten.
Ez így is van, mindenkit szeret, főleg gyermekeit, és azok érdekében jelenti ki a következőket.
 
Bosszút áll ellenfelein  az Úr, és haragtartó ellenségeivel szemben.
Türelmes az Úr, de nagy a hatalma: nem hagy az Úr büntetés nélkül.
Náhum 1:3...
 
Tehát ellenségeivel szemben nem feled el semmit. Mindenért felelni kell előtte.
Szentjeit pedig féltőn szerető Isten az Úr.

 


Július 28. Kedd,

 
Kicsoda olyan Isten, mint te, aki  megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését?
Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad.
Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket! 
Mikeás 7:18-19,
 
Reménységgel tölti el szívünket, hogy bűneink el vannak felejtve. Isten irgalma nélkül ,hogyan is menekülnénk meg. Jézus nagy árat fizetett azért, hogy mi biztonságban élhetünk, félelem nélkül, dicsőség az isteni tervnek.
 
Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Zsidók 4:16,
 
Jó volna ha megértenék az emberek ezt az igazságot, hogy élhessenek.

Július 27. Hétfő,

De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem!
Ne örülj bajomnak ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom.
Mikeás 7:7-8,

Bizony nekünk is van ellenségünk, sokszor tesz elénk nehézségeket. De az ígéret a mienk. Megvallhatjuk, van kiben reménykednünk, vele még a kőfalon is átugrunk.

Mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam.
Szám dicsérettel van tele, dicsőítlek mindennap.
Zsoltárok 71:5-8,


Július 26. Vasárnap,

 
Ember, megmondta neked, hogy mit kíván tőled az Úr!
Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.
Mikeás  6:8,
 
Milyen egyszerű parancs, ha magunkévá tesszük, minden rendben lesz.
 
Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa.
Jób 5:11,
 
Ez Istentől a segítség.

Július 25. Szombat,

 
A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével.
Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig.
Ez lesz a békesség!
Mikeás  5:3,
 
Amikor Jézus uralkodik az egész földön, béke és szeretet fog szétterjedni. A nyáj boldog lesz és elégedett. Nem lesznek irigyek, ellenségesek, büszkék, bűnösök a földön. Mindenki alázatban és engedelmességben fogja követni a Megváltót. A gonosz uralma véget fog érni, nem lesz aki rászedi az embereket és tőrbe csalja.

Július 24. Péntek,

Abdiás 1:17
De a Sion hegyén menedék lesz, szent hely lesz az, és Jákób háza visszanyeri birtokát.

Az Úr, nem vetette el népét. Hűtlenségét megbocsátva megszabadította őket az elnyomástól és zsarnokságtól. Vissza adta népének mindazt amit korábban elvesztett, a nevét, békességét és Istenfélelmét.

Joel 3:5
De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, ahogyan megmondta az Úr, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr.

Menedék nekünk is Isten. Egyedül Jézus Krisztus az aki kegyelmében részesítheti azt, aki segítségül hívja őt. És akit az Úr megsegit, azt soha többé nem háborgathatja senki és semmi.

Joel 4: 17
Akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki szent hegyemen, a Sionon lakom. Szent lesz Jeruzsálem, nem hatolnak be oda többé idegenek.

/bacsipista/


Július 23. Csütörtök,

 
A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene-ahogy mondogatjátok.
Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez József maradékának az Úr,a Seregek Istene.
Ámosz 5:14-15,
 
Bizony ha hirtelen vissza jönne az Úr, vajon kit találna bűntelennek?
Az Úr napja nem lesz heppy.  Csak Isten kegyelmében bízhatunk. 
 
Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat.
Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség,(kegyelem) azoknak akik megtartják a szövetségét és  intelmeit. A te nevedért, ú Uram, bocsásd meg bűneimet, mert  sok van!
Zsoltárok 25:9-11,

 Július 22. Szerda,

 
Az én Uram az, az Úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak.
Ha oroszlán ordít, ki ne félne? Ha az én Uram, az Úr szól, ki ne prófétálna?
Ámosz 3:2-3,
 
Engedelmességgel tartozunk a mi jó Atyánknak, ha szól, hogy cselekedjünk, akkor azt kell tenni. A mai időben is szólt, - hogy újat akarok cselekedni -.
Prófétáljatok, táncoljatok, dicsőítsetek. Boldog az az ember aki engedelmes.
A dicsőítésre buzdítás mindig azt jelentette, hogy valamit akar cselekedni az Úr, győzelemre akarja vezetni népét, le akarja rombolni a gonosz munkáját. Ha engedelmesek vagyunk, szabadulásokban, örömben, és győzedelmes életben lesz részünk.

Július 21. Kedd, 

 
Jóel prófétának az Úr meg ígérte, hogy szánalomra gerjed és könyörül népén.
Messze űzi az ellenséget ,és a termő föld ad majd eleget. Akkor majd örül és vigad a nép, dicséri Istenét, időben ad az Úr esőt, hogy gyümölcsöt teremjen minden fa. Kárpótlást ad az Úr, minden évért amivel megrabolta a gonosz szeretet népét.
Megtudja a nép, hogy Isten nagy és mindenható, aki nem feledi el népét.
 
Azután  kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkenmet  abban az időben.
Jóel 3:1-2,
 
Ez az Úr félelmetes napja lesz.
 
"De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben  lesz a menedék az Úr ígérete  szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr".
Jóel 3:5,

Július 20. Hétfő,

Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz!
Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is.
Jóel 2:12-13,

Istenhez tartozni a legjobb, a legbölcsebb dolog a világon. Izgalmas, békességes, bizalomgerjesztő, és csodálatos. Csak azok tudják megtapasztalni akik kipróbálják. Hiába mondjuk, teszünk bizonyságot, csak megtapasztalni lehet igazán.
Ha bárkinek is mondom milyen jó egy hűs üdítő a melegben, igazán az a jó ha meg is kínálom és iszik belőle.

Térjetek meg ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet.
Példabeszédek 1:23,


Július 19. Vasárnap,

 
Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimot, mert Isten vagyok én, nem ember.
Szent vagyok köztetek, nem indulatosan jövök.
Hóseás 11:9,
 
Nekünk is olyanokká kell lennünk, hiszen az ige azt mondja, Isten szentjei vagyunk.
Türelmesnek, megértőnek, vagyis kegyelmesnek.
 
Hanem- mivel ő, a szent hívott el titeket-magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint meg van írva:"szentek legyetek, mert én szent vagyok."
1 Péter 1:15-16,
szentek legyetek, mert én szent vagyok

 


Július 18. Szombat,

 
Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múlva  életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat!
Hóseás 6:1-3,

  AZ Urat megismerni nem nehéz. Ki van jelentve a szent könyvben, aztán ha keressük, és engedelmeskedve elfogadjuk őt akkor bizonyít nekünk. Megtudjuk kéréseit, szándékát, amik igazságosak és tökéletesek.

  Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.
Hóseás 6:6,

"Szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat." Hóseás 6:6


Július 17. Péntek,

Eljegyezlek magamnak örökre...

 
Eljegyezlek magamnak örökre,eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény a szeretet és az irgalom ajándékával.
Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat.
Hóseás 2:21-22,
 
Az Új kezdetet adta az Úr ennek a fejezetnek. A pusztába vezeti népét, minket is ha kell, vagyis a nehézségekbe,egy próba tételre.
Azután ha hozzá fordulunk a szívünkre beszél, és vissza állít minket arra a helyre ahová tartozunk,  megáld minket és mi hűségesen építjük tovább Isten királyságát.
 
Hozzá tartozunk és az ígéret az, hogy el nem hagy minket, ha kell vesszőjével terelget, de az övéi vagyunk és maradunk.

Július 16. Csütörtök,

 
Amikor Dániel napjában háromszor imádkozott Istenéhez, bevádolták őt, hogy bűnt követett el. Meg nem másíthatták a törvényt és Dárius nem tetszésére az oroszlánok közé vetették.
Istenünk angyalokat küldött, hogy megmentsék Dánielt. Dárius örömében körlevelet küldött a nemzeteknek.
 
Elrendelem, hogy birodalmam minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét!
Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok karmából.
Dániel 6:27, 18,
 
Ezt valljuk meg minél többször, mert igazságot szólunk általa. Jó lapozgatni újra és újra Isten igéjét, mert régen olvasott dolgok kerülnek elő.

 


Július 15. Szerda,

 
Amikor Nebukadneccar felmagasztalta magát, uralmának dicséretét hajtogatva, Isten megbüntette de nem örökre. Amikor megszabadult, le telt a büntetés ideje, szája az igazságot szólta.
 
Most azért én, Nebukadneccar, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei Királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek.
Dániel 4:34,
 
Igaza volt, Istennek tettei csodálatosak, minden tőle van. Embereket emel fel és taszít le ha kell. A kevélyeknek ellen áll, de az igazakat felmagasztalja.
 
...micsoda a halandó-mondom-, hogy törődsz vele, és az emberfia gondod van rá? Kevésbé tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.
Zsoltárok 8:5-6,

 


Július 14. Kedd,

 
Nebukadneccar kihirdette Isten hatalmasságát. Azok a csodák amiket saját szemével látott, megváltoztatta véleményét Istenről.
 
Mily nagyok az ő jelei,
mily hatalmasok csodái!
Az ő királysága örök királyság,
és uralma megmarad
nemzedékről, nemzedékre!
Dániel 3:33,
 
Valószínű, hogy a ma embereinek is kellenének csodák, hogy elismerjék Istenünk nagyságát. De vajon mernénk a befűtött kemencébe bemenni, mert úgy is megmenekülünk? 
 

Július 13. Hétfő,

 
Dániel hála imája.
 
Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom.
Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. 
Királyokat taszít el, és királyokat támaszt.
Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. 
Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat: tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak és dicsőítlek én téged, atyám Istene, mert 
bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad , amit kértünk tőled,tudtul  adtad nekünk a király dolgát.
Dániel 2:20-23,
 
Kinyilatkoztatás Istenünk természetéről, hatalmáról, mindenhatóságáról, és szuverinitásáról.

Július 12. Vasárnap

Ezért így szól az én Uram, az Úr: Most jóra fordítom Jákob sorsát, és irgalmas leszek Izrael házához, mert féltő szeretetre indulok szent nevemért.

Ezékiel 39:25,
 
Az atyai szeretet nem tűr halasztást, mindig, mindenkor, mindenért megbocsájt.A szeretet a legfontosabb a világon, mindent elfedez és mindent megbocsájt. Legyőzi a gonoszt, a rossz indulatot, a haragot. 178 X szerepel a bibliában. Nélküle meghalnánk, hiányt éreznénk, értelmetlenné válna az életünk. Embernek, állatnak szüksége van rá, de még a növények is érzik azt, hogy szeretik. Bebizonyított tény , hogy a szerető gondviselést a növények is meghálálják.
 
Rosszal fizetnek nekem a jóért, gyűlölettel a szeretetért
Zsoltárok 109:5,

Július 11. Szombat,

Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm , a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell.
Ezékiel 34:16,

Ezt az ígéretet élvezzük most.

A jó pásztor, vigyázz az ő nyájára. Bár elégedetlenségük miatt és lázadásaik miatt szétszórta az Úr őket, de könyörülő és szerető Istenünk vissza is hozta, biztonságba helyezte népét.

Összegyűjtöm nyájam maradékát minden országból, ahová szétszórtam őket, és visszaterelem legelőjükre, ahol szaporodni és sokasodni fognak. Olyan pásztorokat is adok melléjük, akik jól pásztorolják őket.
Jeremiás 23:3-4,


Július 9. Péntek,

 
Térjetek meg,hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni vétkeitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! 
Miért halnátok meg, Izrael háza?Hiszen nem kívánom a halandó halálát- így szól az én Uram, az Úr-, Térjetek hát meg és éljetek!
Ezékiel 18:30:32,
 
Jézus Isten akaratában volt, ugyan ez volt a mottója.
 
Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.
Mt ,9:13,
 
Mert Isten akarata, hogy minden ember megtérjen, és egy se vesszen el. Mert Ők tudják milyen a pokol. Förtelmes, gyötrelmes, undorító és fájdalmas annak aki oda kerül. Istenünk kegyelme az, hogy van kiút abból, a megtérés, de a szívbeli.

Július 9. Csütörtök,

 
Egy szívet adok  majd  nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim  szerint éljenek, törvényeimet megtartsák  és teljesítsék.Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.
Ezékiel 11:19-20,
 
Milyen csodálatos, hogy Isten igéi között szól hozzánk a ma emberének és a jövő emberének is.
Sokan kapták meg ezt az igét, köztük vagyok én is. 2006-ban kaptam meg, nehezen értettem mert sok év telt el változás nélkül. Az Úr malmai lassan őrölnek, igaz ez a mondás. Nem értettem, hogy a lelket hogyan lehet megváltoztatni. De megtörtént, férjem lelke megváltozott a betegsége által, és utána az enyém is. Minden rosszat elfeledve, szeretetben éltünk, ami ajándék volt, bármennyire kevés is volt ez az idő. A végeredmény a megbocsátás és a nyugalom , békesség lett.

Július 8. Szerda,

Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nemtörődnek vele: hiszen engedetlen nép ez!
Ezékiel 2:7,

Isten Ezékielt küldte az engedetlen gyermekihez, akiket nyakasnak mondott az Úr. Szeretetből figyelmeztette népét az Úr, hogy nehogy elvesszenek.
Ez nem változott az idő múlásával, ma is ezt üzeni nekünk az Úr.

Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, és fedj, ints , biztass teljes türelemmel és tanítással.
2 Timóteus 4:2,

Jézus is ezt tette, ment az emberek között és beszélgetett velük, tanította őket, hirdette Isten királyságát. Tette ezt hitelesen, szeretettel, türelemmel, alázattal, és erővel.


Július 7. Kedd,

 
Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz! Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van: Mi voltunk a vétkesek és engedetlenek , ezért nem bocsátottál meg.
Jeremiás siralmai 3:40-42,
 
Hányszor de hányszor vagyunk így. Vétkezünk, hibázunk és figyelmeztet a Szent Szellem és, bocsánatért esedezünk, megtérünk a bűneinkből. Istenben nem csalódunk, ő szeret és ha megbánjuk amit tettünk megbocsát.
 
Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, meg ver, de be is kötöz bennünket.
Hóseás 6:1,

Július 6. Hétfő,

 
Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz.   
Jó csendben várni az Úr szabadítására.
Jó ha a férfi már ifjúkorában igát hordoz.
Jer, siralmai 3:25-27,
 
A remény nagyon fontos az élethez, nemcsak az emberek életében de minden élőlény életében. A tudósok tudnának erről beszélni.
A Bibliában a remény szó  140 X , szerepel, nélküle nem lenne az ígéreteknek semmi ereje.
 
A 119 zsoltárban van a legtöbb.
Emlékezz szolgádnak tett ígéretedre, amelyhez nekem reménységet adtál. :49
Látnak engem, és örülnek az istenfélők, mert igédben reménykedem :74,
Rejtekhelyem és pajzsom vagy, igédben reménykedem. :114,
Segítségedben reménykedem, Uram , és teljesítem parancsolataidat :166,
Az iga hordozása formálja az ifjú embert, a mentőöv az Úr. Az ígéretei pedig az erő.

 


Július 5. Vasárnap,

 
Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:minden reggel megújul.
Nagy a te hűséged! Az Úr az én osztályrészem - mondom  magamban -, ezért benne bízom.
Jeremiás siralmai 3:22-23,
 
Ahogy a napot kezdjük és imádkozunk az Úrhoz úgy újul meg az Ő kegyelme is minden reggel. A hitünkkel együtt jár a bizalom. Istenünk gondoskodott róla, hogy ez beépüljön egy egészséges gyermekek életébe.
 
Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó felséges, hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel....
Zsoltárok 92:3,  Károli - hirdetni reggel kegyelmedet...
 
Ezek az ígéretek tartanak meg minket, szabadítanak meg mindentől.

Július 4. Szombat,

Isten akarata volt, hogy Babilon elpusztuljon.

Hegyezzétek a nyilakat, készítsétek elő a pajzsokat!
Fölindította az Úr a méd királyok lelkét, mert azt akarja, hogy feldúlják Babilont. Bizony , az Úr bosszúállása ez, bosszút áll templomáért.
Tűzzétek ki a hadi jelvényt (zászlót) Babilon falaival szemben, erősítsétek meg az őrséget!
Jeremiás 51:11-12,

A Károli biblia 34x említi a zászló szót. Talán fel sem tűnt senkinek ez sokáig, de Istenünknek úgy tetszett, hogy felhívja figyelmünket erre és a dicséretekben még használni is akarta. Ami nagyon jó, mert nem igazán szeretném háborúban használni. A zászló, figyelem felkeltő, jelzést adó, kijelentést és hova tartozást jelző eszköz.

De jelt adtál az Istenfélőknek, hogy megmeneküljenek az íj elől.
Zsoltárok 60:6,

Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet!
Akkor örvendezünk győzelmednek, zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet.
Zsoltárok 20:5,6,

Dicsőítésre használjuk a mai időben, Isten királyságát kihirdetve, figyelem az Úrhoz tartozunk! A zászló a védelmünk és a fegyverünk.

Az Úr az én zászlóm, Jahve Nisszi! 2

És építe Mózes oltárt és nevezé nevét Jehova-Niszszi-nek. Mózes 17:15,

 


Július 3. Péntek,

Elküldöm hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem, és ezt mondtam: Térjen meg mindenki a rossz útról!
Jobbítsátok meg tetteiteket, ne kövessetek más isteneket, és ne tiszteljétek őket! Akkor azon a földön lakhattok, amelyet nektek és őseiteknek adtam.
Jeremiás 35:15,

Istennek vannak feltételei, sok esetben mondja, "ha, akkor" .
A ma emberének is küld az Úr prófétákat, tanítványokat akik szólják igéit. Amiből tudhatják az igazságot.
A megtérés szó, 24x van a bibliában. Fontos szó, kár hogy az emberek nem igazán értik jelentését. Esélyt se adnak maguknak, hogy Isten bizonyítson nekik.Jézus ezt mondta, tanítványainak, így nekünk is ez az üzenet.

Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.
Máté 9:13,

A bűnösök felé irgalmas, kegyelmes az Isten, örül ha megtér egy bűnös, mert azt akarja, hogy megmeneküljön attól amin nevetnek az emberek. A gyehenna tűzétől, mert a földi élet ideig való csak ,de a testi halálunk után a lelkünk egy örök életet kezd meg és nem mindegy hol.

 

 


Július 2. Csütörtök,

 
Adjatok hálát a seregek urának, mert jó az Úr.
Jeremiás 33:11,
 
A hit, a hálaadás és a dicséret ,kézen fogva járnak. Testvérek, úgy is mondhatnám.
A hit ajándék, meg kell becsülni. Akinek van hite, az tud dicsőíteni tiszta szívből. Hisz a bajban is tud örvendezni, mert bizik az Úrban,  tudja, hogy az ígéretek Istennél ámenek. Nem úgy ahogy a politikusok teszik.
A hálaadás ugyan úgy működik: ha probléma van,ki tudjuk jelenteni, hogy halleluja, Jézussal megoldjuk. Az ó szövetségben Isteni tanácsra, dicsőítéssel megoldódott minden. 
 
Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti JAVATOKRA:
1 Thesszalonika 5:16-17,

Július 1. Szerda,

Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem: megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem.
Jeremiás 33:8,

Isten minduntalan megbocsátott népének. Persze a büntetések azok megmaradtak, mert akit szeret az úr, azt megdorgálja, akkor amikor szükséges. De tisztává, és újjá formálja.

Ezt a harmadrészt is tűzbe teszem, megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom: Népem ő, és ő ezt mondja: Uram, Istenem!
Zakariás 13, 9

 

Ez a mi jó Atyánk, aki szeret és alig várja, hogy jót tegyen velünk.Őt kell dicsérnünk, hálát adnunk neki.

  


J Ú N I U S


Június

 

 Június 30. Kedd,

 
Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!
Jeremiás 33:3,
 
Isten sokszor kéri igéjében, hogy kiálts . A bibliában 42 x van benne.Vajon szót fogadunk neki, nem mindig. Pedig engedelmes viselkedésünk eredménye mindig az, hogy Urunk figyel ránk és segít nekünk a megoldásban.
 
Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz!
Gyűjtsétek  össze a véneket, az ország minden lakóját Isteneteknek, az Úrnak a házába, és kiáltsatok az Úrhoz!
Jóel 1:14,
 
Bűnbánatra hívás, eredménye a megbocsátás, a kegyelem.

 


Június 29. Hétfő,

 
Így szól az Úr igéje Jeremiáshoz:
Én vagyok az az Úr, minden élőnek Istene.
Van-e számomra lehetetlen?
Jeremiás 32:26-27,
 
A kaldeusok kezében volt a város, mégis Isten azt mondta vegyék meg azt. Jeremiásnak érthetetlen volt, hogyan tovább. Sokszor mi is átélünk ilyen helyzeteket, hogy emberileg kilátástalan az életünk, a probléma megoldása. De istennél már kész a jó terv, mert neki semmi sem lehetetlen. Kegyelmével, szeretetével veszi körül népét. Folytonosan megbocsájt nekik. Így nekünk is, mert ő agapé szeretettel gondol ránk. Tudja gyengeségeinket és a világban való életünk nehézségeit. 
 
Örömmel teszek jót velük, teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem  őket ebbe a földbe.
Jeremiás 32:41,
 
Istenünk örül ha jót tehet velünk.

 Június 28. Vasárnap,

Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget. Mennydörgő  szavára víz tömeg támad az égben,felhőt hoz fel a föld széléről, villámokat alkot az esőhöz, és szelet bocsát ki kamráiból.Megáll a tudománya minden embernek, szégyent vall bálványaival minden ötvös, mert csalódik öntvényeiben:nincsen abban lélek.
Jeremiás 51:15-17,
 
Sokszor megjelenik egy kép előttem, amikor látom, hogy embereknek milyen fontosak a külsőségek. Mikor bálványozzák az otthonaikat, az udvarukat, a kocsijukat, de sok mindent sorolhatnánk. Istenünk olykor-olykor megszomorodik ezen, hogy fiát adta az embereknek, hogy életük legyen, a legdrágábbat és eszébe sem jut a sokaságnak, hogy ezt meghálálják. Neki nem áldoznak sem időt, sem figyelmet, sem hálát. Amikor nagy viharok vannak, mindig bocsánatot kérek más emberek közömbösségéért is, mert félelmetesek az elemi erők. Tudom, hogy sokszor Istentől van. Figyelmeztetés olykor, hogy amibe belefektetitek az energiátokat, egy pillanat alatt semmivé lesz. De ha benne bíznának, neki áldoznák idejüket, akkor megáldaná az életüket.

Június 27. Szombat,

Így szól az Úr-, mert én veled leszek ! Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül.
Jeremiás 30:11,

Elgondolkodtató ez az ige, amit az Úr adott nekünk. Népének szólt, hogy kegyelméről, szeretetéről biztosítsa őket. Nem tart örökké haragja, de a büntetést megkapják azért, hogy hibáztak.
A mi életünkben is így van. Ha hibázunk Ő szeretetből helyreigazít és megmenekülünk ugyan de a büntetés nem marad el.
Vigyázzunk, hogy az életünk tiszta legyen, és Istenünkkel hűségesen és alázattal legyünk közösségben.

 


Június 26. péntek,

 
Így szól az Úr-, mert veletek vagyok, megszabadítottalak és megmentelek benneteket  a kezéből! Irgalmasan bánok veletek, és ő is irgalmas lesz hozzátok, és visszaenged benneteket a földetekre.
Jeremiás 42:11-12,
 
Isten üzent a népének, ígéretében bízni lehetett, ahogy nekünk is lehet. De ott van a "HA". Nekünk is szól, "ha nem hallgatunk rá, és nem tartjuk be parancsait, akkor semmi jó nem ér bennünket. Bár irgalmas. kegyelmes és hosszútűrő, de következetes, mint egy jó Atya.
Az engedelmesség fontos Istenünk szemében, megjutalmazza azokat akik hűségesek hozzá.
 

Június 25. Csütörtök,

Ezt mondta az Úr, aki a földet megalkotta, az Úr, aki azt megformálta és megerősítette- az Úr az ő neve-: Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!
Jeremiás 33:2-3,

Ezt az igét Jeremiás akkor kapta, amikor fogoly volt.
Nekünk is szól, kiáltani amikor bajban vagyunk, keresni Őt. Az imádság csodákra képes, de csak akkor működik, ha kérjük a megoldást, ha kérjük a segítséget. Isten harcol értünk, küldi az angyalokat akik vigyáznak ránk, megoldást adnak. Isten kijelentései igazak, ámenek.

15. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. 16. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.
91 Zsoltár 15-16,


Június 24. Szerda,

Visszahozom őket erre a helyre, letelepítem, és biztonságban lesznek.
Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek,hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen, elültetem őket ebbe a földbe.
Jeremiás 32:38-41,

Istenünk kegyelméről és megbocsátásáról ad bizonyságot ez az ige. Olyan mint egy Atya,akinek szíve megesik gyermekein akik hibáztak de meg bánták.Ez a kegyelem a mienk is. Ha imádkozunk egymásért, a vezetőkért, az ország jövőjéért, akkor megszán minket a jó Atyánk és kinyújtja segítő karját.


Június 22. Hétfő

„Rendelj magadnak útjelzõket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, a melyen mentél, jõjj vissza Izráelnek leánya, jõjj vissza ide a te városodba!” (Jeremiás 31:21,)

Rendelj magadnak útjelzőket... Jeremiás 31:21,

Akik megtértek azoknak Isten útmutatására kell figyelni amelyet Ő adott szavaiban, Igéiben. Azért kell figyelni mert életünkben gyakran adódnak olyan helyzetek amikor nem lehetünk figyelmetlenek.
Szükség van útjelző táblákra oszlopokra, hogy mindig a helyes úton járjunk.
A helyes út Jézus, őt kell meglátni és követni.  Ha rá tekintünk és követjük nem kerülhetünk kilátástalan helyzetbe, zsákutcába.
Az ember bocsánatra és kegyelemre szorult. Kegyelemre és bocsánatra van szükségünk. Jézus az aki ezt megadhatja nekünk. Ha nem fordítjuk el tekintetünket és követjük az útjelzők utasításait, csak akkor tudunk célba jutni és hazaérkezni szerető Urunk védelmező és megváltó karjaiba.

 


Június 21. Vasárnap 

Kiálts hozzám...

 Jer 29:12 Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket.

Amikor gondok és nehézségek vannak Isten a kitartó és állhatatos imát nem hagyja figyelmen kívül. meghallgatja a hozzá fordulókat,

 Jer 33:3 Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.

Sőt még biztat is, hogy bátran kiáltva szólítsuk meg Őt és felelni fog, olyan dolgokat mondd el, amelyet még elképzelni sem nagyon tudunk.


Június 20. Szombat

"Én majd bekötözöm és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik: milyen kincs az igazi béke.
Jóra fordítom Júda és Izráel sorsát, újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen.
Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem.
Felhangzik még a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a menyasszony hangja, és azoké, akik így énekelnek: Adjatok hálát a Seregek URának, mert jó az ÚR, mert örökké tart szeretete! Hálaadó énekkel jönnek az ÚR házába, mert jóra fordítom az ország sorsát, és olyan lesz, amilyen régen volt - ezt mondja az ÚR."
Jeremiás 33: 6-8, 11,

Csodálatos ez az igéret, olyan jó hallani és érezni az Úr szavaiból kicsendülő szeretetet.   A lelki megtisztulást, a bűnök bocsánatát békesség követi. A vidámság időszaka jön el újra, hiszen a menyasszony és vőlegény hangja egy új szövetség eljövetelét jelképezi.


Június 19. Péntek

"Mert én Hű vagyok - így szól az Úr - nem tart örökké haragom. Csak ismerd el bűnödet, hogy hűtlenül elhagytad Istenedet, az Urat."

 Jer. 3,12-13

Az ember sokszor úgy gondolja, hogy amit titokban csinál arról nem tud senki. Istennel megromlik a kapcsolata mert bűnt követ e, amit elrejt, hazudozik. Eszébe sem jut, hogy a bűnnel elhagyja Isten is és kiesik az áldásból. 

Isten szól és figyelmeztet, mert Ő soha nem vonja vissza hűségét. Csupán annyit kér, ha felismertük bűneinket ne takargassuk azokat, hanem bizalommal járuljunk a kegyelem trónusához.

15. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. 16. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Zsidó 4:15-16


 Június 18. Csütürtök

Az Úr, a mindenható Isten, így szól: „Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat. … Mert eltaszítottnak hívnak téged, Sion, akivel senki sem törődik.” Ez az evangélium. Ez Isten szíve. „Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked.” (Ézs. 54.6-7)

Ne keresd az okát Júdában, az összetört hitvesben annak, hogy az Úr megkönyörült. Nem tett ő semmit. Az evangélium az, hogy bár nincs reménység, az Úr ígéretet ad. Bár gyógyíthatatlan vagy, az Úr bekötöz. Bár mindennek vége lett, körülvett a sötétség, az Úr világosságot gyújt. Jézus meghalt, elnyelte a halál, eltemették, de az Atya feltámasztotta őt, és újat kezdett benne az egész világ számára. 

forrás: http://www.gref.hu/ (részlet)

 


Június 17. Szerda,

 
Mert csak én tudom, mi a tervem veletek-így szól az Úr- békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem-így szól az Úr-, jóra fordítom sorsotokat, .....
Jeremiás 29:11-14,
 
Istenünk tervébe bele állni nem könnyű. Mert hogyan is tudhatjuk mi a terve. Nem mindenki hallja hangját. De van egy dolog ami beválhat. Reggeli imánkat úgy elmondani, hogy megvalljuk ezt az ígéretet, és kérjük, hogy minden gondolatunk és cselekedetünk az Úrtól legyen, semmit se engedjen meg az Úr ami nem tőle van. Igei módon, kérjük és ő mindig velünk lesz és segít.
 

Június 16. Kedd,

Eljön majd az idő-így szól az Úr-, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az Úr a mi igazságunk!
Jeremiás 23:5-6,

Ez a zsidó nép ígérete. A mi drága megváltónk a Király, akinek a neve, Júda oroszlánja, Uraknak Ura, Királyok Királya, bölcs Tanácsos, Mindenható Isten.

" Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd: az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége."
Lukács 1:32-33,

Mária ígérete, a fogantatásáról és a születendő gyermekéről, aki a világ Megváltója lesz. És a mi örökségünk is ez.


Június 15. Hétfő,

Jeremiást is kesergett és lázadozott, mert gúnyolták, bántották őt. De ez nem sokáig tartott, helyre állt.

De az Úr velem van, mint erős vitéz.
Ezért elbuknak üldözőim, nem bírnak velem. Igen megszégyenülnek, kudarcot vallanak, gyalázatuk soha nem megy feledésbe!
Jeremiás 20:11,

Jeremiás kedélyállapota ingadozott, hol bátorította magát, hol átcsapott elkeseredésbe.

Átkozott az a nap, amelyen születtem , ne legyen áldott az a nap, amelyen anyám szült!
Jeremiás 20:14,

Vagyunk néha mi is így, bár az életünk teljesen más. Elkeseredünk néha, de azután pedig dicsérjük a mi Istenünket, mert tudjuk, hogy benne bízhatunk. Dicsérjük őt szüntelen, mert kiragad minket a gonosz kezéből.


Június 14. Vasárnap,

Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Megtörténik ,hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kitépem, kiirtom és elpusztítom. de ha megtér gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam hozni rá.
Jeremiás 18:6-8,

Olyanok vagyunk Isten kezében, mint egy képlékeny agyag, amit kedvére tud formálni. Örömében gyönyörűnek, tökéletesnek alkotva, haragjában összegyúrva, és újra formálva. Tőlünk függ, hogyan éljük az életünket, mi az ami felmagasztalja Őt, vagy megalázza. Úgy reagál rá a mi jó Atyánk.


Június 13. Szombat,

 
Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan: ki tudná kiismerni?!
Én, az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan  élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli.
Jeremiás 17:9-10,
 
A lelkünk a testünknek a része,  az ó emberünké, és a megváltotté. Mindenféle gondolatok munkálkodnak benne. Fel-fel törnek a régi énünk megszokott dolgai. Olykor győzedelmeskednek, de a Szent Szellem szól- vigyázz ez helytelen. A megújult elménk irányítása  a helyes út.
Istenünk minden rezdülésünket látja, szívünk vágyait szintén.
De az ige mindenkinek szól, Isten igazságos ítélete mindenkit utol ér.

Június 12. Péntek,

De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa,amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.
Jeremiás 17:7-8,

Azok akik bíznak az Úrban, olyan összeköttetésben vannak vele, hogy nem vágja azt el senki. Bármilyen probléma próbálja megbénítani őket, az Úr karját kiárasztja felettük és védelmével körülveszi az életüket.
A tarsolyukban mindig van elegendő tartalék az Úrtól amivel ki tudnak tartani.
Ígéretek amik a kincsnél is többet érnek.

A kik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, a mely meg nem inog, örökké megáll.
Zsoltárok 125:1, ( Károli)


Június 11. Csütörtök.

Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve! Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön.
Jeremiás 17:5-6,

Siralmas állapot egy hívőnek az Úrtól távol lennie. Megszakad valami az életében, ami élteti erejét, gondolataiból született kreativitását. Lelki nyugalmát és szellemi éberségét.Olyan ez mint amikor a kedvenc virágunk nem kap napfényt és vizet.
Mi élő vizet kapunk az Úrtól és fényt az élethez. Kiváltság ez amit meg kell becsülni.


Június 10, szerda

Isten az Ő szolgálóit megvédi bátorítja, nem hagyja el. Jeremiás élet útja nem volt valami bizalomgerjesztő. A nép hálátlanságát kellett hordoznia, Isten haragját továbbítania. Lelke fájt, emésztette a sok bűn amit a nép elkövetett.
Mivel az Úr szószólója volt, üldözték is őt.

Jaj nekem, anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal!.
Jeremiás 15:10,

Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. 15:19,

Bevehetetlen ércfallá teszlek, ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek: megsegítlek és megmentelek- így szól az Úr.
Jeremiás 15:20,

Ilyen a mi jó Atyánk, nem hagyja el azt akit kiválaszt magának. Beleenged nehézségekbe, de vigyázz ránk mint az ötvös, aki az ezüstöt hevíti, de idejében ki is emeli a tűzből.

 

 


Június 9. kedd,

 
Megerősített várossá teszlek ma téged: vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, és megmentelek!-így szól az Úr.
Jeremiás 1:18,19,
 
Jeremiást bátorította az Úr,
De vajon hányan kaptuk mi is meg ezt az igét bátorításul. Sokan, ez biztos.
Istenünk szüntelen bátorít minket amikor meglankadunk. Amikor az ellenség támadása alatt vagyunk. Amikor Új dolgokba fogunk, az Úr inditatására. Amikor szolgálni akarunk az Isten Királyságában. Milyen jó akkor ez az ígéret, hogy Ő ércfallá tesz minket.

Június 8. Hétfő,

Ismerem tetteiteket és gondolataitokat. Eljött az ideje, hogy összegyűjtsem a különböző nyelvű népeket. Jöjjenek és lássák dicsőségemet! Csodát teszek majd köztük, és a megmentetteket elküldöm a népekhez:
Ézsaiás 66:18-19,

Dániel idejében is megtörtént ez, csak éppen nem az Úr előtt borultak le a népek, hanem egy szobor előtt. De Dániel és társai megtagadták és éppen ez által tudta megmutatni az Úr a dicsőségét. Csodák történtek, megmentette fiait az Úr.
Sokszor nekünk is adódnak nehézségeink és amikor abból kihoz minket az Úr, tudjuk Őt hirdetni, dicsőséget adva neki.


Június 7. Vasárnap,

Falaidra Jeruzsálem, Őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák! Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretének helyévé nem teszi Jeruzsálemet a földön.
Ézsaiás 62:6-7,

Rendkívül fontos az ima, annak ereje van, az Úr ereje bontakozik ki általa.
A közbenjárás Istenünk tervéért, kedves az Úr előtt. Az ige buzdít arra, hogy emlékeztessük az Urat. Hiszen Ő maga adott nekünk ígéretet, bár Ő tökéletes, semmit el nem felejt, de szereti ha szólunk hozzá, szereti ha emlékeztetjük arra, hogy vannak ígéretei számunkra.


Június 6. Szombat,

Urunknak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
Ézsaiás 61:1-2,

Érdekes és csodálatos lehetett, ahogy Jézus elmondta a róla szóló próféciát. Több mint 2000 éve teszi ezt az emberekkel. Voltak nehéz idők, amikor a megtévesztés szelleme vezette az emberiséget, de a mostani időben is érezhető az Ő szeretetéből fakadó gondoskodás. Felfedte magát nekünk, nyíltan hirdethetjük Őt magát, kérhetjük segítségét az életünk minden pontján.


Június 5. Péntek,

 
Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége.Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.
Ézsaiás 60:1,2,
 
Ez a megváltott népnek szól. A földön ahol élünk, érzékeljük a gonosz hatalmát, befolyását, de van nekünk abban örömünk, hogy tudjuk mi vár ránk. Tudjuk, hogy a megtért rokonaink, barátaink, ismerőseink, és mi magunk is fiak vagyunk, a Mennyei Atyánk fiai, mennyei állampolgárok, akiket várnak amikor eljön az időnk.
Ez a boldogságunk lényege.

 


Június 4. Csütörtök,

 
Ilyen szövetségem van nekem velük- mondja az Úr: Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igém, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából és utódod utódainak szájából mostantól fogva mindörökké  mondja az Úr.
Ézsaiás 59:21,
 
Mindannyian azt tesszük amit az Úr tenni akar általunk. Ő pedig azt szeretné ha igéi tovább adásával foglalkoznánk. Amit teszünk is, de az ígéret a mienk.
Fiaink és unokáink is ezt teszik majd. Dicsőség a mi Urunknak érte.
 

Június 3. Szerda,

Sokszor kapom ezeket a mondatokat , világi emberektől, csalódott emberektől. "Ha van Isten és mindenható, akkor miért engedi meg ezeket a dolgokat." De maga az Atya válaszol helyettünk.

Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg.
Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog.
Ézsaiás 59:1-3,

Sajnos még csak nem is kér a ma embere, csak vádol. Azt akit nem lehet vádolni, hiszen a sok problémát az emberek maguk gerjesztik, csalással, szeretetlenséggel, meg nem értésekkel egymás iránt. A nagyobb dolgokat nem is említeném.
Ha az embereknek csak az 50% hívő lenne, a gonosznak esélye se lenne gáncsoskodni a világban.


Június 2. Kedd,

Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek,és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt.
Ézsaiás 58:13-14,

Ez is egy dicsőítés, hogy vasárnaponként az Úrnak szenteljük az időnket.
"AZZAL DICSŐÍTED" mondja az ige. Megjelenünk ünneplőbe öltözve, lelkünket is szívünket is tisztán tartva ezen a napon. Akkor tudunk közösségben lenni a Szentháromsággal. Szép ajándék amit az Úr ígér nekünk érte.


Június 1. Hétfő,

Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!
Ézsaiás 58:9,

Istenünk várja, hogy vágyódjunk a vele való kapcsolatra. Azt hisszük, hogy csak akkor jön létre ha órákon át vele próbálunk lenni, imában, olvasásban. De ez így nem pontos. Akkor is vele vagyunk, amikor böjtölünk, másokon segítünk, szolgálunk, egymás terhét hordozzuk imáinkban.

Akkor is vele vagyunk amikor csendességben a természetet csodálva gondolunk rá, milyen csodálatosan alkotta meg az embert, az állatokat, a növényeket, magát a természetet. És közben dicsérjük őt és hálát adunk érte.

És akkor is vele vagyunk amikor betöltekezünk vele, az Ő szeretetével, és elégedettek vagyunk magunkkal és az életünkkel. Mert Ő a teremtőnk!


 

M Á J U S 

május

 

 Május 31 Vasárnap

Mert nem örökké perlek, és nem haragszom, hiszen és nem vég nélkül haragszom,...
Ézsaiás 57:16,

Istenünktől jöttünk, tőle származunk, mindannyian akik a földre születtünk, azért szeret minket. Bármilyen kudarcot vallunk, mindig megbocsájt az Úr. Teszi ezt azokkal is akik még nem az övéi. A világi emberekre is süt a nap, áldásokat kapnak, gyógyulnak és jól élnek.

Láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét:
Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az Úr: Meggyógyítom őt!
Ézsaiás 57:17-18

(P.Edit)


 Az ÚR a teremtő. Nélküle nem lenne semmi. Éppen ezért hálaadással kell Istenhez folyamodni. A büszkeség együtt jár a bűnnel, a kevélységgel és a szeretetlenséggel, ezért Isten az elesetteket, a megtört szívűeket és az ő parancsolatainak megtartóit figyelemmel kíséri és segíti.

Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden - így szól az ÚR. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli.
Ézsaiás 66:2,

Tudja az Úr, hogy akik szeretik Őt és hisznek benne, és nem az emberekben bíznak, és hozzá kiáltanak azokat felemeli és megmenti a veszedelemtől. 

Akik az ÚRhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból.
Zsoltárok  34:18,

 (bacsipista)


Május 30 Szombat,

Ezt mondta a magasztos, a felséges,aki örök hajlékban lakik, szent az ő neve:
Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is.
Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét.
Ézsaiás 57:15,

Isten csodálatos és egyben szentséges Mindenható Úr. Nincs ehhez hasonló semmi. Mégis egy szerető, kegyelmes Úr. Látja a szívek állapotát, a bűnbánó lelkeket, az alázatosakat.

Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet oh Isten nem veted te meg!
Zsoltárok 51:19,

 


Május 29. Péntek,

Isten a pogányoknak is hirdeti a kegyelmet.
 
Az idegeneket ,akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és az  ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre, és örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak.
Ézsaiás 56:6-7,
 
Ez ránk is vonatkozik, Istenünk betartotta a szavát mint mindig.Szeret minket és az imádság házában, sok örömünk van. De így volt ez Izraelben is.
Ma pedig mennek a népek a sirató falhoz, és dugják a résekbe imáikat, bízva az Úr kegyelmében.

Május 28. Csütörtök,

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi: magot ad a megvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön:
nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.
Ézsaiás 55:10-11,

Az életet adó eső, a Szent Szellem ,aki itt munkálkodik közöttünk és vezet minket, hogy az igét hintsük. Ad magot is hozzá, aki kinyitja fülét és keresi az igazságot meg is találja általa az életet ,az örök életet. De még a földi életben is egy áldást nyer, ő is, a családja is ,de még az unokái is. Ezek ígéretek, ami által a reménység, a békesség költözik az életünkbe. 


Május 27. Szerda,

Keressétek az Urat, amíg megtalálható!
Hívjátok segítségül, amíg közel van!
Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember!
Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani.
Ézsaiás 55:6-8,

Istenünk nagyon szeret minket embereket. Meg akar menteni minden embert, hogy el ne vesszen. Útmutatást ad , segít,megmutatja a kivezető utat nekünk.

De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokákkal is: azokkal akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével.
Zsoltárok 103:17-18,


Május 26. Kedd,

 
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám!
Hallgassatok rám, és élni fogtok!
Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz.
Ézsaiás 55:3,
 
Milyen szépen hívja az embereket az Úr. De vajon ki olvassa ezeket a sorokat. sajnos csak azok akik már az Övéi. Nekünk kell továbbítani, mert mi vagyunk a szócsövei. Milyen nehéz feladat ez, hiszen aki nem keresi az Urat, avval még beszélni sem lehet ezekről a dolgokról.
Uram adj lehetőséget, hogy találjunk olyan embert aki keres téged!

Május 25. Hétfő,

Isten üzenete az övinek.

Mert a hegyek megszűnhetnek és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg- mondja könyörülő Urad.
Ézsaiás 54:10,

Bizony lehet föld indulás,föld rengés, föld csuszamlás, de Isten szeretetétől senki el nem választ minket. A Bibliában nincs megígérve, hogy nem ér minket csapás, vagy más nehézség, de az meg van írva, hogy könyörülő és kegyelmes Urunk van. Aki kegyelmét, irgalmát kiárasztja ránk minden időben. A Szent Szellemet küldte ide a földre, hogy Óvjon minket, tanítson, vezessen, vigyázzon ránk és vigasztaljon minket.

 


Május 24. Vasárnap,

 
Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat!
Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki megváltott, az Izrael Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak.
Ézsaiás 54:4-5,
 
Ez Isten családjának szól. Akik az Ő gyermekei, egy ígéret , egy féltőn szerető Istentől. Aki minden bűnünket eltörölte, és nem emlékszik semmire amit elkövettünk. Miért? Mert engedelmeskedtünk igéjének. Elfogadtuk az ajándékot amit a mi Jó Urunk adott nekünk. 
És ez a kijelentés igazolja, hogy Jézus és az Atya egyek. Csodálatos Tanácsos, mind kettő.
 

Május 23. Szombat,

Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője.
Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta.
Ézsaiás 53:3-4,

A mi drága megváltónk fájdalmairól ír Ézsaiás. Értünk gyötörték meg testét,az emberek fájdalmait érezte át. Több millió ember búját, baját , betegségből adódó fájdalmát. Elképzelni sem tudjuk, hogyan szenvedhetett. El törpült mellette a sebeinek fájdalma.

"Az Ő sebei árán gyógyultunk meg." Múlt idő, nem kell, hogy betegek legyünk, mert volt aki szabadságot adott nekünk az életre.


Május 22. Péntek,

Hamarosan megszabadul a megkötözött, nem hal meg, nem kerül a sírba, nem fogy el a kenyere. Mert én , az Úr, vagyok a te Istened, aki fölriasztom a tengert, hogy zúgnak hullámai. Seregek Ura a nevem!
Ézsaiás 51:14,15,

Az Úr a szabadítónk, a segítőnk. Az Ő vére által van a bűnbocsánat, a gyógyulás a szabadság, a helyre állás.

Sőt a veled való szövetségnek véréért a te foglyaidat is kibocsátom a kútból, a melyben nincs víz.
Zakariás 9:11,


Május 20. Szerda,

Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keressétek!
Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásattatok!
Ézsaiás 51:1,

Jézus tanításai a mi kősziklánk, amire építhetünk, ha betartjuk. Mik is ezek?
Sok van, de a legfontosabbak ezek.

Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják hívják segítségül az Urat.
2 Timóteus 2:22

 


Május 19. Kedd,

Az én Uram az Úr, megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak.
Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként.
Az én Uram az Úr, megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg.
Ézsaiás 50:4-5,

Ez az ige ,lehet egy megvallás is részünkről. Sokat tanultunk az Úrtól, és még fogunk is, amíg csak élünk. Felébredésünk után , Ő az első akihez szólunk és várjuk valamilyen formában az ige hozzánk való szólását.
A Szent Szellem által nyitva van fülünk minden jóra, ami hasznos az életünkben, és Ő gondoskodik lelki eledelünkről.

 


Május 18. Hétfő,

Amikor a nép azt mondta, hogy elhagyott engem az Úr, választ kaptak.

Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén?
Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!
Íme, tenyerembe véstelek be,szüntelen előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled.
Ézsaiás 49:15-17,

Megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az anya,...

Az igazi anya vagy édesapa, magára ismer ezekben a mondatokban. Mert a gyermekeiket el nem hagyják, mindig megsegítik ha bajban vannak és mindig megbocsátanak, mert szeretik őket.

Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem.
Zsoltárok 29:10,

Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Zsolt 29:10m


Május 18. Vasárnap,

 
Ezt mondja az Úr:
A kegyelem idején meghallgattalak, a szabadulásnapján megsegítlek.
Megőrizlek és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget.
Mond a foglyoknak: Jöjjetek ki!
Ézsaiás 49:8-9,
 
A kegyelem ideje van. Hogy meddig,csak Istenünk tudja. De minden percét ki kell használnunk.
 
Íme most van a kegyelem ideje!Íme most van az üdvösség napja!
Senkinek semmiféle megütközést nem  okozunk, hogy  ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem  úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben.....
2 Korinthus 62-4,
 
Isten a jelenben akar velünk találkozni, a múltat megbocsátja, a jövőt pedig ígéreteivel aranyozza be.
Nem mindig adja meg kéréseinket, de az ígéreteit mindig teljesíti.
 

Május 16. szombat,

 
Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már anyám méhében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlékezetben tartja nevem. Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem.Hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem: szolgám vagy, Izráel, rajtad mutatom meg dicsőségemet.
Ézsaiás 49:1-3,
 
Ez Jézus, akin Isten dicsősége ragyog, akinek szavától életek változnak meg.
De sajnos Isten népe nem értékelte a mi Megváltónk munkáját. Éppen ez az ami által mi is változhattunk, megtérhettünk.
 
A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.
Ézsaiás 49:7,
 

Május 15. Péntek.

 
Ezt mondja az Úr, a te megváltód , Izráel Szentje:
Én ,az Úr vagyok a te Istened,arra tanítalak, ami javadra válik,
azon az úton vezetlek ,amelyen járnod kell.
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra! Akkor folyamként áradna rád a jólét, a tenger hullámaihoz hasonlóan az igazság.
Ézsaiás 48:17-18,
 
Ahhoz, hogy áldások hulljanak ránk, kell az alázat, az engedelmesség amit elvár tőlük az Atya. A megváltónk kéri ezt tőlünk. Minden amit tanulunk a Biblián keresztül a javunkat szolgálja, és ami történik velünk az is.
Az életünk végéig vezet minket az Úr, de csak akkor, ha engedelmesek vagyunk neki.
 
Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izráel!
Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire  emelném kezem.
Zsoltárok 81:14-15,
 
Az ellenségünk lehet, betegség, megkötözöttség,szegénység, vagy bármi más. Vajon a sok probléma gyökere az engedetlenség, vagy a büszkeség?
 

Május 14. Csütörtök,

Hallgass rám, Jákób háza, és Izráel házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek:
Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordoztalak!
Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.
Ézsaiás 46:4-5,

Teljesen Istenre vagyunk utalva, rá támaszkodunk az életünk minden pillanatában. Istennek ez nem terhes, hanem örvendezik mint az édesanya, aki keresi gyermeke kéréseit, hogy adhasson neki. Ahogy a tyúkanyó egész nap kotyog kiscsibéinek. Mert szereti őket.

Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin.
Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem.
Zsoltárok 22:10-11,

Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen.
Zsoltárok 71:6,

A mi jó Atyánk biztosít minket arról, hogy ki vagyunk választva és születésünk pillanatától, halálunk pillanatáig hordoz minket és figyeli életünket, őriz minket szüntelen.

 


Május 13. Szerda,

 
Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy,  Izrael Istene, szabadító!
Szégyent vallanak, és gyalázatba esnek, mindnyájan gyalázatra jutnak a bálványkészítők. 
Ézsaiás 45:15,16,
 
Jézusnak a gondolatai, nem olyanok mint a mienk. Titkok vannak benne, nem mindent nyilatkoztat ki nekünk. Egyszerűen nem érthetjük meg, vagy nem tartozik ránk.
 
A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi: a kinyilatkoztatott  dolgok pedig miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítsük.
5 Mózes 29:29,
 
Sok olyan dolog történik a világban, hogy azt kérdezik tőlünk az emberek,- Ha Isten van miért történnek meg ezek a dolgok, betegségek halálok, stb.? Sokan hívják őt, kérdezik,  de nem válaszol. Ezt kell felelnünk; egyszer majd mindent megtudunk, és érteni fogjuk.

Május 12. Kedd,

Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy földből készült cserépedények között!
Mondhatja -e formálójának az agyag: Mit csinálsz?
És a készítmény ezt: Nem ügyes a kezed?
Jaj annak, aki ezt mondja apjának: Miért nemzettél?-és anyjának: Miért vajúdtál velem?
Ézsaiás 45:9,10,

Ez az ige a tiszteletről szól. tisztelni kell a szülőket, és az alkotónkat is.
Hiszen tőlük kaptuk az életünket. A fazekas, ha nem tetszik neki a műve egyszerűen összetörheti, vagy újból összegyúrja az agyagot és mást formál belőle. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen pozícióban vagyunk.

Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-e a készítmény a készítőjének: Miért csináltál engem így?
Róma 9:20,


Május 11. Hétfő,

Mert vizet öntök a szomjúhozóra és folyóvizeket a szárazra: kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. És nevekednek mint fű között és mint a fűzfák vizek folyásinál.
Ézsaiás 44:3-4,

Bizony ez az utolsó időkre vonatkozik. Ézsaiásnak elmondta ezt a jó Atya, hogy közölje velünk is. Már akkor kinyilatkoztatta Isten ezt az igazságot.

És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiataljaitok és leányaitok: véneitek álmokat álmodnak:ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.
Jóel 2:28-29,

Kiöntetik a Szent Szellem a földre. Lesz aki veszi a lapot és be áll a jók közé, de sajnos lesznek olyanok akik elutasítják. A lehetőség mindenkinek fel van kínálva, nem erőszakkal, hanem az Úr Lelke által. Egy esély, egy kegyelem, amit kaptunk.


Május 10. Vasárnap,

Én,én vagyok az Úr, és rajtam kivűl nincsen szabadító! Én hirdettem, és megtartottam, és megjelentettem, és nem volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Mostantól fogva is én az leszek, és nincs, a ki az én kezemből kimentsen: cselekszem, és ki változtatja azt meg?
Ézsaiás 43:11-13,

Isten, kijelentette magát. Azokat a csodákat amit átélhetett az Ő népe, tanúbizonyságként élhették meg, nekünk is átadva, minden fontosat.
Vajon mi a jobb, hogy átéltek bizonyos dolgot, bár korlátozottan, vagy nekünk akik mindent olvashatunk róla, és ismereteinket gyarapíthatjuk általa?


Május 9. Szombat,

Ézsaiás 43 1-3

És most, oh Jákob, így szól az Úr a te Teremtőd, és a te alkotód, Izrael: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!
Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.
Mert én vagyok az Úr a te Istened......
Ézsaiás 43:1-3,

Az Úr velük volt amikor rabszolgák voltak, velük volt amikor kivitte őket abból és vízen mentek át.
És Sidrákkal Misákkal, és Abednégóval is vele volt. Ezekben a történetekben csodák történtek.
De velünk is velünk van minden pillanatban. És csodák is történnek velünk, nap mint nap.
Maga a születés is egy csoda, az örök élet szintén, amit Jézus vére által kaptunk, mert féltő és szerető Atyánk van.


Május 8. Péntek,

A vakokat oly úton vezetem ,a melyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken a melyeket nem tudnak: elöttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé: ezeket cselekszem velök és őket el nem hagyom.
Ézsaiás 42:16,

A jó és gondviselő Atya ezt tervezte népével amikor megszabadította népét a fogságból. De ők sajnos nem hitték ezt és zúgolódtak ellene.
De nekünk is ezt tervezte avval, hogy Fiát Jézust adta áldozatul érettünk. És az Újszövetségben Ő az aki aki vezet minket, aki nyitogatja szemünket, aki olykor járatlan ösvényekre visz minket a saját érdekükbe.
Általa világossá válik a sötétség, a göröngyös út pedig egyenessé lesz.
Történhet velünk bármi el nem hagy minket.

 


Május 7. Csütörtök

Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.
Ézsaiás 42:8,

A világban sok embert bálványoznak, sajnos a vesztükre. Ha hagyják és nem utasítják vissza, akkor nagy bajba kerülhetnek. Istenünk számon tartja életünkben az imádat, odaszánását. Meg kell fizetnünk az árat mindenért.
Ha Istenhez tartozunk, akkor az időnket is oda kell szánunk neki, a testünket a hangunkat a szeretetünket. Dicsőséget adva az Úrnak, Ő vissza fizet nekünk, jóval.

 


Május 6. Szerda,

Ne félj, mert én veled vagyok: ne csüggedj, mert én vagyok Istened: megerősítlek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, a kik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, a kik veled perlekednek.
Ézsaiás 41:10-11,

Ne félj, mert én veled vagyok

Ilyen csodálatos kijelentéseket adott nekünk a mi jó Atyánk ,akik őt féljük. Akik hozzá tartozunk.

Mert a milyen magas az ég a földtől, oly nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
Zsoltárok 103:11,


Május 5. Kedd,

A mindenható Isten, nem fárad el, nem lankad meg, mindenkor bízhatunk benne. Mindig figyel ránk, hallja imádságainkat, cselekszik.

Erőt ad a megfáradottaknak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is:
De akik az Úrban bíznak erejük meg megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!
Ézsaiás 42:29-31, Károli,


Május 4. Hétfő,

A mi Istenünk büntet, de vigasztal is, szerető beszéde népének, ami a mai világban is egy üdítő, vigasztaló, felemelő számunkra.

Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek!
Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott: hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűnéért.
Ézsaiás 40:1-2, Károli,

Ímé az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte. Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.
Ézsaiás 40:10-11,

Az Úr Jézus vezetése szelíd, alázatos, szeretet teljes,türelmes. Nekünk is ilyennek kell lennünk. Sokszor jut eszembe, mikor türelmetlen, vagy igazságtalan vagyok testvéreimmel, család tagjaimmal, "vajon Jézus mit tenne a helyemben".
-Uram juttasd eszembe mindig ezt, hogy tudjak olyan lenni mint Te.

Mondjátok meg Sion leányának:Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, ....
Máté 21:5,


Május 3. Vasárnap,

Ezékiás hála éneke.

Oh Uram! ezek által él minden! és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engemet!
Ímé, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet!
Mert nem a sír dicsőít Téged és nem a halál magasztal Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak!
Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged mint ma én! Az Atya a fiaknak hirdeti hűségedet!
Az Úr szabadított meg engemet: azért énekeljük énekeimet éltünk minden napjaiban az Úrnak házában!
Ézsaiás 38:16-20, Károli,

A mi Istenünk, mindenre oda figyel amit teszünk. Szólunk, imádkozunk, mérgelődünk, teszünk veszünk, ő lát mindent. Ha kiáltunk hozzá mert bajban vagyunk, máris cselekszik bár nem mindig érezzük csak később. Ha bűneink nehezednek életünkre azt is érzékeli ha betegséggel küzdünk, arra is reagál, mert féltőn szerető Isten a mi Urunk.

Mert szemmel tartom minden útjokat: nem rejtőzhettek el orczám elől, és nincsen elfedve az ő bűnök szemeim elől.
Jeremiás 16:17,

 


Május 2. Szombat,

 
Imádság-kegyelem.
 
Ezékiás király megbetegedett, és a próféta elmondta Isten üzenetét:
 
"...Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz! 2. És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak, 3. És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy a mi jó előtted, azt műveltem! és sírt Ezékiás keservesen."
Ézsaiás 38:1-3,
 
Isten meghallotta keserves és alázatos kérését a királynak.
 
Menj el, és mondd Ezékiásnak: így szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene: Hallottam imádságodat, láttam könyeidet, ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendőt adok.
Ézsaiás 38:5,
 
Soha ne csüggedjünk, imáinkat hallja a Magasságos Isten. Kegyelmétől függ, hogyan rendelkezik felettünk. Jusson eszünkbe ez a történet amikor imádkozunk egymásért, Istenünk irgalma szeretete, határtalan.
 

Május 1. Péntek,

 

Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
Ézsaiás 35:3,

 

A szolgálatok között sok minden van, de az egyik nagyon fontos a bátorítás, a testvérek között való együtt érző, szeretetből fakadó vigasztaló, szabadító ima és beszélgetés, hogy a lankadt és elgyengült testvéreket erősítsük. A vándor madaraink ék alakban repülnek és akik az elsők azoknak a legnehezebb mert húzzák a mögöttük levőket. Ők is elfáradnak és akkor helyet cserélnek és őket segítik a hátul levők pedig előre mennek. Tanulhatunk tőlük, vajon honnan tudják, hogy így kell tenniük. Csakis Istentől van a bölcsességük.

 

A botladozót talpra állították szavaid, és a roskadozó térdeket erőssé tetted.
Jób 4:4,

 

Atyánknak tetszik amikor egymást segítjük.

  

 

Á P R I L I S

április

 


Április 30. Csütörtök,

Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart meg minket!
Ézsaiás 33:22,

Erős Istenünk az Úr, akiben nem csalódunk. Emberekben, barátokban, gyermekekben, esetleg szülőkben , kollégákban, szomszédokban, testvérekben csalódhatunk, de a Seregek Urában nem csalódhatunk, soha.
Lehet, hogy néha úgy tűnik, hogy nem azt kapjuk amit várunk, de ha bízunk benne és türelmesek vagyunk, akkor rájövünk, hogy minden a javunkra van.
Tőle van az áldás, a gyógyulás, a bátorítás, a békesség, és olykor a fenyítés is.

 


Április 29. Szerda,

 
S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr: boldogok mindazok, a kik őt szolgálják.
Ézsaiás 30:18,
 
Mennyire fontos az emberiségnek, hogy Isten kegyelmétől el ne szakadjon. Az ige ismerete és az Úr félelme együtt a menekülést hozza magával.
 
Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az Úton.
Mert hamar fellángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül.
Zsoltárok könyve 2:12,
 

Április 28. Kedd,

Mert így szólt az Úr Isten, Izráelnek Szentje: Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna: csöndességben és reménységben erősségtek lett volna: de ti nem akartátok:
Hanem ezt mondtátok: Nem , sőt lóra ülvén, futunk: ezért futnotok kell: és gyors paripán elvágtatunk: ezért gyorsak lesznek üldözőitek.
Ézsaiás 30:15-16,

Vészjósló szavak. Sok fiatal él így, azután mikor a vesztükbe rohannak, el gondolkodtatóak ezek az igék. Nem hallgatnak senki tanácsára, pedig érdemes lenne olykor olykor. A gonosz résen állva, lesi azokat akik engedetlenek. Ezért fontos, hogy a fiataljainkat imáink által védjük.Jézus vére alá tegyük őket nap mint nap.

 


 Április 27. Hétfő,

 
Ezért így szól az Úr: A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága alapkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el!
Ézsaiás 28:18,
 
A próféciák Jézus Krisztusról szóltak, aki egy erős kő, egy biztos alap, de össze is törhetünk rajta.
Benne volt, van és lesz az emberiség bizodalma. Az Atya adta nekünk, hogy megmentse a világot. Az Atya akarata, hogy általa megmeneküljön a bűnös ember.
 

Április 26. Vasárnap,

Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj.
Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelen helyett, akkor szószólóm lehetsz.
Ézsaiás 15:19,

Milyen igaz ez az ige. A száj az ami legjobban rombol. A hamis beszéd, ami nem az Úrtól van. Amikor kiforgatják az igazságot, amikor elferdítik Istenünk üzenetét. Rombol, taszít, szétszóródást eredményez. Megmérgezi az egységet. Nincs benne szeretet.
Vajon az ilyen emberek mikor olvassák el a szeretet himnuszát, vagy az Efezus 4:29-et?

Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon. hanem csak akkor szóljatok , ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.


Április 25. Szombat

Ha szüntelen az Úrra tekintek akkor mindig előre tekintek. Az Úr soha nem fog a hátam mögé bújni. Ő nem fog álnokul meglökni és a mélységbe taszítatani. Ahogyan az Urat követem megfigyelhetem, hogy az ő útján élet teremtődik. Ha előre tekintek csak a szentet láthatom.

1. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. 2. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják az ÚR dicsőségét, Istenünk méltóságát. 3. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket! 4. Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket! 5. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. 6. Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. 7. Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. 8. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak.Nem jár azon tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. 9. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. 10. Amikor visszatérnek, akiket az ÚR kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.

Ézsaiás könyve - 35. fejezet

(bacsipista)


Április 24. Péntek

Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából.
Ézsaiás 12:3,

A szabadulás forrása, amelyből vizet meríthetünk olyan, mint a mesében az élet vize. Aki abból iszik az megszabadul a halától. A halál karmaiból való szabadulás pedig határtalan ürüm.

"Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!"
Ézsaiás 55:1,

Az élő íz nem csak ital, hanem szellemi táplálék. Isten Igéje. Jézus Krisztus önmaga. Aki saját magát adja. Jézus kegyelmét, szeretetét nem lehet pénzre váltani, pénzért venni.

"de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne."
János 4:14,

Jézus az élet. Jézus a kegyelem. Jézus az a táplálék amely a szellemünket ébren tartja, jól lakatja, lelkünket megitatja.

(bacsipista)


Április 23. Csütörtök

1 Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda országában: Erős a mi városunk: az Úr kőfalat és bástyát állított védelmére. 2 Nyissátok ki a kapukat, hadd jöjjön be az igaz nép, amely hűséges maradt! 3 Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik. Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre!

Az Úr a mi kősziklánk, és ha Őreá épül fel a mi hitünk, nem kell attól tartanunk, hogy elbukunk.  Ennek az igaz hitnek az alapfeltétele a hűségünk amellyel viszonyulunk Istenhez.  De csak az maradhat hűséges akinek a jelleme töretlen  és nem ingatható meg. Nem akar egyaránt megfelelni a világi dolgoknak és Istennek, mert aki ezt teszi az menthetetlenül elbukik. Az ajtó pedig csak azoknak nyittatik meg akik hűségesek maradnak Istenhez.

(bacsipista)


 Április 22. Szerda,

 
Uram! Magas a Te kezed, de nem látják!  de látni fogják, és megszégyenülnek néped iránt való buzgó szerelmedet: és tűz emészti meg ellenségeidet.
Uram! Te adsz nékünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk. Uram! 
Ézsaiás 26: 11-12,
 
Igen, féltő szerető a mi Urunk, ellenségünket a Sátánt és annak szolgáit megszégyeníti mert imameghallgató, és cselekvő Úr.
A benne való bizalom, hit, a mi békességünk, mert azt is tőle kapjuk, ajándék az nekünk. 
 

Április 21. Kedd,

Hálaadó ének.

Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem nevedet! Mivel csodát cselekvél, örök tanácsaid hűség és igazság.
Ézsaiás 25:1,

Mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában: a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész.
Ézsaiás 25:4,

Bármikor íródott is ez az ige, ma is használhatjuk, megvallhatjuk. Minden időben Istenünk nagyságát mutatja. Mindig megújuló szeretettel menti meg az övéit, mert csak az élők tudják őt imádni, dicsérni.


Április 20. Hétfő,

És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet!
Ímé, az én szabadítóm! bízom és nem félek :mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm!
És örömmel merítek vizet a szabadító kútfejéből.
Ézsaiás 12:1:1-3,

A fogságból hazatértek hálaéneke. De minden időben énekelhetjük ezt. Hisz előbb vagy utóbb mindannyiunknak kell valamiből szabadulnunk. A megtérőknek, a bűnökből, a fájdalmaktól ami történt velük és azokban megsérültek. A gyermekét elvesztőknek és az özvegyeknek, akiknek a fájdalmát csak Jézus tudja elvenni és a testvéri szeretet. Az anyagi problémákkal küszködőknek és a betegségekből felgyógyultaknak, Isten az erőssége akiben bízhatnak.
És örömmel meríthetnek vizet, élő vizet az Úr Krisztusból.


Április 19. Vasárnap,

És lesz ama napon: hogy Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója lészen, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen.
Ézsaiás 11:10,
 
Igen az a zászló Jézus, aki kimagaslik mindenek felett, akinek a zászlója alatt vonulunk, vezet minket a győzelem felé. Úgy ahogy Mózest vezette, amikor az Amáletikák megtámadták Izráelt. Mózes magasra emelte botját és amikor elfáradt Áron és Húr leültették és tartották a kezét, és győztek. Mert Isten volt velük.
 
És építe Mózes oltárt és nevezé nevét Jehova Nissi-nek. ( Ami azt jelenti: az én zászlóm az ÚR!"
2 Mózes 17:15,

 


Április 18. Szombat,

 
Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. 
Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában.
Ézsaiás 11:1-4,
 
Az Atya lelke nyugszik meg Jézuson. A bölcsesség, értelem, tanács, erő, ismeret és az Úr félelmének lelke. A szeretet, kegyelem, irgalom és a józanság követi. Jó rá gondolni, hogy Ő a barátunk. Mindenben hozzá futhatunk, meg elégít minket tanácsaival. A vigasztalás, a bölcsesség és a békesség szellemével.

Április 17. Péntek,

Ézsaiás megprófétálta a Messiás uralkodását.

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.
Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökké való Atya, Békesség Fejedelme!
Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában,mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal
mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!
Ézsaiás 9:5-6,

A zsidók ezt várták el Jézustól, nem értették, hogy lehet, hogy kivégzik őt?
Hogy engedheti meg az Atya ezt?
Ha Ő Erős Isten, akkor miért nem állt ellen.
Vajon nem ismerték a próféciákat, nem tanulmányozták?
Valójában a nép nemigen ismerte, az írástudók, a papok pedig a gonosz uralma alatt voltak. Mert képmutató életmódjuk következtében nem ismerték fel az igazságot.
Nekünk az Újszövetségben élőknek kijelentette az Úr, hogy a barátai vagyunk.

Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.
János 15:14,

 


Április 16. Csütörtök,

Lezárom ezt az intelmet, lepecsételem ezt a tanítást tanítványaim számára. És várom az Urat, aki Jákob háza elől elrejtette orcáját, és benne reménykedem.
Ézsaiás 8:16-17,

A próféta befejezi mondanivalóját, mert nincs semmi fontosabb mint Isten igéje, hitünk és életünk vezetője. Az ige ismeretsége segít, vezet, dorgál, helyre igazít. Istentől van, bízhatunk benne.


Április 15. Szerda,

A Seregek Urát tartsátok szentnek, őt féljétek, tőle rettegjetek, akkor ő is megszentel. De Izrael két háza számára olyan kő lesz, amelybe beleütköznek, olyan szikla, amelybe belebotlanak, Jeruzsálem lakóinak pedig kelepce és csapda.
Ézsaiás 8:13-14,

Az a kő, maga Jézus. Akiben megbotránkoznak, ellenségnek tartják. De aki győzedelmesen jön ki a csatából. Azon a kövön sokan össze zúzzák magukat.
Figyelmezteti a próféta a népet, hogy kit tekintsenek Úrnak, akitől függ az életük, a jövőjük


Április 14. Kedd,

Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el. Tejszínt és mézet fog enni, amíg meg tudja vetni a rosszat és a jót tudja választani.
Ézsaiás 7:14-15,

A jövendölés Ézsaiás részéről, egy remény volt. Ézsaiás elsősorban Júda Királyságának prófétált. Júdában váltották egymást a lelki ébredések és a lázadások. Az országot ellenség fenyegette, Isten kegyelméből mindig megmenekültek. Ézsaiás hirdette a bűnöktől való szabadulás, öröm üzenetét a reményt. A"Messiás egyszer igazságosan fog uralkodni"!
Uralma alatt béke és biztonság lesz. Ez volt az üzenet a népnek.


Április 13. Hétfő,

 
Bizony elbukik Jeruzsálem, és elesik Júda, mert nyelvükkel és tetteikkel az Úr ellen fordulnak,és  dicsőségével szemben engedetlenek.
Ézsaiás 3:8,
 
Vajon hányszor esett ebbe a tévedésbe, bűnbe Isten népe? És vajon hányan és hányan esünk mi is ebbe a hibába.
 
Ó népem! Vezetőid félre vezetnek, tévútra visznek téged!
Előlép perelni az Úr, készen áll, hogy ítélkezzék népe fölött.
Ézsaiás 3:12,
 
Istennek szeretete és irgalma kiárad mindannyiunkra. Nyilván való, hogyha a vezetők hibáznak, akkor a felelősség az övéké.  De ha nem imádkozunk értük, akkor a mienk is. Imáinkat nyilvánvaló, hogy szeretteinkért mondjuk leggyakrabban, azután jönnek a barátok, de kihagyhatatlanok a vezetőinkért való ima. Ők azok akik befedeznek minket, akik felelősek értünk, hogyan várhatjuk el, hogy ne hibázzanak, ha nem imádkozunk értük?
 

Április 12. Vasárnap,

Tele van az ország bálványokkal, kezeik csinálmánya előtt borulnak le, amit ujjaikkal csináltak. Ezért meg kell hajolnia az embernek, meg kell alázkodnia a halandónak, és te nem bocsátasz meg nekik.
Ézsaiás 2:8,9,

Bálványok vannak hívek között is, sajnos. De nem az én dolgom megítélni a nagy egyházak templomait.
Megítéli az Úr azokat, ha eljön az ideje. De vannak más bálványok is, én inkább betegségnek nevezem. Amikor mindennél előbbre helyezünk valamit vagy valakit. Férjet, gyermeket, lakást, kertet, szépség ápolást, test építést, cicát, kutyát, sorolhatnám. Istenünk balgaságnak és bűnnek tekinti. Istent pedig elfelejtve élik az életet, pedig az életüket köszönhetik a Mindenhatónak.
Szomorú lehet a mi Istenünk, amikor körül néz a földön, keresve, vannak-e hívei, igazak akik imádattal gondolnak rá.


Április 11. szombat,

Jaj azoknak ,akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű.
Ézsaiás 5:20,

Az ellenkező, vitatkozó ember nem jó társaság. Kerüljük őket, mert nem hagyják magukat meggyőzni. Kik is azok? Akiknek jól megy, szerencsésnek mondják magukat. Nem akarják az igazságot hallani, magukban bíznak, a vagyonukban. Pedig sem a pénz, sem a pozíció nem tartja meg az embert az Úr haragjától.

Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat: mindkettőjüket egyaránt utálja az ÚR
Példabeszédek 17:15


Április 10. Péntek,

Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban!
Ézsaiás 5:8,

Sok gondolat megfordul ennek az igének olvasása közben a fejemben. Azok az emberek akik kapzsiságuktól vezérelve, és tehetőségüket kihasználva, földeket házakat szereznek maguknak, vajon mikor éri őket utol a "Jaj".
A fő bűnök egyike a kapzsiság. Sok bűn tapad ehhez a szellemiséghez.

Jaj azoknak, akik korán reggel ital után járnak! Estig elmulatnak, bor hevíti őket.
Ézsaiás 5:11,

Jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket kötélen, mint a kocsit, ...
Ézsaiás 5:18,

Istenünk mindig is megítélte a bűnt, de a ma nemzedékének is szólnak ugyanezek a szavak.


Április 9. Csütörtök,

Jöjjetek, szálljunk vitába!-mondja az Úr.
Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor,fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. de ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. Az Úr szája szólt!
Ézsaiás 1:18:-20,

Isten felajánlja a kegyelmét, irgalmát, barátságát népének. De ott van a "HA" szó, feltételt szab, hallgatni kell az okos szóra, amit tanácsol.
Felajánlja a jót ,de a választást meghagyja népének.
A mi életünkben is így van, bár mi már az új szövetségben élünk, de a választási jogunk nekünk is meg van. Válasszuk a jót! A kegyelmet ,a barátságot, a békességet, a javakat.

 


Április 8. Szerda,

 
Mit kezdjek a sok véresáldozattal? -mondja az Úr. Elegem van az égőáldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből!
A bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat?
Ézsaiás 1:11-12,
 
Az Atya Isten kinyilvánította véleményét népének, akikkel nem volt megelégedve. Szólt hozzájuk prófétája által. 
"Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést!"
Istenünk bűn gyűlölő, az volt és most is az, vigyáznunk kell cselekvéseinkre, beszédünkre. Talán azért nem hallgat meg minden imát, hibát lát bennünk.
 
Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek:bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg:
vér tapad a kezetekhez! Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket!
Ézsaiás 1:15-16,
 
Megtérésre szólította fel az Úr, gyermekeit. Figyeljünk rá mi is, mert nekünk is szól üzenete, a Szent Szellem figyelmeztet, ha helytelen dolgokat teszünk. Mindig meg tudunk újulni, helyre állni, Istenünk türelmes, kegyelmes hozzánk. Tudja, hogy ki vagyunk téve minden féle csábításnak,  kísértésnek, várja, hogy megtérjünk hibáinkból, gyengeségeinkből. Ha a szívünket vizsgálva észreveszi vágyunkat a jóra, segít és megszabadít minket.
 

Április 7. Kedd,

Ézsaiás Kr-előtt. élt 700 és 800 között. Júdáról és Jeruzsálemről írt, amikor Uzzijjá, Jótám, Áház, és Ezékiás voltak Júda királyai.
Meglepő, hogy az évszázadok óta a probléma ugyan az.

Halljátok meg, egek, figyelj, ide, föld, mert az Úr szól:
Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem!
Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát,de Izáel nem ismer
nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép!
Gonosz utódok, romlott fiak ! Elhagyták az Urat, megvetették Izráel Szentjét, elfordultak tőle!
Ézsaiás 1:2-4,

Teltek az évszázadok, de ez a dolog mindig ismétlődik. Hálátlanság, engedetlenség, hitetlenség. A próféta szólt, Isten üzenetét mondta.

Ez is kegyelemből van, mindig szól az Úr mielőtt cselekszik.


Április 6. Hétfő,

 
A mi Megváltónk megjelent a tanítványainak, beszélgetett velük, azután elmentek ara hegyre amit mondott nekik.
 
Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek: és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Máté 28:17-20,
 
Csodálatos, utasítás és ígéret. Jézus egy rendkívüli egyéniség volt. Híre nem homályosodott el két ezred év alatt sem, sőt mindig meg megujúló  hatással van az emberekre. Erről a Szent Szellem gondoskodik. Rendkívüli volt születése, élete és halála. Rendkívüli volt a feltámadása is. Bizonyság nekünk, hogy volt van és lesz ,feltámadás. 
Jézus teljes életet élt, erőt adó minden írás róla.

 Április  5. Vasárnap,

 
Asszonyok és az angyalok
 
Egy tanítványa , név szerint József, elkérte Jézus meggyötört testét , és eltemette őt egy szikla sírba. Őrséggel öríztették a farizeusok, a sírt, mert féltek, hogy ellopják a Krisztus testét.
 
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengergette a  követ, és leült rá.
Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mit a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal."Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.Jöjjetek nézzétek meg a helyet ahol feküdt.
Máté 28:1-6,
 
Feltámadt a mi Megváltónk, mert ez volt az Atya tervében. A győzelemért nagy árat fizetett a mi Urunk. Áldozatát megköszönni csak úgy tudjuk, hogy szüntelen hirdetjük őt, és engedelmeskedünk igéjének. Dicsérjük szüntelen, mert méltó rá. Legyőzte a Sátánt és nekünk életet szerzett.
 
 
 

Április 4. Szombat,

Tizenkét órától kezdve három óráig,sötétség volt a földön. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott:
"Éli , éli, lamá sabaktáni!" azaz:"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?"
Máté 27:45,

Az Isten Szent, bűn-gyűlölő. El tudjuk egyáltalán képzelni milyen rettenetes érzés volt Jézusnak a világ bűnét hordozni, több milliárd embernek a gyötrelmeit. Azok mind rá voltak tapadva és az Atya ezt nem tudta elviselni, abban a három órában Jézus magára maradt, körülötte angyalok lehettek akik próbálták őt erővel bátorítani.

Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét.
És íme a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak.
Máté 27:50-51,

Elvégeztetett, a Sátán le lett győzve. Az egész univerzum érezte a változást. Jézus lelke pedig megszabadult a földi testtől.
De még akkor is másokért járt közben. A pokolba ment mert szíve fájt az elveszettekért, akiknek nem adatott meg a kegyelem.

Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenített Lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekor.
1 Péter 3:18-20,

Csodálatos ez az ismeret nekünk. Testünk adatik halálra, lelkünk pedig szabaddá lesz, mert életet kaptunk Krisztus áldozata árán. Tökéletes terv, dicsőség a mindenható Atyánknak.


Április 3. Péntek,

A helytartó katonái elhurcolták Jézus, hogy keresztre feszítsék. Feje fölé függesztették EZ JÉZUS A ZSIDÓK KIRÁLYA.
Két rablóval együtt függött a kereszten, ami abban az időben egy bitófa volt. Ezeket a mondatokat kellett hallania, miközben szenvedett:

"Te aki leromboltad a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy , és szállj le a keresztről!
Máté 27:40,

"Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne! 27:42,

Bízott az Istenben: szabadítsa meg most, ha akarja: hiszen azt mondta: Isten Fia vagyok."A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 27:43,

Milyen megalázott és meggyötört volt a mi erős Urunk. De tűrt mindent, mert tudta ,hogy az áldozata győzelemhez vezeti értünk. A mi bűneinket vitte fel a fára, és hordozta az emberiség gyengeségeit.
Erre a Jézusra emlékezünk ma, és szívünket átjárja a szomorúság és a fájdalom, mert megpróbáljuk elképzelni az Ő fájdalmát. Hálát adva az életért, amit az Ő szenvedése árán kaptunk meg.

Jézus és a latrok

Kép: Peter Paul Rubens: Krisztus a latrok között (A lándzsás) (Királyi Múzeum Antwerpen


Április 2. Csütörtök,

 

Barabas and Jesus

 

Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak.......
Előhozták Barabást és Jézust: Pilátus megkérdezte tőlük.

 

"Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták: "Barabást."
Máté 27:21,

 

Azután ezt kérdezte: "De mi rosszat tett" Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: "Feszíttessék meg!" meg!"
Máté 27:23,

 

Úgy tűnik teljesen egyedül maradt, elárulták és elhagyták a tanítványai, a nép is ellene kiabált. De az Atya és a Szent Szellem vele volt.
Mi játszódhatott le lelkében, hisz mindent tudott előre, mi fog vele történni.
Látta a jövő nemzedéket, akiket majd megment áldozatával, és legyőzi a Sátánt vele. Látta a sok fehér ruhás győztes sereget, akikkel együtt uralkodik majd. Ez adott neki erőt.

 


Április 1. Szerda,

judáspénz

 

Az a tanítvány aki elárulta Jézust,megbánta tettét. Elment a főpapokhoz, és ezt mondta nekik.

"Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el." De azok ezt mondták: "Mi közünk hozzá? A te dolgod." Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát.
Máté 27:4-5,

Júdás szíve telve volt kapzsiság vággyal. Ezt kihasználva tudta őt a gonosz használni. Elbukott, mert vágyai erősebbek voltak a barátság kötelékeinél, a szeretetet sem tudta megtartani ami Jézushoz fűzte.
A Sátán terve az volt, hogy elvesszen az emberiség Megváltója.

 

 


M Á R C I U S


 

 

 

Március

 

 

 

 

 

 

Március 31. Kedd,

Ahogy elfogták a mi Urunkat Jézust, a tanítványoknak is a bátorságuk elszállt.

"Akkor a tanítványok mind elhagyták őt és elfutottak".
Máté 26:56,

A nagytanács elé vitték, hamis tanúkkal perbe fogták, hogy elveszejtsék.
Péter a közelébe maradt, hogy lássa mi lesz Urával.
Istenkáromlással vádolták:

Méltó a halálra! Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták: " Prófétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged!"
Máté, 26:67,

Megalázták, és fájdalmat okoztak neki. Pétert közben többen megszólították.

"Te is a galileai Jézussal voltál."
"Ez a názáreti Jézussal volt".
"Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodok rólad".
Máté 26:69, 71, 73,

Péter és a kakasszó

Péter megtagadta, de akkor megszólalt a kakas. Eszébe jutott mit mondott a Mester:


" Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem".
Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt.
Máté 26:75,

Péter megbánta, hogy úgy cselekedett, az ő könnyei enyhíthették Jézus fájdalmát. Mert minden megbánt bűnünk, örömet okoz a Megváltónknak.


Március 30. Hétfő,

 
Amikor Jézust elfogták a Gecsemáné kertben, egyik tanítványa elragadtatta magát. Hirtelen haragjában levágta a főpap szolgájának fülét.
Jézus így szólt neki:
 
Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet?
De miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie?
Máté 26:52-54,
 
Aki kardot ránt, kard által vész el
 
Vajon melyikünk tudna ilyen józan választ adni, amikor a legkedvesebb barátja elárulta. Szíve telve volt fájdalommal, aggodalommal, hiszen előtte imádkozott a Gecsemáné kertben ,ahol "szomorkodott és gyötrődött".
Ezt mondta tanítványainak: "szomorú az én lelkem mindhalálig"....
Megvallás volt ez, az érzéseit és a jövőjét illetően.
Leborulva imádkozott az Atyához:
"Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod." Máté 26:42,
 
Így kell nekünk is imádkozni, még akkor is amikor nem igazán akarunk az ő akaratában járni, mert épp nehéz azt cselekedni. Az Övé vagyunk, és Ő az, akinek akaratában kell járnunk.
 

Március 29. Vasárnap, Az élet napja

Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat.
Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mit kilencven kilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.
Lukács 15:7,

Jézus az emberek között járt, kelt. Tudta, hogy nem őhozzá kell menniük az embereknek, hanem neki kell az emberek között járkálni, kutatni kinek van szüksége gyógyulásra, szabadulásra.
Jézus tette is ezt, vámszedőkkel és bűnösökkel beszélgetett, evett.
Közben példázatokkal adta tudtukra, milyen fontos a megtérés, elmagyarázta hogy a mennyben hogyan örülnek minden ember megmenekülésének.
Így örülünk mi is, minden ember megtéréséért, és örvendezünk a mennyel együtt minden bemerítkező embertársunkért.


Március 28. Szombat,

Tégy engem mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra!
Bizony, erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély,
akár a sír. Úgy lobog mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja.
Énekek Éneke 8:6,

Az első szerelem soha ne lankadjon el bennünk. Mert attól lesznek az élmények, a látások, az áldások és az örömök.
A szolgálatok kiteljesedése, Istenünk irányítása a királyságban.
Az éltető erő, az életben.

Tégy engem, mint pecsétet a szívedre


Március 27. Péntek,

A menyasszony szépségének leírása.

De szép vagy kedvesem de szép vagy! Énekek éneke 4:1,

Mindened oly szép kedvesem,
semmi hibád sincsen. - " Énekek éneke 4:7,

Vajon az eklézsiának tényleg nincs hibája, nem valószínű, de az Atya Jézus vérén át lát minket.

Színméz csepeg ajkadról, menyasszonyom, méz és tej van a nyelveden,
s ruhád illata, mint a Libánon illata. Énekek é.. 4:11,

Amikor szívből dicsérjük Istent így érzi a mi Urunk. Beszívja a dicséretet mint mi a levegőt és kifújja kegyelmét, dicsőségét ránk.
Csodálatos a vele való közösség, fel nem ér semmi világi dolognál.

 


Március 26. Csütörtök,

 
Mint liliom a tövisek közt, olyan kedvesem a lányok közt.
Énekek éneke 2:2,
 
Istennek az eklézsiához való szeretetét mutatja meg ez a vers.
A világ a tövis, és hívei a liliomok.
 
Elvitt engem a borozó helyre, melynek jelvénye a szerelem. (A Károli bibliában: Zászló felettem szerelme)
Erősítsetek aszú szőlővel, üdítsetek fel almával, mert a szerelem
betege vagyok!
Énekek éneke 2:4,5,
 
Felettünk van zászlaja ami alatt szolgálunk, és az fedez be minket. Istenünk a zászló. Szeretete irántunk oly nagy, hogy szinte bele betegszik abba.
 
Mint liliom a tövisek közt, olyan kedvesem a lányok közt. Énekek éneke 2:2,

 


Március 25. Szerda,

 
Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!
Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az.
Prédikátor 12:13-14,
 
Isten Irgalmára és kegyelmére van szükségünk nap mint nap.Nélküle semmik vagyunk.
 
Isten megítél minden tettet
 

Március 24. Kedd,

Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, melyekről ezt mondod: nem szeretem őket.
Prédikátor 12:1,

Bizony bölcs tanács. Mert ha akkor gondol az ember az Úrra, amikor már minden baja van, az sem rossz, de lehet, hogy Istenünk szeretetéből töretik össze, nehogy a kárhozatra menjen. Az aki időben a helyére áll, sok jót tehet másokért, és Istennek szolgálhat. Ezért jutalom jár, az Úr jutalma, ajándékok amit be lehet forgatni Istennek Királyságába.

A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.
Prédikátor 12:7,

Megnyugtató és békességet árasztó, hogy lelkünk tovább él az Úr oltalma alatt. "Ismeri az Úr az övéit."Nem hagyja a holtak hazájába, hanem szerető karjaiba várja őket.


Március 23. Hétfő,

Ahogyan nem ismered a szél útját,
vagy a csontok formálódását a terhes asszony méhében,
éppúgy nem ismered Isten munkáját,
aki alkotott.
Prédikátor 11:5,

Ahogy a szél fúj, úgy jár Isten Szelleme a világban. Nem tudjuk merről jön és merre megy, de azt tudjuk, hogyha hívjuk akkor ott van velünk.
Nem látjuk csak érezzük szerető közelségét. Amikor Istennel közösségben vagyunk, akkor ő az aki velünk kommunikál. Amikor bajban vagyunk ő az aki segítően áll mellénk, aki vigasztal, aki tanácsol minket.
Ahhoz, hogy ismerjük Istenünk munkáját, szüntelenül kell imádkoznunk és keresni, kutatni az Ő szavát a bibliát. Valójában nem tudjuk a teljes ismeretben sem ismerni, de amikor majd elé állunk, akkor színről színre fogjuk Őt látni, és mindent tudni fogunk róla.

 


Március 22. Vasárnap,

 
Aki vermet ás, bele esik abba,
 
Aki vermet ás, bele esik abba,
és aki lerontja a kőkerítést,
azt megmarja a kígyó.
Prédikátor könyve 10:8,
 
Vermet ásni általában ellenségnek szoktak, illetve védelem szempontjából. De ha rossz indulatból teszi valaki, nagy valószínűséggel maga esik bele, vagyis vissza kapja azt amit másnak készített.
Jó példa erre, Hámán esete, aki a zsidó népet akarta meg semmisíteni, de ő maga lett az áldozat.
 
Ne áskálódjunk senki ellen, hanem fogadjunk el mindenkit, hisz minket is elfogad a mi jó Atyánk. Szeret minket minden hibánk ellenére.
Ahogy az akaratában járunk, egyre jobban fogunk hasonlítani Jézusra a Megváltónkra.
 
 

Március 21. szombat,

 
És láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös
irigysége kísér.
Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés! Az ostoba karba teszi a kezét, és tönkre teszi önmagát. Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót valót hajszolni és hasztalan erőlködéssel.
Prédikátorok 4:4-6,
 
Bizony a szorgalmas embert irigylik, de csak a restek, és az élhetetlenek.
De az is igaz, hogy sokan tönkre teszik magukat a jó létért. Sok hiába való dolgokért, elhanyagolva a szeretet kapcsolatokat, gyermekeikkel, párjukkal, szüleikkel. Mert bizony a szeretet kapcsolatokhoz idő kell. A jó vetésnek pedig a termése, megtérül.
 

Március 20. Péntek,

 
Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Ne mond azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog, ha ilyet kérdezel!
Prédikátorok 7:9-10,
 
Istenünk tanácsai olyan bölcsek és igazak. A bosszankodásból, negatív erő áramlik szét környezetünkre, napjainkat pedig meg mérgezi. Valójában semmi nem fog általa megváltozni. Ha valami negatív dolog ér minket,akár bosszankodunk, akár nem a dolgok nem fognak megváltozni, hát akkor inkább legyünk reményteljesek a jövőt illetően. Bízzunk Istenünk gondviselésében, jó tanácsaiban.
Nézzünk mindig előre, tervezzünk, tűzzük ki a célunkat, Istenünk megsegít minket mindenben ami javunkra van.
 

Március 19. Csütörtök,

Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jókedvvel borodat, mert mindig az volt Isten jóakarata ,hogy ezt tedd! Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj! Élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, és munkád révén, amit fáradsággal végzel a nap alatt.
Prédikátorok 9:7-9,

Amíg élünk ezt tegyük jó kedvvel, mert a halálunk után már nem tehetjük, egy másik dimenzióban egy másmilyen életet kell élnünk. Ezeket az örömöket csak a földi életben tudjuk megtenni, ajándék az Úrtól.

 


Március 18. Szerda,

Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott sz embereknek, hogy bajlódjanak velük.
Szépen megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott.
Prédikátorok 3:10-11,

Bizony így van, sok mindennel bajlódunk az életünk során, tesszük a dolgunkat, mert Istenünk így kívánja. Amíg a földön élünk, életünket egy cél vezeti, kinek mi a cél. Istenünk híveinek a vele való közösséget tűzte ki célul, hogy keressék vele a kapcsolatot és találják meg azt az utat, amit ő nekünk tervezett. Aki bele áll abba, az nem, csalódik. Egy boldog kiteljesedett életet fog élni.

 


Március 17. Kedd,

 
A prédikátor könyvében Salamon érdekesen gondolkodik.
Felsorolja, hogy mik a hiába valóságok.
De arra a megállapításra jut, hogy mindent Istentől kapunk.
 
Nincs hát jobb dolog, mint ha az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Mert ugyan ki ehetik és ki lehet vígan nála nélkül.
Mert annak az embernek, akit Ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömet ad. A bűnöst pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten jónak talál.
Prédikátorok 2:24-26,
 

Március 16. Hétfő,

Az embernek kevélysége megalázza őt: az alázatos pedig tisztességet nyer.
Példabeszédek 29:23.

A kevélység a hét fő bűn egyike. Isten ellen áll a kevélyeknek. A kevélység nem engedi az embert ,hogy kapcsolatba kerüljön Isten Szellemével. Csak a maga igazát hajtogatja, esélye sincs arra, hogy meg ismerje az igazságot.

Megalázza az Úr , hogy össze törje büszkeségét, és esélyt ad neki arra, hogy újra kezdje az életét. Kérdés, hogy eszébe jut-e kihez kell fordulnia.


Március 15. Vasárnap

Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul.
Példabeszédek 29:1,

Istenünk szeretetből sokszor megfedi azokat, akiket vonz az ő közelségébe.
A konokság és a büszkeség nem Isten találmánya, hanem a gonoszé, evvel tartja vissza az embereket Isten közelségétől, a Megváltó Úr kegyelmétől.
A szellemi csata folyik, és az emberek az áldozatok, mert nem ismerik az igazságot.
Segítsünk nekik, hirdessük az életet, a biztos jövőt, a megváltást, a bűnbocsánatot.
Vigyázzon minden ember, ne várja meg míg megfedi az Úr, hanem bölcsen döntve válassza az életet.

 


Március 14. Szombat,

Ma ezt az igét kaptam az Úrtól, amit szeretnék veletek megosztani.

Velem van az Úr

 

Velem van az Úr, nem félek,
ember mit árthat nekem?
velem van az Úr, segít engem,
és én megvetéssel nézek gyűlölőimre.
Jobb az Úrnál keresni oltalmat,
mint emberekbe bízni.
Zsoltárok 118:6-8,

Kik is a gyűlölőim? Mivel Istenhez tartozunk, az ő hadseregéhez, bizony az ördög. Mindent megpróbál ellenünk bevetni. A keserűség piruláit, az önsajnálatot ami a keserűség hugocskája. De az Úr mindig üzen és ha bízunk benne, nincs esélye neki.

 Március 13,

Temetésről jöttem. Igei rovatunk vezetőjének, Edit testvérünk férjét, Istvánt kísértük ma délelőtt utolsó útjára.
Fáj nekünk is, és átérezzük azt a fájdalmat amit most Edit érez, mert akivel eddig megosztott 48 évet jóban-rosszban, már csak szívében és emlékeiben él tovább.

1.Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.
2. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett.
3. Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az építésnek.
4. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek.
Prédikátor könyve 3:1-4,

Mindennek rendelt ideje van

De azt is tudjuk, hogy István már jó helyen van. Az Úr magához hívta.

"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam:"
2Timóteus 4,7

Istenem, kérlek add meg mindazoknak a Te békességedet akiknek fájdalmat okoz szeretett testvérünk, István hiánya.

"Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!"
János evangéliuma 14,27

/bacsipista/

 Március 13. Péntek,

Barátodat és apád barátját ne hagyd cserben!
Példabeszédek 27:10,

A rokonokat nem lehet megválogatni, de a barátokat igen. Jézus is azt mondja rólunk, hogy a barátai vagyunk. A barátainkért sokat megteszünk, hiszen lélekben és életfelfogásunkban, esetleg szellemben egyek vagyunk. Ezért értjük meg egymást, segítjük egymást. Az apánk barátja pedig szintén óv és segíti életünket.

Ne menj testvéred házába, mikor bajban vagy!
Példabeszédek 27:10,

Nem illik a problémánkat más otthonában elhinteni, várjuk meg azt amikor felkészül barátunk arra, hogy vigasztaljon, esetleg tanácsot adni tudjon és ő jön hozzánk.

Többet ér a közeli szomszéd a távoli testvérnél.
Példabeszédek 27:10,

Bizony áldás a jó szomszéd, mert mellettünk van ha jön a baj.


Március 12. Csütörtök,

Istenünk figyelmeztet arra, hogy vannak képmutató emberek, akiktől őrizkedjünk. Hogyan tudjuk felismerni? Kérjük Jézust, hogy a lelkek ismeretét adja meg nekünk, hogy tudjuk észre venni.

Mint a meg nem tisztított ezüst, mellyel valami agyagedényt beborítottak, olyanok a gyullasztó ajkak a gonosz szív mellett.
Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot.
Mikor kedvesen szól, ne bízzál őhozzá; mert hét iszonyatosság van szívében.
Példabeszédek 26:23-25,

Istenünk a szívek vizsgálója és figyelmeztet minket arra, hogy vigyázz, mert megsebzi a szívedet. Mik is azok az iszonyatosságok? A hét fő bűn.

A kevélység. (a büszkeség elfajult változata)
A fösvénység.
A bujaság.
Az irigység.
A torkosság.
A harag.
A jóra való restség. (engedetlenség az ige iránt)

Ne essünk bele az ördög kelepcéjébe, minden reggel a hálaadás után vegyük fel a fegyverzetet, és tegyük magunkat az Úr védelme alá, Jézusunk vére alá.


Március 11. Szerda,

A szén parázslik, a fa lángol, a viszálykodó ember pedig perpatvart szít.
A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe.
Példabeszédek 26:21-22,

A harag, a békétlenség egy igen gyúlékony fajta. Elég egy szó, egy megjegyzés és lángra lobbantja az indulatokat.

Az elfajult vitát már vissza szívni nem lehet, ami utána marad ,olyan mint mikor a tűz romból, csak a pusztítás marad utána.
Minden megjegyzés, rágalom, átjárja bensőnket és mint a kovász elterjed bennünk, nehéz kiverni gondolatainkból.

Egyedül csak az Úr tudja a szívünket gyógyítani.

 


Március 10. Kedd,

 
Ostor a lónak, fék a szamárnak: és vessző a bolondok hátának.
Példabeszédek 26:3,
 
A szilaj állatnak aki száguld és rakoncátlan, ostor kell, hogy megzabolázzuk.
A szamár aki csökönyös és ön törvényű, a fék a legjobb, hogy ne menjen a vesztébe.
Aki pedig nem hallgat Isten beszédére, bolondnak mondja az ige, és ha Isten szereti akkor vesszővel fogja őt helyre igazítani.
 
Istenünknek minden emberhez megvan a kulcsa, mindenkit másként nevel, úgy ahogy az édesapák is szokták. Tudják, hogy gyermekeik nem egyformák, mindegyiket másként kell nevelni, de féltő szeretettel teszi.
 
 

Március 9. Hétfő,

 

Miképpen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll emberre.
Példabeszédek 26:2,

A madarak viselkedése, repülése természetes folyamat, nem tud ellene tenni senki semmit.
Akik átkot szórnak mások életére, nincs hatalmuk csak vagdalkoznak de Istenünk védelme kiterjed azokra akik nem hisznek a butaságokban.
Mert bűn az aki átkozódik, rosszat akar más embernek, kénye kedvére szólja a negatív beszédet.
Azok akik átkozódnak, egy rossz szokás megrögzött beszédeit mondják, vagy tényleg tele van gyűlölettel a lelkük.

Istenünk nem engedi, hogy beteljesüljön. Inkább magukra veszélyesek.


Március 8. Vasárnap,

 
nőnap
 
 
Nemzetközi nő nappá van nyilvánítva ez a nap. Szép gondolat, hogy a férjek, kollégák, gyermekek, felköszöntik a nőket akik megszépítik a mindennapjaikat.
A nőt Isten a férfi segítőjének teremtette, "hozzá illő segítő társ" így mondta az Úr.
A nő mint a szerelmet adó, az életet adó, a felnevelő, a segítő és törődő gondoskodó, és vigaszt adó ember.
A nő, mint érzelmet adó, szeretetet adó, biztonságot adó, feleség, és anya.
A nő mint Isten szolgáló lánya, aki közbejár másokért.
Valóban szegényebb lenne az élet nélküle.
 
 
 
 
A derék asszony dicsérete.
 
Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé.
Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít.
Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés.
Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig dicséri:
Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket!
Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó.
Hadd élvezze munkája gyümölcsét,
dicsérjék tetteiért minden helyen!
Példabeszédek 31:25-31,
 
Legyünk ilyenek, mert az Úr ebben gyönyörködik.
 

Március 7. Szombat,

 
Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott Ige!
Példabeszédek 25:11,
Mint az aranyalma ezüst tányéron...
 
 
Bizony igaz ez: Mert oly sokszor üzen nekünk az Úr ige által. Minden hívő elmondhatja, hogy istentisztelet alatt, vagy máskor, mennyire megvigasztalta az Úr, vagy helyreállította, esetleg megerősítette egy ige hallatán. Sokszor éreztem, ez nekem szólt, egy másik mondatnál meg egy másik testvér érzi ugyan azt.
Jó az úr mindig a megfelelő időben cselekszik.
 
íróasztalom mellett ott van férjem fényképe, aranyozott keretben kis barna foltokkal. Ahogy dolgozom, olvasgatok valamelyik bibliámból kipottyanhatott egy kis téglalap alapú ige kártya. a tartalma is arany alma, de hogy a színe pont olyan amilyen a kép keret, számomra egy csoda, Istennek egy csodája, szeretetét kifejező üzenete.
 
"ISMERI AZ ÚR AZ ÖVÉIT..." - ez áll rajta...
2 Timóteus 2:19,
 
Lefóliáztattam és ott lesz örökké mellette mint Istenünk üzenete.
 

Március 6. Péntek,

 
Ha éhezik, aki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret: és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet:
Mert eleven szenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.
Példabeszédek 25:21-22,
 
Jézus szeretné ha mi is gyakorolnánk a kegyelmet, az irgalmat, akkor is amikor sérelem ér minket. A sebzett emberen segítenünk kell.Félre kell tennünk a sérelmeinket és örülni kell annak ha adhatunk.
Ha a rosszért jót fizetünk, életünkben ez áldássá lesz, Istenünktől.
 

Március 5. Csütörtök,

 
Az Istennek tisztességére van a dolgokat eltitkolni: a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.
Példabeszédek, 25:2,
 
A régi időkben a Királyoknak volt tekintélyük akik után ment a nép. Van rá példa, hogy amikor a király leporolta az írásokat, kutatta, és bűn vallást tettek, és Isten szerint kezdtek cselekedni, a nép áldásokat nyert.
A mai időkben is lehetne ez példa, mindjárt ki tudnánk jutni a kátyúból. Imádkozni kell azért, hogy legyen a világi vezetőknek olyan tanácsadói, akik hívő emberek.Hogy megtudják mi Isten akarata, hogy felismerjék milyen hibák vannak és tudják azt korrigálni.
 

Március 4. Szerda,

 
Féld az Urat , fiam, és a királyt: a pártütők közé ne elegyedjél.
Példabeszédek 24:21,
 
A mi jó Atyánk figyelmeztet minket, hogy tiszteljük őt és azokat akiket fölénk helyezett. Minden miniszter, munkahelyi főnök, tiszteletünket kell hogy élvezze, mert ez Isten akarata. Úgy ahogy Dávid is tette.
Nem nézi jó szemmel, jó Atyánk, ha tüntetésen részt veszünk, ha szidalmazzuk vezetőinket. Senki sem lehet vezető pozícióba, ha Isten nem engedi azt. De vonatkozik ez a gyülekezetünkben lévő vezetőkre is.
Istentől van az elhívása, minden pásztornak, és minden szolgálatot végző testvérünknek.
Támogassuk őket, és szeretetünkkel álljunk melléjük.
 

Március 3. Kedd,

 
Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért: az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek.
Példabeszédek 24:16,
 
Bizony sokszor elesik az igaz is, de az Úr felsegíti. De int az Úr afelől, hogy ne örüljünk más bajának.
 
Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj : és mikor megütközik: ne vigadjon a te szíved,
Hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az Ő haragját tereád.
Példabeszédek 24:17-18,
 
A káröröm a világban előfordul, de Istennek nem tetszik.

 


Március 2. Hétfő,

Megbélyegzés, paráznaság

 
Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony.
Példabeszédek 23:27,
 
Istenünk a paráznaságot igen elítéli, bűnnek nyilvánította ki. Az ige az idegen asszonyt kútnak nevezi, vagyis aki bele esik, nincs kiút. Csak ki húzni lehet, ha bele nem fullad.
De ki húzza ki? Nincs más csak Jézus.
A szemek kívánnak, viszik a lábakat, terveznek, és elbukik a parázna gondolatokat dédelgető ember. A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot.
 
És olyan leszel, mint aki fekszik a tenger közepeiben, és aki fekszik az árbócfának tetején.
Példabeszédek 23:33-34,
 

Március 1. Vasárnap,

 
Bölcs mondások gyűjteménye:
 
Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elméd tudományomra!
Mert gyönyörűséget szerez, ha őrzöd azokat magadban, ajkadon is állandóan ott lesznek.
Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítottam neked, bizony, neked!
Már előbb is írtam neked tanácsokat és tudnivalókat, tanítva téged arra, hogy ezek valóban igaz mondások, hogy igaz mondásokkal felelhess annak, aki küldött.
Példabeszédek 22:17-23,
 
Salamon Isten üzenetét íratta le. Mi is az ami megérint minket ebben az ige szakaszban. Nem tudok igazán választani, mert minden szava IGAZ és megfontolandó.
De talán ha egy mondatot kellene ki ragadnom akkor ezt tenném:
 
"Legyen az Úrban bizodalmad, ezt tanítottam neked, bizony neked."
 
Jobb az Úrban bízni, mint fő emberekben reménykedni.
Zsoltárok 118:8,

 

 

 

F E B R U Á R


 

 

 

F E B R U Á R  


  

Február 28. Szombat,


Aki szereti a szív tisztaságát, és jóindulattal beszél, annak barátja a király.
Példabeszédek 22:11,  

  Tehát ha igyekszünk és megtartóztatjuk az életünket a bűnüktől, betartva a mi jó Atyánk akaratát, akkor Jézus a  "barátunk." 

Kívánhatnánk-e ennél többet? 

 megtört szív


Február 27. Péntek,

 

Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle: de annyira, hogy őt megöld, ne legyen haragod.
 Példabeszéd 19:18

A gyermek nevelésénél, Isten tanácsa, hogy ha ott van az ideje, fenyítsük meg a gyermeket a saját érdekében. Divat most, hogy ezt nem teszik a szülők. Sajnos látszik is ezen a nemzedéken

Persze nem verni, ütni kell a csintalan gyermeket, de addig míg hajlik a fa addig hajtja a kertész is, később már törik vagyis sérül. Így van ez a kis gyermekeknél is. Igazából, ha tudja, hogy oda fognak csapni ha rosszat csinál, ő lesz aki fegyelmezi magát mert nem akarja a vesszőt.

A következetes gyermekkori nevelés  javára válik minden embernek.

Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint: még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.
Példabeszédek 22:6,

 


Február  26. Csütörtök,

 
Aki bedugja fülét a szegény kiáltására: ő is kiált, de meg nem hallgattatik.
Példabeszédek 21:13,
 
Minden problémánk megoldása Isten kezében van, ez a mi hozzáállásunk. Sokszor halljuk, hát majd csak megsegít a jó Isten, de bizony előfordul, hogy mégsem jön a kegyelem az áldás, mert az Úr mindent lát.
És ki milyen magot vet azt aratja. Aki önző és segíthetne de nem teszi az bűne annak.
 
Egész nap kívánságtól gyötretik: az igaz pedig ád, és nem tartóztatja meg adományát.
Példabeszédek 21:26,
 
Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak. /Jakab 4:17,/
 

 Február 24. Szerda,

 
Minden gondolatunkat vigyük az Úr elé, mert néki gondja van ránk. Ne a magunk eszére támaszkodva döntsünk, hanem keressük az ő akaratát minden döntésünkkor.
Ne gondoljuk, hogy a mi jó Atyánk nem hallja hangunkat.
 
Sok gondolat van az ember elméjében: de csak az Úrnak tanácsa áll meg.
Példabeszédek 19:21,
 
Gondolj az Úrra

Február 24. Kedd,

 
A szegényt a testvérei is mind gyűlölik, még inkább  eltávolodnak tőle barátai: szavakkal unszolja őket, de hiába
Példabeszédek 19:7,
 
A szegénység egy megbélyegzett helyzetet teremt, pedig akkor kellene a legtöbb segítség. De van különbség szegény és szegény között.
Sok ember saját hibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy nélkülöznie kell. ( munkahely elvesztése, betegség, árvaság, özvegység, szerencsétlenség, ház leégés, stb)
Az ilyen embereken kell, hogy a körülötte élő emberek segítsenek. Főleg a Krisztus testében lévők.
De vannak olyanok is, akik lustaság miatt kényszerülnek a segítségre.
 
Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.
Példabeszédek 19:17,

Február 23. Hétfő,

 
Mind a halál, mind az élet a nyelv  hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
Példabeszédek 18:21,
 
A beszédünk is egy vetés, mert amit vetünk az fog kikelni. Ha gonoszt vagy rossz dolgot vetünk, azt is aratjuk. Aki viszont szeretetet vet, szeretetet arat. Akkor vesszük észre amikor baj ér minket, és megtapasztaljuk, hogy mennyien mellénk állnak és kimutatják szeretetüket.
 
 A vétkes ajak veszedelmes csapda, de az igaz kikerül a bajból.
Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik vissza.
Példabeszédek 12:13

 


Február 22. Kedd,

  
A vidám elme jó orvosságul szolgál: a szomorú lélek pedig megszáraztja a csontokat.  Példabeszédek 17:22,
 
A vidámság lehet egy alap természet ami jó, de úgy gondolom, hogy még a  megtéretlen embereknek is egy ajándék Istentől. Mert a vidám ember másokat is felüdít. 

 A szomorú, rossz kedvű és depressziós emberek pedig lenyomottságot sugároznak, magukat is testileg megbetegítik. A végén kerülik őket az emberek, mert senki sem szereti az ilyen természetű barátokat ismerősöket. A vidám szív fiatalít, a szomorú szív pedig rá ül arcunkra és a ráncokat dúsítja.

 Bármi történhet velünk, Istenben bízva  és az Ő kegyelméből megtartva élhetjük az életünket. Tudnunk kell, hogyha még nem is értjük azt ami velünk történik, Istenünk jóra fordítja és később majd megértve hálát adva érte, mehetünk az utunkon tovább.

 Legyünk mások számára felüdítők, megbátorítók.

 A vidám elme megvidámítja az orczát: de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik.  Példabeszédek 15:13,

 


Február 14. Szombat, 

 

Aki fizet gonoszt jóért, nem távozik el a gonosz házától.  Példabeszédek 17:13,

 

Sok jó történik az életünkben, szinte felsorolni sem tudom. Megszületünk,  hála az Úrnak érte, hogy adott életet nekünk, hogy szülőkkel ajándékozott meg, sőt nagyszülőkkel is, még testvérekkel és rokonokkal is.
 
Egészségesek vagyunk - halleluja.

Van munkahelyünk, párunk, családunk, gyermekeink, otthonunk - dicsőség az Úrnak.

Vannak barátaink, gyülekezetünk, testvéreink - hála az Úrnak.

Felneveltek, jól bántak velem, taníttattak, és így sorolhatnám az idők végezetéig. De vajon, hogyan viszonyulunk ezekhez a jó dolgokhoz? Hálásan, úgyhogy vissza próbáljuk adni, esetleg befordítani a mi életünkbe.

Sajnos van olyan aki hálátlan, sőt vissza él vele, bizony lehet, hogy átkot vesz az életére. 


Február 20. Péntek,

 
Bízzad az Úrra a te dolgaidat: és a te gondolataid véghez mennek.
Példabeszédek 16:3,
 
Bizony milyen bölcs tanács. Minden féle tervünk van, de ha abban nincs benne Istenünk, igen nehezen fogjuk azt véghez vinni.
 
Vannak vágyaink is, amit Isten jobban tud mint talán mi, ha helyén való abba is megsegít minket. Keressük az ő orcáját és minden meg adatik nékünk, mert szerető Atyánk ő, szeretetét és hűségét oly sokszor kimutatja.
 
Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útjaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.
Példabeszédek 16:7,
 

Február 19. Csütörtök,

 
kegyelemből
 
 
Messze van az Úr az istentelenektől: az igazaknak  pedig könyörgését meghallgatja. 
Példabeszédek 15:29,
 
Kik is az istentelenek. A megtéretlenek, akik nem fogadják el Jézust az Isten Fiát. A bűnözők, a rablók, a gonosz emberei.
De vajon a megtért embereknek miért vannak problémájuk. Minden megtért ember tökéletes, nem tulajdonítunk semmi bűnt nekik. Jó lenne ha úgy lenne.
Isten aki a szíveket vizsgálja látja az ember útját és a szerint cselekszik. 
Kegyelem alatt vagyunk és olykor jó is, hogy nem tudunk egymás dolgairól, elég ha az Úr tud róla. Imádkozzunk egymásért, főleg ha tudomásunkra jut, hogy hiányosságban szenved, esetleg megbotlott, vagy problémája van testvérünknek. Bízzunk abban, hogy Istenünk mindannyiunkat egy életen át tanít, igazgat, terelget, hogy tökéletessé váljunk.

 Február 18. Szerda,

 
Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van.
Jobb a paréjnak étele, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör, ahol van gyűlölség.
Példabeszédek 15:16-17,
 
Sok film rendezőnek is témája volt ez az ige. Sok gyerek, szegénység, de szeretet és békesség jellemezte azokat a családokat akik Istenben bíztak.
Az a békesség amit a megtért emberek éreznek, nehezen érthető az olyan embereknek, akik hajszolják a pénzt, és az evvel járó munkát, vagy más szenvedélynek hódolnak. Békétlenség, elégedetlenség, összeférhetetlen élet, amit a gonosz gerjeszt a világban, egy bizonyos szellemiség jellemzői.
Isten igéje megerősít minket abban, hogy az igazság ismeretével, szabadok és békések az emberek.
 
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.
Filippi 4:7,
 
Mert az Istennek országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek általi öröm.
Róma 14:17,
 

Február 17.Kedd,

Minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat.
Példabeszédek 15:3,

Nem lehet elbújni az Úr szemei előtt, mindenütt jelen való és mindent lát. Érzékeli életünk minden pillanatát. Szívünk állapotát vizsgálja, és értékeli.

Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR vizsgálja meg a szíveket.
Példabeszédek 21:2,

Aszerint cselekszik az Úr, ahogyan élünk. A jókat megáldja, a rosszakat pedig engedi, hogy a gonosz büntesse

Az ÚR a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről.
Zsolt 34:17,


Február 16. Hétfő,

 
A beteljesült kívánság jólesik az embernek, az ostobának pedig utálatos eltérni a rossztól.
Példabeszédek 13:19, 
 
Istenünk olyan szerető, hogy szívünk vágyait megadja. Ha nem is mindjárt de idővel biztos. Ki is jelenti nekünk.
 
Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit.
Zsoltárok 37:4,
 
De akik Isten nélkül élnek, nem igazán értik miért is kellene nekik a bűntől elválva élniük. Szemükön hályog van, a gonosz tette rá, nehogy ismerjék az igazságot. Nehogy jó életük legyen. Mert az igazság megszabadít, ők viszont rabságban élnek, és gyűjtögetik a sok betegségből adódó problémákat. A széles úton sok batyu elfér a hátukon. Igyekezzünk nekik elmagyarázni, hogy a batyut ki kell vágni alul, hogy kiszóródjanak a bűnök a problémák belőle.
Új életet élve minden más lesz, könnyebb, tisztább, nyugodtabb élet.
 

Február 15. Vasárnap,

 

Van, aki gazdagnak mondja magát , pedig semmije sincs:
van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona.
A gazdagság az ember életének váltságdíja lehet,
a szegény pedig fenyegetést sem hall.
Példabeszédek 13:7-8,

A gazdagság ha beleszületünk egy életforma, a léleknek sajnos rombolására van. Nem tudja megérteni az egyszerű embereket, sőt lenézi.
Az olyan gazdagság ami vágyból adódik, testi, démonikus. Mindent megtesz, hogy haszonhoz jusson, túl sok munka, esetleg bűnös vágyból.
Semmit sem viszünk magunkkal, ha szólít az Úr.

De aki igazán gazdag az nem szolgája a bűnnek, mert a vágy a kincs után a szívében van. Keresi szüntelen és ha megtalálja gazdaggá válik. Nem vágyik földi gazdagságra, csak Jézus után. Tudja, hogy miért követi őt, tudja mit kell tennie, és tudja hová megy. Nyugodt ,szerény életet él, de ha mégis megtalálja a jólét, segíti azokat akik rászorulnak, adakozik Isten Királyságának, élvezi Isten jóságát amit tőle kapott.


Február 14. Szombat,

 

Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával.
Példabeszédek 12:20,

Bizony nincs olyan ember akinek ne volna valamilyen testi problémája. Akkor mindenki istentelen?

Vizsgáljuk meg magunkat, és rájövünk.Bizony senki sem bűntelen, valamilyen kis stikli, kicsi kis engedetlenség becsúszik olykor-olykor.

Lehet, hogy csak a szánkkal, vagy a gondolatainkkal (pletyka, meggondolatlan beszéd, irigység, ítélkezés).

Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok igazulnak meg, akik a törvényt cselekszik.
Róma 2:13,

Kiválasztottak vagyunk, kegyelem alatt. Ezért Isten törvényét cselekedjük meg. Mindennap hálát adva az irgalomért amiben részesülünk,és bocsánatot kérve minden hiányosságunkért minden nap. Igyekezzünk tisztán élni, hogy életünk áldásos és kívánatos legyen mindenki előtt.

 


Február 13. Péntek,

 
Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik: és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.
A mással jótevő ember megkövéredik: és aki mást felüdít, maga, is üdül.
Példabeszédek 11:24-25,
 
Az adakozás sokrétű. Tízed, másokon segíteni akaró adakozás, tizeden felüli adakozás,  stb. 
 
Sok ige foglalkozik evvel.
 
Amióta elkezdték hordani a felajánlásokat az Úr házába, eleget eszünk, sőt még maradt is bőségesen, mert az Úr megáldotta népét, úgyhogy megmaradt ez a nagy mennyiség.
2 Krónikák 31:10,
 
A mai időkben így mondanám. Amióta az Úrnak oda adom a tizedet, soha nem szűkölködtem. De istenünk többet is tud adni ennél, rajtunk múlik, mi hogy állunk a dolgokhoz. Ha a bajban lévőket megsegítjük, örül annak a mi Urunk és vissza adja bőségesen.
 
aki mást felüdít
 

Február 12. Csütörtök,

 

Kezet rá, hogy nem marad büntetlenül a gonosz! De az igazak utódai megmenekülnek.
Példabeszédek 11:21,

Rövid és egyszerű üzenet. Bízhatunk benne, nem a mi dolgunk az, hogy ítélkezzünk, Istenünké az ítélet, és sokszor megtapasztaltam, hogy még a büntetésben is kegyelmes és bölcs.

Gyermekeink pedig öröklik az áldást. Az a sok ima ami elhangzik értük, ott van a mennyben mint gyöngyszemek, vagy könnycseppek. Az Úr őrzi azt és számukra előnnyé számítja.

Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
Zsoltárok 119:11,

 


Február 11. Szerda,

 
Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.
Példabeszédek 11:14,
 
Bármilyen szolgálatra gondolunk, vezetőnek lennie kell, mert különben széthúzás egységtelenség jön létre. Tisztelni kell a vezetőket és segíteni őket bátorítással, imáinkkal, hogy Istentől való bölcsességgel tudjanak szolgálni.
De ugyanez vonatkozik az országok vezetőire is. Fontos, hogy vezetés alatt legyenek a népek, de a védelmük érdekében nekünk hívőknek is meg kell tennünk azt ami a mi részünk. Imáinkkal támogatni őket. Kérnünk a bölcsességet részükre és elutasítani azokat a szellemiségeket akik vak vágányra viszik életüket, a nép romlása érdekében. A történelem bebizonyította, hogy hogyan tett tönkre nemzeteket az a tanácsadó akit Sátánnak hívnak.
 

 

Példabeszédek 11:9,
 
 
 
Február 10. Kedd,
 
Az Úr nem hagyja éhezni az  igaznak lelkét: az istentelenek kívánságát pedig elveti.
 
Áldások vannak az igaznak fején: az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.
 
Életnek kútfeje az igaznak szája: az istentelenek szája pedig erőszaktételt fedez el.
Példabeszédek 10:3; 6;  11,
 
Salamon összehasonlítja a hívő és a világban rekedt emberek életét.
Bolond ember az aki nem a jobbat, az áldást, az erőt választja.
A mai világban is igazság ez. Választani lehet a jó és a rossz között.
Isten felajánlotta ezt a kezdetekben is és most is. Mindenkihez küld valakit, aki hirdeti az igazságot aki bölcs az megfogadja.
 

Február 9. Hétfő,

A bölcsességnek szelleme az Úrnak félelme: és a Szentek ismerete az egészség.
Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életed esztendeit.
Példabeszédek 9:10-11,

Jó tanács és ígéret mindannyiunknak. Az Istennel való kapcsolatot jelenti a bölcsesség. A félelem szó, pedig az Isten tiszteletét jelenti. Félni az ő parancsolataiban rejlő igazságot, megtartani,és bizonyságot szerezni arról, hogy igaz minden szava.
Azután pedig élvezni a hosszú élet örömeit az Úrban.
 
A bölcsességnek szelleme az Úrnak félelme: és a Szentek ismerete az egészség. Páldabeszédek 9:10
 

Február 8. Vasárnap,

Mellette valék mint kézműves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva őelőtte minden időben.
Játszva az ő földének kerekségén és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útjaimat megtartják.
Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
Boldog ember , aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap , az én ajtóm félfáit őrizvén.
Példabeszédek 8:30-34,

A bölcsesség Isten ismerete és tisztelete. Az emberek úgy gondolják, hogy a bölcsesség korral megszerezhető, mert sok mindenre rájön az ember hibái és az abból eredő problémák által.tapasztalat, okosság, talpraesettség. Ez igaz, de ez nem az isteni bölcsesség. Ez egy ajándék, Istentől, születésünk ajándéka. De akinek nincs az kérje Istentől, mondja Jakab.1:5,
 
"Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik neki." Jakab 1:5
 

Február 7. Szombat,

Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem: az ő munkái előtt régen.
Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem: még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
Példabeszédek 8:22-24,

Isten úgy ismerteti meg velünk a bölcsességet, mint egy személyt. A Szent Szellemet sem látjuk mégis egy létező személy, akinek van humora, meg tud szomorodni, tud örülni, stb. A bölcsesség, Isten megszemélyesített tulajdonsága, az elsõ teremtmény, Isten teremtett világának teremtésénél is jelen volt. Ami csodálatosan sikerült, tökéletes benne minden teremtett lény, és növényzet. Az ember is az volt, addig amíg engedetlensége ki nem vetette a paradicsomból. 

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.”  Róma 8, 38–39


Február 6. Péntek,

 
Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
Énáltalam  uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
Énáltalam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden bírái.
Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
Példabeszédek 8:14-17,
 
A világon minden uralkodó, király, elnök, miniszter, csak Isten beleegyezésével jutott és jut a vezető posztba. Kérdés, hogy áldással, vagy átokkal kísérve. A nép kívánsága által, vagy büntetésből adódóan.
 
De az ígéretet amit az Úr üzen azt köszönöm, megjegyzem örökké.
"Szereti azokat akik Őt szeretik."

 Az Úr ígéretei


 Február 5. Csütörtök,

 
Avagy a bölcsesség nem kiált-é,  és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát?
Példabeszédek 8:1,
 
Tinéktek kiáltok, férfiak: és az én szóm, az emberek fiaihoz van!
Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet.
Példa...8:5-6,
 
Mert igazságot mond ki az én ínyem, és utálat az én ajkaimnak a gonoszság.
Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis , vagy elfordult dolog.
Példa..8:7-8,
 
Mennyire fontos Istennek igazságát és evvel a bölcsességet magunkévá tennünk. Minduntalan felhívja figyelmünket az Úr erre. De vajon miért a férfiaknak szól. Talán nem a csábító a nagyobb bűnös. Emberi szemmel talán igen, de Isten a Férfiakat rendelte ki arra, hogy rá figyeljenek a nők és a gyermekek, hogy példák legyenek. Ha a kísértéseknek nem tudnak ellen állni, akkor rossz példák.
 
hamar föllángol haragja
 

Február 4. Szerda,

 
Az én parancsolataimat tartsd meg, és élsz: és az én tanításomat mint szemed fényét. Kösd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára.
Mondd ezt a bölcsességnek: Én néném vagy te: és az eszességet ismerősödnek nevezd, hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól, és az ő beszédeivel hízelkedő idegentől.
Példabeszédek 7:2-5,
 
Milyen kedvesen írja le Salamon, hogy mindenki legyen bölcs amikor a paráznaság szelleme támad. Mert aki barátkozik vele, és gyengesége által elfogadja a kínálatát, bizony béklyó lesz a nyakán, nyíl járja át máját, szívét pedig tőr fogja át szúrni.
 
Sírba vivő út az ő háza, amely levisz a halálnak hajlékába.
Példabeszédek 7:27,
 
tora

Február 3. Kedd,

 
Őrizd meg fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd. Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba.
Példabeszédek 6:20-21,
 
Hogy gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony  nyelvének hízelkedésétől.
Ne kívánd az ő szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel:
Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász! Példabeszédek 6:24:26
(Mert a parázna nő csak egy darab kenyérre, de a férjes asszony drága életedre vadászik.)
 
Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad bűntelen, valaki illeti azt!
Példabeszédek 6:29,
 
Isten sok versben figyelmeztet minket arra, hogy hallgassunk atyánkra és Anyánk tanításaira. Vagyis az ő bölcsességüket figyelmesen fogadjuk el, tiszteljük őket.
Isten előtt gyalázatos bűn a paráznaság és a házasságtörés. A 7 fő bűn között szerepel a bujaság is. Márpedig a paráznaságra való felbujtás testvére a bujaság. Vigyázzunk mert ezek a bűnök sok nehézséget vonnak maguk után. Válás, lelki fájdalom, betegség, gyűlölet, szakadás, stb.
 
Őrizd meg... Pélabeszédek 6,20

Február 2. Hétfő,

Igyál vizet a te kutadból, és a te forrásod közepiből folyóvizet.
Kifolyjanak-é  a te forrásaid, az utcákra a te vized folyásai?
Egyedül tied legyenek, és nem az idegenekéi veled.(ne oszd meg másokkal)
Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének.
A szerelmes szarvas, és kedves zerge: az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen. 
És miért bujdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek? (miért mámorosodnál meg, fiam más asszonyától)
Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek utai, és minden ösvényeit ő rendeli. A maga álnoksága fogja meg az istentelent, és a saját bűnének kötelékeivel kötöztetik meg. 
Ő meghal fenyíték híján, és bolondságnak sokasága miatt támolyog.
(Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította.
Példabeszédek 5:15-23,  /Gedeon/

Isten inti a házasságban élőket a tisztaságra és arra az ígéretre, amit előtte kötöttek . Ásó, kapa, nagyharang.

Tiltja a házasságtörést. Boldog az az ember akit megfenyít az Úr vagy figyelmeztet és nem követi el a csábítást. De aki elköveti és megtér ebből, az is megmenekül. Mert sokan hibáznak , a kívánság szellemei által, de van menekülés, Jézus szabadítása.

Teljes szívből kereslek Téged


Február 1. Vasárnap.

 
Oh te rest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmodból? Még egy kis álmom, még egy szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek: Így jő el, mint az útonjáró, ( útonálló)a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a pajzsos ( fegyveres)  férfiú!
Példabeszédek 6:9-11,
 
Istenünk azért teremtette az embert, hogy vele egységben legyen. De dolgozni és alkotnia kell életében céljainak lennie kell. Azok az emberek vagy nép csoportok akik lusták, bizony meg ítéli az Úr őket. Kimondja az ítéletet: A lustaságod eredménye szegénységet és szűkölködést hoz családodra ,népedre. Sokszor sajnáljuk a nélkülözőket, de mindig van valami alapja annak, hogy nehézségeik vannak. Soha de soha nem elégedhetünk meg a kevéssel amikor a szorgalomról beszélünk. Mindig ki kell használni azt ami előttünk van. Legyen az spórolás, munka lehetőség bármi. Mert jöhetnek rossz idők. Akik szunnyadnak amikor a lehetőség van, lemaradnak.
 
jöjjetek vízért

 


  J A N U Á R


Január 31. Szombat,

Fiam! Azén bölcsességemre figyelmezz, az én értelmemre hajtsd füledet.
Hogy megtartsd a meggondolást, és a tudományt a te ajkaid megőrizzék. Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és simább az olajnál az ő ínye. De annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tőr.
Az ő lábai a halálra mennek, az ő léptei a sírba törekszenek. 
Példabeszédek 5:1-5,

Ha a  bujaság és a paráznaság szelleme támad, akkor általában sikerrel is jár. Nagyon erősnek kell lennie annak aki ellen tud állni neki.

A hiúságát támadja meg az embernek, mert kinek ne tetszene ha szépeket mondanak neki. Emberi tulajdonság ez a javából, résen kell lenni mindenkinek. Ha Isten igéjét ismerjük akkor tudjuk a helyes utat. A Szent Szellem segít, figyelmeztet óvja az Úr szolgáit és gyermekeit, csak figyelnünk kell rá.


Január 30. Péntek,

 
 23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.
 24 Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.
 25 A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.
Példabeszédek 4:23-25,
 
Semmi sem tudja úgy megbántani az embert mint a kimondott szó, főleg ha olyan szívből származik ami telve van hamissággal, irigységgel, bosszúval, haraggal. 
 
"ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok." (Jakab 3,10) - mondja Jakab.
 
Bizony ez így van, vigyázzunk a kimondott szóra, mert könnyen kimondjuk és nehezen hozzuk rendbe azt amit rombolunk vele.
 

Január  29. Csütörtök,

 
Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet: ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
Ne hagyd el azt, és megtart téged: szeresd azt, és  megőriz téged.
Példabeszédek 4:5-6,
 
Isten beszéde igaz és örök. A Biblia egy útmutató az embernek az élethez vezető úton. Aki ismeri az Úr beszédeit az mindig megtalálja a helyes cselekvés útját. Ha nem írja felül saját okoskodásával azokat akkor nem fog elveszni a világban.
 
Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el: őrizd meg azt ,mert az a te életed.
Példabeszédek 4:13,
 
Halleluja!

 


Január 28. Szerda,

 
Az Ő útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei:Békesség.
Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják boldogok!
Példabeszédek 3:17-18,
 
Az élet beszéde ez. Istennek békessége szinte hihetetlen a világ számára, látják rajtunk irigylik is, de mégse mozdulnak, hogy megkapják.
Mi beszélünk róla, bizonyságot teszünk, válasz;"Jó neked, hogy van hited!"
 
Fiam ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz bölcsességet, és a meggondolást! És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te  lábadat meg nem ütöd.
Példabeszédek 3:21-23,
 
Isten igéje az életet jelenti, mert bölcsességgel teljes. De, az mindig ott van "ha" betartod azokat amit mondok neked. "Akkor" életed biztonságos és áldott lesz.
 

Január 27. Kedd,

Az Úrnak fenyítését fiam, ne utáld meg, se meg ne und az Ő dorgálását.
Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, éspedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez.
Zsoltárok 3:11-13,

A dorgálás ,bizony fenyítés.Úgy ahogy az atya a fiát, vagyis szeretetből azért, hogy tanuljunk belőle. De ez a fenyítés, kiheverhető, megbocsájtó, mert féltőn szerető Atyánktól van. Minden a javunkat szolgálja, mondja az ige. Igen ha alázatosan megtérünk abból amiért kaptuk a fenyítést. Belátjuk, hogy igaz a dorgálás, helytelen viselkedésünk eredménye.


Január 26. Hétfő,

Isten ígérete, hogyan őrizzük meg életünket, egészségben.

Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolataimat megőrizze a te elméd.
Példabeszédek 3:1,

Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből: a magad  értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útjaidban megismered Őt: akkor Ő igazgatja a te útjaidat.
Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint: féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.
EGÉSZSÉG lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak.
Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből.( ne a maradékot add oda Istennek)
Eképpen megtelnek a te csűreid eleséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi.
Példabeszédek 3:4-10,   /Gedeon,/

Az életnek beszéde ez. Talán sokat kér tőlünk a mi jó Atyánk? Nem, csupán azt kéri, hogy ami ismeretünk van, azt ne feledjük el, alkalmazzuk az életünk minden részében. Tetszik az az Úrnak és az embereknek is. Ne magunkban bízzunk mert ez a világi ember találmánya, hanem Istenünkbe vessük bizodalmunkat, hűséges Ő az őt félőkhöz. Nem fér hozzánk akkor a gonosz, mert Isten az aki oltalmaz minket. Az ellenség démonokat gonosz szellemeket küld ránk betegségek címén, fondorlatosan ahogy ő szokta tenni, de ha megfogadjuk a tanácsot nem tud minket elérni. Tiszteljük őt a javainkból, adakozzunk a rászorulóknak,  tegyük félre azt ami az Úré, különítsük el rögtön ahogy hozzá jutunk a bevételünkhöz. 

Salamon Szent Szellemmel teljes volt amikor jó tanácsait megosztotta a világgal, fogadjuk meg azt.


Január 25. Vasárnap,

 
Jó tanács:
 
Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre. Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt:
Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.
Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik.
Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajzsot a tökéletesen járóknak.
Példabeszédek 2:7,
 
Úgy kell a Bibliát olvasnunk, mintha kincset keresnénk benne. Mert minden ismeret amit ebből tanulunk és magunkévá teszünk, kincs számunkra. Ebből tudunk meríteni ha bajban vagyunk, vagy ha másokon akarunk segíteni.Az életünk mindennemű problémájában ad útmutatást, tanácsot, eligazítást.

Január 24. Szombat,

 
Bölcs Salamon példabeszédei. "Feddi a bölcsesség az Ő megvetőit."
 
A bölcsesség az irodalom egyik jellegzetes könyve, tanácsok, feddések az egy igaz Istentől, a Szent Szellemtől inspirálva.
 
Térjetek az én dorgálásomhoz: ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédemet néktek.
Mivelhogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztem az én kezemet, és senki eszébe nem vette: És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok:
Én is a ti nyomorúságotokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, amitől féltek......Mikor eljő tireátok a nyomorgatás és a szorongatás. 
Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak. Azért, hogy gyűlölték a bölcsességet, és az Úrnak félelmét nem választották.
Példabeszédek 1:23-29,
 
Ez bizony feddés, intés, sőt büntetés.

Január 23. Péntek,

Isten Salamonnak megjelent álmában.

Kérj valamit, én megadom neked!
1 Királyok 3:5...
 
Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?!
1 Királyok 3:9,   

Tetszett az Úrnak a válasz.

Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet: olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt azt is megadom neked amit nem kértél: olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utamon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád, Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked.
1 Királyok 3:11-14,
 
Salamon felébredt és látta, hogy álmodott. Vajon mit hitt, lehet, hogy kételyei voltak, de azért égő áldozatot mutatott be az Úrnak. Bizony megkapott mindent, az engedelmes szív = értelemmel az ige szerint. Az értelem pedig bölcsesség.

Január 22. Csütörtök,

Salamon felépítette a templomot, ahogy az Úr elrendelte. A templom szentelésen így imádkozott.

Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére. 
Uram, Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és imádságot, amikor szolgád színed előtt imádkozik! Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről azt mondtad, hogy ott lesz a te neved. Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izráelnek a könyörgését, amikor imádkoznak ezen  a helyen!  Hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, hallgasd meg ,és bocsáss meg nekik!
2 Krónikák 6:19-21,
 
 
Salamoni templom
 
Többször is kijelenti az ige, hogy csak a neve van az Úr házában Istennek, lakóhelye a menny. Szent Szelleme van velünk, bennünk, köztünk.

Válasza:  "Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen. Kiválasztottam  és megszenteltem ezt a házat, azért itt lesz a nevem örökké, itt lesz a szemem és a szívem is mindenkor."
2 Krónika 7: 15-16, 

Hiszem azt, hogy Isten beszéde a ma egyházának és imádság házának is szól. Imádkozzunk, hogy a második otthonunkban tisztaság legyen, szeretet, egység, és tagadjunk meg benne minden alkalommal az olyan szellemiséget ami eltávolít minket ettől az ígérettől.


Január 21. Szerda,

Az apáknak az a dolguk, hogy szeressék fiaikat és tanítsák őket az Isten ismeret megszerzésében. Dávid is azt tette, és Salamonnak ezt mondta.

Te pedig, fiam, Salamon, ismerd, meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged, hogy házat építs szentélyül. Légy erős és készítsd el!
1 Krónika 28:9-10,

Salamon temploma
 
Az Atya a legjobb kardiológus, nem kellenek neki műszerek, elég ha belenéz testünk rejtekeibe, látja szívünk állapotát, vesénk működését. Salamont, Dávid fiát választotta ki arra, hogy őt szolgálja és nagy dolgokat vigyen véghez. Szerette Salamont mert a szívének való volt.

1Krónika 29:25,
Az Úr pedig igen naggyá tette Salamont  egész Izráel szemében, és olyan királyi méltóságot  adott neki, amilyen nem volt előtte egy királynak sem Izraelben.

Január 20. kedd,  Dicsérjétek az Urat!

Dicsérjétek Istent az Ő szent helyén: dicsérjétek Őt az Ő hatalmának boltozatán! Dicsérjétek Őt hősi tetteiért, dicsérjétek Őt nagyságának  gazdagsága szerint! Dicsérjétek kürt zengéssel,: dicsérjétek Őt hárfán és citerán: Dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolával: Dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek Őt harsogó cimbalommal. Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!

Zsoltárok 150,

Zsoltárok befejező része parancsot adott a dicséretre. Több vers is utal erre.

Tegyük ezt tiszta szívünkből erőnkből, elménkből, mert Istenünk kér erre minket. Ha jól számolom 7 különböző hangszert és a táncot sorolja fel az ige, és a cimbalomnál megjegyzi még egyszer, hogy harsogó cimbalommal.

Harsogó= lehet a taps, vagy a színek világában olyan amit mindenki észre vesz. Erre kér minket Istenünk.


Január 19. Hétfő,

 
Istenünk nagyon szereti ha dicsérjük őt, mert szeretetünket, hálánkat akkor tudjuk igazán kifejezni. Meghitt és szerelmes kapcsolat jön létre általa. Az Atya pedig figyeli gyermekeit közben. Jézus pedig járkál a sorok között és osztogatja ajándékait. Gyógyulást szabadítást, rendeződéseket, örömöket békességet, kinek mire van szüksége.
 
Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Urat az égből: dicsérjétek Őt a magas helyeken!
Dicsérjétek Őt angyalai mind: dicsérjétek Őt minden Ő serege !
Dicsérjétek Őt: nap  és hold: dicsérjétek Őt mind: fényes csillagai!
 Dicsérjétek Őt egeknek egei, és ti vizek, amelyek az ég felett vagytok!..
Zsoltárok 148:1-4
 
Nagyon szeretem az ozone network műsorát, mert mindig csodálom Isten gyönyörű teremtett világát, a hegyeket, völgyeket, vizeket, tengert és a benne élő állatokat. Ők dicsérik Istent, a madarak különösen dalaikkal.Sajnos az ember nem mindig értékeli a tökéletes és csodálatos munkát, meg rontja minden félével.
 

Január 18. Vasárnap,

 
Dicsérjétek az Urat!
Hiszen Istenünkről énekelni jó: hiszen  Őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog! 
Zsoltárok 147:1
 
 
 
Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszárában gyönyörködik. Az Őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek.
Zsoltárok 147:10-11,
 
 
 
Bizony bennünk gyönyörködik akik élvezzük bizalmát, akik bízunk benne, akik hisszük, hogy irgalma és kegyelme imáink által nem szűnik meg, hanem kiárad az esedezőre. Ő a világ Ura és híveinek bizodalma.
 

Január 17. szombat,
 
Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg vagyok. Ne bízzatok a fejedelmekben , emberek fiában, aki meg nem menthet!
Kimegyen a lelke: visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Boldog akinek segítsége a Jákob Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében. Aki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, ami bennök van. Aki megtartja hűségét örökké:
Zsoltárok 146:1-6,
 
Boldog akinek a segítsége a Jákob Istene,
 
Hála és dicséret illeti a mi Istenünket, mert kegyelmes, igaz, hűséges hozzánk. Boldogok lehetünk, hogy vonzott minket, és hozzá tartozhatunk.
 
Életünk megtartója, megvidámítója, szabadítója Ő.
 

Január 16. Péntek,

Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.
Zsoltárok 145:9,

Jó az Úr
 
Vagyis mindenkihez, hiszen minden élet az Ő teremtő szeretetéből van. Csak egyet kell tenni, elfogadni azt ami a mienk. Jézus megváltó szeretetét, barátságát, szabadítását, őt magát.
 
Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet.
Zsolt, 145:14,
 
Közel van az Úr minden Őt hívókhoz: mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az Őt félőknek kívánságát: kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik Őt szeretik: de a gonoszokat, mind megsemmisíti. Az Úr  dicséretét beszélje ajkam, és az Ő szent nevét  áldja minden test örökkön örökké!
Zsoltárok 145:18-21, 

Ilyen a mi Istenünk, örvendjünk hát és dicsérjük őt.
 

Január 15. Csütörtök,

Nagy az Úr és igen dicséretes, és az ő nagysága megfoghatatlan.
Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, s jelentgeti a Te hatalmasságodat.
A Te méltóságod dicső fényéről, és csodálatos dolgaidról, elmélkedem.
Rettenetes voltod hatalmát beszélik, és én  a Te nagyságos dolgaidat hirdetem.
Zsoltárok 145:3-6,

Isten nagysága, arra buzdít minket, hogy erről beszéljünk szüntelen. Hálaadással áldozzunk neki, örvendezzünk előtte amikor csak tehetjük.
 
 
 

Január 14. Szerda,

Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra  tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.
Jóltevőm és megoltalmazóm, mentőváram és szabadítóm nékem: pajzsom, és az, akiben bízom: Ő veti alám népemet. Uram! Micsoda az ember, hogy tudsz felőle, és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Zsoltárok 144:1-3,

Dávid mint harcos, írta ezt a zsoltárt, háborús időben. De ránk nézve is meg áll, mert mi is katonák vagyunk. Isten katonái, akik harcolunk a szellem világ negatív szereplőikkel. Csak egy a különbség. Az úr szellemben tanít minket, imákra buzdít, kenetet ad a szóra, harcra indít minket, a démonok és a gonosz szellemek ellen. Tudjuk, hogy Ő az akiben teljes bizodalmunk van, hogy a harcban velünk van. Akkor pedig győztesek leszünk.

Boldog nép az, amelynek így van dolga: boldog nép az, amelynek az Úr az ő Istene.
Zsoltárok 144:15,  (Gedeon)
 

Január 13. Kedd,

Fennszóval hívom az Urat, fennszóval könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat, ....
Zsoltárok 142:2-3,

Hívlak téged, oh Uram: s ezt mondom: Te vagy oltalmam és örökségem az élőknek földén: Figyelmezz esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok! Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál!
Zsoltárok 142:6-7,  (Gedeon)

Az üldözött  igaz ember, így esedezik az Úrhoz, mert nincs kiút a bajából. Isten hallja és segítségére lesz, különbözően. Kinek mi a problémája, és mi az ami a javát szolgálja.  Isten bölcsessége csodálatos minden cselekedetében.


Január 12. Hétfő,

Uram!Hívlak téged: Siess énhozzám: figyelmezz szavaimra, mikor hívlak Téged. Mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéli áldozat legyen.
Zsoltárok 141:1-2,

Egyikünk sem szeretne Istentől elszakadni. Sokszor hibázunk és akkor a kétely megpróbálja hitünket. Elkalandoznak gondolataink. Vajon látta, hallotta az Úr amit cselekedtem? Megtudok maradni az Ő útján, szeret ennek ellenére az Úr? Megbocsájt?
Igen, Ő megbocsájt ha nem dédelgetjük a bűnt és megvalljuk. Ha meg akarunk szabadulni tőle. Vannak olyan esetek amikor segítséget kell kérni testvérektől is, hogy támogassanak imában minket. Tegyük ne habozzunk. Más esetekben elég Istenhez fordulni .

Ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevő emberekkel egybe: és ne egyem azoknak kedvelt ételéből!
Zsoltárok 141:4,


Január 11. Vasárnap,

Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? És vezérelj engem az örökkévalóság útján!
Zsoltárok 139:23-24,

A zsoltárnak ez a része ma is aktuális, főleg a böjt idején. Hiszen amikor családunkért és magunkért imádkozunk, akkor pont ezt mi is kérhetjük az Úrtól. Nincs olyan ember aki hiba nélküli.

Atyám nézz a szívembe, és mutasd meg mi az ami hibádzik bennem, mit szeretnél rajtam javítani. Szólj hozzám, hogy halljam hangodat, hogy tudjam mi a te akaratod, hogy formálódjam. Vezess engem azon az ösvényen, amit úgy hívnak, hogy üdvösség. Tégy engem alkalmassá, hogy méltónak láss , hogy ott álljak a Királyok Királya mellett a Te országodban.

Vizsgálj meg


Január 10. Szombat,

És nékem milyen  kedvesek a Te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!
Számlálgatom őket: többek a fövénynél: felserkenek s mégis veled vagyok.  
Zsoltárok 139:17-18,

Bizony Isten igéje az amit fogyasztunk lelki táplálékul. Nélküle nem tudnánk élni. Fontosak nekünk mint az életnek a víz.
Szinte megszámlálni sem tudjuk azt a sok biztatást, áldást, ígéretet, amit az Úr adott általa. De vannak más dolgok is amiért olvassuk, okulunk és tanulunk belőle, alakít minket és fedd.

Dicsőség érte a Mindenhatónak.

És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten!

 


Január 9. Péntek,

Isten a világmindenség Ura. Mindenütt jelen való, tudja mikor mit csinálunk, de még belénk is lát. Ismeri a gondolatainkat, így a szívek vizsgálója.
Félelmetes ez számunkra. De legyen félelmetes a gonosz emberek számára is, mert őket is ugyan úgy látja.

Uram megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről  érted gondolataimat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem,és fölöttem tartod kezedet. 
Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a Te lelked elől és a Te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy: ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.
Zsoltárok 139:2-8,
 

Január 8. Csütörtök,

 
Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt.
Magasztal Téged, Uram, e földnek minden királya, mikor meghallják szádnak beszédeit, és énekelnek az Úrnak  utairól, mert nagy az Úr dicsősége.
Noha felséges az Úr, mégis  meglátja az alázatost, a kevélyt pedig távolról ismeri.
Zsoltárok 138:3-6,

 
A mi Istenünk jobbja mindig felettünk van. Nem feledkezik el azokról akik megalázzák magukat, hozzá kiáltanak és keresik őt. 

 
Ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz: ellenségeim haragja ellen kinyújtod kezedet, és a Te jobb kezed megment engemet.
Zsoltárok 138: 7,
 

Január 7. Szerda,

Dicsérjétek az Urat!: Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak!
Zsoltárok 135:1

Magasztaljátok az Urat, mert jó: mert örökkévaló az Ő kegyelme.
Magasztaljátok az istenek Istenét: mert örökké való az Ő kegyelme.
Magasztaljátok az uraknak Urát: mert örökkévaló az Ő kegyelme.
Zsoltárok 136:1-3,

Dávid végig sorolja mit is köszönhetünk Istennek. Csodáit, teremtett világát, égitestek alkotóját, győzelmeik segítőjét, aki kihozta őket kegyelemből Egyiptomból és csodáival elégítette meg őket. Aki felemelt és letaszított királyokat, aki a szívek vizsgálója, a szegények támasza.

Aki eledelt ad minden testnek: mert örökkévaló az Ő kegyelme.
Magasztaljátok az egek Istenét: mert örökkévaló az Ő kegyelme!
Zsoltárok 136:25-26,

Eledelt ad minden testnek...


Január 6. Kedd,

Nosza, áldjátok az Urat mind ti szolgái az Úrnak, akik az Úr házában álltok éjjelente! Emeljétek  fel kezeiteket a szent helyen, és áldjátok az Urat!
Áldjon meg téged az Úr a Sionról, aki teremtette az eget és a földet! 
134. Zsoltár.

Dávid serkenti ezzel a három mondattal Isten szolgáit.
Kik is azok?
Úgy gondolom, hogy mindannyian, akik Isten gyermekei vagyunk.


Január 5. Hétfő

Hadd menjünk be az Ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához!
Zsoltárok 132:7

Közbenjáró ének, Dávid házának megtartásáért.

Dávidért, a Te szolgádért, ne fordulj el felkented színétől! Zsoltárok 132:10,

Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, amelyekre megtanítom őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek. Zsoltárok 132:12,

Isten mindig válaszol, minden kérésre. Méghozzá úgy, hogy bizalmunkat megerősíti, fájdalmainkat enyhíti, félelmeinket teljesen eltörli. Ígéreteket ad, amelyben  jól tesszük ha hiszünk benne, és forgatjuk szívünkbe.

Eleséggel megáldom gazdagon, szegényeit jóltartom kenyérrel: Papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei (hívei). Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket (mécsesére) szerzek  az én felkentemnek. Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája ragyog.
Zsoltárok 132: 15-18,

 


Január 4. Vasárnap,

 
Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az Ő ígéretében.
Várja lelkem az Urat,jobban mint az örök a reggelt, az örök a reggelt.
Bízzál Izráel az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás!
Meg is szabadítja  Ő Izráelt minden ő bűneiből.
Zsoltárok 130:5-8,
 
Az örök, hogyan várják a reggelt azt el sem tudjuk képzelni. Csak egy katona tudna erről beszélni, mennyire várja a reggelt mikor fázik, álmos, fáradt, magányos. Vágyik a közösségre, a szabadításra, a megértésre, a pihenésre.
Azok akik hiányban szenvednek, legyen az bármilyen is, bizalommal várják az Urat, az ő szabadítását, kegyelmét.

Várja lelkem az Urat, 


Január 3. Szombat,

Igaz az Úr! Elszaggatja a gonoszok kötelékét.
Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, akik gyűlölik a Siont.
Olyanok lesznek, mint a háztetőn a fű, amely kiszárad, mielőtt letépnék.
Amelyet sem arató nem szed markába, sem kévekötő az ölébe.
Zsoltárok 29:4-7,

Istenünk biztosít minket arról, hogy az ellenségnek esélye sincs Istennel szemben. Merthogy Ő az, aki mellettünk áll, küzd az övéiért.

Bármilyen problémánk van, vagy nyomorúságunk, benne bízhatunk. Ő hű és igaz. 

De akik az Úrban bíznak...


Január 2. Péntek,

Mind boldog az, aki féli az Urat: aki az Ő utaiba jár! Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól megy dolgod. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében: fiaid mint az olajfacsemeték asztalod körül. Ímé, így  áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat!
Zsoltárok 128: 1-4,

A féli az Urat, azt jelenti - Istenfélők, akik alázattal és hűséggel teljesítik parancsait, rendeléseit. Isten pedig megjutalmazza őket. A jutalom sok minden lehet, de úgy gondolom, hogy az ami a javát szolgálja az illetőnek. Vagy Isten tervében benne szerepel.

Istenünk bölcs, terve mindenre kiterjedő, mindenre ható  nagysága eléri a célját. Áldásait osztogatja örömmel azoknak akik hűségesek, hozzá. 

Olajfa


Január 1. Csütörtök,

 
Isten ezt az áldást adta nekünk.

Ároni áldás
Azután így beszélt az Úr Mózeshez: Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik: 

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! 
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! 
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!

Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz és én megáldom őket.
4 Mózes  6:22-27,

Nagyon szeretem, amikor a Pásztorom evvel az áldással enged utunkra, mert ő a szócső akit használ az Úr, és megáld minket. Benne van minden ami nekünk kell ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni, ebben az ingoványos világban.

Köszönöm, és ezt kívánom mindenkinek 2015 első napján!

 

 

 A "Napi Igék Edittől" szerkesztője Pusztainé Edit.