Napi igék 2017. II. félév

J Ú L I U S

Július

 

 

 

 

Július 23.   AZ EVANGÉLISTA mentalitása

 

Postás:  Közvetít egy küldeményt aminek feladója Isten.
Feladó helye a menny.
Tartalma jó hír.
Értéke felbecsülhetetlen.
Cimzettje az emberiség.
Szülész: Nem szül, de levezeti a szülést.Ezután a gyermeket, átadja a szüleinek, és a szülők gondoskodnak róla. Az evangélista a szülész, a pásztor a szülő, ez csak együttmüködéssel fog jól működni.  
Halász:  A halász hálóval beviszi, összegyűjti a csónakba (gyülibe) a halakat. 

 

Az evangélista olyan mint a jó samaritánus: Ő kint jár az életben a világban, és szolgál a szükségben levők felé. Nem csak szolgál, hanem elviszi a vendég fogadóba (gyülibe) is a bajba jutottakat. Jó volna minden jó tulajdonsággal rendelkezni, de mi csak emberek vagyunk, egyedül Jézus volt az aki mindennel rendelkezett. De ha csak a felével is rendelkezünk és azt megtesszük, akkor már sokat tettünk.
 
Mert a mi igehirdetésünk  nem tévelygésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem az álnokságból. Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek.
1 Thesszalonika 2:3-4,

 


Július 22.  Evangélista
 

Valójában amikor megtérünk és elérkezünk a nagykorúság idejéhez mindannyian evangélistáknak kellene lennünk. Isten erre hívott el minket. Ennek vannak jelei, vajon felismerjük ezeket?
Az evangélium jelentése = (görög szó)  Jó hír, öröm üzenet, örvendetes hír,

az evangélista = ezeket továbbadó személy.
 
Elhívása van az Úrtól.
Olyan álmai, gondolatai vannak, ami mindig ehhez a szolgálathoz kötődik.
A szolgálati ajándékát kulcs fontosságúnak érzi.
Nagyon hamar kialakulnak benne Istentől vett látások, az evangélium hirdetésének a módszerére.
Dinamikus.
Kezdeményező képességű.
Harcos.
Halász mentalitással rendelkezik.
Felismeri a másokban levő ajándékot.
 
Én úgy gondolom, hogy mindannyiunkban megvan  a kilenc ajándékból legalább négy. De olyan testvér is lehet akiben mind megvan. 
Akkor miért nem működik elég hatékonyan? Talán sok csalódás bántás ér minket? Vagy nem vagyunk elég törekvőek? Vagy érdektelenek vagyunk egymás iránt? Nincs elég időnk? 
Sok minden lehet, de az előttünk járó testvéreknek kell bevezetni a fiatalabbakat, vagy a bátortalanokat. Egymást kell bátorítani ebben. Persze ehhez bizonyságok is kellenének, de mikor erre sincs idő. Itt az internet és a fórumokon lehetne bizonyságokat tenni, hogy mások is okuljanak, vagy tanuljanak belőle, esetleg adjanak tanácsot a bizonytalanoknak.

Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. 
1Thesz 2:4

 


Július 21. MENTORÁLÁS

A mentor: segít, felkarol, személyre szólóan metszeget, bátorít. Mintha Jézus is ezt tette volna! De Pál is Timóteussal.
Nagyon fontos tanítványozni, ami mindkét fél részéről egy alázatos és kitartó munka. Egymás iránt tiszteletet és megbecsülést igénylő kapcsolat. Fontos lenne az egész gyülekezet bevonása, mert a végeredmény az emberek megmentése. Isten adja a talentumokat kinek-kinek mit. Élni kell vele, és Krisztus teste így tud növekedni.

És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul,hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, Efézus 4, 11-12

A felkészítés: Felismerni ki lehet tanítvány,
Felszabadítani,
Felszerelni,
Felkészíteni, képezni, tanítványozni,
Kiküldeni,

A gyülekezetekben az életnek jeleinek kell lennie. Amit a Szent Szellem kavar fel, de erre adni kell minden hívőnek magát. Nyilván a vezetőknek is több dolga akad ha érzik a változást. Kérjük Isten Szellemét, hogy hozzon változást és életet, mert csak így van értelme.

 


Július. 20. CSAPATMUNKA

Csak akkor érhetünk el eredményt, ha csapatban dolgozunk, ami egységet is jelent. A gonosz az egységbe nem tud behatolni. A jó csapatmunkás, nem irigykedik a másikra, sőt örül annak eredményében, még ha ő tanította is.
Emlékezzünk Jánosra, aki tudott visszahúzódni amikor Jézus megjelent. " Neki kell növekednie" mondta.
De ugyan így volt Pál és Barnabás esetében is. A kulcsembereket kell megtalálni. Az a vezető aki ezt teszi, biztos lehet abban, hogy előre haladnak és nem hátra. Az Etióp kincstárnok által lett ébredés Etiópiában. a Szent Szellem szólt Fülöphöz és ő engedelmes volt szívében.

 

Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: "Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen." 27Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, 28visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. 29Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: "Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz." 30Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: "Érted is, amit olvasol?" 31Erre az így válaszolt: "Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza?" És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. 32Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: "Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. 33A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről." 34Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: "Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról?" 35Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. 36Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: "Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?" 37(Ezt mondta neki Fülöp: "Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet." Ő pedig így válaszolt: "Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.") 38Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. 39Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. 40Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért.
ApCsel 8, 26-40

 

 


Július 19. Az Aratás.

Minden népnek, nemzetnek ad Isten egy kegyelmi időt, amikor különös módon meglátogatja őket. Számunkra ez az idő a rendszerváltással kezdődött el.
A mi felelősségünk, hogy Isten elhívásának engedelmeskedjünk. Akik azóta tértünk meg hatalmas kegyelemmel lettünk megáldva.
Magyarországon és a mellettünk levő országokban most az aratás időszaka van. Ezt maximálisan ki kell használnunk.
Ez kemény munka, amire koncentrálni kell. Szükség van a pásztor és az evangélista együttműködésére. Bele kell vezetni a gyülekezetet, bátorítani, kell az embereket.

Fülöp lement Samáriába, és ott hirdette nekik a Krisztust. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott, mivel hallották és látták azokat a jeleket, amelyeket tett.
ApCsel. 8:5-6,

Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat: az ő eljövetelére és országára kérlek: HIRDESD az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.
2 Timóteus. 4:1-2,

alkalmas vagy alkalmatlan időben

Imádkozzunk emberekért, hogy Isten dicsőségével tudjunk bizonyságok lenni, úgy mint Fülöp. Jézus alig várja, hogy csodákat tegyen a (beszédünk) imáink által.


Július 18.   EVANGÉLISTÁK

Küldetés

Jézus a tanítványokat előbb elhívta, tanította, majd kiküldte őket. Valójában a gyülekezetekben is így kellene lennie, még akkor is ha az ajándékok nem mindenkinek ugyanazok. Sokszor az az érzésem, hogy csak azért megyünk gyülekezetbe, hogy jól érezzük magunkat. Amiben semmi kivetni való nincs, hisz a vasárnap az Úr napja és egy pihenő nap. Amikor az Úr jelenlétében örvendezünk és imádkozunk, egymás terheit segítünk vinni és dicsérjük az Urat. Én legalábbis egy ünnepnapnak tekintem, ahol épülhetek és örvendezhetek a hétköznapi problémák elhagyása mellett.

Jézus emberhalászoknak hívta el a tanítványokat. Ez alapján képezte ki őket. A mi elsődleges elhívásunk is ez, amitől nem szabad eltérnünk. Amikor megtérünk, mi kapunk áldást, de ezt tovább kell adnunk.
Ha tovább adjuk az áldást ami bennünk van, akkor egy űr keletkezik bennünk, amit az Úr betölt. És a tűz, a kenet, az áldás ott marad az életünkben.

És ő "adott" némelyeket apostolul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra.
Efézus 4:11-13,

Azt olvassuk az Igében "adott" mindenkinek szolgálatot. Semmi olyat nem olvasunk, hogy kijelentette; a többiek meg ücsörögjenek és érezzék jól magukat. Elgondolkodtató!
Az elhívásunk az egy megfontolt és komoly dolog. Az Atya előre eltervezte mindenkinek mi a dolga, célja amire törekednie kell. De honnan tudhatjuk? Hát mindent meg kell tennünk ennek érdekében, és ha nekünk nincs látásunk akkor vannak vezetőink, prófétáink, apostolunk, akik majd meg mondják kinek-kinek mi a dolga. Legyünk felkészültek, engedelmesen alázatosak, mert rövid az idő. Az ébredés a küszöbön van.

 


Július 17.  Az evangélizáció fontossága.

imaAz imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással: Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok: Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.
Bölcsen viseljétek el magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmasságot áron is megváltván.
A ti beszédetek mindenkor kellemes legyen, sóval fűszerezett: hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.
Kolose 23:2-6,

Mindannyian Jézus tanítványai vagyunk, tegyük hát amit el vár tőlünk.
Imádkozni rendületlen, ha valami akadály van mélyre ásni mi áll mögötte, mi az az akadály ami ezt meghiúsítja.
Szólni hirdetni, megvallás ereje és öröme.
Mivel egy kihívást intéz az emberekhez, legyünk bátrak és merjünk konfrontálódni.
Hiteles életmódunkkal bölcs magatartásunkkal, legyünk példák.
Mindenki kérdésére tudjuk a választ, készüljünk fel ha nem tudnánk kívülről.

968 


Július 16.  A BIZONYSÁGTEVÉS fontossága.

 Naaman


Elizeus idejében sok bélpoklos volt Izraelben: de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Sziriából való Naámán. Vajon miért? Mert csak neki tettek bizonyságot

Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kislányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez : Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából.
2 Királyok 5:2-3,

Naamán engedélyt kért Arám királyától, hogy elmehessen Izrael királyához, az pedig megijedt, hogy ő hogy is tudná meggyógyítani ezt az embert. Amikor meghallotta Elizeus az Isten embere, üzent a királynak, hogy küldje hozzá Naamánt.
Elizeus ezt mondta a betegnek:

Menj és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!
2 Királyok 5:10,

Először nem igazán akart engedelmeskedni, de a szolgák unszolására meg tette. Azonnal megtisztult és hirdette:

Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izráelben.
2 Királyok 5:15,

Az a kislány, aki által megtudta, hogy Izrael Istenében lehet bízni, egy név nélkül szereplő gyermek a bibliában. Mégis nagyon fontos személy, mert az ő bizonyságán keresztül ismerte meg Istent. A hitét építette a bizonyság. De mit sem ért volna, ha nem engedelmes. Sokszor érthetetlen nekünk mit mond, mire kér az Úr, de ha engedelmesek vagyunk akkor a javunkra szolgál minden tanácsa.

935

 


Július 15.  Jézus látása az evangélium hirdetéséről.

Kövessetek engem


És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követték őt.
Máté 4:19-20,

Azt kell megállapítani mire hívta el őket Jézus: Hirdetés, gyógyítás és szabadítás, ez a minta. Amit mi kaptunk tovább kell adni, meg kell találni a megfelelő helyet, időt és a jó földet, hogy a magból gyümölcs legyen.
Az evangélium hirdetése nem működik a Szent Szellem tüze nélkül. Szükséges átmenni a tűzkeresztségen és újból és újból betöltekezni!
Jézus mindig az emberek szükségét töltötte be először, természetes és természetfölötti módon, és ezáltal jutottak hitre.

Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt, és szolgált neki.
Máté 8:14-15,

Amikor négyezer férfit és az asszonyokat és gyermekeket is megetette, hét kenyérrel és egy kevés hallal, és még maradt is. Ez bizony természetfölötti volt. Bár természetes igény állt elő. Ő ma is segíti minden dolgainkat természetes úton és néha természetfölötti módon is. Erre sok bizonyságunk van, mindenki átéli olykor ezeket. Tegyünk bizonyságokat mert a hitet az is erősíti.

 


Július 14. HOGYAN LÁSSUK MAGUNKAT

Úgy ahogy az Atya lát, Jézus vérén keresztül. Mert Jézus a feltámadása után minden fegyvert kettétört - betegség, fájdalom, depresszió, szegénység, elbizonytalanság,, stb.
Méltóságunk Krisztustól van, és olyan szemüveggel nézzük magunkat amilyennel Jézus néz minket. Ő azt mondta - Megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy-.
A helyes szemléletmód nagyon fontos, csak így lehet elfoglalni a helyünket, gondoljunk Kálebra és Józsuéra.
Hogyan látjuk magunkat, sáskának, döglött ebnek, vagy hogyan látjuk az ellenséget, óriásnak.

Eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. Örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.
Efezus 1:13-14,

Eljegyzett minket és az ujjunkra húzta a gyűrűt, amit csak a fiak viselhetnek. Legyünk erre méltóak és viseljük azt.


Július 13.

Hogy fiak lehetünk, bizony nem tőlünk van, ebben igaza van a gonosznak. Krisztus tesz minket alkalmassá, tehát ha a sugdosó sugdos, hogy nem vagy alkalmas, nem érdemled meg stb, akkor mondhatjuk neki: - Krisztus által váltunk alkalmassá, és ezt hit által fogadjuk el!

Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk: ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít
2 Kor. 3:4-6,

Nem önmagunkra nézünk, hanem a mi Urunkra aki drága árat fizetett értünk. Ne a magunk gondolkodásával ítéljük meg magunkat, beszédünk imánk elárul minket. Parancsoljunk a gonosznak Jézus nevében, mert hercegek és herceg kisasszonyok vagyunk. Testvérünk a Király, akitől a hatalmunk van.

A békesség Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar!
Róma 16:20,

Az ígéretek és a buzdítások nem véletlen írattattak le. A mi erősségünkre és erőnkre.

 


Július 12.  Kik kapják a Szent Szellemet?

Természetesen az örökösök, a fiak. De csak akkor ha engedelmesek az Úrnak. Vannak olyan hívők akik szolgai és béres mentalitású hívők.

A béres mentalitás: szolgák a házban, nem örökös. Tele vannak hamis gondolatokkal: nem tudják használni hatalmi jogkörüket, alkalmatlansági érzetük van.

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk:" Abbá, Atya!"
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljüknk.
Róma 8:14-18,

Az Atya elvárja, hogy olyanok legyünk mint a fiai: nem jó szándékú vallásos embereket, akar látni a szolgálatokban.
Akkor is fiak vagyunk ha hibázunk! Bízzunk Istenben és ne hallgassunk a sugdosónak. Figyeljünk a Szent Szellemre, igyekezzünk meghallani mit is mond, bár nagyon érzékeny és halk a hangja, de ha csendben vagyunk és odaszánjuk az időnket, akkor halljuk őt.


Július 11.   A FIÚSÁG.
 
A győztes mentalitáshoz, tudnunk kell, hogy fiak vagyunk.
Emlékezzünk Jézusra, többször megkísérti a Sátán. Amikor a kereszten van ez az utolsó epizód, a tetőpont, a fordulópont!
A mennyei világ minden lakója a golgotai eseményekre figyel. A kísértő is izgul, vajon meg tudja-e tenni. Vajon mi lesz?
Az ördögi seregek is minden erőt bevetnek, hogy Jézust legyőzzék.
Az ott levő emberek jelentős része is érzékelte az esemény rendkivüliségét, ezért jelen voltak. Voltak akik szerették volna, ha Jézus megmenti magát, voltak akik az ellenség oldalán állva szidták a mi Megváltónkat.
 
3x ismétlődik meg, többféle variációban, " Ha Isten Fia vagy?"
Pedig az ellenség jól tudta kicsoda Jézus. Minket ugyanígy próbál elbizonytalanítani, pedig tudja, hogy Isten szentjei vagyunk.
Jézus is tudta, hogy ő kicsoda, hogy avval, hogy vállalta a halált legyőzte a Sátánt és minket az emberiséget pedig megmentette.
 
De mi is tudjuk kik vagyunk? Tudjuk, hogy fiak vagyunk?
 
Valakik pedig befogadták őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek:
János 1:12,
 
Jézus befogadásával kapjuk meg a fiúságunkat, tehát adoptálva vagyunk és ettől fogva birtokoljuk az ezzel járó hatalmat valamint jogokat és kötelességeket.
Ha ezt nem vesszük komolyan akkor az ellenségnek könnyű dolga lesz.
Legyünk tudatában kik vagyunk, szeretett gyermekek, fiak. Nincs rajtunk hatalma a gonosznak. Van hatalmunk a gonosz felett és ezt gyakoroljuk.
Vannak jogaink is de vannak kötelességeink is. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy méltók legyünk Isten kegyelmére.
 
Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiálltja: "Abbá, Atya!" ( Atyácska)
Úgyhogy már nem vagy szolga , hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.
Galata 4,6-7,

 


Július 10.   A győztes mentalitású férfiak.

Dávid nem sértődött meg azért mert bátyjai megszidták, hogy miért jelent meg a csatában. Ő tudta, hogy az ő Ura mellette van és nem hagyja cserben. Ő nem a meghátrálás embere volt, hanem a hité.
Győztes mentalitás: hiszem, hogy az Úrral a kőfalon is átugrom.
Beszélt az Úrral és követte parancsait.

Ekkor Dávid megkérdezte az Urat, ő pedig ezt felelte: Ne szembe fordulj ellenük, hanem kerülj a hátuk mögé, és a szederfák felől vonulj ellenük. Majd ha lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor törj rájuk, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát.
Dávid úgy tett, ahogyan az Úr parancsolta neki, és vágta a filiszteusokat Gebától egészen a gézeri útig.
2 Sámuel 5:23-25,

Meg kell újítani gondolkodásunkat, és meg kell tanulni figyelni az Úrra. Nézzünk mindig Jézusra, mert ő az aki tanít minket, szüntelen, ne feledjük el azokat.

 


Július 9.

Hogy ne jussunk préda állapotra, mit is kell tennünk. Hát aki nem az Úr gyermeke, térjen meg.
Aki pedig az Úr gyermeke, vegye komolyan, hogy egy győztes Úr áll mögötte. Ne hárítsuk el a felelősséget magunktól, hogy " Majd az Úr,...ha az Úr akarja, stb." Ne utaljuk vissza Istennek amit nekünk adott. Ha benne bízunk és keressük az ő akaratát, minden helyzetből győztesen jöhetünk ki. Legyen győztes mentalitásunk.

Győztes mentalitás:

Ezért hát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyük le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.
Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett- a gyalázattal nem törődve- vállalta a Keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült.
Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben magfáradva el ne csüggedjetek.
Zsidó 12:1-3,

Ha problémánk van mert megbántottak, nem megsértődni kell, mert az egyenes út a vereséghez. Nézzünk fel Jézusra, őt hányszor megbántották, mégis tette a dolgát. Az ellenségünk ha bánt, nézzünk fel Jézusra és imádkozzunk érte.

Ha betegek vagyunk, ne fogadjuk el, mert nem Istentől van a betegség, hanem az ellenségtől. Nézzünk fel Jézusra és olvasgassuk az ígéreteit, mert ő felvitte a keresztfára minden betegségeinket.

Ha szegények is vagyunk, adakozzunk lehetőségeinkhez mérten, és örvendezzünk azért, hogy az Úr visszaadja áldásban, mégpedig bölcsesség, munkahely , egészség és kapcsolatok formájában. Higgyük, hogy az igaz nem fog kenyérkéregető lenni.

Ha meglopnak, vagy kár ér, áldást mondjunk arra aki tette, és adjunk hálát, hogy van aki kihoz belőle. Nézzünk fel Jézusra, aki azt ígérte, hogy az igaznak, aki szereti az Istent minden a javára válik.

Ha szomorúak vagyunk, nézzünk fel Jézusra, aki a Szellemével megvigasztal. Adjuk át neki a terheket ahogy tanított minket.
 


Július 8.

A pokol egy olyan hely vagy egy bolygó lesz a világegyetemben, amely örök börtönül szolgál a gonosz emberek és a bűnös angyalok számára. Isten nem fogja engedni, hogy az igazak ilyen dolgokra akár csak emlékezzenek is. A pokol az ördög és az ő angyalai számára volt előkészítve. A megváltatlanok egy undorító társaságot találnak majd ott.

Sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra.
Dániel 12:2,

Mert eljön az Úr tűzben, harci kocsijai gyorsak, mint a forgószél. Rájuk zúdítja lángoló haragját, és fenyítését lángoló tűzben.
Mert tűzzel ítél az Úr, kardja mindenkit elér, és sokan lesznek, akiket megöl az ÚR.
Ézsaiás 66:15-16,

A pokolban a lelkiismeret férge fogja rágni az embereket. Mert a bűnök amit elkövettek, állandóan vádolni fogják őket. Nincs bocsánat, mert a kegyelmet elutasították. Aki a világosságot elutasítja az egyenest fejest ugrik a sötétségbe.

 


Július 7. 
 
Az Istenfélő Jósiás király lerombolta azt a helyet, így az utálatos bálványimádás megszűnt, és szemétlerakóhely lett belőle. Folyton égett a tűz, hogy megtisztuljon és fertőtlenítve legyen az a bűnös terület.
Ez a tűz kénkővel lobbant lángra, ami még büdösebb volt. Ebből a völgyből mindig elviselhetetlen bűz áradt. Ez jelképezi a gyehennát, de gondoljunk arra, hogy a valóság mindig borzasztóbb.

(Áház uralkodása) Húszéves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit őse, Dávid, amit helyesnek lát az Úr, hanem Izráel királyainak az útján járt, sőt istenszobrokat is csináltatott a Baaloknak.       Tömjénezett a Ben-Hinnóm völgyben, és a fiait elégette áldozatul, azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izráel fiai elől. Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon és minden bujazöld fa alatt.
2 Krónikák 28:1-4,

Mert régóta készen van a vesztőhely, készen áll a királynak is, mélyre és szélesre készítve, bőven van tűz is, fa is. Az Úr lehelete úgy lobbantja lángra, mint egy kénköves patakot.
Ézsaiás 30:33,

 


Július 6.   A Hinnom völgye.

Amikor Izrael bálvány imádásba esett, és Baált imádták, akkor Jeruzsálem keleti oldalán húzódó völgy bizonyos részét használták, hogy gyermekeiket élve elégessék. Ez a cselekedet a gonosztól volt, szörnyű bűn cselekmény volt.

Mert olyat követtek el a júdaiak, amit rossznak látok - így szól az Úr. Förtelmes bálványaikat abban a házban állították föl, amelyet nevemről neveztek el, és tisztátalanná tették azt.
Fölépítették a Tófet áldozóhalmait a Ben-Hinnóm völgyében, tűzben égették el fiaikat és leányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, sőt eszembe sem jutott.
Azért eljön az az idő - így szól az Úr -, amikor nem beszélnek többé a Tófetről és Ben-Hinnóm völgyéről, hanem az öldöklés völgyéről, mert a Tófetben fognak temetkezni más hely híján.
Jeremiás 7:30-32,

Elképzelni sem tudom Isten mit érezhetett amikor ezeket a dolgokat látta. A Sátán minden időben tud valamit kitalálni, amivel az embereket el tudja fordítani az Úrtól. A mai világban a jóslás a médián keresztül, de minden tekintetben viszi az embereket a bűnbe. Szörnyű látni milyen fejetlenség uralkodik most is.

 


Július 5.   A GYEHENNA

A végső és örök pokol a görög gyehenna szóból ered." Hinnom völgye" Ezt pokolnak értelmezik a következő igerészekben.
Jézus nagyon szigorú bíró, mert ezt mondta:
"...aki pedig azt mondja:   (atyjafiára) Bolond!- méltó a gyehenna tüzére.
Máté 5:.22,
 

"Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában."
Máté 10:28,
 
Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől.
Jakab 3:6,
 
...de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették,és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába.
Jelenések 19:20,
 
Jézus többet beszélt erről  a pokolról, mint más biblia írók. Jól tesszük, ha rettegéssel gondolunk rá.


Július 4.   A POKOL
 
 A pokol minden helye és részlege, az alvilágnak vagy szellem világnak, egy börtön vagy fogda, amely különböző teremtett lényeknek van fenntartva, akik eladták magukat a gonosznak.

A Seol vagy a hádész, az eltávozott lelkek helye, különösen a Krisztus feltámadása óta megváltatlan lelkeké és az Ószövetség ideje alatt meghalt tisztátalan lelkeké.

A bukott angyalok és lelkek börtöne, a Tartarusz. Ez egy sötét hely és ott tartózkodnak és várnak amíg eljön az ideje az angyalok ítéletének, a nagy fehér trón előtt.

Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban!
1 Korinthus 6:3,

Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig.
2 Péter 2:4,

Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére.
Júdás 6,

Istennek vannak különböző cellái, ahová bezárja a bűnösöket az ítéletig. Az ítélet után megy mindenki a megérdemelt helyre, a szentek a mennybe, a gonoszok pedig a második halálra a gyehennára. de velük mennek a bukott angyalok és a gonosz lelkek is. A tűz tavába.

Kár, hogy ezekről a dolgokról nincs igazán ismeretük az embereknek, sajnos azt kell mondanom még a hívőknek se. Pedig az Ige igen világosan beszél róla. Ha nincs ismeret akkor nincs félelem sem. Jézus azt mondta, ott lesz fogcsikorgatás, ez sem elég ijesztő?  Nem hisznek benne az emberek, sok tévtanítás is van mert úgy gondolják a kegyelembe minden belefér, mert ha hisznek Istenben kegyelemben részesülnek. Bizonyos értelemben ez igaz is, de ha Jézushoz nem térnek meg akkor sajnos nincs kegyelem.

 


Július 3.   A MEGVÁLTATLANOK LAKHELYE

Ahogyan Istennek van egy örömteli helye a megváltottak számára, azoknak, akik Őt szolgálják, úgy van egy büntető helye a lázadóknak akik az ördögöt szolgálják. Jézus aki telve van könyörülettel, többet beszélt a pokolról, mint más írók a Bibliában, és nem kétséges, hogy ezt azért tette, mert a jövetele célja az volt, hogy megmentse az embert a pokoltól. A Szentírás az alvilág hármas felosztásáról beszél, s mindegyiket a gyehenna, a végső pokol fogja elnyerni.

A SEOL - vagy más néven Hádész, az eltávozott lelkek helye, ez egy láthatatlan állapot. A sírra utalva említik.

Mert nem hagysz el engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba.
Zsoltárok 16:10,

Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg.
Példabeszéd 23:14,

Ha a holtak hazájába hatolnak be onnan is kiragadja őket kezem,
Ámosz 9:2,

Az Ige hazának nevezi azt amit a hitetlenek semminek mondanak. Amikor megkérdezem az embereket akik nem hisznek a Szent Írásnak, hová mész a halálod után, a válasz sehova, a földben elporladok.

Márpedig a haza az egy hely ahol élnek, ahová tartoznak az emberek. Egy állampolgárság színtere. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten gyermekei mennyei állampolgárok. A Seol az mélységben, sötétségben van, ahol fájdalom uralkodik.
 

 


Július 2. 

De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának, és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek - a neki adott bölcsesség szerint-, szinte minden levelében, amikor ezekről szól.
2 Péter 3:13-16,

De új eget és új földet várunk...
 
Ott nem lesz sötétség, gyűlölet, bűn, igazságtalanság, szomorkodás, diszharmónia, vagy halál. csodálatos jutalom és kegyelem ez Istentől.
De mindezek megvannak a pokolban. Mert nincs menny pokol nélkül, ahogy Isten sincs az ördög nélkül. Bár sokan tagadják, mert olyanok mint a struccok, úgy gondolják amiről nem vesznek tudomást az nem létezik. Istennek fontos volt az emberek tudtára adni, hogy rettegjenek és féljenek attól a helytől. Nem az embereknek szánta azt a helyet, hanem a Sátánnak és az ő angyalainak és a démonainak. Az embereknek a mennyországot készítette el. Csak Ádám engedetlensége miatt, az emberek is oda kerülnek ha engedetlenek, hálátlanok és bűnben élnek.
Ez is egy állapot egyenlőre egészen addig míg a második halál el nem éri azt aki ott tartózkodik.

 


Július 1.

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”  1Korintus 13:13,


... legnagyobb a szeretet

 

"Most csak tükör által, homályosan látunk, akkor majd színről színre...Addig megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet."
1 Korintus 13:12-13,

Ez az igerész hangsúlyozza a szeretet fontosságát és erejét, hiszen a szeretet a legnagyobb, és vele mindent legyőzhetünk.

"Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért." 1János 3:16.

Isten szépsége a végtelen szeretete. Oda tartunk, és életünk minden szépsége csak ennek az elképzelhetetlen boldogságnak a tükröződése.