Kenneth E. Hagin: Hit

"És másnap, mikor Bethániából kimentek, megéhezett. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talált; mert nem volt fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus, mondta a fügefának: „Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki!” És hallották az ő tanítványai." (Márk 11,12-14)

A Márk 11, 20-24 pedig folytatja: „Reggel pedig, amikor mellette mentek el, látták, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. És Péter visszaemlékezvén, mondta néki: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, gyökerestől kiszáradt. És Jézus felelvén, mondta nékik: Legyen hitetek Istenben! Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.”

Figyeljünk most csak arra a mondatra, hogy „Legyen hitetek Istenben!” Vagy ahogy a magyarázó fordításban áll: „Legyen néktek az Isten hite!” Illetve, ahogy a görögben áll: „Legyen Isten szerinti hited!” Jézus bemutatta, hogy Neki Isten szerinti hite van. Észrevette a leveles fügefát, és közelebb ment, hogy megnézze, mert a fügeérés ideje még nem jött el. „Miért keresett fügét - kérdezheti erre valaki -, ha nem volt itt a fügeérés ideje?” De azon az égövön, ahol a fügefák megtartják leveleiket, általában megtartják a gyümölcsöt (fügét) is. Megvizsgálta a fát, és azt mondta neki: „Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki!” Másnap látták, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. Péter így szólt hozzá: „Mester a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt.” Mire egy rendkívül meghökkentő választ kapott: „Legyen hitetek Istenben!” [Legyen Isten szerinti hitetek] Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.”
Jézus meghatározza, leírja nekünk az Isten szerint való hitet. Az Isten szerinti hit olyan hit, hogy valaki hisz valamit a szívében, azt kimondja a szájával, és amit kimondott, megvalósul. Jézus bemutatta, hogy Neki ilyen hite van. Azt mondta a fának: „Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki.” Ez a hit szólította életre a világot.

A Zsidó 11,3-ban ez áll: „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.” Mit tett Isten? Hitte, hogy amit mond, megtörténik. Kimondta, hogy legyen Föld; és az meglett. Életre szólította a növény- és állatvilágot. Életre szólította az egeket és a Földet, a Holdat, a Napot, a világmindenséget. Egyszerűen kimondta, és megtörtént. Ez az Isten szerinti hit. Hitte, hogy amit mond, az megtörténik, és úgy lett. Jézus bemutatta, hogy Ő rendelkezik ezzel a fajta hittel, és azt mondta, hogy a tanítványoknak is meglehet ugyanez: hisznek a szívükkel, kimondják a szájukkal, és amit hisznek, bekövetkezik. Most azt mondod: „Én is akarom, és imádkozom, hogy Isten adja meg nekem ezt a fajta hitet.” Imádkozol? Csak az idődet vesztegeted, hiszen már megvan. Minden hívőnek Isten szerinti hit adatott.

A Róma 12,3-ban az áll: „Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.” Ez nem a világon élő összes embere vonatkozik. Mert a világon nem minden ember hívő. Ha megnézed a 2 Thesszalonika levelet, ott Pál azt írja: „Mert nem mindenkié a hit!” Tehát nem minden ember hisz. Hite a hívőnek van. Róma 12,3: „...mondom mindenkinek közöttetek” - „közöttetek”! És nem a világban! Pál nem a világ bűnöseinek írta ezt a levelet, hanem azoknak, akik Rómában voltak, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek. Minden hívő, Istennek minden gyermeke, minden keresztény rendelkezik az Isten szerinti hit egy mértékével. Hadd menjek egy kicsit tovább, hogy bebizonyítsam ezt nektek. Efézus 2,8: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” A hit nem önmagunkból származik. A kegyelemről ugyanezt mindnyájan tudjuk. Pál azt mondja, hogy az a hit, amely által üdvösséget nyertél, nem tőled volt. Nem természetes, emberi hit volt. Ezt Isten adja a bűnösöknek.

Hogyan ad Isten üdvösségre való hitet a bűnösöknek? A Róma 10,17 megmagyarázza: „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Figyeljétek meg a kifejezést: „...a hallás pedig Isten Igéje által.” Hit által üdvözülsz, és ez nem magadtól van, ez ajándék, ahogy is Pál is mondja. Ajándék, mert Isten adja, Istentől jön. Róma 10,8-ben ez van: „De mit mond? Közel hozzád az Ige [a beszéd], a szádban és a szívedben van, azaz a hit Igéje [beszéde], amelyet mi hirdetünk.” A Bibliát, Isten üzenetét a hit beszédének nevezi. Miért nevezhetjük a Bibliát a hit Igéjének vagy a hit beszédének? Azért, mert ez a beszéd hoz létre hitet a megtéretlen ember szívében. Ugyanazt a fajta hitet hozza létre, amely a világ-mindenséget is teremtette, és ugyanez adatik a mi szívünkbe is. És ezt az Igén keresztül kapjuk, mert ez a hit mértéke. A Róma 10,8-at megismétlem: „De mit mond? Közel hozzád az Ige [a beszéd], a szádban és a szívedben van.” Figyeljétek meg, hogy ez pontosan megegyezik azzal, amit Jézus mondott: „Szívében nem kételkedik, hanem hiszi... amit mond...” Érted most már azt a gondolatot, hogy hinni kell a szívben és kimondani a száddal?

Jézus hitt, és kimondta. Isten hitt, és kimondta. A Föld így jött létre. A 9. vers folytatja: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatol.” 10. vers: „Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” Látjuk, hogy a bűnös a hit egy bizonyos mértékét kapja azáltal, hogy hallja az Igét, majd használja azt. Arra használja, hogy megteremtse az üdvösség valóságát a saját életében. Mikor mentett meg téged Isten? 1990. május 24-én, kb. 10 óra 10 perckor? Tévedsz. Akkor, amikor Jézus meghalt érted és feltámadott, kb. 2000 évvel ezelőtt. De ez akkor lett valóság - megmentés - számodra, amikor elhitted és megvallottad. Az üdvösség minden emberé. Minden férfi és nő rendelkezik azzal a joggal, hogy üdvözülhessen. Jézus az egész világért meghalt. Ezért szeretem T. L. Osborne testvér szavait: „Senkinek nincs joga kétszer hallani az evangéliumot, amíg minden ember nem hallotta legalább egyszer.” Minden embernek joga van tehát hallani az evangéliumot, mivel az üd-vösségét megszerezték, és az árát kifizették. A prédikált igazság hitet hoz létre a szívben. Ezért, aki hisz és megvallja azt, amiben hisz, akkor az ő hite által valósággá váltja a saját életében mindazt, amiről prédikáltak neki.
 
Figyeljük meg a Róma 10,13-14 és 17-ben ezeket a szavakat: „Mert minden, aki segítségül hívja az Úr Nevét, megtartatik [üdvösségre jut]. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Ez az állítás igaz bármiről, amit Istentől kaphatunk. Az Isten szerinti hit úgy jön, hogy hallod Isten Igéjét. Istennek nincs másfajta hite, csak ez, és ez az isteni hit, hallás által jön. Azaz Isten annak a szívébe, aki az Igét hallja, az Ő saját hitét adja. Nem csoda, hogy Jézus azt mondta, „hallván hallanak”. Nem hagyhatod, hogy az Ige az egyik füleden bemenjen, a másik füleden ki, mert így nem terem gyümölcsöt benned; nem eredményez hitet. Akkor sem jön létre hit a szívedben, ha úgy viselkedsz, mintha Isten Igéje tündérmese volna. De ha tisztelettel és őszintén hallgatod, és ennek alapján cselekszel is, akkor létrejön benned a bibliai hit. Gyakran van olyan elképzelésünk a prédikálásról, mint amilyen a fiamnak volt 5 éves korában. Azt kérdezte: „Anyuka, azok a mesék, amiket apuka mond, amikor prédikál, azok tényleg igazak vagy csak prédikál?” Az emberek sokszor azt gondolják, hogy csak prédikálunk.

Egy teljes evangéliumi keresztény hölgy jött hozzám, miután látott egy metodista asszonyt meggyógyulni gyógyíthatatlan betegségéből. Könnyes szemmel kérdezte:

- Megmondaná, hogy létezik, hogy Isten meggyógyítja ezt a metodista asszonyt, akinek nincs is Szent Szellem-keresztsége? Én pedig szólok nyelveken, mégsem gyógyulok meg?

- A gyógyulásnak semmi köze a nyelvekhez. Az Úr már 2000 évvel ezelőtt ráhelyezte a te betegségeidet Jézusra, és Jézus elhordozta azokat. Az Ő sebeivel már akkor meggyógyultál, de te nem fogadod el, és nem hiszed ezt. Megpróbálod az Urat rávenni arra, hogy most tegye meg azt, amit ő már rég megtett. Ha képes vagy buzgón és boldogan dicsérni Istent azért, amit tett, és elhinni és megvallani, akkor láthatóan is megnyilvánul majd a gyógyulásod. Ha keresztény vagy, akkor van elég hited arra, hogy meggyógyulj. Megteheted, hogy egyszerűen nem használod, nem engeded felszabadulni. Ne kérj több hitet, nincs szükséged többre! A legnagyobb dolgokat már sikerült elhinned. Az újjászületés a legnagyobb dolog, ami megtörténhet veled. Ez a legnagyobb csoda. Sokkal nagyobb, mint meggyógyulni valamilyen betegségből! Mit kell tenned? Használd a hitnek azt a mértékét, amivel rendelkezel, és engedd felszabadulni. Jézus elmondta, hogyan kell ezt megtennünk: mondd ki a száddal azt, amit hiszel a szíveddel. Ha hiszel a Bibliában, akkor hiszed azt is, hogy Jézus magára vette az erőtlenségeidet, és hordozta a betegségeidet. Ha hiszel a Bibliában, akkor hiszed azt is, hogy Ő ezt már 2000 évvel ezelőtt megtette - feleltem.  

1 Péter 2,24: „Akinek sebeivel gyógyultatok meg.” Ez azt jelenti; ha te azt mondod, hogy az Úr majd „valamikor” meggyógyít, akkor nem vagy összhangban azzal, amit a Biblia mond, mert a Biblia azt mondja: „...gyógyultatok meg.” Ne emberi tradíciók, hanem az Ige szerint szabadítsd fel a hitedet! A hit jelen idő. Ha azt mondod, „reméled”, hogy „majd” meggyógyulsz, akkor jövő időben beszélsz. Rendelkezel az Isten szerint való hit mértékével, tehát használd! A 2 Korinthus 4,13-ben ezt olvashatod: „Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk.” Pál a korinthusi gyülekezetnek írt, de ami vonatkozik a korinthusi gyülekezetre, az vonatkozik a nálatok lévő gyülekezetre is. Azt írta nekünk: „...a hitnek mibennünk is ugyanaz a szelleme van meg.” Egyetlen apostol sem írt a Bibliában egyetlen alkalommal sem abból a célból, hogy az embereket bátorítsa a hitre. Ma azért kell bátorítanunk a hívőket, mert Isten Igéje nem valóságos a ma élő emberek számára. Hívők vagyunk! Nem írjuk a gyermekeinknek sem, mikor távol vannak, hogy ne felejtsenek el lélegezni, mert lélegezni fognak, amíg élnek. Tehát nem kell a hívőket arra bátorítanod, hogy higgyenek, hiszen ezért azok, akik: vagyis hívők.

Évekkel ezelőtt, Új-Mexikó államban egy összejövetel után a szenátor és bankigazgató felesége, egy kedves hölgy jött hozzám, és arra kért, imádkozzam érte, hogy több hite legyen. Megmondtam neki, hogy nem tehetem, mert ima által nem lehet a hitet megnövelni. Megkérdeztem, hogy hívő-e? Azt mondta, igen. De ki hallott már olyan hívőről, aki nem hisz?

Ha vereségben élsz, azt te magad okoztad, a saját ajkaddal: „...ha valaki azt mondja... és a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz neki, amit mondott.” Valaki ezt így fejezte ki: „Ha azt mondod: nem tudod, akkor abban a pillanatban, amikor ezt kimondod, olyan, mintha megkorbácsoltak volna. Azt mondod, hogy nincsen hited, mire a kételkedés úgy ágaskodik fel benned, mint egy óriás, és megbénít.” Szavaid által veted magad börtönbe. Kudarcról beszélsz, és a kudarc rabságban tart téged. A Példabeszédek 6,2-ben ez van: „Szádnak beszéde által estél tőrbe.” A magyarázó fordításban így áll: „Fogságba estél a szád beszédével.” Nagyon kevesen vesszük észre, hogy a saját beszédünk uralkodik rajtunk. Egy fiatalember mesélte, hogy soha nem verték meg addig, amíg meg nem vallotta, hogy valószínűleg meg fogják verni.
 
Az emberek azt állítják, beszédüket értelem irányítja. Ez nem baj, ha Krisztus értelme lakozik bennük. Bennünk, hívőkben, Krisztus értelme kell, hogy lakozzék. De ha a gondolkodásodat a kétség uralja, akkor bizony az ördög értelme lakozik benned, és ha érzéseidet a félelem uralja, akkor azt is az ördög uralja. Soha ne beszélj kudarcokról! A vereség és a kudarc nem tartozik Isten gyermekeinek az örökségéhez! Isten soha nem teremtett félresikerült dolgot, és Ő új teremtéssé tett bennünket! Mi nem a test akaratából születtünk, nem emberek akaratából, bennünket Ő Jézus Krisztusban teremtett! A félresikerült dolgokat emberek tesznek, rossz hittel és rossz gondolkodásmóddal. Az 1 János 4,4 azt mondja: „...nagyobb az, Aki bennetek van, mint az, aki e világban van.” Tanuld meg, hogy a nagyobban bízz, Abban, Aki benned van. Ő, Aki benned van, hatalmasabb, mint bármi ezen a világon. Isten szavakkal teremtette a világmindenséget. A hittel megtöltött szavaknál nincs nagyobb erő ezen az egész világon!

Valakitől hallottam, hogy a legtöbb ember az ördög ellentámadásakor vesztette el a gyógyulását. Velem is majdnem ez történt. Az emberek kérdezgették, jobban van-e a szívem, és én azt válaszoltam, hogy nincs. Egy idő után kezdtem is rosszabbul érezni magam. Feküdtem az ágyon, és megvizsgáltam, miért hanyatlik az állapotom. Ezután elkezdtem azt mondani, hogy jól vagyok, és így is lett. Imádkoztam a gyógyulásért, mert kívántam. Hittem a szívemben és megvallottam az ajkaimmal. Azt mondtam az embereknek, hogy jól vagyok. Erre furcsán néztek rám. De mivel jó megvallást tettem, azt láttam, hogy a tüneteim csökkentek, végül elhagytak. Megkérdezték, hogy elvigyenek-e autóval, de elutasítottam: Nem, inkább egy kicsit sétálok. Mindenkinek megvallottam, hogy jól vagyok. Sokan hirdetik, hogy a gyógyulás nem a napjainkban élő emberek számára adatik, de erre azt tudom mondani, hogy tanításuk az ördögtől van, és a Biblia azt mondja, hogy az ördög hazug.
 
A betegség, a probléma legyőzésének kulcsa a szív hite és a száj megvallása. Tudtam, hogy nekem megvan a szükséges hitem, mert egy bizonyos mérték az Isten szerinti hitből már elegendő. Szánk milliomossá vagy koldussá tehet minket. Ajkaid téged győztessé vagy fogollyá tehetnek. A vérfolyásos asszony hitből beszélt, és hite győztessé tette őt. Megvallásod betegségben tarthat, de meg tudod tölteni a szavaidat szeretettel is, és az a legkeményebb szívet is megolvasztja, segít a csüggedőknek és a megtört szívűeknek. Meg tudod tölteni a szavaidat olyan hittel, amely a mennyet is fölkavarja, és meg tudod tölteni őket gyűlölettel és méreggel is. Szavaidat meg tudod tölteni a menny levegőjével, és az kiárad, amikor beszélsz. Hited soha nem fog magasabbra emelkedni, mint a szád beszéde. Jézus azt mondta a vérfolyásos asszonynak, hogy az ő hite tette őt egészségessé.

Gondolatok jöhetnek és mehetnek, de ha te nem vagy hajlandó őket szavakká formálni, akkor meghalnak, mielőtt megszülettek volna. Egy ember megkért, hogy imádkozzam érte, hogy az ördög soha ne súgjon gonosz gondolatokat a fülébe. Ezt magamért is megtenném, ha tehetném. De az ördög területén vagyunk, testben élünk. Nem tudjuk megakadályozni, hogy az ördög fülünkbe súgja a maga gondolatait. Nem tudod megakadályozni, hogy madarak repüljenek a fejed fölött, de azt már igen, hogy fészket rakjanak a hajadban. Ugyanígy el tudod utasítani, hogy a gonosz gondolatokat cselekedetekké váltsd. A legjobb dolog, amit tehetsz, hogy nevetsz az ördögön, mert hazug.


Vedd fel azt a jó szokást, hogy nagy dolgokat gondolsz ki! Tanuld meg, hogy használd azokat a szavakat, amelyek a szellemedet mozgásba hozzák! A hit megvallásai valóságot teremtenek! A megvalósulás követi a megvallást. A megvallás megelőzi a megvalósulást, a birtoklást.
Két dolog fontos tehát az Isten szerinti hittel kapcsolatban: az első, hogy az ember higgyen a szívében; a második, hogy higgyen a saját szavaiban is. Nem elég valamit csak a szívben hinni. Ahhoz, hogy Isten működjön, munkálkodjon, hinned kell a saját szavaidban is. Ez a hit kizárólagos törvénye. Mind a kettőben hinned kell. A szónak az ajkaidról kell elhangoznia; ez hatalmat, erőt ad a betegség, a démonok és a körülményeid felett.
Kenneth E. Hagin: Győzelem az ellenség minden ereje fölött


 

Zsolt 91,13:  Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
Luk10,19: Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek.
Kol2,15: Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban (...nyilvánosan mutogatta, győzelmet aratott felettük a kereszt által).

Ha itt befejeznénk, akkor is azt tudnánk mondani, hogy ezek fantasztikus ígéretek, és mehetnénk haza. De sokkal biztosabb vagyok benne, mint ezelőtt bármikor, hogy ha nincs erőnk a sátán legyőzéséhez, akkor vereségben élünk. Ha nem tudjuk, hogyan tegyük, az is vereséget jelent. De ha tudjuk, hogy Isten Igéje mit mond erről, akkor győzelemben fogunk járni.

Sokan tudják, mi tartozik hozzájuk, de nem tudják, hogyan kovácsoljanak előnyt ebből, vagy hogyan alkalmazzák. Ha nem tudjuk, hogyan arassunk győzelmet sátán fölött, aki egyébként nagyon erős az ő birodalmában, akkor mind fizikai mind szellemi síkon vereséget szenvedünk. Tudnunk kell tehát, hogyan vehetünk fölötte hatalmat, és kerekedhetünk fölé.

Ki áll a háttérben, a világ történéseit illetően? Emlékszel, a 2 Kor 4,4-ben Pál azt mondja, sátán e világ istene. Ki áll a bűnözési hullám mögött? Sátán. Ki áll a modernizmus mögött, amely tagadja Isten Igéjét, annak igazságát, erejét, és hatalmát? Sátán. Ki áll az evolúció mögött, mely tagadja, amit Isten Igéje mond erről? Ki áll a hamis tanítások mögött? Isten természetfölötti csodáinak tagadása mögött? A betegségek, járványok mögött, amik végigsöpörnek a földön? Sátán. Mielőtt gyógyulást találnál valamire, már ott a másik probléma.

A Biblia elmondja az Apcsel 10,38-ban, hogy Jézus körbejárt jót cselekedvén (A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.)

A Biblia a betegséget sátáni elnyomásnak tartja. Ki áll a megkötözöttségek (dohányzás, stb.) mögött? - És tudjuk, hogy Istennek sok gyermeke is meg van kötözve. - Ki áll a sötétség szelleme mögött, aki akadályozni akar téged az imában? Sátán. Aki elszánt arra, hogy legyőzzön, hogy megrabolja azt a győzelmet, ami megillet. Mit fogunk tenni? Ilyenkor az ember felteszi a kezét és azt mondja: nem tudunk mit tenni. NEM, NEM, NEM! Ezerszer is nem! Jézus a győztes!

Az Igében benne van, hogy lefegyverezte, foglyul ejtette az ellenséges erőket. Ugyanazokat a hatalmakat, erőket, amikkel nekünk kell megküzdenünk itt. (Ef 6:12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.)

Ez egy kicsit érthetetlen számunkra, pedig az Igében benne van, hogy semmissé tette őket. (Köszönjük Uram, hogy legyőzted az ördögöt.) Tudjuk, hogy Jézusnak erre nem volt szüksége, ő miattunk tette meg, mint a mi helyettesítőnk.

A 91. Zsoltárban az van: oroszlánon taposunk. Felfigyelhettél arra, hogy a Bibliában két oroszlánról van szó. Az oroszlán a sztyeppék királya, itt azonban az ördögről beszél az Ige. De a Biblia beszél egy másik oroszlánról is, Júda oroszlánjáról. Ő az Úr Jézus Krisztus! A Szentírás határozottan állítja, hogy Ő Júda törzsének oroszlánja. Ha követjük Jézus családfáját, akkor tudhatjuk, hogy Ő Júda törzséből származik. Júda jelentése: dicséret. Ő a dicséret törzsének az oroszlánja.

Azt is tudjuk a Bibliából, hogy Jézus és Isten a dicséreteink között lakozik. Pál és Silás börtönben volt, a hátuk korbácsütésektől sebes, és a börtön legmélyére vetették őket kalodában. És az Ige szerint a sötétség órájában, éjfélkor imádkoztak. (Apcsel 16,25) De az ima csak egy lépés a győzelem felé. Ők dicséretet énekeltek Istennek. Amikor dicséretet énekelünk Istennek, akkor jönnek a válaszok. Mert Jézus a dicséret törzsének az oroszlánja. Ha azt akarod, hogy az Úr közbelépjen az érdekedben, kezdd el Őt dicsérni a sötétség legnehezebb óráiban. A 91. Zsoltárban az oroszlán nem állatként van megemlítve, inkább erőket jelent, olyat, ami erős és félelmetes - a sátánról beszél, amelyen taposnod kell.

Az 57. Zsoltár mondja: a lelkem oroszlánok között van. (Az én lelkem oroszlánok között van, tűzokádók között fekszem; emberek között, akiknek foguk dárda és nyilak, nyelvök pedig éles szablya.). Érezted már ezt? Fel kell azonban ismernünk, lehetséges, hogy a lelked oroszlánok között van, ennek ellenére ezeket megtapossuk. Lehet, hogy oroszlánok között vagyunk, de semmi esélyük nincs ellenünk, ha tudjuk, hogyan bánjunk el velük. Jézus foglyul ejtette az erősségeket, hatalmasságokat. (Kol 2:15 Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.)

Tudjátok, hogy a 21. Zsoltár a mostani életünkre vonatkozik? Gyakran temetések alkalmával olvassuk fel. Pedig amikor arról olvasol, hogy a halál árnyékának völgyében jársz, az nem a fizikai halálról szól. Hiszen az Úr kövér legelőkhöz vezet, s mikor átvezet a halál árnyékának völgyén, az csak árnyék. S Ő megvigasztal engem, sőt a poharam túlcsordul. A zsoltár úgy fejeződik be, hogy irgalmad és kegyelmed követnek engem életem minden napján. Tehát ez élőknek és nem holtaknak szóló zsoltár. S az Úr házában lakozom örökké.

Ebben a világban, melynek sátán az istene, a feje, s itt a sötétség királysága van, ebben az életben nekünk ezen a völgyön kell átmennünk. Ez a halál árnyékának a völgye. A szellemi halál árnyékának völgye vesz körül minket. A betegségek, a szegénység - ez a halál árnyéka.

De ugyanez a zsoltár mondja: asztalt terít nékem az én ellenségem előtt. A 91. Zsoltár arról beszél, hogy megtapossuk az oroszlánt és sárkányt – ezek az ellenségek szimbólumai, azaz sátánon és seregén taposunk. És az, hogy asztalt terít az ellenség előtt, arra vonatkozik, hogy a sátán és démonjai előtt terít asztalt az Úr. Előkészíti az asztalát az Úr, és rajta győzelem van. De valamit fel kell fedeznünk: előkészíti az asztalt az ellenség jelenlétében. Bizony az ellenség jelen van, és jelen is marad. Ádám felségárulása óta joga van itt tartózkodni.

De hálát adunk Istennek: lehet, hogy ordít az oroszlán, és közel is jön, de nem tud elkapni! Mi az Atya asztalánál ülünk, hiszen Ő készített egy asztalt nekünk, az ellenség jelenlétében. Sokan túl sokat foglalkoznak az ellenségeikkel. A tekintetedet inkább az asztalra helyezd, mert ott győzelem van az ellenség minden ereje fölött! Ne akarj bajba kerülni. Vedd le a szemedet az ellenségről, és nézz az asztalra, mert meg kell taposnod az oroszlánkölyköt és a sárkányt, az ellenséget. Nekik vereséget kell szenvedniük! Ha megtaposod az oroszlánt, járnod is kell rajta, a lábaid alá kell, hogy kerüljön.

Igen, sátán a lábaink alatt van, mert Jézus az Egyház feje, mi pedig a teste vagyunk. S Ő mindent az Egyház, a saját lábai alá vetett. Ő a fej, mi a láb. S ugye a láb a test egy része. Ha a láb alatt van, akkor az egész test alatt van.

Ebben a zsoltárban a kígyó héberül kobrát, áspiskígyót is jelent. Ezeknek a veszélyes kígyóknak a teljességét jelenti itt a kígyó szó. Mindenféle démont jelent – de te jársz rajtuk, és megtaposod őket. Taposnod és járnod kell rajtuk. Felettük kell járnod. Megtaposod az oroszlánt, a sárkányt, kígyót, oroszlánkölyköt. Beszéltünk az oroszlánról, most nézzük az oroszlánkölyköt. Mi lehet ez? Az első a sátán maga, a vérszomjas. A kölyök tele van energiával, amely mindenféle démoni aktivitást jelent, de tudod mit? Nem kell félned ezektől. Halleluja! Mert az Úr a pásztorod – nem szűkölködsz. Mert Ő asztalt terít nekünk, és rajta van a győzelem.

5Móz 32,33 Sárkányok mérge az ő boruk, áspiskígyóknak kegyetlen epéje.Nemcsak az oroszlánkölykön, de a sárkányon is taposol. Hatalmad, erőd, felhatalmazásod van arra, hogy taposs a sátánon és minden sátáni erőn, démonokon, erősségeken. Az Ige szerint az ő boruk a sárkány mérge, s az áspiskígyó epéje.

Az Újszövetségben a Róm 3,13-ban olvasunk az áspiskígyó mérgéről a nyelvük alatt. Ebben a világban bizony az áspiskígyó mérge az emberek nyelve alatt van. Olyan, mint az áspiskígyó fullánkja. Ezek bizony a rágalmazó beszédek. Évekig szolgáltam, s ez évben már a szolgálat 63. évén vagyok túl. Ám ez idő alatt senki nem hallotta, hogy valakit is kritizáltam volna, nem emlékezhettek arra, hogy bárkiről bántón beszéltem volna. Lehet, hogy rólam igen, azokért imádkoztam. Súsárolni, rágalmazni, bántani, rosszat mondani másokról olyan, mint az áspiskígyó mérge. Neked azonban hatalmad van ezeken taposni. Járj ezeken, és menj tovább. 25 éves koromban mondtam először, és most is ugyanúgy gondolom: ha valaki azt mondaná, hogy megöltem a nagymamámat, akkor is csak tovább mennék, dicsérve az Urat. (Köszönöm Uram a győzelmet!

Tehát megtapossuk az oroszlánkölyköt és a sárkányt. A sárkány egy kígyófajta, sok feje van. De erre is azt mondja a zsoltár, hogy megtaposod, a lábad alá kerül. Lehet, hogy suttognak ellened, ilyenek voltak ellenem is, de ez nem változtatott meg. Halleluja! Ugyanaz vagyok ma is, mint tegnap. Nem fogadtam el bántásnak, hanem megtapostam és a lábam alá vetettem ezeket. Ismeritek a bizonyságomat: 16 évesen halálos betegségből keltem föl, a Márk 11,23-24 alapján cselekedtem. Az Úr 1950 májusában hallhatóan ezt mondta: tanítsd hitre a népemet, mégpedig az Igémen keresztül. Megengedtem, hogy bizonyos tapasztalatokon átmenj, és megtanultad a hitet az Igémből és a tapasztalataidból.

Vannak emberek, akik túlzásba esnek. Én az út közepén akarok maradni. De így is hallani nem éppen kedves dolgokat a hit szolgálatokról, hit üzenetekről. Néhány évvel ezelőtt egy szolgáló egyik reggeli prédikációm után odajött hozzám: miért tanítasz olyan sokat a hitről? Én azt válaszoltam: több oka is van. 1. Hit által tudsz üdvösséget kapni, kegyelemből, hit által tartatunk meg - ez Isten ajándéka. 2. hit nélkül nem tudsz keresztény életet élni. Hitben járunk, nem látásban. 3. Nem tudsz Istennel hit nélkül élni. Mert az igaz ember hitből, hit által él. 4. Az imád hit nélkül nem talál meghallgatásra. Jézus azt mondta: amikor imádkozol, hidd, hogy megkapod és meglesz néked. 5. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, a mennybe sem tudsz hit nélkül menni.

Ez a szolgáló már 25 éve szolgálatban volt, de azt mondta: tudod Hagin testvér, még soha nem tanítottam a hitről. De hála Istennek, ezután már tanított.

Pál azt írja az 1 Thess 5-ben : ragaszkodj mindazokhoz, amik jók. Itt Pál apostol – ha a teljes szövegkörnyezetet nézzük - a próféciákra és a szellem mozgására utalt: a szellemet ne oltsd meg, ne állj ellene a próféciáknak, vizsgálj meg mindent és ragaszkodj a jókhoz. Látjuk, hogy hangsúlyozza: vizsgáljatok meg mindent, és ami jó, azokhoz ragaszkodjatok. Már elmondtam, hogy 1933 ápr. 22-én kerültem betegágyba, 1934 januárjában a nagyszüleimnél laktunk, mert édesanyám elvált, és hozzájuk költöztünk. Akkor édesanyám öccse is velünk lakott. Nagyapámnak akkor több háza is volt, és elhatározta, hogy átköltözünk egy másikba, hogy ezt helyreállítsa, és kiadja.

Január 1-jén költöztünk, s az én hálószobám volt az utolsó. A költöztető körbevezetett a városon, s közben egy hang azt mondta - ma már tudom, az ördög volt -: jól nézz körül, mert most láttad utoljára ezt a teret. Jó fiú vagy, de nincs reményed a gyógyulásra. Nem tudtam, honnan jön ez a hang, de egy kis fénysugaram volt, és a bensőmben (ma már tudom, a szellemem volt) hangosan felkiáltottam: NEM IGAZ, MÉG FOGOM LÁTNI! Ide fogok jönni testben, és megnézem ezeket az épületeket.

Nyolc hónap múlva még mindig ágyhoz kötött voltam, de 1934 augusztus második szombatján ott álltam a főtéren! Éppen piacnap volt, zsúfolt volt a tér. Ott álltam a járda szélén, kivettem a Bibliámat, és kinyitottam a Márk 11,34-nél, felolvastam, majd hangosan azt mondtam: ördög, mondtam neked nyolc hónappal ezelőtt, hogy azért is itt fogok állni. (Nem tudom az emberek mit gondoltak, de nem is érdekelt). Ragaszkodtam hozzá, és 63 éve ragaszkodom hozzá. Sok minden történt azóta, de még mindig hiszek ebben az Igében. Vizsgálj meg minden dolgot, és ragaszkodj hozzá, ragadd meg, szorítsd magadhoz. Ragaszkodj ahhoz, ami jó. Szorosan tartsd. Mert van egy ellenséged, aki ellenlábasod, aki meg akar rabolni. Mert ő egy tolvaj. De te ragaszkodj hozzá. Mondd: köszönöm Uram Isten Igéjét, halleluja!

A Luk 10,19-ben olvassuk: adok neked hatalmat, ami azt is jelenti, hogy adok neked felhatalmazást, hogy kígyókon és skorpiókon taposs... S végre már látjuk, hogy az Ige nem fizikai kígyókról beszélt, hanem az ellenség, a sötétség minden erejéről, sátánról. Íme, adok nektek felhatalmazást, hogy kígyókon....? Nem, az ellenség minden erején. Adok hatalmat, hogy taposs a kígyón és skorpión, adok erőt a taposásra. Gyakran előfordul, hogy ellened suttognak, pletykálnak, megjegyzéseket tesznek rád. Ezek a fullánkok. Sokszor, mikor hibázol az életben, ezek fullánkok nagyon fájdalmasak lehetnek. De hála Istennek, ezeken is taposunk!

S ez a győzelem nem esetleges, néha esik meg, hanem mindig. Ezt a győzelmet a mi Urunk Jézus Krisztus halála és feltámadása által kaptuk, a felemeltetése és az Atya jobbján, a magasságban való leülése után.

Pál a Róm 15,4-ben azt írja, hogy ami Izraellel történt, az a mi tanulságunkra íratott meg. Nos, az 5 Móz 2,31-ben az Úr Mózesnek azt mondta: nektek adom Sihont, kezdd el birtokba venni ezt a földet. Vagyis: bár neked adtam, de birtokba is kell venned bizonyos dolgokat. Az enyém már potenciálisan, de mikor lesz ez valóságossá? Amikor birtokba veszem: kijelentem, hogy amit Isten mondott rólam, az igaz. Ahogy a Józsué 1,3-ban van: Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek.

Mit jelent ez? Minden helyet, ahol megtaposod a kígyót és skorpiót, neked adtam. Ez nem lesz automatikusan az enyém, egészen addig, míg birtokba nem veszem. Megtapossuk a z oroszlánkölyköt és sárkányt, s az Úr adott nekünk hatalmat, hogy tapossunk az ellenség minden erején. Ha arra vársz, hogy Isten megadja neked a győzelmet, azt mondom: már megadta, Jézuson keresztül már megtette! Akkor válik realitássá az életedben, ha megtaposod az ellenség minden erejét.

Taposd meg az ellenséget. Várod a gyógyulást? Kezdj el a gyógyulásodban járni, mert hozzád tartozik. Taposd meg az ellenséget, mert a tiéd az a föld. Neked adtam – mondja az Úr. Ragaszkodj ahhoz, amit az Úr neked adott. Vedd birtokba azt a földet. Sok hívő azt hiszi, hogy a fáról, mint érett gyümölcs leesik a győzelme. Pedig azért tenni is kell. Taposni kell. Ezt nem fogod tudni megtenni, ha lábujjon mégy az ösvényeden. Teljes talppal kell menned. Járj az ellenségen. Az ördög egész héten üldözött engem – mondta ezt egy hölgy. De nem erről kell bizonyságot tenned. Taposnod kell az ellenségen.

Minden földet, amit a talpad érint, az a tiéd. De rajtad múlik, mennyi győzelmet aratsz az életedben. Ha nem taposol rajta, nem lesz a tiéd. Valójában hozzád tartozik, de birtokba kell venned, és meg kell taposnod az ördögöt, hogy a tiéd legyen.

Kol 2,13-15: És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

Az efezusiaknak azt mondta: Krisztussal együtt felemeltettünk, és leültettünk Krisztussal. Nem örülsz, hogy az Úr minden bűnödet megbocsátotta?

Az Ige végére céloz, az Ő eltemettetéséről és feltámadásáról van szó. A foglyul ejtés a Biblia idejében úgy nézett ki, hogy ha két király háborúzott, a győztes foglyul ejtette a legyőzöttet. Jézus megfosztotta a démonokat az erejétől körülöttünk. Elszakította tőlük a hatalmat fölöttünk. Egy másik fordítás: háborús foglyokká tette. A királyok foglyai hadifoglyok voltak.

1 Kor 2,6 (Moffat fordítás): Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;
Veszendő fejedelmei: trónfosztott erő, hatalom, amely uralkodik a világban. Hogy lehet uralkodnia, ha trónfosztott? Úgy, hogy ez a világ még nem tudja, hogy trónfosztott lett. Ha újjászülettél, és új teremtés lettél, és a Bibliát tanulmányoztad, akkor tudod, az ellenség trónfosztott lett az életünkben. Te ebben a világban élsz, de nem e világból való vagy. Pál tovább megy: Jézus a fej, te pedig a Krisztus teste. Ennek a testnek a legkisebb része is uralkodási pozícióban van, ugyanúgy, mint maga a fej. Mi vagyunk Krisztus, mi vagyunk a test, Krisztus teste. Lehet, hogy sátán uralkodik a világban, de rajtunk nem tud uralkodni. Ehelyett mi uralkodunk rajta.

Az Ószövetségben egy ezret, kettő tízezret győz le. Gondolj bele: mennyien vagyunk mi? Futamítsd meg az ördögöt. És mulass egy kicsit a győzelmen. Használd azt a hatalmat, erőt, hiszen felemeltettél és le is ültettél az Atya jobbján. Ott van a felhatalmazás, a hatalom helye. Nem a sátán uralkodik rajtad, hanem neked kell rajta. Ha parancsolsz, neki engedelmeskednie kell. Ő egy legyőzött Krisztusban. De ő is tudja ezt. Ezért mondja az Ige: állj ellene az ördögnek, és az elfut rettegve. Mert ismer téged: te Krisztusban vagy, Krisztus felhatalmazásával, erejével. Kelj fel végre, foglald el a helyedet! A menny, a föld, és a pokol is felismeri, hogy mit tett Krisztus a kereszten.

Sátánnak nincs legális joga, hogy uralkodjon az életedben. Róm 5,17: uralkodnod kell az életben, mint királyok. Én nem átok alatt vagyok, a betegséget, egészséget, a szegénységet gazdagságra cserélte az Úr. Az Úr szerezte meg nekem, mert felvitte a keresztre, átokká lett értünk, hogy mi ne legyünk átkozottak, hanem Ábrahám áldása legyen a miénk. Hogy a pogányokra jöjjön Jézus Krisztuson keresztül Ábrahám áldása. Ha Krisztusban vagy, akkor Ábrahám magva vagy. Ábrahám áldása háromszoros: szellemi, fizikai gyógyulás, anyagi-pénzügyi áldás.

Hozzád tartozik, de akkor kerül a birtokodba, ha megtaposod az ördögöt. Minden talpalatnyi föld, minden lépés, amellyel taposol az ördögön, a birtokodba kerül. Mondd: a győzelem az enyém. Nem érdekes, min mentél keresztül. mert te kígyókon és skorpiókon taposol. A gyógyulás az enyém. Egészséges vagyok, teljes vagyok. A fejem búbjától a talpamig.

És akkor lesz a tiéd, mikor használod a hatalmadat.