Szellemi Fegyverek
Az írást egy KMA tag körleveléből ollóztuk.
 
 
 

Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak.

Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.

Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába.

És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével.

Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok.

Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellemnek kardját, amely az Isten beszéde. „ (Efézus 6,11-17)Tehát 6 db fegyver, szellemi ruhadarab van, melyek egy-egy szellemi igazságot jelképeznek.

Szellemi magatartásformák ezek a ruhadarabok, amelyeket ha felöltünk, az ördögnek tartósan ellene tudunk állni.

Efézusi gyülekezet

Az efézusi levélben konkrét élethelyzetre reagált Pál. Az efézusi gyülekezet egy 12 fős imacsoportból indult Pál szolgálatán keresztül. 3 év alatt kb. 70-80ezer fős gyülekezetre duzzadt, beleértve a környékbeli, szatellit csoportokat is.

Pál, amikor elbúcsúzik az efézusi gyülekezettől, elmondja, hogy többet nem látják őt és a tudomány beszéde által kijelenti, hogy a távozása után jönnek a gyülekezetbe farkasok, sőt közülük is támadnak hamis tanítók, próféták, akik romboló üzeneteket fognak mondani.

Ezután Pált letartóztatják. Majd Rómából, házi őrizetből írja meg az efézusi levelet. Olyan üzeneteket akart írni az efézusiaknak, amelyekkel hatástalanítani tudja ezeket a zavargásokat, amelyeket kijelentett a Szent Szellem, hogy a gyülekezetben lesznek. Az efézusi testvérek hallották ezt az üzenetet a szellemi fegyverekről, de nem csinálták meg. Pál kiszabadulása után hallotta, hogy elkezdődtek a szakadások. Tim I. levele: maradjon Efézusban, és gondoskodjon arról, hogy ne tanítsanak más tudományt, amelyek versengéseket támasztanak. Pál Timóteust küldte, hogy állítsa le ezeket a versengéseket, állítson új presbiteri testületet. II. Tim levél: elfordultak az Ázsiabeliek mind (Ázsia fővárosa Efézus volt). Tehát a gyülekezet nem tudott helyreállni, Onezifórusz házanépe kivételével az egész gyülekezet elfordult Páltól, nem fogadták meg a szellemi fegyverekről szóló üzenetet. Ha viszont beépítették volna a szellemi életükbe Pál üzenetét a szellemi fegyverekről, akkor ez a gyülekezet meg tudott volna maradni.

Efézus 6, 11: ravaszság jelentése.

A sátánnak egy terve van az emberek életére, amit lassan dolgoz ki úgy, hogy kifigyeli a gyenge pontját az embereknek és kiépít arra a gyenge pontra egy stratégiát. Bele akarja húzni az embereket egy olyan szituációba, hogy tönkretegye az életüket. A ravaszság a görögben (metodeia) metódust, módszert jelent. Meg kell érteni, hogy a sátán nem csak egy konkrét szituációban áll eléd, hogy belerántson a slamasztikába, hogy elessél valamilyen bűnben, hogy megkísértsen. Démonok ráállnak az ember életére, kifigyelik hónapok, évek alatt hogy mi a gyenge pontod, és olyan szituációban, amikor gyenge pillanatod van (tudják, hogy mi a gyengéd, mi az a szituáció, ahol el tudsz bukni) a kidolgozott módszereket, stratégiákat felépítve, megpróbálnak abba a helyzetbe belerántani. Ez jelenti azt, hogy az ördögnek módszere van, ravaszsága van, stratégiája van minden ember ellen.

Erre mondja Pál, hogy ezeknek a módszereknek, elbuktatási stratégiáknak - amit direkt arra építenek, hogy milyen háttérből jöttél, hogy mi a gyengéd, és erre kidolgozzák azt, hogy hogyan bírnának téged megvezetni - ezeknek az ördög műhelyeibe készített dossziéiban álló stratégiáknak, csőbehúzásnak te csak akkor tudsz ama gonosz napon ellenállni, ha 6 szellemi magatartásformát - nem csak rapszodikus jelleggel, hanem tartósan - beépítesz a szellemi életedbe. És akkor, amikor jön az ördög, nem talál rajtad fogást, nem tud megvezetni. Ha a szellemi fegyverek mögött lévő igazságok tartósan nincsenek benne a te életmódodban, és jön az ördög ama gonosz napon, akkor nem fogsz tudni megállni, hanem borítékolva van az, hogy elesel.

Ezek a szellemi igazságok legyenek jelen az életedben, tartósan épüljenek be a szellemi életedbe.

Ez nem szómágia, hogy az ember reggel munkába menet felkapkodja 3 percben a szellemi fegyvereket. Ha tudod is mit vettél föld, de azoknak a szellemi fegyvereknek az igazsága nincs jelen a te életedben, és eldaráltad mantraszerűen egy vallásos imának a formájában, akkor ez semmit nem ér neked. A megvallásod nem szakadhat el a tartalomtól. Fontos, hogy a megvallásaid és imáid mögött meg legyen a szellemi tartalom.

Ézsaiás próféta már kifejtette a szellemi hadviselés témáját az Ószövetségben, ezért Pál Ézsaiástól vett át bizonyos jelképeket, és azok mögött lévő igazságokat. Igazán Ézsaiás próféta által tudjuk megérteni ezeket a szellemi fegyvereket, hiszen Pál csak beidézte a prófétát.

Pál korában Ézsaiás próféta már le volt fordítva zsidók nyelvéről görögre. A zsidók lefordították a prófétát a kornak a legdivatosabb nyelvére, hogy a külföldiek is megértsék az ő nagy prófétájukat. Pál is a görög fordításból prédikált a gyülekezetek alapításakor – mert görög anyanyelvű emberekhez beszélt. Ezért a szellemi fegyverek szó szerint megvannak az Ézsaiás görög nyelvű fordításában, így vissza lehet keresni egészen konkrétan, hogy melyik igéket idézte Pál az Ézsaiásból.

1. IGAZLELKŰSÉG ÖVE

Derekának övedzője az igazság lesz, és veséinek övedzője a hűség. (Ézsa 11, 5)


Itt a hűség övedzőjét idézi Pál. A kapcsolatokra gondolt Pál. Görögül: valóság öve, héberben eredetileg: hűség, őszinteség, egyenesség, nyíltság öve. A kapcsolataidban az őszinteség, a nyíltság, a hűség és az egyenesség domináljon. Ha az embertársaiddal, testvéreiddel való kapcsolatban nem a haszon, kihasználás, érdek, taktika, ravaszság dominál, hanem őszinteség, egyenesség, bizalom, nyíltság, hűség van a kapcsolataidban, akkor nagymértékben kiszorítottad a démonoknak a játékát az életedből, mert a démonok nagyon szeretnek az emberek kapcsolataiba belemenni, azokban zűrzavarokat okozni.

Jobban meg lehet érteni az ellentétekből, hogy mit jelent a kapcsolatokban a kihasználás.

A kenyér- és halszaporítás utáni találkozáskor, Kapernaumban Jézus megfeddte számon kérőit, amiért otthagyta őket a hegyen: Isten megosztotta magát veletek, de te nem osztottátok meg magatokat Istennel, hanem csak azért vagytok benne ebben a kapcsolatban, mert a kapcsolatból hasznot akartok húzni, érdeketek fűződik ehhez a kapcsolathoz, taktikáztok.

Jézus azt akarta mondani, hogy nagyon fontos egy kapcsolatban, hogy az kétirányú legyen. Ha egy ember az ő tehetségét, talentumait, javait kitárta feléd, és őszintén, érdek nélkül megosztotta az ő áldásait, javait feléd, és van egy nyíltság benne irányodban, akkor te ne taktikázzál felé, ne az érdek, a haszonlesés motiváljon. Egy szóval, ne kihasználós ember legyél a világban, és ne kihasználós keresztény legyél az egyházban, hanem te is érdek és feltétel nélkül nyisd meg magadat. Nyisd meg a talentumaidat, személyiségednek az értékeit a felé az ember felé, aki már a kapcsolatban megnyitotta magát irányodban. Ha ilyenek a kapcsolataid, akkor van rajtad az igazlelkűségnek az öve.

Ha a kapcsolataid romokban vannak, feszültek, és mindenhol romlás, bomlás van a kapcsolataidban, akkor nincs rajtad az igazlelkűség öve, minden reggel az imád csak egy szómágia, varázslás, semmi több, nincsen benne tartalom. Ha azt akarod, hogy az imád ne szakadjon el a tartalomtól, akkor meg is kell azt csinálni, hogy a kapcsolataidból kiszoruljon a kihasználás, az érdek, az érdekből fakadó taktikázás, kombinálás, és legyenek számítástól mentesek a kapcsolataid. Ha ezen elkezdesz dolgozni, és utána vallod meg imában, hogy felveszed az igazlelkűség övét, az őszinteség, nyíltság, egyenesség, bizalom, hűség övét, akkor a megvallásodban felszabadul egy teremtő erő és olyan védelem alá kerül az életed, hogy nem tud bohócot csinálni belőled egy démon, nem tud a megosztás, az ördög rosszindulata, rosszakarata kikészíteni téged.

Azért nagyon fontos ezt a ruhadarabot tartósan beépíteni az életünkbe, mert ha az ördög bemegy valakinek a kapcsolatába, és ott a bizalmat, nyíltságot, őszinteséget szétrombolja, és kialakul a kapcsolatban egy bizalmatlanság, akkor az 5-10 éves tudatos, céltudatos, kemény munkával lehet csak felszámolni, hogy abban a kapcsolatban újra megtelepedjen a bizalom, őszinteség, nyíltság. Mert az ember fél, hogy esetleg kihasználják és behúzza a kéziféket.

Sokkal jobb, hogy ha te ezt megelőzöd. Ezért az igazlelkűség öve a kétirányú kölcsönösséget jelenti.

Erről a szellemi fegyvernek az igazságáról szól a Filippi levél. Pál nagyon szerette ezt a gyülekezetet, de kiderül, hogy a filippi testvéreknek pont ez volt a problémája, hogy a kapcsolatokban a karrierizmus, kihasználás, pozícióhajhászás, hivatalért való versengés, az irigység, vetélkedés, az érdek és a taktikázás ment be. Pál ezeknek a kiszorításának az érdekében írta meg az egész levelet.

Némelyek ugyan irigységből és vetélkedésből, mások azonban jóakarattal hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, tudva hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Amazok meg karrierizmusból hirdetik a Krisztust, nem szent módon, úgy gondolva, hogy gyötrelmet okoznak a fogságomban. (Filippi 1, 15-17 (új fordítás)

Tehát Pál azt gondolta, hogy vannak az ébredésben, akik nem jó motívumból hirdetik a Krisztust, és nem jó motívumokból vesznek részt az Isten szolgálatában, hanem az irigység, a rejtett motívumok, a vetélkedés van jelen, karrierizmusból hirdetik a Krisztust.

Karrierizmus: én legyek nagy, én legyek valaki, hogy önmagamat meghatározzam.

Semmit se tegyetek hivatalért való versengésből, pozícióhajhászásból hiú dicsőségért, hanem alázattal, egymást magatoknál különbnek tartsátok, és ne csak a magáéra legyen ki-ki tekintettel, hanem mindenki a máséra is.
(Filippi 2, 3-4 (új fordítás)

Azt mondta Pál, hogy ha ezeket nem számolják fel, akkor az ördög szét fogja verni a kapcsolatokat és a gyülekezetet is. Pál ezután jó példákat sorol fel a Filippi levélben.

Első Jézus Krisztus - akinek mindene megvolt a Mennyben és semmi kedve nem volt onnan eljönni - azért, hogy engedelmeskedjen az Atyának, a mi érdekünkben, kiüresítette magát, emberi formát vett föl és eljött. Jézus nem saját magára nézett, nem a saját érdekei vezették, hanem le tudta tenni az életét az ügyért.

Pál körül egy ember volt Timóteus, akiben egyáltalán nem volt semmi individualizmus, hogy önmagát valósítsa meg a szolgálatban, hanem teljesen le tudta tenni magát azért, hogy Pál apostolon keresztül meg tudja csinálni Istennek az akaratát. Azt cselekedte, amit Pál apostol mondott neki, pedig Timóteusnak apostoli ajándéka volt. Ez az, amikor valaki nem a maga hasznát, pozícióját keresi, nem önmagát akarja megvalósítani, hanem a Krisztusnak a hasznát keresi.


2. IGAZSÁG MELLVASA, PÁNCÉLJA
Felöltötte az igazságot, mint a páncélt. (Ézsa 59, 17)


A páncél az a fegyvere a katonának, ami az életfontosságú szerveket védi, vagyis a szívet, a tüdőt. Ha ezeket a szerveket meglövik, akkor minden testrész elveszíti a harci képességet. Ha egy keresztény életében ennek a szellemi fegyvernek az igazsága nem valósul meg, akkor a többi területen is kárt szenved, elveszíti a harci képességét. Abban is van üzenet, hogy a szellemi fegyverek milyen testrészen vannak, milyen testrészt védenek.

Az egész Ószövetségnek és Újszövetségnek van egy nagy közös tanítása, kinyilatkoztatása az igazságról: az igazságunk az Isten felé, soha nem a saját érdemeinkből, cselekedeteinkből fakad, hanem mindig kegyelemből, Istentől tulajdonított igazság. Ézsaiás: mint a megfertőzött ruha, olyan minden mi igazságunk. Nem tudunk mi olyan igaz és jó dolgot cselekedni, hogy Istenre benyomást gyakoroljunk a saját jóságunkkal és a saját jó cselekedeteinkkel. Ó- és Újszövetség egyetemes tanítása: mi akkor tudunk igazak lenni Isten előtt, ha Isten igaznak tulajdonít bennünket, igazságot tulajdonít nekünk az ő kegyelméből, irgalmából.

Amikor Ézsaiás próféta az igazság mellvasáról beszél, akkor a tulajdonított igazságról beszél, amit úgy is nevezünk, hogy megigazulás – amiért nem dolgoztál meg, amit nem érdemeltél ki. Istennek az ajándékából, kegyelméből megigazulsz.

Tehát az igazság mellvasa, páncélja a megigazulás páncélja. Ez azt jelenti, hogy soha ne engedd magad elbizonytalanítani abban, hogy a NJK vére által te igaz ember vagy. Isten, aki vizsgálja a szíveket, bennünket JK vére, engesztelő áldozata miatt igaz embernek lát, nem kárhoztat, hanem fel van írva a nevünk az örök élet könyvébe. A sátán egyik kedvenc fegyvere, hogy a hívők önigazságát lerombolja, és megverje a keresztényeket állandó, hamis bűntudattal, hamis lelkiismeret furdalással, öngyötrésekkel, önvádlásokkal, méltatlanság érzésekkel, kárhoztatásokkal. Ha ez sikerül, onnantól kezdve az a keresztény alkalmatlan a hitre más területeken is. Ezért védi a megigazulás mellvasa az életfontosságú szerveket, a szívet és a tüdőt, mert ha ott, a megigazulásodban meglőttek téged, akkor szívlövést kaptál és vége a dalnak. Tehát minden más területen is a hitedet lefagyasztotta, lemerevített az ördög. Erősen állj a te igazságodban, ami Jézus megváltásából fakad. Ha az ördög ebből kimozdít téged, akkor a megváltás haszontalanná lett a te életedben. Én igaz ember vagyok, szeret Jézus Krisztus, értem az életét adta oda Jézus Krisztus, én Istennek a gyermeke vagyok.

Hogyan tudjuk felvenni a megigazulás páncélját?

És hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondta: Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. (Jel 12, 10-11)


És ők legyőzték azt a Bárány vérével, és az ő bizonyságtételük beszédével; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.

A sátánt itt János vádlónak írja le. A sátán szó a héber szitna szóból származik, ami feljelentést jelent. A sátán név tulajdonképpen azt jelenti, hogy feljelentő – ez a lényege, természete, a fő szolgálata az ördögnek, hogy állandóan följelentsen, kárhoztasson és vádoljon bennünket. Azt mondja János, hogy a keresztények az ördög vádlásával, kárhoztatásával szemben – tehát amikor a sátán a megigazulásodban össze akar roppantani téged – háromféle módon tudják felvenni a fegyvert.

1. Első a Jézus véréről szóló látás. Fontos, hogy lásd, Jézus vére mit szerzett meg a te számodra.

Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. (III Mózes 17, 11)


Engesztelésre azért van szükség, mert a bűnök miatt az embereken rajta van az Isten haragja. Viszont a vérben olyan élet van, ami elvégzi az engesztelést. Ráadásul a NJK vérében nem egy hitvány, silány sors volt benne, hanem egy hibátlan, szeplőtlen, bűntelen, tökéletes élet volt benne. Amikor Jézusnak, a Báránynak a vére a golgotai kereszten kifolyt, akkor egy tökéletes élet engesztelést szerzett teérted és elfordította rólad az Isten haragját. Ezért erősen higgyél Jézus vérében, mert amikor emlékezteted a sátánt Jézus vérére, akkor lemegy rólad a vádlás és a kárhoztatás. Megmondod a sátánnak: eszembe juttatod a régi bűneimet sátán? Nem tagadom megcsináltam, de a Jézus vére kifolyt értem, és Isten elvetette azt a felejtésnek a tengerébe a Jézus vérébe lévő engesztelő áldozat miatt. Ezért nem hallgatok rád, nem vagyok egy utolsó senkiházi, hanem egy normális keresztény, egy igaz ember vagyok, Istennek az igazsága vagyok.

2. A második fegyver, amivel legyőzik a keresztények a vádlót, a kárhoztató, aki össze akar roppantani bennünket, az a bizonyságtételnek a beszéde. Ez a megigazulásodnak a megvallását jelenti: a megigazulásodat – hogy igaz vagy Jézus vére által – ezt megvallásokkal kimondod, és oda dörgölöd az ördög orra alá. Megmondod neki, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásom sátán, feljelentő, mert Jézus Krisztusban vagyok. Idézed a másik igét: Én Isten igazsága vagyok a Jézus Krisztusban. Így a benned lévő hitet megvallod a száddal, ezzel lerombolod azt a sötét erőt, ami téged hamis bűntudatba, vádlásba, kárhoztatásba, méltatlanság- és alkalmatlanságérzésbe akar tartani.

Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halottak közül, akkor meg fogsz menekülni. Mert ha szívünkkel hiszünk a megigazulásban, szánkkal vallást teszünk erről az üdvösségre. (Róma 10, 9-10)


3. Harmadik fegyverünk, amivel le tudjuk rombolni a kárhoztatást, vádlást, a méltatlanságot és az alkalmatlanságot: életedet (pszichédet) nem kíméled egészen a halálig. Ez azt jelenti, hogy a lelkedet megfeszíted, és nem leszel mimózalelkű, érzékeny, sértődékenységre hajlamos ember. Az eredetiben nem élet van, hanem psziché, lélek. Tehát a lelkedet, pszichédet, az érzelmeidet képes vagy a halálba adni, hogy ne tudjon az érzelmeidbe beleragadni, beletapadni, hogy a főnököd, vagy a melletted ülő keresztény beszólt neked, hogy a másik ember megsértett téged, hanem le tudod a lelkedet, érzelmeidet győzni, és a halálba tudod adni.

A görögöknek jó látásuk volt arról, hogy a lélekből, érzelmekből kijön egy élet. Ami a lelkedben van, vágyak, hajlamok, abból kijön egy sors. Ezért a görögök a lélek szóba belehallották a sorsot, az életet is. A lélekből kinövő sorsról, életről beszél Pál apostol, és azt mondja, hogy ha a lelkedben, érzelmeidben, amivel kapcsolatba vagy a külvilággal, abban az érzékenységeket, sértődékenységeket meg tudod feszíteni, halálba tudod adni, akkor nem fog tudni kipofozni az ördög Istennek a munkájából. Nem szabad megsértődni, nem szabad érzékenynek lenni, hanem meg kell tanulnod azt, hogy a lelkedet a halálba add. És amikor jön rád egy érzés, amikor valaki azt mondja neked, hogy te silány, rossz keresztény vagy, vagy a főnököd ok nélkül megvádol a munkahelyeden, vagy úgy érzed, hogy ok nélkül ért téged sérelem vagy becsmérlés, és ezt le tudod rázni magadról, akkor nem fog tudni az ördög fogást találni rajtad. Ez jelenti azt, hogy a lelkedet, életedet nem kíméled egészen a halálig.

A lelkeddel vagy kapcsolatban a külvilággal, a szellemeddel nem. A pszichédbe, az érzelmeidbe, a gondolataidba nagyon sok benyomás jön a külvilágból.

Jób könyvéből (4 ember összefogott, hogy bebizonyítsák Jóbnak, hogy ő egy utolsó sutyerák: az asszony, és a 3 legjobb barátja) megérted, hogy a kárhoztatás és a vádlás a közvetlen környezetedből jön, ahonnan nem várnád. Sokszor a beszédek mögött jönnek a démonok.

Mindaddig, amíg az én szellemem én bennem van, és az Istennek szelleme van az én orromban. Az én ajakim nem szólnak álnokságot, és az én nyelvem nem mond csalárdságot! Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak néktek (a ti kárhoztatásaitoknak, vádlásaitoknak)! Amíg a szellememet nem fújom ki, ártatlanságomból magamat ki nem tagadom. Igazságomhoz ragaszkodom, róla le nem mondok a ti kedvetekért; napjaim miatt nem korhol az én szívem. Ellenségem lesz olyan, mint a gonosz, és aki ellenem támad, mint az álnok.    (Jób 27, 3-7.)

Ne engedd meg, hogy démonikus beszédek kitagadjanak a te igazságodból, akárhonnan jönnek azok, erősítsd meg magad a te igazságodban, mint Jób, és valld meg, hogy megigazultál
a NJK engesztelő áldozata miatt.

3. BÉKESSÉG SARUJA

Ez az evangéliumnak a hirdetése, a bizonyságtevés. Nem akkor veszed fel ezt a fegyvert, ha eldarálod egy reggeli rituáléban, hanem akkor, ha bizonyságtevő életet élsz.

Milyen szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!    (Ézsa 52, 7)
A saru a lábon van, azt védi. A lábad a járásnak, a közlekedésnek a szerve: el kell menni, el kell vinni az evangéliumot az embereknek. A cselekedettel, amikor bizonyságot teszel, akkor veszed fel igazán a békesség saruját a lábadra. És az ebbe vetett hitedet a megvallással föl tudod még gerjeszteni.

Ezt a sarut a kibéküléssel kapcsolja össze a biblia: Istennel való kibékülés lehetőségét visszük el az emberek számára. Ha nem tért meg Jézushoz, akkor az Istennek a haragja még rajta van, szüksége van kibékülni az Istennel – ezt fontos elmondanunk, hogy ne maradjon rajtunk ennek a felelőssége.

Mindez pedig Istentől van, Aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és Aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. (II Kor 5, 18-20.)

Minthogy az Isten volt az, Aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a kibékítésnek Igéjét.

Krisztusért járván (lábhoz kapcsolva) tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.

Istennel való kibékülés saruja, létrehozod azt a lehetőséget, hogy kibéküljenek emberek Istennel. Ne félj, és ne szégyelld. Menj el követségbe, és az Ige majd dolgozik azon az emberen, a magon, amit elvetettél.

Ha imában, megvallásban elmondod, akkor az erő fel tud szabadulni.

4. HIT PAJZSA

A hitet a zsoltárok egy pajzshoz hasonlítja.

Az Isten az én erősségem, Ő benne bízom én. Pajzsom nékem ő és üdvösségemnek szarva, erősségem és oltalmam.
II Sám 22, 3
(18. zsoltár másik kiszerelése)

A hit bizalom. A bizalmat a biblia pajzshoz hasonlítja.

Az Úr az én erőm és pajzsom, Ő benne bízott szívem…
(Zsoltárok 28, 7)


Az ókori nehézfegyverzetű gyalogság pajzsa az egész testet eltakarta, akkora volt, mint egy ajtó. Ilyen az Isten Igéjébe vetett bizalom. Az egész Szentírásban hinned kell, építened és fejlesztened kell a hitedet, mert akkor az egész életedet, sorsodat befedezi és védi Isten Igéje.

Tehát a hit pajzsa azt jelenti, hogy az egész szentírásban folyamatosan fejleszted a hitedet.


 
 
5. ÜDVÖSSÉG SISAKJA

Felöltötte az igazságot, mint páncélt, és a szabadítás sisakja van fején…        (Ézsa 59, 17)

A szabadítás sisakja az elmének a megújítását jelenti a megváltással, a szabadítás áldásaival kapcsolatban. Nem csak a kárhozatból szabadított meg, ezért nem csak az üdvösség van benne a csomagban, hanem Jézus megszabadított a következőktől is: pokol, eredendő bűn, saját vétkek, bűnök, ó ember, átkok, betegségek, szegénység. Hogy csak a legfontosabbakat említsük Jézus szabadításának.

Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a gondolataidba építsd be. Tanítás által, gondolataidnak a megújítása által hozd harmóniába a világnézetedet az Istennek az Igéjével. Sokszor az örökölt, rossz világnézet olyan, amibe az ember el van temetve élve. Fontos, hogy a rossz világnézetedet ne sajnáld, hanem engedd, hogy lerombolja a Szent Szellem és Isten Igéje. Hozd a világnézetedet harmóniába azokkal az állításokkal, amiket a bibliai mond, hogy miből szabadított meg JK. Az üdvösség, szabadítás sisakja azt jelenti, hogy a gondolataidba felfogod, megérted és tudatosítod, hogy mikből szabadított meg téged az Isten Fia, és ezeket az igazságokat a világnézetedbe beépíted, bibliai világnézetet hozol létre magadban, és a régi, rossz, silány világnézeteket kidobod a kukába. Másképp nem tud téged Isten megáldani.

Megújuljatok az elméteknek szelleme szerint. (Efézus 4, 23)

Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. Ha ugyan Őt megértettétek és Ő benne megtaníttattatok…
(Efézus 4, 23)


Pál az elmének a megújulását a tanulással kapcsolja össze. Tehát az elménket úgy kell megújítani, hogy meg kell tanulni, tudatosítani kell az elménkben, a gondolkodásmódunkban, hogy miből váltott meg bennünket JK. A világnézet megújítása életmű, egész életünkben csinálni kell - tudatos tanulással, megértéssel rombolni kell a régit, az örököltet, és fejleszteni az újat.

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. (Róma 12, 2)

Tehát az üdvösség sisakja: megújítod az elmédet a megváltásnak, a szabadításnak minden területével kapcsolatban, ezért ez a szabadításnak a sisakja.

6. SZELLEM KARDJA

Istent kijelentését jelenti. A kijelentés az életünk motorja. Ha nem kapsz kijelentést – mert megáll a kijelentés munkája az életedben - akkor megrekedsz. Akkor tudsz bármilyen területen fejlődni, ha kapsz kijelentést Istentől. A kijelentés a fejlődésednek, növekedésednek a záloga.

A szellem kardjában két nagy üzenet van.

1. Isten nagyon sok kijelentést akar adni minden kereszténynek. A rhéma a rheo szóból származik, jelentése: zuhog, eláraszt, zúdul. A folyamat befejeződését, a zúdulás célba érését jelenti a rhéma kifejezés. Ha régóta nem kaptál olyan húsbavágó kijelentést, ami felkavarta az életedet, megrázott téged, hogy szinte fájt, aminek a mentén a sorsodat újra kellett gondolni, döntéseidet, cselekedeteidet fölforgatta az a kijelentés – akkor az nem azért van, mert az Isten nem akar hozzád szólni, és nincsen veled kapcsolatban egy terve.

A kijelentések sorsáról a Máté 13 ad tanítást, hogy a sátán milyen módon akarja a szívedbe beültetendő rhémákat, kijelentéseket szétrombolni, hogy az ne növekedjen látássá, és a látásból ne jöjjenek ki sorsformáló gyümölcsök.

Istennek az az akarata, hogy folyamatosan kapjunk tőle személyes vezetést, személyes rhémát. Ha nem kapsz, akkor Ézsaiás próféta alapján böjtölhetsz érte, hogy a böjtölésed gyümölcse képpen felhasadjon, mint a hajnal a te világosságod, ami a kijelentést jelenti, hogy végre szól hozzád az Isten személyesen.

Isten tehát be akar vinni a rhémák által a növekedésbe, a fejlődésbe.

2. A kijelentések leggyakrabban prédikációkon keresztül érkeznek hozzád. A rhémának tulajdonképpeni alapjelentése a beszéd, prédikálás. Isten a leggyakrabban az életedet, sorsodat formáló személyre szabott rhémákat, kijelentéseket a prédikáció hallgatásán, az igehirdetés bolondságán keresztül akarja belőni a te szívedbe, bevinni a te életedbe. Ezért a rhéma beszédet jelent.

Tehát két dolog van ebben benne: vedd föl az Isten rhémáját, a Szellem rhémáját. Egyrészt, hogy sok kijelentést akar rád árasztani Isten, és ezeket leggyakrabban a prédikációkon, igehirdetéseken keresztül adja.

Pál szerint három területről mindig kell, hogy kapjál kijelentést.

Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon nektek bölcsességnek, és kijelentésnek (apokalipszisnek, föltárásnak) a szellemét az Ő megismerésében.
És világosítsa meg a szíveteknek a szemeit, hogy megtudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége (mi a jövő), mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között (mi a szentek gazdag öröksége). És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint. (Efézus 1, 17-19.)


Tehát három területen rendszeresen, újra és újra kell, hogy kapjunk kijelentéseket Istentől, mert természetes bölcsességgel nem tudunk bennük kiigazodni:

1. mi a jövő, a mennyország, a személyes jövő, amibe behívott téged Isten, miért tértél meg: nem a nagy légüres térbe tértél meg a bűneidből, hanem egy nagyszerű jövőbe, és ezt lásd a Szent Szellem által.

2. mi a szentek gazdag öröksége: itt a földön milyen áldásokat és örökséget akar a szentek között az Isten átadni, mivel akar Isten megajándékozni, milyen gazdag örökséget akar itt a földi sorsodban adni neked az Isten. Lásd az örökségedet, amivel megáldott Isten itt a földön.

3. friss kijelentésre van szükségünk Isten erejéről és hatalmáról, hatalmának felséges nagyságáról. Lásd Isten erejét és hatalmát olyan nagynak, amilyen az valójában.

Ezeket csak kijelentésből lehet megkapni, a Szent Szellem kell, hogy adjon egy apokalipszist, föltárást, leleplezést ezekről.

Amikor ez nem jön, mert démonok megakadályozzák ezeket a kijelentéseket, akkor imádkozni és böjtölni kell, hogy növekedés és fejlődés legyen az életünkben, ne rekedjünk meg.

Bölcsességre is szükségünk van, hogy jó gyakorlati döntésekkel kijöjjünk nehéz helyzetekből, és áldásba, növekedésbe kerüljünk.

Tehát a szellem kardja az Úrtól való folyamatos kijelentés, nem csak azt jelenti, hogy megvallasz dolgokat, hogy a szádba veszed a szellem kardját. Ha már megvan a kijelentésed, ki is mondhatod, meg is vallhatod, megerősítheted magad benne, de az első, hogy megkapd azt a kijelentést, és forgasd a szívedben.

Lesznek az ördögnek próbálkozásai, de csak azon nem talál a sátán fogást, akinek az életében ez a hat dolog tartósan benne van.

Ha ezeket tartósan beépíted az életedbe, és utána még meg is imádkozod rendszeresen, és meg is vallod ezeket rendszeresen, akkor felszabadulnak ezek a valóságok, ezek a tartalmak az életedben, és olyan ember leszel, akit az ördög nem tud összeroppantani, nem tud kikészíteni ama gonosz napon, és az ördög ravaszságával és gonosz módszereivel megállsz és talpon maradsz, pályán maradsz, és sikeres ember leszel.
 
Forrás: http://www.kma-hu.com/batorito-szavak/szellemi-fegyverek.html