Blog

Azonos témakörökhöz tartozó keresztény írások gyüjtemény, tárhelye, folyamatos frissítéssel.

Az Úr felkentje

Isten  felkentje


Elsőként tisztázzuk azt, hogy ki is az Úr felkentje. Többnyire ilyenkor arra gondolunk, hogy akit egy elöljáró, pásztor vagy valamilyen magas rangú egyházi személy az Úr nevében olajjal felken.

Ez ilyen formában emberi cselekedet. Az Úr másképp teszi ezt. Aki az Úr kiválasztása által lesz felkent, annak nincs szüksége olajra.

Isten felkente Fiát, Jézus Krisztus. Azok akik, akik Krisztusban vannak ugyancsak fel vannak kenve. A szó „felkenetett” Krisztus számára felszenteltet jelent. A felkentet az Úr kiválasztotta magának. Megbecsült, elismert és Isten számára fontos az ő felkentje.

Dávid király szintén az Úr egyik felkentje volt. A Bibliába található zsoltároknak ő a szerzője, ezekben megtalálhatjuk életének mozzanatait, örömeit, bánatait, imáit és dicséreteit egyaránt. Fontos, hogy zsoltáraiban nem csak, mint az Úr felkent királyaként, hanem prófétájaként is megismerhetjük.

Olvassuk el a második zsoltárt. Zsoltárok 2
1. Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? 2. Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az ÚR ellen és felkentje ellen: 3. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! 4. A mennyben lakozó kineveti, az ÚR kigúnyolja őket. 5. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket: 6. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon! 7. Kihirdetem az ÚR végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá fogadtalak ma téged! 8. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. 9. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt! 10. Azért ti, királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti bírái a földnek! 11. Félelemmel szolgáljátok az URat, reszketve vígadjatok! 12. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül!

Ami rögtön feltűnik, hogy ez a zsoltár Jézusról szól. Ezt igazolja az ApCsel 4, amikor Péter és János a főtanács elé került. Akkor az egész gyülekezet imádkozott értük

Apostolok Cselekedetei 4,25-28
25. te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szájával a Szentlélek által: Miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiábavalóságot? 26. Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő Felkentje ellen. 27. Mert a te szent Szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izráel népével, 28. hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék.

Az Úr hatalmas és nem tűri el, hogy felkentjei ellen szövetkezzenek, mert ez olyan, mintha őellene tennék.

Zsoltárok 105:15
Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok!

Isten figyelmeztet. akiket ő kiválaszott azokat meg is védi. A felkentek közé viszont nem csak egyes személyek tartoznak, mint sokan gondolják. Isten saját népének választotta a zsidó népet. Saját maga részére különítette el őket. Éppen ezért aki az ő felkentjei bántja az Istent bántja. Ezért szörnyű és rettenetes az Úr haragja.

Ézsaiás 40:23
Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti.

Zsoltárok 78:49-50
Rájuk zúdította izzó haragját, dühét, háborgását, a nyomorúságot és a pusztító angyalok seregét. Utat nyitott haragjának, nem óvta meg őket a haláltól, életüket dögvésszel sújtotta

A második zsoltárban is olvashattuk, hogy az Úr felkentje Jézus. Jézus 33 éves koráig úgy élt, mint bárki közülünk, azzal a különbséggel, hogy ő bűntelen volt. Nem tett semmi olyat ami isteni mivoltára utalt volna. Amikor János bemerítette akkor leszállt rá a Szentlélek galamb formájában és akkor ő teljes lett a Szentlélekkel.

Lukács 3:22
Leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm." 

Az Úr kegyesen bánik az ő felkentjeivel. Nem hagyja magára, gondoskodik róla, vezeti, megvédi, erősíti, neveli, táplálja és még számtalan olyan dologban részesül amelyre mások csak vágyakoznak.
A zsoltárok 105-ben ezt láthatjuk részletesebben.

Zsoltárok 105:15-45,
15. Ne nyúljatok fölkentjeimhez, prófétáimat se bántsátok! 16. Azután éhséget idézett elő a földön, eltörte a kenyér botját mindenütt. 17. De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet. 18. Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték, 19. míg jóslata be nem teljesedett, és az ÚR szava igazolta őt. 20. Üzent érte a király, és szabadon engedte, a népek uralkodója kiengedte őt. 21. Úrrá tette palotájában, egész vagyonának kormányzójává, 22. hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanítsa. 23. Így került Izráel Egyiptomba, Jákób Hám országában tartózkodott. 24. Igen szaporává tette népét az ÚR, erősebbé ellenségeinél, 25. akiknek szívét megváltoztatta, hogy gyűlöljék népét, és bánjanak álnokul szolgáival. 26. Elküldte szolgáját, Mózest és Áront, akit kiválasztott. 27. Ezek csodálatos dolgokat vittek véghez köztük, csodákat Hám országában. 28. Sötétséget küldött, és sötét lett, mégis ellenálltak szavának. 29. Vizeiket vérré változtatta, és elpusztította halaikat. 30. Békák hemzsegtek földjükön, még a király szobáiban is. 31. Szavára bogarak jöttek, meg szúnyogok egész területükre. 32. Eső helyett jégesőt adott nekik, földjükre lángoló tüzet. 33. Elverte szőlőjüket és fügefájukat, összetörte határukban a fákat. 34. Szavára sáskák jöttek és számtalan szöcske. 35. Felfaltak országukban minden füvet, felfalták földjük termését. 36. Végül megölt országukban minden elsőszülöttet, férfierejük első termését. 37. Őket pedig kihozta, megrakva ezüsttel, arannyal, és törzseikben nem akadt botladozó. 38. Örültek kivonulásuknak az egyiptomiak, mert rettegés szállta meg őket miattuk. 39. Felhőt terített rájuk oltalmul, és tűzzel világított éjjel. 40. Kérésükre fürjeket hozott, és mennyei kenyérrel tartotta jól őket. 41. Megnyitotta a kősziklát, és ömlött a víz, folyó áradt a szomjú földön. 42. Mert emlékezett szent ígéretére, melyet szolgájának, Ábrahámnak tett, 43. és kihozta népét örvendezve, választottait vigadozva. 44. Pogányok országát adta nekik, nemzetek munkájának gyümölcsét örökölték, 45. hogy megtartsák rendelkezéseit, és megfogadják tanításait. Dicsérjétek az URat!

Tudjuk, hogy az Úr felkentjeit nem tisztelik a világban. Példaként említem Saul királyt aki rendületlenül üldözte Dávidot akiről tudta, hogy az Úr az ő helyébe tette. Talán az a legszomorúbb amikor az egyik felkent üldözi a másikat. Az Úr nem vonja vissza adott szavát, ezért nem pusztította el Sault, viszont megvédte Dávidot.
Dávid viszont tisztelte az Úr felkentjét, bár azt Isten megfosztotta a rangjától, még sem emelt kezet ellene, hogy megszabaduljon tőle.
Napjainkban is üldözik a keresztényeket, megvetik a zsidókat, és nem tudják, hogy ezzel Isten ellen vétenek. Éppen ezért amikor elérkezik az Úr bosszúállásának napja akkor már nem lesz nekik bocsánat, akkor már késő lesz megbánni a bűneiket.

Mi akik Isten gyermekei lettünk honnan tudhatjuk, hogy fel vagyunk kenve Isten által?
Ézsaiás próféta írásaiban kapjuk meg erre a választ.

Ézsaiás 61:1-2
Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vigasztalok minden gyászolót.

Úgy gondolom, ha ezt tesszük nem csak gondolatban, hanem cselekedeteinkben is akkor mi is az Úr felkentjei vagyunk.

Mert bár az Úr Jézus zsidó tanítványainak adta az evangélium hirdetésének a parancsát, de ez általuk, akiknek tanítványai lettünk mi is ezt kell tennünk.

ApCsel 10:38-48,
38. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. 39. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték; 40. de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék; 41. de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten: minekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. 42. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. 43. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer" 44. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. 45. És elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. 46. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter: 47. "Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szentlelket, mint mi?" 48. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon náluk néhány napig.

Tudjuk, hogy a Szentlelket nem csak Pünkösdkor kaphatjuk meg, hanem már akkor megújul bennünk amikor döntést hozunk arról, hogy követni akarjuk Jézus Krisztust. Amikor ezt a döntésünket cselekedet is követi és hitben kilépünk akkor , mint újjászületettek Jézus Krisztus által fel lettünk kenetve, és ezzel az Úr gyermekei és szolgálói lettünk.

 

Örökkévaló az Ő kegyelme

Kegyelem

Naponta halljuk, hogy  kegyelem, de vajon elgondolkodunk-e azon, hogy mit is jelent valójában.
Elgondolásom szerint kegyelem a bűnösöknek jár. Azoknak, akik bűnt követtek el, ítélet előtt vagy alatt állnak. A kegyelem viszont szabaddá teszi őket, mert eltörli a büntetést.

A világban is alkalmazzák a kegyelmet, melyet amnesztiának is neveznek. Ilyenkor elévülnek a bűncselekményekért kirótt büntetések, megnyílnak a börtönajtók.

Isten kegyelme azonban több ettől. Isten szeretete, személyes jóakarata és segítő ajándéka, amely az ember érdemtelensége ellenére gondviselésében nyilvánul meg.

A kegyelem már Ádám és Éva bűnbeesésekor is megtörtént Isten részéről.

1Mózes 2, 15-17
   15  És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt.
   16  És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
   17  De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.

Ádám és Éva szellemi lényként éltek együtt Istennel. Bűnbeesésük következtében Isten szelleme nem élt tovább bennük, csupán testi emberként éltek tovább. És ekkor lépett be az ember életébe a halál is.
Miután Káin megölte Ábelt a kegyetlenség is elterjedt a földön, a bűn megnövekedett és Isten ezt már nem tudta tétlenül szemlélni.  Özönvizet bocsátott a földre, csak Noé és családja menekült meg. Bár Isten megtehette volna, hogy végleg elpusztítja a háládatlanná vált emberiséget.
Az ember elválasztódott Istentől. De Istennek fájt a szíve, hiszen szerette és szereti teremtményeit, ezért nem nézte tétlenül pusztulásukat.
Szövetséget kötött népével, aki Istenévé fogadta az Urat, de számtalanszor hűtlenül elhagyták és más istenekkel paráználkodtak.

Innen láthatjuk, hogy mindig van egy esély Isten részéről a megváltozásra, megtérésre, hiszen neki nem az a célja, hogy kipusztítsa az embereket. Erre a feladatra szakosodott a Sátán, aki minden eszközzel az emberek kárhozatra jutását tűzte ki célul. Viszont Istené a megmentő kegyelem.

A megmentő kegyelem azt jelenti, hogy bár az ember bűnös, és érdemtelen arra, hogy üdvözüljön, Isten megmenti a kegyelmével. Ha vétkeztünk Isten törvénye ellen, és halálos ítéletet érdemlünk. Ezt az ítéletet végre is fogják hajtani, ha a kegyelmet nem fogadjuk el.

Róma. 6,23
„A bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban”.

Vagyis rászolgáltunk a halálos ítéletre. Isten azonban nem akarja ezt végrehajtani. Az Ő igazsága nem szenvedett csorbát, mert az ítéletet Jézus Krisztuson végrehajtotta. Jézus helyettünk halt meg. S aki ezt hittel elfogadja, arra érvényes a kegyelem, a felmentő ítélet.

Róma 10, 9-11
   Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.
   Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
   Mert azt mondja az írás: Valaki hisz őbenne, meg nem szégyenül.

A hittel elfogadta nem azt jelenti, hogy szájával megvallja, hogy hiszek Jézusban, hiszen ezt a Sátán és a szolgái is megvallhatják.
Hittel elfogadni azt kell, hogy hiszem, hogy Jézus az én bűneimért is szenvedett, és az én bűneimért is meghalt, és az én bűneimet is felszegezte a keresztfára. Hittel megvallom, hogy Ő Isten fia és az Ő vére engesztelő áldozat értem is.
A kegyelem nincs feltételekhez kötve. Nem ír elő kötelezettségeket. A kegyelem lehetőséget ad egy új életre. A régit törli és elfeledi.
Gondoljunk a tékozló fiúra. Amikor felismerte, hogy elveszett az élete úgy döntött, hogy visszatér az atyjához, hátha visszaveszi szolgának.

Lukács 15:17-24  
    Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg!
   Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és [ezt] mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.
    És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy!
    És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt.
   És monda neki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam!
    Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira!
    És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vigadjunk.
    Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni.

Az Atya várta a fiát. Egészen biztos, hogy nem csak akkor, hanem minden nap várta vissza gyermekét. És amikor megérkezett nem rótta meg, nem mosta meg a fejét, nem büntette meg, hanem azonnal a karjaiba zárta.

A mi újjászületésünk is ugyanilyen örömöt váltott ki az Úrból. Emlékezzünk csak vissza. Amikor befogadtuk az Urat az életünkbe könnyek szöktek a szemünkbe, minden félelmünk elmúlt, határtalan boldogság fogott el minket és fürödtünk a felénk áradó szeretetben.

Visszatérve a tékozló fiúra, ha nem az atyjával, hanem a bátyjával találkozott volna először, egészen biztos, hogy az feltételeket szabott volna ki: bűnbánat, bizonyítás a megváltozásról, egy komoly helyreállítási folyamaton kellett volna keresztülmennie.

Ez vészesen hasonlít egyes gyülekezetek bemerítési szokásaihoz, amely szerint előbb bűnrendezésen kell részt venni, és ha látszanak már az életében a változások gyümölcsei, akkor merítik csak be.

Az atya azonban nem szolgaként alkalmazta visszatérő gyermekét, hanem azonnal visszaállított a fiúságba, feltételek nélkül. Isten ugyanezt teszi velünk is, a múltbéli bűneink a feledés homályába lettek süllyesztve.

Isten új szövetséget köt.

Jeremiás 31, 31-34
         Íme, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával.
         Nem ama szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földéből, de akik megrontották az én szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr.
         Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
         És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.

A kegyelem minden embernek megjelent, ami azt jelenti, hogy mindenkinek fel van kínálva. Isten nem kérdez a rangunk, címünk, méltóságunk felől. Isten mindenkinek ugyanazt az ajándékot adja, mivel mindnyájunknak arra van szüksége.

   Isten mindannyiunk felé fordul az Ő kegyelmes, megmentő odafordulásában, amikor Jézusban felénk fordul. Azok felé is, akik bűneik terhe alatt nyögnek, és nem tudnak attól szabadulni. Nekik és mindnyájunknak megjelent Isten megmentő kegyelme.
Az üdvözítő kegyelem hitre és megtérésre vezet.

Jézus Krisztus mellett ott volt a kereszten két lator. Az egyiknek ígéretet mondott Jézus, de ez az ígéret már az üdvözítő kegyelem volt:

Lukács 23, 39-43
     A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!
     Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!
     És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett.
     És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!
     És monda neki Jézus: Bizony mondom neked: Ma velem leszel a paradicsomban.

A Bibliában nagyon sokszor hangzik el a kegyelem, amellyel mindnyájan találkoztunk már. Nem is akarom ezeket mind felsorolni, példának már csak egyet hozok, Sault,Pál apostolt.

 Apcsel 9:1-20
    Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz,
    Kére ő tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe.
    És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből:
    És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala neki: Saul, Saul, mit kergetsz engem?
    És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz: nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod.
    Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig [monda] neki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell cselekedned.
    A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva.
   Apcs 9:8 Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézenfogva vezeték be őt Damaszkuszba.
   Apcs 9:9 És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott.
   Apcs 9:10 Vala pedig egy tanítvány Damaszkuszban, névszerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram!
    Az Úr pedig [monda] neki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert íme imádkozik.
    És látá [Saulus] látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét reá veté, hogy lásson.
    Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illeté a te szentjeidet Jeruzsálemben:
    És itt [is] hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják.
    Monda pedig neki az Úr: Eredj el, mert ő nekem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izrael fiai előtt.
   Mert én megmutatom neki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni.
    Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel.
    És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását; és felkelvén, megkeresztelkedék;
    És miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig.
    És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.

Isten a legnagyobb bűnösnek is kegyelmet adhat. A legfontosabb a felajánlott kegyelmet elfogadni. Saul Jézus ellensége volt, bár azt hitte azzal, hogy üldözi a kereszténységet az Urat szolgálja. Jézussal való találkozása és a tőle kapott kegyelem következtében Jézus Krisztus egyik legnagyobb elkötelezett híve lett.

Minket is megszólított az Úr és elfogadtuk a kegyelmét. Sajnos sokan vannak, akik visszautasítják. Vagy, mert nem ismerték fel annak fontosságát, vagy mert nem akarnak világi életüktől, szenvedélyeiktől és bűneiktől megválni.

Mi, akik Isten gyermekei lettünk kötelességünk Isten megváltó kegyelmét hirdetni és ezt tegyük is lankadatlan szolgalommal, hogy minél kevesebb legyen a kárhozatra jutott ember.


2014.07.12.  B.I.
Alfa-Omega fórum

 

A sebészorvos története

Sebészorvos


A doktor sietve érkezett meg a kórházba. Telefonon hívták be egy sürgős műtét miatt. Gyorsan átöltözött, bemosakodott és elindult a műtő felé. A váróteremnél találkozott a műteni kívánt fiú édesapjával.
- Mi tartott ennyi ideig? Miért nem jött be időben dolgozni? Nem tudja, hogy a fiam élet és halál között van? Nincs Önben egy csepp felelősségérzet sem? - kérdezgette mérgesen az apuka.
A doktor csak elmosolyodok kedvesen és hozzátette:
- Sajnálom uram. Jöttem amilyen hamar csak tudtam. Nem tartózkodtam a kórházban a mai nap. És most csak annyit tudok mondani, hogy nyugodjon meg kérem, hagy tudjam végezni a dolgom.
- Nyugodjak meg? Mit szólna hozzá, ha a maga gyereke lenne ilyen helyzetben? - kérdezte az apa mérgesen.
A doktor újra csak egy kedves mosolyt engedett el és hozzátette:
- Csak azt tudom önnek mondani, amit Jób mondott : porból lettünk és porrá leszünk, áldott legyen az Úr neve! A doktorok nem tudják meghosszabbítani az emberi életeket. Most menjen és foglaljon helyet a váróban, megteszünk minden tőlünk telhetőt higgye el.
- Tanácsokat osztogatni akkor, amikor nem vagyunk érintettek az ügyben túlságosan is könnyű! - morogta az apuka és kiment a terembe.
A műtét eltartott 4 és fél óra hosszat. Végül mosolyogva és boldogan jött ki az orvos a műtőből.
- Köszönöm Istenem! Sikerült megmentenünk a fiát. Minden rendben zajlott le. -mondta az orvos az apukának, és minden egyéb kontaktus nélkül elviharzott.
- Minden kérdésére válaszolni fog a nővérke. Vigyázzon a fiára! -szólt vissza az ajtóból.
- Miért volt ilyen arrogáns? Miért nem volt 5 perce, hogy megbeszéljük mi történt odabent? Miért ennyire figyelmetlenek és lelketlenek az emberek? -morogta az apa.
A nővér közben megérkezett és válaszolt az elhangzottakra:
- A doktor úr fia meghalt egy autóbalesetben. Ma van a temetése. Onnan jött el, amikor hívtuk telefonon, hogy a maga fiát sürgősen meg kell műteni. És most, hogy végzett siet vissza, hogy odaérjen amikor eltemetik a fiát. -válaszolta szomorúan a nővér.

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem?
Máté 7,1-3

Sámson
Szinkronizált film

A film bibliai történetet dolgoz fel. Sámson, a fiatal filiszteus herceg, egy különleges zsidó, akit az Isten természet feletti erővel áldott meg. Sámson megvédi népét, miközben mindent kockára tesz....


 

Sámson 2018

 

Sámson
Szinkronizált film

A film bibliai történetet dolgoz fel. Sámson, a fiatal filiszteus herceg, egy különleges zsidó, akit az Isten természet feletti erővel áldott meg. Sámson megvédi népét, miközben mindent kockára tesz....