Füle Lajos_ Napi csendességek 365 napon

 

 

 

Október 27.

Füle Lajos: 365 napon

 

 

IV. negyedév OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER

D E C E M B E R

 

December 31.
Testvérek

Nincs köztetek, kit ne csodálnék:
Testvérek vagytok! Köszönöm.
Titeket látni is ajándék,
veletek járni is öröm.

"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által;
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez..."

Efézus 2.8

Kegyelem-Grace


December 30.
Mit kívánok?

Mit kívánok az új év küszöbén?
- Ha a kevesen hű lehetek én
dicső Uramhoz, az nekem elég.
Magasztalom hát s áldom a Nevét.

"Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!"

(Mát. 25.21)

jól vagyon

 


December 29.

Az új évben

Én ISTENEM, az új évben
sohse legyek "haló félben"!
Mosd le rólam, ami piszkos,
ragyogj bennem, JÉZUS KRISZTUS!

"Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek."
(Jel. 3.2)

Vigyázz, és erősítsd meg...


December 28.

Új esztendő

Tudom, URAM, gyötrelmes év jön,
gondom, bajom akad majd bőven,
kátyús, rögös lesz majd az út is,
de járható - a TE erőddel!

"Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre.
Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. "

Kolossé 1:11-12,

termeszet


December 27.

Amikor egy év

Amikor egy év elrepül,
nem úgy, mint a vándormadár,
hisz sehol-sincs fészekre száll,
emléket költ - időtlenül.

"Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket."

(Zsolt. 60.13-14)


December 26.

Karácsony lent

Micsoda félreértés:
ajándékokat adni,
ajándékokat kapni
az AJÁNDÉK helyett!

"És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul."

(Eféz. 5.2)

Járjatok szerettben


December 25. Karácsony fent

A legnagyobb lemondás:
az ISTENÉ,
az ATYÁÉ és a FIÚÉ,
együtt és külön külön.

"Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre,
mintegy pecsétet a te karodra;
mert erős a szeretet, mint a halál,
kemény, mint a sír a buzgó szerelem;
lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai."

(Énekek éneke 8:6,)

Tégy engem. mintegy pecsétet a te szívedre,


December 24.

Az ajándék

Ne lepje be a hó a szívünket,
ne menjen el mellettünk az ünnep,
ne csak múló hangulatra vágyjunk,
JÉZUS legyen az a j á n d é k nálunk!

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka."

(Jak. 1.17)

 


December 23.
Hibáink

Sorsfordító hónapok, évek
során hibáink visszatérnek.
Takarni őket nincs mivel,
hát bánni kell, szégyellni kell.

"Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt."

(Zsolt. 38.19)sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt - Zsolt 38,19

 

 


December 22.
A nap be tűz

A nap be tûz, meleg, meleg...
Álmaimból fölserkenek,
s fény tölti be az életem:
KRISZTUS ragyog, ragyog nekem...

"Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod,
és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr
lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed..."
(Ésa. 60:19)

 

 

December 21.
Sok lelki fal


Sok lelki fal immár ledõlj,
VILÁG VILÁGOSSÁGA jöjj,
áraszd ki ránk szent életed,
tisztítsd s eggyé tedd népedet!

"Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága."
(János 8.12)

Én vagyok az élet világossága

 


December 20. Nem rettentette

Nem rettentette tőlem el a múlt,
a magasságból érettem lenyúlt,
ISTEN utánam nyújtott keze Ő:
JÉZUS A KRISZTUS, AZ IDVEZÍTŐ.

"És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből." (János 10:28,)

És én örök éetet adok...

 


December 19.
Füle Lajos: Ezt ígérték

Örülök... Ám ez nem elég,
én az egész nép örömét
kérem, Uram, tudom: nagyot.
Ezt ígérték az angyalok.

"És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen..." (Lukács 2:10,)

"És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen..." (Lukács 2:10,)

 


 

December 18.
Simeon

Simeon egész életében erre a pillanatra várt,
hogy lelke Megváltója-képpen köszönthesse - a Kisbabát.

"Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet..."
(Luk. 2.30)

 

Simeon

 

 


December 17.
Kinek csillaga van

Kinek csillaga van, ámuljon, mert az Ige
testté lett, s boldogan daloljon Róla szíve!

"És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal." ( János 1:14, )

 


December 16.
Bűnbánatom

Bűnbánatom ha késne, egyre késne,
törődj, URAM TE, akkor is velem!
Megértem én már minden büntetésre,
de egy reményem van: a kegyelem.

"Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem." (Zsolt. 40.13)

 

bűnbánat

 

 


December 15.
Őbenne van

KI fent leggazdagabb volt,
lent Ő lett legszegényebb,
hogy VELE gazdagodjunk:
ŐBENNE van az élet.

"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok."

(2 Korintus 8.9)

 

gazdag lévén szegénnyé lett

 

 


December 14. A kősziklán


"...és eljött az árvíz,
és fújtak a szelek..."

Bele-belerendült a házam
s nem dőlt össze! A kősziklán van.

"Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült."
(Luk. 6.48)

Ház a sziklán

 


December 13.
Év végi számadás

A fundamentom most is ép,
dehát... mi épült rajta?
Értéktelen lom csak? Szemét?
"Fa, széna és pozdorja"?


"Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem," (Filippi 3.8)

Sőt annakfelette most is kárnak jtélek minent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy Krisztust megnyerjem, Filippi 3,8

 


December 12.
Kérdi-e ?

Szilveszter lesz... visszanéz
az ember, de kérdi-e:
mennyi tékozolt idő
repült el a semmibe?

"Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol."

(Mát. 12.30)

aki velem nincsen

 


December 11.
Titkok

Titkunk van, és titkok vagyunk,
nem fejthet meg senki más, csak
KI teremtett s újjáteremt
KRISZTUS által - Önmagának.

"Mert az Õ alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket elõre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk."
(Eféz. 2.10)

mert az ő alkotása vagyunk

 


December 10. Véred lelkem ára

Véred lelkem ára, ÚR JÉZUS,
még sincs benne hála, ÚR JÉZUS.
Jaj, ne hagyd magára, sorsára,
ÚR JÉZUS!

"Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;" (Kolossé. 4:2,)

Imádságban állhatatosak


December 9.
Ki akadályozhat meg?

Értem, miattam és helyettem
keresztjén nem hiába vérzett.
Ki akadályozhat meg abban,
hogy én a MEGVÁLTÓMNAK éljek?

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg." (1 Pét. 2.24)

Aki í mi bűneiket maga vitte fel

 


December 8.
Dicsőségesen

Dicsőségem, mint a madár,
elszáll, ha volt egyáltalán.
Csak EGY lehet méltó, dicső:
JÉZUS KRISZTUS, csak Ő, csak Ő.

"Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull..."
(1 Pét. 1.24)

mert minden test olyan, mint a fű

 


December 7.
Jézus itt van

Jézus itt van s veled marad
mindig, ha kéred.
Ne te valósítsd meg magad,
hanem Ő téged.

"Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!" (Máté 28.20)

...veletek vagyok...


December 6.
Te vagy az a fény


Egy bombazápor kellős közepén
találkoztam egy életre Veled.
Azóta bennem TE vagy az a Fény,
ÚR JÉZUS, ami melegít s vezet.

"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város."
(Mát. 5.14)

Ti vagytok a világ világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.

 


December 5.
Egyedül nem lehet

Egyedül nem lehet, egyedül oly nehéz!
Egyedül engemet elsodor bármi vész.
Egyedül céltalan, egyedül úttalan,
csak Veled, JÉZUSOM, csak Veled boldogan.

"Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsid. 4.16)

Járuljunk...

 


December 4.
Azzal áld meg

Vannak nehéz utak, de hitben
megjárhatók, mondj rájuk áment!
S ha néha tán ISTEN nemet mond,
biztos lehetsz, hogy azzal áld meg.

"Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom
néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a
hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen
néktek." (Mát. 17.20)

 


December 3.
Füle Lajos: Boldog

Boldog, akiben ÁDVENT
szép váradalma van.
Ki nem vár tőle semmit,
szegény, boldogtalan.

"Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz." (Zsolt. 112.4)


December 2. Csendben lakik

Csendben lakik az Úr szíve
felém dobban, ha szól. Ige
minden szava, kedves nagyon,
égi "adóját" hallgatom.

"És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalók lesznek:
és így arczra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik tibennetek." (1Kor.14,25)

 

 


December 1. Nyitom a Bibliát

Nyitom a Bibliát,
figyelmezz szív, szem és fül!
Hallgass bennem, világ,
Az ISTEN szólni készül.

"Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem."

(Zsolt. 119:147,)

 

N O V E M B E R

 

November 30.

Jó az Isten

"Senki sem jó, csak egy, az ISTEN",
Kiben én már ifjan is hittem,
s mondhatom fél évszázad tűntén:
Jó és "nagyobb a mi szívünknél".

"De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra,
hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában,
a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet."

(1 János 5.20)
 
De tudjuk az is, hogy Isten fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazságban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. (1János 5:20,)

 


November 29.
Feléd nyújtom

Feléd nyújtom kezem, ÖRÖK JÓSÁG,
TE tudod, hogy mennyi az adósság:
hálám kútja mennyiszer kiszáradt!
Mint szomjú föld, epedek Utánad.

"És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég.
Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen." (Jel. 21.6)

Én vagyok

 


November 28. Kertemben

Kertemben tél dúl: havak, fagyok...
Tetszhalott fáim, aludjatok,
míglen tavasz lesz, fénylő, csodás,
rügyes-virágos feltámadás.


"Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;"

(János 11:25)

Én vagyok a feltámadás és az élet


November 27. Milyen?

Milyen a "lelked hőmérséklete"?

Vajon a hálát olykor érzed-e?
És megbocsátott bűneid felett
sírsz-e az Úrnak örömkönnyeket?

"Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:" 1Péter 1:8,
 
A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: (1Péter 1:8,)
November 26. A holnap

A holnap félelmes titok,
de hittel bátran rányitok,
s az ajtón túl, ím: JÉZUS áll!
Így többé nem kell félni már.

"Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel."
(1 Timóteus 1.14)
 
Szefelett megsokasodott pedig 1Timoteus 1,14

November 25. Csend-lépteid


Vágyak el-elhaló zajában,

békességre lelvén a hitben,
figyelgetek csend-lépteidre...
Én MESTEREM, ugye TE jársz itt?

"Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem."

(Zsolt. 23.2)

Az úr az én pásztorom


November 24.
Hol jársz?

 

Hol jársz? Mely főpap udvarán?
Ma annyi tűz lobogva ég...!
Még mielőtt szól a kakas,
keresd JÉZUS tekintetét!

 

"És megemlékezék Péter a Jézus beszédéről, ki ezt mondotta vala néki: Mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem; és kimenvén onnan, keservesen síra." (Máté 26:75,)

 

háromszor megtagadsz...

November 23.
Kéregető

Nézd csak szívem, kinyújtom most Feléd,
mint egy üres kezet.
Néhány garas békességet TE adj
belé, URAM!

"Adsz nékik és ők takarnak; megnyitod kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal."
(Zsolt. 104.28)

legyen ...

 


Jöjjetek énhozzám

Minthogy ilyen én nem vagyok,
Tőled veszek alázatot.
Ha nem, taszít az életem:
alázatból - elégtelen!

"Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem,
hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek."
(Máté 11.29)

Jézus igája

 


November 21
Nem lehet

Nem lehet, ha önigazság
a keresztet elfedi,
farizeus lelkülettel
bűnösöket menteni.

"Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik."
(Máté 23.12)

 


November 20. Méltatlan

Van-e, ki méltán dicsérhetne Téged,
méltó munkával, méltó győzelemmel?
Ily méltóságra méltatlan az ember,
a kegyelemre méltatlan az élet.

"Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!" (Luk. 21.36)

vigyázzatok


November 19. Tölthesse be

Új eget és új földet várva
legyen velünk a béke és derűs Ég,
tölthesse be lelkünk a hála
s a "jóban való teljes gyönyörűség"!

"Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből." (2 Thess. 1.12)

Dicsőitessék Jézus Krisztus


November 18.
Fénylik

Egyedül érkezem
borús estén haza,
de itt van MESTEREM,
s fénylik az éjszaka.

"Viszont új parancsolatot írok néktek, a mi igaz ő benne és ti bennetek; mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik." (1 Ján. 2.8)

Jézus és Nicodémus


November 17.
Minden térd

Hiszem és hittel mondhatom:
egyszer minden térd meghajol
JÉZUS előtt, s az Ő Nevét
dicséri majd a Föld s az Ég.

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." (Fil. 2.10)

hogy jezus nevere minden terd meghajoljon


November 16.
Megbékélsz-e?

Milyen békétlen ez az ország,
s békére mily taníthatatlan!
Szenveded-e te is a sorsát,
megbékélsz-e mással s magaddal?

"Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek." (Luk. 8.10)

Látván ne lássanak...


November 15.
Két út

Az életnek két útja van,
és ember is kétféle van:
ez szolgál, az uralkodik...
Utóbbiból van már sok itt.

Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt." (Mát. 7.13-14) 


November 14.
Az imádság


Az imádság a mélyre hajló,
embert meghajlító alázat.
Az imádság a nyitott ajtó,
amelyet senki be nem zárhat.

"Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet." (Jel. 3.8 )


nyitott ajtó

 


November 13.
Szolgálatok


Tompítani egy ajtó csattanását,
megérteni, kit messze visz a másság,
karon fogni, ki épp a sárba esne,
pár szalmaszálat tenni csak keresztbe...

"Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta;"(Luk. 10.33)

irgalmas szamaritánus


November 12. E rövid időre

E rövid időre,
míg itt lehetek,
egy programom van még,
s ez a szeretet.

"És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne." (1 János 4.16)

szeretet

 


November 11. Kezedbe

Ha létezem csak olykor s nehezen,
rossz napjaim is Kezedbe teszem
ATYÁM, Te látod, s tudom, megadod
a segítséget, a bocsánatot.

"Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével! Szela." (Zsolt. 32.7)

 


November 10.
Testvéri közösség

Ez itt a "bank", ahová beteszem
filléreim: csekély szeretetem,
és élvezem a tőkénél nagyobb
s napról napra növekvő kamatot.

"Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;"
(2 Thess. 1.3)

Hálaadás


November 9. Ki név szerint

Ki név szerint ismer engem,
csalódik bár néha bennem,
mégis szánakozva néz itt,
s romjaimból is megépít.

"És monda Mózes az Úrnak: Lásd, te azt mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nékem kit küldesz velem; pedig azt mondtad nékem: név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt." (2 Móz. 33.12)

Mózes


November 8.

Füle Lajos: Eltévedtem

Csüggedések árnya rajtam,
eltévedtem - önmagamban.
Én ISTENEM, Hozzád esdek:
Tied vagyok, TE keress meg!

"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak." (Ézsaiás 41.10)

ne félj

 


November 7.
Értünk van

Amit URUNK tesz, olykor sírni készt,
de értünk van. Ha lázad is az ész,
miértjeinket nem ítéli el,
s kérdéseinkre egyszer megfelel.

"Jézus pedig hozzájok fordulván, monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon."

(Luk. 23.28)

 


November 6.
Füle Lajos: Mikor fölöttünk

Mikor fölöttünk elszállnak az évek,
mikor utunk már nem felhőzi érdek,
kidobja balga vágyait a lélek,
s nem fontos más már, csak az örök élet.

"Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad."

(Ézsaiás 54:10,)

"Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad." (Ézsaiás 54:10,)


November 5. Kijelölted

Terheinket cipelni könnyebb
fáradtan is, fölnézve Rád.
Köszönjük, hogy rég kijelölted
helyünk, ATYÁNK, itt s odaát.

"Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!"

(Zsolt. 119,173)

zsolt 119:173,


November 4. Füle Lajos: Aki maga körül

Aki maga körül forog,
előbb-utóbb csak tántorog.
Önzésének nagy az ára:
beleszédül - önmagába.

"Mert közülünk senki sem él önmagának,
és senki sem hal önmagának: Mert ha élünk,
az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak
halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk,
az Úréi vagyunk."

(Róma 14.7-8)

 


November 3. A távolság

 

A távolság: 150 millió
kilométer a Nap s a Föld között.
Ki tervezte? Mert éppen így a jó:
nem fagy s nem ég meg így az élet itt.

"És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek;"

(Zsidók 1.10)

Te vetettél, Uram, alapot a földnek...


November 2. A fedezet

A hit kockáztat... Ezzel sohse vét,
a víz színére veti kenyerét,
de a kockázat fedezete hitben
MAGA AZ ISTEN.

"Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap mulva megtalálod azt."

(Prédikátor 11.1)

Vesd a te kenyeredet...


November 1. Immánuel

IMMÁNUEL: ISTEN VELÜNK!
Értelmet nyert az életünk.
Lelkünkben fény, naptámadat:
ISTEN FIA VELÜNK MARAD.

"Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten."

(Máté 1.23)

Immanuel


 


Október

 

Október 31. Októberi nyár

Itt ez az októberi nyár,
ez a mindenkinek ajándék
őszinte, mély hálára vár
az ÚR iránt, KI így is áld még.

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,
az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene."

(2 Kor. 1.3)

 


Október 30. Előtted állok

Előtted állok itt is, ott is,
ha menni kell, ha üt az óra.
Név szerint ismersz, szólhatsz most is,
kész vagyok a találkozóra.

"És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.
Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és
az Isten is ő benne."
(1 Ján. 4.16)

 


Október 29. Az eszköz örömével

Fogy már az út, s ha majd végéhez értem,
pihenjek el az eszköz örömével,
ahogy a lant, amely elhallgat egyszer,
ahogy a toll, melyet letesz a MESTER.

"Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik."
ApCsel. 2.26

örvendezett az én szívem...


Október 28. Várlak

Várlak, URAM, KI csendben jössz felém,
s mert pálmaágam nincsen már nekem,
s virágaim is elhullattam én,
Eléd terítem fáradt életem.

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem."
Zsolt 50:15.

 
 

Október 27.
Füle Lajos: Kegyelem szerint

"A nékünk adott kegyelem szerint"
szolgálhatunk itt hálával, sokat,
a külön-külön ajándékokat
egymás javára hasznosítva mind.

""A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak,de a Lélek ugyanaz."
(1 Kor. 12.4)

 


Október 26. Éltem esztendői

Éltem esztendői lassan elvonulnak,
becsukja mögöttük ISTENEM a múltat,
háta mögé veti mindent megbocsátva,
s reménységgel állít jövőm kapujába.

"... az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, ... Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint." (Titusz 3.5-7)

Jézusra száll a Szentlélek


Október 25.
Füle Lajos: Amit elértünk

Amit elértünk, dicsekvésre késztet,
hiúságunk a vesztünkbe sodorna,
de tudtul adja bensőnkben a LÉLEK,
hogy mink van, amit nem úgy kaptunk volna.

"Hogy, a mint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék."
(1 Kor. 1.31)
 
 

Október 24.
Füle Lajos: Körülkerítve

Körülkerítve kegyelemmel
mindent másképpen lát az ember,
érti, mit nem lát s látva lát,
az életet és a halált.

"Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő szájából." (Ap.Csel. 22.14)
 
 "Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő szájából." (Ap.Csel. 22.14)

Október 23.
Füle Lajos: Tékozló fiúként

Vágyunk nyomán vezethet bár utunk
akárhova,
csak tékozló fiúként juthatunk
végül haza.

"Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út." (Péld. 14.12)
 
"Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út." (Péld. 14.12)
 

Október 22.
Füle Lajos: Tetteink

A szél a szót szétszórja, elsodorja,
száll, mint fa lombja...
Viselt dolgokra néz a ma s a holnap:
tetteink igazolnak.

"Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite." (Jakab 2:22,)
 
"Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite." (Jakab 2:22,)
 
Október 21.
Füle Lajos: Ha dorgálsz is

Ha dorgálsz is, tedd azt vigasszal,
szólíts meleg, szelíd szavakkal!
Én is tudom: mentségem semmi,
segíts, Uram, ezt elviselni!

"Gondold meg azért a te szívedben, hogy a miképen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened!"

(5 Mózes 8:5,)
 
megfenyit
 

Október 20

Füle Lajos: Csodákra várunk

Csodákra várunk mindig, de csodás
egy fénylő szem, egy meleg kézfogás,
egy halk mosoly, egy jó szó, mely a fáradt
lélekre hull, és elűzi az árnyat.

"A jeleket és csudákat, a melyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni." (Dániel 3:32,)

 
szeretettel ölelve
Október 19.
Füle Lajos: Sértéseimet

Sértéseimet, sértettségemet
bocsásd meg, URAM, még ma, ha lehet,
az adok-kapok tüskés szavakat,
magamtól, mástól hadd legyek szabad!

"Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét."

(Jakab 3:2,)
 
sértésaimet
 

Október 18
Füle Lajos: A költözésről

A vándormadár tudja: menni kell,
s búcsúzik, bontva szárnyat.
Híres eszünk ezt hogy nem éri fel?
Mi lennénk ostobábbak?

"Még a gólya is, az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az ÚR törvényét."

(Jeremiás 8:7,)
 
gólyák

Október 17.
Füle Lajos: Vándormadarak

A madarak mind útra kelnek,
magasból zeng az ősi szózat:
"Kru...kru..." Az ég kékjén az ék...
- Nem értjük, hogy tájékozódnak.

"A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!" (Zsolt. 84.4)
 
veréb is talál

Október 16.
Füle Lajos: Csak más szemével

Csak más szemével láthatom
milyen vagyok, ha olykor-olykor
szemembe mondja valaki,
s gondolkodni kezdek a dolgon.

"Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által."

(Zsid. 3.13)

intsétek egymást,

Október 15.
Füle Lajos: Vulkánok

Termő, megművelt föld a lelkünk
hátán sátáni, vak erőknek.
Alvó vulkánok vannak bennünk,
s VALAKI féken tartja őket.

"Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok."

(1 Kor. 3.9)
 
 

Október 14.
Füle Lajos: Ige szerint

Ige szerint van itt a részünk:
"Hogyha élünk, az ÚRNAK élünk,
ha meghalunk, Neki halunk meg",
s Ő áld vele, nem pedig büntet.

"Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által."

(2 Timóteus 1.10)
 
Hogyha élünk...
 

Október 13.
Füle Lajos: Ellene

Vétkezünk, ha szívünk
vádakkal tele,
s mikor egymás ellen,
akkor Ellene.

"Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll." (Jakab 5:9,)
 
perlekedők
 

Október 12.
Füle Lajos: Örök otthonom

Bűn és világ maradt mögöttem,
s kihűlt, veszendő otthonok...
ATYÁM, FIAD nevében jöttem,
itthon vagyok, itthon vagyok!

"Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, aki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem."
 
(Ján. 6.37)
 
mindent nekem ád az Atya...
 

Október 11.
Füle Lajos: Mit el nem értünk

Mit el nem értünk, hogy meggazdagított!
Mit el nem érünk, majd mind hogy megáld!
Boldog, ki kincsre lelhet e hiányban,
s nincs benne vád.

"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban." (Fil. 4.19)
 
 
 

Október 10.
Füle Lajos: Keresztyén

A csúfolás nem árt neki,
a rágalomtól meg se retten.
Ki jól tud megbocsátani,
az szinte már sebezhetetlen.

"Mi voltunk gonoszok és pártütők, azért nem bocsátottál meg."
(JSir. 3.42)
 
Megbocsátás
 

Október 9.
Füle Lajos: Csak szállás

Ez itt a házam, itt honol
ma még e vándor, köszönöm,
de csak szállásom, otthonom
a mennyben vár rám odafönn.

"Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben." (2 Kor. 5.1)
 
 

Október 8.
Füle Lajos: Szemeivel

Tanácsolhatna vesszejével is,
de szemeivel tanácsol előbb:
Igéjében felismerhetem ŐT,
mikor a "belső szobába" bevisz.

"És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között." (Efézus 1.18)
 
Világositsa meg...
 

Október 7.
Füle Lajos: Mondjátok meg!

Nem rekesztik ki zárak,
s nincs már, ki fél.
Mondjátok meg Tamásnak,
hogy JÉZUS él!

"Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében." (János 20:31,)
 
Jézus él
 
 

Október 6.
Füle Lajos: Bizalom

Tekintetem a porba fúrom,
így bámulom görnyedve hétrét:
egy hangya morzsát visz az úton
s betölti küldetését.

"Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket." (János 3:34,)
 
Jézusra száll a szentlélrk
 

Október 5.
Füle Lajos: Testvérek

ISTEN nagy tetteit látva s csodálva itt
egyet vallhat agyunk:
Ha neked is ATYÁD, és nekem is ATYÁM,
mi t e s t v é r e k vagyunk.

"Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!"
(Zsolt. 133:1,)
 
testvéri közösség

Október 5.
Füle Lajos: Testvérek

ISTEN nagy tetteit látva s csodálva itt
egyet vallhat agyunk:
Ha neked is ATYÁD, és nekem is ATYÁM,
mi t e s t v é r e k vagyunk.

"Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!"
(Zsolt. 133:1,)
 
 

Október 4.
Füle Lajos: Tudom, hogy az én Megváltóm él

Talán a legszebb mondat ez,
mit ember gondolt és kimondott.
Fölsejlik benne a kereszt,
s elülnek benne földi dolgok.

"Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll." (Jób. 19.25)
 
"Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll." (Jób. 19.25)

Október 3.
Füle Lajos: Taníts!

"KRISZTUS, KI vagy nap és világ",
taníts, okíts, lelkemben élj!
Hisz Nélküled minden tudás
csak szentjánosbogárnyi fény.

"Mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók." (Máté 7:29,)
  
 

Október 2.
Ne vess meg érte!

Ne vess meg érte: már nem érdekel,
hogy amit írok, "irodalom"-e?
Csak arra vágyom - tán elérhetem -,
szenteltessék meg így is a NEVE!

"Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!"
Példabeszédek 25:11,
 
 

Október 1.
Füle Lajos: Október elsején!


Az út, a lomb, a fűszál is ragyog...
Ezt a második "ember-hónapot"
ma így köszöntöm, fényben fürdve még:
Légy üdvözölve, te gyönyörűség!

"Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged."

(Zsolt. 30.13)

 

Hogy zengjen neked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőitlek téged. Zsolt.30:13,

 


 

Július - Augusztus - Szeptember

S Z E P T E M B E R

 

 

Szeptember 30.
Füle Lajos: Megtérés után is

Megtérés után is kell a bűntudat,
bűnismeret, és hát a bűnbánat is.
"Tökéletességünk" sérti az URAT,
s kritikánk nemegyszer túlzó és hamis.

"Ti ellenben elbizakodottságtokban dicsekedtek: Minden ilyen dicsekedés gonosz." (Jakab 4:16,)

 


Szeptember 29.
Füle Lajos: Még kisebbé

Én hórihorgas lelkem,
lásd: kisebbé kell lennem,
még kisebbé kell lennem...
Hát alázkodj meg bennem!

"De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád." (Jakab 4:6,)

 


Szeptember 28.
Füle Lajos: A mester

Megbocsátja, mit
Ellene vétünk,
irgalma nagyobb,
mint a mi vétkünk.

"Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak." (Zsolt. 86.5)

"Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak." (Zsolt. 86.5)


Szeptember 27.
Füle Lajos: Levelet írok

Nézd: levelet írok neked,
így nyújthatok testvérkezet
országon át, földrészen át,
érted mondva hálát, imát.

"Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban."

(1 Thess. 1.2

Levelet írok - Hálát adunk


Szeptember 26.
Füle Lajos: Adós vagy

Adós vagy, és én is veled.
Törlesztenünk kell valahogy,
hisz úgy parancs a szeretet,
ahogy a "ne ölj!", a "ne lopj!"

"Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte."
(Róma 13:8,)

"Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte." (Róma 13:8,)


Szeptember 25.
Füle Lajos: Beteg vagyok

Beteg vagyok, így osztozom
százmilliók sorsában itt.
A szenvedésben mind rokon,
de testvérré tesz-é a hit?

"...amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok
semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok,"

(1 Korintus 1:6-7)

"amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek..." 1Kor.1:6,


Szeptember 24.
Füle Lajos: Az ige szóljon!

Ki halni készül, vigaszunkra vágyik.
Üres szavakkal ne áltassuk mégse,
az Ige szóljon! Ne terhelje lelkét
a hallgatások összeesküvése.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek."

(János 5:25,)

bizony


Szeptember 23.
Füle Lajos: Gyümölcsök

Gyümölcs a könnycsepp is lehet,
a bűnbánat is, ha megérik,
hogyha igaz könnyek kísérik...
Teremjünk hát ily könnyeket!

"Akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd."

(Zsolt. 126.5)

akik könnyhullatással vetnek...


Szeptember 22.
Füle Lajos: Pedig

Van ki hűtlenségben "edzett",
más közönyben, lustaságban,
mikben vétek, sőt halál van,
pedig... de szép volt a kezdet!

"És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az ígét; de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak."

(Lukács 8:13,)

"És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az ígét; de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak." (Lukács 8:13,)


Szeptember 21.
Füle Lajos: Csodák kora

Csodák kora? Régen a múlté
- mondják, akik nélkülük élnek.
Nem az ISTEN csodája volt-é,
hogy rám talált egykor a LÉLEK?!

"Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel."
(Zsolt. 71.8)

"Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel." (Zsolt. 71.8)

Szeptember 20,
Füle Lajos: Az Atya vár

Az ATYA vár ma még... Ki tudja, meddig?
Előnkbe jött, egészen a keresztig!
Karja kitárt, a keze, lába véres...
Elér-e hát szívünk e szenvedéshez?!

"És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt." (Lukács 15:20,)

tékozló fiú hazatér

"És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt." (Lukács 15:20,)


Szeptember 19.
Füle Lajos: Istennek háttal

Aki ISTENNEK háttal fordul,
csak a maga árnyékát látja,
aki ISTENTŐL elfelé megy,
annak szünetlen nő az árnya...

"Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam." (Zsolt. 102:12,)

"Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam."  (Zsolt. 102:12,)


Szeptember 18.
Füle Lajos: Igyekezünk felé

Bűn vesz körül itt, szenny árja ér,
igyekezünk Felé a partra,
ahol parázs vár, hal és kenyér,
az ÚR MAGA s áldása rajta.

"Oda méne azért Jézus, és vevé a kenyeret és adá nékik, és hasonlóképpen a halat is." (János 21:13,)

"Oda méne azért Jézus, és vevé a kenyeret és adá nékik, és hasonlóképpen a halat is." (János 21:13,)


Szeptember 17.
Füle Lajos: Értem

Értem függött az a test fenn
két gengszter közt a kereszten,
vérben ázva, kint sóhajtva,
bűneimnek átka rajta.

"Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára."

(Máté 26:28,)

 

"Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára." (Máté 26:28,)


Szeptember 16.
Füle Lajos: Ha egy parázs

Kit magánya messzire űz el
övéitől, arra halál les.
Ha egy parázs kihull a tűzből,
hamar lehűl és hamuvá lesz.

"Olyan pusztulást hoztam rátok, mint amikor Sodomát és Gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadarab, mégsem tértetek meg hozzám! - így szól az ÚR."

(Ámós 4.11)

"Olyan pusztulást hoztam rátok, mint amikor Sodomát és Gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadarab, mégsem tértetek meg hozzám! - így szól az ÚR."  (Ámós 4.11)


Szeptember 15.
Füle Lajos: Az almáskertben

Az almáskertben egy rokkant fa
tört ágait a földre hajtja.
Igaz, sanyarú sorsa van ma,
de sok gyümölcs emléke rajta.

"De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, mértékletesség."

(Galata 5.22)

"De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." (Galata 5.22)


Szeptember 14.
Füle Lajos: Diploma nélkül

Van akiből a bölcsesség kiált,
és együtt lenni kész öröm vele,
nem birtokol bár írott diplomát,
tudást sugárzik mégis élete.

"Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól."

(Zsolt. 37:30,)

Bölcsességet beszél az igaznak szája, és nyelve ítéletet szól. Zsolt. 37:30,


Szeptember 13.
Füle Lajos: Kérdések

Hatalmába vett a LÉLEK?
Bölcsebbé tettek az évek?
Gyökeresebb lett beszédünk?
Valóban az ÚRNAK élünk?

"Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk."

(Galata 5.25)

Ha lélek szerint...

 


 

Szeptember 12.
Füle Lajos: Énekel az Úrnak

Énekel az ÚRNAK, aki
bajok közt is hisz és boldog.
Aki nem tud hálát adni,
eltiporják gonosz gondok.

"És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa." (Kolossé 3:17,)

 

"És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa." (Kolossé 3:17,)


Szeptember 11.
Füle Lajos: Ének az éjszakában

Hol csupa kín és csupa árny van,
ének ragyog az éjszakában,
Filippi belső tömlöcében:
Pál és Silás lelke a fény benn.

"Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket." (ApCsel. 16.25)

Pál és Silas kalodában


Szeptember 10.
Füle Lajos: Nem teheti

Lombját a fa most mind elejti,
mert itt az ősz, és meg kell tenni,
de ha eljön tavasza egyszer,
nem teheti, hogy ne rügyezzen.

"Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott." (Zsolt. 33.8-9)

Füle Lajos: Nem teheti


Szeptember 9.
Tövisek közt

Vannak tövisek közé esett igék,
magok, amelyek soha nem teremnek.
Elfojtja őket a pénz csalárdsága,
elkallódnak a világ gondja mellett.
(Füle Lajos)

"Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az ígét, de e világnak
gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem."
(Máté 13.22)

Tövisek közé esett igék


Szeptember 8.
Füle Lajos: A siker is

Minden drogban ellenség van,
kerüld, mint a tiszta szeszt!
A siker is kábítószer,
csábít, aztán tönkretesz.

"Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!"
Mikeás 7:8,

"Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!" Mikeás 7:8,


Szeptember 7.
Füle Lajos: Magok

A jó földbe esett magok
akár százannyit is teremnek,
de még harmincannyival is
tanúskodnak a GAZDA mellett.

"Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit." (Máté 13:23,)

"Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit." (Máté 13:23,)


Szeptember 6.
Füle Lajos: Csend-program

Elhallgatni és meghallgatni,
mások szelíd szavára adni,
tanácsot az Igéből kapni,
Isten-csendjében megmaradni.

"Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az ÚR Izráel házának tett. Mind beteljesedett."(Józsué 21:45,)

"Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az ÚR Izráel házának tett. Mind beteljesedett." (Józsué 21:45,)


Szeptember 5.
Füle Lajos: Virágokban

Virágokban gyönyörködöm,
mind a másé, mégis enyém mind!
Dús illatuk becézve érint,
szirmukat látni is öröm.

"Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal."
(Zsolt. 104.24)

"Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal." (Zsolt. 104.24)


Szeptember 4.
Füle Lajos: Nézz szemembe

Még mielőtt porrá lenne,
hajolj felém, nézz szemembe!
Tükrében pár virág nyílik,
neked adom, óvd a sírig!

"Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!"
(Ézsaiás 40:8,)


Szeptember 3.
Füle Lajos: Mi lesz?

Minden embernek megjelent
kegyelme s ámulatba ejt
itt is... Mi lesz, ha egykoron
majd színről-színre láthatom?!

"Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,"
(Titusz 2:11,)

"Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek," (Titusz 2:11,)


Szeptember 2.
Füle Lajos: Érintés

Belőle csak egy érintésre telt,
egy csüggeteg, egy félszeg mozdulatra,
s gyógyító áram járta át, mihelyt
JÉZUSHOZ ért, KI megfordult miatta.

"Hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása." (Lukács 8.44)

érintés


Szeptember 1.
Füle Lajos: Lakáshoz jutni

Lakáshoz jutni fontos itt,
még fontosabb a mennyben.
Örök lakásra vár a hit
élő reménnyel telten.

"Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet:
és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk,
és annál lakozunk." (János 14:23,)

Isten kopogtatA U G U S Z T U S

 

Augusztus 31
Füle Lajos: Nagyokat kérek

Én ISTENEM, nagyokat kérek:
sok hálával áldozzam Néked,
és ne fertőzzön meg soha
a hálátlanság vírusa.

"Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!" (Zsolt. 50.14)

"Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!"  (Zsolt. 50.14)


Augusztus 30.
Füle Lajos: Hozd el!

Ha béke és jóakarat
maradásra nem lelhet itt,
hozd el, URAM, földünkre a
gyűlölet szabadnapjait!

"Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket." (Máté 5:44,)

"Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket." (Máté 5:44,)


Augusztus 29.
Füle Lajos: Porba írt nevek

A múltba nézek, látok, szenvedek:
felrémlenek a porba írt nevek,
kiknek megtérni többé nem lehet,
kik már örökre engedetlenek.

"Izráelnek reménysége, oh Uram! Akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek! Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat!" (Jeremiás 17:13,)

"Izráelnek reménysége, oh Uram! Akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek! Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat!" (Jeremiás 17:13,)


Augusztus 28.
Füle Lajos: Anyámat látom

Irdatlan messzeségen át
Anyámat látom: múltba omlott
part mentén, végtelen fasor
végén, magányos árva pontot.

"Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem." (Ézsaiás 49:15,)

"Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem." (Ézsaiás 49:15,)


Augusztus 27.
Füle Lajos: Zsolt. 90,12
"Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk."

Taníts minket meggondolnunk
naponta, hogy meg kell halnunk,
hogy ezáltal bölccsé legyünk,
hisz pára csak itt életünk.

"Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!"
(Zsoltárok 90:3,)

Újjászületés


Augusztus 26.
Füle Lajos: Mi lesz?

Fiatalságodat várta,
s vénséged sincs odaszánva.
Mi lesz, ha sátrad elbomol,
s már nem lesz többé alkalom?

"Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala."
(Máté 19.22)

"Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala." (Máté 19.22)


Augusztus 25.
Füle Lajos: Rabszolgaság

A kapzsiság: rabszolgaság!
Bénul a szív, bomlik az elme,
hogyha bilincsként fogja át
a szörnyű kór: a pénz szerelme.

"Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal." (1 Tim. 6.10)

Visit "Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől.."


Augusztus 24.
Füle Lajos: Várnak

A túlsó part... Engem ott várnak,
hihetek az ISTEN FIÁNAK,
KI megmondta, hogy van hely Nála,
be is fogad majd bizonyára.

"És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek." (János 14:3,)

"És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek." (János 14:3,)


Augusztus 23.
Füle Lajos: Átöltözik

Az életünk, mint gyertya fogyva fogy már,
fényünk, hevünk is gyérül hossza fogytán.
Így jó, s ha majd "a gyertyák csonkig égnek",
átöltözik s átköltözik a lélek.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre." (János 5.24)

Bizony, bizony mondom néktek...


Augusztus 22.
Füle Lajos: Kincse van

A halhatatlan lélek énekel
akkor is, ha a testben dúl a baj,
mert kincse van...
- Cserépedényben van!

"Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való." (2 Korintus 4:7,)

"Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való." (2 Korintus 4:7,)


Augusztus 21.
Füle Lajos: Nem félve

Kit az ÚR JÉZUS megtalált,
nem félve várja a halált,
neki az ígéret elég,
s a meghalás is nyereség.

"Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség."
(Filippi 1:21,)

"Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség." (Filippi 1:21,)


Augusztus 20.
Füle Lajos: Kinyitott seb

Rádöbbentünk-e hamarább,
mielőtt a sírhoz elérünk -:
nyitott seb a bűn, melyen át
elfogy erőnk, elfoly’ a vérünk?!

"Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; nyitott sír az ő torkuk, nyelvökkel hízelkednek." (Zsolt. 5.10)

"Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; nyitott sír az ő torkuk, nyelvökkel hízelkednek." (Zsolt. 5.10)


Augusztus 19.
Füle Lajos: Félelmek

Van félelem, mi megaláz,
s van félelem, mi fölemel.
Ilyen az istenfélelem,
amaz csupa könny, csupa gyász.

"Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét." (2 Timóteus 1:7,)

"Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét." (2 Timóteus 1:7,)


Augusztus 18.
Füle Lajos: Egy gyertyalángnyi

Egy gyertyalángnyi készség
mindig elég a jóra.
Talán az ég sötét még,
de fénylőbb minden óra.

"Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak." (Máté 5:15,)

"Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak." (Máté 5:15,)


Augusztus 17.
Füle Lajos: Elmenetelünkre

Elmenetelünkre gondoljunk naponta!
Testünkben ketyeg egy időzített bomba.
Robbanhat bármikor, mégis, az a jó:
lelkünk túléli a detonációt.

"Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő." (Márk 13:33,)

"Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő." (Márk 13:33,)


Augusztus 16.
Füle Lajos: Már

Már baj lapul meg mindenütt e testben,
már gyógyszerekkel élek este, reggel,
már bent vagyok a férfikor telében...
Indulnak tán az angyalok is értem.

"Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket." (Zsolt. 34.8)

"Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket." (Zsolt. 34.8)


Augusztus 15.
Füle Lajos: Lehet

Lehet, hogy életem, halálom
mesgyéje ez a mai nap.
Lelkem, URAM, Neked ajánlom
akkor is, fogadd be fiad!

"Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok."

(Filippi 1:20,)

"Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok." (Filippi 1:20,)


Augusztus 14.
Füle Lajos: Süt rám a Nap

Bár visszavágynám, ami volt,
s könnyem ma is könnyen ered meg,
süt rám a Nap, néz rám a Hold,
s a csillagok is integetnek...

"Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért." (Filippi 3:7,)

"Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért." (Filippi 3:7,)


Augusztus 13.
Füle Lajos: Vajúdásunk

Haldoklásunk: vajúdásunk.
Birkózik test, lélek egyre,
míg hirtelen felsírunk majd
végül - az örök életre.

"Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet." (Róma 6:22,)

Menny kapuja - Örök élet


Augusztus 12
Füle Lajos: Sodoma indulatai

Sodoma indulatai
vesznek körül, ahogyan Lótot...
Velük szemben mit is tehetnénk
egyedül - az angyalok nélkül?

"És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne vessz a városnak bűne miatt." (1 Mózes 19:15,)

 


 

Augusztus 11.
Füle Lajos: Egészségesen is

Az egészség nagy kincs, de mégse minden,
jól tudja, aki hisz:
"totálkáros"lehet az ember
egészségesen is!

"Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják." (Máté 6:20,)

"Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják." (Máté 6:20,)


Augusztus 10.
Füle Lajos: Ennyi

Lelkem, ocsúdj! Bármily csodás a
szappanbuborék csillogása,
elpattan és vár rá a semmi.
A dicsőség is ennyi... Ennyi.

"Bizony hiábavaló a halmokról, a hegyekről való zajongás;
bizony az Úrban, a mi Istenünkben van Izráel megmaradása!" (Jeremiás 3:23,)

"Bizony hiábavaló a halmokról, a hegyekről való zajongás; bizony az Úrban, a mi Istenünkben van Izráel megmaradása!" (Jeremiás 3:23,)


Augusztus 9.
Füle Lajos: Akkor is

Így tekint akkor is terád,
mikor testedben dúl a rák,
akkor is gyógyít az a Vér,
s örök lakodba bekísér.

"Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!" (Ézsaiás 53.4)


Augusztus 8.
Füle Lajos: Telefon

Nagy messziről a telefon
kérdést röpít fel: hogy vagyok?
Szeretet száll a vonalon,
s a készülékből kiragyog.

"Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által." (Efézus 2:13,)

szeretet


Augusztus 7.
Füle Lajos: Aki meglát

Van aki néz, van aki lát,
de aki m e g l á t , az az áldott,
mert VALAKIT végre meglátott,
KI által lett s van e világ.

"Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok!" (Zsoltárok 118:26,)

Áldott aki jő az Úr nevében...

 


Augusztus 6.
Füle Lajos: Isten törvénye

Törvényhozó testületek
viaskodnak rendeletek,
ó és új törvények fölött...
ISTEN törvénye kész s örök.

"Hogyan mondhatjátok: Bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Bizony ímé hazugságra munkál az írástudók hazug tolla!" (Jeremiás 8:8,)

"Hogyan mondhatjátok: Bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Bizony ímé hazugságra munkál az írástudók hazug tolla!" (Jeremiás 8:8,)


Augusztus 5.
Füle Lajos: A kegyelem koldusai

A kegyelem koldusai
ott vannak a kereszt alatt.
A lelkileg "gazdag" hívek
taszítanak, taszítanak.

"Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje." (1 Korintus 1:18,)

"Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje." (1 Korintus 1:18,)

 


Augusztus 4.

Füle Lajos: Amikor szeretek

"Az ISTEN szeretet".
Vallani van okom.
Amikor szeretek,
képmását hordozom.

"Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;"

(Kol. 1.15)


Augusztus 3.

Füle Lajos: Ha az Úr mondatja

Kinek nincsen Sémeije,
ki átkot szór, keresztbe tesz?
De akkor is kegyelem ez,
ha az Úr mondatja vele.

"Elméne azután Dávid király Bahurimig, és ímé onnan egy férfi jöve ki a Saul nemzetségéből való, kinek neve Sémei vala, Gérának fia, és kijövén szidalmazza vala őket."

(2 Sámuel 16:5,)

Dávid király és Sémei


Augusztus 2.
Füle Lajos: Csak egy őrült

Jaj annak, aki megveti
nem fogva fel "az örök rendet"!
Csak egy őrült képzelheti,
hogy az ősrobbanás teremtett.

"Eszméljetek ti bolondok a nép között! És ti balgatagok, mikor tértek eszetekre?"

(Zsolt. 94:8,)

Ősrobbanás


Augusztus 1.
Füle Lajos: Én ismerem

Intelligens véletlenek
hozták létre ezt a világot,
mondják. - Ehhez kell ám "a hit"!
- Én ismerem a FELTALÁLÓT.

"Te vagy egyedül az Úr! Te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregöket, a földet és mindent, a mi rajta van, a tengereket minden bennök valókkal együtt; és te adsz életet mindnyájoknak, és az égnek serege előtted borul le." (Nehémiás 9:6,)

Te teremtetted az eget...


J Ú L I U S

Július 31.
Füle Lajos: Bölcsességünk

Mit föl nem érhet
emberértelem,
bölcsességünk az
ISTEN-félelem.

"Az embernek pedig mondá: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás." (Jób. 28.28)

"Az embernek pedig mondá: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás." (Jób. 28.28)


Július 30.
Füle Lajos: Mindegyikért

Mindegyikért hálás vagyok,
s hozom, URAM, áldásra mindet.
Adjál derűs vasárnapot
s élő Igét szeretteimnek!

"...és megkeresztelkedék azonnal ő és az övéi mindnyájan. És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek." (ApCsel. 16:33-34,)

"...és megkeresztelkedék azonnal ő és az övéi mindnyájan. És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek." (ApCsel. 16:33-34,)


Július 29.
Füle Lajos: Isten

Világokat teremtő JÓSÁG,
láthatatlan, örök VALÓSÁG.
Jelen van itt ezer alakban,
de hit nélkül - felfoghatatlan.

"Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük," (Róma 1:20,)

Isten

 


Július 28.
Füle Lajos: Zenék

Harangszó és diszkó zene
vegyül, mintha egyfajta volna,
pedig a mennybe hívogat emez,
amaz meg a pokolba.

"Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt."
(Zsolt. 145:18,)

Közel van az Úr...

 


Július 27.
Füle Lajos: Örök kincsekre

Törékenyek a földi dolgok
s veszendők is, az itt a boldog,
aki örök kincsekre vágyik,
ilyeneket gyűjtvén halálig.

"Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet." (Máté 13:44,)

szántóvető

 


Július 26.
Füle Lajos: Sebezhetetlen

A csúfolás nem árt neki,
a rágalomtól meg se retten.
Ki jól tud megbocsátani,
az szinte már sebezhetetlen.

"Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is."
(Kolossé 3:13-14)

 Viseljétek el egymást

Július 25.

Füle Lajos: Jézus
 
Szennyes vagy, ember, s bűnöd börtönöd.
Ha meg nem moslak, hozzám nincs közöd.
Megváltanálak hulló véremen,
azért jöttem, hogy életed legyen.
 
"Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa." (1 János 4:9,)
 
Élet

Július 24.

Füle Lajos: Lábmosás

Csak add a lábad, kérlek,
tisztulna, hogyha mosnám...
- Ha meg nem moslak téged,
semmi közöd sincs hozzám.

"Monda néki Jézus: Aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan."

(János 13:10,)

"Monda néki Jézus: Aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan." (János 13:10,)


Július 23.
Füle Lajos: "Rávétetés"

Jeremiás "rávétetett",
a "rávétettek" mind, akik élnek.
A majdnem-rávett emberek
sohasem lesznek keresztyének.

"Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek."

(Ap.Csel. 26:28,)

Pál Agrippa előtt


Július 22.
Füle Lajos: Gazdagabb

Az Ige mindig gazdagabb,
mint ami róla mondható,
mint ahogy fényesebb a Nap,
mint amit tükröz lenn a tó.

"Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok."

(János 17:14,)

Hegyi beszéd


Július 21.
Füle Lajos: Hát még ha...

Mi mindent megtett már az ember,
és attól milyen büszke lett!
Hát még ha ő teremtett volna
ha csak bolhányi - életet!

"Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet."

(Zsoltárok 121:2,)

"Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet." (Zsoltárok 121:2,)


Július 20.
Füle Lajos: Csodálom

Nézlek, elnézlek, csodállak, rigó.
Micsoda mozgás-koordináció
röptet, daloltat, léptet, illeget!
Nézlek s csodálom, AKI tervezett.

"Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid."

(Zsoltárok 145:10,)

"Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid." (Zsoltárok 145:10,)


Július 19.
Füle Lajos: Félelmetes

Bűn átka sújt, Sátán ijeszt...
Félelmetes az a kereszt:
az ISTENÉRT, az emberért
hull, hull a könny, hull, hull a vér...

"Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást
szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek
lelkeitekben elalélván."

(Zsidók. 12:3,)

Félelmetes kereszt


Július 18.
Füle Lajos: Vigyázzatok!

Vigyázzatok, legyetek ébren!
A HÁZ URA úton lehet már.
Feltetszik majd jele az égen,
készen legyen mind, ki jelet vár!

"Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!"

Máté 25:13,

"Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!" Máté 25:13,


Július 17.
Füle Lajos: Szeressen!

Kit "előbb szeretett"
s megváltott a MESTER,
mindenkit szeressen,
elsőként szeressen!

"Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt."

(Róma 5:8,)

"Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt." (Róma 5:8,)

 


Július 16.
Füle Lajos: Kereszt

Az országutat átölelte
árnyával egy kereszt.
Minden mi viselt dolgainkra
fátylat borít az est.

"Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot."

1 Korintus 1:23,

Jézusról prédikálni


Július 15.

Füle Lajos: Bízzál!

Bízzál! Nincs ennél fontosabb,
fedezetet rá ISTEN ad,
s az Ő örök körébe von
JÉZUS által e bizalom.

"Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van."

(2 Kor. 3.4)

 


Július 14.
Füle Lajos: Péter és családja

Csak a hálóját hagyta ott,
családjához ragaszkodott:
mikor anyósa lett beteg,
a MESTER gyógyította meg.

"És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas. És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nékik."

(Máté 8.14-15)

"És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas. És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nékik." (Máté 8.14-15)


Július 13.
Füle Lajos: Áprily

Most az öreg Áprilyt olvasom,
ki nyolcvan év omló partjához érve
szelíd fohásszal vár "a könnyű végre",
eltűnődve élőkön, holtakon.

"Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona."
(Jób. 5.26)

"Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona." (Jób. 5.26)


Július 12.
Füle Lajos: A vének is

Hogy kedvvel járja végig az utat,
a vénnek is kell hasznosságtudat.
Kell munka is és éltető remény,
hogy van kiért, hogy nem hiába él.

"És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!"
(Zsolt. 90.17)

idősek imája


Július 11.
Füle Lajos: Az égben

Az égben? Ott nem botránkoznak,
felőlünk ott ősi remény él,
s örömük van az angyaloknak
egy bűnös ember megtérésén.

"Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt."
(Zsolt. 103:11,)

Zsolt 103:11,


Július 10.
Füle Lajos: Várnak valahol

A hűtlen évek lassan elmaradnak,
halottaink már egyre fontosabbak.
Gyűlt kincseink sem fognak, ócska lomtár,
többet jelent, hogy várnak valahol már.

"Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet."

(Zsolt. 71.18)

Zolt 71:18,


Július 9.
Füle Lajos: Falak

Utunk közben vannak falak,
amelyeken túl kell jutnunk.
Rajtuk ISTEN nem emel át,
ámde segít, mikor ugrunk.

"Mert veled harczi seregen is átfutok,
Az én Istenemmel kőfalon is átugrom."

(2 Sámuel 22:30,)

"Mert veled harczi seregen is átfutok, Az én Istenemmel kőfalon is átugrom." (2 Sámuel 22:30,)


Július 8.
Füle Lajos: Jobbat készített

Mikor valami nem sikerül,
s bánat szorongat érte belül,
arra gondolj, és oszlik a bú:
jobbat készített neked az Úr.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül: ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul."

(János 16:20,)


Július 7.
Füle Lajos: Éjszaka kívül

Éjszaka kívül, fény a szívemben,
Drága Igéddel telve a lelkem.
Csendül szívem, hogy Téged dicsérjen,
Áldott MEGVÁLTÓM, őrizz az éjben!

"Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed."

(Ézsaiás 60:19,)


Július 06

Füle Lajos: Áldásra vár

Ma is áldásra vár az ÚR,
s így várnak ránk az emberek.
Kiket meg akar áldani,
azokat velünk áldja meg.

"És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt:
és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei."

1 Mózes 12:3,

"És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei." 1 Mózes 12:3,


Július 5.
Füle Lajos: Porba írta

Várt az asszony remegve, sírva...
- Hol már, kik vádolták elébb?
JÉZUS tudta, s a porba írta
az engedetlenek nevét.

"Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül,
monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
Az pedig monda: Senki, Uram!"

János 8:10-11,

porba irta


Július 4.
Füle Lajos: Próbák nélkül

Próbák és kétségek között
üres szívem Eléd hozom,
Uram, s bár koldusként jövök,
meggazdagodva távozom.

"Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett."

(2 Korintus 8:2,)

"Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett." (2 Korintus 8:2,)


Július 3.
Füle Lajos: Várt ránk

Hány Ige szólt, és hány lett őszi köddé!
Várt ránk az Úr... az emlék nem vigasztal,
az alkalmak nem térnek vissza többé,
sok dolgunk immár helyrehozhatatlan.

"Az ő ígéje sincs maradandóan bennetek: mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek."

(János 5:38,)

"Az ő ígéje sincs maradandóan bennetek: mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek." (János 5:38,)


Július 2.
Füle Lajos: Mit vár?

Övéitől mit vár Jézus?
Nem szép szavak tömkelegét,
nem vallásos életstílust,
de az "élek többé nem ént..."

"Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem."

(Máté 15:8,)

"Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem."


Július 1.
Füle Lajos: Ha kiszól

Az ember hallja, ámul,
és lelke ragyog,
mikor a Bibliából
kiszól a VAGYOK.

"Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges."

(Zsolt. 29.4)

Az Úr szava erős


 

  

Április - Május - Június

Június 30.
Füle Lajos: Mit visz?

Ha a csillagvilágban egyszer
az ember élőket fedez fel,
mit visz a Földről majd nekik?
Exportálja - a bűneit?

"Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában."

(Efézus 5:5,)

Efézus 5:5,


Június 29.
Füle Lajos: Egyet kérek

Éltem ideje a Kezedben van.
Te küldtél ide, TE hívsz el, URAM.
Levetem testem, hogyha int Kezed,
egyet kérek csak, hogy készen legyek.

"Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény,
és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre.
Azután bezárták az ajtót."

Máté. 25.10

"Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót." Máté. 25.10


Június 28.
Füle Lajos: Boldog, ki ...

Boldog, ki hálát adni ráér
egy átvirrasztott éjszakáért,
s hiszi, hogy jó és rossz halálig
formálja és javára válik.

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott."

Róma 8:28,

akik Isten szeretik


Június 27.
Füle Lajos:Tanácsok - magamnak

Jövőre - nincs sürgősebb semmi -
merj és akarj is kisebbé lenni,
s kevés szóval és sokkal több tettel
növekedjél majd a szeretetben!

"Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat."

(Galata 5.14)

"Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat." (Galata 5.14)

 

"Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat." (Galata 5.14)


Június 26.
Füle Lajos: Az örök cél felé

Hetven és nyolcvan év között
az örök Cél felé igyekszem,
így várom a mennyei hívást,
mint az őrök a reggelt.

"A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk."
(Zsolt. 90.10)

Zsolt. 90:10 "Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk."

 


Június 25.
Füle Lajos: Tőle tudjuk

Tőle tudjuk: az ISTEN szeretet,
KI a keresztfán tett reá pecsétet.
JÉZUS a legmegrázóbb üzenet,
az Ég szava a Föld kis emberének.

"Mert ez az üzenet, a melyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást."
(1 Ján. 3.11)

Szeresd embertársadat, mint saját magadat. Máté 22:39,


Június 24.
Füle Lajos: Élünk mégis

Próbák között, de élünk mégis!
A mai nap s az ezer év is
ajándék, és az a jövendő,
míg a MEGVÁLTÓ újra eljő.

"Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van."

Jakab 5:8,

"Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van." Jakab 5:8,


Június 23.
HAZÁNKÉRT

Hazánkért ma ki sír közülünk?
Jézus sírt Jeruzsálemért.
Sok bűn között ez is a bűnünk,
fedezze el ezt is a Vér!

"Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?"
(Zsolt. 80.5)


Június 22.
Füle Lajos: Önmagát

A világ valamit kínál,
hogy elfedezze a hiányt
bennünk, s alig van foganatja.
- JÉZUS KRISZTUS ÖNMAGÁT ADJA!

"Ki a mi bűneinkért halálra adatott,
és feltámasztatott a mi megigazulásunkért."

(Róma 4:25,)

 


Június 21. Füle Lajos: Sikerek után

Pál apostol ősi gondja
visszhangzik ma bennem,
sikerei után mondja:
"Én nyomorult ember..."

"Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?"

(Róma 7:24,)

.


Június 20. Füle Lajos: Levelet írok

Levelet írok, sokat, szívesen,
szükség van rájuk távol és közel.
Ahova várnak, mind, mind odavisz,
KRISZTUS levele vagyok magam is.

"Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem."

(2 Péter 3:1,)

levélírás


Június 19. Füle Lajos: A mindenségben

A mindenségben van egy bolygó,
hol élni - tán halni is - oly jó,
mert bár a bűn ekéje szántja,
van Betleheme, Golgotája.

"Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta."

(Zsolt. 115:16,)

"Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta." (Zsolt. 115:16,)


Június 18. Füle Lajos: Lottó, totó

Lottó, Totó sohse jelentse
jövődet és boldogulásod!
Nem biztos ám, hogy a szerencse
áldást jelent, lehet, hogy átkot.

"Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen
és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik."

1 Timóteus 6:9,

"Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik."  1 Timóteus 6:9,


Június 17. Füle Lajos: Van kinek a templom

Van kinek a templom elmosódó emlék,
hol sohsem volt otthon, legföljebb ha vendég.
És van, aki vigaszt várva talál vissza,
mert ki bajban van, az ritkán ateista.

"Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim:
a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet."

Zsolt. 94:19,

Vigasztalás


Június 16. Füle Lajos: Ki csak alkalmi

Ki csak alkalmi KRISZTUS-követő,
nem járja át azt mennyei erő,
kísértések és harcok éjjelén
magára marad s elesik szegény.

"Legyetek én követőim, atyámfiai,
és figyeljetek azokra, akik úgy járnak,
amiképen mi néktek példátok vagyunk."

(Filippi 3.17)

Jézus követői


Június 15. Füle Lajos: A kígyó

Kísért a bűn, hol vonzó, hol taszító,
de száma sok.
Valahonnan mindig sziszeg a kígyó...
Vigyázzatok!

"Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe."

(Jakab 1:14,)

 


Június 14. Füle Lajos: Erőtlenségben is

Erőtlenségben is maradjunk
bizalommal az ÚR iránt,
hisz MEGVÁLTÓNK dinamikája
minden mélységünkből kiránt.

"És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem."

(2 Korintus 12:9,)


 

Június 13. Füle Lajos: Gazdagságom

Lottó, totó, pénz? Legyen bár özön,
gazdagságommal tengernyi sem ér fel:
Jézus Krisztusban vagyon üdvösségem!

"Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem."

(Filippi 3:8,)

"Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem." (Filippi 3:8,)

 


Június 12. Füle Lajos: Akik Jézusra néznek

Akik JÉZUSRA néznek,
nem rabjai a pénznek,
adni, szeretni készek,
s nincs ember, kit lenéznek.

"Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is."

(Filippi 2:4,)

"Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is." (Filippi 2.4)


Június 11. Füle Lajos: Kérdőjelezni

Kérdőjelezni nincs jogom
hited, bocsásd meg hát, ha tettem,
s hogy én ezért imádkozom:
lehessen félreérthetetlen!

"Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága
és erősítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket."

(Zsolt. 7:10,)

"Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket." (Zsolt. 7.10)


Június 10. Füle Lajos: Vesszőszál

Názáretbe ne menjünk hősökért!
Csak egy Vesszőszál sarjadt ott, törékeny,
mégis: nekem egyedüli reményem,
míg nőttön nő körültem a sötét.

"És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik."

(Ézsaiás 11:1,)

"És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik." (Ézsaiás 11:1,)


Június 9. Füle Lajos: Biztató

Megvénhedtél, szállj magadba
s valld meg: fogytán az erőd!
De tedd szíved ki a napra,
hisz úgy süt, mint azelőtt.

"Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!"

Zsoltárok könyve 73:26,

Ha elfogyatkozik is testem és szívem... Zsolt 73:26,

 


Június 8. Füle Lajos: Kevés

Itt külső védelem kevés,
belső környezetszennyezés
tizedeli a lelkeket,
már minden második beteg.

"...s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket."

(2 Krón. 7.14)

szivárvány


Június 7. Füle Lajos: A gyermekekre szánt idő

A gyermekekre szánt idő,
mint a gyümölcsöt érlelő nyár,
napsugaras és sokdalú,
belőle mennyi szép kinő!

"Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek." (2 Kor. 12:14,)

család


Június 6. Füle Lajos: Egy gondolat

Egy gondolat
sugárzik át a csenden,
az éjszakán, a múló éveken:
AZ ÚR KÖZEL!

"Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!"

(Fil. 4.4-5)

"Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!" (Fil. 4.4-5)


Június 5. Füle Lajos: Csendesség

Hódolattal és tisztelettel
hajolni az örök Igére,
várva, hogy a szívemig érne,
s fény gyúlna ki újra felettem.

"Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett."

(2 Korintus 4:6,)

"Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett." (2 Korintus 4:6,)


Június 4. Füle Lajos: Jaj annak...

Jaj annak, akivel
JÉZUS szóba nem áll.
Heródes Antipás,
ítélet ez: halál!

"Kérdezé pedig őt sok beszéddel; de ő semmit nem felele néki."

(Lukács 23:9,)

"Kérdezé pedig őt sok beszéddel; de ő semmit nem felele néki." (Lukács 23:9,)


Június 3. Füle Lajos: Az élet könyve

Az Élet Könyve lapjain nevek,
ott tartja számon ISTEN azokét,
akiken nem lett úrrá a sötét,
akik helyett a KRISZTUS vérezett.

"És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé."

(Jelenések 21:27,)

"És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé." Jel. 21:27


Június 2. Füle Lajos: Megtérésre hív

Megtérésre hív az Ige...
Hallása nem elég!
ISTENNEK van rá ideje,
de neked van-e még?!

"Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?"

(Róma 2:4,)

"Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?" (Róma 2:4,)


Június 1. Füle Lajos: Csordultig (Zsoltárok 23,5)

Éltemben annyi csoda van!
Csordultig van a poharam.
IGÉVEL áldott a napom,
az ÉLŐVIZET ihatom.

"aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki,
soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz, amelyet
én adok, örök életre buzgó víz forrása lesz benne."
(János 4:14,)

"aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz, amelyet én adok, örök életre buzgó víz forrása lesz benne."  (János 4:14,)


Május 31. Füle Lajos: Fellebbezés

Mindig lesznek, akik ítélnek,
lesz rá ok is: mindenki foltos,
de akik a KRISZTUSNAK élnek,
fellebbeznek az Irgalomhoz.

"Így szólt a Seregeknek Ura, mondván: Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon kiki az ő felebarátjával!"

(Zakariás 7:9,)

"Így szólt a Seregeknek Ura, mondván: Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon kiki az ő felebarátjával!" (Zakariás 7:9,)


Május 30. Füle Lajos: "Egyiptom kincsei"

Bár még elérhetők,
nem vesznek már hatalmat,
"Egyiptom kincsei"
lelkemtől messze vannak.

"Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett."

(Zsidók 11:26,)

 "Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett." (Zsidók 11:26,)


Május 29. Füle Lajos: Temetés után

Tavasz van, a csirák kibújnak,
s TE engeded URAM, hogy lássam.
Ne hagyj helyet bennem a búnak,
vigasztalj a feltámadással!

"Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orczájának szabadításáért."

(Zsolt. 42.6)

"Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? (Zsolt. 42.6)


Május 28. Füle Lajos: Öröm

Öröm, hogy nem vagyok magam,
hogy örömöm KRISZTUSBAN van,
s hogy elkísér végül haza
kegyelme, bűnbocsánata.

"És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre;"

(Filippi 1:25,)

"És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre;" (Filippi 1:25,)


Május 27. Füle Lajos: Ne félj, csak higgy!

"Ne félj, csak higgy!" – szól a LÉLEK,
Ne félj, csak higgy az Igének!
Akik hisznek, élve élnek,
kik nem hisznek, félve félnek.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre."

(János 5:24,)

Ne félj, csak higgy!


Május 26. Füle Lajos: Ideje már

Ideje már megértened,
hogy életed, közérzeted
attól függ, kihez viszonyulsz,
hogy "leborulsz, vagy kiborulsz"?!

"Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!"

(Zsolt. 95.6)

"Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!" (Zsolt. 95.6)


Május 25. Füle Lajos: Ára van

Világosíts meg, Istenem:
Fiad követni mit jelent?
– Keresztet, próbát számtalant,
követésének ára van!

"Dicsérem Istent az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő igéretéért."

(Zsolt. 56.11)

Dicsérem Istent az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő igéretéért. Zsolt. 56:11,


Május 24. Füle Lajos: Parancsaid

Köszönöm parancsaidat,
a nekem szólókat,
amelyeket teljesíthettem volna,
s az angyalaidnak szólókat,
amelyeket teljesítettek.

"Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!"

(Zsolt. 119.6)

"Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!" (Zsolt. 119.6)


Május 23. Füle Lajos: Felismerik

Sok vágy jobblétre szenderül,
mélyül a csend kívül, belül,
s megnyílt fülek felismerik
Isten közelgő lépteit.

"Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek..."

(Jelenések könyve 2:7,)

"Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek..." (Jelenések könyve 2:7,)


Május 22. Füle Lajos: Főrendező

Mi mindent megtesz Ő,
a nagy FŐRENDEZŐ,
felül minden elképzelésen!
Hálával és ámulva nézem...

"...azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr." (Jeremiás 9:24,)

"...azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr." (Jeremiás 9:24,)


Május 21. Füle Lajos: Isten országa

Örök valóság itt és odaát,
ország, hol ISTEN mindörökre áld,
KRISZTUS uralma áldással tele,
benne az új ég s föld ígérete.

"A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre."

(Zsolt. 145.13)

"A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre." (Zsolt. 145.13)


Május 20. Füle Lajos: Visszaretten

Az önzés olyan primitív,
a szerzés vágya oly kegyetlen!
Akit az Úr megigazít,
az mindkettőtől visszaretten.

"Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe."

(Lukács 19:8,)

"Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe." (Lukács 19:8,)


Május 19. Füle Lajos: Szegények

Vannak, akik maguknak élnek,
s bár gazdagok, mégis szegények:
koldusbotot visznek, a vágyat...
Rabjai ők már e világnak.

"Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek
a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi
tápláltatásunkra; hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők..."

(1 Timóteus 6.17-18)

"Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra; hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők..." (1 Timóteus 6.17-18)


Május 18. Füle Lajos: Ki pénzével

Ki pénzével nem tiszteleg
az ÚR előtt, mi végre tért meg?
Sok fösvény hívőt ismerek,
oly gazdagok, s olyan szegények!

"Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát."
Márk 12:44,

"Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát." Márk 12:44,


Május 17. Füle Lajos: Rabszolgakötény

Mindenkinek jut rabszolgakötény,
ideje van a lábmosásnak.
Boldog, kit ISTEN tetten ebben ér,
felékesíti az alázat.

"Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait."

(János 13:14,)

"Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait." (János 13:14,)

(Image courtesy of https://carijenkins.files.wordpress.com.)


Május 16. Füle Lajos: Lobogó fáklya

Lobogó fáklya az önismeret,
behatol lelkünk minden zegzugába,
hogy fényében az ember látva lássa,
kicsoda is, hogy ISTEN kit szeret!

"És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig."

(Efézus 3:19,)

"És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig." (Efézus 3:19,)


Május 15. Füle Lajos: Talpig reményben

Ígéretével millió virágnak
az almafák talpig reményben állnak,
hódolva egy hatalmas, ősi rendnek;
helyük betöltve várnak, majd teremnek.

"Mint az almafa az erdőnek fái közt,
olyan az én szerelmesem az ifjak közt.
Az ő árnyékában felette igen kivánok ülni;
és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek."

(Énekek éneke 2:3,)

"Mint az almafa az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő árnyékában felette igen kivánok ülni; és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek." (Énekek éneke 2:3,)


Május 14. Füle Lajos: Sebet kötöz

A keresztyén gőg megsebez,
az Agapé óv s bekötöz.
A LÉLEK által lehet ez:
Testvér vagy, várlak... Ugye jössz?

"Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!"

(Hóseás 6:1,)

"Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!" (Hóseás 6:1,)


Május 13. Füle Lajos: Elválasztja

ISTEN LELKE lebeg fölöttünk...
A lelkünk puszta föld, de Fény jön,
s elválasztja bennünk az ISTEN
a világost a sötétségtől.

"Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;"

(Kolossé 1:13,)

Kolossé 1:12-14,


Május 12. Füle Lajos: Hited szerint

Te másként szólsz, másként hiszel,
de neked is az ÚR izen,
a LÉLEK szól, vigasztal, int...
Legyen neked hited szerint!

"Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek."
(János 14.26)

Vigasztaló


Május 11. Füle Lajos: Galamb

Cseresznyefámra galamb szállott,
méltósággal, fehéren áll ott.
Eltűnődve bámulok rája:
a SZENTLÉLEK metaforája.

"És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani." (Máté 3.16)

Jézus és a Szentlélek


Május 10. Füle Lajos: Lobogj, lobogj!

Lobogj, lobogj, pünkösdi LÉLEK,
lángja minden szent szenvedélynek!
Égesd ki a bűnt életünkből,
s a lelkünk is Veled repül föl.

"És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok." (ApCsel. 2:4,)

"És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok." (ApCsel. 2:4,)


Május 9. Füle Lajos: Figyelmezz rám!

A SZENTLÉLEK hullámhosszán
jut el Hozzád imádságom.
URAM JÉZUS, figyelmezz rám,
amíg keskeny utad járom.

"Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók."(2Korintus 4:18,)

"Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." (2Korintus 4:18,)


Május 8. Füle Lajos: Simon farizeus

Jézusban az ISTENT
nem ismerte fel:
házába fogadta,
de szívébe nem.

"Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére." (Máté 26.6-7)

Mária kenete


Május 7. Füle Lajos: Ó Jézusom

Ó Jézusom, hadd kérjelek:
szólíts TE meg ma engemet,
hogy hadd legyek én is Tiéd!
Ontál helyettem drága vért.

"Ezek után találkozék vele Jézus a templomban,
és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél,
hogy rosszabbul ne legyen dolgod!" (János 5:14,)

"Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!" (János 5:14,)


Május 6. Füle Lajos: Szívbéli imádságok

Életerő és biztatás van
minden szívbéli imádságban.
Ki mit sem kér, mit sem köszön meg,
koldusa lesz égnek s a földnek.

"Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által, Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre."

(Júdás 1.20-21)

"Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által, Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre." (Júdás 1.20-21)


Május 5. Füle Lajos: Kiálts!

Ha köznapok filléres gondja
bizalmadat meg-megrabolja,
s kétség, hiány szívedre bút hoz,
ne késlekedj! Kiálts az Úrhoz!

"Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok."
(1 Pét. 5.7)

"Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok." (1 Pét. 5.7)


Május 4. Füle Lajos: Imádságok

Tudják, kik az URAT imádják:
nincs meg-nem-hallgatott imádság,
csak nem teljesített kérés, ha
az válik a javunkra néha.

"Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat."

(Zsolt. 6.10)

"Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat." (Zsolt. 6.10)


Május 3. Füle Lajos: Eső után

Eső után hogy énekel az erdő,
hogy zeng a rét, hogy tapsolnak a fák!
Nekem is hála fakad a szívemből:
fennhangon áldom velük az Atyát.

"Virágok láttatnak a földön,
az éneklésnek ideje eljött,
és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön."

(Énekek éneke 2:12,)

 "Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön." (Énekek émeke 2:12,)


Május 2. Füle Lajos: Összeforrhat

Ha nem is mind tart ég felé, sok út
vezet oda a Jézus Krisztus által.
A vallástétel ma sok szólamú,
de összeforrhat szent harmóniában.

"Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak,
napról-napra hirdessétek az ő szabadítását."

(1 Krónikák 16:23,)

"Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról-napra hirdessétek az ő szabadítását." (1 Krónikák 16:23,)


Május 1. Füle Lajos: Miközben

Miközben szárnyra kel imám,
transzcendens ihlet száll le rám,
benne a LÉLEK magva van,
s ének csírázik, dal fogan.

"Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre. Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz."

(Zsolt. 119.171-172)

"Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre. Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz." (Zsolt. 119.171-172)


Április 30. Füle Lajos: A napraforgók

Bárcsak az ember mindig így figyelne!
A napraforgók gyönyörű fegyelme
mindig lenyűgöz. Vágyakozva érte
kitartom én is lelkemet a fényre.

"Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz."

(Zsolt. 112:4,)

"Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz." (Zsolt. 112:4,)


Április 29. Füle Lajos: Kik ösvényt hagytak

Akik ösvényt hagytak ránk örökül,
emlékük is megáldó üzenet.
Dicsérjük ŐT, KI rajtuk könyörült,
s hűségesen kövessük hitüket!

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket..."

(1 Thess. 5.12)

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket..." (1 Thess. 5.12)


Április 28. Füle Lajos: Örök fény

Meg-meglepik árnyak
olykor életem,
de örök fény vár rám
túl az életen.

"És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké."(Jel. 22.5)

"És ott éjszaka * nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké." (Jel. 22.5)


Április 27. Füle Lajos: A cél

Krisztust kövesse, aki él!
Számomra is csak ez a lényeg,
s a hosszú távú cél a Cél:
hogy megváltottan hazaérjek.

"Aki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, * ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya."

(János 12:26,)

"Aki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, * ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya." (János 12:26,)


Április 26. Füle Lajos: Így felelek

Ahogy régente Péterhez is szóltál:
"Szeretsz-e engem?" - kérded minden órán.
Így felelek, míg könnyem záporoz Rád:
Tudod, URAM, hogy ragaszkodom Hozzád.

"Monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat!"

(János 21:15,)

"Monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat!" (János 21:15,)


Április 25. Füle Lajos: Egybegyűjtöd

Megáll minden ígéreted,
bár itt még bűn és halál van,
egybegyűjtöd Te népedet
az örökkévalóságban.

"Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti."
Róma 4:20-21,

"Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti." Róma 4:20-21,


Április 24. Füle Lajos: Vedd számba!

Az, hogy fedél lehet feletted,
kegyelem, az is, hogy szeretnek.
Vedd számba hát mindazt a jót, mi
mindennapi érték, valódi!

"Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre." (Máté 6.32)

"Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Máté 6:31-32,


Április 23. Füle Lajos: Barka

Bújik a csöpp kis barka még,
de él, mozog... nézem, csodálom,
minthogy ha pelyhes kiscsibék
csücsülnének a barna ágon.

"A diófás kertekbe mentem vala alá,
hogy a völgynek zöld fűveit lássam;
hogy megnézzem, ha fakad-é a szőlő,
és a pomagránátfák virágzanak-é?"

(Énekek éneke 6:8,)

"A diófás kertekbe mentem vala alá, hogy a völgynek zöld fűveit lássam; hogy megnézzem, ha fakad-é a szőlő, és a pomagránátfák virágzanak-é?" (Énekek éneke 6:8,)


Április 22. Füle Lajos: Várlak, URam

Várlak, URAM, már nem mint Gyermeket,
de mint hatalmas Megváltót, AKI
minden hívást képes meghallani,
Ki értünk jön, és még ma itt lehet.

"Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt."
(Zsolt. 130.6)

"Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt." Zsolt 130,6


Április 21. Füle Lajos: Mennyit

Ó mennyit, mennyit énekeltem,
s mennyi ének maradt még bennem!
az ÚRÉ a szöveg, a dallam,
ha menni kell, viszem magammal.

"A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak."

(Kolossé 3:16,)

"A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak." (Kolossé 3:16,)


Április 20. Füle Lajos: Figyelnek

Lehet sok lelki fegyverem,
de abból nem lesz győzelem,
ha ímmel-ámmal harcolok,
és - figyelnek az angyalok!

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat
igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)


Április 19. Füle Lajos: Nagy kérés

URAM, szívem kérése nagy:
forrástiszta örömöt adj!
Tőled legyen derűs kedvem,
s mindig továbbcsörgedezzen!

"Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor..."
1 Péter 1:7,

"Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor..." 1 Péter 1:7,


Április 18. 
Füle Lajos: A megérkezésről

A "Romlás városából" 
"a döntés kapuján át" 
érkezhetünk meg Hozzád, 
JÉZUS. Fogadd a hálánk!

"Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál."

(János 10:9,)

Én vagyok az ajtó...

 

Április 17. Füle Lajos: Isten kegyelme

Ingyen kegyelme őrködik felettem,
azért ingyen, mert megfizethetetlen,
hisz érte semmit nem tettem s tehetnék,
de hálás lennem mindenkor lehet még.

"Megigazulván ingyen az ő kegyelméből * a Krisztus Jézusban való váltság által..." (Róma 3.24)

"Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által..." (Róma 3:24,)


Április 16.Füle Lajos : Találkoznod kell vele

Itt Jézust elkerülheted,
tagadhatod létét is bátran,
de találkoznod kell Vele
majd az örökkévalóságban.

"Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút." (1 János 2:22,)

Ki hazug...


Április 15. Füle Lajos: Üresjárat

A munka sok... ki vet, arat,
elfárad, hisz ereje véges.
Üresjáratú napokat,
URAM, akkor se engedélyezz!

"Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába."
(Máté 9.37-38)

"Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába." (Máté 9.37-38)


Április 14. Füle Lajos: Egy csillag

Egy csillag, itt a fűben,
s ott fönn is: messzi fény.
Közöttük ezredévek
s egy élet: az enyém.

"A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!" (Ézsaiás 9:2,)

"A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!" (Ézsaiás 9:2,)


Április 13. Füle Lajos: Fény, fény

Fény, fény patakzik benn, kinn,
mindent fehérre mos.
Ma reggel nem fáj semmim.
De jó örülni most!

"Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj." (Ézsaiás 35.10)

"Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj." (Ézsaiás 35.10)


Április 12. Füle Lajos: Lakáshiány

Tanúsítja a Bibliánk:
a mennyben nincs lakáshiány.
Gyermekei örök helyét
JÉZUS elkészítette rég.

"Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek." (János 14.2)

atyam hazaban


Április 11. Füle Lajos: Beteg a lomb

Beteg a lomb, már hullni kész,
nem fölfelé, a földre néz.
Hajába szél kap, ráijeszt,
és hullni kezd, és sírni kezd...

"Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára." (Zsolt. 33.13-14)

"Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát." (Zsolt. 33.13)


Április 10. Áldássá lenni

Áldássá lenni... De jó is volna!
Félretenni mindent, mi gátol,
s lenni csak a SZENTLÉLEK tolla,
mely folyton ír, de - nem magától.

"Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek,
a Krisztus evangyélioma áldásának teljességével megyek."

(Róma 15:29,)

"Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangyélioma áldásának teljességével megyek." (Róma 15:29,)


Április 9. Füle Lajos: A Szentlélekről

Az ATYA küldi el JÉZUS nevében,
övéihez az Ige által ér el,
bennük marad, a lelkükben lakik...
Nem kézrátétel által adatik!

"A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által."
(2 Timóteus 1.14)

"A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által."  (2 Timóteus 1.14)


Április 8. Mikor az egek

Mikor az egek beborulnak,
és az élet is havat hoz ránk,
és nem leljük Felé az utat,
az ISTEN MAGA jön el hozzánk.

"Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres.
Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni,
az idők jeleit pedig nem tudjátok?"

(Máté 16.3)

"Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?" (Máté 16.3)


Április 7. Fényben

Sault fény ragyogta körül,
s nem gondolt többé semmi mással,
követte JÉZUST száz veszély
között nem szűnő ragyogásban.

"De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról"

(ApCsel. 20:24,)

ApCsel 20,24


Április 6. Füle Lajos: Tehette volna

Jézus nem szállt le a keresztről,
tehette volna, ám soha
nem épült volna fel közöttünk
testének temploma.

"Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?" (1 Kor. 6.19,) MBT Újfordítás

"Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?" (1 Kor. 6.19,) MBT Újfordítás


Április 5. Füle Lajos: Kötél fölött

Korunk mélységei fölött
utunk kifeszített kötél.
A kegyelem hálója véd,
így haladunk hazánk felé.

"Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!" (Zsolt. 13.6)

Mert én a te kegyelmedben bíztam...

"Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!" (Zsolt. 13.6)

Kép: Irene Shpak


Április 4. Füle Lajos: Add tudnom!

Add tudnom, amit értem tettél,
add értenem, mit elvégeztél,
nyisd meg szemem fénylő csodádra:
a Golgotára!

"És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. "
(Efézus 3.19)

Efézus 3,19


Április 3. Füle Lajos: Maradj velem!

Meghaltál, hogy örökké éljek,
bűnné lettél, hogy bűntelen
legyek, ha megtisztít a véred.
FELTÁMADOTT! maradj velem!

"Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben." (2 Kor. 4.10)

"Mindig testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy az ő feltámadott élete is megnyilvánuljon bennünk." (2 Kor. 4.10)


Április 2. Füle Lajos: Ajándékunk

Mindennapi ajándékunk
Az IGE, hisz vele
JÉZUS adja Magát nékünk:
AZ ÉLET KENYERE.

"Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha." (János 6.35)

"Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha." (János 6.35)

 


Április 1. Füle Lajos: Szószék

A világ első szószéke örök,
rá nem figyelni többé nem lehet:
egy HALDOKLÓ függ a világ fölött,
s Igéje hangzik: "Elvégeztetett!"


"Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett,
hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: Szomjazom."

János 19:28.

"Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: Szomjazom." János 19:28.

  

Január -Február - Március

 

Március 31. Füle Lajos: Visszajön!

Az ember tervezni szeret:
a harmadik évezredet
vázolja, túl a sarkkörön...
De - JÉZUS KRISZTUS visszajön!

"Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen." (Jelenések könyve 1:7,)

"Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen." (Jel. 1.7)


Március 30. Füle Lajos: Ki akadályozhat meg?

Értem, miattam és helyettem
keresztjén nem hiába vérzett.
Ki akadályozhat meg abban,
hogy ezután Jézusnak éljek?

" Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. " (Róma 14:8,)

 


Március 29. Füle Lajos: Megosztja

JÉZUS KRISZTUS, AKI értünk vérezett,
kitörli szívünkből mind a vétkeket.
Aztán LELKE által hazáig vezet,
s megosztja velünk az örök életet.

"Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga
a világosságban van: közösségünk van egymással,
és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít
minket minden bűntől."
(1János 1:7,)

"Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1János 1:7,)


Március 28. TALÁLKOZTUNK

Feltámadott! Itt megy előttem,
örvendezem az örülőkkel,
nem követve sohase mást már...
Találkoztunk - a Golgotánál.

"Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él..."

(János 11:25,)

"Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él..." (János 11:25,)


Március 27. Füle Lajos: Örüljetek velem!

Húsvét közelg megint,
csodák szent fénye kel:
a sírból angyal int:
Örüljetek velem!

"És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát.
Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat."
(János 20:20,)

"És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat." (János 20:20,)


Március 26. Füle Lajos: Értünk áll

Értünk áll a kereszt,
hol Jézus áldozott.
Micsoda oltár és
micsoda áldozat!

"És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben." Kolossé 1:20,

"És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben." Kolossé 1:20,


Március 25. Füle Lajos: Ki áldásra vár

Ki áldásra vár ott,
Nála meg is kapja:
kit Jézus megváltott,
meg is változtatja.

"Aki önmagát adta mi érettünk, hogy
megváltson minket minden hamisságtól,
és tisztítson önmagának kiváltképen való
népet, jó cselekedetekre igyekezőt."
(Titus 2.14)

"Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt." (Titus 2.14)

 


Március 24. Füle Lajos: Minél közelebb

Minél közelebb a halál,
annál inkább közel az Élet:
az út végén VALAKI vár,
KI életét áldozta érted.

"S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgálják."

(Ézsaiás 30:18,)

...vár az úr...


Március 23. Füle Lajos: Nagypéntek

Micsoda csend! Hat óra... végigcsorog
a vér a fán, a fára...
A Golgota csendjében érik
ISTEN örök vigasztalása...

"És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve."
(Zsid. 9.12)

"És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve." (Zsid. 9.12)

 


Március 22. Füle Lajos: Ami többet ér

Van ami többet ér,
mint tenger pénz, arany:
kinek ISTENE van,
annak legtöbbje van.

"Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem..." (Filippi. 3:8,)

"Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem..." (Filippi. 3:8,)

 


Március 21. Füle Lajos: Mindig többel

Ahogy évekkel nő korom,
én mindig többel tartozom
az ÚRNAK, KI itt van velem,
hisz jól meg nem köszönhetem.

"Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért." (2 Korintus 9:15,)

"Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért." (2 Korintus 9:15,)

 


Március 20. Füle Lajos: Jézus Krisztus

Máté MESSIÁSNAK látja, ábrázolja,
Márk evangélista írásában SZOLGA,
Lukács személyében EMBER-KRISZTUST láttat,
s hittel hódol János az ISTEN FIÁNAK.

"Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, a miket ő maga cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csudálkozzatok."

(János 5:20,)

"Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csudálkozzatok." (János 5:20,)


Március 19. Füle Lajos: A valóságról

Minden valóság TŐLE van,
minden valóság BENNE van.
Ő a valóság énnekem:
JÉZUS KRISZTUS az életem.

"Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség..."
Kolossé 1:19,

"Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség..." Kolossé 1:19,


Március 18. Füle Lajos: Ne köntösödet

Ne köntösödet terítsd le Elé,
a szíveden át hadd vigyen az útja!
Virágvasárnap ajánld Neki újra,
önként, örömmel, hisz úgyis Övé.

"Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem."
(Zsolt. 51:12,)

"Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem." (Zsolt. 51:12,)


Március 17. Füle Lajos: Csak egy vers

Végül csak egy vers lesz a fontos,
melyet az angyalkar citál:
János 3,16 - sorsod -,
boldog lehetsz, ha rád is áll.

"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

(Ján. 3.16)

"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Ján. 3.16)


Március 16. Füle Lajos: Meg tudnád tenni?

Mondd, te meg tudnád Érte tenni,
amit az a kicsit lenézett
gazdag ifjú nem tett: szegénynek,
KRISZTUSODÉRT szegénynek lenni?

"Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: "Egy valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem."
(Márk. 10.21)

"Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: "Egy valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem." (Márk. 10.21)


Március 15. Füle Lajos: Ne tékozold el!

Ne tékozold el magadra idődet!
Hányan vannak, kik irgalomra várnak!
Az életed majd számon kérik tőled,
jó lesz, ha hála integet utánad.

"Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem."
(János 5:7,)

"Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem." (János 5:7,)


Március 14. Füle Lajos: Szükségem van

Szükségem van élő hitedre,
- a tiedre is - hát segíts,
tekints két feltartott kezemre,
s ha lankadok, emeld te is!

"Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra űljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig."

(2 Mózes 17:12,)

"Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra űljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig."                      (2 Mózes 17:12,)


Március 13. Hit és vallás

A hit nem magyaráz,
cselekszik, harcol, éltet...
A vallás csigaház,
mélyében nincsen élet.

"Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában."

(Jakab 2:17,)

"Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában." (Jakab 2:17,)


Március 12. Füle Lajos: Tanú lesz rá

Én hited nem mérlegelem,
amit mondasz, elég nekem.
Tanú lesz rá az életed,
hogy kicsoda az ÚR neked.

"Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét."

(Róma 12:3,)

"Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét." (Róma 12:3,)


Március 11. Füle Lajos: Igazságok

Saját igazságom? Nincs, és jaj, ha van:
fertőzött ruhával ámítom magam.
Krisztus igazsága vált csak tőle meg,
ajándékul adja, s kincsemmé lehet.

 

 

"És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján..."

 

(Filippi 3.9)

 

"És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján..." (Filippi 3.9)

 


 

Március 10. Füle Lajos: Félhomály

 

Mennyi vétkünk magába zárja
önismeretük félhomálya!
Hisz az ember magát se látja,
csak Ő, Ki a szívet vizsgálja.

 

"Mert amit cselekszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem."

 

(Róma 7:15,)

 

Roma 7,15

 


 

Március 9. Füle Lajos: Sokat sírunk

 

Sokat sírunk a körülményeink
miatt, okunk rá gyakran meglehet,
főképpen, ha a bűneink miatt
sohsem sírunk, vagy sohsem eleget.

 

"Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek."

 

(Prédikátor 3:4,)

 

Ideje van... Prédikátor 3,

 


 

Március 8. Füle Lajos: Hadakozunk

 

Hadakozunk az igazságért,
de mit sokszor igaznak tartunk,
az ÚR előtt utálatosság,
megfertőzött ruha csak rajtunk.

 

"És monda nékik: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok; de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt útálatos."

 

(Lukács 16:15,)

 

"És monda nékik: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok; de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt útálatos." (Lukács 16:15,)

 


 

Március 7. Füle Lajos: Fegyverkezni

 

"A hit szép harcát" harcolom,
hát fegyverkezni van okom,
felvéve - roppant nagy a tét -
az ISTEN minden fegyverét.

 

"Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait."

 

(Zsidók 4.12)

 

"Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait." (Zsid. 4.12)

 


 

Március 6. Füle Lajos: Vasárnapi kereszténység

 

A vasárnapi keresztyénség
nem part és nem erő,
a szívben meglapul a kétség,
ha nincsen közel Ő.

 

"Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van."

 

(Ézsaiás 55:6,)

 

keressétek az Urat, amig megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Ezsa 55:6,

 

 

 


 

Március 5. Füle Lajos: Siessetek!

 

Siessetek, hamar lejár
kegyelme, már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad,
borulj le a kereszt alatt!

 

"Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek."

 

(János 8:36,)

 

Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. János 8:36,

 


 

Március 4. Füle Lajos: Ha nem vagyok

 

Ha nem vagyok a KRISZTUSÉ,
hogyha nem Ő, hanem az én
uralkodik, nincsen remény:
tönkre megy, ki mellettem él.

 

"Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;"

 

(Efézus 3.17)

 

Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szivetekben; Ef. 3:17,

 


 

Március 3. Füle Lajos: Értem

 

Voltam Tamás, kételkedő,
Simon Péter, hűtlenkedő,
Barabbás is, halál fia...
Értem kellett meghalnia!

 

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem."
(Galata 2:20,)

 

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem." (Galata 2:20,)

 


 

Március 2. Füle Lajos: Csak Jézusnál

 

Lemaradunk sokszor, sokat,
valaki megelőz megint,
csak Jézusnál azonosak
esélyeink.

 

"Mert nincsen Isten előtt személyválogatás."

 

(Róma 2:11,)

 

"Mert nincsen Isten előtt személyválogatás." (Róma 2:11,)

 


 

Március 1. Füle Lajos: Addig

 

Addig menj, amíg menni tudsz,
addig szólj, amíg szólni tudsz!
Egykor kihagy agyad, szavad!
- "Ma még lehet, ma még szabad."

 

Ezért Isten újra ad egy lehetőséget, és ezt így nevezi: „ma”. Erről a napról sok idő múltán maga Isten mondta Dávid által azt, amit már az előbb is idéztünk:

 

„Ma, ha meghalljátok Isten hangját,
ne makacskodjatok!”

 

(Zsidók 4:7,)

 

Ezért Isten újra ad egy lehetőséget, és ezt így nevezi: „ma”. Erről a napról sok idő múltán maga Isten mondta Dávid által azt, amit már az előbb is idéztünk: „Ma, ha meghalljátok Isten hangját, ne makacskodjatok!” (Zsidók 4:7,)

 


 

 

Február 29. Füle Lajos: A szél

 

"Megtértem" - mondod halkan, én
hittel bólintom rá az Áment.
Itt járt, lelkedhez ért a Szél,
ki tudja, honnan jött, hová ment?

 

"A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod,
de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki,
aki Lélektől született." (János 3:8,)

 

"A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született." (Ján. 3.8)

 


 

Február 28. Füle Lajos: Menedék

 

Miközben a TV- adók
szennyet, pornót, erőszakot
számlálatlanul ontanak,
menedéket az Ige ad.

 

"Menedéke ő a gyengéknek és szegényeknek, a nyomorultat megsegíti!"

 

(Zsolt. 72.13) ERV-HU

 

Menedéke ő a gyengéknek és szegényeknek, a nyomorultat megsegíti! (Zsolt. 72.13) ERV-HU

 


 

Február 27. Füle Lajos: Az örülőkkel

 

Gond, félelem már messze tőlem,
örülhetek az örülőkkel,
hisz én is oly kegyelmet nyertem:
JÉZUS KRISZTUS bennük és bennem!

 

"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal!" (Róma 12.15)

 

"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal!" (Róma 12.15)

 


 

Február 26. Füle Lajos: Valaki jár

 

Valaki jár az emberek között,
hív, simogat, gyógyít sok szenvedőt,
és Rá figyel, Őt várja, aki él:
"megrepedt nád, pislogó gyertyabél".

 

"Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg." (Ézsaiás. 42:3, Károli)
*
Aki megtört, mint a nád, ő nem töri össze.
Akiben már alig pislákol az élet, mint az olajmécs lángja, ő nem oltja ki. Igazságot szolgáltat hűségesen. (Ézsaiás 42:3 ERV-HU )

 

"Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg." (Ézsaiás. 42:3, Károli)   Aki megtört, mint a nád, ő nem töri össze. Akiben már alig pislákol az élet, mint az olajmécs lángja, ő nem oltja ki. Igazságot szolgáltat hűségesen. (Ézsaiás 42:3 ERV-HU )

 


 

Február 25. Füle Lajos: Ahova hívnak

 

Ahova hívnak, én megyek
az örömhírt hordozva váltig,
követségében mindhalálig
az ÚRNAK, AKI áld, szeret.

 

"Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel."

(2 Kor. 5.20)

 


 

Február 24. Füle Lajos: Mi lesz, ha...?

 

Hány kezdés nem jut el a célig,
hány ösvény nem fut fel az égig,
hány küzdés nem jut el a vérig!
Mi lesz, ha egyszer számon kérik?

 

"Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne." (Lukács 8:17,)

 

"Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne." (Lukács 8:17,)

 


 

Február 23. Füle Lajos: Temetünk

 

Temetünk, megint temetünk,
valaki mindörökre elment.
Menni kell, ha hívják az embert.
Készen vagyunk? - Készen legyünk!

 

"Ezután egy hangot hallottam a Mennyből. Ezt mondta nekem: „Írd le ezt: mostantól fogva boldogok és áldottak, akik az Úrban halnak meg.”
„Igen — mondja a Szent Szellem —, most már megpihenhetnek a munkájuk után, mert amit elvégeztek, az követi őket.” (Jelenések 14:13,)

 

"Ezután egy hangot hallottam a Mennyből. Ezt mondta nekem: „Írd le ezt: mostantól fogva boldogok és áldottak, akik az Úrban halnak meg.” „Igen — mondja a Szent Szellem —, most már megpihenhetnek a munkájuk után, mert amit elvégeztek, az követi őket.” (Jelenések 14:13,)

 


 

Február 22. Füle Lajos: Megtérnek-e?

 

Szeretteink megtérnek-e,
kikkel összeláncolt az élet?
Lesz-é vajon új élete
csak egynek is? - Biztass, ígéret!

 

"Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám." (Máté 12:30,)

Család a keresztnél

"Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám." (Máté 12:30,)

 


 

Február 21. Füle Lajos: Közös feladat

 

Rontsátok le a lelki falakat,
bontsátok el a kerítéseket!
Kicsinyes viták, eltörpüljetek!
JÉZUSNAK élni közös feladat.

 

"Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat..." (Efézus 2:14,)

 

"Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat..." (Efézus 2:14,)

 


 

Február 20. Füle Lajos: Ködben a fa

 

Minthogyha lélek volna a
kúszó ködökben lenn a fa.
Fejére búcsú csöndje ül,
s szálló ködökkel elröpül.

 

"Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben." (Zsolt. 94.17)

 

"Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben." (Zsolt. 94.17)

 


 

Február 19. Füle Lajos: Türelem

 

Lélek gyümölcse, türelem,
teremj, teremj meg újra bennem,
taníts meg csendben elviselnem
azt is, mi tőlem idegen.

 

"Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret."
(Zsid. 10.36)

 

Füle Lajos: Türelem Lélek gyümölcse, türelem, teremj, teremj meg újra bennem, taníts meg csendben elviselnem azt is, mi tőlem idegen.  "Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret." (Zsid. 10.36)

 


 

Február 18. Füle Lajos: A örök manna

 

A manna nem tárolható,
csupán naponta szedve jó
a soha meg-nem-unható
örök manna: az égi SZÓ.

 

"És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. Angyalok kenyerét
ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget..." (Zsolt. 78.24-25)

"És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget..." (Zsolt. 78.24-25)

 


 

Február 17. Füle Lajos: Meghallom-e?

 

Fáj-e szívem, hogyha késnék?
Meghallom-e zörgetését,
s zárt ajtómat sarkig tárva
behívom-e vacsorára?

 

"Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem." (Jel. 3.20)

 

Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek...

 


 

Február 16. Füle Lajos: Közös többszörös

 

Az én JÉZUSOM, a te JÉZUSOD,
az ő JÉZUSA EGY ÉS UGYANAZ.
Ő a Megváltó, a Megbocsátó,
EGYBESZERKESZTŐ KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS.

 

"Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: "Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus." (Efézus 5:14,)

 

Ébredj fel

 


 

Február 15. Ismeri

 

Testvér a testvért néha félreérti,
sőt egyet-egyet olykor meg se lát,
de ismeri az ISTEN az övéit,
és felmutatja bennük Önmagát.

 

"Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok."(Mát. 23.8)

 

Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek...

 


 

Február 14. Füle Lajos: Indulj!

 

Ne maradj ily elárvult,
indulj URAD elébe,
istentelen magányból
istenes közösségbe!

 

"Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba a szeretet-közösségbe amelyben az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal élünk.." (1 János 1:3,)

 

"Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba a szeretet-közösségbe amelyben az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal élünk.."  (1 János 1:3,)

 


 

Február 13. Füle Lajos: Emlékezés

 

Vezetőkre emlékezem,
kik hirdették nekem az Igét,
megmutatva az ATYA szívét,
majd elengedték a kezem.

 

"Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót,
mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt
örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem
használ." (Zsidó. 13:17,)

engedelmeskedjetek elöljáróitoknak...

 


 

Február 12. Füle Lajos: Így lehetek

 

Leszállott az égből a földre,
hogy bűneink itt eltörölje
vére árán, szörnyű keresztjén.
Így lehetek én is keresztyén.

 

"Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;" (1 Korintus 15.3)

"Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;" (1 Korintus 15.3)

 


 

Február 11. (Füle Lajos: 365 napon)
AZ ÉLET KÖNYVE (JEL 3,5)

Az Élet Könyve lapjain nevek.
Ott tartja számon Isten azokét,
akiken nem lett úrrá a sötét,
akik helyett a Krisztus vérezett.

"Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt."
(Jel. 3.5)

 

Aki győz, az fehér ruhába öltözik

 


 

Február 10. Füle Lajos: A véka alatt

 

A véka alatt kialszik a láng,
a tétlenségben elernyed a test,
a hallgatásban elfárad a szíved...
- Szólj, tégy, világíts, mert elvész a rest!

 

"Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak." (Máté 5:15,)

 

"Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak." (Máté 5:15,)

 


 

Február 9. Füle Lajos: Nem azé

 

"Mert nem azé, aki akarja,
nem azé, aki fut..."
Boldog, kinek csendes a szíve,
Boldog, ki várni tud.

 

"Boldog ember az, akinek te vagy erőssége,
s a te ösvényeid vannak szívében." (Zsolt. 84.6)

 

"Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében." (Zsolt. 84.6)

 


 

Február 8. Füle Lajos: Készülök már

 

Készülök már én is veletek,
barátaim, hulló levelek.
Kezdem már a végső földi dalt,
testem földbe, lelkem égbe tart.

 

Az első ember földből, porból való,
a második ember mennyből való.
Amilyen a földből való,
olyanok a földiek is,
és amilyen a mennyből való,
olyanok a mennyeiek is.
És amint viseltük a földinek a képét,
úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is.

 

1 Korintus 15: 47-49.

 

Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is.  1 Korintus 15: 47-49.

 

 

 


 

Február 7. Füle Lajos: Közvetlen szám

 

Zsoltárok 50,15,
ISTEN közvetlen száma.
Nála mindig van ügyelet,
s ha hívjuk, nem hiába.

 

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem." Zsoltárok 50.15

 

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem." Zsoltárok 50.15

 

 

 


 

Február 6. Füle Lajos: Csak az örök élet

 

Mikor fölöttünk elszállnak az évek,
mikor utunk már nem felhőzi érdek,
leveti balga vágyait a lélek,
s nem fontos semmi, csak az örök élet.

 

"És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem." (2 Korintus 12:9,)

 

"És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem." (2 Korintus 12:9,)

 


 

Február 5. Füle Lajos: Egy háladal

 

A szokott időt meghaladtam.
Ha megnyílik a föld alattam,
egy háladal száll ég fele,
s elszáll a lelkem is vele.

 

"Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből!"

(Zsolt. 31.16)

"Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből!" (Zsolt. 31.16)

 


 

Február 4. Füle Lajos: Úton

 

Öreg vagyok, de nem vagyok magányos,
úton vagyok sok kor- és eszmetárssal...
Közel vagyunk már az atyai házhoz,
s hiszünk egy boldog, szent találkozásban.

 

"Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!" (Zsolt. 71.9)

 

"Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!" (Zsolt. 71.9)

 


 

Február 3. Füle Lajos: Add meg magad!

 

Ne úgy tekints URAD, ember,
mintha ellenfeled lenne!
Ne harcolj az Ige ellen,
add meg magad - kegyelemre!

 

"Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk,
megbékéltetett minket az Isten önmagával
Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk,
még inkább üdvözíteni fog élete által."

 

(Róma 5:10,)

 

"Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által." (Róma 5:10,)

 


 

Február 2. Füle Lajos: Dérben a fű

 

A dér a fű nehéz keresztje,
hiába áll felékszerezve,
csupán halotti pompa ez.
Tél jön, hó-szárnyú szél neszez.

 

"„Aki engem akar követni, az tagadja meg önmagát, naponta vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen." (Lukács 9:23,) Egysz.ford.

 

 

 

"„Aki engem akar követni, az tagadja meg önmagát, naponta vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen." (Lukács 9:23,) Egysz.ford.

 


 

Február 1. Füle Lajos: Szirmok

 

Pillézve hull a hó,
fehér szirmok fekete fákra...
Épp így hullt tavaszon
ránk is a cseresznye virága.

 

"Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat." (Máté 5:16,)

 

"Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat." (Máté 5:16,)

 


 

Január 31. Füle Lajos: Isten ereje

 

Az erőtlen ereje nő,
ha hinni kezd, félnie nem kell.
A hit a legnagyobb erő:
ISTEN ereje - az emberben.

 

"Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a „belső embert” bennetek a Szent Szellem segítségével," (Efézus 3:16 ERV-HU)

 

 

 "Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg   a „belső embert” bennetek a Szent Szellem segítségével," (Efézus 3:16 ERV-HU)

 


 

Január 30. Füle Lajos: Megváltoztatható

 

A múlt megváltoztatható!
Fehér lehetek, mint a hó,
ha bűneim a kegyelem:
JÉZUS szent vére fedi el.

 

"Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál." (Zsolt. 51.9)

 


 

Január 29. Füle Lajos: Volt egyszer

 

Volt egyszer egy vallomásod,
s örömödnek nem volt híja:
magasztaltad, Ki megváltott!
Ma csupán csak nosztalgia?

 

"Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt."

 

(1 Tim. 6.12)

 


 

Január 28. Legyen kedved

 

Legyen kedved az áldáshoz,
idődet az ÚRNAK áldozd,
s minden napon legyen veled
"elkészített cselekedet"!

 

"És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek."

 

(János 8.29)

 

"És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek." (János 8.29)

 


 

Január 27. Mindenre

 

Minden nappal fogy az erő,
de naponta velem van Ő,
s belőlem bár mi sem telne,
mindenre van erő BENNE!

 

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."

 

(Fil. 4.13)

 

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Fil. 4:13,

 


 

Január 26. Nem vagyok jobb

Nem vagyok jobb ma sem, mint rég,
de mert a hit drágakincsét
KRISZTUSOMNÁL megtaláltam,
megszentelt a vére által.

"Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság."

(Példabeszédek k. 15:6,)

"Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság." (Példabeszédek k. 15:6,)

 


 

Január 25. Evangélizáció után

Hányan tértek meg? - Nem tudom.
Van aki mondta, van ki nem.
De kiderül a járt úton,
s hogy van-e pecsét a hiten?

"Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." 2 Péter 3.9 - Károli

 

"Az Úr sohasem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják. Nem várakoztat bennünket, hanem ő vár ránk türelmesen, hiszen nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg, azt kívánja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkozását és hozzá forduljon." 2Péter 3:9, ERV-HU (Egyszerű forditás)

 

"Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." 2 Péter 3.9 - Károli

 

 

Január 24. Magad adtad

De sokat adtál nekem, ISTENEM!
Sokpénzű ember ugyan nem vagyok,
de íme, itt vagy mindennap velem!
Magadat adtad nekem, ISTENEM.

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka." (Jakab 1:17,)

 

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka." (Jakab 1:17,)

 


Január 23. Valóság

Nem hazudik: az örök élet
VALÓSÁG, nem üres ígéret.
Ne kérdezd hát, hogy biztos-é?
VALÓSÁG az, a KRISZTUSÉ.

"Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében."

(1 János 5.13)

"Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében." (1 János 5.13)


 

Január 22. Sugárzó arcok

 

Vannak sugárzó arcú keresztyének,
akiknek az Úr mondott valamit.
Feléje ujjong lelkükben a hit,
és amit mondott, abból hittel élnek.

 

"És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség."

 

(Máté 17:2,)

 

"És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség." (Máté 17:2,)

 


 

Január 21. Van-e?

 

Kérdezte egyszer tőlem valaki:
"Van-e második születésnapod?"
- Igenis - mondtam - van: amikor Ő,
Jézus elhívott és befogadott.

 

"Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek."

 

(János 1:13,)

 

"Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek." (János 1:13,)

 


 

Január 20. Legyen meg!

 

Többféle baj, kór árnya hint rám
baljós jelet, fáj itt meg ott.
Legfontosabb kérésem immár:
"Legyen meg az akaratod!"

 

"Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod."

 

(Máté 26.42)

 

Máté 26,42

 


 

Január 19. Az Úr az Úr!

 

Ki magából istent csinál,
megcsúfolja azt a Halál.
Az ÚR az Úr! Rá néz a hit,
ISTEN meg nem csúfoltatik.

 

"Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül."
(Zsolt. 1.1)

 

"Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül." (Zsolt. 1.1)

 


 

Január 18. Dicsérjétek...

 

Dícsér az Ég, dícsér a Föld,
amelyet LÉNYED úgy betölt.
A szívem belső embere
dícséreteddel van tele.

 

"Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!"

 

(Zsolt. 147.1)

 

"Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!" (Zsolt. 147.1)

 


 

Január 17. FORMÁLJ!

 

Atyám, műved szemléld bennem,
kedved szerint formálj engem,
mélységekből mindig végy fel,
hadd dicsérlek teljes szívvel!

 

"Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet."

 

(Zsolt. 9.2)

 

Dicsérlek Uram

 


 

Január 16. AJÁNDÉK

Ajándék érkezett, fogadd,
fény harmatozza arcodat,
csillag derítse lelkedet!
VALAKI eljött, mert szeret.
(Füle Lajos)

"Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?" (Róma 8.32)

Mert úgy szerette Isten a világot...

 


 

Január 15. ZENGŐ DICSÉRET

Legyen dalom az öröm harangja,
amelynek hangja szívekbe száll,
legyen az élet naponta Néked
zengő dicséret, URAM KIRÁLY!

"Ha közületek valaki bajban van, imádkozzon!
Ha örül, énekeljen, s dicsérje az Urat!"
(Jakab 5.13) EFO

 

"Ha közületek valaki bajban van, imádkozzon! Ha örül, énekeljen, s dicsérje az Urat!" (Jakab 5.13) EFO

 

 

 


 

Január 14. KI A NAGYOBB?

 

"Ki a nagyobb? Ki a nagyobb?"
- Ki eljutott a Golgotára,
nem kérdi már, hisz lerakott
rangot, sikert, s csak Őt csodálja.

 

"Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért."

 

(Ján. 15.13

 

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. János 15:13,

 


 

Január 13. - ÁMULAT (Füle Lajos)

 

Néhány titok még mindig megmarad:
"az agy csak részben érti az agyat"!
S engem hatalmas ámulat fog át,
hordván az egyik legnagyobb csodát.

 

"Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!"

(Zsolt. 118:23,)

"Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!" (Zsolt. 118:23,)

 


 

Január 12.
SZÍNARANY

 

Kinek a kincse mennyben van,
hasonló kincsre úgyse lelhet:
mit Isten őriz, színarany,
becsülje, mint királyi gyermek!

 

" „Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket,
ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a
tolvajok és a betörők! Inkább a Mennyben
gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda
nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el!."

 

(Máté 6.19-20,)

 

" „Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a tolvajok és a betörők! Inkább a Mennyben gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el!." (Máté 6.19-20,)

 


 

Január 11.
GARANCIA

 

Mennyei garancia kell
az élethez és a halálhoz:
Boldog, ki élő hitre lel
JÉZUSBAN és hálával áldoz.

 

Adj hálát Istennek, ez legyen áldozatod, s ha ígértél valamit a Felségesnek, teljesítsd!

 

(Zsolt. 50.14)

 

 Adj hálát Istennek, ez legyen áldozatod, s ha ígértél valamit a Felségesnek, teljesítsd! (Zsolt. 50.14)

 


 

Január 10.
Az marad meg

 

Múlik a múltunk, jelenünk,
sietve múlik a jövőnk is.
Amit Isten hatalma őriz,
csak az marad meg egyedül.

 

"Mert bizony mondom néktek,
míg az ég és a föld elmúlik,
a törvényből egy jóta vagy
egyetlen pontocska el nem múlik,
a míg minden be nem teljesedik."
(Mát. 5.18)

 

mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik,amíg minden be nem teljesedik. Máté 5:18,

 


 

Január 9.

 

TÁMAD A SÁTÁN

Támad a Sátán szüntelen...
Mindennapos a küzdelem,
de ki az ÚRRAL harcol itt,
eleshetik, de nem vesz el.

"Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen."

(1 Pét. 5.8)

 

"Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mont ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen." /1Péter 5:8,/

 


Január 8.
KÖNYVTÁRAM

Könyvtáramat egy Könyvben tartom,
tartalma hatvanhat kötet,
olvasgatom hittel, kitartón,
s áldása mindenben követ.

"A teljes írás Istentől ihletett és hasznos
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre, hogy
tökéletes legyen az Isten embere,
minden jó cselekedetre felkészített."
(2 Tim. 3.16)

 


 

Január 7. MIT OLVASTÁL?

Hallod? Valaki rád kiált!
Nem ember, csak a Bibliád.
Panaszként jajdul rád szava:
mit olvastál helyette ma?

"És legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden igéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje."

(5 Móz. 17.19)
"És legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden ígéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje." (5 Móz. 17.19)

 

 

Január 6.
TÚLLÁTHATUNK

Túlláthatunk a láthatáron,
nem vagyunk az Időbe zárva:
jöttünk az örökkévalóságból,
megyünk az örökkévalóságba.

"Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók."

(2 Kor. 4.18)

Nem a láthatókra nézünk

 


Január 5.
NAPONTA

Naponta cselekszik,
formálgatja lelkünk
ISTEN FIA értünk,
ISTEN LELKE bennünk.

"Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan."
(Ésa. 64.7)

fazekas


Január 4. ÚJJÁTEHET

Gond, pénz, siker volt is, nem is.
Újul az év... Újulsz te is?
Kívánod-e? - ISTEN veled!
Ő téged is újjátehet.

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden."
(2 Kor. 5.17)
 
Új teremtés Krisztusban

 
Január 3.
MÉG VÁRSZ

Még vársz Urunk, mivel nem engeded,
hogy elvesszen egyetlen gyermeked,
kiért FIAD fizetett drága árat.
Dícsérjen a XXI. század!

"Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön
vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól
örökölt hiábavaló életetekből; hanem drága véren,
mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén..."
1 Péter 1:18-19
 
 

Január 2.
ÚJ ÉV JÖN
 
Új év jön, új század, ezred...
Aki hisz, az el nem veszhet:
ISTEN áldó Keze tartja,
s ott nyugszik a LELKE rajta.

"Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
(János 3:36,)
 
hiszek

Január 1.
365 NAPON

Háromszázhatvanöt napon,
JÉZUS, TE légy az oltalom,
JÉZUS, TE légy a holnapom,
Te égbe váró IRGALOM!

"Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében."
Zsolt. 130.5
 
Várom az Urat