Napi igék Edittől 2013. II. félév

D E C E M B E R 

 

 

 


December 31. Kedd,

 
Vajon elfelejtkezik-é a lány az ő ékszereiről:
A menyasszony az ő nyakláncairól (öltözékéről)?
Az én népem pedig számtalan napokon elfelejtett engem.
Jeremiás 2:32,
 
Isten arra utal, hogy a menyasszonynak az esküvő előtt és azon a napon a ruhája a legértékesebb. Mert szép akar lenni, meg akarja mutatni a világnak, hogy az ő vőlegénye kedvéért akar szép lenni. Meg akar felelni neki, mert szereti, sőt imádja.
Vajon elfeledhetjük azt, hogyan segített és táplált minket a pásztorunk, a testvéreink a mennyei eledellel, a jó tanácsokkal, amikor még bukdácsoló gyermekek voltunk az Úr útján.
Elfelejthetjük azt, hogy gyülekezetünk meleg szerető légkörében nőttünk fel, arra a szintre amire oly (büszkék) vagyunk?
Elfelejthetjük azt,hogy az Úr mint egy kotlós, hogyan szerkesztett egybe a testvéreinkkel és vigyázott ránk szüntelen?Hogy amivé lettünk, 5, 10, 15, 20 év múlva, azt mind az Úr adta ajándékba?
El lehet felejteni azt a sok tanácsot, vagy az imákat ami által kijöttünk sok problémából?
NEM, nem szabad elfelejteni, mert az Bűn és hálátlanság.
 
Sokan elfelejtik, de az Úrnál van az ítélet ,nekünk csak imádkozni kell értük, és továbbra is szeretni őket. Mert Isten, helyre fogja igazítani őket Szelleme által.
 
Csak sajnos, így mondja a bölcs.
 
              A barátság (testvériség) arany fonál, de ha egyszer elszakad,
              össze lehet ugyan kötni, de a csomó megmarad.
 

December 30. Hétfő,

Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok és most is szolgáltok.
Zsidók 6:10,

Sok bűn van, ebből a legnagyobbak a paráznaság, gyilkosság, a hazugság, és a lopás. De vajon bűnnek neveznénk a feledést. Valószinüleg sokan csak hibának mondanák.
Isten bizony bűnnek látja.
Mert amikor megfeledkezünk arról, hogy a megtérésünket ki kezdeményezte, ki vezetett az úton minket, ki volt aki szeretetével átölelt minket, és ki az aki minden bajból kiment ha hozzá kiálltunk, akkor már bűn.

De kik is azok akik elfeledkeznek,  akik nem hálásak?

Azok akik csak úgy tessék lássék oda teszik a tizedet a kosárba, akik nem szolgálnak, de véleményük az van mindenre, akik későn esnek be egy Isten tiszteletre, akik rossz hírét terjesztik testvéreiknek, akik áskálódnak mások ellen.
Elfelejtik, hogy Isten gyermekeik, aki szentnek nevezi őket, aki drágának tartja őket, aki a tenyerébe metszette őket.
Akikért Isten a gyermekét áldozta fel.

Soha ne feledjük, ki a mi jótevőnk, ki az aki a világ végezetéig velünk lesz, ki az akinek a vére által van a mi megigazulásunk.

"De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is:
azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével.
Zsoltárok 103:17-18,

Forrás: Dag Heward-Mills: A könnyen felejtők

 


December 29. Vasárnap,

 Isten hűsége.
 
Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta!
A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.
Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal,amitek van, mert ő mondta:
"Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged."
Zsidók 13:4-5,
 
Feltétel:   -Tiszta házas élet
              - Ne legyetek pénzsóvárak.
 
Istennek ezek a dolgok nagyon fontosak. Az ördög pedig ezzel tud legjobban manipulálni, mindenkit. Minden egészséges ember életében vannak gondolatok a paráznaságra, de már a gondolat is bűn.  A paráznaság nagy bánatot okoz a másik félnek, és  szeretetlenség jelenik meg, ami fájdalmas. 
 
A pénz szeretete is bűn, mert az visz sokakat a romlásba (lopás, hajsza,tisztességtelenség, korrupció, rossz indulat, irigység, és sorolhatnám mi minden okozója).
 
Ha ellen állunk az ördögnek, elfut tőlünk. Ezért bizakodva mondjuk:
 
"Velem van az Úr nem félek, ember mit árthat nekem?"  Zsidók 13:6,
 
Isten hűséges azokhoz, akik megtartják parancsolataikat.
 

December 28. Szombat,

Jézus szülei minden évben elmentek Jeruzsálembe, a húsvét ünnepére. Ez történt tizenkét éves korában is. Ám hazafelé Jézus eltűnt, szülei azt gondolták, hogy az utittársaik között van, ám mikor nem találták sem a rokonok, sem az ismerősök körében aggódni kezdtek és vissza fordultak. Három nap múlva találták meg Jézust, a templomban.

Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá:
"Gyermekem, miért tetted ezt velünk?
Íme, apád és én nagy bánattal kerestünk téged."
Mire ő így válaszolt:
"Miért kerestek engem? Nem tudjátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?"
Lukács 2: 48-49,

Jézus ugyanolyan esendő volt mint egy ember. Úgy tűnik, hogy nem akart rosszat, de mégis aggódást okozott, szüleinek, mint az ember gyerekek is szoktak olykor tenni. De a válaszából kitűnik, hogy nagyon is jól tudta helyzetét. Tudta, hogy kik a nevelő szülei, de tudta ki az Atyja. Vágyakozott arra, hogy abban a légkörben legyen, ahol hallhat az Atyáról és tud dolgairól beszélni.
Szülei nem igazán értették válaszát, De Mária megőrizte szívében amit mondott. Továbbra is engedelmes gyermek maradt és növekedett, gyarapodott bölcsességben.

Szinte ennyi amit tudunk gyermekkorából, de bizonyos vagyok abban, hogy elfogadott mindent amire az Atya kérte.

 


December 27.Péntek,

 
Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előrehaladott korú volt: csak hét  évig élt férjével hajadonkora után, és már nyolcvannégy éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában is odaállt,  hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.
Lukács 2:36-38,
 
Istennek van humora is, rá vesz minket, hogy számoljunk. Úgy tippelem, hogy 107, vagy 111 éves lehetett Anna.
Egy közbenjáró asszony volt, aki minden idejét az imával töltötte. Jeruzsálemért, a zsidó népért, az eljövendő dolgokért, az emberekért imádkozott. Ezekkel az áldásokkal tértek vissza Názáretbe.
 
A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta.
Lukács 2:40,

 


December 26. Csütörtök,

 
Simeon megáldotta a szülőket is, és ezt mondotta Máriának.
 
"Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak,- a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata."
Lukács 2:34-35,
 
Vajon Mária, hogyan fogadta ezeket a próféciákat. Szíve telve lehetett büszkeséggel, és aggodalommal. Valójában nem tudta mi vár szeretett gyermekére, de mint Anya, biztos érezte a sötét jövőt. Mert a végkifejletet nem tudhatta, csak sejtelmei lehettek.
 
Az anyai szív megérzi a bajt.

 


December 25. Szerda,

 
Jeruzsálemben élt egy ember, aki igaz és kegyes ember volt, úgy hívták, hogy Simeon. Ismerte az írásokat és tudta ,hogy a meg ígért szabadító hamarosan eljön. A Szent Szellem jelentette ki neki, hogy nem hal meg míg meg nem látja a szeme Jézust.
 
" A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta  és ezt mondta: "
"Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel,
mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél
minden nép szeme láttára,
hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak,
és dicsőségül népednek, Izráelnek."
 
A Szent Szellem rendületlenül jelentett ki dolgokat az embereknek. Jézus születését, hatalmas és csodálatos tulajdonságait, Erzsébetnek is , Józsefnek és Máriának is.
Csodálatos dolog ez, hinnünk kell, hogy számunkra is vannak hírei.Vágynunk kell rá, kérjük Istentől, hogy szavát, akaratát kijelentéseit halljuk. Valószínű, hogy azok az emberek telve voltak Isten imádatával, avval a hittel, hogy 
az Úrnak vannak számukra válaszok a kérdéseikre, és azt el is mondja a Lélek által. Simeon hitte ezt, vágyott rá, és várta hittel, hogy meg is történik. Számunkra is vannak ígéretek, próféciák, várjuk a beteljesedését szüntelen.

 


December 24. Kedd,

 
A három király akik követték a csillagot, megtalálták a helyet ahol Jézus megszületett, mert a csillag megállt a hely fölött.
 
Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és  ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
Máté 2:11-12,
 
A kicsi gyermeket felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.
 
" Amint meg van írva  az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiúmagzat az Úrnak szenteltessék:"
Lukács 2:23,
 
Minden úgy történt ahogy meg volt jövendölve. A kis herceg mindent megkapott ahhoz, hogy a neveltetése elkezdődjön. Áldást, imádatot, tiszteletet, aranyat, tömjént és mirhát, de legfőképpen a szeretetet.

December 23. Hétfő,

Mária és József betlehemi útján, megtörtént a nagy esemény.

És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.
Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.
Az angyal pedig ezt mondta nekik:
"Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.
És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: "Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat".
Lukács 2, 6-14

Ez egy üzenet volt a pásztoroknak, egy örömüzenet, hogy vigyék az örömhírt. Isten csak megbízható emberekre bízta azt. A három királyra, és a népre, akiért a Megváltó megszületett. Elmondták a mennyei seregek üzenetét is, amin még Mária is elcsodálkozott, forgatta szívében és örült neki.


December 22. Vasárnap,

József és Mária elmentek Betlehembe az összeírásra. Az alatt az idő alatt megindult a szülés. Történtek a dolgok úgy ahogy kellett, de a gonosz is ott sündörgött, Heródes Király képében.

Imádók is elindultak, hogy hódoljanak a Királynak. Ők voltak a napkeleti bölcsek. Kérdezgették: Hol találjuk a most született Királyt, láttuk a csillagát.

Heródes sem volt rest és összehívta a főpapokat és írástudókat, mondják el hol születik meg a Krisztus.
Azok ezt mondták neki:  "A júdeai  Betlehemben, mert így  írta meg a próféta: te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt."
Máté 2:5-6,

Heródes megpróbálta hízelgéssel félre vezetni a bölcseket.

"...Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről: mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!"
Máté 2:8,

A Szent Szellem gondoskodott arról, hogy vezesse őket, és rejtve maradjon útjuk.

"...a csillag, amelyet láttak feltűnésekor , előttük ment,"
Máté 2:9,


December 21. Szombat,

 

Mária Erzsébettel maradt három hónapig. Erzsébet miután megszülte gyermekét Zakariással egységben, Jánosnak keresztelte. Az ige azt írja, " Az Úr keze pedig valóban vele volt.

Zakariás a Szent Szelemtől átitatva, prófétált.

"Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét,
és váltságot szerzett neki.Erős üdvözítőt támasztott
nekünk szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan
kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva:
hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből,
akik gyűlölnek minket: hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal,
és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről,
amellyel megesküdött atyánknak Ábrahámnak: és megadja
nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem
nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban őelőtte
életünk minden napján.
Te pedig gyermek,a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt
jársz, hogy előkészítsd az ő útjait.
                                                                                Lukács 1:68-76,

Jánosnak az volt a dolga, hogy a népet tanítsa ismeretre, miért bűnösök, mi vár rájuk ha nem változnak meg.
János tette is teljesen nyíltan kimondva amit érzett. Megmutatta mi az a megtérés, hogyan kell azt jelképesen gyakorolni bemerítés által. Nagyon egyszerűen élt a szolgálata előtt is, de utána is. Példát adva az emberiségnek a szolgálatokban, teljes szívből tette a dolgát amit rá bízott az Úr.

Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az útat, és mindjárt
eljön az ő templomába az Úr, a kit ti kerestek és a szövetségnek követe, a kit ti
kívántok: Ímé, eljön, azt mondja a Seregek Ura.
                                                                                Malakiás 3:1, (Károli ford)


December 20. Péntek,

Mária, meglátogatta Erzsébetet. Kívánt vele egységben lenni, dicsérni Istenüket, aki csodálatos dolgokat ígért és csodát tett Erzsébettel.

Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében.
Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: "Áldott vagy te az
asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogyan is lehetséges ez,
hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?  Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed
hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik
mindaz, amit az Úr mondott neki."
                                                                                                    Lukács 1:41-45,

Vajon honnan tudta Erzsébet, hogy Mária áldott állapotban van, és nem is akárkinek ad életet? Ebből az ige szakaszból nem derül ki, de lehetséges, hogy nekik is angyal jelentette ki.

Az első ember aki dicsőített, János volt, már magzat korában táncolt az Úr előtt örömében. Mária hálaénekbe kezdett:

Mária pedig ezt mondta: "Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten,
az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme,
mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett
velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre
az őt félőkön.  Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában
felfuvalkodottakat.
                                                                                                        Lukács 1:46-51,


December 19. Csütörtök,

 
 "Mert az Istennek semmi sem lehetetlen". (Lukács 1,37)
 
Ezt mondta az Angyal Erzsébetről akiről úgy tudták meddő. "Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már hatodik hónapban van".
Lukács 1:36,
 
Ekkor így szólt Mária :"Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" S ekkor eltávozott tőle az angyal.
Lk, 1:38,
 
Mária hozott egy döntést és közölte az angyallal. Az tudomásul vette és elment. Mária engedelmességből mondta ki a szavakat, de valójában teljesen Istenre bízta magát. Ismerte az Atyát és tudta, hogy amit ő felajánl az csak jó lehet, úgy neki mint a környezetének. Mi már tudjuk, hogy a világnak is.

December 18, szerda,

 
A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve  hozzá így szólt:"Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!" 
Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki:
"Ne félj, Mária, mert kegyelmet  találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz,akit nevezz  Jézusnak.
Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd: az Úr Isten neki adja  atyjának, Dávidnak a trónját, 
ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége".
Lukács 1:26-33,
 
Így kezdődött el, hogy Jézus jövetelét a hírvivő angyal elmondta. Mária igen meglehetett  döbbenve, talán szóhoz sem tudott jutni, fel sem fogta mit is hall, mi is az amit mondtak neki. Aztán amikor talán értette, akkor is mi zajlódhatott le benne. Hogyan lehetséges ez? Mit fogok mondani Józsefnek? Mit szólnak az emberek?
De az angyal mindenre megadta a választ.
 
"A Szentlélek ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.
Lukács 1:35,
 
Mária engedelmes volt, nem véletlen, Isten őt választotta mert tudta szíve állapotát, alázatát, és engedelmes természetét.

December 17. Kedd,

 
Ezért ád jelt néktek az Úr maga:
Ímé, a szűz fogan méhében, és szül
fiat, s nevezi azt Immánuelnek,
Ézsaiás 7:14,
 
Micsoda bizonyság, és prófécia. Ézsaiás ie. 700-ban kapta ezt az üzenetet amit át is adott az embereknek. Veletek lesz az Isten!  Mert az Ímmánuel azt jelenti-velünk az Isten.
Azok az emberek akik azt mondják a Bibliát is emberek írták, vajon mit szólnak ehhez. Nekünk bizonyság, egy Ámen. Jó tudni, hogy Isten terve már kész volt akkor is amikor még  sejtelmük sem volt az embereknek a Megváltóról. Úgy gondolom, hogy a legjobb időben élünk mi, amikor erről tudunk bizonyságot tenni.

December 16. Hétfő,

 
A Seregek Urát: Őt szenteljétek meg, Őt féljétek, Őt rettegjétek!
Ézsaiás 8:13,
 
Igen Uram, téged kell elkülöníteni mindenki előtt, te vagy a fontos, rád nézünk, téged követünk.
Téged félünk, és rettegünk, mert hatalmas Úr vagy, aki míg élünk, a barátunk, a testvérünk, a jótevőnk, az ügyvédünk vagy. De csak addig amíg élünk, éppen ezért kell megtérve vele járnunk, de tisztelnünk és félnünk, nehogy elessünk.
 
És Ő néktek szent hely lészen: de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel  két házának, s tör és háló Jeruzsálem lakosainak.
Ézsaiás 8:14,
 
Amikor elé kerülünk, akkor a kőszikla, a megütközés köve vár ránk. Van aki össze töri magát rajta, és lesz aki rá lép és egy biztos alapra lép. Tovább tud menni az örök életbe.

 


December 15. Vasárnap,

 
Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneink bocsánatára.
Kolossé 1:14,
 
Isten terve tökéletes volt, Jézus alázattal és hűséggel véghez vitte. Meghalt értünk, elszenvedve a sok bántást, megaláztatást, gyötrelmet. Vérét ontották értünk, és a bűnök le lettek mosva általa. Az ígéret szerint feltámadt, az Atyához ment, elküldte nekünk a Szent Szellemet, aki vigasztaló, és útmutató számunkra. 
Evvel biztosította számunkra a megváltást, amiért köszönettel és hálával tartozunk neki.
Bűneinket eltemeti, a tenger mélyére.
Miért is kaptuk-e nagy kegyelmet? Szeretetből, mert fontosak vagyunk az Atyának, mert nem akarja, hogy elveszvén a gonosz uralkodjon rajtunk.
 
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban  való váltság által.
Róma 3:24,

December 15. Szombat,

 
Nem verseng, és nem kiált: az utczákon senki nem hallja szavát.
A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mígnem diadalomra viszi az ítéletet.
És az ő nevében reménykednek majd a pogányok.
Máté 12:19-21,
 
Jézus milyen jó, türelmes, kegyelmes és békességes, ahogy a neve is erről árulkodik. A "Békesség Fejedelme".
Úgy uralkodik, mint egy fejedelem. Bölcs, megfontolt, erős, hatalommal bíró.
 
Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége.
Zsoltárok 22:28,                      

 


 December 13. péntek,

 
Isten szuverinitása az, hogy a kijelentéseket látomásban, álmokban is megmutathatja. Az Ó szövetségben is volt rá példa.
 
És felemelém szemeimet, és látám, és ímé: egy férfiú, gyolcsba öltözve és dereka ufázi arannyal övezve.
És teste olyan mint a társiskő, és orczája olyan mint a villám, és szemei olyanok mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája mint az izzó ércnek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása.
Dániel 10:5-6,
 
Dániel átélte ezt a látomást, és nem hiszem, hogy Gábriel volt akit látott. Ez Jézus volt, akin keresztül látta Isten dicsőségét. Az Ószövetségben Jézus sokszor megjelent, Ábrahámnak, Jákobnak, és Dánielnek is. 
Dániel ájultan rogyott össze, mert Isten dicsőségét nem lehet kibírni, ahogy mondja az ige, minden térd meghajol előtte.
Ahogy elmondja az "emberhez hasonló", a Seregek Ura, hogy a perzsa fejedelemmel küzd, vagyis a gonosz erőkkel.
Ezt az Urat jelenti ki a Biblia, hogy emberi formában fog megszületni, mert emberré kell, hogy legyen értünk. Ennek sok oka van, elsősorban a vér az ami lemossa a bűnöket. Szellemnek nincs vére, azonkívül meg kellett ismernie az emberek minden nyomorúságát, hogy jó ügyvédjük és jó Királyuk legyen. De a bírónak is kell az életet ismernie, márpedig egyszer bírónk is lesz.
A mai világban is megjelenik embereknek olykor-olykor, de úgy ahogy látták őt akkoriban amikor a földön járt. Nagy kiváltság, öröm és megtiszteltetés, egy nagy bizonyság.
 

December 12. Csütörtök,

 
Íme, eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.
Jeremiás 23:5,
 
Prófécia minden időben.
 A próféták nem egy időben kapták az öröm üzenetét. Ézsaiás és Jeremiás között 100 év volt, de a Szent Szellem szinte ugyanazt mondta nekik. Nem volt telefon, internet, levél írás, dokumentumok, csak tekercsre írott ígéretek. Amik valahol megvoltak, de az emberek csak később tudták össze rakni hogy egybefüggő tanítás legyen.
Természetesen Jézus születése előtt már össze álltak a tekercsre írott próféciák, ami a népeknek egy reményteljes üzenet volt. Várták a Messiást aki megszabadítja népét. Sajnos nem igazán úgy értették ahogy Isten szerette volna.
Sok év telt el úgy hogy századokon keresztül sok mindenért Istent hibáztatták, és az egyházak bűneiért is Istentől távolodtak el az emberek. Isten nevében sok minden gyalázatot tettek az emberek és ez egy káoszt hozott az emberiség fejében.
A ma emberének kell hirdetni az igazságot, hogy helyére kerüljenek a dolgok. A világnak meg kell tudnia mi is az igazság. Mert ismernünk kell az Atyát, hisz kijelenti a Biblia. Ismernünk kell a Fiút, mert őt is kijelenti a Szent könyv.
Jézus mint Király uralkodik, akinek hatalma van, aki fenséges nagy Úr, aki, igazságos, méltányos, erős Isten.
Aki, szabadító, gyógyító, szerető és kegyelmes. Aki bölcs, hűséges, gondoskodó, bátorító.
Ha egy ilyen Isten képünk van, akkor az életünknek virágzónak kell lennie, majd gyümölcsözőnek.
 
Hálát kell adnunk, hogy olyan világban élhetünk, ahol szabadon gyakorolhatjuk hitvallásunkat, amikor Isten kijelentéseit a Szent Szellem világosítja meg számunkra. Nincsenek titkok, nyíltan hirdethetjük az öröm hírt, az evangéliumot.

 


Decembert 11. Szerda,

Íme az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
Ézsaiás 42:1,

Jézust is úgy emlegeti az Úr Isten, hogy szolgám ő. Az emberek felé szolgált. Így kell nekünk is szolgálnunk, alázatos jézusi szívvel.Mert mi is az Urat szolgáljuk, minden szolgálatunkban. Akit Isten gyámolít és segít, annak hatalma van.
Jézusnak is volt, de nem élt vissza vele soha. Ezt a hatalmat adta nekünk is, hogy Jézus nevére minden térd meghajol. Vagyis Jézussal tudunk mi is démonokat űzni, szolgálatunkat erőteljesen tenni.

És az ő nevében reménykednek majd a pogányok.
Máté 12:21,

Sok pogány nép tért meg az Úr jóvoltából, lett életük tartalmas, örömteli, értékes. Másoknak reményt adó, és tovább adó. Szolgálatra kész az Úr által. Isten terve volt ez, dicsőség érte.

 


December 10. Kedd,

 
Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak,
tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
Ézsaiás 9:6,
 
Ez a jövendölés egy ígéret volt azoknak az embereknek, akik még nem élték meg ezt az igazságot. Mi akik már tisztában vagyunk azzal , hogy ez megtörtént, egy csodálatos megtapasztalás, hogy minden igaz amit leíratott Isten a Szent Könyvben.
Jézus megszületett, Úr a világ felett, Úr az életünk felett. Elfogadtuk őt mint Királyt, hozzá fohászkodunk ha segítségre van szükségünk, mert ő közbenjáró az Atya és közöttünk.
 
Íme, eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.
Jeremiás 23:5,
 
Ebben bízhatunk, bölcsességében, igazságában, mert ha rá hagyatkozunk akkor ő tanácsol minket, terelget az igaz út felé. Bármi is van velünk, jó a kedvünk, vagy szomorkodunk, tudunk vele beszélgetni, örvendezni, mert Ő megért minket.

 


December 9. Hétfő,

 
Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá!
Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberre, és mikor ágyasházokban szenderegnek:
Hogy eltérítse az embert a rossz cselekedettől, és elrejtse a kevélységet a férfi elől.
Jób 33:14-17,
 
Isten hangját hallani egy kiváltság. A felismerése viszont bölcsességre vall. A megszívlelése, pedig engedelmességre utal. Az ige figyelmeztet, figyeljetek emberek,nem hallotok, akkor próbálok bele nyúlni az életetekbe, fájdalommal, aggódással hátha hozzám fordultok segítségért. Ha bajotok van akkor talán keresitek orcámat, kegyelemért, gyógyulásért, segítségért. Mert nem a fizikai halál az ami kibírhatatlan, hanem a szellemi halál, amikor már nincs kegyelem, nincs irgalom, csak a sötétség mély pokla. Mert a megtérés elmaradt.
Figyeljünk rá, és adjuk tovább a világnak, mert nem az a probléma, hogy egyszer elmúlunk, hanem az, ahová megyünk. Sokan csak nevetik, de nem lesz olyan vidám annak aki nem érti a jó akaratot. A kevélység nagy hiba és bűn, ami elválaszt Isten kegyelmétől.
 
A világ neveti a poklot és a mennyet, de mi hiszünk benne, és mégis vannak akik kockáztatják üdvösségüket.
Isten irgalmában bízva akarom az életemet élni, hiszem, hogy mindenkinek ad egy esélyt, azt viszont el nem engedem, hanem megragadom és élek vele. Ámen

December 8. Vasárnap,

 
S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr: boldogok mindazok, a kik Őt szolgálják.
Ézsaiás 30:18,
 
Csak azok tudják az Urat feltétel nélkül szolgálni akik, szeretik, imádják őt. Mert csak azt lehet jókedvűen vidáman szolgálni akit szeretünk. Szívesség, öröm és hűség kell hozzá. Az Igét szerető ember cselekedete helyénvaló. Bizalma van az Úrban, lelkes, törekvő, és jókedvű.
 
Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz,
és boldog az, aki bízik az Úrban.
Példabeszédek 16:20,
 
Örüljünk annak, hogy Isten türelmes, nemcsak mihozzánk de a világgal is az.Szeretete az emberek iránt határtalan. Vajon mi lesz az a pillanat amikor azt mondja, elég! A tudomány? Az elégedetlenség? A tiszteletlenség? 

 


 December 6. Péntek,

 
Semmi rossz hírtől nem fél:szíve erős, az Úrban bizakodó.
Zsoltárok 112:7,
 
Ezt nem mondanám ígéretnek, inkább kijelentésnek. De a tanítás már egy ígéret, ha ilyenek vagyunk, vagy igyekszünk megtartani az Ige mondanivalóját, és eljutottunk oda, hogy magunkénak mondhatjuk ezt a természetet, akkor már egy ígéret számunkra.
Az Istenfélelem, a parancsokban nem ellenszegülni, hanem gyönyörködn,i elfogadni, áldás annak élete, könyörülő szívű, nem fél ellenségeitől, bátor, mert az  ő barátja az Úr, adakozik, ezért Isten felemeli az igazak közé.
 
Ezt mondhatnánk a 112-es Zsoltárról.
Ha ezt megszívleljük, akkor az ígéret a mienk.
 
Látja ezt a gonosz és dühöng: fogait csikorgatja és eleped: a gonoszok kívánsága semmivé lesz.
Zsoltárok 112:10,
 
Keresztül húzzuk a gonosz számítását, vágyakozik utánunk, de nem ér el, Isten őriz minket tőle.

December 5. Csütörtök,

Mert én újat cselekszem,
most kezd kibontakozni,
majd megtudjátok!
Ézsaiás 43:19,

Isten mindig újat teremt, régen és most is. Minden időben megvolt neki a terve, minden nemzetre. Az ébredéseknek is mindig az Úr az elindítója, aki inspirálja a kulcsembereket. A legbizarrabb helyzetekben is tud élő vizet fakasztani.
Felrázni az embereket, ébredéssel, Szent Szellem vizével. Vágyódnak rá azok akiket az Atya hív, szomjasak az igének ismeretére, sőt túlcsordulnak és tovább adják azt.

A kopár hegyeken folyókat fakasztok,
a völgyek mélyén forrásokat,
a pusztát bővizű tóvá változtatom
és a szomjú földet vizek forrásává.
Ézsaiás 41:18,

Adjuk magunkat erre, Ő kijelenti nekünk prófétái által, mi pedig szolgálatunkkal segítségére leszünk.


December 4. Szerda,

 
Az én Uram az Úr semmit sem tesz addig,
míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a prófétáknak.
Ámósz 3:7,
 
Isten szólt és szól ma is hozzánk. Mindig időben közli azokat a dolgokat ami által tudunk cselekedni, megtérni, helyreállni, mert a kegyelme és szeretete határtalan. Bár a próféták sok idő elteltével szólalnak most meg, de hinnünk kell, hogy a nagy dolgok előtt, általuk szól az Úr. Figyelmeztet, tanácsol, terelget és bizodalmat ad azoknak akikben az odaszánás, az engedelmesség és a hűség lakozik.
 
....ezért jelentettem ki neked már régen, mielőtt bekövetkezett,már hirdettem, hogy ne mondhasd:
Ézsaiás 48:5,
 
Én  az Úr ,vagyok a te Istened,
arra tanítalak, ami javadra válik,
azon az Úton vezetlek, amelyen járnod kell.
Ézsaiás 48:17,
 
Én szóltam a prófétákhoz,
én adtam a sok látomást 
és a példázatokat a próféták által.
Hóseás 12:11,
 
Isten ezekben az igékben a bűnök miatt szólt, hogy vigyázzatok, mert rossz úton jártok. Isten ma is ugyanaz, változásnak még az árnyéka sincsen benne. Ma is támaszt prófétákat akik hirdetik az ő beszédét, hinnünk kell benne és hálásaknak kell lennünk, hogy szolgái szólnak, erővel hatalommal bírnak és merik felvállalni azt, hogy sokan tagadják létüket. Ez most egy megharcolás, nem könnyű, de ha egységesen melléjük állunk, akkor könnyebben tudják szolgálataikat tenni. Azt látom, hogy Isten új szolgálatokkal lepi meg az eklézsiákat, kreatív dolgokkal, talentumok kibontakozásával, dicsőség neki és hála. A keresztény életünk sokszínű, nem unalmas, bátorító, és jó.

 


December 3. kedd,

 
..Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek!
Malakiás 3:7b
 
Ezt Isten a Jákob fiainak mondta, vagyis gyermekeinek, a mai eklézsiának is. Ő nem változik meg soha, mindig a szerető Atyánk, aki irgalmas, kegyelmes és hűséges hozzánk. De miből is kellene megtérnünk, mik is azok a bűnök amit felró a mi mennyei Apukánk?
 
A hamisság: amikor a tizeddel be akarjuk csapni őt. Amikor az időnkkel mi magunk gazdálkodunk, mert hétköznap ha nem foglalkozunk Isten dolgaival az is bűn, az időnk tizedét is vele kellene tölteni. De akik a vasárnapot a pénz hajhászására, vagy csak egyszerűen a munka mániáikra töltik az is bűn. Amikor nem őt helyezzük a pihenő napon elő térbe, hanem másokat, legyenek azok a szeretteink, vagy bárki más. Akik az Istent úgy tisztelik, hogy késve, zavarják a dicső Király Isten tiszteletét, az is bűn. 
Amikor keressük az orcáját az akaratát, de mégsem hallgatjuk meg mert nincs idő rá, vagy meghalljuk, de nincs mögötte cselekedet, és megyünk a saját fejünk után, az is bűn. Nem adjuk át az irányítást neki!
Azonkívül amit Isten gyermekei elfelednek, a tiszta és tiszteletet mondó száj, amivel gyermekek a szüleiket, szülők a gyermekeiket nem tisztelik. A világ nem tartja ezeket bűnnek, inkább ki nevet minket, de az Úr igen.
A hiteltelenség, a pontatlanság, a hűtlenség, a konokság, az elégedetlenség, a kevélység, az imádó lelkület tagadása, mind - mind bűnök, amivel elszomorítjuk a Szent Szellemet.
Ezekből kell megtérnünk és az ígéret a mienk. HOZZÁNK TÉR AZ ÚR, velünk lesz ás áld a keze minket.

 December 2, Hétfő,

 
Ezért az Isten is felmagasztalta őt és ajándékozott neki olyan nevet,
amely minden név felett való, hogy Jézus nevére minden térd  meghajoljon, a mennyeieké, a földieké és a föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy JÉZUS KRISZTUS AZ ÚR az Atya Isten dicsőségére.
Filippi 2:9-11
 
Ez a név nekünk erő, remény,élet, szeretet, biztonság. Ki merné ezt megkérdőjelezni!  Azok akik nagy tanítónak, nagy embernek mondják, megkérdőjelezik Isten akaratát, aki kijelenti mindenkinek, hogy Jézus az Úr mindenek felett.
Nekünk ez is egy ígéret, mert nincs nagyobb Úr mint ő, és ha Ő a barátunk, testvérünk, megváltónk, Tanácsosunk, akkor nincs mitől tartanunk.
Ő az egész föld Ura, ezt hirdeti a Biblia, ami maga Jézus, az Ő szava.

December 1. Vasárnap,

ADVENT.

25-ét megelőző negyedik vasárnaptól, számítja a keresztény világ. A szeretet ünnepének jelképe, a gyertyák színe is szimbolizált fogalmakat jelent. Három lila gyertya, jelentése, bűnbánat, szent fegyelem és összeszedetséget jelenti, valamint a hit, remény, szeretet, fogalmát. Az utolsó vasárnap gyújtják meg a rózsaszín gyertyát, ami az Úr közelségét jelenti és az örömöt szimbolizálja.
Az ünnepi asztalon nagyon szép, és figyelmeztet arra, hogy az Úr eljövetelére készülődünk, nem engedi elfelejteni, hogy az egész hónapnak van egy aktualitása, a szeretetre koncentrálva, ünnepeljük a mi Urunk születésnapját.

Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.
Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke,
a tanács és erő lelke,az Úr ismeretének és félelmének lelke.
Ézsaiás 11:1-2,

A mi Megváltónknak, kegyelméről, szeretetéről emlékezünk meg, hogy volt ő is csecsemő, esendő gyermek, és Isten ember, aki véghez vitte a világ legnagyobb dolgát. Meghalt ember társaiért, hogy üdvösségük legyen, és megmentse őket a Sátán csapdájából. Most úgy hívjuk, hogy Béke hercege, Békesség Fejedelme, Úr Krisztus, Seregek Ura, Embernek Fia, a Kezdet és a Vég, az Örökkévaló Ige, Alfa és Ómega, a Világosság és az Erős Tanácsos.


 NOVEMBER


 

 

November 30. Szombat,

 
De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem!
Ne örülj bajomnak én ellenségem, mert ha elesem is, föl kelek, ha sötétségben lakom is,
az Úr az én világosságom.
Mikeás 7:7-8,
 
Minden ember esendő, és bajba kerülhet. Még mi hívők is! De van aki megsegít, van aki kegyelmébe fogad, van megoldás és remény. Mert mi, a Mindenható Úr Isten gyermekei vagyunk. Akiben ha bízunk, akkor nem fogunk szégyent vallani. A szabadító Istenünk ment meg minket, és bosszút is áll értünk, övé az ítélet. Felsegít minket és terelget, mert világosságunk az Úr.

Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! 
Ézsaiás 54:4,

  


November 29. Péntek,

Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így  beteljesüljön rajtatok az ígéret.
Mert még" egy igen-igen  kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem".
Zsidók 10:36-38,

A hűség és kitartás kell ahhoz, hogy Isten akaratát tudjuk cselekedni. Mivel a világban élünk, mindenfélének ki vagyunk téve. Meg kell harcolnunk, olykor olykor azt, hogy hívők vagyunk. Van akinek a családjával, van, hogy kollégákkal, de  mindenféle dolog előfordul. Befolyások érnek minket, ami által hibázhatunk, de egy biztos, soha nem szabad letagadnunk kihez tartozunk. Hűségünket Isten felé, a  gyülekezet felé és a vezetőink felé is meg kell tartanunk.
Sok mindenhez kell hit, de ahhoz igazán, hogy az Úr elé állunk egyszer, és nem kell szégyenkeznünk előtte.
Legyünk béketűrők minden körülmények között, és éljünk úgy, hogy beteljesüljön rajtunk Istennek ígérete.

November 28. Csütörtök,

 
Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.
Zsoltárok 12:7,
 
Isten számunkra olyan mint egy pajzs, mint egy kőszikla amire biztosan állhatunk. Igéje számukra, erő, hatalom, megnyugvás, biztatás, tanácsadás.
De egy figyelmeztetés is, a célunk eléréséhez egy vezető fonal. Olvasása minden nap mást jelent, mert minden új nap egy másik élet történet számunkra. 
 
Az Istennek útja tökéletes: az Úrnak beszéde tiszta: pajzsuk Ő mindazoknak, akik bíznak benne.
Mert kicsoda Isten az Úron kívül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül?
Zsoltárok 18:31-32,

 


November 27. Szerda,

 
Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a  a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.
Zsoltárok 16:8-9,
 
Ha ezt a zsoltárt elmondjuk akkor amikor a legrosszabbul érezzük magunkat, rögtön helyre áll a békességünk.
Milyen problémánk lehet amikor hitünk szól!
Fáj valamink, megbántottak, kigúnyoltak, megloptak, csalódás ért... Nincs olyan baj amin az Úr át ne vinne, kivéve ha egy szerettünk eltávozik az élők sorából. De ez egy másik történet.
Az Úrra nézünk , hozzá jövünk minden problémával. Emlékezzünk a mi Mesterünknek  problémájánál nem volt nagyobb probléma, és mit tett? Az Atyára nézett szüntelen, elvonult és imádkozott hozzá, (beszélgetett vele).
Az Ő erős keze vigyázza minden lépésünket, elhárítja a veszedelmet a lábunk elöl, szeretetével ölel át, ha vigaszra vágyunk.
Örvendezünk és vigadozunk, mert tudjuk, hogy az életünk biztonságban van.
Csodálatos ígéret.

 


November 26. Kedd,

 
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket és követnek engem:
És én örök életet adok nékik: és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindenkinél: és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.
János 10:27-29,
 
Ennél szebb és biztatóbb ígéret nincs is. Bármi is történik az életünkben, semmi el nem választ az Úr Krisztus szeretetétől, el nem engedi kezünket, segít vigyázza életünket. Az Atya keze, felettünk és alattunk van, abban tartja az életünket. Úgy is mondhatnám, mindent kézben tart, az életünket, gondjainkat, sikereinket, jövőnket.
Jézus és az Atya egyek, ezt kijelentette Jézus nekünk, vagyis a Szentháromság őrzi, a szentek életét.
Jó ezekbe az ígéretekbe elrejtőzni, mert a hitünk erősödik, a hit pedig egy olyan pajzs, ami mögé tudunk bújni a gonosz elől.
 

November 25. Hétfő,


Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.
Ha valaki nem marad énbennem, kivetik , mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. 
János 15:5-6,
 
Jézus szeretett ilyen módon tanítani. Példákkal és történetekkel tanított. Az egyszerű ember így jobban megértette üzenetét.
És valóban, ha rajta csüngünk, akkor tőle, belőle, tudunk erőt meríteni. Hisz ő az élet, a világosság. 
Vele tudunk megvívni sok csatát, megharcolni dolgokat, áldás és szeretet vesz minket körül általa.
Nehéz erős szavak, "ha valaki nem marad meg énbennem, kivetik" le metszik és bizony a száraz vesszőt elégetik, semmire sem jó. De azokra is vonatkozik akik nem fogadják el Jézust.
Szomorú a szívünk azokért akiknek szólt az Úr már valamilyen formában, de nem akarják hallani, nem akarják érteni.
Makacsok, okoskodók, értetlenek, ezért ők is kivetettnek a gyehennára. De szomorú azokért is a szívünk, akik megtértek és hűtlenségük következtében elhagyták az Urat.
Maradjunk meg az Úrban, és az ő szeretetében, mert az a jó nekünk. Igaz, hogy sokszor vissza metsz minket, mint ahogy mi is a szőlőt, mert akkor terem igazán. Rólunk is levág az Úr sok felesleges részt, hogy tisztítson és általa termőek legyünk Isten Királyságában.

November 24. Vasárnap,

 
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá,a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
Jakab 1:17,
 
Sok ajándékot kapunk, szeretetet, jóságot a mi mennyei Apukánktól. Sokan fel se fogják, nem hálásak, vagy nem ismerik fel, hogy ajándékban részesültek. Pedig sorolhatnánk, egészség, férj, gyermekek, munkák, család, jó barátok, gyógyulások, szabadulások. A mi Atyánk nem fordul el tőlünk, akkor sem ha rosszak vagyunk, kegyelmében élhetünk, ígéreteiben bízva élhetünk.
 
És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
1 János 1:5,
 
Csak jó jön tőle, akár hallgatjuk, akár olvassuk, vagy éppen beszélgetünk vele, vagy dicsérjük. Ha álmodunk, vagy keressük őt, mindig ajándék számunkra a jelenléte. Ígéreteit olvasva, lelkünk megújul, hálával telik meg, megnyugszunk mert tudjuk biztonságban vagyunk.

 


November 23. Szombat,
 
 
Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a Seregek Istene , a mint mondjátok.
Gyűlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót: állítsátok vissza a kapuban az igazságot: talán megkegyelmez az Úr, a Seregek Istene a József maradékainak.
Ámós 5:14-15,
 
Az ígéretben benne van a feddés is, és az útmutatás. A bölcs ember ért belőle és megtér. De sajnos akiknek szól, nem olvassák a könyvek könyvét. Bár az is igaz, hogy a hívő embereknek is meg kell olykor térniük. Mert a sok hamis dolog ami rájuk ragad és nem szabadulnak meg tőle, hanem ragaszkodnak hozzá, elválasztja őket Isten jelenlététől.
 
A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ö kegyeltjeinek lelkét: a gonoszok kezéből megszabadítja őket.
Zsoltárok 97:10,
 
Csak hálával jöhetünk a mi Istenünk elé, hogy szeret minket és kegyeltjeinek mond. Az ő jobbja az, ami megtart minket, mindenkor.
 

 
November 22. Péntek,
 
Bizony az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket!
Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos.
Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.
5 Mózes 32:3-4,
 
Mózes búcsúénekében, Isten jelleméről beszélt. Márpedig ha Mózes ezt mondta, akkor a népnek ez egy hittel teljes kifejezés, amiből erőt tudtak meríteni. De nekünk, és a következő nemzedékeknek is az.
 
Igaz az Úr minden ő útában, és minden dolgában kegyelmes.
Zsoltárok 145:17, 
 
Rá kell bízni minden dolgainkban az ítéletet. Ő az aki igazságosan ítél minden dologban, persze nem akkor amikor mi gondoljuk, és nem úgy ahogyan mi szeretnénk. Ő kegyelmes és igazságos és bölcs. 

 


November 21. Csütörtök,

 
Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő: és azt, a ki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem.
János 6:37,
 
A legjobb és legbiztonságosabb hely az Úr Jézus karjaiba, jelenlétébe lenni.
Amit Ő tesz az az Atya akarata, vigyázz ránk, terelget, tanít és őrködik az életünk felett. Szeretetét árassza ránk nap mint nap. A bajban kisegít minket bölcs tanácsokkal, barátokkal, testvérekkel akik segítségünkre sietnek. Munkálja bennünk a hitet ez által.
Amikor az Úr mellet tesszük le a voksunkat, Ő azt komolyan veszi, a világ végezetéig velünk lesz. Az életünkben semmi mással nem kell ezért fizetnünk, mint az iránta érzett szeretetünkkel, imádatunkkal és a hűségünkkel.
 

November 20. Szerda,

 
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban.
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne  üssed lábadat a kőbe.
Zsoltárok 91:11-12,
 
Ilyen ígéretet csak az tud adni aki nagyon szeret minket. Persze az Ő gyermekeinek is tenni kell érte valamit. Engedelmesnek, alázatosnak kell lennie. Problémák közepette, nem kell mást tennünk, mint hittel elfogadnunk, hogy Isten vigyázz ránk, fontos számára a mi biztonságunk. Imáinkkal kell a trón elé járulnunk, hogy gondjainkat átvegye az Úr. Minden utunkat bízzuk őreá, ezt kéri tőlünk.
Jó ezekbe az igékbe elmerülni, álmodozni Isten jelenlétében. Szeretete erőt ad és bizalmat, hitet és kitartást, minden időben.

 


November 19. Kedd ,

Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr fénysugarat ad nekem a sötétségben.
Veled a rablónak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom.
Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz.
Pajzsa Ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek.
Sámuel 22:29-31,

Gyönyörű ima, de egyben egy ígéret is nekünk. Isten számunkra olyan mintha egy lámpás világítana és mutatná az utat, merre is menjünk. Erőt kapunk, ami által nagy dolgokra leszünk képesek.
De a legjobb üzenet számunkra az, hogy "az Úr beszéde színigaz".
Aki ezt az üzenetet a szívébe zárja, annak nem kell félnie. Isten pontosan ezért adta nekünk azt a rengeteg ígéretet, hogy a gonosz ne tudjon a félelemmel ártani nekünk.
Kutassuk szüntelen és forgassuk a szívünkben Isten igéjét, és abból táplálkozzunk.


November 18. Hétfő,

 
Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak.
Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra.
Zsidó 13:17,
 
Vezetőnek lenni nagy felelősség, fáradoznak értünk, tanítanak, fednek olykor, de mindazért mert felelősséget éreznek irántunk. Isten rendelte őket fölénk, hogy vigyázzanak a szellemi fejlődésünkre, hogy a közösségben védelem alatt legyünk, hogy vezessenek minket az Úr útján, és a szolgálatokban. Teszik ezt türelemmel, szeretettel, mert tudják egyszer számon kérik rajtuk életünk fejlődését.
Őrállóvá tette őket az úr a nyáj fölé, meg kell fogadnunk a tanácsaikat, engedelmesnek kell lennünk feléjük, és hűségünket kifejeznünk irántuk.
Áldanunk és imádkoznunk értük, mert akkor örömmel  fognak értünk munkálkodni és a számadás is vidám lesz.

 


November 17. Vasárnap,

 
Mert a hegyek megszűnhetnek,
és a halmok meginoghatnak,
de hozzád való hűségem nem szűnik meg,
és békességem szövetsége nem inog meg
-mondja könyörülő Urad.
Ézsaiás 54:10,
 
Istennek határtalan szeretete mondatja ezt, az ő gyermekeinek. Hűsége, irgalma meg nem szűnik, az őt szeretők iránt.
Jöhet probléma, betegség, Ő mindig velünk van, segít minket, hogy leküzdjük a ránk nehezedő terheknek cipelését.
Jó arra gondolni, hogy van valaki, egy hatalmat bíró személy, aki kézben tart mindent körülöttünk. Sőt, hárman vannak. A mindenható Atya, a Fiú, aki értünk halt meg, hogy megmentsen, most pedig gyógyít, szabadít, tanácsol, tanít minket és velünk együtt munkálkodik. A Szent Szellem, pedig tanácsokat ad, vigasztal és kísér minket.
De vajon miért nem értik ezt a körülöttünk élő emberek? Ennek is meg van az oka. Meg vannak kötözve a gonosz által, de nem baj, mert mindennek meg van az ideje. Csak nekünk fáj, hogy másként is élhetnének. Mi látjuk, hogy körülöttük szinte össze omlik sok minden, ők nem értik, mi igen.

November 16. Szombat,

Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.
2 Péter 3:9,

Szerencsénk, hogy az Úr türelmes, mert mi nem vagyunk sokszor azok. Én legalábbis nem, de igyekszem tanítható lenni. Mivel Isten maga a szeretet, nem is lehet más mint türelmes. Mi csak tanuljuk tőle a kegyelmet, az irgalmat, a megbocsátást, a türelmet.
Jó tanító Mesterünk van. Dicsőség neki. 
A szeretteink meg vannak szentelve, ami azt jelenti el vannak különítve, Isten számára, dicsőség Istennek érte. Mert ha nem így lenne, nagyon nagy bajok lennének. Isten, először rajtunk végzi el munkáját, aztán jönnek a családtagok. Mert ha igazságban járunk, akkor rájuk is ragad valami. Aztán a sok imádságnak, meg lesz az eredménye.
De a végső plusz jelet az Úr teszi a végére, mert elhívja őket is az üdvösségre. Ámen.


 November 15. Péntek,

 
Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet,
és ezt mondom neked: ne félj, én megsegítlek!
Ézsaiás 41:13,
 
Milyen bátorító üzenet ez számunkra. Ahogyan az édesapa fogja gyermeke kezét, mert félti, és vezetni akarja, meg védeni minden bajtól gyermekét, ezt teszi velünk is Istenünk.
Bátorít minket, biztosít vezetéséről, védelméről, " ne félj, én megsegítelek."
Sok hívő mégis a bajba jutása után panaszaival áll elő, ahelyett, hogy a biztató Igét olvasva, hitét tenné próbára. 
Isten sokszor tesz minket próbára különböző problémák által. Legyünk kitartóak, és megmenekülünk minden bajtól.
Türelmes és jó az Úr az őt félőkhöz, a ragaszkodókhoz.

November 14. Csütörtök,

A föld végén ragadtalak meg,
annak széléről hívtalak el.
ezt mondtam neked: Szolgám vagy!
Kiválasztottalak, nem vetlek meg!
Ne félj, mert én veled vagyok,
ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítlek, meg is segítlek,
sőt győzelmes jobbommal támogatlak.
Ézsaiás 41:9-10,

Milyen gyönyörű ígéret, amit szinte minden hívő át is élt már, én legalábbis igen. Átformálom imádságba:

Becserkésztél Uram, elhívtál engemet.
Köszönöm neked, hogy szolgálhatlak téged.
Te vagy aki kiválasztottál, nevemen hívtál.
Tudom, hogy szeretsz, benned találom meg,
békességemet, bátorságomat, nyugalmamat.
Erőm vagy és váram, benned bízok szüntelen.

Jó ezeket olvasni nemcsak akkor amikor bajban vagyunk, hanem akkor is amikor csak úgy a kapcsolatunkat erősítjük az Úrral. Ő megtette, hogy leíratta részünkre Ígéretét, azért, hogy mindig tisztába legyünk azzal, hogy az Ő védelme, kegyelme alatt vagyunk. Mi pedig megújulunk, erősödünk, bátorodunk általa.


November 13. Szerda,

 
Istennek sok ígérete van számunkra, amiből tudunk erőt meríteni ha problémánk van. Örömet ad amikor olvassuk, hiszen bizodalommal tölt el minket az iránt, hogy állandó jelleggel velünk van az Úr. Figyeli életünket és vigyázz ránk angyalaival. Jézus kijelentései megerősítik ezeket az ígéreteket.
 
Nektek meg adatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak azonban nem adatott meg.
Máté 13:11,
 
És valóban egy kiváltságos helyzetben vagyunk, mert a világ előtt el vannak rejtve Isten igazságai, mi viszont a Szent Szellem által fedezzük azokat fel a megfelelő időben.
 
De a ti szemetek boldog, mert lát, fületek is, mert hall.
Máté 13:16,

November 12. Kedd,

Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel (ki).
Kolossé 4:5,

A ma embere semmire nem ér rá. Pedig mindenféle gépek segítenek nekünk. Igen ám, de én például egy szoba konyhába nevelkedtem, a ruhám csak annyi volt, hogy egy TV szekrényben elfért, játékom pedig szintén abban a szekrényben egy dobozban. Nem volt a Tv adásnak csak két csatornája, és egy rádió, adta a műsort. Ma sokkal több mindenre kell figyelnünk, több minden elvonja figyelmünket, érdeklődésünket. Nagyobbak az igényeink, így többet is dolgozunk.

Az emberek nem olvasnak, nem sétálnak, nem beszélgetnek (eleget).

Az okos ember úgy él, hogy célt tűz ki magának, felállít egy fontossági sorrendet, majd tervez. Aztán bölcsen be is tartja azt. Ha nem ezt tesszük akkor csak sodródunk az áradattal a nagy semmibe, és egy élettelen céltalan életet élünk. A hívő embernek célja, Istent megismerni, aztán az örömhírt terjeszteni, a magot hinteni. Szolgálni az Urat abban amiben a talentumunkat felismerjük. Ehhez ismernünk kell a Bibliát, tovább adni ismereteinket. Bölcsen kihasználva az alkalmakat, hogyan evangelizáljunk, és bölcsen beosztani időnket, hogy mindenre jusson.

 


November 11. Hétfő

Az Úr jobbjával támogatja népét, nem engedi elesni azt akinek fogja a kezét. Az ő fogása erős és biztonságot ad. Nem enged elesni, segítsége önzetlen és bátorító.

"Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!"
Ézsaiás könyve:41:13


A fáraó, aki a kegyetlen elnyomó hajcsárt, rabszolgatartót személyesíti meg, rettegést kelt az emberekben. De Mózes bátorít, hogy ne adják át magukat a félelemnek, hiszen az Úr nagyobb és hatalmasabb a fáró seregétől. 

Életünk problémái és nehézségei is félelmet kelthetnek bennünk ha nem bízunk az Úr ígéretében és szabadításában. De ha hiszünk az Úrban akkor mellette a legnagyobb és legfélelmetesebb problémai is összeesik és nem kelhet versenyre az Úrral szemben.

De Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket.
2Mózes 14:13

 

 


 November 10. Vasárnap,

 
"Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!"
ApCsel 16:31,
 
Isten nagyon sok ígéretet adott nekünk. Ki mit ragad meg, kinek mi a kedves, ez mindenkinek a maga ügye, de akinek van családja, annak ezek az ígéretek nagyon kedvesek. Hiszen mindannyian felelősek vagyunk gyermekeinkért. Féltjük őket szüntelen és szeretnénk őket Isten szárnyai alá tenni. 
 
Mert vizet árasztok a szomjas földre,
patakokat a szárazra.
Lelkemet árasztom utódaidra,
áldásomat sarjadékaidra.
Ézsaiás 44:3
 
Imádkozzunk értük szüntelen, Isten hallja, de úgy is kell élnünk, hogy Isten ígéretei rájuk szálljon.
 
Ilyen lesz az én igém is,amely számból kijön:
nem tér vissza hozzám üresen,
hanem véghez viszi, amit akarok,
eléri célját, amiért küldtem.
Ézsaiás 55:11,
 
Igen Uram, az Igédet tisztelve és értve imádkozunk gyermekeinkért, és hisszük, hogy a cél, az ő megmentésük.

November 9. Szombat.

 
Hanem-mivel ő, a Szent  hívott el titeket-magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva: "Szentek legyetek, mert én szent vagyok."
1 Péter 1:15-16,
 
Mit is ért ezalatt az Úr?
Különüljünk el a világ negatív dolgaitól.
A szívünk állapota legyen olyan, hogy Istennek tetsző legyen. Legyenek meg a lélek ajándékai, tartsuk is meg lehetőleg azt, és kívánkozzunk Isten jelenlétébe szüntelen. Keressük akaratát, és legyünk a világgal békességben.
A szentség elkülönítést jelent, ahogy a házassági kötelék is azt jelenti. Egymásnak vannak elkülönítve, ásó, kapa, nagyharangig. Vagyis a sírig. Jézushoz való kötődésünknek is a hűség a lényege, mert hozzá tartozunk megtérésünk óta.
Ő az Urunk, Megváltónk, Barátunk, Testvérünk, Szabadítónk, Gyógyítónk. Ő komolyan vette döntésünket, vegyük mi is annak.
 
Ahogyan a szarvas kívánkozik  a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem  hozzád, Istenem !
Zsoltárok 42:1,

 


 November 8. péntek,

 
Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok.
Apcsel 17:11
 
Isten Igéjét szüntelen tanulmányozni kell. Mindig találunk olyan Írást ami ma másként hangzik, mint tegnap. Attól függ milyen helyzetben vagyunk éppen. Idő kell ahhoz, hogy felnövekedjen és meggyökerezzen bennünk mondanivalója. Istennek is idő kell míg megváltoztat minket. Mindenkinek vannak olyan szokásai, beidegződései, megrögzött szokásai, amit Isten le szeretne metszeni mindannyiukról. Amikor olvasunk Igét arról ,amin változtatni kell Istennek rajtunk, hiába értjük nem mindjárt változunk.
Saját magamon látom, hogy Isten olyan embereket tesz mellénk, akik lehetetlen helyzeteket teremtenek, kibirhatatlanok, és nehezen viseljük őket. Türelmet gyakorolni, alázatot tanulni, szeretetet kimutatni és adni. Ha már felismerjük a tanítás értelmét és tudjuk is azt alkalmazni az jó. Sajnos sokan csak nyafognak és panaszkodnak, pedig minden helyzetért áldani kell az Urat, mert minden a javunkra válik, hisz szeretjük az Urat. Amiben benne vagyunk az bizony Istentől van, hisz ő az akire rá bíztuk életünket. De vajon minden hívő rá bízza életét? Keresi Isten akaratát?
Ezek az igazi próbák.

November 7. Csütörtök,

 
Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében.
Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett,
bánattal töltött el.
Jeremiás 15:17,
 
Az emberek többsége nem szeret egyedül lenni, sőt ismerek olyan embert aki szinte rosszul érzi magát, ha egyedül van. De van aki fél is.
Pedig aki egyedül van, sokszor okos dolgokat tud megélni, kitalálni, mert a világ zaja helyett tud  fontos dolgokra koncentrálni. Hívő ember pedig egyenesen vágyik arra, hogy Isten közelségében legyen, hisz soha nincs egyedül, mert az Úr mindig vele van. Én legalábbis ha nem veszik el a figyelmemet, mindig Istenre gondolok és beszélek hozzá. Legyen az főzés, takarítás, sétálás, vagy bármi. 
A hit emberei is sokszor voltak egyedül, mert csak akkor tudtak Istennel kommunikálni. Szívesen beszélgettek vele, otthonuktól távol, és emberektől távol. De Isten is kifejezte azt, hogy kivel akar beszélni.
Gondoljunk csak bele, amikor meg kell harcolnunk dolgokat, csak egyedül tudjuk azt Isten elé tárni és  megbeszélni vele, hogyan is oldjuk meg, aztán jön a válasz, vagy igén keresztül, vagy bölcsesség által türelem között. Mert az Úr mindig velünk van és tanácsol minket. Jézus mindig el vonult, amikor az Atyával akart közösségbe lenni.
 
Ő azonban vissza vonult a pusztába, és imádkozott.
Lukács 5:16,
 
Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül.
Máté 14:13,
 
Jákób pedig ott maradt egyedül. Ekkor Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig.
1 Mózes 32:25,
 
Az Ige nagybetűvel írja "Valaki" ez bizony az Úr volt, aki megtisztelte látogatásával, beszélt hozzá, sőt tusakodott vele, próbára tette erejét és bátorságát.
 
 Amikor Illés  egyedül volt egy barlangban, Isten azt mondta neki: " Jöjj ki, és állj a hegyre....mert az Úr el fog előtted vonulni" 
 
Más a magányosság és az egyedül lét. Sokszor mikor félre állítanak minket és az Úrtól van, akkor tudunk a következő szintre lépni. Mert tudunk az Úrral közösségbe lenni és ebből meríteni.
 

November 6. Szerda,
 
Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt,
oltalmazom, mert ismeri nevemet.
Zsoltárok 91:14,
 
Mi akik Isten hívők vagyunk, ragaszkodunk Istenünkhöz. Isten pedig kijelenti; - Oltalmazom azokat, akik bíznak az én nevemben.
Sokszor előfordul, hogy valahonnan késünk, tőlünk távol eső okokból, aztán kiderül ha előbb értünk volna oda, egy balesetben vettünk volna részt. Mi ez ha nem isteni beavatkozás. Amikor mi nem is gondoljuk ,akkor is Isten az aki vigyázz ránk. A Biblia azt mondja: Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket.
A világ úgy mondja, szerencsém volt, pedig mellettük is van angyal, de mellettünk erősebb van.  Mi azt mondjuk: isteni gondviselés.
 
Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,
az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!
Zsoltárok 91:1,2,

 


November 5. Kedd,

Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, az Isten Lelke megnyugszik rajtatok.
1 Péter 4:12-14,

Azt látom, hogy akik Isten gyermekei, azoknak kihívásokkal kell szembe néznie. Isten soha nem ígérte azt meg nekünk, hogy egy leány álom lesz az életünk. De azt meg ígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig. Azt megígérte, hogy minden viharon meg segít, hogy a csata mezőn amin keresztül kel mennünk mellettünk lesz.
Hogy mindent pozitívvá tud változtatni, ha bízunk benne. Amikor a hitünk próbákon megy keresztül, akkor vonzza Isten jelenlétét, erejét. Az engedelmességet szenvedések árán tudjuk magunkévá tenni.

 


November 4. hétfő

 

Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.
Róma 15:1,

 
Ezt az Igét 1999 január elsején kaptam meg. A gyülekezetben a székemre volt téve. Karácsony előtt, meg amikor igen mérges voltam a férjemre és mindenféle szankciókat mondtam, hogy miért nem tűrök tovább semmit, de aztán sírás és bocsánatkérés között kinyitottam a Bibliámat, az első üzenetet megkaptam az Úrtól. (1998-ban merítkeztem be.)
 
Légy csendben és várj az Úrra!
Ne indulj fel ha az alattomos embernek szerencsés az útja!
Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos ,
mert az csak rosszra visz!
Zsoltárok 37:7-8,
 
Nagyon meglepődtem, de ahogy elsején a másikat megkaptam, elámultam, hogy Isten ilyen pontosan precízen int engemet, arra, hogy a harag, haragot szül, és ha én erős vagyok akkor azért adott a másik mellé, hogy felemeljem őt, ne eltaszítsam magamtól.
Ma már többet is tudok erről. Isten ad mellénk olyan embereket akiknek gyengeségeik vannak, hogy gyakoroljuk mi is a kegyelmet irántuk. Azért, hogy tudjunk növekedni az által, hogy az ő gyengeségeiket hordozzuk imában, elfogadásban és szeretetben. Isten országában, nem a tehetség, nem a tudás, és nem a szépségnek kell dominálnia, hanem a szeretetnek, az elfogadásnak, a kegyelemnek és az alázatnak. A belső kisugárzásunk ebből adódik. Nekem  sok ilyen próbát ad az Úr, valószínű, hogy ebben kell változásnak lennie az életemben. Elfogadni a másságot. Nehéz ezt bizonyosan mondhatom. Olyan barátokat, akik bejelentkeznek, de nem akkor jönnek mikor mondják, vagy megbízhatatlanok, nem hitelesek számomra. De Isten azt tanítja nekem, hogy legyek türelemmel, és imádkozzak értük. Nekik is vannak küzdelmeik, ha türelmes vagyok akkor meg osztják velem, és tudok nekik segíteni. Nekem is vannak bizonyára olyan dolgaim amivel másoknak okozok nehézséget, de a mi Atyánk az elfogad úgy amilyen vagyok, mert ő türelmes és kegyelmes. Jézus is látta a tanítványok hibáit, de mégis elhordozta őket szeretetben.
 
A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok.
Róma 12:10-11,

November 3. Vasárnap,

 
Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.
Jakab 1:2,
 
Nem hiszem, hogy bármelyikünkkel ne történt volna meg, hogy kísértés folytán vagy megállt, vagy elbukott.
A hitünk megerősít minket minden kísértés által. Mert a hitünk van próbára téve. Hiszem, hogy az Úr velem van akkor is ha bajban vagyok, velem van akkor is ha nem sikerül meg állnom, mert a Szent Szellem által helyre igazít. Bár tudom, hogy ha vétkeztem akkor a büntetésben is részesülök, de akkor is hit kell ahhoz, hogy helyre álljak. Hát örvendezni nem igen szoktam a kísértések miatt.
Egy istenfélelem, egy tisztelet, imádat ahogy az Úr felé köteleztünk el magunkat, az kell.
Hitünkkel kitartunk az igazság mellett és meg állunk minden próbában. A próbák ránk vannak szabva, Isten pontosan tudja mi az amivel minket tud álhatatosságra ösztönözni. Isten őriz minket, hogy meg álljunk előtte egyszer.
 
Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;
1 Péter 1:7,
 

November 2. Szombat,

 
....szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek: és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
Róma 12:1-2,
 
Testünk Isten temploma, éppen azért csak olyan dolgokat tehet ami az Úrnak kedves. De mi van akkor ha az óemberünk törekszik előre?
Mert ha engedünk neki a régi életünkhöz kapcsolódó dolgokhoz akar idomulni. A világhoz való idomulás, megfoszt minket attól az erőtől ami Krisztustól jön. Helyette a bűntudat, a kudarc élménye jár át minket.
Mik is ezek, azok a bűnök amiktől Jézus megszabadított? Falánkság, cigaretta, drog, de nagyon sokféle lehet amivel a testünk próbál meg minket. Tv- internet, lustaság, pornográfia, szex. Vége hossza nincs amivel megtérésünk előtt foglalkoztunk és rabságban voltunk.
Nagyobb az aki bennünk van, vagyis változzunk át mint egy pillangó a hernyóból, és szárnyaljunk Istennel.
Aki pillangóvá válik soha nem akar hernyó lenni többé. Figyeljünk a Szent Szellem hangjára, mert ő mindig meg igazít minket ha eltévelygünk. Ő segít abban, hogy úgy viselkedjünk ami tetszik Istennek, persze nekünk is akarni kell. Értelmünk megújulásával.
 

November 1. Péntek,

Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek.
Kolossé 1:3-4,

Isten akarata az, hogy szeressük egymást. Pál hálát adott ezért és imádkozott a szentekért, hogy meg ne lankadjanak hitükben és cselekedeteikben.
Amikor rólunk meg emlékeznek, legyen az barát vagy ellenség, rokon, vagy bárki, tudniuk kell, hogy elkötelezettek vagyunk Jézus iránt. És mint ilyenek, szeretetünknek meg-meg újulónak kell lennie minden ember iránt. Ha előfordul, hogy meglankadunk mert megbántanak, és nem tudjuk a szeretetünket tovább adni, akkor menjünk a kút forrásához Jézushoz. Mindennek kell energia, a virágoknak a napfény , a vasalónak az áram, nekünk pedig a Szent Szellem, és az Úr Krisztus.
Gondoljunk arra hogy a szülőknek akkor van a legnagyobb örömük, ha gyermekeik sikeresek, így van ezzel Isten is. Ha mi keressük az akaratát, és igyekszünk úgy élni ahogy ő azt kívánja, nagy örömet okozunk neki. éljünk dicsőítő életet, és adjunk hálát mindenért.

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a Szentek örökségében, a világosságban részesüljetek.
Kolossé 1:12,

 O K T Ó B E R

 

Október 31. Csütörtök,

 
Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön soha nem éhezik  meg.
János 6:35,
 
Jézust megismerni maga a lelki eledel. Aki olvassa Igéjét annak nem igen hiányzik más olvasni való. Megelégíti beszédével az életünket. Általa, tudunk helyesen élni, bátorítani másokat, erősíteni a gyengéket, fedni a bűnösöket.
Hirdetjük az örömhírt, hogy él az Úr, és az ígéreteiben bízva élhetjük életünket.
 
Mert az Isten kenyere mennyből száll le és életet ad a világnak.
János 6:33,
 

Október 30. Szerda,

 
Jézus sokszor kijelentette életének célját, tervét a földön.
 
Én azért jöttem, hogy életük legyen  és hogy bőségben éljenek.
János 10:10,
 
Milyen reményteljes mondat. De akik az Úr gyermekei és betegek, azoknak hogyan magyarázzuk ezt meg. Mindenki aki megismerte  Jézust, és követi őt, annak az élete már az Úré. Ez az élet egy átutazás csak a földön, bármi is történik velünk,ha Jézussal járunk akkor egy nyereség. Amikor elhagyjuk a földi sátorházunkat, vele együtt leszünk. Amíg a földön tevékenykedünk a Jézus munkatársai vagyunk. Szolgálunk neki sok mindenben. Hirdetjük tetteit, bizonyságot teszünk, építjük Isten Királyságát, közben járunk másokért. Ezekért jutalmat kapunk, ki a földön, ki a mennyben. A jutalom a földön az áldott élet, a remény, a hit, a nyugalom. Másoknak is tudjuk az áldásokat átadni mert árad belőlünk a szeretet, a békesség, a jóság, a szívesség, a türelem, és az öröm.
A mai világban ez sokat jelent. Akik pedig szenvedések árán jutnak az Úrhoz, nagy dolgokra vannak hivatva. Bár ez nem vigasz ebben az életben, de amikor ott vannak az Úrnál, elfelejtődik minden fájdalom, mert az ő dicsőségében vannak. Van élet a halál után is, mégpedig csodálatos azok számára akik Isten gyermekei.

 


Október 29. Kedd,

A sértődöttség a büszkeség barátja. Sok nemzet küzd ezzel. Büszkék az emberek, pedig az Ige azt mondja " Isten a büszkéknek ellen áll".
Éppen ezért Isten sokszor vesszővel és bottal próbál minket a helyes irányba terelni. Megtisztít minket, szenvedések és próbák által. Az ezüst is megkeményedik, ha más anyagokkal keverik. De értéke csak akkor van ha tiszta. Mi is amikor haraggal, büszkeséggel, bűnnel, sértődéssel vagyunk keverve, szívünk megkeményedik.
Nem halljuk Isten hangját, nem értjük az igét.

Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből híják segítségül
az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki ,tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek.
2 Timóteus 2:22-24,

 


Október 28. Hétfő,

De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és kimeneküljenek az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék.
2 Timóteus 2:24-26,

A csaló, az ellenség, az aki tőrbe csal, ez a Sátán. Sok mindent használ, szép csomagolásban tálal dolgokat aztán mikor ráharapunk, lecsap. Ravasz, agyafúrt, fortélyos a megtévesztésben. Se szeri, se száma, hogyan tudja az embereket be cserkészni. Persze csak azokat akik nem ismerik az igazságot.
Sokan nem tudják kibontakoztatni Isten adta talentumaikat, mert megkötözi őket a gonosz, a sértődöttség kötelékeivel. Az eredmény: fájdalom, keserűség, düh, harag, viszály, neheztelés, és a gyűlölet, amivel táplálják életüket.

Kérjük az Úr segítségét, hogy fájdalmunkat vegye át és szabadítson meg minket a gyötrő gondolatoktól.

 


Október 27. Vasárnap,

Megbocsájtani nem könnyű, de ha kérjük Isten segítségét akkor menni fog. Amikor ezért imádkozunk maradjunk csendben, hogy hozza elő az Úr, kik is azok akikre a szívünk mélyén még mindig neheztelünk.
Gondoljunk rájuk úgy, hogy soroljuk azokat a tulajdonságaikat ami az erősségük, amire jó gondolni, amiért szerettük őket.

Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyázz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.
Zsoltárok 50:23,

Vagyis amikor dicsérünk valakit Isten átformálja a szívünket, mert mindenkinek van jó tulajdonsága. Sajnos mindig a negatív dologra figyelünk ,fókuszálunk, mert a földi élet ilyen. A hírek is csak a rossz dolgokra fogékonyak.
De ezen tudunk változtatni, mert minket Isten Szelleme vezérel.

 


Október 26. Szombat.

 
És  azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővelkedjék ismeretben  és minden értelmességben: hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó: hogy legyetek tiszták ás botlás nélkül valók a Krisztus napjára: teljesek lévén az igazság gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására.
Filippi 1:9-11,
 
Isten szeretetből azt akarja, hogy minden ember megmeneküljön és el ne vesszen. De az igazságból nem engedvén, tanít minket, hogy botlásainkból tanulva , egyszer sikeresen meg tudjunk állni előtte. Mint győztesek.
A szeretet nem sértődik meg és nem gerjed haragra.
A szeretet mindenféle bűnt legyőz.
 
Pál apostol az Igében arról ír, hogy közbenjár Krisztus szentjeiért. Az ismeret jó, de csak akkor, ha a cselekedetekben és az igazságban is megmutatkozik. Mert az ismeretek által tudunk igazságban járni, és felismerni, hogy milyen buktatókat tesz a Sátán, hogy elbukjunk. De Jézus van mellettünk és az ő szelleme, hogy akik engedelmességben, alázatban és igazságban járnak, azok az útjuk végére megigazulva tudjanak a mennyek országába bejutni.

 


Október 25. Péntek,

Isten Igéje azt mondja:

Ha lehetséges, amennyire  rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.
Róma 12:18,

Hogy is érti ezt Isten?  Valójában nem lehet minden emberrel békességben meg lenni, mert nem Isten vezéreli őket. Számunkra ez igen szomorú, de el kell fogadnunk. Ne haragudjunk, és próbáljuk meg inkább kerülni velük a kapcsolatot.

Az igazságot soha ne feledjük megtartani.

Jézus így fogalmazott:

"Boldogok, akik békét teremtenek,  mert ők Isten fiainak neveztetnek."
Máté 5:9,

A teremteni szó értelmezése, ebben az esetben: A semmiből, a lehetetlenből, a bölcsességből, az indulatból, a szeretetből, a türelemből, a szelídségből, az engedelmességből, vajon melyiket választjuk. Ez sok mindentől függ.

Éppen milyen passzban vagyunk, mennyire flusztrál a dolog minket, ki az illető, hányszor próbált már minket  megbántani, milyen a mi lelki világunk, ki is ő valójában, és sorolhatnám tovább.

De a lényeg, hogy az Ige nem azt mondja - Boldogok a békesség megtartók - mert azok megalkuvók, bológatók, vagy egyszerűen elkerülik a konfrontációt, és engednek az igazságból.

Vállaljuk az igazságot, ha kell konfrontálódjunk, ne felszínes legyen a kapcsolat, de Istentől kért bölcsességgel, oldjuk azt meg.

 


Október 24. Csütörtök.

 
Jézus nem várta meg, hogy rájöjjünk bűnösök vagyunk, hanem " akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk."
Vajon mi megtudjuk tenni ugyanezt. Meghalni a büszkeségnek és lépni azok felé akikre haragszunk, pedig nekünk van igazunk. Isten elhívott minket és mielőtt bocsánatot kértünk tőle, ő megelőzött, kinyúlt értünk.
Üzent nekünk igéje által.
 
Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk:
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!
2 Korintus 5: 18,20,
 
Isten tervében az volt, hogy a világot megmentse a kárhozattól. De ahogy most elgondolom, senki sincs a mennyben mert minden ember bűnös ebben a a tekintetben. Mindenkinek van valamilyen sérülése és kerüli azt az embert akivel meg kéne békülnie. Szerencsére olyan Istenünk van aki kegyelmes és irgalmas, a megfelelő pillanatban megadja a segítséget annak aki érdemes rá.

 


Október 23. Szerda,

 
Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért
Máté 5:25-26,
 
Jézus nem véletlen mondta ezt. Amíg élünk és él az akivel megbántottuk egymást el kell rendezni az adósságunkat, mert könnyen felettünk is rendelkezik a bíró. Ha alázatosságban járunk akkor Isten bölcsessége vezet minket. 
Megnyugszunk, megkönnyebbülünk, megbékélünk tőle.
 
A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.
Jakab 3:17,
 
A gyümölcsök rögtön megjelennek, a szívünk és a lelkünk megkönnyebbül, mintha mázsás terhek esnének le róla.
Október 22. kedd,
 
A világi életben és a hívő életben is a beosztottak mindig másként, kritikusan látják főnökeik életét, munkáját. Ők a nagy szakértők akik mindent másként tennének. Torzul a látásuk, mert ők a saját szemszögükből nézik a dolgokat. Nem is gondolják, hogy a vezetőket is Isten helyezte föléjük. 
Azt gondolják, hogy az a küldetésük, hogy a rossz főnöktől megszabadítsák a körülöttük levő embereket. Lázítanak és maguk köré gyűjtik azokat akik elégedetlenek. A szívükben a keserűség gyökere kezd a mélyre furakodni, mert öntözik a haragnak vizével.
Ez megosztást, széthúzást eredményez, amiben minden van csak békesség nincs.
 
Egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel felebarátod felett? Ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme a bíró az ajtó előtt áll.
Jakab 4:13,
 
Ebből bizony meg kell térnie mindenkinek, akik haragszanak és nem bocsájtanak meg, mert kizárják magukat Isten kegyelméből.
 

 


Október 21. Hétfő,

 
Az Ó szövetségben a bosszú teljesen elfogadott volt. "Szemet szemért, fogat fogért".
A törvénykezés létezett. De Jézus felszabadított minket ez alól.
 
Jézus szívünk állapotát a termőföldhöz hasonlítja. Isten igéjét hallgatva, be épül az életünkbe az igazság. Gyökeret ver szívünkbe a mag és abból tudunk meríteni. A gyümölcsök pedig  megjelennek életünk talaján. Ha a gyümölcs: szeretet, öröm békesség, béketűrés, ( türelem) szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség, akkor jó úton vagyunk.
 
Ha a kételkedés,  meg nem bocsátás és sértődöttség magjait ültetjük el, akkor másik gyökér kezd nőni Isten szeretete helyett. Ez a keserűség gyökere, ami egy állandó vádlást , kritizálást, negatív beszédet eredményez.
Szívünk egyszer csak keménnyé válik, és életünk gyümölcstelen lesz.
 
Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat.
Ügyeljünk arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.
Zsidók 12:14-15,
 
A mennybe nem juthat be az aki nem a békesség embere. A keserűség gyökere, pedig fertőz, mint a ragály.
Vigyázzunk, nehogy az ördög csapdájába kerüljünk.

 


Október 20. Vasárnap,

 
Isten gyermekeinek olyannak kell lenniük, vagy válniuk mint Jézus. Van rá idő adva nem rögtön válunk azzá. A nevünk is az, hogy Krisztusi, vagyis keresztény.
Éppen ezért a törvény ránk nézve sokkal szigorúbb.
Akik minket megbántanak nem mondhatjuk szívünkben, hogy adósom vagy. Hisz Krisztus sem ezt tette. Sőt az ige azt mondja:
 
"Ne álljatok bosszút önmagatokért szeretteim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert meg van írva: Enyém a bosszú állás, én megfizetek- így szól az Úr."
Róma 12:19,
 
Ha mi akarjuk megoldani ezt a problémát bírót játszunk. Pedig a bíró, Jézus. Gondoljunk csak bele, én egy dolgot nem tudok megbocsájtani valakinek, Jézus viszont nekem sok-sok mindent már megbocsájtott és meg is fog ezután is. Már akkor megtette amikor a keresztfán meghalt értem. Akkor nem kétséges, hogy a bíró, hogyan fog dönteni felőlem;  mehetsz a kárhozatra hűtlen szolga.

 


Október  19. Szombat,

 
Isten azokat ismeri akik szeretik, mert a vonzás elindul.
 
De ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten.
1 Korinthus 8:3,
 
Jézusról tudjuk, hogy várja az övéit a mennyben. De vajon minden hívő oda jut? Ijesztő elméletek vannak. Amit az Úr bűnnek tart és abból nem tudunk megszabadulni, azon bizony elcsúszhatunk. Mert nemcsak a paráznaság,lopás, a gyilkolás bűn. Akik nem szeretik a testvéreiket, illetve nem tudnak megbocsájtani, az bizony bűn. Hú de nehéz dolog ez, kemény beszéd. Bár sokan ezt nem tartják bűnnek. Isten viszont annak tartja. Mert Jézusnál többet szenvedni ember nem hiszem, hogy szenvedett, mégis megbocsájtott azoknak akik kínozták majd meg ölték. Elengedte az adósságukat, mert akik másokat megbántanak adósok lesznek. Nem véletlenül mondják a megbántottak, - ezért megfizetsz. Fűti őket a bosszú, a harag.
 
Mert ha az Úrnak és az Üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése  által megszabadultatok a világ förtelmétől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak: ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, minthogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól.
2 Péter 2:20-21,
 
Vigyázzunk, nehogy a megnembocsájtásból eredően, így fogadjon az Úr minket, ha eljön az időnk- "Sohasem  ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonoszok."

 


Október 18. Péntek,

 
Bocsássatok meg és nektek is megbocsáttatik.
Lukács 6:37,
 
Vajon miért van az, hogy minden ember a saját bűnét nem tartja oly nagynak mint a másikét. Ez bizony büszkeség és rátartiság. Én különb vagyok, vagy kinek néz ő engem, ezek a gondolatok vannak bennünk. De honnan ered?
Az ősanyánktól, Évától. Ahogyan evett az almából a kígyó kijelentése megmaradt az egójában, mi pedig örököltük.
 
De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz.
1 Mózes 3:4-5,
 
Hoppá, "olyanok lesztek mint az Isten" és ettek az almából. Az emberiség nagyon messzire ért, sok mindent tud, tényleg olybá tűnik, hogy mindent elért és még fog is, de akkor sem Istenek. De a beszédjük és gondolataik, nem a szerénységről és az alázatról beszélnek. Az első embernél rögtön be indult a vádaskodás és a felelősség elhárítása.
 
Az ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. 1 Mózes 3:12,
Az asszony így felelt:A kígyó szedett rá, azért ettem.   1 Mózes 3:13,
 
Ebből meg kell térnünk, a hívők mindenképpen. És ha problémáink vannak és megharagudtunk valakire sürgősen bocsássunk meg neki, mert ez a parancs. A problémák sajnos mindig is  lesznek, mert az ördög gondoskodik erről, de ha résen vagyunk akkor ki tudunk jönni belőle úgy,hogy nem élünk a sértődés és harag bűnében.

 


Október 17. Csütörtök - A megbocsájtás fontossága.

 
Keresztény életünkben sok minden fontos. De a megbocsájtás az üdvösségünket fenyegeti, ha nem tudjuk megtenni. Valójában érthetetlen sokunknak ez, de az Igét olvasva el kell fogadnunk. Vannak kötelességeink amit meg kell tenni, mert az Úr feltételekhez köti az üdvösségünket.
 
És amikor megálltok  imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsájtotok meg, mennyei Atyátok sem bocsájtja  meg vétkeiteket.
Márk 11:25-26,
 
Ez egy kérés és feltétele annak, hogy az Atya meghallgasson minket is.
 
Ezért mondom nektek: Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik néktek.
Már 11:24,
 
Ez pedig ígéret. Sokszor elsiklunk némelyik ige felett, de minden egyes szava egy vezér fonal a keresztény életünk ideje alatt. 

Október 16. Szerda,

 
Isten Királyságában nincs helye megbotránkozásnak, és bántásnak. Isten országa, igazság, békesség és a Szent Szellemben való öröm. Egy család, ahol vannak gondok, problémák, de meg kell beszélni és meg lehet  oldani. Kompromisszumot lehet kötni, de csak igei alapon.
 
Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét.
1 Korinthus 10:23-24,
 
Arra, hogy mit kell tennünk arra az alábbi igevers ad választ.
 
Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak, és íme, élők, mint megfenyítettek és meg nem  öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmijük, és akiké mégis minden.
2 Korinthus 6:3-10,

Október 15. Kedd,

 

Azok az emberek akik szívből térnek meg, látszik az életükön. Eltántoríthatalanul mennek előre az Úr útján. Ki lassan megfontoltan és nyugodtan, ki gyorsabban lelkesen, de mindig előre . Kialakul bennük az engedelmesség, a szeretet, a hűség, az alázat, a szolgálatokban való igyekezet és az imádat.

Ezt nem nézik jó szemmel sokan. A család, a barátok, a munkatársak, a házastársak, a gyermekek, a szülők. Megbotránkoznak, fenyegetnek, kritizálnak, szankciókat vezetnek be, kiközösítenek. De ha igazán Krisztusiak vagyunk, akkor beadják a derekukat, mert az igazság megszabadít. A Szent Szellem hangját hallóknak, követniük kell a szél zúgását.

Amikor Isten akaratában járunk, nem tudjuk teljesíteni az emberek kívánságait, ez nekünk is testi szenvedést okoz, de szellemi és lelki nyugalmat is. 

Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől, hogy többé ne emberek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
1 Péter 4:1-2,

 


Október 14. Hétfő,

 
Keresztelő János, csak az Úrnak élve, készítette Jézus  útját. De amikor börtönbe került igen elkeseredett, hogy kevesen törődnek vele. Jézusról pedig ilyen dolgokat hall. Bűnös emberekkel vacsorázik, nem böjtölnek, a szombatot is megszegik, jön-megy és vele nem törődik. Gyötörték őt a kétségek, hogy miért van ez, hisz nem ezt várta a Messiástól.
Üzent neki a tanítványaival.
 
"Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?"
Lukács 7:19,
 
Jánosnak volt egyedül kinyilatkoztatva akkor ki is valójában Jézus. Jánosnak ez a mondata, egy botránkozás, egy csalódást mutat. Ez az Isten Báránya, a Messiás, akiért én idáig sanyargattam magam, ő pedig jár házról házra és vacsorázgat, jól érzi magát, míg én itt vagyok a börtönben, talán ki is végeznek, ő pedig meg sem látogat.
Ez egy kísértés volt, mert az elkeseredett embernek negatív gondolatai vannak és abból táplálkozik a lelke. 
Vajon miért nem ment meg ha Ő a Messiás?
A válasza ez volt.
 
Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.
Lukács 7: 22-23,

Október 13. Vasárnap,

 
Jézus a barátait is megbotránkoztatta, mert Ő tudta Isten tervét, akaratát, teljes képet kapott. Az emberek viszont csak a jelenre tudtak koncentrálni. 
 
Barátait nagyon szerette, Lázárt, Mártát és Máriát. Lázár beteg lett, amit ő tudott, de Isten tervét is tudta.
Mégsem sietett oda, hanem két napig még azon a helyen maradt ahol volt.
A testvérek így fogadták.
 
"Uram ha itt lettél volna nem halt volna meg a testvérem."
János 11:21,
 
Ezek a mondatok arra utalnak, hogy szemrehányás képen, szóltak. Megbotránkoztak benne. Olyan volt mintha Jézusnak mindegy volna mi lesz Lázárral, pedig csak az történt, hogy tudta Isten tervét.  Jézus Isten akaratában cselekedett. Nem irányíthatjuk vezetőinket, és a Szent Szellemet, hanem Isten akaratában kell lennünk.
 
Amikor Jézus eltávolíttatta a követ a sírról, még mindig ellenkeztek vele.
 
" Uram már szaga van hiszen negyed napos. Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam -e neked, hogy ha hiszel meglátod az Isten dicsőségét?
János 11:...40,
 
Bizony ha hiszünk megláthatjuk és megtapasztalhatjuk Isten dicsőségét.

 


Október 12. Szombat,

 
"Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.
János 6:51,
 
Amikor ezt mondta a tanítványok és a farizeusok, zúgolódni kezdtek. Jézus amikor hallotta és érzékelte a zúgolódást ennyit mondott.
 
...Ez megbotránkoztat titeket?... (János 6,61)
De vannak közöttetek néhányan, akik, akik nem hisznek.  (János 6:64,)
 
Sajnos elég negatív volt körülötte a hangulat. Ezután sok tanítvány elhagyta őt, mert kemény beszédnek tartották az igazságot.  A vallásos vezetők a halálát akarták,  saját városa elutasította,  családja bolondnak nézte. Jézus akkor is ment azon az úton amire az Atya elhívta. Nem alkudott meg, ment előre. Engedelmes volt mindhalálig, példa előttünk. Az emberiség neki köszönheti az életét, a jövőjét.
 

 Október 11. Péntek,

 
Jézuson még a saját háza népe is megbotránkozott. Nem hittek benne, azt hitték, hogy megbolondult. Anyja és testvérei beküldtek egy embert, hogy jöjjön ki, el akarták vinni őt haza.
 
Íme, a te anyád és a te testvéreid ott kint keresnek téged. Ő pedig felelt nekik, mondván: ki az én anyám vagy kik az én testvéreim? Azután elnézvén köröskörül a körülötte ülőkön, monda: Íme, az én anyám és az én testvéreim. Mert  aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem és nővérem és az én anyám.
Máté 12:47-50
 
Ő viszont nem törődött velük, hanem csak az Atyára figyelt, és azon az úton haladt tovább ami az elhívása volt.
 
Az én életemben is meg kellett harcolnom, hogy a családom elfogadja azt, hogy Krisztus követő vagyok. De nem engedtem a hitemet rombolni, és ezzel megbotránkoztattam őket. Ma már békén hagynak, és úgy gondolom, hogy el is tudják fogadni ezeket a dolgokat. 
 
Ha a család kedvéért engedünk, akkor elveszítjük az olajunkat, illetve meg sem kapjuk.
 

Október 10. csütörtök,

 
 Jézus Krisztus, nem volt megalkuvó, az igazságot szerette és ki is tartott az mellett. A Biblia szava, nem egy mese, hanem követni való igazság. Minden ige azt sugallja így kell tennünk, példát állít előttünk minden helyzetre. A nevünk is azt jelenti, krisztusinak lenni, illetve válni.
Amikor saját városában szolgált, sokan nem fogadták el őt, és megbotránkoztak rajta.
 
Hát nem az ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek,Simonnak és Júdásnak? Nem közöttünk élnek-e nővérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez? És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk: Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában.
Máté 13: 55-57,
 
Jézus nem kötött kompromisszumot, inkább kitette magát haragnak, sőt meg akarták ölni. 
 
Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák: de Jézus átment köztük, és eltávozott.
Lukács 4:28-29,
 
Meg kell becsülnünk azokat a férfiakat és nőket, akik ilyenek, igazságot szólnak, és kitartanak mellette. Tisztelik a vezetőiket, mert tudják, hogy Isten helyezte abba a hatalomba, hogy felettük legyenek. Azok a vezetők pedig akiket Isten emberek fölé rendelt, Isten kell tisztelniük, és az ő igazságát hirdetniük.

Október 9. Szerda,

 
Ez a nép szájával tisztel közelget hozzám, és  ajkával tisztel engem: szíve pedig távol van tőlem. 
Máté 15:7,
 
 Ezen megbotránkoztak a farizeusok.  Jézus ezt válaszolta.
 
Minden palántát, amelyet nem az én mennyei Atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok vak vezetői! Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek.
Máté 15:13-14,
 
Vajon akik gyülekezetbe járnak, mind az Atya hívására, vonzására térnek meg? Ezt reméljük, de biztosak nem lehetünk benne. Az idő meghozza a választ. Sokan eltűnnek és többé nem is keresik Istent. Amikor az igazságokat meghallják, lelepleződnek indítékaik, és kigyomlálják őket.
Az ige világosan fejezi ki, a gonosz is tud ültetni. Sokszor annyira tökéletesnek tűnik a palánta, hogy el se hisszük, hogy vége van.
Ha a Pásztorok megalkuvók, akkor elvesztik tekintélyüket. Nem emlékszem a Bibliában olyan esetről, hogy Jézus különösképpen könyörgött volna bárkinek is aki őt elhagyta, vagy a megtérőkért. Elmondta az igazságot és tovább lépett.
Ahhoz, hogy a szaruja a pásztornak friss olajjal legyen tele, Istennek kell engedelmeskednie, nem alkudhat meg.
 

Október 8.kedd,

 
Péter elvesztette önbizalmát, összetört. Bekövetkezett amit az Úr tudott már előre, hisz ő mondta, hogy megtagadsz háromszor. Ami meg is történt.
Gondolom, hogy a félelem és a szégyen átjárta Péter elméjét. Rájött, hogy az erős akarat olykor nem előnyös, főleg Isten szemében. Megalázott volt, egy tökéletes alany Isten tervében. 
 
Öltsétek fel az alázatosságot, mert az Isten a kevélyeknek ellen áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.
1 Péter 5:5,
 
Péter ezt az igét lelkiismerete mardosása által írta. Mennyire igaz, az életemben többször megtapasztaltam, hogy a gőgös büszke emberek, hogyan járnak pórul. 
A büszke ember nem hallgat másra, csak a saját erejére és eszére támaszkodik, öntelt, beképzelt.
Pétert szerette az Úr, nem felejtette el.
 
Mária Magdolnának ezt mondta az angyal a sírnál.
 
De  menjetek el, mondjátok meg az Ő tanítványainak és PÉTERNEK, hogy előttetek megy Galileába: ott  meglátjátok Őt, amint megmondta nektek.
Márk 16:7,
 
Az angyal kiemelte őt, mert tudta, hogy bár feladta Péter, de Isten lerakott egy alapot benne. Jézus megbocsájtott Péternek és helyre is állította őt. 
A Szent Szellem által tudott azután szolgálni az emberek felé. A bátorsága, már nem büszkeségből és önelégülésből volt, hanem Istentől.
A próbákon való átjutás, mindig meg erősít mindenkit.

Október 7. Hétfő,

 
Pál figyelmeztet minket arra, hogy vigyázzunk, mert nincs tökéletes ember egy sem, soha ne büszkeségre, önelégültségre építsük szolgálatunkat, hanem arra az alapra amit Krisztus adott. Ő a kőszikla, az ő dicsőségét emelve kell élnünk beszélnünk, és szolgálnunk.
 
Amint meg van írva:
 
"Nincs igaz ember egy sem,
nincsen, aki értse, nincsen,
aki keresse Istent.
Mind elhajlottak, valamennyien
megromlottak,
és nincsen, aki jót tegyen,
nincs egyetlen egy sem.
Róma 3:10-12,
 
Az Istentől nekem adatott kegyelem szerint, mint bölcs építő mester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.
1 Korintus 3:10-11,
 
A legaktívabb tanítvány Péter volt, testi, hirtelen, kezdeményező, gyors reagálású, kemény kötésű, büszke ember volt. Sok kinyilatkoztatást kapott, vizen járt az Úrral, fenn volt az átváltozás hegyén az Úrral. A büszkeség tönkre teszi az embert.
 
Mondta pedig az Úr: Simon! Simon! Íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát." 
Lukács 22:31,
 
Ez a mondata nagyon elgondolkodtató. Mert most is kikér mindenkit akiben egy ici-pici kis bűn is van. Isten pedig engedi, bár mindig ott van és nem engedi, hogy az igaz ember elbukjon, de megleckézteti, megtisztítja, mint az ezüst műves az ezüstöt. Főleg a hitünket akarja erősíteni, megpróbálni. A bajban, a viharban mutatkozik meg minden ember jelleme. 
 
Jézus szelíden szól hozzá.
De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, erősítsed a testvéreidet.
Lukács 22:32,
 
Amikor már teljesen Istenre tudjuk magunkat bízni, az önbizalmunk teljesen eltűnik, amikor meg tudjuk magunkat alázni, és elfogadni azokat a dolgokat ami felülről jön, akkor vagyunk jó pozícióban.

 


Október 6. Vasárnap,

 
A sértődés, a megbotránkozás, ősi eredetű dolog. A Sátán csap be vele mindenkit, azért, hogy el irányítsa abból az útból amin el indul valaki. De milyen út az amiben a Sátán félre akar állítani? Az bizony a jó út, mondhatnám, ha megsértődök valamin akkor gyanakodhatok, mert a jó útról akarok le térni.
 
Jézust is elhagyták a tanítványai, amikor problémássá kezdett válni a viselkedése. 
 
" Ettől fogva tanítványai közül sokan  visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: "Vajon ti is el akartok menni?"
Simon Péter így felelt: "Uram ,kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad."
János 6:66-68,
 
Jézus nem tartotta vissza az igazságot, ment a kijelölt cél felé, amit az Atya szánt neki az emberiségért. Provokálta az elöljárókat, nem alkudott meg. Lehetett érezni és látni, hogy a vesztébe szalad. A tanítványok sokan megbotránkoztak viselkedésén. Vissza utasította, hogy őt királlyá tegyék, csalódtak benne az emberek. De a tizenkettő, hitt és nem tágított mellőle. Akik elhagyták őt többen voltak, sokkal többen, szemüket elhomályosította önző vágyaik, és saját érdekeik, nem látták az igazságot.
 
A tanítványok, a tizenkettő, Jézusra építettek, és erejüket alapozva megálltak a viharokban. Jézus volt a kő. Valójában ők sem tudták mi lesz a végkimenetel, de bíztak abban, hogy Jézus szava egy szenté, hogy az Atya akarata az egy, Ámen. 
Kitartóak, hűségesek és bölcsek voltak, nem véletlen választotta őket ki Jézus. Valójában az Atya választotta ki őket.
 
Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya.
János 6:65,

 


Október 5. Szombat,

 
Ki-ki amiben elhívatott, atyámfiai, abban maradjon meg az Isten előtt.
1 Korintus 7:24,
 
Isten ezt az igét a házasság megtartására alkalmazta. Valóban akik egymást elfogadva házasok, akár mint hívők, akár mint világiak, a legjobb megoldás ha abban kitartva meg is maradnak. Főleg ha Isten előtt mondták ki a szövetség beszédét, -jóban, rosszban, holtomiglan. Az Úr megjutalmazza azokat akik a viharokban is egymás mellett megmaradva vállalják a nehézségeket.
Az Ige önmagában is helytálló minden helyzetben. Az igaz, hogy tudnunk kell az elhívásunkat, de legalábbis éreznünk.
Sajnos a gyülekezetekben sokszor be skatulyázzák az embereket. Aki szeret fizikai munkát végezni, esetleg rátermett dolgokra, annak az a dolga. Pedig lehet, hogy Isten már szellemi munkára hívta el. Mivel a fizikai munkákra nem igen jelentkeznek, nincs aki leváltsa, mert nehéz vissza utasítani a kérést mikor nincs más rá.
De szellemi emberek is tudnak elfáradni, és a staféta botot jó ha másoknak is átadják, hogy legyen aki a pihenésük alatt helyükre áll. Vagy ha nincsenek a gyülekezetben, netán eltávoznak legyen aki helyt áll mint Isten szolgálatában elhívott egyén.

 


Október 4. Péntek,

 
Isten minden Igéje csodálatosan tanít, példákat hoz fel a természetből, hogy jobban meg értsük.
 
" El vannak ültetve ők az Úr házában: a mi Istenünk tornácaiban virágzanak."
Zsoltárok 92:13,
 
 Amikor Isten elhelyezi az övéit egy gyülekezetbe, azért teszi mert a tervében benne van. Nemcsak a talentumuk  adását akarja, hogy kamatoztassák, hanem jellemük formálását is elkezdi, a problémák megoldásának közepette.Mindenki másként reagálja le ha konfliktusokba keveredik. Azok akik a viharban megfutamodnak, olyanok mint amikor kitépik a növényt a földből. Ahhoz, hogy meggyökerezzen egy fa, idő kell. De az a fa amelyik kibírja az erős napot, a süvöltő szelet, és a fagyot, annak van a legerősebb gyökérzete, és mindent ki bír.
 
Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben  egyenként mindegyiket, ahogyan  Ő akarta.
1 Korintus  12:18,
 
Természetesen az ördög ki akarja gyomlálni az embert ebből a biztos pozícióból,  ha engedünk neki meg is teszi.
Gondoljunk arra, ha egy fát átültetnek, vagy többször átültetnek, nem fog gyümölcsöt teremni, valószínű elpusztul.
 
 Amiről most írtam arról szól, hogy a problémák és konfliktusok következtében sokan elhagyják gyülekezetüket, pedig Isten az aki próbál formálni  általa. Legyünk türelmesek, ne sértődjünk meg, fontoljuk meg mit cselekszünk, vigyük az Úr elé a problémát és bízzuk Istenre a megoldást. Imádkozzunk, hogy minden megoldódjon.

 


Október 3. Csütörtök,

 
Dávid bölcs volt, amikor úgy döntött, hogy Isten legyen Saul bírája. Tanulhatnánk belőle, hogy ne a bosszúvágy hajtson amikor valaki megbánt, vagy ok nélkül mások előtt rosszat mond rólunk. Amikor Abisaj biztatta Dávidot, hogy Isten adta kezedbe őt, had vágjam le. Ő így felelt.
 
" Ne pusztítsd el, mert ki emelhet büntetlenül kezet az Úr fölkentjére?! Az élő Úrra mondom, hogy megveri az Úr, vagy úgy, hogy eljön halála napja,  vagy úgy, hogy harcba megy, és ott vész el.
1 Sámuel 26:9-10,
 
Amikor harcban meghalt fiaival együtt Saul,Dávid nem érzett elégtételt, inkább szomorúságot, mert jobban érezte volna magát ha ezek a dolgok nem történnek meg. Ha békességben és szeretetben szolgálhatta volna Isten felkentjét. A megbocsájtás átformálta a szívét.

 


Október 2. Szerda,

Dávidnak Istentől volt egy ígérete, mégpedig az, hogy király lesz. Szépen alakultak dolgai, bekerült a király mellé és hangszerével, énekével gyógyította a fejfájását. Aztán meg legyőzte Góliátot, és feleségül vehette a király lányát. Beházasodott a családba. A harcokban győzedelmeskedett, ezért dicsérő énekekkel kedveskedtek neki. Minden úgy tűnt ,hogy az ígéret beteljesedik.
Ám egyszer csak Saul szinte megháborodik az irigységtől. Minden a feje tetejére áll, Dávidnak menekülnie kell, feleségét elveszíti, mert elveszik tőle, őt pedig az atya akire felnézett meg akarja ölni.
Ő pedig menekül, de tiszteli a királyt akit Isten állított a helyére. Lett volna alkalma, hogy megölje Sault, de nem tette, hanem még úgy férkőzött mellé, hogy bizonysága legyen a királynak arra, hogy ő nem gyilkos sőt, tiszteli a királyt.
Szomorú volt, de nem sértődött és nem forralt bosszút. Elsősorban tisztelte Istent és a törvényét.

Miután Saul elhagyta a barlangot, Dávid a földig meghajolt, és utána kiáltott:

11. Ímé a mai napon látták a te szemeid, hogy az Úr téged kezembe adott ma a barlangban, és azt mondották, hogy öljelek meg téged, de én kedvezék néked, és azt mondám: Nem emelem fel kezemet az én uram ellen, mert az Úrnak felkentje ő. 12. Azért atyám! nézd, ugyan nézd felső ruhádnak szárnyát kezemben, mert mikor levágtam felső ruhádnak szárnyát, nem öltelek meg téged! Azért tudd meg és lássad, hogy nincsen az én kezemben hamisság és semmi gonoszság és nem vétkeztem ellened, de te mégis életem után leselkedel, hogy elveszessed azt.
1Sámuel 24:11-12

A reményt nem vesztette el, atyára volt szüksége, de nem így gondolta, hogy ő király lesz egyszer.

 


Október 1. Kedd,

Istennek mindenkivel van terve, de vajon akkor ő mozgatja az életünk minden mozzanatát? Ezek nagy kérdések!
Mi lett volna ha?    Ha Józsefet nem akarják a testvérei megölni, ha nem adják el rabszolgának.
Azt hiszem ahány ember csak van az mind mást mondana.
Nekem az a véleményem, hogy nagy dolgokra volt elhíva, mégpedig arra, hogy Izrael fiai megmeneküljenek. De ehhez kipróbált emberre volt szükség. Ahogy olvassuk a történetet, egy elkényeztetett fiúcskát látunk, akinek kicsit nagy volt az arca testvéreivel szemben, mert tudta, hogy az álmai Istentől valók. 
Sokszor elárulták Józsefet, a testvérei ,Potifárné, az a rab aki megígérte, hogy nem feledkezik meg róla, és csak két év múlva véletlen következtében jutott eszébe József. Tíz évi szolgálat, majd börtön várt rá, ahol szenvedett, volt min gondolkodnia, elmélkednie, Isten ígéretein. De rájött, hogy, Istentől volt minden, a tervébe ő nem állt volna bele, ha nem így alakulnak a dolgok.
Sokszor történnek velünk is érdekes dolgok, és csak jóval később jövünk rá, hogy Isten áll mögötte.
József nem sértődött meg, nem forralt bosszút testvérei ellen, hanem valószínű, hogy imádkozott és áldotta testvéreit, na nem azért amit tettek, hanem azért mert szerette őket, és ismerte Isten akaratát. A sok magány és szenvedés bölcsé tette, bár eszesnek született, de valószínű kellett ez neki.

Azután éhséget idézett elő a földön,
eltörte a kenyér botját mindenütt.
De elküldött előttük egy embert, 
a rabszolgának eladott Józsefet.
Lábát bilincsbe verték,
míg jóslata be nem teljesedett,
és az ÚR SZAVA IGAZOLTA ŐT,
Üzent érte a király,
és szabadon engedte,
a népek uralkodója kiengedte őt.
Úrrá tette palotájában,
egész vagyonának kormányzójává,
hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa,
a véneket BÖLCSESSÉGRE tanítsa.
Zsoltárok 105:16-22,

József is bizonyságot tett testvéreinek:

Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti küldtetek azért engem ide, hanem az Isten.
1 Mózes 45:5-8,

Mindig gondoljunk arra, hogy a gonosz ha tudna, elpusztítana mindenkit, de Isten ,kézben tartja a dolgokat és a tervét be teljesíti. Az ígéreteiben bízhatunk.

  

SZEPTEMBER

 

Szeptember 30. Hétfő,
A hamis próféták

Jézus, azt mondja róluk, hogy báránybőrbe bújt farkasok. Valójában ezek önző keresztények, akik másnak mutatják magukat mint amilyenek. A belső emberük olyan mint a farkas, szeretnek a bárányok között lenni, de csak felforgatók, ellenségtől valók, kritizálók. A megtévesztés szelleme vezeti őket. Tanítanak is olykor, prófétálnak is, de gyümölcseiről lehet őket felismerni. Jól beszélnek, szolgálnak de az életük gyümölcstelen, a családi életük nem megfelelő. Ezek a farkasok azt mondják amit a bárányok hallani akarnak. 

Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istentkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek: szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent.
Az ilyenek a KEGYESSÉG látszatát megőrzik ugyan, de annak  az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől.
Timóteus 3:1-5,

Valójában olyan emberek akik vallják, hogy megtért keresztények, de a szívük nincs igazán megtérve. 

 


Szeptember 29. Vasárnap,

Isten szeretetből közeledik hozzánk. De az mindig egy változást hoz életünkben. Szenvedések, próbák és nyomorúság által.
Az ő közelsége egy melegséget, forróságot ,eredményez, ami által a hibák, a bűnök felszínre kerülnek.
A siker és a jólét alatt nem jutnak felszínre azok a hibák amiket el lehet rejteni.
Nem látjuk ha valaki irigy, féltékeny, meg nem bocsájtó, gonoszkodó, vagy csak hamar haragra gerjedő.
Ezeket el lehet rejteni, illetve míg valaki nem igazán győzte le a régi énjét igyekszik a jó oldalát mutatni. De azoktól akiknek már meg kell változni, mert már 10-15 éve hívők, azoknak ez bűn!
Az igaz barát a bajban mutatkozik meg. Mondja a mondás, és ez így van. Ha egy csapat együtt van összezárva, és valami nehézségben kell helyt állniuk, akkor mutatkozik meg az igazi énjük. A háborúban az emberek hozzáállása volt az amiről regényeket lehetne írni. Ki, milyen segítséget adott a bajban levőnek, ki, kit árult el, vagy ki, kin segített még az élete kockáztatása által is. Ezek voltak az igazi nagy próbák. Vagy egy betegség esetén ki hogyan éli azt meg, mint hívő ember. 

Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor.
1 Péter 1:6-7,

Olyanokká kell lennünk, mit Krisztus, ha bántás ér, nem másokat hibáztató, hanem magunkat megvizsgáló embernek lenni, türelmesnek, megfontoltnak, igazságot keresőnek. Nagyon nehéz, de meg éri.

 


Szeptember 28. Szombat,

 

Jézus nem véletlen mondta, hogy" őrizd meg a szívedet".

Az aranyat és az ezüstöt tűzben hevítik és állandó odafigyeléssel a megfelelő pillanatban kiemelik, a salak anyag pedig eltávozik belőle. A tiszta nemes fém jól alakítható, formálható, de ha bármivel ötvözik ,keménnyé válik.

"..tanácsolom neked , végy tőlem tűzben  izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged:és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek megfeddem és megfenyítem: igyekezzél és térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem.
Jelenések 3:18-21,

Ezt a laodiceai gyülekezetnek mondta Jézus,hogy leleplezze őket. Egy kereskedő város volt mindenféle emberekkel kultúrákkal, bűnnel és mocsokkal. Büszkék voltak és homályosan látták életüket.

A ma emberének is szól, amikor Isten szeretetből engedi, hogy nyomorúságokon menjenek át, ami lehet betegség, vagy anyagi veszteség, akkor a szívek állapota meg tud változni, közelebb kerülnek a megtéréshez, mert a kohóban ki választódnak a bűnök. Persze nem tudatlanul, mert Isten mindig gondoskodik róla, hogy legyen valaki, aki által megismeri az igazságot. Az Ige hívőknek szól, nekik pedig a Szent Szellem nyitja fel a szemüket.


Szeptember 27. Péntek,

Isten sok helyen kijelenti az igazságot, hogy milyennek kell lennünk ahhoz, hogy az ördög ne tudjon nekünk ártani.
Amiért ezt teszi az az, hogy az ördög kelepcéjétől meg akar minket menteni.

De az Úr szolgája ne VISZÁLYKODJÉK, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és kimeneküljenek az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette  őket, hogy akaratát teljesítsék.
2 Timóteus 2:24-26,

Az Ige hívőknek szól, és komolyan kell venni, mert ha átgondoljuk, hogy valójában a veszekedések alkalmával egy szívbéli változáson megyünk keresztül. Aki megbánt azt úgy érezzük már nem is szeretjük annyira, majd gyengül a tiszteletünk iránta, azután vissza akarunk vágni neki. Közben büszkén mutatjuk, hogy nem is haragszunk rá, nem érdekel a dolog, miközben szívünk pedig keményedik, és az értelmünk homályossá válik. Már rabok is vagyunk, becserkészett  a Sátán minket.


Szeptember 26. Csütörtök,

 
A büszkeség hatalmas csapda minden ember számára. Sajnos sok nemzet nyög-e miatt. A büszkeség testvére a sértődés, támogatják egymást, és az emberek cipelik vagy görgetik magukkal azt a terhet amit éreznek miattuk.
A sértődés velejárója még a szeretet hiánya, mert az igazi szeretet mindent elfedez. A saját példánkból tudjuk, hogy akit szeretünk annak hányszor megbocsájtunk, mert nem tudunk mást tenni, ezt diktálja a szívünk.
Az igazi probléma az, hogy a Sátántól van, csak az emberek nem ismerik ezt fel.
A gonosz gondoskodik arról, hogy azok között van a legelmérgesedettebb harc, akik valamikor szerették egymást. Ilyenek a válások, a testvér harcok . 
Sajnos a napjainkban igaz az ige, hogy az emberek önzővé váltak, csak magukkal törődnek és ebből kifolyólag a másikba bele marnak, nem tisztelik becsülik egymást.
 
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek: SZERETETLENEK, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent.
Timóteus 3:1-4,
 
Ezeket az embereket el kell kerülnünk, ha nem tudjuk, akkor óvakodjunk velük a kapcsolatoknál.

 


Szeptember 25. Szerda,

 
Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem és nővérem és az én anyám.
Máté 3:21,
 
Jézus itt arról beszél, hogy nem szabad engednünk annak a kényszernek, hogy mit mondanak mások, mert az Urat követjük. Ugyanis, aki nem hisz benne, az valószínüleg  bolondnak néz minket.
Jézust sem értették meg a hozzátartozói, igazából nem hittek úgy, mint ahogy ő hitt az atyában. Sok megtért keresztény emberen megbotránkoznak, amikor látják lelkesedését az Úrért. De egyet a tudomásukra kell hoznunk és betartanunk; senki másnak nem kell megfelelnünk, csak a mennyei Atyánknak, az egyedüli élő Istennek, a Magasságos Tanácsosnak, az Örökkévalónak.
Ha ezt el tudjuk másoknak úgy elmondani, hogy értsen belőle, akkor jó, mert az Úr segíteni fog minket mindenben.
De ha engedünk, hogy bárkinek is a kedvében járjunk, akkor elveszíthetjük a friss olajat az életünkben.

 


Szeptember 24. Kedd,

 
Hiszem, hogy az Úr, a dicsőítést az utolsó időben teljesen helyre fogja állítani. Mert imádás nélkül nincs erő, a szívnek állapota jellemzi a dicsőítő embert. A helyreállításnak a kulcsa, az imádó szív.
Dávid a példa előttünk, mert az ő szíve egy imádó szív volt. Minden nap, minden perc Isten imádatában telt el nála. 
Sok volt a problémája, de Isten kihozta mindegyikből, nem hagyta cserben.
Hiszem, hogy Isten kijelenti magát ebben az ügyben minden gyermekének, főleg a zenészeknek. A dávidi dicsőítés alatt pedig kiárad Isten szelleme, és ereje, és megváltoznak a dolgok.
Isten népének pedig ez lesz a szenvedélye, hogy boldogan és vidáman örvendezzék az Úr előtt, és erővel és hatalommal fog a gonosz stratégiája összeomlani, amit az eklézsia ellen szervezgetett. Nem lesznek pitonok, nem lesznek félelmek, ellenben lesznek bátor harcosok Isten népe között, akik fel merik emelni a kezüket, mernek tapsolni, táncolni, imádkozni, és prófétálni.
 
Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten! Szomjuhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez...
Zsoltárok 42:1-2,

 


Szeptember 23. Hétfő,

Az evangéliumi zene egy nagyon meghitt Istennel való kapcsolatot kell, hogy sugározzon. Sok zenész sajnos elvilágiasítja ezt a meghitt zenét. Keresik a hírnevet, az ön imádatukat nem tudják félre tenni és evvel mindent elrontanak.Keresik a csillogást , az imádatot, de maguknak, ez nem helyes.
Mindig alázattal, odaadással, és teljes imádattal Isten iránt, kell, hogy szóljon a dicséret. Persze megvan az ideje a meghittségnek és megvan az örömnek és a vidámságnak az ideje is. Mert a zene szövege adja meg ennek a mottóját. 
Úgy kell énekelni és zenélni, hogy le jöjjön a menny. De amikor az Úr felszólítja népét, hogy táncolj és örvendezz mert itt vagyok, akkor nem szabad engedetlennek lenni. 
A magasszintű imádat alatt megjelenik Isten dicsősége, és megváltozik minden körülötte. 
Nagy szükség van az igazi imádókra, akik szellemben és igazságban tudják imádni az Urat, bátrak és mernek mozdulni.

És amikor Salamon elvégezte a könyörgést, tűz szálla le az égből, és megemészté az egész égőáldozatot és a véres áldozatot, és az Úr dicsősége betölté a házat, annyira, hogy még a papok sem mehettek be az Úr házába: mert az Úr dicsősége betölté az Úr házát.
2 Krónika 7:1-3,

Ha ilyet átélhetnénk egyszer, de jó is volna.Sokszor a félelem az engedetlenség megoltja a Szent Szellem erejét. Nem tudják átadni magukat az emberek az imádat örömének, mert embereknek akarnak megfelelni. ( Mit szól a másik)

 


Szeptember 22. Vasárnap,

A kultúrában tudott a Sátán legjobban hatni az emberekre. Főleg a fiatalokat célozva meg.
Hatalmas változás történt a zenében a hatvanas években. Szinte robbanás, ami a zenei irányzatokat illeti. Ami jó, de felszabadultak az indulatok és ehhez kellett, még valami, ital, aztán mindig több, jött a drog.
Amikor be indult a kemény rock, azzal a démonok is szabadságot kaptak. Az őrjöngés, a túlzott szabadosság, az ivás és a drogok, teljesen átvették az uralmat a fiatalokban. Észre sem véve, hogy már nem szabadok, hanem meg vannak kötözve. A karneválok ontják a démoni befolyás alatt történt bűnözés áldozatait. A paráznaság szelleme, a kéjvágy szelleme, a megtévesztés szelleme mind ott szedi áldozatait.
A Sátánt dícsőitik minden tettükkel.

Gyalázatossá tették a földet lakói,
mert megszegték a törvényeket,
megmásították a rendelkezéseket,
megszegték az örök szövetséget.
Ezért átok  emészti a földet, megbűnhődnek lakói,
Ézsaiás 24:5-6,


Szeptember 21. Szombat,

 
És szóla az Úr Mózesnek mondván: Ímé, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségéből. És  betöltöttem őt Istennek Szellemével, bölcsességével, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez, hogy tudjon kigondolni mindent, a mit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni. És foglaló köveket metszeni, Fát faragni, és mindenféle munkákat végezni.
2 Mózes 31:1-5,
 
Isten adta az ő áldását talentumát olyan embereknek akiket használni akart arra, hogy az ő céljai megvalósuljanak. A papi ruhák a templomokban használt eszközök, az épületek amiben az ő szent népe imádhatja őt.
Kezdte Noéval akinek kijelenti a hajó méreteit és minden olyan dolgot, hogyan legyen tökéletes, hogy kibírja az időjárás viszontagságait. Aztán Mózesnek, milyen legyen a sátor amibe az ő dicsősége fog költözni. Aztán milyen legyen az a templom, amit Salamon fog építeni az Úrnak. Az anyagot, az épület minden méreteit, a díszítést és minden edényt, amit benne használnak az Úr dicsőségére. 
Sajnos, hogy az Ördög mindenbe bele ront, és az emberek tudatlanságát felhasználva, a talentumokat is arra használta, hogy felgerjessze a bálványimádást, mindenféle szobrok festmények csinálásával. A Bibliát nem ismerő emberek  pedig imádják azokat, oltárt csinálnak Szűz Anyának és ott imádkoznak, elfeledve mint mond az Ige. " Az élő Istent imádd, csak neki hódolj."
Ébredés kell a népeknek, és igei ismeret. Imádkozzunk ezért, hogy el ne vesszenek. Ámen.

Szeptember 20. Péntek.

 
Végig gondolom azon emberek tulajdonságait akik népek leigázásával, uralták a világot. Valójában bálványimádók voltak, mégpedig önimádók. Egy olyan szellemiségek lakoztak bennük, amelyek elvárták az emberektől, a világtól, hogy imádják és alázattal viselkedjenek irántuk. Ilyen volt  a Fáraók sokasága, Néró, Július Cézár, Napóleon, Hitler, Sztálin, és ahogy most nézem a Szulejmán sorozatot Szulejmán is. Az emberek hódoltak nekik, féltek tőlük, és imádták őket. Valójában Istent utánozva hozta létre tervét a Sátán, támasztott olyan isteneket akiket a nép imádhat, félheti, hódolhat előttük. 
Sátán minden terve egy lázadás Isten ellen. Ezeket az embereket használta fel arra, hogy megfertőzze őket a hiúság, a büszkeség szellemével. Először felemelte őket aztán letaszította a magasságból. Ahogy ő is letaszíttatott, pedig egy megbecsült teremtmény volt. Csak az ő támasztott emberei, sok fájdalmat, halált keserűséget okoztak az emberiségnek.
 
Miként estél alá az égből fényes csillag, hajnal fia. Levágattál a földre, a ki népeken tapostál.
Ézsaiás 14:12,

 


Szeptember 19. Csütörtök,

 
És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek  és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng: és az ő fején sok korona: az ő neve  fel van írva, a mit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjénekneveztetik. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
Jelenések 19:11-14,
 
Az egyház maga Isten hadserege, legalábbis annak kéne lennie. Mindenkinek meg van a szerepe benne. Isten ma a harcban az apostoli és a próféták csapatát használja. 
A kapitány az apostol ő mondja ki a végszót, ő az aki lefekteti és megerősíti az igazságot.
A próféták kinyilatkoztatják Isten akaratát, és üzeneteit. Még hozzájuk tartoznak tanítók, evangélisták és pásztorok.
A közbenjáróknak is meg van a maga szerepe, mégpedig nem is akármilyen. Egy háttér imaharccal tudják biztosítani nehogy hátba támadják Isten seregét.
 

 Szeptember 18. Szerda,

 

 Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal.
                                           1 Korinthus 14:3

Az erő, ami Istentől van, a szó ami kijelenti őt, akár dicsér ,akár vádol, azt a próféták mondják ki. Nagy szükségünk van erre. 
Van bennük harci kenet, bátorság, igazság érzet, de azért óvatosság is, és ezt mind szeretettel kell mondaniuk, de nagy határozottsággal.
Jó ha figyelünk rájuk, feljegyezzük és időnként vissza nézzük, elmélkedünk rajta és figyelmünket rá öszpontosítjuk.

 


Szeptember 17. Kedd,

 
Sajnos, hogy sokáig nagy sötétségben volt az egyház. Luther Márton kezdte meg a szemek felnyitását, de a Szent Szellem ereje még nem tudott kibontakozni. A reformációval elkezdődött egy folyamat, amit a Szent Szellem folyamatosan kezdett helyre állítani, az igazság megismerése volt. Az ajándékok némely embereknél kezdtek megnyilvánulni. De lassú folyamat volt és nem igazán hatékony.  A pünkösdi egyház 1930. kezdte meg munkáját, amit a Szent Szellem ereje jellemzett. Bár az első harminc évben nem volt igazán szellemi áttörés. Ki volt zárva a nyelveken szólás ajándéka, értelmi imák hangzottak el. De a hatvanas években nagy ébredés indult el.
Az imaéletükben változás ment végbe, beindult a böjt gyakorlása, az evangélizálásban eredményesek voltak, és a nyelveken szólás ajándéka megjelent náluk. 
A hetvenes években elkezdődött a Szellemben való imádság ami által a szellemi sötétség megszűnt, és kibontakoztak az ajándékok, prófétálás, apostoli ajándék.
 
Hasonlatosképen  pedig a Szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk: de maga a szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Róma 8:26,
 
Lehet betanult imákat mondani, vagy ismeretből imádkozni, de amikor szellem által imádkozik valaki annak hatása van. Bár ezt is gyakorolni kell, mert az ember természete, hogy izgul és akkor nagyon arra koncentrál mit is mondjon. Az tud imádkozni szellem által hatékonyan aki kiüresíti magát és átadja az irányítást a Szent Szellemnek. Akkor szinte nem is tudja mit mond mert a Szellem szól általa.
Ennek gyakorlása az ha sokat vagyunk Isten jelenlétében egyedül, figyelünk rá és úgy imádkozunk, hogy érezhető a jelenléte.
 

Szeptember 16. Hétfő,

 
Sokféle tanítás van és sokféle ima, de az igazi közbenjáró az tudja, hogy a Sátán már le van győzve.
Jézus a golgotai kereszten már legyőzte őt. Csak az a probléma, hogy az emberek nagy többsége hitetlen, a világ nagy részén pogány istenek tartják uralmuk alatt a népeket. Így a Sátán seregei a démonok és gonosz szellemek uralják földünket.
A mi dolgunk, hogy hirdessük nemzeteknek, népeknek, ismerősöknek az örömhírt. 
A tanítók, igei tanításokkal.
A próféták az evangélisták szóval, és az Isten beszédével.
A dicsőítők, hangszerekkel, énekkel.
A zászlósok, prófétai tánccal és mozgással.
Ki kell hirdetnünk a "bíró" ítéletét a fejedelemségek felett.
 
Megelevenített együtt Ő vele, megbocsájtván minden bűnötöket, az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt tette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.
Kolosse 2:13-14, 

Szeptember 15. Vasárnap,

 
Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van: és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
Zsidó 11:6,
 
Hitünkkel tudunk Isten katonájaként cselekedni. Isten és ember között van egy láthatatlan adó-vevő készülék, amivel tudnak egymással kommunikálni. Isten kijelenti Rhémáját-szavát, és azt hallva az ő hit hősei engedelmeskedve teszik a dolgukat és erővel hatalommal megnyerik a csatát, a gonosz seregei felett.
Isten tudja mi zajlik bennünk, ismeri hitünket, a bizalmunkat iránta ,és tiszteli azokat.
 
A nagy hithősök, sokat tettek Isten Királyságában, Noé ,Ábrahám, Izsák, Jákob, Gedeon, Bárák, Sámson Dávid, Salamon és sorolhatnánk a hithősöket. Országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el.
A mi időnkben is vannak hősök, és katonák egyaránt. A közös bennük, hogy régen és most is Isten végre hajtói akik cselekednek,és megmozdítják Isten kezét, a Sátán ellen.
 
  

Szeptember 14. Szombat,

 Győzelem, Erő.
 
Amit Ádám elvesztett azt Jézus Krisztus vissza szerezte.Vére által győzte le a bűnt, a halált  és a Sátánt.
Amikor az emberek megtérnek és elfogadják Jézust, mint Urat az életük felett, akkor Isten megbocsátása következik és a megváltás folyamatai elindulnak. Megigazulunk, ami egy folyamatot jelent.
 
"Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által."
Róma 5:1,
 
Krisztus vissza adta az erőt és hatalmat az emberiségnek. A gonosz elvesztette a csatát, vagy a pert ha úgy tetszik mert jogilag nincs hatalma azokon akik Krisztus követőek.
 
Annakokáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való: Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére".
Filippi 2:9-11,
 
Ez a fajta hatalom az"ex-ousia" ,ami azt jelenti- ex-az Atya kívülről, a Ousia, pedig  belülről illetve valamin keresztül. Tehát az Atya kijelenti magát a Fiún keresztül, a Fiúban. Most Jézus az egyházon keresztül munkálkodik, győz és győzedelmeskedni fog a Sátán felett, velünk együtt.
 

Szeptember 13. Péntek,

 
Isten tervében bízhatunk, hisz ő a bölcs, az örökké való, hatalmas Isten. Fiát küldte el, hogy az emberiség megszabaduljon a Sátán kötelékeitől, hogy életük legyen.
Az Úr Krisztus megtette amit Isten akart, minden emberért vállalta az alázatot, a bántást ,a halált. De feltámadásával, legyőzte a Sátánt, és a halált.
 
Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj: én vagyok az Első és az Utolsó,
És az Élő: pedig halott valék, és íme élek örökkön örökké Ámen , és nálam  vannak a pokolnak és a halálnak  kulcsai.
Jelenések 1:17-18,
 
Ő legyőzött minden területi hatalmasságokat, erőket. Ebben kell bíznunk és tennünk a dolgainkat, amire elhívott minket. Vele együtt harcolunk és győzünk, minden akadályt leküzdve. A hitünket megtartva, imaéletet élve, alázattal szolgálva, élhetjük győzedelmes életünket.

 


Szeptember 12. Csütörtök.

 
Józsué megostromolja a várost amit az Úr nekik ígért. Csak az a baj, hogy először kihagyta belőle Istent. Hat hónapig járta körbe-körbe de az a nép a várost, de Jerikó lenézte Isten  népét és nem engedték be őket. Már fogytán volt a vizük, az ételük és a türelmük is. Jerikó bevehetetlen volt.
 
"Jérikó pedig be- és elzárkózott vala az Izráel fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki."
Józsué 6:1,
 
Isten az angyalok seregének vezérét küldte el hozzá, hogy elmondja, ezt a harcot nélkülem nem tudod megtenni. Mert ez bizony az istenek harca volt. Kánaán kinevezett bálványa a hold volt, Isten segítségével ezt is le kellett győzni. Ezt először prófétai és szellemi síkon kellett megnyerni és az engedelmességük által meg is nyerték.
 
"Azért járjátok körül a várost mind hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost. Így cselekedjél hat napon át."
Józsué 6:3,
 
Isten azt ígérte, hogy a hetedik napon megtörténik a csoda, csak legyenek engedelmesek. Aznap hétszer kellett megkerülniük a várost és kürtölni.
 
És lőn, hogy a hetedik forduláskor kürtölnek vala a papok a kürtökkel, Józsué pedig monda a népnek: Kiáltsatok, mert néktek adta az Úr a várost. 
Józsué 6:15,
 
.."kiálta a nép nagy kiáltással, és leszakada a kőfal magától, és felméne a nép a városba, kiki az előtte való helyen, és bevevék a várost."
Józsué 6:20
 
Mindent el kellett pusztítani, hogy még csak egy icinke picinke se maradjon a bálványokból és a bálvány imádókból, csak Ráháb és házanépe maradhatott meg, akik segítettek a követeknek.
Isten terve az volt, hogy az egy igaz Isten hívei, a zsidó nép hirdesse Isten nagyságát, igazságát, létezését.

 


Szeptember 11. Szerda,

 
Mert bemegyek Egyiptom földén ezen az éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet  tartok, én, az Úr.  És a vér jelül lesz néktek a házakon, a melyekben ti lesztek, s meglátom a vért és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földét.
2 Mózes 14:13-14,
 
Isten ígéreteiben bízhatunk. Ő a szabadító, nála van az ítélet és a bosszú is. Amikor kijelentette, hogy - Ítéletet tartok Egyiptom istenei felett - akkor ez egy szellemi győzelmet jelentett. Nem csak a népét szabadította meg, hanem legyőzte a felmagasztalt napistenüket is. Vagyis a Sátán kinevezett ügyeletes bálványát. Isten ment előttük és irányította őket.
 
Vitéz harcos az Úr. Az ő neve Jahve. A Fáraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, s válogatott harcosai belefúltak a veres tengerbe.
2 Mózes 15:3-4,
 

Szeptember 10.  Kedd,

 
A legnagyobb bűn a hitetlenség, mivel abból fakad az engedetlenség, abból pedig minden bűn, amit a gyengeségeink által ragaszt ránk a gonosz.
 
Mert nyilván van az Istennek haragja  mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
Róma 1:18,
 
A pogányság tele van szexuális szertartásokkal és bűnökkel, a prostitúció eredete is innen ered, mert  a papnők és a papok szexuális orgiákon vettek részt.
 
Annakokáért adta őket Isten tisztátalan indulatokra: mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre : Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra  gerjedtek bujaságukban, férfiak, férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésöknek méltó jutalmát elvevén önmagukban.
Róma 1:26:27,
 
Az egyedüli mindenható Úr átka és büntetése ez. Soha ennyi homoszexuális ember nem volt a világon mint a mostani időkben. De a hitetlenség sem volt ilyen nagy számban. Vajon miért nem gondolkodnak el az emberek ezen. Miért nem keresik az igazságot, Jézust? Az országok vezetői miért nem keresik az okát ezeknek, ahelyett, hogy meg is szavazzák az ilyen házasságok engedélyezését, és ezáltal átok alá vetik az országukat.

Szeptember 9. Hétfő,

 
Őrizzétek meg azért jól a ti lelketeket, mert semmi alakot nem láttatok akkor, amikor  a tűznek közepéből szólott hozzátok az Úr a Hóreben: Hogy el ne vetemedjetek, és faragott képet, valamely bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony képére: 
Képére valamely baromnak, a mely van a földön: képére valamely repdeső madárnak, a mely röpköd a levegőben: képére valamely földön csúszó-mászó állatnak: képére valamely halnak, a mely van a föld alatt lévő vizekben. 
Se szemeidet fel ne emeld  az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeket az Úr, a te Istened minden néppel közlött, az egész ég alatt.
5 Mózes 4:15-19,
 
Isten világosan leíratta, hogyha ezeket tesszük akkor meginogunk, elferdülünk és bálványozni fogjuk a faragott képet. Megrémiszt engem, mert bizony szinte minden embernek van kedvenc dísztárgya, szobra, képei, amitől nem szívesen válna meg. Vajon ezek is bálványok? Ha csak az otthonunk csinosítására szolgál akkor nem, de ha mágikus erőt nyilvánítunk neki az már baj.
 
Amikor még nem tudták az emberek, hogy létezik Isten, a holdat, a napot és a földet imádták. Úgy hívták a földet, hogy földanya. Főleg nagy hagyománya volt az inkáknál, aztékoknál  a majáknál, a keltáknál, és az asszíroknál. A Teremtő helyett a teremtményeket imádták. 

Szeptember 8. Vasárnap,

 
Az az obeliksz ami a Szent Péter Székesegyház terén van Krisztus után 37 és 41 között szállították át Egyiptomból. Akkoriban egy napimádó központ volt ott. És érdekes, hogy most ott van a Római Katolikus egyház központja. A világ minden nagyobb városaiban megtalálhatóak a hatalmas obeliszkok és a szobrok . Ha megkérdeznénk az ott tartózkodó embereket időnként, hogy vajon tudják-e az eredetét annak a magas objektumnak, obeliksznek, biztos vagyok benne, hogy  nem tudnák.
 
És Bét-Semesnek, amely Egyiptom földében van, faragott képeit lerontja: és Egyiptom isteneinek házait tűzzel felégeti.
Jeremiás 43:13,
 
Ázsiában, Amerikában, Európában megtalálhatóak a nagy városokban az obeliszkok és különböző szobrok, amik bálványszobrok.
A Sátán teljesen átszőte a világot, és csapdába ejtette az embereket. Minden fontos helyen ott vannak azok az objektumok ami tőle van. A székes egyház valójában a Jupiter imádat templomának dombján épült.
A Sátán embereket használ fel tervei megvalósulására, építészeket, mérnököket, kormányzókat, befolyásos embereket. De vannak olyan emberek akik nincsenek tudatában annak, hogy az okkultista tudomány tőle van. Így tudja őket is használni,  irányítani, tervei megvalósulásában.

 


 

Szeptember 7. Szombat,

 
A napot, mint istent szintén imádták azokban az időkben, kultúrában. Valóban a nap maga az élet, mert nélküle nem élhetnénk se mi emberek, sem a növények és állatok sem. De nem az ereje a lényeg, hanem az alkotója, és a földet elhelyező Úr. Aki pont úgy helyezte a bolygónkat a neprendszerbe, pont olyan távolságra, hogy életet tudott rajta támasztani. Ha csak egy kicsinykét is odébb lenne, vagy megfagynánk, vagy elégnénk.
 
Az obeliszkek, valójában magas képek jellemzőek voltak, és a templomokban még most is megtalálhatóak.
 
És kivágom faragott képeidet és  bálványaidat közüled, és nem imádod többé kezeidnek csinálmányait.
Mikeás 5:13,
 
És nem tekint az  oltárokra, kezeinek alkotmányára, és  amiket ujjai csináltak, nem nézi azokat, a berkeket és a nap-oszlopokat.
Ézsaiás 17:8,
 

Szeptember 6. Péntek,

Babilon titokzatos vallását a jelenések könyve így írja le.

És szellemben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesittetett vala arannyal és drágakővel és Gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, és az ő homlokára  egy név vala írva: Titok:a nagy Babilon, a paráznáknak  és a föld utálatosságainak  anyja.
Jelenések 17:3-5,

Bocsánat a társításért, de  Krisztus halála után Babilónia a a római katolikus egyházban találta meg legfőbb képviselőjét.
Az épületek, a szobrok, bálványozása, mágikus módon befolyásolják a városokat és a benne lakókat.
Babilónia építői lettek a bálvány imádás elődei, alapítói. A babilóniai rendszerben majdhogynem ötezer isten és istennő volt. Hála Istennek a katolicizmus azért ennyi szentet nem teremtett. A közös bennük, hogy nagy hittel voltak és vannak irántuk.

 


Szeptember 5. csütörtök,


Tudnunk kell, hogy Efezus egy olyan város volt ahol egy pogány istennőt imádtak az emberek, Dianát.
A várost a szex, az orgia, és az italozás jellemezte. Ez a szobor tele van emlőkkel, de valójában azok a kis gömbök herék, mégpedig, azoknak a bikáknak heréi amit feláldoztak neki.
Ez a város egy menedék város volt, tele üldözöttekkel, vagyis bűnösökkel. Jézus féltette az ott élő hívőket, akiknek az első szeretet megszűnt a szívükben, de a hitük nem.

Abban az időben zavargás történt mert egy ötvös, név szerint Demeter lázadozott, mert Pál azt hirdette, hogy a kézzel csinált szobrok azok nem istenek.

Nemcsak az a veszély fenyeget azonban, hogy ez a mesterség csődbe  jut, hanem az is, hogy a nagy istennőnek, Artemisznek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és az egész földkerekség tisztel, el fogja  veszíteni dicsőségét.
ApCsel. 19:27,

Ezekben az időkben, Pál és János hirdette Isten Igéjét, nagy ébredés volt akkor.

 


Szeptember 4. Szerda,

 
Jézust keresztre feszítették, a gonosznak még arra is volt gondja, hogy egy átkos kereszten függjön a mi Urunk.
A keresztfára feszítés, nagyon fájdalmas halál volt és átok annak aki elszenvedte. Egy biztos halál, kínszenvedések közepette. 
De Jézus megtörte annak erejét, győzött a halál felett és a kereszt a szégyen, a gyalázat, a pogányság jelképéből, az áldás jelképe lett. A kegyelem és az irgalom jelképe. addig nincs is baj amíg nem bálványozzák. 
Sajnos a keresztet használták már Krisztus előtt a pogányok is, az ördögnek éppen ezért volt fontos, hogy azon haljon meg az Úr. 
Az is érdekes dolog, hogy a Biblia a keresztet egy függőleges cölöpnek mondja.
A kereszt tehát egy pogány szimbólum, volt.
Éppen ezért a temetők is egy szellemileg rázós helyek,a boszorkányok, démonok kedvelt helyei, és bázisai. Sajnos tudatlanok az emberek, pedig csak Jézus vére alatt szabadna ott sétálni.
 
Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett- a gyalázattal nem törődve- vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült.
Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.
Zsidók 12:2-3,

 


Szeptember 3. Kedd,

A magas tornyok a templomok tetején sok mindenre jók, de a múltbéli  bűnök egyik következménye, amit a babiloni alapelvek ismeretében emeltek. Az volt a célja, hogy  szembe szálljanak Istennel és a napot imádják. Ezt nem tanulmányozták az építők, hanem lemásolták. 

És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, 
melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, 
hogy  el ne széledjünk az egész földnek színén.
1 Mózes 11:4,

Szinte minden istennő fején egy torony féle látható. ( a szobrokon)  A keleti népeknél is megtalálható a torony pagoda formájában, méghozzá több torony egymás tetején. A pagoda elnevezés az istennő szóból származik.

Valójában nem is gondolnánk, hogy ilyen hatalmasan behálózta a bálványaival a gonosz a világot. Ha őt nem is bálványozzák, gondoskodik arról, hogy a teremtett bálványait tegyék az első helyre,és csodálják .
Gondoljunk csak bele, mindenütt a világon csodálják a magas épületeket, tornyokat, mint remekművet. A turisták fényképezik, mellé állnak, mutogatják és úgy tűnik nagy becsben tartják, hogy ők ott lehettek.
Szánalmas ahogy ezen örvend a gonosz, de mégis tudatlanul imádják őt ezeken keresztül.

 


Szeptember 2. Hétfő,

"És lőn ugyanazon a éjjel, hogy monda az Úr néki:
Végy  egy tulkot atyádnak ökrei közül, és egy másik tulkot,
a mely hét éves, és rontsd le a Baál oltárát, amely a te atyádé
és a berket, a mely a mellett van , vágd ki. És építs oltárt az Úrnak,
a te Istenednek, ennek a megerősített helynek tetején alkalmatos helyen ,
és vedd a második tulkot, és áldozd meg égőáldozatul a berek fájával, a melyet kivágsz."
Bírák 6:26

Gedeon idejében, akit Isten támasztott , szintén a Baál és Asera hatalmától kellett megtisztítania a földet. 
Isten szólt neki és ő engedelmesen cselekedett, az Úr segítette őt mindenben.

Ekkor az az Úr felruházta lelkével Gedeont,
az pedig megfújta a kürtöt,
és hadba szólította Abizer nemzetségét.
Birák 6:34,

A Szent Szellem minden időben erővel és hatalommal ruházta fel azokat akit az Atya szolgálatra hívott el.

 


Szeptember 1. Vasárnap,

 
Amikor Józsué belépett az ígéret földjére, Isten óva intette attól, hogy nehogy az idegen isteneket imádják. Sőt felszólította, hogy rontsa le a gonosztól való, imádott szobrokat, oltárokat.
 

Vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek lakosaival,
a melybe bemégy, hogy botránkozásra ne legyen közötted. Hanem
oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket.
2 Mózes 34,12-13,

 
Isten Józsuét használta a megtisztításra, és a föld szabadítására. A sokféle áldozati bemutatásnak egy torzult démonizált   világ lett az áldozata. Egy szennyezett föld, ahol a szellemek az embereket is szennyessé tették. 
Ennek Nimród volt a gyökere.  Nem lehetett Józsuénak könnyű, de Isten volt vele, ő ment előtte.
A nép bűnbe esett és megtért, majd megint elesett és megtért. Így váltakoztak az évek, egy szellemi háború söpört végig a világon, és még most is így van. Hogy ennek vége legyen csak egyet tehetünk, imádkozni-imádkozni.
Az ima hegyeket mozdít, tegyük hát.

 

AUGUSZTUS


A U G U S Z T U S
 
 
 
Augusztus 31. Szombat,
 
Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izrael, kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival. Mert hívogatták a népet az ő isteneik áldozataira: és evék a nép, és imáddá azoknak  isteneit. És odaszegődék Izráel Bál-Peórhoz: az Úr haragja pedig felgerjede Izráel ellen.
4 Mózes 25:1-3,
 
Tudnunk kell, hogyan is történt ez. Moáb király megpróbálta elpusztítani Izráelt, de hogyan is tegye ,ez volt a kérdés. A sátán rá vette Bálámt a hamis prófétát, hogy ajándékozzanak az Izraelitáknak szép lányokat, hogy vegyüljenek el és mikor beházasodnak akkor majd rá veszik őket, hogy az ő istenüket imádják.
 
Minden trükköt kitalál a Sátán azért, hogy Istent bosszantsa, ártson az embereknek és elveszejtse őket.
 
Nagyon résen kell lenni minden embernek, mert mindenkinek meg van a gyenge pontja.
 

Augusztus 30. Péntek,


Az ég királynője nem azonos Jézus Édesanyjával. Nimród felesége , férje halála után kitalálta, ezt az ördögi dolgot, amit a nép elfogadott.

A világon minden nemzetnek meg volt a maga harca a szellemekkel. Sőt még most is vannak olyan földrészek, ahol nem hallottak Jézusról az egyedüli Megváltróról, szabadítóról.

Izrael sem volt ettől mentes, időközönként ezek a gonosz szellemek felborították a rendet és káoszt keserűséget okoztak a népnek. 

A thiatriai gyülekezetnek üzent az Úr.

De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt,  aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak  és bálványáldozati húst egyenek: pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából.
Jelenések 2:20-21,

Jézus igen nagy büntetést helyez  elébük, ha meg nem térnek az idegen istenek templomaiban történő bálvány imásból. Az emberek többségének nincs is fogalma arról milyen bűn az amit tesznek. A következő nemzedék, pedig csak csodálkozik miért vannak átok alatt.Augusztus 29. Csütörtök,
 
A Sátán is támasztott embereket különböző korokban, akik mint egy antikrisztus uralkodtak és a gonosz volt akitől az erejüket kapták. Ilyen volt Nimród, Néró, Napóleon, Hitler, Mao Ce Tung, Sztálin, felmagasztalták az emberek mint egy istenséget. Sok ezer ember esett áldozatul az ők uralkodásuknak, amit a Sátántól kaptak. De kiskirályok most is léteznek sok ember nyomorúságára.
 
Isten nem véletlenül tiltotta meg a bálványimádást, az emberek butasága mérhetetlen, és mivel valakit isteníteni kell, a hiány bolonddá teszi a többséget.
 
A fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének  béleseket készítenek, és az idegen isteneknek italáldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek.
Jeremiás 7:18,


Augusztus 28. szerda,
 
Az ószövetségben rengeteg olyan történeteket olvashatunk, hogy a hit harcosok micsoda erővel és hatalommal voltak felruházva. Isteni erővel, mert hittek, engedelmesek voltak és cselekvőek. 
Seregeket győztek le, falakat döntöttek, oroszlánokat és medvéket öltek, mert Isten volt velük.
Bármit tettek nem emberi kezdeményezésből fakadt, hanem Isten erejéből merítettek hittel.
 
Akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.
Zsidó 11:33-34,
 
A prófétai kijelentés a mai időben is fontos, mert Isten üzenetét közvetíti.
A hitünknek Istennel szemben erősnek és igaznak kell lennie, mert csak úgy lehetünk erős harcosok, mert harc folyik a Sátán és Isten munkatársai között. Mert ugye mi keresztények azok vagyunk.

Augusztus 27. Kedd.
 
Isten kijelentései több formában jutnak el hozzánk. Az Ige által, testvérek által, tanítások által, könyvek által.
De a prófétákat se hagyjuk ki, akikhez szólhat úgy, mint annak idején Mózeshez, Ábrahámhoz, Izsákhoz, Illéshez, Ézsaiáshoz és sorolhatnám még. Szavakkal közölve, mit tegyenek, vagy mondjanak. De látomásban is, esetleg nyitott szemmel.
Volt akinek az Úr álomban adja értésére üzenetét.
 
És lőn a harminczadik esztendőben, a negyedik hónapban , a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Kébár  folyó mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és láték isteni látásokat.
Ezékiel 1:1,
 
Babilónia királyának, Bélsaccarnak uralkodása első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekvőhelyén.
Dániel 7:1
 
Isten ma is ad üzenetet nekünk. Figyeljünk rá. Imádkozzunk azért, hogy a prófétáink látása, hallása kifinomult legyen Isten iránt.

Augusztus 26. Vasárnap,

A prófétákat az idő, a hatalom nem korlátozhatja, mindig és most is Isten szócsövei voltak és lesznek.
Isten Ábrahámnak elmondta, hogy mi a terve vele, azt is, hogy milyennek kell lennie ahhoz, hogy ez a terv megvalósuljon.

Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged. És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked , Istened, és a te magodnak te utánad.
1 Mózes 17:1-2, 7,

Istennek népe amikor háború közelget, teljesen természetesnek vette, hogy a király, a próféta és a papjaik meghatározó szerepet kapnak benne, és a kimenetel is tőlük függ.

Amikor Mózesnek meg ígérte az Úr, hogy amíg fenn tartja a kezét győznek, akkor volt aki ebben segített, mert komolyan vették Isten szavát és győzni is akartak.

Mózes felemelé a kezét, Ízrael  győz vala : mikor pedig le ereszté kezét, Amálek győz vala. Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra üljön: Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig.
2 Mózes 17: 11-12,

 

Augusztus 25. Vasárnap,
 
Az ördögi terv is sok esetben elkészült, és el is fog készülni. Sajnos az Atyák bűnei miatt az ősök is átok alá kerülve, teszik a dolgukat észre sem véve, hogy kit szolgálnak. 
 
Khús nemzé Nimródot is: ez kezde hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt ( Jahvével szemben), mint Nimród. Az ő birodalmának  kezdete volt Bábel...
1 Mózes 10:8-10,
 
Valójában Isten ellensége volt aki A lázadó Babilóniát is építette. A kenetet rá helyezte, amin nem kell csodálkozni, hisz az őse Noétól ered. Noé utódai voltak Sém, aki áldott volt az ő nemzetségéből fakadt Ábrahám.
Aztán Jáfet, aki szintén áldott volt és Sém sátrában élhetett.
De ott volt Hám, aki megleste Noé szemérmét és ki is nevette.  Ezért Noé nem mondott rá áldást. Az ő nemzetségéből született Nimród és ebből a nemzetségből nőttek ki Izrael fiainak ellenségei, a  filiszteusok, és a Szodoma-gomoraiak is.
 
Vigyázzatok atyák mit adtok a fiaitoknak.

Augusztus 24. Szombat,

A régmúlt időkben három kenet volt amit birtokolt sokszor egy ember is. Ábrahám, Noé, Izsák és Jákob, mindhárommal rendelkezett.
Királyok, papok, próféták.
Királyok: uralkodásra, kormányzásra , a papi kenet: közbenjárásra , a nép a király és az Úr közé, a prófétai kenet Isten és a nép között.

A Sátán ezt is pontosan ugyan úgy próbálta utánozni, és még teszi ezt most is. Az ördög uralkodókat is támasztott ( királyok, császárok, fáraók), teszi ezt ma is.
Támaszt magának papokat is és hamis prófétákat.( boszorkány mesterek, sámánok, varázslók) Ördögi kenetet helyez emberekre akik káoszt, háborút tesznek és indítanak el, amivel nyomorba döntik a népeket.

És kihordván a Baál templomának bálványait, megégeték azokat. És lerontották a baál képét is templomostól együtt, és azt árnyékszékké tették mind-e napig. Így  veszté  ki Jéhu a Baált Izráelből . És monda az Úr Jéhunak : A miért szorgalmatosan megcselekedted azt, a mi nékem tetszett, és az én szívem kívánsága szerint cselekedtél az Akháb házával: azért a te fiaid  negyedízig ülnek az Izráel királyi székeiben.
2 Királyok 10:18, -28, -30,

Sok minden kiderül ebből a történetből. Istennek szolgái erővel és hatalommal uralják a helyzetet, ha figyelnek az Úrra. Isten megy előttük és győznek.
A királyokat is Isten teszi uralkodókká, mégpedig úgy ahogy elődeik élnek annak alapján. A népnek is van köze hozzá. Ott ahol Istenfélő nép lakik, minél több, áldásként jó uralkodót támaszt, vagy minisztert, a zúgolódó és hálátlan nép nyakára pedig népnyúzókat, hogy tudjanak problémáik között Istenhez közeledni.


Augusztus 23. Péntek,

A próféták mindig nagy szerepet játszottak abban, hogy Isten üzeneteit tovább adják. Sokszor nem volt valami hálás feladat ez, és lássuk be ma sem az. De nem beszélhetnek mellé most sem. Nem mindig happy (boldog) dolgokat közölnek velünk. Ha komolyan vesszük akkor sokat meríthetünk belőle, és tudunk védekezni a gonosz minden ármánykodása ellen. A próféták felszabadítják az Úrnak a szellemi áradását.
A prófétákat Isten adta a népnek és a mostani időben is ezt teszi, hogy kiárassza Igéjét és győzedelmeskedjünk és buzduljunk általa.

Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására: Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
2 Korintus 10:4,5,

Fogadjuk el őket hisz Isten munkatársai, építsük őket lelkesítő beszéddel, hogy érezzék elfogadásunkat és szeretetünket.


Augusztus 22. Csütörtök,
 
A Sátán igyekezett Izrael népét is a hamis istenimádatába bevinni. Az egyik király az Úr útján járt, a másik nem. Így váltakoztak, semmi szabály nincs ebben. A Szentírás mutatja, hogy minden előfordul, hiába a nevelés, hiába a szokás, a tekintély, a Sátán mindenkinél megtalálja a gyenge pontot. De azt is megmutatja, hogy melyik viselkedés mit adott a népnek, áldást vagy átkot.
 
Jozsué utolsó intézkedése folytán ki is jelenti.
 
Azért hát féljétek  az Urat, és  szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel: és hányjátok el az isteneket, a kiknek szolgáltak a ti  atyáitok túl a folyóvízen és Egyiptomban, szolgáljatok az Úrnak. 
Józsué 24:14,
 
Én azonban  és az én házam az Úrnak szolgálunk.
Józsué 24:15,
 
Ez a mai egyháznak is szól, szolgálunk, vagy csak kapni akarunk. Sajnos sok Istenben hívő ember is beleesik abba a hibába, hogy van az életében bálvány. Van amit látunk ( előbbre való dolgok ami miatt késnek az istentiszteletről, érdektelenség, közönyösség mert más előbbre való,) van amit nem látunk, ( a saját vágyaik kergetése közben bűnöcskékbe esnek, nem engedelmesek az Igének, nem hűségesek és alázatosak).
Magunkat is meg kell vizsgálnunk, és nap mint nap helyre állnunk, hogy istenfélelemben éljünk és tiszteljük az egyedüli igaz Istent, aki szerető és féltő Urat.
 

Augusztus 21. Szerda,
 
Istennek szüksége volt olyan szolgáló emberekre, akik az Ő üzeneteit, parancsait hordozták a nép előtt, akik áldozatot mutattak be.
Ezeket Isten választotta ki magának, és ki is jelentette nekik magát. Ez a mai napig is így van, mert akit nem Isten hív el erre a szolgálatra, az bele is bukik. Mert az Urat csak úgy lehet szolgálni igazán, ha elhívást kap az ember rá.
 
És megjelenék az Úr Ábrahámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet. És Ábrahám oltárt építe ott az Úrnak: a ki megjelent vala néki.
1 Mózes 12:7,
 
De Jákob, Noé szintén emelt oszlopot, oltárt, mert azt a helyet ahol Isten megjelent szentté és emlékezetesé kellett tenni.
 
Ugyanezt tette a Sátán is, megmutatta magát a mágusoknak, varázslóknak, boszorkányoknak, hamis prófétáknak.
Közeledett az ő szolgáihoz, hogy rabságban és romlottságban tartsa őket.
 
Ne járjatok idegen istenek után, azoknak a népeknek istenei közül, a kik körültetek vannak: Mert az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten  te közötted.
5 Mózes 6:13-14,
 

Augusztus 20. Kedd,
 
Bálványozni mindent lehet, a kínálat határtalan, és az emberek butasága szintén.
Salamon is épített templomot,idegen isteneknek.
 
Akkor építe Salamon templomot Kámosnak, a Moambiták útálatos bálványának a hegyen, a mely Jeruzsálem átellenében van, és Moloknak, az Ammon fiai útálatos bálványának.
1 Királyok 11:6,7,
 
Ő is hegyre építette, mert szem előtt kellett lennie, és a gonosz sugallatára lemásolták Isten templomainak helyzetét.
De csak nézzünk szét a házunk táján.  Itt van az ünnep, és hordozzák Szent István jobbját.
Vajon mit várnak egy halott ember kezétől. Az élő Istent nem imádják, de egy halott Király kezét igen?
Elképesztő!
Meg kell az emberiségnek térnie ebből.

Augusztus 19. Hétfő,
 
A Sátán amikor kifundálta, hogyan győzze le az emberiséget, ami sikerült is neki, azt is ki tervelte, hogyan fordítsa el az emberek imádatát Istentől.
A tiltás ellenére, a zsidó nép, mégiscsak házasodott idegen népekkel. Amikor egy vezető Isten parancsait megtartja, áldást szerez népének. De ki gondolta volna, hogy Salamon aki engedelmes  szívet kért Istenétől, végül bűnbe esik és  idegen  asszonyokat vesz el, amivel egy átkot vitt be népe közé. Még ő maga is épített áldozó halmokat az idegen asszonyok kívánságára.
Ezért mondja az Ige, "vigyázz el ne ess". Mert bárkit be tud kebelezni a gonosz, ha van gyenge pontja.
 
Volt neki hétszáz főrangú és háromszáz másodrangú felesége.
1 Királyok 11:3,
 
Akármilyen bölcs is volt Salamon ,gondolom, hogy ezek az asszonyok meg ették az életét, ha nem tett kedvükre.
Az eredmény , hogy Fia idejében jött az átok.
 
....ki fogom szakítani kezedből az országot, és szolgádnak adom. De  apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem ezt. A fiad kezéből fogom kiszakítani. És nem az egész országot szakítom ki. Egy törzset  adok a fiadnak szolgámért Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam.
1 Királyok 11:1-13,
 
Láthatjuk, hogy milyen kegyelmes és hűséges az Isten azokhoz akik  az övéi. 
 
 

Augusztus 18. Vasárnap,

Isten ugyan azon a helyen jelenti ki magát Ábrahámnak, majd ezer év után Dávidnak, és Salamonnak is. 
Istent imádni mindenhol lehet és kell is, de mégis azokon a helyeken ahol az Ő Szentélye van, ott szentségben és tisztaságban kell ezt tenni. A mindennapi életünkben, sok minden ragad ránk, bűnök szennyek, ( gondolatok, érzések, haragok, megnembocsájtások, pletykák, haragok, stb)
A vasárnapot arra kell használni, hogy imáinkkal járuljunk elé, és újuljunk meg szellemünkben, a munkát lecsökkentve amennyire csak lehet, foglalkozzunk a lelkünkkel, és Istennel. Tisztán álljunk az Úr elé, és várjuk, hogy ő megjelenjen dicsőségben és közösségbe lehessünk vele.

Megjelenék pedig  az Úr Salamonnak azon éjjel, s monda néki: Meghallgattam a te könyörgésedet, és e helyet magamnak áldozat házául választottam... Most választottam és megszentelem ezt a házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor.
2Krónika 7:12-16,

Amikor imádkozunk és imádatunkat fejezzük ki, hálát adunk az alkalmak előtt, Isten ugyan úgy gondol ránk is mint abban az időben. De ehhez mindenkinek egyformán kell tisztelni Istent. 
Nem érünk oda késve.
Imádó lelkülettel készülünk a találkozásra.
Tiszta kézzel és szível állunk elé.

Azok akik késnek, agyon hajtva behuppannak a székbe, hogy pihenjenek, nem imádkoznak, csak kapni akarnak, rontják a kenet erejét. Csodálkozunk, hogy nem történnek nagy dolgok?

Tanulhatunk Ábrahámtól, Mózestől, Dávidtól, Salamontól és még sok más ősöktől, mert imádó szívvel keresték Istent, alázattal járultak elé, és hálaadó lelkülettel. Tegyük mi is ezt és nem marad el a találkozás.


Augusztus 17. Szombat,

És lőn ezeknek utána, az Isten megkísérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok. És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, a melyet  mondádok néked."
1 Mózes 22:1-2,

Isten kiválasztott egy helyet ahol imádója imádhatta, és a kísértést elszenvedve, engedelmeségét megmutatta.
Ábrahám elindul a Fiával és a tűzzel, meg a késsel, és oltárt épít azon a helyen. Amikor a kísértésben megmaradt engedelmességben és imádatban, Isten nem engedte, hogy megtegye, hanem kimutatta, hogy ő egy gondoskodó, és gondviselő Atya. Egy kosról is gondoskodott, hogy legyen áldozat. A helyettesítő áldozat Jézusra, Isten bárányára mutat. 
Milyen csodálatos élmény lehetett, ahogy az univerzum Ura kijelenti magát,a szolgájának. Ábrahám tettével áldást nyert minden nemzet.
 
A gonosz is elfoglal hegyeket, hogy utánozva Istent, kérje az áldozatokat.Augusztus 16. Péntek,

 
Istennek is megvoltak azok a helyek ahol megjelent , ezek kiválasztott helyek voltak valamilyen szempont alapján.
Hóreb hegyén,  Sínain és Kármelen, a sinai pusztában.
A hegyek fontosak voltak, hisz a magasságban biztonságban tudott lenni imádójával az Úr. Egy jelképes hely is volt, mert a magasságos Istenhez hozzá illik a hegy, ami méltóságteljes, nagy és néha megközelíthetetlen.
 
És légy készen reggelre,és jöjj fel reggel a Sinai hegyre, és állj ott előmbe a hegy tetején. Vágott  azért két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és felkelvén reggel, felméne Mózes a Sinai hegyre, amint az Úr parancsolta néki,...
2 Mózes 34:2-4,
 
Itt újította meg Mózessel a szövetséget az Úr, a zsidó népnek a mai napig  egy jelképpé vált.
Minden helynek fontos szerepe volt és még a mai napig is azok. Megszentelt helyek azok, Isten nem adja át senkinek. Azok akik el tudnak menni ezekre a helyekre,egy áldássá válik minden pillanata.

 


Augusztus 15. Csütörtök,

24. Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
János 4,24 (Károli)

...mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
János 4, 23 b (Károli)

Milyen egyszerűen és odaadóan tették az ősök. Ábrahám, aki éjszakákat beszélgetett az Úrhoz. Oltárt épített neki. Mózes, Jákob, szintén. A bensőjükből eredt mindez, sorozatosan emelték az oltárokat és mutattak be áldozatokat, mert hálásak voltak mindenért.Tudták, hogy imádatuk felszáll az Úrhoz és ő jön és segíti őket mindenben.

Földből csinálj nékem oltárt, és azon áldozd a te égő- és hálaáldozatodat, juhaidat és ökreidet.
Valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, elmegyek tehozzád és megáldalak téged.
2 Mózes 20:23-24, (Károli)Augusztus 14. Szerda,

Sajnos a Sátán, még az elsőszülött gyermekeket is követeli azoktól akiket bekebelezett. Volt ilyen régen is, de sajnos ma is előfordul.

Ennek idejében építé meg a Béthelbeli  Hiel Jérikót. Az ő elsőszülött fiának, Abirámnak élete árán veté meg annak fundamentomát.
1 Királyok 16:34,

Akkor vevé az ő elsőszülött fiát, a ki ő helyette uralkodandó volt, és égőáldozatul megáldozá a kőfalon. Mely dolog felett az Izráel népe igen felháborodék, és elmenének onnét, és megtérének az ő földjökbe.
2 Királyok 3:27,
 
Itt szintén utánozta Istent, de milyen gyalázattal. Az első zsengét kéri, de mire, a halálra. Míg Isten a szolgálatra kéri az első zsengét, és áldást kap érte a család, és a gyermek is.

Nékem szentelj minden elsőszülöttet, valami megnyitja az ő anyjának méhét az Izráel fiai között, akár ember, akár barom, enyim legyen az.
2 Mózes 13:2,

Az első szülöttekben benne van a szülők ereje, ők voltak az örökösök is.

Az elsőszülöttekben van valami erő, amit Isten is igazol.

 

Augusztus 13. Kedd,
 
A tudatlan népek között Sátánnak könnyű dolga volt. A félelem tőle van, és ezek a népek azt hitték( démonok hatására), hogy a viharok, a hurrikánok, a földrengések, és vulkán kitörések az Istenek haragjának a következményei. Sajnos emberi véráldozattal próbálták kiengesztelni ezeket a hamis isteneket, mégpedig szűzlányok feláldozásával. így a démonok szolgaságban tartották őket.
 
Ne kövessetek más isteneket a körülöttetek levő népek istenei közül!
Mert az Úr, a te Istened, aki közötted van, féltő szerető Isten.
Fölgerjed ellened az Úrnak, Istenednek haragja, és kipusztít a föld színéről.
5 Mózes 6:15-15,
 
Isten előtt minden nyilvánvaló volt, ezért tiltotta népét az ilyen dolgoktól. Sokan csak mosolyognak ezeken a dolgokon, pedig komolyan kell vennünk.
A Sátánnak semmi nem elég, amikor már ezek a dolgok sem elégítik ki a saját papjait kéri áldozatnak. ( mártír halál)
Mindenben próbálja utánozni Istent, de csak próbálja. A világ nem hiszi ezeket a dolgokat, pedig komolyan kell venni, mert nem szabad az ellenséget lebecsülni.
 

Augusztus 12. Hétfő,
 
A Sátán akit tud azt megkaparintja, démonok által. Először behízelgő fondorlattal, kis bűnökön keresztül, használva erre különböző eszközöket, embereket.
A világ tele van szörnyűbbnél szörnyűbb bűntényekkel. Emberek, lányok gyerekek tűnnek el nap mint nap, perverz emberek gyilkolnak, amit démoni befolyásra tesznek.
Az Ördög hataloméhségét gyilkosságok árán teszi meg, rá veszi ezeket az embereket, hogy áldozatok vérével emelje hatalmát. Így kettőt üt egy csapásra, mert az elkövetőt is tönkre teszi. Az a sok öngyilkos ember is áldozat.
Különböző ördögi szekták és csoportok, sátánisták, is elszaporodtak ezekben az időkben.
Rettentő fontos az evangélizálásunk, hogy embereket mentsünk meg az igazság által. Életeket mentünk ez által, és amikor egy megmentett éli tovább az életét, az is Isten tanítványa lesz előbb vagy utóbb, mert a mag el kezd növekedni.
 
És elhagyták az Úrnak, az ő Istenöknek minden parancsolatját, és öntött képeket csináltak magoknak, két borjút és készítettek Aserát, és meghajlottak az ég minden seregei előtt, és a Baált tisztelték. És átvitték fiaikat és leányaikat a tűzön, jövendőket mondtak és varázslást űztek, és magokat teljesen eladták a bűnnek az Úr bosszantására.
2 Királyok 17:16-17,
 
Ezek a dolgok ma is léteznek, sátánisták körében a magasabb szintre jutó személyek, gyermekek véréért juthatnak előre. Ami a legmegdöbbentőbb, hogy saját családi vérvonalból kell az áldozatot be cserkészniük.
Ezek vérlázító bűnök, és ebből meg kell térniük az embereknek. Imádkoznunk kell, hogy Isten hozza felszínre ezeket a borzalmas dolgokat és, hogy megtérésre jussanak azok akik be lettek csapva és most ők is áldozatok.
 
                  11.
Augusztus 10. Vasárnap,
 
A Sátán mindent próbál utánozni, ami Isten tervében benne van. A vér nála is fontos, és az állatok vérével ő is uralni tudja az embereket. Kevesen gondolnánk, hogy a bika viadal is ilyen. Először Zeusz Isten tiszteletére indult el , hogy bika vért áldoztak Zeusznak. Aztán ez a pogány istentisztelet átterjedt Kisázsiába, aztán Európába mint bika viadal, és átvették Amerikában és Portugáliában.
Teljesen ártatlan játékként kezelik, de nem tudnak szabadulni tőle. Ember áldozatokat követelve, szövetséget kötnek  a földi régiók fölött. Valójában egy szervezett vallási szertartás.
Azokban az országokban ahol ez elterjedt, ( Madrid, Mexikó, Liszabon, ) hatalmas arénákat építettek, ami a gonosz fennhatósága alatt van.  Itt élnek a legerőszakosabb emberek akik hallani sem akarják Isten evangéliumát.
Illés is találkozott Baál prófétáival, és megmutatta, hogy csak egy Isten létezik, és egyedül csak neki lehet hódolni és áldozni.
 
Akkor alá szálla az Úr tüze, és megemészté az égőáldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, a mely az árokban volt,. Mikor ezt látá az egész sokaság, arczra borult, és mondta: Az Úr az Isten! 
1 Királyok :18:38-39,
 
A hitre, Isten mindig bizonyít.

 
 
A bibliai történetekből tudjuk, hogy az áldozatok amit Istennek teszünk, hatalmas energiákat szabadítanak fel. De el kell hinnünk, hogy minden áldozat erőt szabadít fel.
Mózes és Illés böjtje, imája, isteni csodákat szabadított fel. Amikor a gyülekezet pünkösdkor imádkozott és böjtölt egységben, akkor  az Atya elküldte Szellemét közéjük, hogy megmutassa dicsőséges erejét és átadja nekik is az erőt amivel szolgálhattak.
Jézus áldozata volt a leghatalmasabb, és a leghatalmasabb ajándékot kaptuk cserébe, az üdvösséget.
 
Tudnunk kell, hogy ez működik a másik oldalon is. A gonosznak tett áldozatok is hatalmas energiákat szabadítanak fel. Ahogy mi is átadtuk Jézusnak az életünket, Ő lett az Úr bennünk, és szolgái lettünk.
De ugyanez működik az ördögnél is és rabszolgái lesznek azok akik neki áldoznak. Lehet áldozni idővel, eszközökkel, életekkel.
 
Az egyedüli Isten az akit imádni kell és áldozni neki. Benne nem csalódik senki,  olyan szeretettel szeret minden embert, amivel mi emberek nem is tudunk szeretni. Agapé szeretettel. Nem vár el semmit, csak fogadjuk őt el, és tartsuk be parancsait a saját érdekünkbe, nehogy prédájává váljunk a gonosznak.
 
Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol,
ha kiáltasz, ezt mondja: itt vagyok!
Ézsaiás 58:9,
 

Augusztus 8. csütörtök,
 
A pogány népeknél, a misztikum nagyon fontos volt és még ma is az. A keleti országokban pláne. Csinálnak maguknak szobrokat és imádják.
Az okkult kultusz nagyon magas fokú az ilyen országokban.Hátborzongató alakokat formálnak, amit a démonok súgnak álmokban vagy gondolatokban nekik.
A vallás és a vallási szertartások csapdájában vergődnek. Ha ismernék Isten igéjét, akkor az igazság megszabadítaná őket.  
 
"Ne hajoljatok a bálványokhoz, és ne csináljatok öntött isteneket. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek". 
3 Mózes 19:4,
 
És tisztelték azoknak bálványait, és tőrré levének azok reájok, és azok tönkretették őket. És feláldozzák fiaikat és leányaikat az ördögöknek (démonoknak)".

Zsoltárok 106: 36-37,

 
A bűnök és a bálványok imádása egyre nagyobb hatalmat ad a bálványimádónak, ami becsapás mert a végén átokká lesz a jövő nemzedéknek, és elvesznek mind.
 

Augusztus 07. Szerda
Milyen példát mutatsz? (4)

 

„…légy példája a hívőknek… szeretetben…” (1Timóteus 4:12)

Jézus azt mondta: „…szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.” (Lukács 6:35-36). Az ilyen szavak térdre kényszerítenek, mert egyikünk sem képes eszerint élni. Egy nagy gyülekezet lelkipásztora együtt utazott egy liftben egy részeg emberrel, aki elhányta magát. A lelkész alig várta, hogy kiszállhasson a liftből. Egész úton a szobájáig azt az embert bírálta. Még aznap éjjel azonban Isten így szólt hozzá: „Te kinevetted őt, pedig én annyira szerettem, hogy meghaltam érte.” Ügyelj a hozzáállásodra! A napsugár a vajat megolvasztja, az agyagot megkeményíti. Ha folyton mások problémáival foglalkozol, akkor vagy megkérgesedsz, vagy együtt érzővé válsz. Bár az emberek sokszor csalódást okoztak, Jézus sosem veszítette el együtt érző képességét. A szeretet nem olyan, mint egy vírus, hogy el lehetne kapni, a szeretet erény, melyet minden nap gyakorolni kell. Az ilyen szeretet isteni távlatokat nyit meg. „…szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által” (Róma 5:5). Saját érzelmeink forrásából nem tudunk ilyen szeretetet meríteni; csak akkor tudjuk azt megosztani másokkal, ha Isten szívünkbe áradt szeretetéből merítünk. Ha sikeresen akarod szolgálni Istent, rendszeresen szükséged van ilyen „szeretet-átömlesztésre” tőle.

forrás: Mai Ige (BobGass)


Augusztus 6. Kedd,
 
Az emberiség történetében, főleg a pogányság területén, mindig voltak és vannak hamis istenségek, bálványok amit az emberek imádtak. Mert imádni kell valamit, vagy valakit, ez az emberekbe bele van kódolva. Ezt kihasználva, mindent meg tesz a gonosz, hogy a kultuszok mögé bújva, becsapja az embereket.
Ezt komolyan véve, amikor egy területet fel akarunk szabadítani, akkor komolyan tanulmányozni kell a kultúrákban rejlő dolgokat. Minden nemzetnek meg vannak a kötelékei, amit az ördöggel kötöttek az ősei.
 
Lőn pedig,hogy az emberek sokasodni kezdenének a föld színén, és leányaik születének. És látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok,  és vevének magoknak feleségeket mind azok  közül, kiket megkedvelnek vala. És monda az Úr: 
1 Mózes 1,2,
 
Emlékezzünk vissza ahogy az első emberpárnál a gonosz, a kígyó segítségével csapta be őket. Ebben a részben pedig a szellemek a leszármazottaival kellett kapcsolatot fenn tartani. Ezek az ősök különleges emberek voltak, okosak tudósok, erősek stb. A ma emberének máris meg van az a bálvány akit lehet utánozni és imádni.

Augusztus 5. Hétfő,
 
Mint minden királyságnak, így a Sátánnak is seregekre volt szüksége. Méghozzá démoni katonákra.
A kígyó segítségével, becsapta az első emberpárt,és az egész emberiséget egy átok alá helyezte. 
Amikor leigáz egy erő valakit, az annak a rabszolgája lesz. Vagyis az emberek akik nincsenek megtérve, prédák, méghozzá az ördög prédái. 
Ahhoz, hogy a gonosz szellemek megőrizzék hatalmukat, és pozíciójukat, az emberek szívét kellett meghódítaniuk.
A bálványimádás volt ehhez az út.
 
Isten parancsaiban óva intette népét a más kultúrák szokásaitól, mert a gonosz elárasztotta a kultuszokkal és a kultúrákban rejlő bűnökkel a nép csoportokat.
 
"Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj  cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint.
5Mózes 18:9,

Augusztus 4. Vasárnap,
 
Amikor Sátán átvette az uralmat a földön, máris szembe kellett néznie egy nehézséggel. Nem mindenütt jelenvaló! Gondolta tervezés kérdése az egész. A bukott angyalokból, főleg magas rangúakból szervezett az ő királyságába uralkodó hatalmasságokat.
Felosztotta a földet régiókra, így ellenőrzi a föld felosztott részeit. Amit megígért azt be is tartotta, szerződéseit  megkötötte a szellemekkel, akiket gonosz szellemeknek nevezhetünk, és fejedelemségeknek, vagy világbíróknak.
 
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, melyek a magasságban vannak.
Efézus 6:12,
 
Vagyis akikkel harcolunk, azok Sátán katonái, mégpedig magas rangú  és kinevezett vezetői ellen. Ezek a bukott angyalok azokon a területeken ahol megkapták a fennhatóságot csak úgy tudtak uralkodni, ha imádták őket. Nem véletlen az, hogy bizonyos kerületekben, városokban, országokban, a Sátán különösképpen tud nyomorúságokat és bűnözéseket gerjeszteni. A hatalmuk attól függ, tudják-e őket imádni. Abban a pillanatban, amikor az igazság által megváltozik az emberek akarata, tehát megtérések által a bűnös életük kezd helyre állni, a hatalom gyengül. Van erre példa bőven.
A világ így is mondja, az italos, vagy a drogos, esetleg a nőcsábász emberre, de bármilyen bálványra, " ez az istene". Ez így is van sajnos.
 

Augusztus 3. Szombat,
 
Még Jézus is elismerte, hogy Sátán  a föld fölött Úr. Meg is kísértette őt is háromszor.
 
 
Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije.
 
János 14:30,
 
Az ördög megfertőzte az embert az önimádattal, így az ember sajnos ma is ellenszegül Istennek, és mindig különb akar lenni másoknál. Bálványokat készít magának akit imádhat,  bármit, hisz az ördög adja hozzá az ötleteket.
Az első Ádám elbukott, a második Ádám, Jézus győzött a Sátán felett. Ez nekünk az erőnk, hisz győzedelmeskedhetünk mi is Jézussal együtt. Megadta nekünk ezt az erőt és hatalmat.
 
 
" Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, és monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és neki szolgálj".
 
Máté 4:8-10,
 
 

Augusztus 2. Péntek,
 
A gőgnek, és a lázadásnak köszönhetően, a lázadó angyalok egyharmadát rántotta magával Lucifer. Nem csoda, hogy Isten a büszkéknek ellen áll. Ezután már nem fényes csillagnak és nem Lucifernek hívták, hanem ördögnek (szétdobáló), vagy Sátánnak (vádló, illetve Isten ellensége).
 
"Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona: És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat".
Jelenések 12:3-4,
 
Isteni síkon kezdődött ez a szellemi háború, amibe mi emberek is belekeveredtünk. A háború az imádásért folyik, a világegyetem trónjáért.
 
Isten az első Ádám megteremtése által új imádókat teremtett, és a földet akarta királyságának helyéül  felruházni. Sátán már ott ólálkodott a légtérben, és sikerült neki a tervet keresztül húzni. Az első ember gyenge volt és elbukott. A nagyravágyás ott volt Évában és megszegte Isten parancsát.
Innentől kezdve nem az ember lett a föld helytartója, hanem a Sátán.


Augusztus 1. Csütörtök
 
Ma hallgattam a Pax tv adását, és egy pásztor azt mondta: amíg a Sátánt magasztaljuk bizonyos dolgokkal és szolgáljuk őt, addig lesz hatalma. 
Hatalmas igazság, még a hívők is szolgálják sokszor. Nyavalygással, panaszkodással, sértődéssel, bűnökkel, kritizálásokkal, megbotránkozásokkal, tiszteletlenséggel, engedetlenséggel, és sorolhatnám azokat a bálványokat amiket kergetnek az életük során. 
Milyen szép és jó lenne, ha engedelmeskedve Isten Igéjének és a Szent Szellemnek, szentségben és tisztaságban élnénk. Ha a világon az igaz hívők lennének 98% és 2 % lenne a világi nem hívők sokasága.
De sajnos a jelenben élve láthatjuk, hogy mi van. Egy szellemi háború.
 
Sátán, magas rangú angyalokat is elkápráztatott, ígéreteivel és magával rántotta őket.
 
"Vétkeid sokaságával szerződéseid hamisságában megfertéztetted szent helyeidet: azért tüzet hoztam ki belsődből.." Ezékiel 28:18,
 
Isten elvette tőle a hatalmát, a ragyogást és kivetették a mennyből. Az első ember élet története is hasonló volt, csak ott a kísértő volt az aki bűnre csábított, és mikor egy rossz döntést hoztak ki vetették őket a paradicsomból, a biztos és megbízható biztonságból.

 

J Ú L I U S

 

Július 31. Szerda,

 
...Te voltál a mintakép,
tele bölcsességgel, tökéletesen szép.
Édenben, Isten kertjében voltál,
mindenféle drágakő borított,....
Ezékiel 28:12b-13a,
 
A szépség, az inteligencia, az okosság, sokszor egy csapda az emberek életében. A felfuvalkodás csapdája.
Mindent az Úrtól kaptunk, semmire sem lehetünk büszkék. Csak hálásak lehetünk Istennek, minden olyan jó dolgokért amiért különlegesnek érezzük magunkat. A hálaadásban néha fel kellene sorolnunk azt ami jó bennünk, és nem lázadozni azért ami hiányzik. amivel nem rendelkezünk. Lehet, hogy több lenne a hálaadás mint a keserűség.
Lucifer a Teremtőjének csalódást okozott, azzal, hogy saját maga felmagasztalásával a gonoszság és a lázadás felnőtt benne.
Ez egy mai napig is fellelhető betegség. Ha körül nézünk a popzene világában, vagy a hírességek között, sokan elbuknak -ez miatt. Mert ez a betegség mindenképpen eltávolít Istentől, vagyis olyan bűnökbe merülnek el ami végzetes lesz az életükre.
Amikor Isten ad nekünk talentumokat azt azért kapjuk, mert mérhetetlen szeretetében adja, azért, hogy a dicsőségére kamatoztassuk azt, és őt dicsőitsük vele. Sajnos az emberek a világot akarják elkápráztatni bájaikkal és felhívni magukra a figyelmet a saját énjük táplálására.
Ezzel a Sátánt magasztalják.
 
"Szíved felfuvalkodott szépséged miatt:megrontottad bölcsességedet fényességedben."
Ezékiel 28:17,

 


Július 30. Kedd - Szellemi konfliktusok

 
Az életben, a családokban, a munkahelyeken, konfliktusoktól mentes övezet nincsen. Isten családjában is volt erre példa, de csak egyszer.
 
Ez még az emberiség előtt már létezett. Isten a saját képmására teremtette az embert, de ő maga a szeretet és a békesség. Mégis a szeretett teremtménye, aki Hajnalcsillag névre hallgatott, fellázadt ellene. Vajon nem tudta, hogy a Mindenhatóval próbál szembe szállni?
Az imádat és dicsőítés volt a feladata, hogy a teremtett angyalokat Isten dicsőítésébe vigye bele, és felügyelje, megszervezze.
 
"Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.
Felébök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz."
Ézsaiás 14:13-14,
 
Hajnalcsillag avagy Lucifer, egy kerub, aki a teremtett világ imádatát volt a Mindenható felé irányítani. A kerubok az angyali seregek legfelsőbb körébe tartoznak, vagyis vezető angyalok. A földi élet a Magasságos mennybeli élet egyik tükre. Ott is van felsőbb rang és alsóbb rang, ugyan úgy mint a földön.
Neki is voltak olyan angyali barátai akik követték a lázadásában.
 

Július 29. Hétfő,

 
Az emberek egyszerűen tudomást sem vesznek Isten neveiről. Nincs róla tanítás se. Azok a nevek amik ki vannak jelentve róla, igazak és Ámenek. Vagyis bízhatunk a jelentésükben, mert Isten volt aki ki jelentette nekünk.
A "Jahve Rófe= így fodíható= "Én vagyok a te gyógyítód., a te orvosod. Amit én teszek veled annak nincsenek mellék hatásai, bárkinek ajánlhatod, nem kell elzárnod a gyermekeid elől, és mindig kéznél vagyok. A szavatosságom soha nem jár le.
 
Mindent meg kell tennünk, hogy a gyógyulás folyamatai be induljanak.
Hálaadás, megbocsájtás, hit, ima, olajjal való megkenés.
Istennek az az akarata, hogy minden test meggyógyulva kerüljön elé. Alkalmas edénnyé akar minket formálni, minden jó cselekedetre alkalmasnak. Dicsőségét hirdetve rajtunk keresztül.
Jézus minden kegyelmi ajándékát egyformán akarja nekünk adni. A bűnbocsánatot, az üdvösséget, a gyógyulást.
Akik azt állítják, hogy a betegség Isten akarata, akkor az orvosok és ápolok mind törvény szegők?
 
Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk.
Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
Róma 8:31-32,

Július 28. Vasárnap.

 
Sokan abban hibáznak, az ima után nem Isten ígéreteire néznek, hanem az állapotuk javulását figyelve, reménykedtek. Pedig az ima után csak hála adásban kellett volna maradnia, és hinniük kellett volna, hogy Isten ima meghallgató és cselekvő Úr.
Pál így fogalmazott:
 
"Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős."
2 Kor 12:10,
 
És ez azért van, mert közelebb kerülünk az Úrhoz. Mert a nyomorúságban sokat gondolkodunk és elmélkedünk Isten Igéjében.
Ezért mondja Isten:
 
"Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el."
2 Kor 12:

Július 27. Szombat,

 
Az Ige azt mondja, hogy testünk a Szentlélek temploma. Akik az Igét ismerik azoknak, hinniük kell, hogy az élő és ható. De mit kezdjen az Úr olyan emberekkel akik nem engedik be a házba a gyógyítót, a szabadítót.
A test az Úrnak rendeltetett, és nem az enyészetnek, a betegségeknek.
Isten tudja csak megeleveníteni az életünket.
 
De ha annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeteket is az,ő ti bennetek lakozó Lelke által.
Róma 8:11,
 
Vannak akik úgy gondolják, hogy nem nekik szól az Ige. Pedig minden időben, mindenféle nemzetségnek, minden korú embereknek szól. Kimeríthetetlenek benne a történeteknek, amiből meríthetünk.

 


Július 26. Péntek,

 
A hit gyakran gyengül amikor a láthatókra nézünk, pedig ha Ábrahám hitére néznénk, és elgondolkoznánk rajta, akkor belátnánk, hogy hit nélkül élni nem lehet. A teljes keresztény életünket csak hittel tudjuk végig csinálni.
 
A hit Isten igéjéből származik.
A hitbeli élet arról szól, hogy hittel gondolkodunk, hittel imádkozunk, hittel szólunk, hittel cselekszünk.
 
Sokaknak pedig próbákban fogy el a hitük. Pedig Ábrahámnál is a próba nem a hite lerombolására volt, hanem arra, hogy bizonyítson az Úr neki.
Vannak akik nem fogadják el a Szent Szellemet, és ezzel gátolják a saját gyógyulásukat.
 
Jézus egyszerű beszédében mondotta a tanítványoknak:
 
És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.
Márk 11:22,

 


Július 25. Csütörtök,

 
Isten néha meg engedi a Sátánnak, amikor az vádol minket, hogy betegséggel küzdjünk. De olyankor van oka. Vagy reguláz minket, vagy próbára tesz minket, vagy kötőfékként használja, hogy a helyes irányba terelje gyermekét. Természetesen, ha helyes irányba indulunk, akár úgy, hogy a hitünk Isten felé irányul, vagy félelmünk eszünkbe juttatja hibáinkat, máris eltávolítja a kötőféket. Isten terveibe nem láthatunk bele, de bíznunk kell benne. Isten a hitből való imádság által nem veszi le a kötőféket, ha akaratával nem egyezik.
 
A másik a meg nem bocsájtás. Ez olyan mint a fekély, a szívünket elnehezíti, és terjed a lelkünkben. A haraggal csak magunknak ártunk és az Atya kegyelmét elveszíthetjük. A meg nem bocsájtás avval jár, hogy Isten a gyógyítás folyamatait sem indítja be.
 
Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel!
A görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára!
Zsoltárok 125:4-5,

 


Július 24. Szerda,

 
Érdekes, hogy azt senki sem kérdőjelezi meg, hogy Jézus minden embernek meg akarja adni az üdvösséget. Esetleg nem hisznek benne. De ,hogy minden embert meg akar gyógyítani, azt már hitetlenül fogadják. Ebben a korban amiben mi élünk, mondhatom, hogy a legcsodálatosabb kor. Hiszen ez a Szent Szellem korszaka.
Isten azt ígérte, hogy kiönti Szellemét minden testre. Ez a kor a Csodatevő jelenlétét jelenti a földön. Kiönti mind a kilenc ajándékát az arra kijelölt testvéreknek, s ebben benne van az erő, a gyógyulás, és a csodatévő ajándék a hit ajándékával együtt.
 
A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer.
Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.
Jakab 5:15-16,
 
A lényeg amit tudnunk kell: Hit, kegyelem, bűnvallás, ima, igaz ember buzgó imádsága. Isten Szelleme ma is cselekvő, élő és ható.

Július 23. Kedd

 

Az egyházakban minden ember hitére szükség van. Nemcsak annak kell hinni aki beteg, és nem is annak csak aki a gyógyítás ajándékával rendelkezik, mert akkor nem fog működni a dolog. Családok hitére, testületi hitre, szolgálati hitre, az egész egyház hitére. Nem tehetjük meg, hogy Krisztus munkáját akadályozzuk. Főleg azért nem, mert akkor a gonoszt magasztaljuk fel. Rendkívül fontos az egészséges közbenjárás, a prófétikus ima, amivel a kéréseinket pozítivan fogalmazzuk meg, vagyis megtörténtté tesszük amit kérünk az Atyától. Hiszen az ígéretekben van, hogy amit kérünk vegyük úgy, hogy már meg is kaptuk.

Sajnos még a társadalom hitetlensége is akadály, pl az orvosoké, de sajnos a különböző egyházaké még rosszabb. A nagy egyházak kimondottan rossz szemmel nézik, ha valakit egy karizmatikus összejövetelre invitálunk, ahol gyógyító szolgálatot végeznek. A megtért ember családja pedig egyenesen visszahúzó erő, ha hitetlen. Nagyon erős hitűnek kell lennie annak akit elkerülnek a betegségek, ha ilyen környezetben kell élnie.

" Nem vetik meg a prófétát másutt, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában." Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget-kezét rájuk téve- meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön. (Márk 6, 4-6)

 


Július 22. Hétfő,

 
Krisztus az egész eklézsiának hatalmat adott a Sátán felett. Sajnos sok minden gátolja az Úrtól vett erőnket. Hamis tanítás, képmutató tanítás. A hatalomért való igyekezet, az egység hiánya, a hit hanyatlása, a megnem bocsájtás, és még sorolhatnám azokat a dolgokat amit a Sátán fondorlatos eszközeivel teremt meg az eklézsiában.
A Szellemmel betöltött egyháznak, ha hittel él, és egységben van testvéreivel, akkor jelek és csodák követik munkájukat.
A Szent Szellemmel betöltött imádkozó és imádó egyházat követik a jelek. Nem elég egyszer, vagy néha, hanem folyamatosan imádkozva az Úrhoz, hogy megújuló életet éljünk;
hogy jelen legyen a szentség, a tisztaság a Szent Szellem kiáradása.
Hogy az Úr jelenléte mindennapos legyen a gyülekezetbe és az otthonunkban.
Hogy minden testvér keresse Isten akaratát és legyen engedelmes a jóra, és áldja és tisztelje vezetőit.
 
Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak: Urunk ,te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennünk van, te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szájával a Szentek által:..
... Amint könyörögtek megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt.
Apcsel 4:24-25, 31-32,
 
Ahhoz, hogy megrendüljön a föld ott ahol imádkozunk, SZÍVÜNKBEN ÉS LELKÜNKBEN egynek kell lennünk.

Július 21. Vasárnap,

 
Vajon miért nem tudják egyesek elvenni a gyógyulást, holott Isten ígéretei között ott van?
 
-Valószínű, hogy a nem megfelelő tanítás, az írás helytelen értelmezése.
 
A hit hallásból van, Isten Igéjéből. Sokan pedig csak reménykednek és nem tanulmányozzák Isten Igéjét.
Minden körülmények között valljuk meg amit Jézustól tanultunk: MEG VAN ÍRVA! Utána pedig soroljuk Isten ígéreteit, amit ránk nézve adott.
Imádkozzunk a jelekért és a csodákért, ahogy a korai egyház is tette. Az apostolok által sok csoda történt és gyarapodott az egyház, mert egy akarattal voltak.
 
A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy ha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre.
ApCsel 5:15,
 
Ahogy Jézus mondta, "nagyobbakat is fogtok tenni" Az árnyékuk is gyógyított, ez elsősorban az egység és a hit eredménye, volt. Az egész egyház együttes erővel hitt, nem csak az evangélista, hanem mindenki. A mai egyház vezetők a liturgia fontossága miatt el szalasztják a lényeget.

 


Július 20. Szombat,

 
Persze, az igazsághoz tartozik az is, hogy a jó föld, a víz, a fény mind kell ahhoz, hogy a magból sok jó gyümölcs legyen amivel tudunk Isten kertjében eledelt adni az éhezőknek.
 
A föld mi vagyunk,
a mag Isten Igéje,
a víz a Szentlélek munkája,
és a fény Isten dicsősége.
 
Ezek együttes hatására válunk olyanná, amivé az Úr szeretne minket látni.
 
Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek,
és ne szégyenítsd meg reménységemet!
Erősíts engem, hogy megszabaduljak,
és mindig törődni fogok rendelkezéseiddel.
Zsoltárok 119:116-117,
 
Szüntelen törekedjünk Isten akaratában lenni és maradni.

 


Július 19. Péntek,

 
Mi keresztények Isten szántóföldje vagyunk. A mi Urunk a szántóföld gazdája, mi pedig a jó talaj. Istennél van a birtok levél, teljesen az övéi vagyunk.
A megvető elkezdi vetni belénk az Igét és mi a jó föld befogadjuk azt, és mi jó gyümölcsöt termünk. A mag nem sokat ér ha nem ültetik el, aztán nem locsolják és nem gazolják a földet ami a magból nőt termést megfoljtaná.
Isten akkor kezdi el a jó munkát amikor a mag jó földbe esik. Az ígéretek is magok, és azt jelentik ki amit Isten szeretne átadni nekünk.
 
"Én plántáltam, Apollós öntözött, de Isten adja a növekedést...mert az Isten szántóföldje vagytok."
1 Korintus 3:6,
 
De sem a föld, sem a víz, sem az ültető nem számít, ha nincs fény, aki a növekedést adja.

 


Július 18. Cütörtök

Amikor imádkozunk akkor Isten Igéjét hozzuk előre, és segítségünkre. Azokat a szavakat ismételgetjük amit a Szent Szellem hoz elénk. Olvassuk a Bibliát, és tanulunk imádkozni is. A szókincsünk gyarapszik és egyre Isten beszéde az ami kijön belőlünk.

" A te beszéded megelevenít engem",
 
Ahogy a hitünk nő, úgy az ígéreteiben bízva éljük az életünket. Közben megtanuljuk, hogy alázatosak, engedelmesek, türelmesek ,legyünk.
Jézus azt mondta, " Jöjjetek hozzám és igyatok"? Az élő vízhez, a kifogyhatatlan Igékhez kell mennünk és folytonosan bele merülni az ő Igéibe. Csordultig legyünk vele. Lehet ezt dicsőítésekkel ,Ige olvasásával, könyvek olvasásával, tanítással magukba szívni.
Az internet is egy csodálatos kimeríthetetlen forrása ennek. Kitűnő evangélisták és pásztorok tanításait lehet hallgatni rajta.
 
A Lélek és a menyasszony így szól:
"Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja,
vegye az élet vizét ingyen!
Jelenések 22:17,
 
Ez a kijelentés is nekünk szól. Kérjük nap mint nap, " Uram eleveníts meg engem a te beszédeddel"

 


Július 17. Szerda,

 
Életem a porhoz tapad:
eleveníts meg igéddel!
Ha dolgaimat elbeszélem,
te meghallgatsz.
Zsoltárok 119:25,
 
Milyen gyönyörű Ige, az életünk egy földhöz ragadt egyszerű élet, amit Isten Igéje tud olyanná tenni, ami szellemünkben ,lelkünkben, testünkben egy új és gyönyörű élettel ajándékoz meg. Megtelhetünk a szőlőtőben levő kincsekkel, és a föld felett tudunk járni, mert már nem vagyunk földhöz ragadt emberek, hanem a Szent Szellem által felemeltek.
 
Amikor imádkozunk, tudjuk, hogy Isten imameghallgató,de talán nem is igazán emlékszünk, hol jelentette ezt ki.
Hát itt Dávid zsoltárjában. Dávid Imádkozó lelkületű volt. Sok hibája volt ,de imádó szíve és imádkozó lelkületű ember volt.
A Szent Szellem által kijelenti, hogy MEGHALLGATSZ. És ez minket is töltsön el, bizalommal, hogy nem hiába tartunk kapcsolatot imáinkban az Úrral. Őneki gondja van ránk, a legkisebb problémánkat is figyelemmel kíséri.

 


Július 16. Kedd,

 
Ne feledjük mit mondott Jézus. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a vesszők. Az Atya metszeget minket minden évben, mi viszont a tőtől, Jézustól kapjuk a tápanyagot amiből növekedni tudunk. Ha telve vagyunk vele, akkor jó gyümölcsöt teremhetünk.
A Szent Szellem az ami közvetíti Jézus életét folyamatosan. Hiába telt el 2000 év, a világon mindenütt és egyre több helyen fogadják el a Biblia igazságát.
 
A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet.
János 6:63,
 
Ezért fontos, hogy lélekkel betöltekezve éljünk. Azok az egyházak akik nem fogadják el ezt, élettelenek lesznek idővel. Isten Lelke esedezik értünk, hogy lélekkel imádkozzunk, ő tanít minket minden olyan dologra ami Isten gyermekeinek fontos. A szeretetre, a bölcsességre, a türelemre, a jóságra, a békességre, a szívességre a szolgálatokban, a szelídségre, az alázatra, önmegtartóztatásra, a hűségre. A Lélek az ami megvigasztal, utasít, tanít minket. És amikor imádkozunk, fenntartja a mennyel a kapcsolatot.

Ha nem vagyunk telve Szellemmel, akkor nem tudjuk magunkhoz venni az Ő életét, és kevésbé tudjuk más embereknek átadni az Evangélium lényegét, az öröm hírt. Belőlünk is Jézusnak kell áradni, az Ő beszéde, szeretete, békessége.

 


Július 15. Hétfő,

 
Amikor megtértünk, tudomásul vettük, hogy az Úr bennünk van és munkálkodik bennünk, hogy alkalmasak legyünk sok minden jóra, amivel Krisztus királyságát tudjuk előre vinni. Aztán jönnek a hétköznapok és a régi egónk, életünk kezd vissza türemkedni. Ettől egyesek kedvetlenné, mások türelmetlenné, a többiek, pedig alkalmatlannak érezni magukat arra az elhívásra amit Isten adott nekünk.
 
Megvallásainktól függ, hogy hogyan éljük keresztény életünket. Ismerjük az Igét, hiszen evvel kezdjük az új életünket, hogy szüntelen tanulmányozzuk Isten Igéjét. De vajon megvalljuk-e?
Isten akkorává válik bennünk, amekkorának megvalljuk!
 
Uram tudom, hogy jó tervet készítettél számomra, amibe be szeretnék állni.
Tudom, hogy alkalmassá teszel azokra a szolgálatokra, amire elfogsz hívni, vagy elhívtál.
Te fogsz engem a Szent Szellemmel megkeresztelni.
Te kensz fel Uram, minden olyan szolgálatra, ami az erő kenetével áll kapcsolatba. Stb,
Keressünk olyan Igéket ami az életünkre nézve helyén való, és valljuk meg. Aki beteg annak a gyógyulásban vetett hitet erősítve.
 
Az Úr az én Pásztorom, nem szűkölködöm.
Füves legelőkön terelget,
csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti,
igaz ösvényen vezet az Ő nevéért.
Zsoltárok 23:1-3,

 


Július 14. Vasárnap,

 
A szívünkből való hálás megvallás segít minden bajunkon. teljes mértékben győzelmet aratunk az ellenség felett.
 
" Az Ő sebeiben Meggyógyultam".
 
Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Zsidók 4:16,
 
A mi Főpapunk megindul az erőtlenségeinken, hisz amikor a földön járt ő is elszenvedett sok mindent, tudja mi a nyomorúság, és a fájdalom. Amikor a kereszten volt értünk, mindenkinek a fájdalmát át érezte. Nincs olyan betegség és probléma amit ne ismerne.
 
"....akik az Úrhoz folyamodnak nem nélkülözik a jót"
Zsoltárok 34:11b,
 
Lefordítva , amikor használjuk hittel.
Uram én hozzád kiálltok, halld meg nyomorúságomat, hiszem, hogy könyörülő és irgalmas vagy, és jót teszel velem.
Hálát adok ,hogy gondviselő Istenem vagy.
Addig mondjuk a megvallásainkat, míg szellemünk és szavaink harmóniában egyesülnek, a hit harmóniájába.

 


Július 13. szombat


A mai nap reggelén ezt az igét kaptam az Úrtól:

Mt 6, 24: „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”


Isten országában csak egy Úrnak szolgálhatok, egyedül csak az élő Istennek.
De mivel megvallom, hogy hogy Jézus Krisztus bennem él, akkor azt is meg kell vallanom, hogy Isten országának állampolgára vagyok.
Engedelmeskednem kell Isten törvényeinek és parancsolatainak.
Bár testem a világban található nem engedhetem, hogy átvegye az irányítást, továbbra is a szellememnek kell vezetnie. Szellemem nem lehet erőtlen, mert a Szentlélek erősít és vezet, amennyiben hallgatok rá.
A mammon nem veheti el figyelmem az Úr Igéjétől, Jézustól és az Ő szeretetétől, amelynek bennem és cselekedeteimen keresztül is meg kell nyilvánulnia.

Nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Lélekkel megöldökölitek, élni fogtok.
(Róma 8, 12-13)

forrás: Alfa-Omega.hu Isten országában (bejegyezte: bacsipista)


Július 12. Péntek,

 
Amikor Jézusról beszélünk, akkor egy megvallást mondunk el, amiben a megtértek megvallása van. Ragaszkodjunk a Bibliában szereplő, igazságra, szavahihetőségre, erőre, megváltásra, bűneink bocsánatára.
 
Krisztus el vette az erőtlenségeinket,( erősek vagyunk).
Elhordozta a mi betegségeinket, ( meggyógyulunk).
 
Mert nagyobb aki bennünk van, mint aki a világban.
 
"Lévén annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. (megvallásunkhoz)
Zsidó 4:14,
 
Krisztus tette meg értünk mindazt amit ígéreteiben olvashatunk. Bármilyen problémánk van, nézzünk fel Jézusra a hit szerzőjére.
Boldogok és áldottak akik hisznek, pedig nem látnak, ( mert a betegségben nem látni a végét, csak a fájdalmakra, a kiadásokra, a nehézségekre koncentrálunk, és azt látjuk. De akinek van hite, az tovább lát, nem csak reménykedik, hanem tudja, hogy meg fog gyógyulni.
 

 
Július 11. Csütörtök,
 
Egyébként pedig , testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!
Filippi 4:8-9,
 
Ez pedig az "Ige" , Krisztus értelmének kell, hogy legyen bennünk.
A Szent Szellem azt mondja, "meg ne feledkezzél semmi jótéteményről. Aki megbocsájtja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet".
 
Hatalmas dolgokat tesz a Szentlélek bennünk, mert aki elhagyja a régi életét az engedelmes, és elkezdődik egy új élet, amit Isten ránk nézve tervezett. A Szent Szellem igazgat, segít abban, hogy elérjük azt a szintet amire Isten tesz képessé minket. Csak legyünk engedelmesek.
 
"Szánjátok oda a ti testeteket élő áldozattá." Mind az öt érzékszerveinket, szemünket (szellemi) fülünket, szánkat, orrunkat, testünket, ( bőr és a mozgás).
Vannak akik szájjal vallanak, de a szívükben tagadják. Csak a szív és a száj együttes megvallása a lényeg. Mindent szívvel csináljunk, mert a nem szívből jövő, jó kívánság, munka, szeretet, imádat nem ér semmit. Sok ember azt hiszi, hogy szereti a hozzá tartozóját, de mikor megbántja, akkor kérdezem én, szívből szereti? Sajnos nem. A szív mindent elárul, néha felül kerekedik az érzés, de aztán a szívbéli állapot is. Ami van a szívben azt szólja a száj.

 


Július 10. Szerda,

 
Nagyon kell vigyázni, hogy milyen megvallást teszünk, mi fog a szánkból elhangzani. A rossz megvallás, negatív beszéd korlátok közé szorít. Kiszorítja az Atyát és beengedi az ördögöt az életünkbe. A jó megvallás, és a pozitív beszéd pedig felszabadít.
 
Soha, de soha ne fogadjuk el a betegséget, mert ami nem Istentől van az a Sátántól van.
 
" Az ördögnek ne adjatok helyet"
 
Legtöbben így beszélnek. Fáj a fejem, nem érzem jól magam, fájdalmaim vannak, beteg vagyok stb. Természetesen az érzéseinket nem tagadhatjuk meg, mert ami fáj azt nem tudjuk másként érezni. De mielőtt panaszkodunk, mondjuk ki. Atyám ez nekem most fáj, de nem fogadom el, mert nem tőled van. Az igaz, hogy most nem esik ez jól, de hiszem, hogy a javamra fog válni, mert szeretlek. Ámen.
 
Ha csapdába estél saját kijelentésed miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid, akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj, ha embertársaid kezébe jutottál:
Példabeszédek 6:2-3,
 
Ha valaki szól, Isten Igéjét szólja.
1 Péter 4:11,

 


Július 9. Kedd,

 
Nagyon fontos, hogy az Igét ismerve megvallást tegyünk. Először a megtérés formájában, majd az újjászületés formájában, és a későbbiekben pedig, a megígért áldások elvételében.
A szívünkkel hiszünk és a szánkkal megvalljuk. Fontos, hogy a szellemvilág hallja, hogy Istenhez tartozunk, hogy van erőnk, bátorságunk és hitünk. Istennek is hallania kell, hogy hisszük, hogy az ő Igéjében bízva élünk, hogy vallást teszünk róla.
 
Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatóik Istentől!
És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Ézsaiás 53:4.-5
 
A mi BÉKESSÉGÜNK az Úr. " És az Ő sebeivel GYÓGYULÁNK meg."

Július 8. hétfő

Az emberek általában az érzékszerveikre figyelnek. Elménket uralják, látunk dolgokat, hallunk dolgokat, megtapasztalunk sok mindent. A világ azt mondja ," élvezzük az életet". Ami úgy tűnik jó is, de ott leselkednek a Sátán buktatói, és mi pedig, ahogy uralva van az elménk, elveszünk a bizonytalanság világában, mert befolyásolva vagyunk.
Meg kell újulnia az elménknek, hogy Istennek a kijelentései által éljünk. Isten áldásaiban vetett hitünk, segít abban, hogy meg is cselekedjük, tanításait.

A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolni kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.

Róma 12:3,

Az életünk folyamán annyi mindenben hiszünk és annyi sok emberben. De egy példa, a jó házasságban hisznek egymásnak a párok, pedig mind ketten tudják, hogy gyarló az ember, mégis ha megígérnek egymásnak valamit akkor azt el is hiszik. A gyermek hisz a szüleinek. Rengeteg ember várja, hogy amit kér Istentől azt meg is fogja egyszer kapni, Isten meg azt várja, hogy vegyük már el ami a mienk.

 


Július 7. Vasárnap,

Azok az emberek akik azt mondják, hogy meg fogok gyógyulni, azok reménykednek csupán. A kérdés, hogy mikor?
Azok akik pedig időt szakítanak arra, hogy megértsék az Igét , akár a tanítást hallgatva, vagy olvasva az Igét, esetleg hozzá olvasva olyan könyveket akiknek az íróját a Szent Szellem inspirálja, azok az igazságot megértik. Kérhetjük mi is, hogy Isten Szelleme segítsen megérteni minden egyes mondatot, hiszen miértünk irattatott le.

"A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés"
Zsidó 11:1,

Vagyis meg vagyunk győződve arról, hogy amit nem látunk a mienk. Isten mindaddig munkálkodik, amíg érzékeli a hitet.
Vegyük el ami a miénk és lépjünk be Isten akaratába.

Ne idomuljunk ehhez a korhoz, (világhoz) hanem megújult értelemmel alakuljatok át, hogy azt próbálgassátok, hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata.
Róma 12:2, (Csia)


Július 6. Szombat,


Lázár feltámasztása

Emlékezzünk Jézus hálaadó imájára, amit az Atyának mondott, Lázár halálánál.

"Atyám hálát adok néked, hogy meghallgattál engem".
De tudtam én, hogy mindenkor meghallgatsz!
Csak, a körülálló tömegért szóltam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem."
János 11:...41-42 ( Csia)

Ezt még akkor mondta, amikor Lázár még halottan feküdt a sírban. Múlt időben beszélt, mert tudta, hogy az Atya cselekszik azért mert kérték őt hittel.

Jézus viszont minket akar az Ige által erősíteni, tanítani. A második mondatban, bizonyságot tesz arról, hogy MINDENKOR, meghallgat minket az Atya. Ez az esemény arra volt szükséges, hogy az emberek lássák, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Még a több napos szagos halottból is tud egy élő embert előállítani. Sok csoda történt akkoriban, de ez Isten dicsőségét szolgálta.
Nekünk pedig egy bizonyság, hogy Isten ima meghallgató és cselekvő Úr.

Szellemi szemünket fordítsuk bizalommal az Atyára, és higgyük, hogy Jézus közben jár értünk. Ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlan hatalmas és mindenható Úr Istenre.

 


Július 5. Péntek,

 
Amikor Jézus kimondta azt a szót, hogy "elvégeztetett" az azt jelenti, én mindent megtettem amit az Atya kért tőlem, befejeztem, a terv megvalósult.
 
A felkent azzal, hogy átokká lett értünk, megvásárolt bennünket a törvény átka alól, hiszen meg van írva: "Átkozott mindenki aki fán függ." Így Ábrahám áldása a Felkent Jézusban száll a nemzetekre, hogy a Szellem ígéretét a hiten keresztül nyerjük el.
Galata 3:13-14, (Csia)
 
Az Igében minden múlt időben van fogalmazva: Megváltott, elhordozta, akinek sebeiben gyógyultatok meg, Ő vette el, vagyis már meg történt.
 
Jézus parancsa:
Ezért azt mondom nektek:Akármiért imádkoztok is, higgyétek, hogy már megkaptátok, amit kértek, és meglesz nektek!
Márk 11:24,
 
Kérésünket hálaadással tegyük és teljes hittel. Nem fogunk csalódni.

 Július 4. Csütörtök,

 
A Szent Szellem, neve "Parakletosz" ami azt jelenti, segítő, vigasztaló. Lehet tőle kérni, és ő segít.
Békességet, szeretetet, bölcsességet, örömöt ,türelmet, szelídséget, alázatot és hitet. Ha valaki változni akar, örömmel segít. Legfontosabb persze a hit.
 
"Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni": mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.
Zsidó 11:6,
 
Milyen egyszerűen fogalmaz az Ige.
Sokan mondják "hiszek Istenben" és ez alatt azt értik, hogy van, de, hogy cselekvő, ima meghallgató, és csodatevő,
hogy gondja van ránk, azt már nem.
 
 
Bűn az, hogy nem hisznek bennem, mondta Jézus.
 
A Szent Szellem képes arra, hogy megszabadítson a hitetlenség szellemétől. Kész arra, hogy betöltse életünkben az isteni ígéreteket.

 Július 3. Szerda,

 
Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.
Jelenések 3:11,
 
A sátán természetesen igyekszik elvenni tőlünk azt, ami pedig a mienk. Jézustól hatalmat kaptunk mindenre, ami a hit által van. De a Sátán mindent meg tesz, hogy elterelje figyelmünket, ahogy Péternél tette.
Nagyon vigyázzunk, mert a kételkedés szelleme amit a Sátán küld a keresztények közé, teszi a dolgát. Sokan a gyógyító erejüket is elveszítik, pedig Isten a hittel azt is nekünk adta. Jön a sugdosás (tudod ő sem gyógyult meg), az érzéseikre hallgatók pedig már veszítettek is. Fáj, csúnya, nem javul, stb.
Ha a magot elvetettük a földbe, nem vesszük ki egy hét múlva, vajon csírázik már? Mert tudjuk, hogy ki fog kelni, előbb vagy utóbb, az időtől függ, a földtől és a mag minőségétől.
Isten ígéreteiben bízva, sem tántorodhatunk meg közben, hanem hisszük, hogy ha kérjük akkor előbb vagy utóbb meg lesz.
A föld mi vagyunk, a mag az Ige, és Isten az aki öntözi a magot.

 


Július 2. Kedd,

 
Amikor Jézus magához hívja Pétert a háborgó tengeren, akkor is a hit erejét próbálta nekünk megmutatni.
 
28. Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen." 29. Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. 30. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "URam, ments meg!" 31. Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?"
Máté 14:28-31,
 
Biztos, hogy a szél fújt, a tenger meg háborgott akkor is amikor Péter az Úrra tekintve járt a vízen, de abban a pillanatban amikor a problémára figyelt, és szemét levette az Úrról, a problémák sűrűjébe süllyedt.
Jézus figyelmeztet minket, hogy hitünket nem feledve csak rá figyeljünk, hiszen néki gondja van ránk, el nem hagy minket.

 


Július 1. Hétfő,

 
Az Ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljenek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.
2 Péter 1:3-4
 
Jézus megszerezte ezt számunkra és nekünk is adta. Adott nekünk hatalmat, hogy kígyókon skorpiókon tapodjunk és az ellenség minden fajtáján, legyenek azok démonok szellemek vagy bármik.
Fontos, hogy az ő parancsaiban járjunk, őbenne bízzunk, keressük életünkre nézve a tervét,engedelmeskedjünk és alázatosak legyünk. Fontos a szerető szív, és az imádó lélek.
Sok mindent soroltam fel, de akikben Isten Szelleme van ezek nem nehezek. Az igaz, hogy nem rögtön válunk alkalmassá arra, hogy ezeket a tulajdonságokat birtokoljuk, de Jézus segít, ha adjuk magunkat rá.