Imádságok vegyesen 

 

 Ima

 

Imádkozom

Hozzád szólok ismét, szerető Jó Atyám,
Arra kérlek téged, hogy fordulj most felém.
S hallgasd meg e szerény, de szívből szóló imám,
S kérlek, két szemeddel tekints most belém.

 

Imádkozom azért, aki betegségben szenved,
Aki Benned bízva remél gyógyírt, oltalmat,
S azért is, ki úgy él, hogy nem ismeri Neved,
Végy le róluk, kérlek, minden fájdalmat.

 

Imádkozom azért, kinek oly nehéz a sorsa,
Aki életében mindig hűen dolgozott.
S kinek asztalára mégis nem jutott csak morzsa,
Mert annyi fájó terhet másért hordozott.

 

Imádkozom azért, aki nincstelen és szegény,
Kopogtasd meg kérlek szíve ablakát.
Hogy életében mindig ott égjen a remény,
S terítsd meg, úgy kérlek, üres asztalát.

 

Imádkozom azért, aki egyedül él gyászban,
Aki lemondott már arról, hogy Te is létezel.
De mutasd meg, úgy kérlek, hogy ott élsz minden házban,
S hogy Te mindig minden ajtón jókor érkezel.

 

Imádkozom azért, kinek kijutott a jóból,
Kinek minden napja öröm, vidám nevetés.
S kinek az élet minden rosszat két kezekkel pótol,
Add, hogy ne érje őt soha kín és szenvedés.

 

Imádkozom azért, hogy Neked adjunk hálát,
Hogy értékeljünk mindent, mi Tőled származik.
Mert Te nem akarod soha senkinek a kárát,
És szereteted soha meg nem változik.,,,
AMEN

 

Ima az irgalmasságért  

Édes Istenem, adj nekünk alázatos  szívet, amely legyőzi a gonoszt, hogy az ne  árthasson többé! Adj nekünk jósággal és szelídséggel telt szívet, amelynek nem fáj a megbántás és a megalázás. Adj nekünk könyörülettel telt szívet, amely mindenkor szeretettel megbocsát, örömest segít a szükségben lévőkön és soha nem csügged el. Jóságos Istenem, adj nekünk imádattól áthatott szívet, mely mindig hűen és forrón dobogjon Feléd.

Ámen.

 

Ima a kegyelemért 

Édes Istenünk, világosítsd meg elménket, hogy megismerjük a Te akaratodat, és adj erőt, hogy azt híven teljesítsük. Engedd, hogy akként végezzünk el mindent, ahogy Te akarod, ahogy azt is a Te bölcsességed és igazságod kívánja tőlünk.

Meg akarom fontolni minden cselekedetemet, hogy mindegyikkel dicsőséget szerezzek Szent Nevednek Ó Istenem.

Saját vágyaimat teljesen alá akarom rendelni a Te akaratodnak és a Te törvényeidnek. Háttérbe szorítom a vágyaimat és anyagi érdekeimet, és csupán a jövendő élet örökké tartó boldogságára és a Te dicsőítésedre akarok gondolni. 

Ámen.

 

Ima Isten védelméért  

Édes jó Istenünk, a Te védelmedért és segítségedért esedezünk. Ne hagyj el, támogass minket küzdelmeinkben, szomorúságunkban és megpróbáltatásainkban. Szüntelenül Téged hívunk Istenünk, hallgasd meg könyörgő imánkat. Hiszen Te vagy a mindent átfogó Szeretet és Jóság.

Teljes bizalommal hagyjuk Reád sorsunkat. Óh Uram, mindent tudsz, ismered minden egyes gyermekedet.

Ámen. 

 

Ima az igazságért 

Mindenható Istenem! 

Mily nehéz a földön megtalálni az igazságot. Bármennyire keressük és kutassuk is, nem találjuk meg hacsak Te drága jó Istenem a szívünkbe nem oltod.

Te vagy a világosságnak és a megismerésnek egyedüli forrása, azért buzgó imádsággal kérjük Tőled Istenem, hogy légy velünk és segíts bennünket.

Világosítsd meg az elménket, ültesd szívünkbe a Te szeretetedet, hogy hitünk ne ingadozzék és a Te igazságod fényeskedjék a mi lelkünkben.

Ámen.

 

Ima a békéért  

Az Úr békéje legyen velünk: az Úr békéje vezéreljen minket és éljen szívünkben: Isten szerető Lelke nyilvánuljon érzelmeinkben és gondolatainkban, tetteinkben és beszédünkben. Az Úr adjon nekünk szeretetet, békét és szelídséget.

Mily boldog az, akinek sajátja e három kincs! Küzdjünk hát ezek megszerzéséért! Segíts meg ebben Mindenható Istenem. 

Ámen. 

 

Ima megpróbáltatásban 

Ha elkövetkeznek a nem szeretem napok, nem akarom sem bátorságomat, sem hitemet elveszíteni, hanem bízni akarok Benned, végtélen jóságú Atyám!

Ha rám nehezedik a szenvedések súlya, föltekintek az égre, s fölnézek a Napra, melynek melegét és fényét Te küldöd a földre, hogy életet árasszon.

Ha bánat és fájdalom nyomja szívemet, a virágokra gondolok, melynek megdermednek a fagytól, de ismét életre kelnek a melegtől és fénytől.

Így szabadítasz meg engem is, jó Atyám, a fagytól, a nyomortól, ínségtől és fájdalomtól, mert a Te szereteted örök, és mert jóságos Atyja vagy gyermekeidnek.

Előre tehát bátran, minden homályon át az örök fény felé. 

Ámen.

  

Gyógyíts meg engem Uram!
   

Uram, hiszem, hogy Te teremtettél, és hiszem, hogy ma is szeretsz engem.

Egészen átjár, és körülvesz a Te teremtő energiád, erőd, és szereteted, a jóság és a szépség hatalma.

Jöjj a Te gyógyító erőddel és ajándékozz meg testem és lelkem egészségével!

Néha a gyermekkor zavaraitól szenvedek: a hiányos odaadás, a kevés szeretet, de saját hibáim és kudarcaim miatt is. De hiszem, hogy Te mindent meg tudsz bocsátani és mindent képes vagy meggyógyítani.

Segíts, hogy ne szenvedjek többé a keserű érzésektől és élményektől! Szabadíts meg engem Szentlelked által minden negatív tapasztalattól és rossz emléktől!

Adj nekem új jövőt, az öröm és a biztonság új érzetét, új kapcsolatot Veled és felebarátaimmal! Engedd, hogy átéljem gyógyításod valóságát és teljességét!

Uram, bízom segítségedben. Gyógyíts meg és fordíts magad felé engem!

Ámen!

 

forrás: emmausz.hu

 


Ima a Szentlélek vezetéséért 

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott.
Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.
Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.
Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet! Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam!
Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.
Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!
Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat.
Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

Ámen.

forrás: emmausz.hu
 


Ima beteg gyermekekért

Uram, kérlek hallgasd meg imám,
Nyisd meg kérlek szíved,
S fordítsd reám orcád.
Tekints le kérlek a szenvedőkre,
És ne rejtsd magad el előlük,
Adj gyógyírt megsebzett szívükre.
Mert Nélküled az Élet Sivár pusztaság,
üresség,
Nem nyújthat Reményt más,
Csak Te, s a Szeretet,
Mely belőled fakad,
Mint a Föld és mint az Ég.
Ne hagyd kérlek Uram,
Hogy szenvedjen a gyermek,
S ne hagyd Uram azt,
Hogy a keserűség,
s bánat Betöltse a szíveket.
Add Uram, hogy életünket
Vezérelje a Szeretet,
Add, hogy Fiad szent fénye
Betöltse életünket.
S mielőtt még imám bevégzem,
Istenem el kell mondanom:
Nagyon szeretlek Téged!
Ámen 

 

 

 IMÁDSÁG MAGYARORSZÁGÉRT

Áldd meg, Uram, Magyarországot!
Áldd meg, Uram, a te magyar néped!
Oldozd fel és szabadítsd meg
ellened elkövetett bűneitől
mások ellen elkövetett bűneitől,
önmaga ellen elkövetett bűneitől,
az erkölcs terén,
szociális téren,
gazdasági téren elkövetett bűneitől,
a természet ellen,
az élet ellen,
az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől,
múltja,
jelene,
és jövője ellen
elkövetett számtalan bűneitől!

Szabadíts meg minket Uram
a gyülölködéstől
a széthúzástól,
a rövidlátástól,
a kapzsiságtól,
a gyengeségtől,
a káromkodástól
a kitartás hiányától!

Segíts minket, Uram,
hogy a jó győzzön,
és ne a gonosz,

az igazság győzzön,
és ne a hamisság,

az erő győzzön,
 ne az erőszak,

a szeretet győzzön,
ne a gyűlölet,

a józanság győzzön,
ne az indulatok,

a megfontoltság győzzön,
ne a kapkodás,

az okosság győzzön,
ne az ostobaság,

a szorgalom győzzön,
ne az irigység,

a tehetség győzzön,
ne a könyöklés!

Add, Uram, hogy megbecsüljük az ajándékaidat,
kincseinket nehogy elpazaroljuk!
Hazánk szép tájait őrizzük meg épen,
a földet, a vizet, a levegőt tisztán,
az egészségünkre jobban vigyázzunk,
fogadjuk el a gyermekeket,
az időseket és szegényeket tiszteljük,segítsük,
a betegeket el ne tapossuk,
és ne felejtsünk el szívből mosolyogni!

Hatalmas erőddel támogass minket,
hogy emberhez méltó hajlékokban
teremtsünk otthonokat,
az otthonokban egészséges,
boldog családokat!
Az emberek tisztességes munkát végezzenek,
s a tisztességes munkának legyen becsülete!

Szabadíts meg minket, Uram,
a gonosztól és minden rossztól,
oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól!
Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg!

Adj nekünk bort, búzát, békességet!

Változtasd át a bort a te Szent Véreddé,
a búzakenyeret a te Szent Testeddé,
a békét, a te békédet, örök örömünkké!

ÁMEN

 

Kis lépések művészete

A Kis herceg írója , Antoine de Saint-Exupéry , így kérte a Teremtőt a napi megpróbáltatások közepette:

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Küldte:Ácsné Irénke (2008.02.02.)