P ü n k ö s d, a Szentlélek kiáramlása

 

Pünkösdöt, ezt a keresztény ünnepet húsvét után az ötvenedik napon tartják. Görög nevének (πεντηκοστή, pentékoszté) a jelentése is 50, a magyar pünkösd szó ebből származik.
 
Pünkösd a kereszténység egyik legősibb ünnepe.  Eredete az ókori Izraelig vezethető vissza. 
A zsidóság az Egyiptomból való szabadulást, vagyis a zsidó húsvétot követő 49-50. napon az aratás befejezését ünnepelte meg.  A "zsengét", az első termést áldozatként mutatták be Istennek.  A történelem során ez a zsidó ünnep egyre fontosabb szerepet kapott.  Az időszámításunk kezdetén már ehhez az időponthoz igazították a törvények kihirdetését is.

A keresztény pünkösd kialakulásának történetét a bibliában az apostolok cselekedeteiből ismerhetjük meg.  Jézus Krisztus halálát és feltámadását, a húsvétot követő ötvenedik napon lángnyelvek szálltak le az apostolokra, s ezáltal megkapták a szentlelket, amint azt korábban Jézus megígérte nekik.  Az apostolok tanítását a körülöttük különböző tájakról, más országokból, idegen népekből összegyűlt emberek mindegyike a saját nyelvén hallotta.  Erre a csodára, görögül dialektosz utaló jeleket a zsidó tradícióban is megtalálhatunk.  Az ősegyház ettől kezdődően sok hívet szerzett, sokan váltak kereszténnyé a megpróbáltatások ellenére is vállalva az üldöztetést.
Pünkösd időpontja nem állandó, minden évben máskor ünnepeljük május 10. és június 13. között.  Ez abból adódik, hogy a húsvét sem állandó időpontra esik, pünkösdöt pedig a húsvéti ünneptől számítjuk.  A keresztény húsvét mindig a tavaszi napéjegyenlőséget követően az első holdtölte után van.
 

 

Az apostolok  cselekedetei  2. fejezet 

1. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2. hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3.Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4.Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 5. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. 6. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. 7. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: "Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? 8. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: 9. pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, 10. Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 11. zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól." 12. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: "Mi akar ez lenni?" 13. Mások azonban gúnyolódva mondták: "Édes bortól részegedtek meg." 14. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! 15. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. 16. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: 17. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, 18. még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. 19. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. 20. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. 21. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. .....folytatás

pentacost

 

Gál István: Megkapjátok a Szentlélek ajándékát

35. míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem.” 36. Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. 37. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38. Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 
Apostolok cselekedetei 2,35-38

A Szentlélek emberfeletti erőket ajándékoz nekünk. Amire eddig saját erejéből képtelen volt az ember, arra képessé teszi őt a Szentlélek. Ezt bizonyítja Péter pünkösd előtti és pünkösd utáni élete is. Noha a Szentlelket sem megvásárolni, sem kiérdemelni nem lehet, mert Isten kegyelmi ajándéka az, mégis van valami emberi útja Isten Szentlélek-ajándékozásának. "Mit cselekedjünk" hát ennek érdekében? Figyeljük meg fent idézett igénk feleleteit!

1. Hallgasd az igét! Ezt olvassuk: "Ezeket pedig mikor hallották..." A Szentlélek ajándékozása tehát az igehallgatáshoz van kötve. Később külön is hangsúlyozza Péter, hogy "mindnyájan... veszitek a Szentlélek ajándékát". Kedves lélek! E "mindnyájan"-ban te is benne vagy! Te is kaphatsz Szentlelket!

2. Ne akárhogyan hallgasd az igét! Ha Szentlelket szeretnél kapni, szívvel hallgasd az igét! Más szóval: Fogadd szívedbe az igét! "Ezeket pedig mikor hallották: szívükben..." történt valami. Adja az Úr, hogy megismétlődhessen, ami az első pünkösd után is történt: "Leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét" (ApCsel 10,44)!

3. Hajolj meg az ige ítélete alatt! A saját bűneit, s azok ítéletét senki sem hallgatja szívesen. De ha az ige útján Szentlelket akarsz kapni, ezt is el kell hordoznod, mert ebből is valami jó származik (vö. Jób 5,18). Péter tulajdonképpen a gyilkosság vádját hányja hallgatói szemére: Ti feszítettétek meg Jézust! Mindezt hallva mindenki hallgat. Tehát igaznak ítélik a vádat. Ha szeretnél Szentlelket kapni ajándékba, alázd meg magad a Krisztus-gyilkosság vádja alatt! Mert az emberré lett Istent, Krisztust az ember bűne - a tied is - vitte keresztre.

4. Bűnbánattal kell elismerned, hogy elkövettél olyan tevőleges vagy mulasztási bűnöket, melyek embertársaid anyagi vagy/és erkölcsi megkárosítását idézték elő. Krisztusnak ezek miatt kellett meghalnia. Akik ezzel pünkösdkor először szembesültek, "megkeseredének szívükben", azaz szívbéli bűnbánatot tartottak. Ekkor kérdezik: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" Gondoljunk bele akkori zsidó füllel! Ha Isten szemében gyilkosok vagyunk, hogyan menekülhetünk meg a bosszúálló Isten halálos ítéletétől? 
A Biblia vigasztalása azonban arról is szól, hogy nemcsak miattad - bűneid miatt, azok következtében - halt meg Jézus Krisztus, hanem éretted is... 
"Mit cselekedjünk?" Bánkódjatok csak, "mert - az ige szerint - az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez" (2Kor 7,10)!

5. Isten igéje ma is érvényes, megoldást és jóvátételi lehetőséget ajánl az igéjében a tanácstalan, megkeseredett embereknek: "térjetek meg... valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára!" (38. v.). Ha tehát Szentlelket szeretnél kapni ajándékba, akkor térj meg! Hogy mit jelent a megtérés, és hogyan lehet megtérni, azt - remélem - minden keresztyén lelkipásztor és lelki munkás el tudja mondani neked az ige alapján. Ezt most nem részletezem.

6. Keresztelkedj meg! Keresztségével minden ember ünnepélyesen vallást tesz arról, hogy szakított régi életével, úgyannyira, hogy azt halálba adja, és - mindenestől - önmagát Krisztusnak adja át; vallást tesz arról, hogy a múlt helyett új életét akarja már az ő nevében élni. Isten részéről pedig a keresztség megpecsételése annak, hogy bűneimet megbocsátotta, s adja a Szentlélek ajándékát. 

Az első pünkösdi prédikáció vége az volt, hogy háromezer lélek kap ajándékul Szentlelket. Vajon mi lesz ennek a most olvasott pünkösdi prédikációnak a vége? Lehetne az is, hogy ha nem is háromezer, de legalább egy, te, aki szívvel olvastad a fentieket, megajándékoztassál Szentlélekkel.

2032 

 

Pünkösddel kapcsolatos ajánlott oldalaink: