A vegyes házasság kérdése

 

Vegyes házasságnak nevezi a Biblia a hívő és hitetlen közti házassági kapcsolatot. Úgy jellemzi azt, mint ami teljesen lehetetlen.

És ha mégis fennáll egy ilyen házasság? Akkor először is különbséget kell tennünk köztük:

  1. Két hitetlen házastárs közül az egyik hitre jut. Erre az esetre világos kijelentése van a Bibliának mind a férfi, mind a nő számára.

 

Igehelyek:

 

1 Kor 7,12-16: „Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeik tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitelen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudod te, asszony, megmented-e férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, megmented-e feleségedet?

1 Pét 3,1-2: „Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem is hinnének az Igének, feleségük magaviselete az Ige hirdetése nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre.”

 

  1. Egy hívő férfi vagy nő házasságot köt egy hitetlennel. A Biblia ezt lehetetlenségnek jelenti ki, amelynek tilalma önmagában van. A hívő házastárs ebben az esetben nyilván nem ismerte fel Isten akaratát, vagy pedig tudatosan mellőzte azt saját akaratával szemben. Ez természetesen merő engedetlenség. Következményei mindig félelmetesek, és csak Isten előtti mélységes bűnbánattal enyhíthetők.

 

Igehely: 

2 Kor 6,14-15: „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában,mert mi köze van egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Béliál között? Vagy mi közösség hívő és hitetlen között?”

 

     Látjuk tehát, mennyire fontos, hogy Isten elé vigyük megkötendő házasságunkat. A „Moody Monthly” (a Moody bibliaiskola folyóirata) a következő gyakorlati javaslatokat teszi olyan nők számára, akiknek hitetlen férjük van. Ezek nagyrészt természetesen az 1. pontban említett esetre vonatkoznak. De jelentős segítséget nyújtanak olyan asszonyok számára is, akik Isten Igéje iránti engedetlenségből hitetlenhez mentek férjhez, tehát maguk tehetnek bajukról. (A tanácsok bizonyos mértékig felhasználhatók olyan férfiak részéről is, akik hívő létükre hitetlen nőt vettek feleségül.)

 

Tanácsok asszonyok számára, akiknek hitetlen férjük van

 

1         Ne próbáld megváltoztatni őt.

 Fogadd el őt úgy, ahogy van. Közvetlen úton aligha sikerül bárkit is megváltoztatni. De ha én megváltozom, gyakran a másik is megváltozik. Az asszony feladata, hogy férjét boldoggá tegye. Szentté tenni, az az Isten dolga. 

2         Ne sokat beszélj.

 Péter apostol azt tanácsolja az asszonyoknak, próbálják meg hitetlen férjüket „szavak nélkül” megnyerni az Úrnak.(1Pét 3,1). Tehát nem prédikálni, hanem az élettel példát adni.

3         Ne botránkozz meg azon, ahogy férjed a hiteddel szemben állást foglal. A Szentírás alapján számíthatsz ellenséges magatartásra (Jn 15,20). Az Újszövetség olvasásakor sok ígéretet fedezhetsz fel, amelyek azoknak szólnak, akik Jézusért szenvednek. Szenvedésedben példaképed Jézus. Olvasd el pl. figyelmesen az 1 Pét 1,21-23-at.

4         Óvakodj az önsajnálattól.

Nem vagy egyedül a sorsoddal. Százszámra vannak asszonyok, akiknek hitetlen a férjük. Gondolj arra: Jézus Krisztus szeret, és mindig veled van. Az asszony, ha Istennel jár, soha nincs egyedül. Gondolj az első keresztényekre, akik örvendeztek, mert méltóknak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az Ő nevéért” (Csel 5,41).

5         Sohase keltsd annak a látszatát, hogy hívő ismerőseid többet jelentenek számodra, mint a férjed.

Ha estéről estére magára hagyod őt, könnyen magad ellen ingerelheted.

6         Ne bosszantsd fel szándékosan.

A háztartási munka elhanyagolása, lompos külsőd, gondatlan pénzkezelésed, szüntelen panaszaid robbanóanyagként hatnak.

 

És a pozitív oldal …

 

1         Bízzál rendületlenül Istenben.

A 42. Zsoltárban kétszer is felteszi a zsoltáros önmagának a kérdést: „Miért csüggedsz el, lelkem?”, és mind a kétszer önmaga adja meg a választ így: „Bízzál Istenben!” Istenben bízni annyit jelent: nem elcsüggedni; azaz: továbbra is kitartóan imádkozni férjedért és a vele kapcsolatos bizonyságtételedért. Istenben bízni azt jelenti: nem csalódni.

2         Olvasd naponta Bibliádat.

Gondolj Istenre, mit vár el tőled és mit ígér számodra.

3         Kérd Istent, minél hamarább hallgassa meg imádat.

Ha férjed, akkor találja meg az Úr Jézust, amikor gyermekeid még kicsinyek, akkor két hívő szülő neveli őket. Akármilyen nagy is a hívő édesanya befolyása, ha mindkét szülő hívő, ez a befolyás sokkal nagyobb.

4         Légy tisztában azzal, Isten nem fogja férjedet kényszeríteni, hogy fogadja el Jézust Megváltóul.

Te azonban kérheted Istent, adja meg, hogy férjed felismerje bűnös állapotát és Jézushoz forduljon.

5         Míg férjed megtérésére vársz, növekedjél szellemi életedben.

Még akkor is, ha soká kell várnod. Van asszony, aki négy évet, van, aki tíz évet, van, aki 28 évet várt férje megtérésére.

6         Gondolj mindig arra, hogy Isten jobban szereti férjedet, mint ahogy te azt csak el is tudnád képzelni.

És még nálad is jobban kívánja, hogy megtérjen.

7         Tekintsd férjedet egyenrangú partnernek.

Hallgass arra, amit mond. Ha úgy teszel, mint akit nem érdekel a véleménye, ezzel megalázod, és könnyen megkeményedik. Ha azonban hallgatsz rá, valószínűleg ő is hallgatni fog rád.

8         Részesítsd őszintén elismerésben.

Add tudtára, milyen nagyra értékeled azt, amit érted tett, amit érted és a gyermekekért tesz. A bírálat csak válaszfalakat épít.

9         Mondd a férjednek gyakran, hogy szereted, és mutasd is ki a szeretetedet. Olykor azzal, hogy otthon maradsz, amikor női bibliaórára mennél. Főzd a kedven ételeit. Add tudtára, hogy örülsz, ha együtt elmentek valahová. Gyengéd közeledését viszonozd szívesen és gyakran. Kerüld az efféle mentegetőzést: „fáradt vagyok” vagy „fáj a fejem”. A Biblia azt tanítja, hogy az asszony teste nem önmagáé (1Kor 7,4), és hogy a házastársak ne fosszák meg egymást maguktól (1Kor 7,5) Isten igenli a házasságon belüli szexuális kielégülést. Az a férfi, aki csalódik felesége érzelmi hidegsége miatt, bizonyára nem nyílik meg az evangélium előtt.

10     Kérjed istent, adjon neked ítélőképességet. Kell tudnunk különbséget tenni Istennek a Bibliában kijelentett akarata és a keresztények maguk számára alkotta szabályok között.

Lehet, hogy az asszony meg van győződve arról, hogy minden gyülekezeti összejövetelen és rendezvényen részt kell vennie. Nagyon valószínű azonban, hogy az első gyülekezetben nem volt ennyiféle összejövetel. Ha a férj nem ellenzi, hogy felesége részt vegyen az istentiszteleteken és bibliaórákon, akkor vegyen részt azokon.

De még ha férje azt kívánja is, hogy csökkentse részvételét a gyülekezeti alkalmakon, akkor se kell szellemileg éheznie. Van Bibliája, bizonyosan talál könyveket és folyóiratokat, amelyek segítségére vannak az Ige megértésében. Azon felül férje munkaideje alatt részt vehet házi bibliaórákon. És imádkozhat – mindig és mindenütt.

  1.  Kérjed Istent, tanítson meg arra, hogy az 1 Pét 3,1-ot hogyan alkalmazd a magad életében. Adj lehetőséget Istennek, hogy kifejlessze benned a „csöndes és szelíd szellemet”. És miként hajdan a szent asszonyok tették, könyörögjél azért, hogy engedelmességednek meglegyen a gyümölcse a férjed életében.
  2. Olvasd el minél gyakrabban a szeretet himnuszát az 1 Kor 13-ból és a szellem gyümölcsének leírását a Gal 5,22-23-ból. Bízzad Istenre, hogy Ő teremje meg életedben ezt a gyümölcsöt.
  3. Tulajdonítsd Istennek, ha férjed észreveszi megváltozott magatartásod és beállítottságod. És ha kérdez, így felelj: „Mindez azért van, mert szeretlek és mert Isten azt akarja, hogy jó házastársad legyek.”
  4. Mutasd meg, hogy számodra öröm kereszténynek lenni.

Ez mindig a legjobb „reklám”. Ilyen keresztény lehetsz, ha Isten Igéjével élsz, Isten akaratát cselekszed, és számítasz arra a bölcsességre, amelyet Isten Szent Szelleme ad neked. És mint oly sok más asszony, te is rá fogsz jönni, hogy le tudod győzni azokat a feszültségeket, amelyek egy hitetlen férjjel való együttélésből származnak. Életed bizonyságtétele pedig őt is Krisztushoz vezetheti.

(A „Moody Monthly”-ból)

 

 forrás: Dieter Boddenberg: Kérdéseim - Isten válasza című könyv

2011.07.29.