IMA DAGANAT ESETÉN

 imádkozás

Teremtő Istenem, itt állok előtted, hogy fennhangon imádkozzam: 

Hiszem a szívemben, hogy Jézus a Te Szent Fiad, aki meghalt értem, hogy bűneim eltöröltessenek, és feltámadt a halálból, hogy a kiontott szent vér által igazzá tegyen Előtted, s így tiszta szívvel állhassak Eléd.  

Kérlek Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm! Köszönöm neked mennyei Atyám, hogy Jézus lett az életem Ura, Ő lett a Megváltóm és Gyógyítóm.

Köszönöm, hogy a mai naptól kezdve hozzád tartozhatok, mert örök életet, üdvösséget* nyertem a Krisztusba vetett hitem megvallása által.
Ámen. 
 
(*Az üdvösség szó görög értelme: megtart, további jelentése:
üdvösség, újjászületés, gyógyulás, egészség, védelem, gyarapodás.) 

 

Rákbetegség, daganatok, csomók, izületi gyulladás esetén

 

(Az előbbi imádság után javasolt, szintén naponta legalább háromszor, a tünetek erősödése esetén többször.
Hatalommal, teljes hittel, meggyőződéssel, hangosan mondjuk el!) 
 
Jézus megváltott a törvény átka alól, ezért megtiltom, hogy daganatok vagy csomók legyenek a testemben. Isten élete által, mely bennem van, megszűnik minden képződmény a testemben, amit nem Isten rendelt és teremtett. Isten mindenható ereje helyreállítja az erőmet és egészségemet. (Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor átokká lett értünk, mert írva van: "Átkozott mindaz, aki a fán függ" Gal. 3,13.)
"Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe! - és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak meg is adatik az."Márk 11,23.
"Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által." Róm. 8,11.)
 
Az én Atyám a szőlőműves, Jézus a szőlőtő, én a szőlővessző. Az Atya kertjében nem teremhetnek rendellenes sejtek, rákos daganatok, mert Jézus nem táplálja, nem ad életet e sejteknek. Ezek a sejtek elszáradnak, mert levágatnak az élet forrásáról; megsemmisülnek a testemben. Én az igazi szőlőtőn maradok. Jézus élete van bennem, mely a Mindenható teremtő ereje és örök szeretete által olyan tökéletes és egészséges sejteket teremt testemben, amelyek az Ő örök életét és dicsőségét hirdetik.
(1„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. 2Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. 3Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. 4Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ján. 15,1–5.)

 Csomóknak és daganatoknak nem adok többé helyet a testemben, mert nincs joguk a testemhez. A múlt dolgai közé tartoznak, mert Isten akaratából kiszabadultam a sötétség hatalmából. (Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába,  Kol. 1,13.)

 Testem minden szerve és sejtje abban a tökéletességben működik, ahogy azt Isten megtervezte és teremtette. Megtiltom a testemben a rendellenességet és a hibás működést Jézus nevében. (26Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. 27Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. ...  31És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap. 1Móz. 1,26. 27. 31.)

 Atyám, a Te Igéd részemmé, a testem szerves részévé vált; a Te Igéd testté lett bennem. A Te szent Igéd a testem vérkeringési rendszerében áramlik. Ahogy a Te Igéd az ereimben áramlik, eljut testem minden szervéhez, minden sejtjéhez. A Te életed szent ritmusát veri a szívem, szent életet juttatva a testem szerveihez és sejtjeihez. Ez a szent és minden erővel teljes élet visszaállítja és újjáépíti, megújítja testemet, mivel Te elküldted az Igédet és meggyógyítottál engem. (10Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, 11ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. 20Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Zsolt. 107,20.)

 Ahogy a Te Igéd megnyilvánul bennem, minden rendellenes sejt nyomtalanul eltűnik a testemben. A daganatok, csomók és izületi problémák a múlté, mert Isten erejét az ellenség nem állhatja. Követelem a csontjaimtól és izületeimtől a tökéletes működést, Jézus szent nevében. (23Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe! - és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak meg is adatik az.Márk 11,23. Ő így válaszolt: „Kishitűségetek miatt. Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlenMát. 17,20. 13és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; Ján. 14,13.)

 A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított a bűn és a halál törvényétől. A Te életed erővel tölti meg testem minden sejtjét. (2mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Róm. 8,2.)

 A betegségnek meg kell futnia előlem a Szent Szellem ereje által, mert ellenállok neki Jézus nevében. (7Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Jak. 4,7.)

 Ellenállok a betegségnek, mint az ördögtől való kísértésnek. A testemben nem létezhetnek daganatok, mert Isten Szelleme lakik bennem és Isten Igéje gyökeret vert a szívemben, erősen növekedik bennem és hatalmat vesz az  életemben. Győztes vagyok a betegség felett, mert nagyobb Isten Szelleme, aki bennem van, mint a betegség, ami e világban van. ( 8A többi pedig a jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meghozta egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt némelyik a százszorosát is.”Márk 4,8. 20Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött.Csel. 19,20.  4Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. 1Ján. 4,4.)

 Isten és az Ő kegyelmességének Igéje — aki az Úr Jézus Krisztus — felépít és meggyógyít engem, és romolhatatlan örökséget ad nékem minden megszenteltek között. (32Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek közöttCsel. 20,32.)

 A betegség nem uralkodik felettem, mert az én megvallásom Isten Igéje.(23Bizony, mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe! - és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik -, annak meg is adatik az. Márk 11,23.)

Jézus nevében! Ámen!

 

 Isten Igéje, orvossága, ereje a betegségek felett

(Az orvostudomány szerint gyógyíthatatlan betegségek esetén javasolt hangosan elmondani, naponta legalább háromszor, de erősödő tünetek esetén többször.

Ajánlott a könyvben található többi imádság rendszeres elmondása is.) 
 
Jézus az Úr az életem felett. A betegségnek nincs hatalma felettem. Az Atya új életet adott nekem Krisztusban, eltörölte bűneimet, ezért szabad vagyok a bűntől és a bűntudattól. Meghaltam a bűnnek, és az igazságnak élek. (Róm. 10,9. Kol. 1,14. 3,3.)
 
Szabad vagyok a harag, az ellenségeskedés és a meg nem bocsátás légkörétől. Megbocsátok másoknak úgy, ahogy az Atya a Krisztusban megbocsátott nekem, mert Istennek szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem által, ki adatott nekem. (Mát. 6,12. Ef. 4,32. Róm. 5,5.)
 
Jézus a bűneimet maga vitte fel testében a fára; ezért én meghaltam a bűnnek, és élek Istennek. Jézus sebeivel meggyógyultam, és teljessé lettem Őbenne. (1Pét. 2,24. Róm. 6,11. 2Kor. 5,21.)
 
Jézus elvitte betegségeimet, és fájdalmaimat hordozta. (Ésa. 53,4.) Ezért nem adok helyet a testemben sem a betegségnek, sem a fájdalomnak. Isten elküldte a szavát és meggyógyított engem. (Zsolt. 107,20.)
 
Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te betegségedből [sérülésedből] — azt mondja az Úr. (Jer. 30,17.)
 
Ímé, én hozok néked kötést és orvosságot, és meggyógyítlak téged, és megmutatom néked a békesség és igazság bőségét. (Jer. 33,6.)
 
Az elveszettet megkeresem, és az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerősítem és meggyógyítom. (Ezék. 34,16.)
 
Az Úr meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. (Zsolt. 147,3.) Köszönöm Uram, hogy Te hozol nekem kötést és orvosságot, és meggyógyítasz engem, és megmutatod nekem a békesség és igazság bőségét. (Jer. 33,6.)
 
Feltámad nékem, aki félem az Úr nevét, az igazságnak napja, és gyógyulást kapok az Ő szárnyai alatt. (Mal. 4,2.)
 
Atyám, Te a bővölködő életet adtad nekem ajándékba. Elfogadom ezt az életet a Te Igéd alapján, és ez az élet folyik az ereimben, eljuttatván a Te életedet minden szervemhez. Az egész testemet a Te Igéd járja át az éltető erejével, gyógyulást és egészséget terem a testemben. (Ján. 6,63. 10,10.)
 
Atyám, a Te Igéd által győztes vagyok. Győztes vagyok a világ felett, a testem felett és az ördög felett a Bárány vére által és a bizonyságtételem szavai által. (1Ján. 4,4. Jel. 12,11.)
 
Mennyei Atyám, én figyelmezek a Te szavaidra, a Te beszédeidre hajtom fülemet. Nem hagyom, hogy szavaid eltávozzanak a szemeimtől. Szívem legmélyén tartom és őrzöm a Te Igédet, mert egész testemnek életet és egészséget jelentenek. (Péld. 4,20–22.)
 
Nem távozik el az Ige az én számtól, hanem éjjel és nappal arról gondolkodom, hogy mindent úgy cselekedjek, amint írva van abban, mert akkor leszek áldott az én útjaimon, és akkor boldogulok. Az Úr parancsolta nekem: Légy bátor és erős! Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Gyógyítód mindenben, amiben jársz. (Józs. 1,8. 2Móz. 15,26.)
 
Uram, Te távol tartasz tőlem minden betegséget. (5Móz. 7,15.) Drága Jézusom, Te vetted el erőtlenségemet, Te viselted betegségeimet, és fájdalmaimat hordoztad. Ezért megtagadom a betegséget, és megtiltom, hogy uralja a testemet. Isten szent élete folyik az ereimben, és gyógyulást hoz testem minden sejtjének. (Ésa. 53,4. Mát. 8,17. Ján. 6,63.)
 
Megváltást kaptam a törvény átka alól. A Gal. 3,13 igeverse áramlik a vérkeringésemben. Eljut testem minden egyes sejtjéhez, átjárja az ereimet, visszaállítja és felépíti az életemet és egészségemet. (Márk 11,23.) Az 1Pét. 2,24 igeversben lévő élet valóság a testem számára, újraépíti és helyreállítja testem minden sejtjét. Felajánlom testemet Istennek, mert az én testem az élő Istennek temploma. Isten lakozik bennem, és az Ő élete átjárja szellememet, lelkemet és testemet. Így beteljesedem Isten teljességével minden nap. (Róm. 12,1. Ján. 14,20.)
 
Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is az Ő bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)
 
A testem a Szent Szellem temploma. Testem vegyi háztartása tökéletes egyensúlyban működik. Minden szervem az Istentől elrendelt tökéletes rendben és egészségben működik. (1Kor. 6,19.) Mennyei Atyám, Te az Igéd által életet adtál nekem. Ez az élet visszaállítja testem egészségét minden egyes szavammal. Mindaz, amit nem Isten vetett a testemben, gyökerestül kitépetik és kiirtatik a testemből Jézus nevében. Az 1Pét. 2,24 igevers beoltatott a testem minden sejtjébe, Isten élete van bennem. (Márk 11,23. Ján. 6,63.)
 
Isten Igéje, amit most kimondtam a számmal, szellem és élet a számomra, teljes az Ő erejével. Az Ő Igéje élő és ható, minden erővel teljes, megerősít, fejleszt, felépít, irányít és meggyógyít. Ahogy kimondom Isten Igéjét, amely élesebb minden kétélű fegyvernél, behatol a testembe, az ereimbe, a csontjaimba, az izületeimbe. (12Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.Zsid. 4,12.) A mindenható Isten csodálatos Igéje életet és gyógyulást hoz egész testemnek. Övé a dicsőség mindörökké!  
 
Forrás: Jim Sanders - Imádságok a Biblia alapján I.