ÚJSZÖVETSÉGI TÖRTÉNETEK - gyerekeknek

 

AZ ANGYALI ÜDVÖZLET

mary_gabriel_.jpg (390×577)

 

 


  Szép volt Mária, mint Jeruzsálem leányai, tiszta és szűz és férfikarhoz még nem volt köze, és hasonló volt a tavasz virágaihoz.

Gábriel angyal így köszöntötte:

- Üdvözlégy Mária, áldott vagy te az asszonyok között, mert fogansz a méhedben és fiút szülsz, akit Jézusnak, Isten fiának fognak nevezni, országaimon fog mindörökre uralkodni, s az ő uralmának soha nem lesz vége.

- Hogyan lehetséges ez, mikor én még férfiút nem ismertem? - kérdezte Mária.

- A Szentlélek száll tereád - válaszolta Gábriel - s a Magasságbeli ereje, mivel Istennél semmi sem lehetetlen.

 

 

 


JÉZUS SZÜLETÉSE Napkeleti bölcsek

 

 

Betlehemben született meg a Kisded, Betlehem egyik istállójának jászolában. Józsefnek, ria férjének védelme alatt, a hideg éjszakában szelíd állatok párája melengette. A csordapásztorok a meződben fényes csillagot láttak az égbolton a hely fölött s megjelent nekik az Úr angyala és nagy örömet hirdetett:

- Megszületett nektek az Üdvözítő, ki az Úr Krisztus Dávid városában.

És eljöttek a napkeleti bölcsek is, akiket a pásztorok három királyoknak neveztek, aranyat, tömjént és mirhát hoztak, ajándékokkal hódoltak a Gyermeknek.

De eltitkolták Heródes király előtt, hogy megszületett a Zsidók Királya.

 
  

 

 

 

 

 


MENEKÜLÉS EGYIPTOMBAAz Úr angyala szólt Józsefhez álmában:

- Kelj fel és vidd az anyát és a gyermeket Egyiptom földjére, mert Júdeában Heródes halálra keresi.


Szamárra ültette hát József az anyát és gyermekét s maga előttük ment, száron vezetve a szelíd jószágot, hogy óvatosan lépjen s lába kőbe ne botoljék a drága teherrel.  

És ideje volt a menekülésnek, mert Heródes megöletett minden kisgyermeket a ma született csecsemőtől a kétesztendősig. Nagy siralommal siratták az anyák gyermekeiket Júdea földjén.

 
 


A TIZENKÉT ÉVES JÉZUS A TEMPLOMBANHeródes halála után a Szent Család visszatért Galileába, Názáret városába. A húsvéti ünnepekre pedig mindig felmentek Jeruzsálembe s mikor Jézus tizenkét éves lett, felvitték őt is, az ünnepi szokás szerint. De visszaútban, már egynapi járóföldre a Várostól, nem találták a gyermeket, Jézus elveszett. Kétségbeesetten kereste József és Mária és végül is a templomban találták meg a fiúcskát, a bölcsek és az írástudók között, amint kérdezgette őket és ő maga is okosan válaszolt azok kérdéseire. Mert az ő mennyei atyjának a dolgait kereste és mindenekelőtt azzal törődött. De engedelmeskedve szüleinek, visszatért velük Názáretbe s tovább növekedett időben, bölcsességben és békességben Isten és emberek előtt.
 
 

 


KERESZTELŐ JÁNOS

Próféta támadt Izraelben, János. A pusztában élt, sáska és méz volt az eledele,teveszőr az öltözéke és hirdette az Úr eljövetelét, bűnbánatra szólította fel a népet, mert elközelgett a mennyek országa. És megkeresztelte a bűnbánókat, de megmondta:

- Én ugyan megkereszteltelek titeket vízzel, de már eljött az, aki tűzzel és Szent Lélekkel fog keresztelni s akinek én a saruja megoldására sem vagyok méltó.

És eljött hozzá Jézus is, hogy keresztelje meg mire János elcsodálkozott.

- Én kereszteljelek meg téged?

- Így kell tenned - felelte Jézus -, keresztelj meg engem, mert így telik be az igazság és a próféták szava.

És Keresztelő János megkeresztelte Jézust, az Isten fiát.

 

 


AZ APOSTOLOK MEGHÍVÁSA

Ez időtől fogva kezdett Jézus tanítani. És a galileai tenger mellett járva látott két halászt, amint hálójukat vonták ki a tengerből, Simont, akit Péternek neveztek és Andrást, az ő testvérét.

- Jertek velem - szólt hozzájuk Jézus -, mert én mellettem embereket jog tok halászni.

Két másik testvér, Jakab és János is a hálójával foglalatoskodott a bárkában, ezeket is hívta és munkájukat abbahagyva ők is követték. És elterjedt Jézus híre egész Galileában s seregestül követték őt az emberek és hallgatták tanítását.
 
 


A HEGYI BESZÉDÍgy beszélt Jézus a tanítványainak és a sokaságnak, akik összegyűltek, hogy hallgassák őt.

- Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztalódnak, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Fogadjátok azt is boldogan, ha az emberek szidalmaznak és a ti neveteket megvetik az Ember Fiáért. Örüljetek és vigadjatok, mert bőséges lesz a jutalmatok a mennyekben. Áldjátok átkozóitokat és imádkozzatok a rágalmazóitokért és aki megüti egyik orcádat, fordítsd felé a másik orcádat is s aki elveszi a ruhádat, add neki a köntösödet is.  És ne nézd a szálkát atyádfia szemében, ha nem veszed észre a magadéban a gerendát és ne ítéljetek, hogy titeket ne ítéljenek meg. És cselekedjetek úgy az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy ők cselekedjenek tiveletek. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót velük és akkor hasonlók lesztek a Magasságbelihez, mert ő kegyes a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz is. Adj annak, aki kér tőled és ne várj érte jutalmat itt a földön. Mert ti vagytok az élet sója és a világ világossága és ne rejtsétek véka alá a ti világosságtokat. És legyetek irgalmasok, ahogy a ti atyátok is irgalmas.
 


A MAGVETŐ

Példázatot mondott Jézus a tanítványainak a magvetőről: - Kiment a földjére a magvető és szórta a gabonamagvakat. De egy részük az útszélre esett és felszedték az ég madarai. Más része a kövek közé hullott, gyökeret eresztett, de a nap heve elszárasztotta azt, mert nem került a földbe. Ismét másik rész a tövisek közé jutott, azok pedig elnyomták a magokat és nem engedték kifejlődni. Végül pedig azok a magok, amik jó földbe hullottak, bő kalászokat hoztak.

Ha valaki hallja a tanítást, de nem érti, az az útszélre vetett mag, s azért eljön a gonosz és elragadja a szívéből. Ami a kövek közé esik, az a tanítás, amit felfog a lélek, örvendezik neki, de nem ápolja és nem fogadja be. A
tövisek közé eső pedig az a tanítás, amit a világi törekvések és bajok elfojtanak és nem engedik termést hozni. Ami pedig a jó földbe vettetett, az úgy van, mint aki hallja a tanítást és meg is érti és az gyümölcsözővé válik a lelkében.
 
 

 

 


A SZIKLÁRA ÉS A HOMOKRA ÉPÜLT HÁZ

Jézus példázata:

- Mindenki, aki az én tanításomat hallgatja, hasonló a bölcs emberhez, aki sziklára építi a házát. Szakadhat az eső, fújhat a szélvihar és rárohanhat a házra az árvíz, de a ház nem dől össze, mert kősziklára van építve.  

                                                 

És mindenki, aki az én tanításomat hallja és azokat nem teljesíti, a bolond emberhez hasonló, aki fövényre építi a házát. És szakad az eső, fúj a szélvihar és rárohan a házra az árvíz és az összedől és teljes lesz a romlása, mert fövényre építették.

 
 


A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ

 

 

Két ember ment föl a templomba, a farizeus és a vámos. A farizeus imája pedig merő dicsekvés volt, jámborságával és törvény-tiszteletével kérkedett Isten előtt, s azért adott hálákat az Úrnak, hogy ő nem olyan, mint a többi bűnös ember, nem lop, nem csal s nem házasságtörő, böjtöl és fizeti a tizedet minden vagyonából.


A vámos pedig a szemét sem merte felemelni s úgy kérte Istent:

- Uram, irgalmazz nekem, bűnösnek!

És a vámos megigazulva távozott, inkább, mint a farizeus, mert aki magát fel-magasztalja, megaláztatik és aki magát megalázza, felmagasztaltatik.

 
 

 

 

 

 


A JÓ PÁSZTOR

A farizeusok zúgolódtak és háborogtak Jézus ellen és kárhoztatták őt, amiért a bűnösöket is elfogadja és együtt eszik velük.

De Jézus így felelt nekik:

- Láttatok-e már jó pásztort, akinek kilencvenkilenc juha békésen legel, de egy közülük eltéved és elvész és a jó pásztor utánamegy, megkeresi, örvendezik, ha megtalálja és visszaviszi a kövér legelőre? Pásztor vagyok, aki vállamra veszem és visszahozom az elbitangolt juhot a jó legelőre. Mert a mennyekben nagyobb lesz az öröm egyetlen megtérő bűnösön, mint a kilencvenkilenc igazakon, akiknek nincs szükségük bűnbánatra.

 


AZ IRGALMAS SZAMARITÁNUS

Egy törvénytudó kérdezte Jézust:

- Ki az én felebaráto
m? Felelte neki Jézus:

- Egy ember feküdt az útszélen, tolvajok fosztották ki, megsebesült és magatehetetlen volt. Egy pap ment arra az úton, látta az embert, de továbbment. Azután egy levita jött arra s az is elhaladt mellette és továbbment.  És arra jött egy szamaritánus, aki felemelte a szenvedőt, szamarára ültette, nyugodalmas szállásra vitte és az ápolásáról is gondoskodott. Mit gondolsz, a három közül melyik volt annak az embernek a felebarátja?

- Az, aki irgalmasságot cselekedett vele - mondta a törvénytudó.

- Te mondtad - válaszolt Jézus -, menj és cselekedjél te is hasonlóképpen.

 
 


AZ OKOS ÉS A BALGA SZÜZEKÉs Jézus szólt:

- Hasonlatos lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, közülök Öt eszes volt és öt esztelen. Lámpá
val a kezükben vártak a vőlegényre, de az öt eszes vitt olajat, hogy megtölthesse lámpáit, az öt esztelen pedig nem vitt magával olajat. És elhangzott a kiáltás az éjszakában: Íme érkezik a Vőlegény! Az eszes szüzek meggyújtották a lámpásaikat s elébe mentek, az esztelenek pedig ijedten kértek olajat az eszesektől s mivel azok nem adhattak, elfutottak, hogy vegyenek maguknak. S mire visszajöttek, bezárult az ajtó a vőlegény és az eszes szüzek mögött s az Úr nem ismerte meg és nem eresztette be az eszteleneket.

Azért vigyázzatok s tartsátok készen a világosságot, mert nem tudjátok sem a napját, sem az óráját a kapu megnyitásának.
 

         .

 

 


A BÉNA MEGGYÓGYÍTÁSA

 


Férfiak jöttek és keresték Jézust, cipelve magukkal ágyastól egy magatehetetlen, inaszakadt társukat s hogy Jézushoz nem tudtak bejutni a sokaság miatt, a ház tetejét bontották meg s ott leeresztették eléje a tehetetlent. Megrendült Jézus látva erős hitüket és rászólt a betegre:

- Ember, megbocsáttattak bűneid! Vedd fel az ágyadat! Vedd fel és járj!

A csodát látó nép örvendezett és dicsérte az Urat, de a farizeusok megbotránkoztak:

- Ki ez, hogy így káromolja az Istent? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, ha nem egyedül az Isten?

 
 

 

 


A JERIKÓI VAK

 

Ült a vak koldulva az úton, amikor Jézus a követői seregével elhaladt arra.

- Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam - kiáltotta utána újra meg újra a vak, hiába intették az emberek, hogy ne zavarja kiáltozásával a Mestert.

De Jézus visszafordult hozzá és kérdezte, hogy mit cselekedjék vele.

- Uram, tedd, hogy lássak - könyörgött az ember.

És megnyílt a szeme Jézus szavára s a kezének az érintésére és eléje tárult az eddig sötétlő föld minden szépsége és a természet ragyogó, sokszínű világa és látta a Világosságot Hozó Jézus arcát, aki megnyitotta szemét, mert megérezte benne a Hit világosságát.


JAIRUS LEÁNYÁNAK FELTÁMASZTÁSA

 

 Futva jött Jairus, a zsinagóga egyik fejedelme és Jézust, lábához borulva kérte, hogy jöjjön vele sietve, mert egyetlen leánya halálán van.

- Már meg is halt - kiáltotta egy hírvivő -, ne fáraszd a Mestert hiába.

- Ne félj, csak higyj! - mondta Jézus Jairusnak és elindult vele a háza felé, ahonnan messzire hangzott már a gyászolók jajgatása, a siralom a leányzóért, aki tizenkét esztendős volt mindössze, s szüleinek egyetlen leánya.

- Miért sírtok és miért gyászoljátok - szólt Jézus -, a leányzó nem halt meg csak alszik. És belépett a gyermekhez, megfogta a kezét és hangosan így szólt:

- Leányzó, kelj fel!

Felült a leányka, felnyitotta a szemét, mert visszatért a lelke. És valamennyien, akik az imént még jajongva gyászoltak, álmélkodtak és örvendeztek, mert látták a csodát, a halott feltámadását.

 
  


A TENGER LECSENDESÍTÉSE

Egy napon történt, hogy Jézus bárkára szállt a tanítványaival, de feltámadt a vihar, háborgott a víz, zúgott a szél s a tenger hullámai elnyeléssel fenyegették a bárkát. A tanítványok rémülten kiáltottak Jézusnak, aki aludt a bárka orrában:

- Kelj fel, mert elveszünk!


Felkelt Jézus, kinyújtotta a kezét s ráparancsolt az orkánra:

- Hallgass és némulj el!

És elült a vihar, a haragos hullámok elpihentek, a tenger lecsendesedett.

- Miért féltek? - szólt Jézus - hát nincs elég hitetek?

- Vajon kicsoda ez, hogy a szél és tenger engedelmeskedik neki? - kérdezték egymástól megrendülten a tanítványok.

 
 


A CSODÁLATOS KENYÉRSZAPORÍTÁS

- Későre jár, Uram, és messze a város, bocsásd el a népet, hogy eleséget vehessen - szóltak a tanítványok Jézushoz. Mert egy puszta helyen gyűltek köréje az emberek és hallgatták a tanítását.

- Mi is adhatunk nekik eleséget - mondta Jézus.

- Nem, Uram, csak öt kenyerünk van és két halunk - szóltak a tanítványok.

- Elég lesz - mondta Jézus és az égre tekintve megáldotta és megtörte a kenyeret és nyújtotta a tanítványainak, azok pedig tovább adták a többieknek.

És jutott az öt kenyérből és a két halból valamennyiüknek - voltak pedig ott öt ezerén az asszonyokon és a gyermekeken kívül. És felszedték a maradékot tizenkét kosárral.

 


A CSODALÁTOS HALFOGÁS

Alit Jézus a Genezáret tavánál és kérte a halászokat, hogy vigyék be a vízre, mert a sokaság a parton szorongatta őt s a vízről jobban tudott volna szólni hozzájuk, hogy mindenek hallhassák. A bárkában pedig szólt a halászoknak, hogy vessék ki a hálójukat s azok engedelmeskedtek, pedig hajnalban már megpróbálták, de egyetlen halat sem fogtak. De most valamennyiük karjának az erejére szükség volt, hogy a kivetett hálót felhúzzák, mert szakadozni kezdtek a háló szemei a benne nyüzsgő halak sokasága miatt. És segítségül hívták a másik bárkában lévő halászokat is s megtelt mindkét bárka, hogy az emberek alig fértek a halaktól bennük. Megrettenve a csodától, Simon Péter Jézus térdéhez borulva kiáltott:

- Bűnös ember vagyok én Uram, távozzál te el éntőlem!

- Ne félj, mostantól fogva mar embereket halásztok - mondta neki és a többi halásznak Jézus.

 

 


JÉZUS A VÍZEN JÁR

 A tanítványok bárkája bent horgonyzott a tengeren és Jézus bevégezve a hegyen az imádkozást, feléjük igyekezett a hullámok hátán, a vízen járva. Megrettenve nézték és kísértetnek gondolták, csak Péter kiáltott felé:

- Ha te vagy az Uram, parancsold, hogy én is hozzád menjek a vízen! - Jöjj! - mondta Jézus és Péter elindult feléje a viharos vízen, de ahogy elérte egy szélroham, megijedt, megingott, merülni kezdett és:

- Uram, ments meg engem! - kiáltotta halálra váltan a közeledő Jézusnak.

- Kicsinyhitű! - nyújtotta felé megtartó kezét Jézus - miért kételkedtél? Beértek mindketten a bárkába és elült a vihar körülöttük.

 


AZ ÁRUSOK KIŰZÉSE A TEMPLOMBÓLFelment Jézus Húsvét ünnepére a Templomba. De a Templom bejáratánál valóságos piacot látott és vásárt, állatokat vásárló és pénzváltókkal alkudozó embereket. Juhokat és ökröket kínáltak, galambok burukkoltak a madárkereskedők kalitkáiban, hangosan kiáltoztak a pénzváltók, kézimérlegek inogtak, ezüst- és aranypénzek csördültek, vásári zsivaj és lárma töltötte be az előcsarnokot. Jézust szent harag fogta el:

- Ne tegyétek az én atyám házát kufárok barlangjává!

Leoldotta a derekát övező kötelet, ostort csavart belőle, azzal támadt a szentségtörőkre. A pénzváltók asztalait felborogatta, kiutasította a galambárusokat, gazdástól együtt kergette ki az ökröket és juhokat.

 

 

 


JÉZUS BEVONUL JERUZSÁLEMBE

Jeruzsálem felé közeledve Jézus elküldte két tanítványát Bethanidba, hogy hozzanak onnan egy szamarat és annak az első fajzását, amin még nem ült senki, hogy beteljesítse a próféta jövendölését: „Eljő az Úr, szamárháton ül és egy nőstény szamár vemhén" - s a szelíd jószágon ülve, boldogan kiáltozó sokaságtól kísérve, vonult be Jeruzsálembe. Pálmaágakat lengetve, hozsannázva kísérte Jézust ujjongó örömmel a benne hívők serege, férfiak, asszonyok, öregek és ifjak.

Felsőruhájukat terítették elé az út porába, zöld gallyakat és virágzó ágakat vágtak, hogy megvédjék a nap hevétől és szüntelenül kiáltozták:

- Áldott, ki az Úr nevében jő! Hozsanna Dávid fiának!

És a farizeusok és a főpapok megbotránkoztak, amikor ezt látták.
 


AZ UTOLSÓ VACSORAHúsvét ünnepének estéjén így szólt Jézus a tanítványokhoz:

- Most már elkövetkezik az én Atyám akaratának beteljesedése, hát utoljára töröm meg a kenyeret veletek, mert bizony mondom nektek, egy közületek még ma elárul engem.

Megrettentek a tanítványok és egyikük, akinek a feje az Úr vállán nyugodott, azt kérdezte:

- Uram, kicsoda az?

- Az, aki velem együtt mártja a tálba a kezét - felelte Jézus.

Júdás volt az, akit Iskariotinak neveztek és akit a főpapok és a farizeusok felfogadtak és harminc ezüstpénzt ígértek neki, ha a kezükbe adja őt.

- Akárki is az - kiáltotta Péter -, én soha el nem árulnálak téged, Uram!

- Bizony, mielőtt a kakas megszólal, még ma éjjel, háromszor árulsz el engem - szólt Jézus. És vette a kenyeret, megáldotta és megtörte és a tanítványainak adta és mondta:

- Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem. - És vette a kelyhet, megáldotta és a tanítványoknak adta és mondta:
            
- Ez az én vérem, amit kiontanak az emberek bűneinek bocsánatára. Nem iszom többé a szőlő terméséből, míg újat nem iszom veletek az én Atyám országában.
  


AZ OLAJFÁK HEGYÉN

Dicséretet zengve mentek fel a tanítványok Jézussal az Olajfák hegyére, ahol a csöndes, békés éjszakában Jézus imádkozni akart. De Júdás, az Iskarioti nem volt velük. Elvonulva imádkozott Jézus, amíg a többiek aludtak s tudva, hogy közeleg az óra, a Mennyei Atyához fordult:

- Atyám, ha akarod, vedd el a keserűség poharát éntőlem, mindazonáltal ne az én akaratom teljesedjék, hanem a Tiéd.

És az Úr elküldte az angyalát, aki vigasztalta és bátorította őt. Elvégezte Jézus az imáját és szólt a tanítványoknak:

- Keljetek fel és ne aludjatok, mert eljött az óra! És a lélek kész, de a test erőtlen.

De már ott is voltak a poroszlók, dárdákkal és dorongokkal s velük Júdás, aki csókkal köszöntötte Jézust.

- Csókkal árulod-e el az emberfiát? - mondta Jézus. És körülfogták őt a poroszlók és magukkal vitték Annás főpap házába. De Péter és János követték őket és utánuk mentek.
 
 


A KAKAS MEGSZÓLAL


Éles kakasszó hangzott fel a főpap udvarán és zokogva, mellét verve futott el onnan Péter. Mert amit Jézus csak néhány órával ezelőtt mondott neki, most beteljesült:

- Mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem!

Az elhurcolt Jézust Jánossal együtt követte Péter. Már a kapuőrző is ráismert Péterre, de az tagadta, hogy ismerné Jézust s odakuporodott az udvaron lobogó tűzhöz, mert hűvösödött az éjszaka. Ott is rámutatott az egyik szolgáló:

- Te is közülük való vagy, ismerlek!

- Nem, asszony, nem vagyok! - tagadta Péter.

- De hisz a beszédeden is hallani, hogy te is Galileából jöttél - szólt egy harmadik.

- Nem tudom, mit beszélsz, nem ismerem azt az embert!

Jézus, akit a tornácon megkötözve vallatott a főpap és csúfoltak, ütöttek és leköpdöstek a poroszlók, ekkor odanézett Péterre s a tekintetük találkozott. És ebben a pillanatban hármat kukorékolva megszólalt a kakas.
 

 


JÉZUS PILÁTUS ELŐTT

Jézus Pilátus előtt

Pilátus, Júdea római helytartója elé vitték a főpapok Jézust, hogy ítélkezzék felette:

- Te vagy a zsidók királya? - kérdezte Pilátus.

- Te mondád - felelte Jézus. És vádolták őt az írástudók és a papi fejedelmek istenkáromlással, törvénysértéssel és lazítással, de Jézus válaszra sem méltatta őket és nem védelmezte
magát.

- Mit cselekedjek ezzel az emberrel - szólt Pilátus -, én nem találok benne semmi bűnt!

- Feszítsd meg! - kiáltották a főpapok és egy nagy sereg elámított ember.

- Szokás, hogy Húsvétkor elbocsássak egy elítéltet, íme itt van Barabás, gyilkosságban vétkes, most hát melyiküket bocsássam el, Barabást vagy a Zsidók Királyát?

- Barabást! - zúgta a tömeg.

    * És mit cselekedjek a Zsidók Királyával? - kérdezte másodszor is Pilátus.

- Feszítsd megfeszítsd meg! - kiáltották.

Pilátus engedett. Jézust megostorozták, fejét csúfságból tövissel koronázták, vállára bíborpalástot borítottak s gúnyolódva hódoltak neki:
  
- Üdvözlégy, Zsidók Királya!

                                                          
 


KERESZTÚT, VERONIKA KENDŐJENemcsak a Júdeát megszálló római katonák kísérték Jézust kereszthalála helyére, a Koponyák hegyére, de nagy sokaság is követte őt, azok is, akik gonoszul gúnyolódva a halálát kívánták és azok is, akik a hívei voltak és hangos siralommal gyászolták. Háromszor roskadt össze a vállán vitt súlyos kereszt alatt, csak Cirenei Simon segített neki, és zokogva, siratva kísérte édesanyja, Mária, Mária Magdolna és a másik Mária, Kleofás felesége. (A hagyomány szerint Veronika, egy jámbor asszony, kendőjét nyújtotta Jézusnak, hogy a teher alatt izzadó s a töviskoronától vérrel barázdált arcát letörölje. És arcának mását felvette Veronika fehér kendője.)

- Ne sírjatok értem, Jeruzsálem leányai - szólt Jézus -, sirassátok Jeruzsálemet, mert ami énv
elem történik, az a Mennyei Atyám szándéka szerint történik. Ne sírjatok hát értem, hanem sírjatok magatokon és fiaitokon, Jeruzsálem leányai.

És elérkeztek a Koponyák hegyére és ugyanoda vittek két gonosztevőd is ővele, hogy azokat is kivégezzék.

 
 


JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN

Jézus a kereszten
És ott, a Koponyák hegyén megfeszítették Jézust a két gonosztevő között, ruháira kockát vetettek a katonák s a nép gúnyolta és káromolta őt:

- Ha te vagy Krisztus, szállj le a keresztről! Ha a lerombolt templomot három nap alatt felépíted, hát szabadítsd meg magadat!

Ő pedig így fohászkodott:

- Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek! És még az egyik lator is, a bal oldali, gyalázta Jézust:

- Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat és minket is! De a jobb oldali lator megfeddette:

- Nem féled az Istent? Te meg én gonoszat cselekedtünk, azért bűnhődünk, ő pedig ártatlan és semmi bűne sincsen.

Majd Jézushoz fordult és így folytatta: - Uram, emlékezzél meg rólam, mikor bejutsz a te országodba! Jézus így szólt:

- Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban!

És Jézus felfohászkodott ezekkel a szavakkal:

- Atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet! - s ezzel kilehelte lelkét.

És sötétség borult a földre és a templom kárpitja egész hosszában végig elhasadt. Arimetrai József pedig elkérte Pilátustól Jézus testét és még aznap elhelyezte egy új sziklasírban, nehogy az ünnep alatt temetetlen maradjon.

 


 AZ ÜRES SÍR
 
 Kora reggel odament a sziklasírhoz Mária Magdolna, de a követ elhengerítve találta, s a sírt üresen.

Elfutott Péterért és Jánosért, azok behajoltak a sírba s a halotti lepleket szétszórva találták, Jézus teste nem volt ott.

Elmentek hát, hogy megmondják a többieknek, de Mária Magdolna ott maradt, siratva Jézust. És két angyalt látott ott ülni, ahol Jézus teste feküdt volt. És az egyik azt kérdezte tőle:

- Asszony, miért sírsz?

- Mert elvitték az én Uramat és nem tudom, hová tették - mondta Magdolna.

És egy férfi közeledett mögötte és az is azt kérdezte:

- Asszony, miért sírsz? Keresel valakit?

Mária Magdolna azt gondolta, hogy a sírkert kertésze az és így szólt hozzá:

 Jézus feltámadt                        

- Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hol van és én elhozom tőled. Ekkor Jézus - mert ő volt az - a szokott hangján így szólt:- Mária!

Mária Magdolna most megfordult, meglátta Jézust és az örömtől megdicsőülten kiáltotta:

- Rabboni! (Mester) - és a lábához akart borulni, de Jézus így szólt:

- Ne illess engem, mert még nem mentem fel az én Atyámhoz, de eredj és add hírül a többieknek!

Futott Mária Magdolna és hírül vitte a tanítványoknak:

- Örvendezzetek, mert feltámadott az Úr!

AZ ÜRES SÍR - RABBONI!

Kora reggel odament a sziklasírhoz Mária Magdolna, de a követ elhengerítve találta s a sírt üresen.

 


JÉZUS A TIBERIAS TAVÁNÁL
Jézus megjelent a Tiberias tavánál, de a tanítványok nem gondolták, hogy ő az, csak akkor, mikor odaszólt hozzájuk a partról.

- Fiaim, van-e valami eleségtek?

- Nincsen, Uram, egész éjszaka halásztunk, de semmit sem fogtunk.

Ő pedig így szólt:

- A bárka jobb oldalára vessétek ki a hálót.

Megtették és színültig telve halakkal húzták fel. Most hogy a hangjáról megismerték, Péter a vízbe ugrott, hogy úszva elérje őt. És együtt evett velük Jézus, aki feltámadott. S mikor ettek és megelégedtek, szólt Jézus Péterhez:

- Simon Péter, Jánosnak fia. Jobban szeretsz-e te engem ezeknél?

- Uram, te tudod, hogy mennyire szeretlek - felelte Péter.

És másodszor és harmadszor is megkérdezte és Péter mindig ugyanazt válaszolta. Mert háromszor tagadta meg őt Péter, mielőtt a kakas megszólalt, de most igen megszomorodva, teljes szívéből tett bizonyságot a szeretetéről. És Jézus ekkor a tanítványaira bízta az igazság hirdetését, de Péternek nyomatékosan mondta:

- Te legeltesd az én bárányaimat, legeltesd az én juhaimat.

És ezzel eltöröltetett Péter tagadása és ő lett a szikla, amire Jézus földi országa épült.


 


AZ EMMAUSZI TANÍTVÁNYOKJézus két tanítványa igyekezett Emmausz felé s az úton csatlakozott hozzájuk Jézus, a feltámadott, de a két férfi lelkét annyira betöltötték Jézus cselekedetei, jövendölései és halála, hogy képtelenek voltak más egyebet felfogni. És csak arról beszéltek egymással és Jézussal is, aki, mintha idegen lenne, úgy kérdezősködött tőlük. Azt is említették, hogy némely asszonyok hírül adták, hogy feltámadt, s ő maga is előre megmondta ezt - de már harmadnapja ennek és hol van Jézus? Ő pedig elkezdve Mózesen és mind a prófétákon, fejtegette és magyarázta nekik az Írásokat és mondta:

- Nem ezeket kellett-e elszenvedni Jézusnak és úgy menni be az ő dicsőségébe?

Ezalatt elérték Emmauszt s Jézus tovább akart menni, de a tanítványok kérték:

- Uram, maradj velünk, mert beesteledett!

Betért hozzájuk, megáldotta és megszegte a kenyeret és most megengedte, hogy lehulljon a fátyol a szemükről; meglátták és megismerték őt és gerjedezett szívük az örömtől. S még abban az órában visszatértek Jeruzsálembe, hogy hírül adják Jézus feltámadását a többieknek.

 


JÉZUS MENNYBEMENETELE

És ezután Jézus felment a Mennyekbe, az ő Atyának Országába.

 


 


PÜNKÖSDZúgó szél alakjában közeledett a Szentlélek és lángnyelvek képében szállott le az apostolokra, akik tizenketten voltak együtt újra, mert már Mátyás is velük volt. Nagyon nagy serege gyűlt össze a népeknek a jeruzsálemi zsidókon kívül, egyiptomiak és pártusok, médeabeliek, férfiak Kappadóciából, Frígiából és Pontuszból és Ázsiából, és még sok más nemzetből is, akik az ég alatt vannak. És amint szólni kezdtek az apostolok, minden nemzetbeli értette a szavukat, úgy ahogy a tulajdon nyelvüket értették. És Péter szólt:

- Zsidó férfiak s ti mind, akik itt vagytok, tudjátok meg hogy az Úr kiönti az ő lelkét reátok és csodákat tesz és jeleket s a nap sötétségre változik és vérszínűvé lesz a hold, mielőtt eljön az Úr nagy és fényes napja. Jézust, Dávidnak
fiát, eladtátok és megfeszítettétek a gonoszok által, de nem halt meg hanem harmadnapon feltámadott, aminek mi mindnyájan tanúi vagyunk. Cselekedjétek tehát azt, hogy megkeresztelkedtek Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára és akkor veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

És megkeresztelkedt
ek és hozzájuk álltak azon a napon mintegy háromezren.


 


SAUL MEGTÉRÉSE


 
Damaszkuszba tartott a Bemjamin törzséből való Saul, hogy gonoszat cselekedjen az Úr hívei és tanítványai ellen.

És egyszerre nagy és erős világosság állta el az útját s a földre zuhant s többé semmit sem látott, de hallotta a szózatot:

 Saul megtérése

              

- Saul, Saul, miért üldözöl te engem?

- Ki vagy te uram, aki szólsz hozzám?

- Én vagyok, akit te üldözöl, Jézus, de nehéz neked a te ösztönöd ellen tusakodni. Menj hát Damaszkuszba s ott megtudod, mit kell cselekedned.

A kísérői megdöbbenve hallgatták a szózatot s kézen fogva vezették a vak Sault Damaszkuszba egy Júdás nevű férfiú házába. Három nap múlva Jézus elküldte hozzá egy hívét, Ananiást és azt mondta neki:

- A tarzuszi Saulhoz menj el és világosítsd meg őt.

És Jézus szavára megtörtént a csoda: mint leváló halpikkely hullott le Saul szeméről a sötétség. Megkeresztelkedett és a tanítványokhoz állt, s hirdette Jézus dicsőségét. De a damaszkuszi megtért zsidók nehezen hitték el Saul megtérését:

- Hát nem ő az, aki minden módon a vesztünkre tört? Nem ő akart-e minket beárulni a főpapnál s megkötözve vitetni Jeruzsálembe?

És összetanakodtak a damaszkusziak és meg akarták ölni. De a tanítványok hittek neki és a város kőfalán át kötélen leeresztették és megmentették őt. És térített és szólt a néphez Saul, akit ezután Paulusznak vagyis Pálnak neveztek. És Isten igéje terjedt és növekedett szerte a világban.

 


PÉTER KISZABADULÁSA A BÖRTÖNBŐL

 

Abban az időben Heródes király sanyargatta az Anyaszentegyházat, vagyis mindazoknak a Gyülekezetét, akik Jézust követték és Isten fiának vallották. Karddal ölette meg Jakabot, János testvérét s elfogatta Pétert, négyszer négy katonát rendelt melléje őrzőnek s megláncolva vettette tömlöcbe. De Isten angyala meg-jelent éjszaka Péternek s szólt:

- Övezd fel magadat és jöjj!

És mély álmot bocsátott az őrizőkre és lehullottak Péter láncai s a nehéz vasajtó magától kitárult előtte.

 


PÁL HAJÓTÖRÉSE

 

Agrippa, Júdea akkori helytartója, Pált más foglyokkal együtt Rómába küldte. " A császárra apelláltál,a császárhoz fogsz menni"
 
Egy Juliusz nevű férfi volt a hajó parancsnoka s volt a hajóján a hajósokkal, foglyokkal és utasokkal együtt kétszáz ember, de a tenger, a zá
tonyok s a dühöngő szél minden ereje elpusztítani igyekezett őket. Kréta szigete előtt olyan szörnyű erővel támadt a vihar, hogy Pál tanácsára meg kellett volna szakítaniuk az utat, de a parancsnok jobban hitt a kormányosnak s folytatta futását a hajó, gyönge tojáshéj módjára ropogva és rázkódva. Kétségbeesés fogta el az embereket s már a foglyokat akarták a vízbe ölni, hogy könnyítsenek a hajó terhén. De Pál így szólt:

 

- Elvész a hajó, de az emberek megfognak menekülni, hajszála sem görbül meg egyiküknek sem.

Ekkor kettős áramlás sodrába kerülve, csakugyan kettétörött a hajó, egy sziget közelében, s az emberek úszva, vagy a tört deszkákba kapaszkodva, valamennyien partot értek. És a sziget népe szeretettel és emberséggel fogadta a hajótörötteket, mert látták, hogy megmenekülésük Isten műve volt. És ezt Isten csodákkal is megerősítette. Mert Pál sértetlenül rázta le kezéről a rákúszó viperát, meggyógyította a sziget főemberének, Publiusznak halálos beteg atyját és valamennyi hozzá vitt beteget, Jézus nevében és az ő segítségével. És sokan megkeresztelkedtek azon a szigeten, Melita (Málta) szigetén és elterjedt a pogányok között is az Úr dicsősége.

 

 


A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY

János apostol látomása:

Nagy jel tűnt fel az égen, egy Asszony, akinek öltözete volt a Nap, lába alatt a hold és fején tizenkét csillaga korona. Szülni készült az Asszony, de feltűnt a Sárkány, hogy az ő születendő fiát elnyelje. De nagy harc volt az egekben és Szent Mihály és az angyalok földre vetették a Sárkánykígyót, a sátánt, akit ördögnek is mondanak. Legyőzték őt és szózat hallatszott a mennyekből: Most jött el az üdvösség és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. A gyermek pedig megszületett és a sátán nem tudott erőt venni rajta.


A GONDVISELÉS

A Gondviselés: Jézus.


A mindenre kiterjedő fény, a hit, a szeretet világossága és rendje, aki megszabja a csillagok forgását és földi életünk pályáját, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk. Ha megnyitjuk a lelkünket Jézus világosságának, ő belénk költözik, ha nem tudtunk ellenállni a gonosznak, az ő segítségével tudunk megszabadulni tőle. Mert az Isten, aki alkotta a világot, nem kézzel épített templomokban lakik, sem emberi kéz szolgálatára nem szorul, mivel ő ad mindennek életet, leheletet és mindeneket. És belőle, aki értünk áldozta fel magát, a szeretet hegyeket mozgató ereje árad.

És egyetlen verebecske sem hullhat le az ő akarata nélkül.


Vége

  

Köszönjük, hogy végig olvastad ezt az evangéliumot. 

 

A fenti történetek power point vetítésben is megnézhetőek: ÚJSZÖVETSÉGI TÖRTÉNETEK gyerekeknek.pps