Keresztény pps.

 

A Biblia közepe.pps

 

 

A pps szövegtartalma:

A Biblia közepe

Vajon melyik fejezet a legrövidebb a Bibliában? (A 117. Zsoltár)

És melyik fejezet a leghosszabb a Bibliában? ( A 119. Zsoltár)

Melyik fejezet van a Bibliában pontosan a közepén? (Ami a kettő között van, vagyis a 118. Zsoltár.)

Add össze ezt a két azonos számot = 1188. (Épp a Zsolt 118:8)

Vajon ez a vers különleges fontossággal bír számunkra Isten akaratát illetően? Vajon mi lehet Isten Bibliai üzenetének kellős közepén?

Zsolt 118:8 (Károli) "Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni."

Mielőtt ezt elküldtem neked, ismeretlenül is imát mondtam érted, hogy hasznodra legyen e pár sor. Talán van egy perced, 60 másodperced erre neked is? Akkor had kérjelek meg téged, hogy mondj egy rövid imát azért akitől ezt most megkaptad.

"Istenem, Atyám kérlek áldd meg testvéremet mindazzal aminek a mai napon örülne! Teljen be élete örömmel és békével, sikerrel és erővel, hogy segítségükkel még közelebb kerülhessen hozzád! Ámen."

Küld el ezt a fájlt most 10 embernek, akik órákon belül most imádkozni fognak érted és a te segítségeddel egyre több ember fog imádkozni egyre több emberért. Érezd, hogy részese lettél valami jónak.

Soha se feledd, hogy Istenben bízz. De tudd, hogy Isten eszközei az emberek, mint ahogy te is nap, mint nap az vagy!

Áldjon meg az ÚR!

Letöltés: A Biblia közepe.pps 

bacsipista, 2012.04.16.


A menekülő ember - Avagy a Da Vinci-kód.pps

 

A pps letöltése: https://skydrive.live.com

A prezentáció szövegtartalma:

 

A menekülő ember - Avagy a Da Vinci-kód

Amikor Isten megteremtette az első emberpárt, behelyezte egy kertbe, és az ember közvetlen kapcsolatban maradt Teremtőjével. Ez a felhőtlen közösség nm sokáig tartott. Az emberpár hitet adott a kísértőnek és elbukott. Ezzel elkezdődött az ember menekülése Isten elől:

...elrejtőzött az ember és felesége az Úristen elől a kert fái között" (1Móz3:8). az engedetlenség eredménye az lett, hogy Isten kiűzte az emberpárt az Éden-kertből.

Az emberpár futása tovább folytatódott. Hogy ne kelljen az élő Istennel találkoznia, ő maga próbált isteneket faragni magának, kőből, fából, később elméletekből - és azt imádni.
Már az Egyiptomból Isten által kimentett Izrael népe is hamarosan készített egy aranyborjút. A bálványimádás ilyen vagy olyan formában azóta is tart, pedig Isten azon fáradozott és fáradozik, hogy visszahódítsa magához bukott teremtményét az embert, aki teremtője helyett inkább a teremtményeket dicsőíti: "...a halhatatlan Isten dicsőségét felcserérték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével"(Róm 1:23)

Mindezek ellenére maradt az emberek jó részében bizonyos istenfélelem, vallásos érzés, amit azután a felvilágosodás eszméi igyekeztek szétrombolni. Istenről kijelentették, hogy nem létezik, a Bibliáról pedig azt, hogy mese, kitalálás. Charles Darwin megalkotta a törzsfejlődés elméletét, amely az evolúció tanának elterjedéséhez vezetett, és már nem hagyott helyet Isten számára. Az is igaz, hogy ma már a tudósok egyre jobban kezdenek elhatárolódni az evolúciós elmélettől, kételyeik támadnak annak tudományos bizonyíthatóságát illetően.

Ebben a helyzetben a sátán kénytelen egy másik menekülési utat mutatni az embernek. Napjainkban sok minden mellett szinte az egész világot átfogó kínálata egy könyv, amelyet Dan Brown írt: "A Da Vinci-kód". Ez a könyv  amely eddig 40 millió példányban jelent meg, azt sugallja, hogy szinte minden hazugság, amit eddig elődeink Krisztusról tanítottak, beleértve magát a Bibliát is.

Lényege, hogy Jézus nem Isten fia, sőt felesége is volt-Magdalai Mária, és gyermekük született, akinek leszármazottai Franciaország királyai lettek. Ennek bizonyítására megkérdőjelezi a Biblia szavahihetőségét. Tételeit áltudományos, hamis bizonyítékokkal próbálja igazolni. Könyvét nagyon is regényesen, lebilincselő módon írta meg. Aki elolvassa, szinte nem tudja letenni, és mire észreveszi magát, már át is ment bizonyos fokú agymosáson.

A Da Vici-kód állításai és a tények

Állítás: nagy Konstantin a 4. században ezerszámra semmisítette meg aa dokumentumokat, amelyek állítólag a halandó Jézusról számoltak be.
Tény: nagy Konstantin  nem csak gogy nem semmisítette meg a Jézusról szóló dokumentumokat, hanem írótermeiben sokszorosította azokat.

Állítás: A császár megbízásából meghamisították a Bibliát.
Tény: a hamisítás kizárhatóságát mi sem igazolja jobban mint az, hogy jóval Konstantin előtt íródott Oxyrhynchus-, Chester Beaty., és Bodmer papiruszok szóról szóra ugyanazt az örömhírt tartalmazzák, mint amely a ma elfogadott Újszövetségben olvasható.

Állítás: A Biblia merő kitalálás. Az igazság csak azokban az iratokban található meg, amelyek nem estek áldozatul Konstantin megsemmisítési akcióinak, mint pl. a Holt-tengeri tekercsek és az egyiptomi Nag-Hammadi kéziratok.
Tény: A Nag-Hammadi kéziratok jóval az evangéliumok írásba foglalása után keletkeztek, un. gnosztikus iratok. a Holt-tengeri tekercek pedig ószövetségi írásokat tartalmaznak, és jóval Jézus születése előtt íródtak. A tekercseket összevetve a mai ószövetségi írásokkal, éppen azt bizonyítják, hogy milyen hűséggel adták tovább az egymást követő nemzedékek az ószövetségi szöveget.

Állítás: Konstantin a niceai zsinaton (Kr.u.325) császári rendelettel nyilvánított Jézust Isten fiának.
Tény: az Újszövetség számtalan helyén olvashatjuk, hogy Jézust Isten  fiának tekintették a tanítványok és követőik is. A zsinat amellett tett hitet, hogy ez tény, és hogy Jézus Krisztus egylényegű az Atyával.

Állítás: Leonardo da Vinci tudta, hogy Magdalai Mária Jézus felesége volt. Az "utolsó vacsora"c.festményében ez látható kódolva.
Tény: A művészettörténészek csak fejüket csóválják, hiszen egy képnek, amelyet Jézus utolsó vacsorája után 1500 évvel festettek, nincs hiteles történeti jelentéstartalma, hanem csak alkotójának a felfogását tükrözi. Leonardo tanulmányi vázlata alapján egyértelműen kiderül, hogy a kérdéses alak János apostol.

A könyv egyébként három gnosztikus evangéliumot is idéz bizonyítékul: Tamás "evangéliuma", amelyet Kr.U. 400-ban írtak. Fülöp "evangéliuma", Mária "evangéliuma", amelyek szintén jóval a szinoptikus evangéliumok után keletkeztek. Ez azt jelenti, hogy nem szemtanúk voltak azok, aki írták, mint az újszövetségi evangéliumokat, illetve leveleket, ezért nem vehetők bizonyítéknak. Júdás evangéliumát a National Geographic ez év tavaszán sugározta 80 perces külön kiadásban. Ez az elbeszélés feje tetejére állítja Krisztus elárulásának a történetét: az áruló Júdás itt hőssé válik, és Jézus Krisztus szervezi meg a saját kivégzését. Ezt a gnosztikus "evangéliumot" kb. a 4. században írták kopt nyelven.
A C14-es radiokarbon vizsgálatok alapján keletkezése pontosabban 220 és 340 közé tehető. Tehát ezt sem szemtanúk írták. Arra viszont ez is felhasználható, hogy újabb Istentől való menekülési utat kínáljon az embereknek.

Kicsoda a Názáreti Jézus?

Amikor Jézus a tanítványokkal Cezarea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait, hogy kinek tartják Őt? Simon Péter azt felelte: "Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia"(Mt 16,16).
Pál apostol az Úr Jézusról ezt írta a kolosséiaknak:
"Ő a láthatatlan Isten képe...Mert benne  teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, ...minden általa és reá nézve teremtetett" (Kol 1,15-16) János apostol első levelében pedig ezt írja: "Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? ...Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem" (1Jn 2,22-23)

Ezek a bizonyságtételek szemtanúktól és kortársaktól származnak, és önmagukért beszélnek.

                                                                        Hanz Sterner

Vetés és Aratás 44.évf.3.szám

A pps letöltése: A menekülő ember.pps 

bacsipista, 2012.04.16.


Jeruzsálem a Szent Város.pps

 

Jeruzsálem a Szent Város

Egy ősi várost láttam az éjjel álmomban.
Mint drágakő, Jeruzsálem tűnt fel a távolban.
Víg gyermekajkak dallamán
Egy kedves ének szólt,
És rá az angyalkórusok visszhangja válaszolt,
És rá az angyalkórusok visszhangja válaszolt.
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
Tárd fel kapud és mondd:
Hozsána, legyen áldott
Az Úr a megtartód.

Az álomkép megváltozott, a zaj lecsendesült,
A gyermekhad feloszlott és az énekhang eltűnt.
a nap kihunyt, leszállt az éj, és jött a félelem,
Rút átokfának, árnyéka tűnt föl egy zord hegyen,
Rút átokfának, árnyéka tűnt föl egy zord hegyen.
Jeruzsálem, Jeruzsálem,
Tárd fel kapud és mondd:
Hozsána, legyen áldott
Az Úr a megtartód.

Új látomásban tűnt elém a menny fővárosa,
Nagy főterén föltárult a Bárány trónusa.
Szent fény övezte mindenütt, kitárta kapuját,
a célba ért vándor elnyerte új honát.
A napra nem jön éjszaka,
A menny csak ünnepel,
Hisz ott az új Jeruzsálem,
Az már nem múlik el,
Hisz ott az új Jeruzsálem,
Az már nem múlik el.
Jeruzsálem, Jeruzsálem!
Ezt zengje minden száj:
Hozsána, legyen áldott
a fenséges Nagy Király!
Hozsána, Jézus az Úr
A fenséges nagy Király!

 

      The Holy City

Last night I lay a sleeping,
There came a dream so fair,
I stood in old Jerusalem
Beside the temple there.
I heard the children singing,
And ever as they sang,
Methought the voice of angels
From Heav'n in answer rang;
Methought the voice of angels
From Heav'n in answer rang:—
"Jerusalem! Jerusalem!
Lift up your gates and sing,
Hosanna in the highest
Hosanna to your King!"

And then methought my dream was changed,
The streets no longer rang,
Hush'd were the glad hosannas
The little children sang.
The sun grew dark with mystery,
The morn was cold and chill,
As the shadow of across arose
Upon a lonely hill,
As the shadow of across arose
Upon a lonely hill.
"Jerusalem! Jerusalem!
Hark! how the angels sing,
Hosanna in the highest,
Hosanna to your King."

And once again the scene was changed,
New earth there seem'd to be,
I saw the Holy City
Beside the tideless sea;
The light of God was on its streets,
The gates were open wide,
And all who would might enter,
And no one was denied.
No need of moon or stars by night,
Or sun to shine by day,
It was the new Jerusalem,
That would not pass away,
It was the new Jerusalem,
That would not pass away.
"Jerusalem! Jerusalem!
Sing, for the night is o'er!
Hosanna in the highest,
Hosanna for evermore!
Hosanna in the highest,
Hosanna for evermore!"

 


Isten és a nő
 • 1. A Nő Amikor Isten a nőt teremtette, késő estig dolgozott a hatodik napon Egy angyal arra járt, és megkérdezte : “ Miért töltesz annyi időt ezzel ?” És az Úr azt felelte : “ Láttad az összes specifikációt, aminek meg kell felelnem, hogy megformáljam őt ?
 • 2. “ Mosható legyen, de ne műanyag , Több, mint kétszáz mozgó alkatrészből áll, melyek mindegyike cserélhető kell, hogy legyen és mindenféle étellel működnie kell , képesnek kell lennie egyszerre több gyermeket karjában tartani , megölelni őket úgy, hogy az meggyógyítson mindent a lezúzott térdtől az összetört szívig és mindezt mindössze két kézzel ”.
 • 3. Az angyalra mindez mély benyomást tett . “ Csak két kéz .... lehetetlen !“ És ez a standard model l ?! “ Túl sok munka ez egy napra .... várj holnapig, és fejezd be őt akkor “.
 • 4. “ Nem ”, mondta az Úr . “ Már annyira közel vagyok, hogy befejezzem ezt a teremtmény, mely szívem legkedvesebbje lesz ”. “ Meggyógyítja magát, ha beteg, és egy nap 18 órát tud dolgozni ”. Az angyal közelebb jött, és megérintette a nőt .
 • 5. “ De Uram, olyan puhának alkottad őt ” “ Igen, puha  mondta az Úr , “ De erősnek is alkottam . El sem tudod képzelni, mit elvisel és legyőz .“ “ Tud gondolkodni ?kérdezte az angyal .   Az Úr azt felelte : “ Nemcsak gondolkodni tud, de érvelni és egyezkedni is .
 • 6. Az angyal megérintette a nő arcát .... “ Uram, úgy tűnik, a teremtmény ereszt ! Túl sok terhet róttál rá .”  “ Nem ereszt .... ezek könnyek ” javította ki az Úr az angyalt “ Az mire való ? kérdezte az angyal .
 • 7. És mondá az Úr : “ A könnyekkel fejezi ki bánatát, kételyeit, szeretetét, magányosságát, szenvedését és büszkeségét .” Ez igen nagy hatást tett az angyalra ; “ Uram, te zseniális vagy . Mindenre gondoltál . A nő valóban csodálatos !
 • 8. Valóban csodálatos ! A nő olyan erők birtokában van, melyekkel ámulatba ejti az embert . Képes kezelni a gondokat és nehéz terheket hordozni . Magában tudja tartani boldogságát, szeretetét és véleményét . Mosolyog, mikor sikoltani szeretne . Dalol, mikor sírni volna kedve, sír, mikor boldog és nevet, mikor fél .
 • 9. Harcol azért, amiben hisz . Kiáll az igazságtalansággal szemben . Nem fogadja el a „nem”-et válaszul, ha tud egy jobb megoldást . Átadja magát, hogy családja gyarapodhasson . Elviszi a barátját orvoshoz, ha fél . Szeretete feltétel nélküli .
 • 10. Sír, ha gyermekei győzedelmeskednek. Boldog, ha barátai jól vannak. Örül, ha születésről vagy esküvőről hall .
 • 11. Szíve összetörik, ha közeli rokona vagy barátja meghal . De megtalálja az erőt, hogy elboldoguljon az élettel . Tudja, hogy egy csók és egy ölelés meggyógyíthat egy összetört szívet .
 • 12. Csak egyetlen hibája van Elfelejti, mennyire értékes ...

Letöltés: A nő.pps


Szent Biblia

View more presentations or Upload your own.

 

Slide 1

A BÍBLIA E O CELULAR (Klikkelj!)

Slide 2

Mit gondolsz, mennyivel más volna, ha mostantól a mobiltelefon helyet a Bibliát használnánk?

Slide 3

Az volna a zsebünkben, táskánkban és mindig kéznél Ugyanúgy a nap folyamán többször is bele-bele lapoznánk Keresnénk, ha véletlenül otthon vagy a munkahelyen elhagynánk Úgy használnánk, mint hírközlésre a közeli barátoknak

Slide 4

Úgy tartanánk magunknál, mintha nem tudnánk nélküle élni Mindig velünk volna, ha utazunk és ha megszorulunk máris kézbe vennénk Lehet ajándékozni másoknak.

Slide 5

A mobiltól abban különbözik, működik mindenütt. Nem merül le az eleme, nem ürül ki a kreditje , Nincs vele gond, mert Jézus meg fizette az árat. Egész életre szól.

Slide 6

„Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.“ Ézsaiás könyve 55. fejezet 6. vers

Slide 7

Megtalálod benne minden telefon számot az Úrhoz, bármikor ha:

Slide 8

Szomorú vagy ? hívd János Evangéliuma 14. fejezet Valaki rólad rosszat beszél? hívd Zsoltárok könyve 27. fejezet 2. 3. Bűnös vagy ? Zsoltárok könyve 51. fejezet 3. 4. Elcsüggettél és aggódsz ? Máté Evangéliuma 6. fejezet 19-31 Veszély fenyeget ? Zsoltárok könyve 91. fejezet 10-12

Slide 9

Az Urat messze érzed magadtól ? Zsoltárok könyve 63. fejezet A hited gyengült és erősítést vársz ? Zsidó levél 11. fejezet Egyedül vagy és elfog a félelem ? Zsoltárok könyve 23. fejezet Bánatos vagy és megsértett ? I. Korintus levél 13. fejezet Megismermnéd a szeretet titkait ? Kolosse levél 3. fejezet 12-17.

Slide 10

Szomorú vagy mert elhagyatott ? Róma levél 8. fejezet 31-39.

Slide 11

Fáradt vagy és vágyod a pihenést ? Máté Evangéliuma 11. fejezet 25-30.

Slide 12

Kételkedsz az Úr nagyságában ? Zsoltárok könyve 90. fejezet

Slide 13

Ezeket a címeket neked is ajánlom nehéz esetekben segít megtalálni, a megoldást neked is ahogyan nekem írd be a te jegyzeteid közzé, mert fontos lehet egy-egy fejezet vagy vers a TE ÉLETED bármelypillanatában.

Slide 14

A barátaidnak ad tovább. Megtörténhet, hogy egy nehéz pillanatban valamelyiküknek az életét mentheted meg.

Slide 15

...... az Úr legyen veled, és áldását adja rád ......

Slide 16

zene: Cortáza a.- text: A Bíblia ( Károli Gáspár) Autor do texto: K. – Traducción: NP Contato: 2009 a Lélek gondolata pedig élet és békesség. vége

Letöltés: A szent Biblia.pps

A hegyen épített város

A hegyen épített város távolról meglátszik.
Fénye, hogyha nem is erős, de messzire világlik

Lent a völgyben ki eltévedt, ha felnéz, akkor látja,
sötét éjben irányt mutat a tévelygő útjára.

Voltam én is lent a völgyben, nehéz volt a léptem,
nem volt ember, hogy bajomból megsegítsen engem.

Lábam roskadt, hátam görnyedt, de nem szánt meg senki,
most már tudom, hogy a völgyben rab szinte mindenki.

Kiáltoztam: hé emberek, segítsetek rajtam!
S nem láttam, hogy mindenkinek nehéz már a batyuja.

Csak az én terhem ily nehéz! - nyögtem, amíg tudtam, -
míg végre egy éjjelen felnéztem, és fényt pillantottam.

Gyenge fény volt, hívogató, reményt keltő sugár,
elmémben egy régi emlék képe elébem áll.

Hagytam magam, had segítsen emlékezni arra,
hogy Jézusnak énfelém is ki van tárva karja.

Eddig menekültem, más irányba mentem,
de pontosan ezért lett ily nehéz a terhem.

Nem bírtam már tovább! Vajon szeret-e még?
Hiszen tapasztaltam már a szeretetét.

Mit tegyek most vajon, merre is induljak?
Hogyha tovább megyek: éltem egyre rosszabb.

Ránéztem hát újra, - s ráléptem az útra. -
keskeny, rögös, meredek, de felfelé visz újra,

Sóhajtottam nagyot: - Óh, Istenem segíts meg!
Terhem nehéz, bűnöm oly sok, de mégis remélek. -

Az a kis fény, onnan fentről, biztatón hívogat,
Rá néztem, hogy a lábam ne tévessze célomat.

Az a kis fény akkor nekem, az életnek fénye volt.
Valakinek ablakából pont énreám ragyogott.

Jézus fénye a sötétben ma is hívón világít,
most e kis vers által érzed? Szeretettel téged hív.

E költeményt neked szánta: fentről, Tőle küldetett.
Halld meg tehát, nyisd meg szíved, indulj, mentsd meg életed.

Én felértem, Jézus engem is örömmel fogadott.
Gyere bátran, még ma jöhetsz, Te is legyél megváltott.

pps. letöltése


SZENTHÁROMSÁG

Slide 1 Szent-háromság Jn 16,12-15

Slide 2 Abban az időben így szólt Jézus apostolaihoz: Még sok mondanivalóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni.

Slide 3 Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra,

Slide 4 mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall,

Slide 5 és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek.

Slide 6 Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, és kijelenti azt nektek.

Slide 7 Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; Slide

8 azért mondtam, hogy az enyémből veszi, és kijelenti azt nektek.

Slide 9 Szent-háromság

 

C - év Jn 16,12-15 h​t​t​p​:​/​/​b​o​j​t​e​m​i​h​a​l​y​.​b​l​o​g​s​p​o​t​.​c​o​m​/