A Szentszellemmel való betöltekezés egyik fő megnyilvánulása a nyelveken szólás ajándéka.

 A nyelveken szólás céljai 

1.      A bibliai hit jele: "Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak."(Mk 16: 17–18) 

 

2.      Természetfölötti jel a nem hívők számára: „Úgyhogy a nyelveken való szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek, …” (1Kor 14: 22) 

 

3.      Közvetlen, természetfölötti kommunikáció Istennel: „Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a Lélek által szól titkokat ” (1Kor 14: 2) 

 

4.      Önmagunk hitben való építésének hatékony eszköze: „Aki nyelveken szól, önmagát építi…” (1Kor 14: 4); „… épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által.” (Júd 20) 

 

5.      Isten tökéletes akarata szerint való ima minden hívőért:" Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 27Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért." (Róm 8: 26–27) 

„Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért;” (Ef 6: 18) 

 

 

6.      Felüdülést ad, megnyugtat, pihentet a Szellemben: "Ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog beszélni ezzel a néppel az, aki ezt mondta nekik: Itt van a nyugalom, adjatok nyugalmat a fáradtaknak! Itt van a felüdülés! " (Ézs 28:11–12) 

 

 

7. Alázatban tartja a természetes, pszichikai értelmet: „A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni."(1Kor 2:14)

 

 

8. A nyelvet, és azon keresztül az egész életvezetést Isten Szellemének a hatalma alá helyezi: „Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: a nyelv is tűz,...” (Jak 3:3–6) 

„Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.” (Péld 18:20–21) 

 

9. A nyelveken való éneklés a Szent Szellemmel való újból és újból történő beteljesedés egyik módja: „Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, ” (Ef 5: 18–19) 

 

Igehivatkozások forrása: Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája  

 

forrás: e-mail