napi ige edittol - majus

Napi igék Edittől - május  (2013)

 

 

 

Május 31. Péntek,

Nem mondom ki azoknak az egyházaknak a nevét, akik azt állítják, hogy csak az apostolok idején volt, hogy csodákat tettek Jézus nevében.

Nézzük meg Pál harminc évvel később, hogyan tette ugyanazokat a csodákat mint amit az apostolok.

Lőn pedig, hogy a Publius atya hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne, és minekutána könyörgött, kezeit reá vetve meggyógyítá őt.  Minekutána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek valának a szigeten, ő hozzájövének és meggyógyulának.
ApCsel, 28:8-9,

Nem írja a Szentírás, hogy valaki is kimaradt volna a gyógyítás kenetéből, sem azt, hogy némelyeket, hanem mindenkit. 

A Bibliát értelmesen olvasva megállapíthatjuk, hogy Isten akarata az, hogy mindenki meggyógyuljon. Az elménkben még csak egy halovány ingadozásnak sincs helye. Úgy kell imádkoznunk, mint ahogy a boltostól kérünk egy kiló kenyeret, tudva, hogy azt rögvest meg is kapjuk.Május 30. Csütörtök,

Miután Jézus három éven át gyógyított, és utána azt mondta " Jobb néktek, hogy elmenjek". Hogyan hihetjük azt, hogy most nem teszi azt, amit annak idején, tett, semmi nem korlátozza az Ő megindulását az elesett emberek felé.
Jézus tudta, hogy hitetlenség mindig volt és lesz a földön, éppen ezért mondta, hogy:

 "Bizony bizony mondom néktek, aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek".

Menjünk tovább az ígéretei között:

"Akármit kértek az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban".  ( persze jó értelemben)
Jn 14:12-13,

A hitetleneknek ez a két ige egy bizonyíték, arra, hogy ma is ugyan úgy van, létezik, cselekszik velünk együtt.
 

Május 29. Szerda,

"És a népnek nagy sokasága az egész Júdából  és Jeruzsálemből és Tiíusnak és Sídonnak tengermelléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyíttassanak betegségeikből. És akik tisztátalan szellemektől  gyötrettek, meggyógyulának és az  egész sokaság igyekszik vala őt illetni: mert erő származik belőle, és mindeneket meggyógyíta"
Lukács 6:17-19,

Micsoda hatalmas híre lehetett, minden felől jöttek az emberek, hogy gyógyító kenetét érezhessék. Ő pedig mindenkit gyógyított, és szabadított. Akik csak a közelébe mentek azok is meggyógyultak, a levegő vibrált az erőtől körülötte. A pozitív szerető erő. A kegyelem és az irgalmasság ereje. Az Atya akarata volt ez, mert Jézus szüntelen csak rá figyelt és azt tette amit az Atya akart tenni.
 
" Isten felkente a Názáreti Jézust Szent Szellemmel és hatalommal, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert  az Isten vala Ővele.
ApCsel 10:38,
 
A Szentírás kimondja, hogy mindenki aki beteg az ördög hatalmában van, és Isten az aki könyörülő segítsége révén mindenkit  meggyógyíthat.
Bár Isten szuverén Úr, mert sokszor a bűnös is meggyógyul, de azért nekünk is meg kell tennünk az emberi dolgokat, ami ima, bizalom, szeretet , kitartás együttes tényezőjéből fakad.
 


Május 28. Kedd,

"És általkelvén eljutának  Genezáret  földjére. És mikor megismerék őt annak a helynek lakosai, szétküldének abba az egész környékbe és minden beteget hozzá hozának és kérik vala őt, hogy csak az ő ruhájának peremét illethessék, és akik illették vala, mindnyájan meggyógyulának."
Máté 14:34-36,

Ekkor már nagy híre volt Jézus csodáinak, jótéteményeinek, az emberek hite erősödött szüntelen. Egyre több helyen tudtak  arról az emberről aki gyógyít, szabadít. Hittek abban, hogy a ruháját megérintve is megszabadulnak a betegségektől. Micsoda dicsőség övezte mindazt amihez csak hozzáért.

Mi nem élhetjük ezt át, de az ígéretei a miénk. "Jobb néktek, hogy én elmenjek" El kell hinnünk, hisz most mindenkit a nagy világban hozhatunk elé. Imádságban, hitben, és ő ugyanolyan szeretettel fogadja és gyógyítja őket. Hitünknek erősnek kell lennie, mert az imádságaink csak úgy érnek célba. Isten és Jézus hűségesek, amit ígéreteikben olvashatunk, abban hinnünk is kell.Május 27. hétfő,

"Jézus pedig észrevevén  ezt, eltávozik onnan és követé őt nagy sokaság és Ő meggyógyítja vala mindnyájukat."
Máté 12:15,

"És kimenvén Jézus láta nagy sokaságot, és megszánva őket és azoknak betegeit meggyógyítá"  (mindet)
Máté 14:14,

Jézusnak mint Istenembernek igen sok volt a dolga, nyugodtan mondhatjuk, hogy fizikai munka volt neki a sok ember gyógyítása. De teljes erővel azon volt, hogy eleget tegyen az emberek szükségeinek, és vágyainak. Mert minden ember vágya, hogy a betegségtől gyógyultan élje le az életét. A szenvedőknek a fájdalom nélküli élet, az idegbetegségeknél pedig a szülőknek és hozzátartozóknak adott az élethez megoldást azzal, hogy könyörült a betegségeken. Megmutatva, hogy a betegség szellemei felett is gyakorol hatalmat. Tette ezt kegyelemből és szeretetből.Május 26. Vasárnap
 
A hit mellé kell a könyörgés és az ima, a kitartás és a reménység is.

Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene: szorultságomban tág tért adtál nekem? könyörülj rajtam és halld meg az én imádságomat!
Zsoltárok 4:2,

Dávid olyan szépen tudott Istenhez szólni, könyörögni, bemutatva nekünk, hogyan kell alázatosan, kitartóan, reménységgel kiáltani az Úrhoz. Példa ez nekünk azért is, hogy mindig tegyük, hisz az Atya szereti ha bizalmunkkal őt tiszteljük meg. Szereti ha szólunk hozzá még akkor is ha problémánk van, akkor is ha a mi hibánkból adódóan esünk bajba. Ha pedig betegség gyötör , a hitünk próbája az hogy teljes mértékben reá hagyatkozunk.
 
Jézus teljesítette az Atya akaratát. Ő is az Atyára hagyatkozott.
 
Azután bejárta (Jézus) egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosakat és bénákat, és meggyógyította őket.
Máté 4:23-24,
 
Jézust felkente az Úr gyógyitásra. És ő, mint olvastuk az Igében gyógyította a betegeket a farizeusok nagy bánatára még szombaton is.
 
Apostolok Cselekedete 10,38
A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele.
 
Szinte minden betegséget felsorol a Szentírás. De ír az Írás a szellemi vakságról is, mint béklyóról.
 
"Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."
János 12:40
 
A szellemi vakság és sötétség, az ellenségtől van, megkeményíti, ellenállóvá teszi a szívet, elzárja előlünk a megtérés és a gyógyulás útját és lehetőségét!
 
Ézsaiás 6, 9-10
Ő válaszolt: Menj, és mondd meg e népnek: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! Tedd kövérré e nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon
 
Ezt már Ézsaiás is megjövendölte és Jézus is elmondta, mert, hogy sok elöljáró is hitt benne, mégsem álltak melléje. Mert féltek a farizeusoktól, hogy kizárják őket. Most is vannak ilyen emberek, tudják, hogy igazunk van, de büszkeségből nem vallják meg, mert félnek a régi megszokott életvitelük elhagyásától. Ezeket a kötelékeket a gonosz rakja rájuk.
Pedig aki nincs az Úrral, az ellene van, vagyis ki lesz rekesztve amikor eljő az ideje a további élet lehetőségétől.


Május 25. szombat,

"És köröljára Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván.. és hirdetvén az Isten országának Evangéliumát és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtuk..és előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak minden betegséget és erőtlenséget."
Máté 9:35-38, 10:1

Jézusnak  könyörületes szíve volt, megindult a sok nyomorult beteg láttán. Erejét továbbadta a tanítványoknak, mert tudta, hogy egyedül nehezebb a dolga, hisz sok volt a munka és kevés a munkás. Felhatalmazta őket, hogy tegyék az evangélista és a gyógyítás ,szabadítás munkáját.
El tudom képzelni, hogy a szíve mennyire fájt az emberekért.  Biztos vagyok benne, hogy a világ minden táján szeretett volna ott lenni, hogy a reményt és a gyógyulást vigye az embereknek. Feltámadása egy megmentő terve az Atyának, mert most mindenütt jelenvaló ereje van az emberekkel. Ezt az Evangéliumot kell hirdetnünk szüntelen.
 
Május 24. Péntek,

"És bejárá Jézus az Egész Galileát..tanítva  és hirdetve Isten országának evangéliumát és gyógyítva a nép között MINDEN  betegséget és erőtlenséget és elterjede az Ő híre egész Szíriában és hozzá vivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségben  és 
kínokban sínylődőket, ördöngösöket és gutaütötteket, holdkórosokat, és meggyógyítja vala őket. ( MINDEGYIKET)
Máté 4:23-25,

Jézus minden tettében  példát mutatott az eljövendő nemzedékek tanítványainak, és nekünk is. Időt, erőt nem kímélve tette a jót. 
Telve volt szeretettel az emberek iránt. Isteni erejét, kegyelmét ,megbocsájtását árasztotta szét, pedig tudta mi vár rá. Teljesen önzetlenül Agapé szeretettel tette a dolgát.
 
 


Május 23. Csütörtök,

A nap lementével pedig, mindenek, a kiknek különféle betegeik valának, ő hozzá vivék azokat: Ő pedig mindegyikőjükre  reávetvén kezeit, meggyógyítá őket.
Lukács 4:40 (Károli)

Sok helyen van az Igében a "mindenki" meggyógyult szó. Jézus ezt komolyan vette.  Nem véletlen küldött ki egyre több tanítványt a munkába.

Hogy beteljesedjék, a mit Ézsaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.
Ézsaiás 8:17,

Mindent magára vett a mi Urunk, de el is kell engednünk azt ,és nem szabad elfogadni a betegséget, mert nem az Úr akarata ,nem tőle van. Nyugodtan tagadjuk meg, Jézus nevében.Május 22. Szerda,

Az evangéliumban láthatjuk, hogy Istennek egyetlen egy célja van, hogy minden ember boldog legyen, gyógyult és sikeres.
Jézus amikor azt mondta " azért jöttem, hogy bővölködjetek" akkor valószínű, hogy nem azt akarta ami a világban van. Egy káosz mindenütt, de sajnos még a hívők között is sok minden nem úgy van ahogy lenni kéne. Van aki hitetlen bizonyos dolgokban, van aki bűnöket dédelget, van aki engedetlen, van aki büszke, és vannak olyanok akik csak egyszerűen lusták imádkozni, szolgálni vagy dolgozni.
Ki kell mondanunk, hogy tökéletlenek vagyunk. De nem magunk által változunk meg, hanem az Úr Krisztus az, aki a változást elkezdi bennünk, és változásunkban gyönyörködik.

Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében.
Zsoltárok 146:5
Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat.
Zsoltárok 146:7,
 
 

Május 22. Kedd,

Mivelhogy ragaszkodik hozzám,  megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt: vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.
Zsoltárok 91:14-16,

Milyen csodálatos kinyilatkoztatás, nekünk akik ismerjük az Urat. Minket a föld egyszerű teremtményeit felmagasztal az Úr, megdícsőit minket. Micsoda megtiszteltetés. Odafigyel ránk, bajainktól megszabadít, megment minket a betegségekből. Hosszú élettel ajándékoz meg, ami betegség és nehézségek nélküli. Jó ezeket az ígéreteket olvasni és magunkévá tenni.

A sorok között olvasva, gyönyörködhetünk Istenünk kegyelmében és szeretetében. de ne feledkezzünk meg a "HA" szócskát, mert vannak feltételei. Engedelmeseknek és bűn nélkülieknek kell lennünk.Május 20. Hétfő,

Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak.
Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!
Zsoltárok 86:5-6,

Dávid  imádságaiból sokat tanulhatunk, mert az ő szava bizonyság. Ő megtapasztalta mindazt a sok rosszat amit az emberek kapnak az életben. Megbántást, hűtlenséget, haragot, irigységet, de Istenhez fordulva mindig vigasztalást, szeretetet, megbocsájtást kapott cserébe, amitől megújult és erőre kapott. Dávid életében szinte minden megtörtént. Üldözték, amikor meg jól ment dolga és király volt, bűnbe esett, mégpedig nem is akármilyenbe. Gyilkosságot követett el. De Isten azokhoz akik tiszta szívvel megbánják bűneiket, irgalmas és kegyelmes.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
Zsoltárok 103:8,

Merítsünk Isten beszédéből, mert akkor a gondjaink és a problémáink helyébe Isten békessége fog költözni.
 


Május 19. Vasárnap,

És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
János 14:13-16,

Jézus abban az időben maga volt a vigasz, akinek jelenléte reményt keltő volt és a biztonságot sugallta. Tudta, hogy mindenütt nem lehet jelen mint ember. De a feltámadása után, a lelke, a Szent Bárány lelke jelen lehet mint a Szent Szellem. Bennünk lakozhat, minden hívő életében, és a világban mindenütt jelen való lehet.

Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.
János 14:26,

A drága Szent Szellem őriz minket és vigyázz ránk, vigasztal és terelget minket. Szeretetével támogat, bölcsességével tanítgat, erejével  óv, és vigyázza az életünket. Kapcsolatot tartva Jézus az Atya és az ember között.Május 18. Szombat,

A testamentum szó valójában azt jelenti, végakarat. Isten az értésünkre adta mi az Ő akarata. Tette ezt azért, hogy életünk legyen, hogy a gonosz erős marka meglazuljon amikor szorongat minket. Hogy jövője legyen az utódainknak, és áldássá váljon minden amit teszünk.
Akik szeretnék tudni mi is Isten akarata az életünkben, azok olvassák a Szent Könyvet.

Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened.
5Mózes 28:1

Ebben az is benne van, hogy betegség nélkül élhetünk, hogy áldottak vagyunk mindenfele, áldottak gyermekeink, a munkánk, és annak gyümölcse, óvni fog mindentől az Úr.

Az Úr felkészít téged magának szent néppé, a miképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.
5 Mózes 28:9,

A törvény nem tudása nem mentesít a büntetés alól. Ezt mondja a világi életben is a bíró. Ha valaki arra hivatkozik, hogy " nem tudtam", Isten lábai előtt már nincs mentség, csak amíg itt élünk a földön tud rajtunk segíteni a mi ügyvédünk, Jézus. Az okos ember kutakodik szüntelen, és utána dönt. Isten bölcsességével adjuk tovább a mi ismereteinket, és keltsünk vágyat arra nézve, hogy mások is olvassák az Igét.Május 18. Szombat,

A testamentum szó valójában azt jelenti, végakarat. Isten az értésünkre adta mi az Ő akarata. Tette ezt azért, hogy életünk legyen, hogy a gonosz erős marka meglazuljon amikor szorongat minket. Hogy jövője legyen az utódainknak, és áldássá váljon minden amit teszünk.

Akik szeretnék tudni mi is Isten akarata az életünkben, azok olvassák a Szent Könyvet.

Ha pedig szorgalmasan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened. (5Mózes 28:1)

Ebben az is benne van, hogy betegség nélkül élhetünk, hogy áldottak vagyunk mindenfele, áldottak gyermekeink, a munkánk, és annak gyümölcse, óvni fog mindentől az Úr.

Az Úr felkészít téged magának szent néppé, a miképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.  (5 Mózes 28:9,)

A törvény nem tudása nem mentesít a büntetés alól. Ezt mondja a világi életben is a bíró. Ha valaki arra hivatkozik, hogy " nem tudtam", Isten lábai előtt már nincs mentség, csak amíg itt élünk a földön tud rajtunk segíteni a mi ügyvédünk, Jézus.

Az okos ember kutakodik szüntelen, és utána dönt. Isten bölcsességével adjuk tovább a mi ismereteinket, és keltsünk vágyat arra nézve, hogy mások is olvassák az Igét.Május 17. péntek,

A mi esztendeink napja hetven esztendő, vagy ha feljebb nyolcvan esztendő.
Zsoltárok 90:10,

Isten az életünk Ura, aki mindenképpen azt tervezte, hogy azt egészségesen éljük le. Hatvan év felett minden nap egy ajándék mondják, ez így is van. Addig kell mindent bölcsen megtennünk, tanulni, családot alapítani, dolgozni, hogy nyugdíjunk legyen, és olyan otthont teremteni amiben majd boldog öreg korunkat élhetjük. De legfontosabb, hogy Istennel egy jó kapcsolatot teremtve, megtérve, bűn nélkül élve, egy biztos jövőben bizakodva éljük idős életünket.
Ehhez képest az emberek nagy többsége Isten nélkül él, mindent meg tesz, hogy az egészsége romoljon, és a bűnök következtében még a családjának is átkokat szerez be. 

Ne légy felettébb  gonosz, és ne légy balgatag: miért halnál meg időd előtt?
Jobb, hogy ezt megfogd, és amattól is a te kezedet meg ne vond: mert a ki az Istent féli, mind ezektől megszabadul!
Prédikátor 7:17-18,

Sokan kérdezhetnék, miért van annyi gyermek és fiatal a kórházakban. A válasz: generációs átkok, hitetlenségek és bűnök miatt.
Ha a világ 80% hívő volna, esélye sem lenne a gonosznak. Az emberek míg nincs baj, olyan optimisták , hogy az valami botrányos. Amikor meg baj van, kkor kapkodnak fűhöz-fához, és Istent hibáztatják. Ezért kell nekünk az igazságot hirdetnünk szüntelen.

Ha, hallgatnak rá, akkor megszabadulnak sok mindentől.Május 16. Csütörtök,

Azok akik lemondanak Jézus gyógyító erejéről és azt tanítják, hogy az csak az apostolok idejében volt , bűnt követnek el. Hiszen Jézus azt mondta, "legnagyobb bűn, hogy nem hisznek bennem". Elveszik a reménységet sok embertől, és tagadják Isten nagyságát, szuverinitását, mindenhatóságát. Megmásítják az evangéliumot, ami szintén bűn, mert félre vezetik a hívőket.
Isten volt, van és lesz.
Az élő egyházat arról lehet megismerni, hogy jelen van Jézus aki ott jár kel és teszi a gyógyító és szabadító szolgálatát. Jelen van a Szent Szellem és ha kell akkor cselekszik, ami olykor rendbontásnak látszik, de valójában a démonok menekülnek.
Jézus  halála ezért volt, hogy megváltson, meg gyógyítson és szabadítson minket mindentől.

Ha van mellette magyarázó angyal, egy az ezer közül, hogy az emberrel tudassa kötelességét:
És az Isten könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba? Váltságdíjat találtam!
Akkor teste fiatal, erőtől duzzad, újra kezdi ifjúságának napjait.
Imádkozik Istenhez és ő kegyelmébe veszi, hogy az ő színét nézhesse nagy örömmel, és az embernek vissza adja az ő igazságát. (Jób 33:23-26,)
 


Május 15. Szerda,

A törvény pedig nincs  hitből, hanem a mely ember cselekszi azokat élni fog azok által.
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén  érettünk: mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ.
Galátzia 3:12-13,

Ez így igaz a hit cselekedetek nélkül nem ér semmit, mert a megigazulásunk az engedelmességünk és az alázatosságunk által fog megtörténni, kegyelemből.

 És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyeztelek el.
Hóseás 2:18,

Az Úr vesszője az ami terelget minket, de aki ettől nem változik hanem lázadozik az bizony bajba juthat.Május 14. kedd,

A betegség Isten tervében nem volt benne. Ő minden embernek egészséges életet és boldog jövőt tervezett, egy bizonyos idővallumra, amit aztán 70-80 évre módosított.
Ádám bukása hozta  a bűnt az életünkbe. Tehát a betegség az ördög munkája.  Jézus viszont azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Tegyük magunkévá ezt az ígéretet.

A ki a bűnt cselekszi az ördögből van: mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
1 János 3:8,

Az ördög a testünket és a lelkünket is egyformán teszi tönkre. Jézus megmutatta, hogy ő képes arra, hogy meggyógyítsa a betegségeinket és megszabadít minden lelki fájdalmaktól. És teszi ezt ma is ugyan úgy ahogy tette az apostolok idejében.
 

 

Hittel hirdessük ezt, és hittel valljuk meg amikor imádkozunk másokért.Május 13. Hétfő,

És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.
Ézsaiás 53:5,

A mi békességünk miatt vállalt Jézus olyan fájdalmakat és gyötrelmet, megaláztatást , amilyet senki a világon nem tette volna meg a gyarló emberekért, értünk. De a seb amit értünk vállalt a mi gyógyulásunknak záloga. El kell fogadnunk, mert aki nem teszi, annak nincs esélye sem, az élethez.
A mi kegyelmes és szerető Atyánk adta őt átokká értünk. Sokra tartva minket, értékesnek nyilvánítva minket. Ezt becsüljük meg és úgy is viselkedjünk, és hirdessük őt szüntelen.Május 12. Vasárnap,

És távol tart az Úr tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, a melyeket ismersz: nem veti azokat te reád, hanem mind azokra, a kik gyűlölnek téged.
5 Mózes 7:15,

Isten ígérete mindenről kiterjedő. Életünket és egészségünket is neki köszönhetjük. Ő volt aki által megfogantunk és ő volt aki vigyázott ránk anyánk méhében, és ő tart meg minket az életünk minden napján. De ennek vannak kitételei, a ha szócska sok helyen ott van.

Hogyha meg nem tartod és nem teljesíted e törvény minden igéjét, a melyek meg vannak írva e könyvben, hogy féljed e dicsőséges és rettenetes nevet, az Úrét, a te Istenedét.:
5 Mózes 28:58, ( Károli)

Fel sem merem sorolni milyen betegségeket és nyavalyákat tud Istenünk adni ha be nem tartjuk az ő parancsolatát. Isten szerető és jó, de tud rettenetes is lenni. A saját érdekünkben adta a törvényeket, mert a romlásba vinne minket az egónk, az össze vissza gondolkodásunk, amibe be segít a gonosz. Azok pedig akik tagadják Őt, nem hisznek benne, azokra is van ige.

De megfizet azoknak személy szerint, a kik őt gyűlölik, elvesztvén őket: nem késlekedik az ellen, a ki gyűlöli őt, meg fizet annak személy szerint.
5 Mózes 7:10,

Mennyivel jobb az áldások között kutakodni, olvasgatni és hittel magunkévá tenni.Május 11. Szombat,

Istennek hét megváltói neve van.
JAHVE RÓFE.

Vagyis,"én vagyok az Úr a te orvosod" Ez nemcsak egy ígéret, hanem " szabály és rendelet".
Az Újszövetségben Isten kegyelme ugyan -úgy kiárad minden emberre, és Krisztus nevében gyógyítsunk meg mindenkit akinek van hite abban, hogy Isten mindenható Úr.
 
Beteg-é valaki közöttetek? Hívja magához  a gyülekezet véneit, és  imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt.
És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.  (Jakab 5:14-15)


Május 10. Péntek,

Értsétek meg tehát, hogy a kik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.  Galátzia 3:7,

Ezek a sorok vonatkoznak a pogányokra és a zsidókra is. Krisztus egyébként minden emberért meghalt és ugyanúgy szánja a hitetlen betegeket is, mint a hívőket. Az ígéretek pedig Ábrahám  magjainak adattak, akik mi vagyunk.
Mi nem vagyunk zsellérek  sem jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei Istennek. 
Akiket  Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.
Mivel nekünk közösségünk van a Szent Szellemmel, mert hallgatunk rá, hittel ki jelenthetjük, hogy Isten Fiai vagyunk.


Május 9. Csütörtök,

 
Áron mint pap és közbenjáró a holtak és a  nép közé állt, és engesztelést végzett, hogy a csapás megszűnjön.

És megálla a megholtak között és élők között: és megszünék a csapás. 4 Mózes 16:48,

A mi közbenjárónk a mai világban Jézus, ,az Ő engesztelő áldozata által megszabadított minket a bűn és a betegség átkától.Amikor a pusztában Mózes felállította az érckígyót isten utasítására, akkor aki felnézett rá nem marta meg a kígyó.

Az érckígyó előképe Jézusnak, a kígyó pedig az ördög munkájának.

Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk: mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ. Galátzia  3:13,

A hitünk legyen  erős, bizalommal teljes és méltó Istenhez. Istentől kaptuk ajándékba, csak fejleszteni kell igei ismeretekkel, amiből az ígéreteket olvasva erősödik még jobban. Általa tudunk másoknak is reményt adni, segíteni, imáinkban közben járni, ajándékainkat fejleszteni.Május 8. Szerda,

Amikor Jézus meggyógyította a százados szolgáját, elcsodálkozott annak hitén, hogy elfogadta; távolból is tud az Úr gyógyítani. Szinte a százados prófétált a jövőre nézve, hogy nem kell Jézusnak mindenütt ott lennie, mert olyan nagy az Ő dicsősége és hatalma, hogy elég ha szól! Mert szavára minden térd meghajol a föld alattiak is, vagyis a Sátán szolgái is, a betegség szellemei.

Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izráelben sem  találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában: Máté 8:10-11,

Itt bizony a pogányokról szólt Jézus, a mai testvéreiről, a zsidó népet pedig elmarasztalta mert nem hittek benne.

Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre: holott lészen sírás és fogaknak csikorgása. Mt 8:12,

Megint a hitet említi, ami nagyon fontos, hogy a gyógyulás folyamatai be induljanak. Aki kérte a segítséget annak volt hatalmas hite. Annak aki másokért jár közben, nagyon fontos, hogy hite meginoghatatlan legyen.Május 7. Kedd,

Az Ószövetségben  kellet a gyógyuláshoz engesztelő áldozat. Isten ezt a rendelkezést le is íratta.

És vegyen a pap  a vétekért való áldozatnak véréből, és kenje meg azzal a megtisztulandó ember jobb fülének czimpáját, és az ő jobb kezének hüvelykét, és jobb lábának hüvelykét. 3 Mózes 14:14, És a mi megmarad az olajból, a mely a pap tenyerén van, kenje a megtisztulandó ember fejére : így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt. 3 Mózes 14:18,

Ma nekünk Jézus az engesztelő áldozat egyszer és mindenkorra. Az Ő vére által gyógyulhatunk meg. Az Ő vére, ami megszabadít minket mindentől, csak el kell fogadnunk Őt, és  az ígéreteit. Jézus kijelenti:

Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.  Lukács 4:19, Ő pedig kezde hozzájuk  szólani: Ma teljesült be ez az írás a ti hallásotokra.   Lukács 4: 21,

Jézus kihirdette, hogy ezentúl minden másként lesz, mert ő a szolgálatba be áll. Általa megváltozik az emberek élete, ami azóta is így van. A benne bízók nem csalatkoznak.

 


Május 6. Hétfő,

 
 
Az Úrvacsora több mint egy egyszerű szokás, vagy vallásos szertartás. A betegségek engesztelő áldozaton keresztül gyógyulhatnak meg. Emlékezzünk amikor az izraelitáknak meg kellett enni a páskabárány húsát, hogy fizikai erőt nyerjenek, amikor Egyiptomból ki akarta az Úr hozni őket. ( 2 Mózes 12,)

Az Újszövetség Úrvacsorája  is nagyon fontos. Nem csak azért mert a szövetséget meg újítjuk, hanem azért is, hogy gyógyulás legyen testünknek.

Mert a ki méltatlanul eszik vagy iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. 1 Korinthus 11:29-30,


Az Ige azt mondja, "méltatlanul," de ha az életünk rendben van, akkor élet az nekünk. Hisz amikor Jézus testét esszük és isszuk a vérét, az engesztelő áldozatot vesszük magunkhoz, aki Jézus.
 
 
 


Május 5. Vasárnap,

Ha valakinek olyan a betegsége, hogy se imádság, se böjt, se egységben lévő közbenjárásra sem változik, kiéve ha Isten szuverén akaratán keresztül kegyelemből gyógyít, (megszentelt család tagok, esetleg ismerősök) akkor meg kell a hívő embernek vallania a bűneit egy olyan testvér előtt akiben bízik és a kereszthez vinni az Úr Jézus lábaihoz. Megbánást tanúsítani és alázatot, és megtérni abból, bűnbocsánatot kérni az Úrtól.
Ki merem jelenteni, hogy nincs olyan ember akinek ne lennének bűnei.
A gonosz folyamatosan ki kér minket, és az Úr olykor-olykor ezt meg is engedi, pont azért, hogy legyen az életünk tiszta.
A helyettesítő áldozat Krisztus ,aki meghalt a bűneinkért is, még azért is amit csak ezután követünk el.

S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr: boldogok mindazok, a kik őt szolgálják.
Ézsaiás 30:18,

Mivel ítélet Istene, még a földön meg kell bűnhődnünk a bűneinkért, hogy  kegyelem alatt tudjunk élni tisztán tovább. A szolgálatokban is csak abban leli kedvét, ha tiszta szívvel, tiszta kézzel ( élettel )szolgálunk felé, keresve azt a helyet amit nekünk szánt.

Hála és dicsőség minden pálcájáért amivel minket megfenyít, hogy a helyes útra tereljen minket.Május 4. Szombat,

Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dicséretet énekeljen.
Jakab 5:13,

És hívj segítségül  engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.
Zsoltárok 50:15,

 
Isten kijelent és ígér. Soha nem csalatkozunk benne, ha az Igéjét értelemszerűen vesszük figyelembe.
Csak Isten Igéjére kell néznünk, semmi másra. Ha állhatatosan Jézusra nézünk szüntelen, akkor nyert ügyünk van mindenben.

Ha kérjük Isten vezetését az életünkre nézve, és rábízzuk magunkat, akkor nem csalatkozunk.Május  3. Péntek,

Három alapvető dolog van amit be kell tartanunk.

1 -"az én szavaimra figyelmezz"  A fülünket kell használni amikor ezt az Igét olvassuk, hallgatnunk kell az Ő szavára.

2 - " ne távozzanak el a te szemeidtől"  Állhatatosan kell néznünk Isten dolgait.

3 - "tartsd meg ezeket a te szíved mélyén" Az ígéreteket a szívünkbe kell zárnunk.

Ha a szemeinket a tüneteken tartjuk, elménket pedig a félelem és bánat, az aggódás járja át, akkor a kételkedés magjait vetjük el, amiből bizony konkoly fog kikelni.

Annakokáért, miképpen egy  ember  által jött be a világra a bűn, és a bűn által  a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindennek  vétkeztek:
Róma 5:12,

Csak Jézus Krisztus megváltásában van az orvosság.Május 2. Csütörtök,

Ne a tünetekre figyeljünk amikor bármi fáj, vagy betegség gyötör, hanem nézzünk fel Jézusra , mert Ő a megoldás. Gondoljunk Ábrahámra, aki szüntelen az Atyára figyelt, és hite meg nem inogott.

Akik hisznek teljes szívükben, azok elmondhatják, hogy" Isten ereje bennem munkálkodik".
Isten beszéde által válunk alkalmassá arra, hogy ki árassza rajtunk keresztül a gyógyulás és a szabadulás erejét.
Mi eszközök vagyunk a kezében, de ahhoz, hogy tudjon csodát tenni, hatalmas hittel kell rendelkeznünk, és tisztának kell lennünk.

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett,
hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.
Zsidók 11:3,

A mi kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel
láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel  illettünk, az életnek
igéjéről.
1 János 1:1,

A hitben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez
az Ő benne való hit által.
Efezus 3:12,

A hit is egy ajándék, de ápolgatni kell és kutatni Isten Igéjét szüntelen, hogy megismerjük általa az Urat.Május 1. Szerda,

Isten mindig pontosan kijelenti akaratát. Az ígéreteit csak akkor vehetjük komolyan ha úgy tekintünk a mennyei atyára mint  gyermek az ő édesatyára, aki céltudatosan neveli gyermekét.
Isten Igéje akkor válik testünk számára egészséggé, ha betartjuk utasításait, kéréseit, vagy ha úgy tetszik parancsait.

Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédemre hajtsad füledet.
Ne távozzanak  el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben.
mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.
Példabeszédek k. 4:20-22,

Mi vagyunk az Ő fiai, és ebben az Igében világosan mondja, hogy ha a szívünkbe zárjuk az ő beszédét és szemeink előtt lesznek azok minduntalan akkor gyógyulás lesz az számunkra. Akár lelki akár testi gyógyulás, mert meg őriz minket minden bajtól.


  <<<  Napi Igék Edittől - április