Új forditású reviedált BibliaÚj fordítású revideált Biblia
Reviedált Károli Biblia
 
  
 
 
 

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája | Szentírás

 

 Magyar Bibliatársulat újfordítású bibliája

 

 https://szentiras.hu/RUF

 


 

Az Úr szava - ONLINE Biblia

 https://urszava.net/


Csia Lajos fordítású Újszövetség html formátumban.


Bibloc.com - Biblia a világ nyelvein

Nyitható a képre kattintva

bibliaBible Gateway

 

 


 

Biblia

A „Biblia” görög szó, amelynek jelentése: könyvek. Arra utal ez az elnevezés, hogy a Biblia tulajdonképpen egy iratgyűjtemény, 66 írásművet tartalmaz, amelyeket bibliai könyveknek nevezünk.

A Biblia két fő részből áll - Ószövetség és az Újszövetség. A 66 irat közül 39 eredetileg héber (egy egészen kis része arám) nyelvű, és Izráel népe körében keletkezett az i. e. XV. századtól az i. e. IV. századig. A Bibliának ezt az első részét Ószövetségnek (vagy Ótestamentumnak) nevezzük. A többi 27 irat az őskeresztény egyház körében keletkezett az i. sz. I. század folyamán, eredetileg görög nyelven. Ebben az időben a görög volt az első számú világnyelv a Római Birodalom területén. A Biblia második részét Újszövetségnek (vagy Újtestamentumnak) nevezzük.A katolikus fordítás tartalmazza a Makkabeusok I-II. könyvét, Tóbiás könyvét, Judit könyvét, a Bölcsesség könyvét, Jézusnak, Sirák fiának könyvét és Báruk könyvét, amelyek a protestáns fordításban nincsenek meg;Az Ószövetség az Izrael népével kötött szövetség keretén belül adott kinyilatkoztatásokat (Isten cselekedeteit és prófétái által közölt üzeneteit) örökíti meg, addig az Újszövetség a keresztény egyházzal kötött szövetség keretén belül közölt kinyilatkoztatásokat (Jézus életét, az ősegyház tapasztalatait, az apostoli tanításokat, az egyház további útjára vonatkozó jövendöléseket) tartalmazza. Egyes történetek, próféciák többször is – esetleg különböző nézőpontból és írótól – szerepelnek a Biblia különböző könyveiben. Egyes részek a lehető legnagyobb tömörségre törekedve adnak információt a történelmi eseményekről, míg más részek művészi rajzolatot nyújtanak az ember és kor természetéről (például: szerelemről).

A Biblia fő szerzője az Isten, aki embereket használt fel az írásra. A fő szerző az Isten. A leíró szerzőket Ő sugalmazta. Ezért Isten szavának, Isten üzenetének nevezzük a Bibliát. A Biblia Isten szava hozzánk. A Biblia könyvei mintegy 1500 esztendő folyamán, az Kr. e. 2. évezredtől az Kr. e. 4. századig Izrael népe körében, a Kr. u. 1. században pedig az őskeresztény egyház körében keletkeztek. A hagyomány szerint körülbelül negyven személy írta a Biblia könyveit; voltak közöttük papok, királyok, orvosok és egyszerű közemberek is.

Mi a Biblia célja?Megismertetni Istent és az Isten tanítását. Ezzel kívánja hitre és szeretetre ébreszteni az embert, Isten iránt és embertársai iránt. Bemutatja Isten emberszeretetét. Nevelni akarja Isten népét, az Ó- és Újszövetség egyházát, közösségét, hogy saját földi létének és üdvözségének érdekében, de mindenekfölött Isten iránti szeretetből, Isten akarata szerint rendezze be életét.  

Mit tartalmaz a biblia? Az Ószövetség Jézus Krisztus fogadására készíti fel az emberiséget, elsősorban a választott népet. Az Ószövetség történelmi könyveket, tanításokat, imádságokat és jövendöléseket tartalmaz. Világirodalmi remekműveket is találunk benne. Ilyen például az Énekek éneke, vagy a Jónás könyve. Az Ószövetségben van a legterjedelmesebb könyv, a 150 imát tartalmazó Zsoltárok könyve.

Az Újszövetség bemutatja Jézus Krisztus életét és tanítását, megismertet az első keresztény közösségek életével.Az Újszövetség négy evangéliuma Jézus Krisztus tanítását és életét állítja elénk. Az Apostolok Cselekedeteiből és az apostolok leveleiből az első keresztények életét és hitét ismerjük meg. Bemutatják, hogyan értették és hogyan valósították meg Jézus Krisztus tanítását.