A sas újjászületése.pps

 

 

 1

A sas törénete… A bemutatót készítette: Mike (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) Kérlek, kapcsold be a hangszórót! Forditotta: Csáki István

 2

Fajában a sas rendelkezik a leghosszabb átlagos élettartammal.

 3

De kemény döntést kell hoznia, hogy elérhesse ezt az életkort. 70 évig is élhet.

 4

hosszú, hajlékony karmaival többé már nem tudja megragadni táplálékául szolgáló zsákmányát. 40 éves korában:

 5

Hosszú, éles csőre meggörbül.

 6

Elöregedett nehéz szárnyai, a vastaggá vált tollak hatására, akadoznak a mellén.

 7

Ekkor a sas csupán két lehetőség közül választhat: vagy elpusztul, vagy egy 150 napig tartó változás fájdalmas folyamatán esik át.

 8

A sasnak egy hegy csúcsára kell repülnie, és a fészkén kell ülnie.

 9

Itt a sas addig ütögeti csőrét a sziklához, amíg csőre ki nem szakad.

 10

Miután csőre kiszakadt, a sas kivárja, hogy kinőjön új csőre. Ezután kiszaggatja karmait.

 11

Amikor új karmai kinőttek, a sas elkezdi kitépkedni régi tollait.

 12

még további 30 évig él. Öt hónappal később sor kerül újjászületésének híres repülésére, és a sas

 13

Gyakran szükséges, hogy a túlélés érdekében végigvigyük a változás folyamatát. Mért van szükség a változásra? Néha szükséges megválnunk régi emlékeinktől, szokásainktól és egyéb régi hagyományainktól. Csak a múlt hordalékától megszabadulva használhatjuk ki a jelent.

 


 

Pascal titkai.pps

 

 

 1

Blaise Pascal (1623-1662) „Minden ember szívében van egy Isten alkotta űr, amelyet semmilyen teremtett dolog nem képes betölteni…”

 2

Gyermekkora Blaise Pascal 1623 június 19-én született egy közép-francia kisvárosban, Clermont Ferrandt-ban. Édesanyját korán elvesztette, így testvéreivel együtt apja nevelte. „Mihelyt fivérem abba a korba ért, amikor már társalogni is lehetett vele, hamar rendkívüli szellemnek adta megannyi tanújelét, ügyes kis válaszaival, de még inkább a dolgok természetét firtató kérdéseivel, úgyhogy ez mindenkit meglepett. E szép reményre jogosító kezdetet a folytatás sem cáfolta meg, hiszen évei előrehaladásával értelmi képessége oly mértékben nőtt, hogy mindig messze meghaladta az adott korban megszokott szintet…. Így már gyermekkorától fogva mindig csak azt fogadta el, aminek valódisága nyilvánvalónak tűnt számára, úgyannyira, hogy amikor nem tudtak helyes érveket felmutatni számára, saját maga járt utánuk.” Nővére, Gilberte Périer így emlék- szik vissza fivére gyermekkorára:

 3

Matematikai képességei Édesapja - aki kiváló matematikus volt - meg akarta kímélni fiát a matematika nehéz tudományától, ezért tizenkét éves koráig ezt a tárgyat nem tanította neki. Egy napon azonban megadta magát fia kíváncsiskodásának és mesélt neki a matematikáról. Nővére így emlékszik vissza: „Látván apám ellenállását, egy napon megkérdezte tőle, miben is áll, mivel is foglalkozik voltaképpen ez a tudomány. Apám nagy általánossággal elmondta neki, hogy ennek segítségével készíthetünk pontos alakzatokat, találhatjuk meg a köztük levő arányokat, de máris megtiltotta neki, hogy többet beszéljen, és a továbbiakban is gondolkozzék róla. Ezt az elmét azonban lehetetlenség volt ilyen határok közé zárni. Elegendő volt annyit hallania, hogy a matematika révén tökéletesen pontos alakzatokat készíthetünk, és máris álmodozni kezdett. Pihenőidejében bevonult a szobába, amelyben játszadozni szokott, s szénből mindenféle alakzatokat rakott ki a kőpadlón, keresvén a módját, hogyan készíthetne egy tökéletesen szabályos kört, egy egyenlő oldalú és egyenlő szögű háromszöget és sok más egyebet. Mindezekre egymaga talált rá, mégpedig minden nehézség nélkül. Ezt követően az alakzatok közötti arányok után kutatott. Mivel azonban apám oly nagy gondot fordított arra, hogy e dolgokat elrejtse előle, s még az alakzatok elnevezését sem ismerte, maga volt kénytelen nevet adni nekik. Ekképpen nevezte a kört karikának, az egyenest csíknak, és így tovább. Ezen elnevezések alapján alkotott magának axiómákat, majd pedig tökéletes bizonyításokat, és amiképpen egyikből kiindulva eljutunk a másikig, kutatásaiban annyira messze jutott, hogy eljutott Eukleidész első könyvének harminckettedik tételéig.”

 4

Találmányai, tudományos felismerései Pascal, adóellenőr édesapja munkájának megkönnyítésére 19 éves korában számológépet szerkesztett. Ez volt a világ első mechanikus számológépe. Lerakta a valószínűségszámítás alapjait. Folyadékokkal végzett kísérletei és felismerései hozzájárultak a barométer feltalálásához.

 5

A kétkedő gondolkodó Pascalt bár vallásosan nevelték, nem vált ettől igazi kereszténnyé. Fiatal korától kezdve küzdött benne a hit és a hitetlenség. Szeretett volna hinni, de a kétség egyre jobban rátelepedett a szívére. Ő maga így vall: „Íme ezt látom, ez ejt engem zavarba. Körültekintek és mindenütt csak homályt látok. A természet nem tár elém semmit, ami ne indítana kételkedésre és nyugtalanságra, és mivel túl sokat látok a tagadáshoz és túl keveset a megbizonyosodáshoz, szánalmas helyzetben vagyok, és már százszor meg százszor kívántam, hogy ha ez a keresztény hit valóban Istenen nyugszik, akkor adjon róla félreérthetetlen jelet, hogy lássam melyik oldalra kell állnom. Így azonban nem tudva mi vagyok, és azt sem, hogy mit cselekedjem nem ismerem sem a helyzetemet, sem a kötelességemet. Szívem teljes erővel igyekszik megtudni hol van az igazság, hogy követhesse; az örökkévalóságért semmit sem találnék túlságosan drágának.” „Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válasszon. .” (25. Zsoltár 12. vers)

 6

Egy „véletlen” baleset Pascal nagyra becsülte édesapját és a rajongásig szerette. Mikor apja egy baleset következtében megsérült orvost hivatott. Az orvosok azonban nem csupán a test gyógyítását tartották fontosnak, hanem a lélek üdvösségét is. Rajtuk keresztül ismerte meg Pascal az abban a korban egyre jobban terjedő janzenizmust, mely a katolikus egyház megújításáért szállt síkra. Ezen orvosok hatására kezdett bele a Biblia tanulmányozásába, és nemsokkal ezután felismerte, hogy a Bibliában beteljesedett jövendölések vannak. Ez volt az első lépés a hit felé vezető úton.

 7

Egy „véletlen” baleset „Különféle egymással vetélkedő vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert azt akárki mondhatja, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendölések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról.” (693. töredék) „Jézus Krisztust bizonyító legnagyobb érvek a jövendölések. Istennek ezért volt rájuk a legnagyobb gondja; mert a beteljesedésüket jelentő eseménysorozat olyan csoda, amelyik az Egyház kezdetétől a világ végezetéig tart. Isten ezért prófétákat támasztott 1600 esztendőn át.” (706. töredék) „Döntő fontosságúnak tartom, hogy emberemlékezet óta létezik egy nép, fiainak állandóan tudtukra adatik, hogy romlottságban élnek, de jő majd egy mindent Jóvátevő; egy egész nép hirdeti előre eljövetelét és mindezt nem egyetlen ember mondja, hanem rengetegen.” (737. töredék)

 8

A világ csábítása Pascalt rendkívül mélyen érintette az a személyes felismerés, hogy a Bibliai próféciák igazak. Egyre másra ismerte fel a Biblia egyéb kijelentéseit is, így a megváltásról, bűnökről, megtérésről is helyes ismeretekhez jutott. 25 évesen személyes hitbeli döntést hozott: Jézus Krisztust akarja követni. Ám nem állt még elég szilárdan a hitben, s nem tudott ellene állni a világ csábításának. A színházak és a különféle szalonok gyakoroltak rá nagy hatást. Utólag így emlékszik ezekre az időkre:

 9

A világ csábítása „A keresztényi élet szempontjából minden nagy szórakozás veszélyt jelent; de egytől sem kell annyira tartanunk, mint a színháztól. Oly természetesen ábrázolja a szenvedélyeket, hogy ezzel felszítja őket, és hasonlókat ébreszt szívünkben, mindenekelőtt a szerelem szenvedélyét; … azzal nyugtatjuk lelkiismeretünket, hogy a színpadon látott érzelmek tisztességesek, s nem eshet folt erkölcseinken, ha ilyen szerelemmel szeretünk. Így aztán a színielőadásról távozva szívünk csordultig van a szerelem minden édességével, lelkünk és értelmünk annyira meg van győződve ártatlanságáról, hogy immár készen is áll az alkalom keresésére, hogy ő is ilyeneket ébresszen másnak a szívében, s ugyanazokban a gyönyörökben részesüljön, ugyanolyan áldozatokat hozzanak érte is, amelyeket oly tökéletes ábrázolásban látott a színpadon.”

 10

Megtérés Az 1654-es esztendő döntő fordulatot hozott a fiatal, de sokat betegeskedő Pascal életében. Egy alkalommal a Párizsból kifelé vezető hídon a kocsiját vontató lovak megbokrosodtak, és a folyóba zuhantak, ám az őket a hintóhoz rögzítő kötelek mindegyike váratlanul elszakadt, így maga a hintó a híd széléhez érve megállt. Pascal rendkívül megijedt a halál lehetőségétől, és mindezt isteni intésnek vélte. Egy barátja a következő megjegyzést fűzte az esethez: „A társaságban vagy az asztalnál Pascalnak mindig szüksége volt egy székekből álló kerítésre vagy egy baloldali szomszédra, hogy ne lássa azt az „irtózatos szakadékot”, amelybe félt beleesni. Pedig jól tudta, hogy mennyit érnek az ilyen illúziók.” Nemsokkal később Pascallal olyasmi történik, ami végleg meggyőzi őt a Biblia igazságáról, és teljes egészében átadja magát Jézus Krisztusnak. Ezt az eseményt megörökítő saját kezű írását élete végéig a kabátjába varrva hordta.

 11

Megtérés „A kegyelem 1654. évében, november 23-a, hétfő, Szent Kelemen pápa és vértanú és más mártírok napja. Körülbelül este fél tizenegytől egészen körülbelül hajnali fél egyig. TŰZ Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene, nem a filozófusoké és nem a tudósoké. Bizonyosság. Bizonyosság! Érzés. Öröm, béke. A Jézus Krisztus Istene. Ő az én Istenem. Minden felejthető az egész világ is, kivéve ez az Isten. Csak úgy ismerhetjük meg, ahogy az evangélium mutatja. Igazságos Atya! A világ nem tud Rólad, de én megismertelek Téged. Öröm, öröm, öröm, örömkönnyek. Elhagytam Őt. Ahogy az írás mondja:“Elhagytak engem, élő víznek forrásait.” Istenem, elhagynál Te engem? Hadd legyek Veled mostantól örökre. Az az örök élet, hogy ismernek Téged, az egy örök igaz Istent, és azt, kit elküldtél nekünk, Jézus Krisztust. Elhagytam Őt, menekültem Tőle, megtagadtam, keresztre küldtem. Hadd legyek Veled mostantól örökre. Ő csak az evangélium tanítása által tart meg, Jézus Krisztusnak az én vezetőmnek való teljes önátadással. Véghetetlen öröm egyetlen kínnal telt napért e földön. Add, hogy soha ne feledjem szavad. Ámen.”

 12

Pascal a megtérésről „Isten az ő kegyelme által valóságosan megérintett lélekben elsőként valamiféle különös világosságot és látást teremt, amely által a lélek merőben új módon szemléli önmagát és a dolgokat. Nem tudja többé felhőtlenül élvezni mindazt, ami azelőtt elbűvölte, és amelynek mindaddig teljes szívvel adta át magát… Kezd csodálkozni vakságán, melyben addig élt. Nem találhat boldogságot ily mulandó dolgokban, melyek – ha előbb nem, a halálban mindenképpen – elvétetnek tőle. Így aztán a lélek szent alázattal az igazi jó keresésének adja át magát. Magába szállva és a bűnbánat lelkületével Isten irgalmasságához folyamodik, hogy feltartóztassa haragját, melynek következménye félelmetesnek látszik előtte…” „Ha nem ismerjük el, hogy tele vagyunk kevélységgel, nagyravágyással, érzékiséggel, gyarlósággal, nyomorúsággal, és igazságtalansággal, nagyon vakok vagyunk. Ha pedig valaki felismeri ugyan, de mégsem óhajt megszabadulni tőle, mit mondhatunk az ilyen emberről…?” (450. töredék)

 13

Egy újabb csoda Pascal nővérének kislánya, Marguerite súlyos betegségbe esik. A szeme alatt keletkező gennyes sebet semmilyen orvosi beavatkozással nem sikerül meggyógyítani. Évek telnek el és a leány állapota egyre rosszabb lesz, míg végül a Pascal által nagyra tartott, „janzenistának” csúfolt testvérek érkeznek a beteg gyermekhez, hogy imádkozzanak érte. A seb rövid idő alatt nyom nélkül elmúlik. A kezelő orvosok is hitetlenkednek és a csodának gyorsan híre megy: egész Párizs ünnepel. Pascal nővére így ír erről az esetről:

 14

Egy újabb csoda „Ez idő tájt kedves volt Istennek, hogy leányomat meggyógyítsa egy könnycsatorna sipolyból, amiben három és fél évig szenvedett. A sipoly annyira rosszindulatú volt, hogy Párizs legjobb kezű sebészei is gyógyíthatatlannak nyilvánították. Isten végül is magának tartogatta a gyógyítást. A csodát számos sebész és orvos tanúsította, és az egyház ünnepélyesen is csodának nyilvánította. Leányom fivérem keresztlánya volt. Őt még érzékenyebben érintette e csoda azon okból kifolyólag, hogy Isten a gyógyítás révén megdicsőítette magát egy olyan korban, amikor a hit a világ nagy részében csak szendergett. Efölötte érzett határtalan öröme egészen átjárta, mivel pedig, ha elméjét bármi foglalkoztatta, mindig hosszasan töprengett fölötte, e rendkívüli csoda okán is számtalan gondolata támadt…” „Nem emberek mívelik e csodákat valami titokzatos és kétes eredetű képesség révén, amit nagyon nehéz felismerni, hanem maga Isten… (839. töredék) A csodákra és az igazságra szükség van, mert az embert testestől lelkestől kell meggyőzni.” (806. töredék)

 15

Pascal személyisége Pascal személyiségére nagy hatást gyakorolt a Biblia. Megtérését követően gyökeres változás állt be életében. Nővére a következőket írta: „Oly dolgokat tett szóvá szinte valamennyi beszélgetés alkalmával, amiket a világban a lehető legártatlanabbnak tartanak. Ha például azt találtam mondani, hogy láttam egy szép asszonyt, megrótt e miatt, mondván, óvakodni kell az effajta beszédektől az inasok és a fiatal emberek előtt, mert nem tudhatom, milyen gondolatokat ébreszt ez bennük.”

 16

Pascal személyisége Pascal személyiségére nagy hatást gyakorolt a Biblia. Megtérését követően gyökeres változás állt be életében. Nővére a következőket írta: „Oly dolgokat tett szóvá szinte valamennyi beszélgetés alkalmával, amiket a világban a lehető legártatlanabbnak tartanak. Ha például azt találtam mondani, hogy láttam egy szép asszonyt, megrótt e miatt, mondván, óvakodni kell az effajta beszédektől az inasok és a fiatal emberek előtt, mert nem tudhatom, milyen gondolatokat ébreszt ez bennük.” „Nem találkoztam hozzá hasonló lélekkel, aki ennyire uralni tudta volna a természetes romlottságból fakadó emberi indulatait. Nem pusztán a sértésekkel szemben volt érzéketlen, hanem minden egyébbel szemben is, ami sebeket okoz az emberekben és nagy szenvedelmeket kelt bennük. … Nem volt mentes a hibáktól, de teljességgel szabadnak éreztük magunkat arra, hogy figyelmeztessük ezekre, ő pedig mély alázattal adott barátai véleményére, ha azok jogosak voltak; s ha netán nem voltak azok, azokat is mindig szelídséggel vette.”

 17

Egy tudós utolsó napjai „Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála. .” (116. Zsoltár 15. vers) Utolsó napjait nővérénél töltötte. Súlyos betegen csak az ágyban feküdt, és a Bibliát olvasta. Különösen a 118. Zsoltárt szerette. Ismerősei egymásnak adták a kilincset, hogy még egyszer találkozhassanak a híres matematikussal, a mélyen hívő Pascallal. Az egyik ilyen látogatásról így számolt be nővére: „A halála előtti napon pedig egy nagy tudományú és kiváló erényű egyházi férfiú látogatta meg őt, és miután benn töltött nála egy órát, oly sokat épült általa, hogy e szavakkal jött ki tőle: – Menjetek, vigasztalódjatok meg! Ha Isten szólítja őt, jó okotok lesz az Úr dicséretére ama kegyelmekért, melyeket ővele közölt. Egy gyermek egyszerűségével fog meghalni. Egy oly kiváló szellemnél, mint ő, ez egészen szokatlan. Szeretnék teljes szívemből a helyében lenni. Semmi, semmi nem ér többet ennél!”

 18

„Életem minden napján áldom az én Megváltómat, aki … engem, a gyarló, nyomorult, bűnös vágyakkal, kevélységgel és becsvággyal teli embert megszabadított mindezektől kegyelme által…”

 19

Akik még hívők voltak Rembrandt van Rijn Kopernikusz Johann S. Bach Jan A. Comenius Isaac Newton G. F. Handel Abraham Lincoln Lord Kelvin J.C. Maxvell M. Faraday David Livingstone

 20

Felhasznált irodalom Blaise Pascal : Gondolatok Szeged Lazi Kiadó, 2005 Blaise Pascal : A korai keresztények összevetése a mai keresztényekkel és egyéb kisebb művek… Bp. Aeternitas Kiadó, 2005 Gilbert Périer : Fivérem Pascal Bp. Aeternitas Kiadó, 2005 Sz. G. Gingyikin : Történetek fizikusokról és matematikusokról Bp. Typotex, 2004

 forrás:www.slideboom.com/presentations/129995

 Letöltés: Pascal_titkai.pps

 


 

Szól-e még Isten az emberekhez?


Egyszer egy fiatalember, aki komoly lelki életet élt, elment egy bibliaórára egy baráti családhoz. Csütörtök este volt. A találkozót vezető házaspár az imaórát két részre osztotta: hallgassuk Istent, és engedelmesen kövessük, amit kér tőlünk. A fiúnak szünet nélkül az járt az eszében, vajon Isten ma is beszél még az emberekkel?
A bibliaóra után barátaival még betértek egy kávézóba. A találkozón elhangzottakról beszélgettek. Mindannyian elmesélték, hogyan vezette őket Isten különböző utakon.

Este tíz óra körül járt, amikor a fiatalember elbúcsúzott a barátaitól. Beült az autójába, és imádkozni kezdett

- Istenem, ha még beszélsz az emberekkel, szólj hozzám. Hallgatni fogok a szavadra, és mindent megteszek, hogy engedelmesen kövessem, amit kívánsz;
Ahogy a város főutcáján hajtott, egyszerre különös gondolata támadt, mintha valaki azt mondta volna neki:

- Állj meg, és vegyél egy liter tejet!

Megrázta a fejét, és hangosan megkérdezte: 

- Isten, Te vagy az?;

De mivel nem kapott választ, továbbhajtott. De a hang újra megszólalt:

- Vegyél egy liter tejet! 

A fiatalembernek eszébe jutott a bibliai idézet, amikor a kis Sámuelhez szólt Isten, és ő nem ismerte fel a hangot.

- Rendben van, Istenem, ha valóban Te vagy az, akkor megveszem a tejet. Nem gondolom, hogy ez túl nagy próbatétel volna. 

Megállt, megvette a tejet, és folytatta az útját hazafelé. A következő kereszteződésnél újra egy különös belső ösztönzést érzett: 

- Fordulj be ebbe az utcába! 

Ez valami őrület, gondolta magában, és ment tovább. De újból érezte, hogy be kellett volna fordulnia. Visszafordult hát, és követte a hangot. Félig tréfásan, félig komolyan azt mondta magában: 

- Rendben, Istenem, megteszem!

Ment tovább az úton, elhagyott több kis utcát, míg egyszerre azt érezte, meg kell állnia. Megállt hát, és körülnézett. Tipikus városi környék volt, lakóházakkal és boltokkal. Nem a legjobb, de nem is a legelhanyagoltabb negyed. Az üzletek már bezártak, és a legtöbb ház ablaka sötét volt. Csak egy házban égett a lámpa az utca másik oldalán.
A fiú újra hallotta a hangot:

- Menj, és add oda a tejet azoknak az embereknek, akik abban a házban laknak, a túloldalon. 

A házra nézett. Kinyitotta a kocsiajtót, és kiszállt. De azután kétségei támadtak, és vissza akart szállni. 

- Uram, ez őrültség! Hogy csengethetnék be egy idegen házba éjfélkor? 

A gondolat azonban, hogy oda kell adnia a tejet, nem hagyta nyugodni. Elindult hát, miközben azt mondta magában: 

- Rendben van, Uram, ha Te mondod, megyek, és odaadom a tejet ezeknek az embereknek. Ha az Úr azt kívánja, hogy őrültként viselkedjem, hát jó. Én engedelmeskedni akarok Neki. Valami célja biztosan lehet; Ha pedig ki sem nyitják az ajtót, azonnal visszafordulok;

Átment az úton, megállt az ajtó előtt, és megnyomta a csengőt. Bentről mintha egy gyerek sírása hallatszott volna. Egyszerre egy érdes férfihang szólalt meg:

- Ki az? Mit akar?

Az ajtó kinyílt, mielőtt a fiú elfuthatott volna. 

- Egy férfi állt előtte farmerben és ingben. Elég kellemetlen szag áradt róla, és nem látszott különösebben boldognak sem a fiatalember láttán. 

- Mi történt? 

A fiatalember gondolkodás nélkül átnyújtotta az üveg tejet, és azt mondta: 

- Ezt önöknek vettem. 

A férfi megragadta az üveget, és beszaladt a házba. Azután egy nő szaladt át a folyosón kezében a tejjel, valószínűleg a konyha felé sietve. Mögötte a férfi, karján a síró csöppséggel. Amikor a férfi visszajött, a fiú látta, hogy a szemében hatalmas könnycseppek csillognak, majd zokogva azt mondta: 

- Imádkoztunk. Nagyon sok tartozást kell kifizetnünk ebben a hónapban, és épp elfogyott minden pénzünk. Nincs több tejünk a kicsinek
- Kértem az Urat, mutassa meg, hogy tudnék tejet szerezni a kicsinek.

A felesége is kikiáltott a konyhából: 

- Én arra kértem Isten, küldjön egy angyalt. Ön egy Angyal?

A fiatalember kivette a zsebéből a pénztárcáját, és minden pénzét odaadta a férfinek. Azután megfordult, és szemében könnyekkel visszament az autójához. Megtapasztalta, hogy Isten ma is meghallgatja az igazak imáit.

  

Ha ezt a szöveget olvasod, ez azt jelenti, hogy Isten hozzád is szól. Annyi hangot hallasz napközben. Az a legfinomabb, amely a szeretetre hív, Isten hangja.
Ez az üzenet Isten vágyának egy szikrája, Aki arra vár, hogy valaki meghallja a hangját. Szítsa fel benned ez a kis szikra a vágyat, hogy hallgasd Őt, aki annyi mindent szeretne mondani neked.

A történetet megosztotta velünk: Bódi Zsuzsanna

Letöltés: Szól-e még Isten az emberekhez?-pps

 


 

 

IRGALMAZZ !   A MAGZAT IMÁJA   „Ember vagyok! Értelmetlenség azt  állítani, hogy csak sejthalmaz, anyám testének egy része.  Nem!  Önálló emberi személyiség vagyok fogantatásom pillanatától kezdve, olyan egyén, aki még soha nem volt, és meg nem ismétlődik soha! Ujjlenyomatom génkódjai csak az enyémek. A harmadik héttől önálló vérkeringésem van, s még vércsoportom sem azonos anyáméval.
 
MOST ITT ÉLEK ANYÁM MÉHÉBEN, S ELKEZDTEM MEGVALÓSÍTANI ÖNMAGAM 
 
   Ezt folytatom majd a hónapok elteltével köztetek a külvilágban, ahol Gondviselő Istenünk és a ti segítségetekkel megküzdöm én is saját életem.  Az élet boldog pillanatairól még nincs fogalmam, előre csak egyet tudok ezek közül, azt, amikor Édesanyámat először megpillanthatom. 
 
 
Jaj! Istenem! 
Nekem már nem adatik meg az az öröm, hogy megismerjem a szüleimet itt a Földön. 

Döntöttek! Nem kellek nekik. 
Mennem kell.
 
Így imádkozza a keresztutat egy abortuszra ítélt magzat. 

I.Állomás : Jézust halálra ítélik           
       
Szüleimet a testiség kötötte össze. Mielőtt megszülettem volna, már halálra ítéltek. Nem a szeretet, hanem az önzés hívott életre. 

Egyedül Isten szeret engem!II. Állomás : Jézus vállára veszi a keresztet 
 
Anyám megkapta az abortu
sz beutalót a kórházba.
A meg nem születettek szégyenbélyegét viselem. Szüleim átkoznak. El kell tűnnöm! 
Istennél valaki talán imádkozik értem?! 
 
III. Állomás : Jézus először esik el a kereszttel 
 

Én csak egy eset vagyok. Az emberek manapság nem ismernek el hozzájuk hasonlónak.  Én csak egy nem kívánatos terhességnek vagyok az esete. Egy baleset, melyet könnyen ki lehet javítani. 

Csak Isten fogad engem el egyedül!


IV. Állomás : Jézus Édesanyjával találkozik 
 
Nekem nincs anyám, aki megsiratna. Én most egy asszonynak a foglya vagyok, aki meg fog öletni.
Anyám talán soha nem ismerte az áldozatos szeretetet, ezért dob el most magától. 

Istenem! Légy irgalmas Édesanyámhoz!
 
 
V. Állomás : Simon segít Jézusnak a keresztet vinni 

Nekem senki sem segít. Még az orvos is anyámnak ad érzéstelenítőt, hogy ne szenvedjen akkor, amikor engem megölnek. Uram! Manapság már nem élnek segítő Simonok.

Rád várok egyedül! Segíts!
 
 
VI. Állomás : Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak 

Senki sem érzi, érti tragédiámat? Miért olyan egyszerű, érdektelen eset az, hogy engem megölnek? 

Imáitok ezt meg tudnák akadályozni! Kérlek benneteket erre!!!
 
 
VII. Állomás : Jézus másodszor esik el a kereszttel. 
 


Apukám kiszámolja, mennyibe kerülnék neki, ha élnék. És mennyi gond… A halálom olcsóbb és kényelmesebb. Ezért meg kell halnom. Talán a szülei tanították meg arra, hogy így mérlegeljen?
Így most nem érti, mit is jelent édesapának lenni: Azt, hogy a gyermeket Istentől el kell fogadni, és úgy nevelni, hogy Istenhez majd vissza is térhessen! 
 
Istenem, bocsáss meg neki is!
 
 
VIII. Állomás : Jézus vigasztalja az Őt sirató asszonyokat 
 
Uram Jézus!
A Téged sirató asszonyok halálodat nem tudták megakadályozni. Az én halálomat sem akadályozza meg senki és semmi. 

Istenem! Most már csak végtelen irgalmasságodra hagyatkozom! 
 
 
IX. állomás : Jézus harmadszor esik el a kereszttel 

Engem ejtenek. – Családtervezés…, túlnépesedés…, emberi tervezés…- Nincs helyem, nincs kenyerem széles e világon! Meg kell halnom Istenem! Meddig tart még engem ez a Föld, mely a legkisebbnek sem ad helyet? Miért akar tőlem megszabadulni?

Miért, miért?

 
X. Állomás : Jézust megfosztják ruháitól 
 

Uram, Jézus! Tőled elveszik ruháidat, nekem nincs is! Csak bőröm van, melyet egy eszköz hamarosan megragad és tép. 
 
Istenem… és én mennyire félek ettől!!!
 
 
XI. Állomás : Jézust a keresztre szegezik 

Uram, Téged keresztre szegeznek. Engem darabokra szabdalnak, s megszámolják részeimet, hogy fertőzést ne okozzak! 
 
Istenem! Bocsáss meg hóhéraimnak, mert nem tudják mit cselekszenek.                                 
 
 
XII. Állomás Jézus meghal a kereszten 

Jézusom! Te meghalsz, és én is nemsokára. Te ártatlan vagy.  Én is. 
 
Emlékezzél meg rólam  az Örök  Élet Országában!
 
 
XIII. Állomás : Jézusom Te Anyád ölén holtan is megnyugodhattál 

Én csak teher vagyok, aki csak a lelkiismeretet tudom nyugtalanítani. Én anyám ölében ezért nem tudok megnyugodni. 

Uram! Valóban számomra nem létezik semmiféle ölelés?
 
 
XIV. Állomás : Jézust a sírba helyezik. 
 
Jézusom! Téged a sírba helyeznek, engem hulladékként égetnek el.
 Én most már csak az utolsó ítéletre várok, és akkor Isten színe előtt szüleimet kell vádolnom gyilkossággal.
 

Uram! Mégis irgalomért könyörgök, hiszen izzik szívemben a Tőled kapott Szeretet-parázs. Engedd, hogy a Te Szeplőtelen Édesanyád lángra lobbantsa szüleim szívében a szeretetet, és megismerjenek Téged, a Föltámadtat. Ó, csak ez mentheti meg őket!
Add Uram, hogy átére
zzék a szülői szeretet fenségét és az Istennel való teremtő együttműködés benső örömét és felelősségét! Így majd óvni fogják a további magzatot, s bűnbánatuk bizonyosan elnyeri Szent Szíved Irgalmát!                                                        
Ámen
                                       

Ő A TE GYERMEKED!

Letöltés:  irgalmazz.pps


Füstbe szállt remény?
 

A  bajba esett hajó  egyetlen túlélőjét a hajótörésnek, kimosta a víz egy lakatlan szigetre. Lázasan imádkozott Istenhez, hogy szabadítsa meg őt, és minden nap nézte a horizontot, várva a segítséget, de semmi nem tűnt közeledni. Kimerülve, végül legjobb megoldásként azt látta, ha épít egy kicsi kunyhót, ami védi valamennyire az időjárástól és még a dolgait is benne raktározhatja.

De egy napon, miután visszatért az élelem utáni kutatásból, látta, hogy a kis kunyhója kigyulladt és így mindene odalett, csak a füst maradt, ami szállt fel az égre! Teljesen kábult lett a szomorúságtól és a haragtól, ami benne tombolt!
- Istenem, hogy tehetted ezt velem??? – és sírt.
Mivel érdemeltem ki ezt a rosszat? Pedig már kezdtem megbarátkozni az egyedüllét gondolatával, és olyan jól éreztem magam ebben a kis kunyhóban, miért kellett ezt is elvenned tőlem?" - kiáltott Istenhez.
A következő nap, korán reggel egy hajó hangjára ébredt, amely a sziget felé közeledett. A hajó megmenteni jött ezt az embert. Nem hitt a szemének és fülének amikor a kapitány elmondta neki, hogy megmentésére jöttek.
- Honnan tudták, hogy itt vagyok? – kérdezte a kimerült ember a megmentőitől.
A nagy füstből, amit csináltál. Abból láttuk, hogy van itt valaki a lakatlan szigeten." - felelte a kapitány.
 
Nagyon sokszor kerülünk olyan helyzetbe amikor azt hisszük, hogy  minden elveszett. Legtöbb esetben kérdőre vonjuk Istent is, amiért megengedte, hogy életünket teljesen céltalannak és kilátástalannak érezzük. A sorozatos sorscsapások el tudnak fordítani Istentől, a nem keresztények pedig Őt kárhoztatják az őket ért szenvedésekért.  
Pedig, ha a dolgok méységébe tekintünk megláthatjuk ,hogy Urunk a szabadulásunk útját készítette elő ....
 

Letöltés: A kunyhó.pps

 


 Fohász (Antoine de Saint Exupery )


 

Fohász.pps

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom…
…csak erőt kérek a hétköznapokhoz.

Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!

Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!

Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!

Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.

Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb boldogságára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!


Taníts meg a kis lépések művészetére!

 

Letöltés: Gondolatok a szeretetről.pps
Feltétel nélküli szeretet. pps

  
 
Ez a történet egy katonáról szól, aki hazatért a vietnami háborúból.
San Frascisco-ból telefonált haza szüleinek.
 
"Anya, apa, megyek haza. Valamit még meg kell kérdeznem. Itt van velem a barátom, szeretném, ha velem jöhetne ő is hozzánk."
 "Természetesen"- válaszoltak a szülők-" szívesen látjuk őt is". 
"Valamit még tudnotok kell."- folytatta a fiú-"Az én barátom súlyos sebesüléseket szerzett. Egy aknára lépett, elvesztette egyik kezét és lábát. Nincs neki hova menni és én nagyon örülnék, ha velünk lakhatna." 
"Ez borzasztó fiam. Természetesen szívesen segítünk neki lakást keresni."
"Nem, apa, anya. Azt akarom, hogy velünk lakjon." 
"Fiam,"- válaszolt az apa-"nem tudod, mit kérsz tőlünk." 
 "Valaki ilyen hátrányokkal óriási gondokat okozna nekünk.
Van nekünk egy életstílusunk, csak nem várod tőlünk, hogy miatta azt csak úgy megváltoztatjuk.
Szóval gyere haza, de azt a srácot felejtsd el. Bizonyára képes lesz magáról egyedül is gondoskodni."
A fiú rögtön letette a telefont és többször már nem jelentkezett.  
Pár nap múlva a szülőket San Francisco rendőrségéről hívták. 
A fiuk leugrott egy felhőkarcoló tetejéről és szörnyethalt.  
A rendőrség öngyilkosságként zárta le az esetet.  
A kétségbeesett szülők azonnal repülőre szálltak, hogy azonosítsák fiuk holttestét.
Felismerték őt és megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy a fiuknak hiányzott az egyik keze és lába.

E történet szereplői olyanok, mint sokan közülünk.
Nagyon egyszerű dolog szeretni a szép, vidám embereket, de nem szeretjük azokat, akik valamiben hátráltathatnának bennünket, vagy a kényelmünket veszélyeztetnék.
Szívesen feledkezünk meg azokról, akik nem egészségesek, szépek vagy elég ügyesek. 
Legyen bátorságunk nem elfordulni azoktól, akiknek szükségük van a segítségünkre, próbáljuk meg nem becsukni a szemünket hiányosságuk láttán. 
Hiszen senki nem tudhatja közülünk, mikor fogunk mások segítségére szorulni, nem tudhatjuk, hogy holnap nem vár-e ránk valahol egy "akna" esetleg egy elsuhanó autó, vagy alattomos betegség képében.
Nem szabad megfeledkezni arról az ajándékról, amit úgy hívnak, BARÁTSÁG, mert az igaz barátok minket olyannak szeretnek, amilyenek a valóságban vagyunk, még ha nem is vagyunk tökéletesek, a legszebbek, a legügyesebbek. 
Az igaz barátság ajándék. Az igaz barát meg tud nevettetni, tud buzdítani, meghallgat és kinyitja nekünk egész szívét. 

 Bácsi Irma (e-mail USA

 Letöltés: Feltétel nélküli szeretet.pps