Imádkozzunk gyermekeinkért


Azt mondja a Példabeszédek 18:21, hogy „Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.” Szülőként megvan a hatalmad arra, hogy életet vagy halált szólj a gyermekeid életére. Amikor Isten Igéjét szólod a gyermekeidre, akkor életet szólsz nekik.
Jézus ezt mondta a János 6:63-ban: „azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet.” A következő megvallásokat, melyek a Biblián alapulnak, imádkozhatjuk a gyermekeinkért – és ahogy az Ézsaiás 55:11 mondja – „ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.”


Üdvösség
Imádkozom, hogy gyermekeim elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel.
 
Ezért tehát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel.(2 Timóteus 2:10)

Növekedés a kegyelemben
Imádkozom, hogy növekedjenek a kegyelemben, és egyre inkább megismerjék a mi Urunkat és Megváltónkat, Jézus Krisztust.
 
Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!(2 Péter 3:18)

Szeretet
Add Uram, hogy a gyermekeim megtanuljanak szeretetben élni a Szent Szellemen keresztül, aki bennük él.
 
és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk "áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.(Efezusi 5:2,)
 
A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.Galata 5:22)

Becsületesség, hitelesség
A hitelesség és a becsület őrizze őket és legyen az erényük.
 
Feddhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem.(Zsoltárok 25:21)


Önuralom
Atyám, add, hogy a gyermekeim ne kövessék a körülöttük lévők rossz példáját, hanem rendelkezzenek önuralommal, és legyenek éberek.

Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.(1 Thesszalonika 5:6)


Isten Igéjének szeretete
Imádkozom, hogy a gyermekeim a Te Igédet kívánatosabbnak tartsák az aranynál, és édesebbnek a méznél.

kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is.(Zsoltárok 19:11)


Igazság
Istenem, segíts, hogy a gyermekeim szeressék az igazságot, és minden dolgukban igazságosan járjanak el.

Bizony, igaz az ÚR, igaz tetteket szeret; a becsületes emberek meglátják arcát(Zsoltárok 11:7,)

Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.(Mikeás 6:8)


Irgalom
Add, hogy gyermekeim irgalmasak legyenek, mint ahogy Mennyei Atyjuk irgalmas.

Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.(Lukács 6:36)


Tisztelet (maguk, mások és a tekintély iránt)
Atyám, add, hogy a gyermekeim megfelelő tiszteletet tanúsítsanak mindenki iránt.

Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.(1 Péter 2:17)


Erős önértékelés, ami Isten Igéjén alapul
Segíts, hogy a gyermekeimben erős önértékelés fejlődjön ki, ami azon a felismerésén alapul, hogy ők Isten alkotásai, akiket Ő Krisztus Jézusban teremtett.

Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.(Efezusi 2:10)


Hűség
Add, hogy a szeretet és hűség soha ne hagyja el a gyermekimet, hanem kösd ezt a két erényt a nyakukra és írd őket a szívükbe.

A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára!(Példabeszédek 3:3)


Isten iránti szenvedély
Add, Uram, hogy gyermekeim lelke Rád vágyakozzon, és szívük szenvedélyesen ragaszkodjon Hozzád.

Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld.(Zsoltárok 63:2,9)


Remény
Add, hogy a gyermekeim telve legyenek reménységgel a Szent Szellem ereje által.

A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által(Róma 15:13)


Felelősség
Add, hogy gyermekeim megtanuljanak felelősségteljesek lenni, és felelősséggel hordozzák saját terhüket.

Mert mindenki a maga terhét hordozza.(Galata 6:5)


Bőkezűség
Add, hogy gyermekeim bőkezűek legyenek, szívesen adjanak, így gyűjtsenek maguknak kincseket a jövendőre.

A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet.(1 Timóteus 6:18-19)


Békesség
Atyám, add, hogy a gyermekeim megtegyenek minden tőlük telhetőt, hogy békességük legyen és békeségben éljenek.

Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.(Róma 14:19)


Alázat
Uram, kérlek, munkáld ki a gyermekeimben az alázatot mások iránt.

Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt.(Titus 3:2)


Együttérzés
Uram, kérlek, munkáld ki a gyermekeimben az együttérzést

Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.(Kolossé 3:12)


Kitartás
Uram, tanítsd a gyermekeimet kitartásra, és segíts nekik különösképpen abban, hogy meg tudják futni a nekik kijelölt pályát.

Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát.(Zsidók 12:1)


Imádságos lelkület
Add Uram, hogy a gyermekeimet az imádságos lelkület hassa át, hogy megtanuljanak mindenkor a Lélek által imádkozni.

Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért;(Efezusi 6:18)


Megelégedettség
Atyám, tanítsd meg a gyermekeimet a megelégedettség titkára, hogy mindig és minden körülmények között elégedettek tudjanak lenni, Rajtad keresztül, Aki erőt adsz nekik ehhez.

Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.(Filippi 4:12-13)


Hit
Imádkozom, hogy a hit meggyökerezzen és növekedjen a gyermekeim szívében, hogy hit által elnyerhessék mindazt, amit megígértél számukra.

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: "Növeld a hitünket!" Az Úr ezt válaszolta: "Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben - az engedelmeskedne nektek."(Lukács 17:5-6,)

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés(Zsidók 11:1)


Öröm
Imádkozom, hogy a gyermekeim megteljenek örömmel, a Szent Szellem által.

ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét.(1 Tesszalonika 1:6)


Szív, ami Isten királyságáért ég
Uram, adj a gyermekeim szívébe vágyat arra, hogy másoknak vigyék az Örömhírt, és lássák a Te dicsőségedet megnyilvánulni a népek között, és lássák csodálatos tetteidet a nemzetek között.

Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!(Zsoltárok 96:3)


Szolgáló szív
Uram, fejlessz ki a gyermekeimben egy szolgáló szívet, hogy teljes szívvel szolgáljanak, úgy mintha nem embereknek, hanem Neked tennék.

jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek;(Efezusi 6:7)


Hajlandóság és képesség a kemény munkára
Tanítsd a gyermekeimet, hogy megbecsüljék a munkát, és mindenben, amit tesznek, tegyék oda magukat teljesen, mintha Neked dolgoznának és nem embereknek.

Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek(Kolossé 3:23)


Tisztaság
Teremts bennük tiszta szívet, Istenem, és a szívük tisztasága mutatkozzon meg a cselekedeteikben is.

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!(Zsoltárok 51:12)


Kedvesség
Add, Uram, hogy a gyermekeim kedvesek legyenek egymással és mindenki mással.

Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és mindenki iránt(1 Tesszalonika 5:15)


Bátorság
Add, hogy a gyermekeim mindig erősek és bátrak legyenek jellemükben és a cselekedeteikben.

Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled.(5 Mózes 31:6)


Önfegyelem
Atyám, imádkozom, hogy a gyermekeim rendelkezzenek önfegyelemmel, hogy fegyelmezett és megfontolt életet éljenek, és azt tegyék, ami helyes, igazságos és becsületes.

Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet! Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást.(Példabeszédek 1:3-4)


Victoria Osteen

forrás: www.ahitatok.hu

Ige : Új fordítás (MBT)


 

ÉDESANYÁK IMÁJA GYERMEKEIKÉRT

 

Mindenható Te vagy, jóságos Istenem
ezért csak Téged kér aggódó szívem,
alázatos szívvel könyörögve kérlek,...
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

 

Amíg kicsik voltak fogtam a kezüket,
de az én kezem már nem éri el őket,
soha meg nem unva arra kérlek Téged,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

 

A Te kezed, Uram mindenhová elér,
minden anyai szív ezért csak Téged kér,
egyedül Te vagy, ki mindent megtehet,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

 

Retteg az én szívem, az Oroszlán ordít,
minden sarkon a Rossz sunyin leselkedik,
Te látod Uram, hisz mindent lát a szemed,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

 

Lelkem patakjából Hozzád folyik hálám,
biztos vagyok benne, hogy meghallgatsz Atyám,
mindig legyen rajtuk drága tekinteted,
őrizd meg mindenhol a gyermekeimet.

 

Amen.